The-Harvest-Is-Plentiful-But-The-Workers-Are-Few

DIE GROOT UNIVERSELE OES deur Jan Jacobus Greyling 2014/15 deel 4

Posted on

90

DIE TEKEN VAN CAIN

Nou wil Storetjie net eers die begrip van Onderself en Boself uit ‘n ander hoek benader om nog training of the mind te gee.  Daar is die tipe Onderself en Boself wat die + teken gee, soos 7+7=14 en 1+4=5  dus die Heelal planitary plane  tipe, die enkel mens en die planeet in totaal tipe met sy vyf siel en vyf vinger hand; die twee Shabatte en vyf dae siklus van 7 dae tipe.  Dan is daar die x tipe Onder en Boself; die 7×7=49   en 4×9=36 en 3×6=18 en 1×8=8.  Dus die 8 van die Kosmiese Logos wat die invloed van die Kosmos op die Heelal sterrestelsels  aandui  Dus so n tipe  Boself en Onderself. Hier is nou die dag 50 Yoibel Boself op die 8 Onderself. Die star Logos kosmiese group Mind op die 8 christos van die Heelal  Dus die x Funksionering van whenever a thing is mutiplied it  is translated  from from one  plane to another and into  another dimention  Die 5 vingers skep nou  on die 50, of 5 vingers in die  volgende  bobbel of  wȇreld, die prentjie  is nou nie meer die simplistiese kinderbeeld denke nie. Die Mind word nou getrain om meer te begin funksioneer.  Die ster Logos wat die Kosmos kant bring is ‘n Lord of Mind.

Cosmic Doctrine by Dion Fortune Each evolution builds a star Logos and thereby, as it were, focuses stereotypes and tames that particular aspect of the cosmic influences through which it evolves.

Hoe pragtig word die ware God-skep-diens hier beskryf, ook die stappe – that particular aspect – of die drie kruise en die drie-in-een kruise of aspekte:  the Lord of Flame, the Lord of Mind, the Lord of Form.  Dan die finale Lord of Human Sociology.

These Logoi remain in function after the Cosmic tide, which called them into being has passed away, and thereby the cosmic influences of that type are maintained in function in the universe, which evolution is thus developing into the Form of a miniature Cosmos.

Hier volg die geheim van die Boom van die Lewe: die heilige Naam Atah bevat die geheim, die heilige naam Atah is die geheim!  Kom Storetjie verduidelik:  Die Lewensproses is die lewe; die metabolisme is die Lewe, die anabolisme en katabolisme is die Lewe.  Luister, Shema: die Atah se Aleph is 1 of 1000 werd. Die Atah se Tav is 400 werd. Die Atah se Hei is 5 werd.  Luister mooi: die Aleph(1)+Hei(5) gee nou die liggaam Vav(6)  Ons weet dat (60) is lewe, is Samekh(600),is die lewe wat Tav(400) nodig het om Aleph(1000) te gee, maar Aleph en Tav is die begin in die einde opgesluit.  Daar is die geheim.  Die Lewe is nie ‘n stagnante Lewe in ‘n stagnante vorm in ‘n stagnante plek saam met stagnante mense en ‘n stanante Jesus nie.  Die Lewe is ‘n lewensproses in ‘n omgewingsproses met ‘n groeiproses en kan nog hier, nog daar, oral polsende harmonieuse Lewensprosesse in die toegelate Lewensproses ruimte, wat opsigself ‘n lewensproses is.  Atah Aleph Tau lewensproses met die Hei lewensproses.  Die 4 40 400, die 600 60 6 of (4+6=10) en (40+60=100) en (400+600=1000), die toegelate lewensproses in die ewige soewereine lewensproses Atah.  Dalet wat Yud ontvang en Hei word, of Dalet wat Vav ontvang en Hei word.  Die twee lewensprosesse se ewige lewens prosesse.  Hierdie is soos training of the Mind.

Storetjie se storie is soos wat Lewe waarlik is.  Soos ons begrip van Lewe, maar is baie, baie, baie meer.  Maar omdat ons en ons wȇreld nou nie die Atah ewige Lewensprosesse kan bevat nie, moet ons die Mind train met ‘is soos,’ maar net heeltemal meer en anders.  Die Koningkryk van die Hemele is soos… en dan word ‘n handeling, ‘n lewenshandeling beskryf.  Daarom om nou weer saam te vat; die hoor vermoë wat weggeneem is, is ‘n lewenshandeling vermoë.  Die Shema is ‘n lewenshandeling wat nog lewenshandelinge bring, volgens die Lewenshandeling instruksies wat op die regs op om pad by die berg met Shavuot, met die gee van die Torah, teruggegee word.  Hierdie pad is die ware pad die sonde, van die ongehoorsaamheid, die liefde na haat sonde vergewe,  By die vortekspunt, die Fees van die Weke punt, die (7×7) punt, die maal punt, word die hoor; die Shema herstel.  Dit is die ware pad.

Let mooi op, die Boom van die Lewe is beskerm in die Paradys. Die Boom van die Lewe bevat die Atah ewige lewenshandeling formules, en dit is nog beskerm.  Die Boself wat met die x maal faktor bereik word, is nog beskerm.  Die is soos tipe lewe wat met die + plus faktor te doen het; die (7+7=14) en (1+4=5) Onder- en Boself tipe lewenshandeling.  Hierdie baie meer Kether en Binah verbode pad koppeling van die linkerkant-op om pad, of Lewe en dood pad, is nie aangeraak nie.   Die pad is heeltemal bokant die vuurmaakplek van die drie-dimensionele lewensprosesse.  Die enigste deel wat die drie-dimensionele lewe nog maar sal kan hanteer, is die liefde na haat van die Kether na Chokmah pad.  Die verlies van hoor: Shema, wat vir hulle met Shavout teruggegee word.  Daarom word die Torah, die Atah 22 Skeppingskodes en die Hei vyfvinger hand.  Dit is die ware herstel van die “sondeval.”

Let baie mooi op na die verwarrende twee begrippe van die regterkant en linkerkant.  Die regs om spin is nie die regs-op om spin pad nie.  Die regs om spin is die limks-op om spin pad, maar die links-om spin, is die regs-op om spin pad.  Let mooi op watter faktor die misverstand tot gevolg het; die uitlaat van die woord ‘op’ en wel ook in die regte volgorde.  Dus op om en nie om op nie.  Die voorbeeld is maar net ‘n aanduiding van baie dieper begrippe wat heeltemal ook  mis gehoor word, dus mis verstaan word.  Want daar word ‘n skeiding gemaak tussen die letters en hulle word omgeruil.  Die Torah se letters moet korrek gehoor word, in die korrekte volgorde gehoor word, met die praat van die ware Pei mond.  Die Shema moet herstel word.  Die skeidings moet weggeneem word.  Die herstel moet plaasvind, dan sal die vrees verdwyn en die haat verdwyn, en die swaard gesmelt word en die ploegskaar geskep word.  Die verkeerdde verbode pad se klug en leuen sal ontmasker word.  Die 25 Des. fees sal ontmasker word deur die Chanukah fees.  Die waarheid van die suiwer olyfolie wat gegee word met Chanukah.  Die waarheid dat die regs-op om pad van die hoor wat teruggegee word met die onge-hoor-saamheid wat die liefde na haat verander het.  Die ware sondeval herstel en nie die vals Kersfees se gesterf sodat kan leef verbode Binah na Kether, dood na lewe pad nie.  Die 25 Des. leuen sal deur die Chanukah Minorah wat brand, ontmasker  word.  Baruch Atah!

Kom Storetjie kyk nou weer na die drie letters van die heilige Naam: Atah Aleph Tav Hei.  Storetjie begin met Tav: Impression; the seal of Creation.  Storetjie begin met Tav, want hier begin die ware geloof.  Die ware geloof wat op die vyf siele van Abraham, die eerste gelowige, afgedruk is.  Die Tav is die Dalet met ‘n Nun.

Nun: fallen one, or miscarriage.  Nun corresponds in the Torah to the image of falling; the soul of Mashiach experiences itself as continuously falling and dying.  If not for the ever present hand of the Holy One catching it, it would crash to the ground and shatter to death. 

Wat vind ons nou maatjies?  Ons vind die geloof in die 25 Des.  Jesus, maar die Jesus of Mashiach word hier bo beskryf, want hy is die een kruis, verbode links op om pad voorbeeld.  Hierteenoor is die korrekte regs op om pad, die Abraham geloof, die Abrahamentho ware geloof.  Die Atah se Tav geloof wat as volg beskryf word:

Aleph Beit p 324:  The Zohar states that Tav makes an impression on the Ancient of Days.  The Ancient of Days refers to the sublime pleasure innate within the crown, will of divine emanation.  The letter Tav here referring to the Kingdom of the Infinite One, (die koningkryk van die hemele is soos..) blessed be He, leaves its impression, Ancient of Days.  the impression Tav is the secret of simple faith in god’s ultimate omnipresence, the infinite present in the finite, for there is none like unto him.  This faith passes in inheritance from generation to generation, from word to world, the malkuth kingdom of the higher world linked to the Kether crown of the lower world.

The Tav, the final letter of the Aleph Beit 22 letters, corresponds to Malkuth Kingdom the final Divine Power, in the secret: Your kingdom is the kingdom of all worlds.  The impression of the Tav is the secret of the power that links world’s generations together.

Kom Storetjie verduidelik nou groot verdere geheime van die ‘linked together Atah 22 letters en Hei se 5:

Gen. 5:22  And after his fathering Methuselah, Enuck went on walking with  the true god Ha Elohim.

Die eerste keer wat die Ha Elohim voorkom; die volgende koppeling van Malkuth. Enuck sewende van Adam keer terug Paradys toe.  So, wat bewys dit, Maatjies?  Dit openbaar ‘n groot, groot geheim. Luister mooi:  Gen. 4:15, die Shekinah genade 15, wat volg op vers 14, die Boself vers van die 7+7=14.

 Gen. 4:15 Here you are actually driving me this day off the surface of the ground and from your face I shall be concealed.   Skeiding as gevolg van ouers se ongehoorsaamheid werk nou beide kante toe.

Gen. 4:5 He did not look with any favor upon Cain and upon his offering.  And I must become a wanderer (travelling atom, Yisrael verstrooings) and fugitive upon this earth, and it is certain that anyone finding me will kill me.  Vers 15 – genade reeds gegee, die Tav van die Atah). At this Atah said to him Lo Khen not so.  For that reason, anyone killing Cain, must suffer vengeance seven times.  And so Atah set up a sign (Tav) for Cain so that no one finding him should strike him.

Maatjies hier voor ons oë staan die groot geheim!  Julle hoor, Shema, die oortreding in die Paradys gaan oor die ongehoorsaamheid.   Die straf is toe die liefde na haat en hoor na doof.  Maar die Boom van die Lewe moes ook dadelik ingeskop het met die lewe na dood aksie.  Maar kyk mooi, dit het nie gebeur nie.  Die Lewe en dood vertikaal vanaf die Paradys na die   die uitgeworpenes het nog nie plaasgevind nie.  Die Atah het die Tav van die Aleph Tav Hei op Adam geplaas.  Die dood vanuit die Paradys is afgeblok.  Die pad tussen Kether en Binah is verbode, beide kante toe.  Fantasties!  Die Boom van die Lewe se ewige dood funksioneer nog nie.  Enuck, die sewende van Adam kry dit reg om met  Ha Elohim te wandel.  Die geloof in Atah en die Tav genade van Atah vir die Hei vyf siele en Hei vyf vingers Cain is groot en van toe af al, is Cain beskerm teen die dood van die Boom van die Lewe se dood.  Die dood uit die Paradys.

Maar nou kom die vraag: wat is die dood wat nou hier elke dag tussen ons is?  Dit is die horisontale dood buite die Paradys wat ons met ons swaarde van haat, mekaar mee doodmaak.  Die ongehoorsaamheid se skeiding, se vrees se swaard met die liefde wat na haat omgesit het.  Die medemens haat swaard – dood wat ons op onsself bring.  Ons eie maaksel van 70×7 se haat doodmaak. Daarom die opdrag: Julle moet eers julle naaste liefhe soos julleself.  Die volwasse Atah. self genade van die haat na liefde regs-op om toegelate pad van die Chanukah Minorah binne die genade Tav van die Torah, ontmasker weereens die 25 Des Kersfees leuen verbode links-op om Binah na Kether pad.  Baruch Atah Torah Tav geloof: Tav van Emet se Tav, die waarheid se Tav.

Maatjies, ons moet geloof besit.  Ons geloof moet in Atah wees. Ons geloof moet een wees met die Tav merk van genade, van die Aleph Tav Hei, wat op ons geplaas is dat ons nie doodgeslaan mag word met die swaard nie; dus die permanente vertikale dood van die Boom van die Lewe se dood.  Die haat wat net horisontaal met die swaard doodmaak, moet ons self oorkom met liefde tussen onsself.  Ons moet ons naaste liefhȇ soos onsself, dus die haat liefde maak, dan die swaard smelt.  Dan sal ons onder die Tav van die Aleph Tav Hei weer in die Paradys toegelaat word.  Ons geloof in Aleph Tav Hei, die Atah heilige se Tav wat hy op ons as Cain geplaas het.  Die seuns van Rachel moet nou begin om hulle geloof in die Jesus van 25 Des. te verskuif na die Atah van Chanukah.

So daar moet n geloof verskuiwing plaasvind.  Die Aleph van Atah, Aleph Tav Hei se  mens-god spieëlbeeld koppeling, die Vav met Yud en Vav met Yud koppeling, maak die geloof in die heilige Atah moontlik.  Die geloof in Atah is ‘n hoor en doen Geloof.  Atah se Tav is dieselfde Tav wat die Torah se Tav is.  Dit beteken die geloof in Atah, is ook die geloof in die Torah.  Dieselfde Tav vind ons in die 100% waarheid van Emet se Tav.  Dit beteken dat die geloof verskuiwing wat moet plaasvind vanaf die gedeeltelike waarheid, maar dus die leuen na die volle waarheid Emet, en dus die heilige Atah en die heilige Torah.  Die Hei hand van Atah, help jou as gelowige se hand, om die Torah te doen. Toon my jou dade in geloof…

Die geloofsdaad om die Atah van liefde te leer ken.  Die 22 letters van Atah, dus van Aleph tot Tav te leer ken.  Die eerste letter, die Aleph, wat beskryf word as the paradox of god and man, ook opgesom as the union of higher reality, the upper Yud, with the lower reality, the lower Yud of Aleph by means of the connecting Vav (of Torah) is the ultimate secret of the letter Aleph …

Die grootste geheim, dat die Torah die boonste realiteit en die onderste realiteit koppel en een maak … En dat die Torah die Vav is.  Die Vav(6) is die lewensproses van die twee driehoeke van metabolisme is; die Adam is.  Die Adam is die Torah; hoe kan die Adam ooit ‘n geloof aanneem, hy wat die Adam is, wat die Torah is, en nou nie meer deel van die Torah is nie?  Wanneer die Atah wat die Torah is, met die Torah skep, en die Skepping is, sy beeld is moet gelyk aan hom moet word.  Dan is die beeld mos ook die Atah Torah beeld.  Hoe kan die beeld nou besluit, dat hy nou nie meer onder die Torah  geskep is nie?  En die Torah nie sy lewe is nie?  Dit is net die wat totaal dronk is van die wyn van die leuen wat hom so verdoof het, wat so ‘n geloof kan  glo .  Maar dit staan so opgeteken; almal sal soos dronkes optree en die Torah wil vernietig, die vav liggaam wat die Torah is,  probeer vernietig.  Die Chanukah tempel…

Kom Storetjie openbaar nog ‘n geheim wat aantoon wat die adam  se geloof moet wees.  Yahshua wat nie die 25 Des Jesus is nie, want Yahshua is nie op 25 Des. gebore nie, toon self aan dat die wat in Atah glo, nie in die 25 Des. Jesus moet glo nie, maar in Atah moet glo.  Hy sȇ: So moet julle bid.  Onse Vader wat in die hemel is… Onse Vader; the Ancient of Days.  Luister, shema mooi na die groot geheim:

The letter Tav leaves an impression on the Ancient of Days.  This impression, Tav, is the secret of simple faith in Atah’s ultimate omnipresence, thus, the infinite present in the finite.

Hier is nou ‘n paar geheime in weggesteek.  Die Tav teken wat op die Cain geplaas is wat die Adam teen die Boom van die Lewe dood beskerm.  Dan die geloof wat die Adam in die beskerming van die Tav teken het.  Die begrip van die Cain Adam dat die Atah ‘n soeweryne lewende is.  Dus dat daar lewende Jonges van Dae, Huidiges van Dae, Oues van Dae, dus lewende familie geslagte is.  Die geloof dat die Infinite Omnipresence ‘n merk op die finite presence van die Oue van Dae maak.  Die geloof in die Atik Yomin, die Atika Kidosha, die geslag op geslag van lewe.  Nie ‘n dooie stagnante begrip van Vader Seun en Heilige Gees, halwe waarheid, dus leuen nie.  Die Tav teken is die teken van lewe.

Die Atah bring die Adam voort.  Aleph van Atah en Aleph van Adam is dieselfde.  Die Dalet en Mem van Adam is die Tav van Atah se Tav  wat opgemaak is uit die Dalet en Nun, waarvan die Dalet nou die Dalet(4) is wat groei soos ‘n baba na die Mem(40).  Van die Mem, van die Ada-m se Mem.  So nou het ons die beeld Aleph.  Aleph en gelyk aan Tav…Dalet Mem van Adam.  Of Aleph Dalet Mem, die Cain Adam wat glo en bid tot die vader vir sy daaglikse Torah brood.  Die Torah Vav wat die Yud bo, met die Yud onder verbind: die Vav(6) na Sameck(60) na die (600) wat die Tav(400) Tav teken  van Cain Adam verkry.  Die geloof in die Tav van die Atah.   Fantasties die geloof in die soeweryne Lewende!  En sy teken.

 

91

DIE SHLOMO GELOOF

Die geloof in die allerheiligste ATAH Aleph Tav Hei is die ware geloof.  Die geloof dat die allerheiligste ATAH sy eie Tav op die Adam geplaas het as die teken dat die Adam nie die Boom van die Lewe se dood mag ontvang  nie.  Die Adam wat ook sy eie Aleph ontvang het, ATAH – Aleph Tav Hei en ADAM – Aleph Dalet Mem.  Die Adam van 45 Aleph(1)+Dalet(4)+Mem(40) = 45.  Dus die Adam 45, wat 9 as die toegelate 36 van 12×3=36 gevorder het.  DIE POSITIVE EVIL 9, WAT NOU DIE POSITIVE LIVE 9 WORD NA TESHUVAH MET LIEFDE; WANNEER DIE HAAT VIR DIE MEDEMENS NOU LIEFDE WORD.  Dus liefde wat die Tav gemerkte Adam wat doodgeslaan het, die Kian Adam wat doodgeslaan het, wat deur die Tav teken van ATAH gered is.  Die Tav teken van die allerheiligste ATAH, koppel dus met die Tav van Teshuvah en die Tav van Emet en die Tav van Torah en die Tav van Shavuot.  DIE TAV TEKEN VAN DIE ALLERHEILIGSTE ATAH RED DUS DIE VERLORE TERUGGEKEERDE KAIN ADAM VAN 45 WAT MET 9 MEER AS DIE TUISBLYER ADAM VAN 36, OORSKREI HET, GESONDIG HET.  DIE REPENTANT ADAM VAN 45Die Tav reddingsteken is met die skepping van die Adam reeds gegee.  Die Tav reddingsteken red ook met Teshuva die Adam.  Die Tav reddingsteken bring die Adam met die Emet 100% Shin terug in die Paradys in en kroon hom as Koning van Regverdigheid, dus die Melek Tzedek Tsade(100)+Shin(300)+Resh (200)=Vav(6)met twee (00) dus (600)+ die Tav(400), dus Dalet(4) met twee (00), gee dus die Aleph(1000) die Shlomo Adam wat weer die begin,  Aleph(1) ook is; die Aleph en die Tav, begin in einde van die allerheiligste ATAH.

DIE TAV REDDINGSTEKEN TEEN DIE DOOD VAN DIE BOOM VAN LEWE SE DOOD  WAT DIE ALLERHEILIGSTE ATAH SKEPPER VIR DIE ONGEHOORSAME ADAM GEGEE HET AAN DIE BEGIN VAN DIE BYBEL, IS DUS DIE TEKEN WAT DIE ADAM OOK AAN DIE EINDE VAN DIE BYBEL, WEER TOELAAT TOT DIE TERUGKEER NA BINNE DIE PARADYS.  Die Teshuvah met liefde is die Tav van die Torah en Tav van Teshuvah en Tav van Emet en Tav van ATAH se liefde se terugkeer na gehoorsaamheid; die Shema en die doen van die gebooie en toegang tot die Boom van die Lewe se vrugte.  DIE TAV REDDING VAN ATAH DEK DIE HELE BYBEL.  DIE TAV REDDING VAN ATAH DEK AL DIE ADAMME WAT OOIT GELEEF HET.  DIE TAV REDDING VAN ATAH SAL NOG AL DIE ADAMME WAT NOG GAAN LEEF, RED.  Vergelyk die geloof in die allerheiligste ATAH se Tav redding nou met die geloof in die vals 25 Des. Jesus redding waar dood nou lewe moet bring, van 2000 jaar terug.  Wat van al die Adamme vanaf Kain tot nou?  Wat van al die Adamme wat nooit daarvan gehoor het nie?  Wat van die klug dat die God wat geen dood of haat in hom het nie, nou dood as produk van haat, nodig het om lewe te gee!  Die Lewende is soeweryne lewe, daarom het hy Tav, sy geloof in sy soeweryne lewe gegee as redding van die begin af. 

DIE BOODSKAPPERS MEGANISME SOOS MOSHEH, YAHSHUA, YOCHANANDA, ELIYAH, HERNU NET DIE TAV REDDINGSTEKEN BOODSKAP.  KONING DAVID, DIE VADER VAN KONING SHLOMO VERKONDIG SELF ATAH IS MY REDDER.   DIE TAV REDDINGSTEKEN VAN ATAH IS MY REDDINGSTEKEN EN ATAH IS MY REDDER.

Die kruisiging van Yahshua is die Adam wat homself vasspyker teen die drie dimensionele wȇreld alleen se bewussyn, se bestaan, se beperkte Mind, se beperkte geloof, sonder die reddingsteken van die Tav van Torah, van Teshuvah, van Emet, van  ATAH.   Dit was ‘n gedwonge Yahshua wat vir die Adam getoon het wat hy besig is om met homself te doen en ook wat kan  gebeur as hy sou ophou om homself aan die kruisigings  geloof vas te nael met spykers.  Die geloof in die allerheiligste ATAH is die Redding.

Maatjies, hier volg nog groot prooi wat Benyamin verskeur het.  Storetjie is erg opgewonde!  Ons het dus nou twee stadiums Onder- en Boselwe, die (7+7=14) ongesuurde brode stadium vir die kindertjies in geloof, en die (7×7=50), twee gesuurde brode stadium vir die volwassenes in geloof.  Die allerheilige naam ATAH se Hei het storetjie nog nie oor gestorie nie.  Die Alep Tav Hei se Hei = 5 en Nun = 50 en dan 500, wat nou die helfte van die Aleph = 1000 of Shlomo = 1000 is.  Hier is nou die eerste geheim: die 500 kan dus op twee maniere opgemaak word – Kuph(100) + Tav(400) en gee dus (=500), en Resh(200) + Shin(300) en gee dus (=500), dus saam die 1000 van Aleph(1000) of Shlomo 1000!  Die “Hei” as 500 kan dus op twee maniere saamgestel word.  Maar daar is die korrekte manier en die verkeerde manier!  Wanneer die Tav aan die Kuph bly vasklou, het ons die begrip van dit is nou Kain met sy Tav merk en hy is die slegte moordenaar, hy is die sondaar en teenoor hom is die goeie Resh en Shin, die geredde een wat “hemel” toe gaan.  Dit is die ongesuurde kinder (7+7=14) uitsig en geloof van glo in die Losser en leef.  Maar nou kom ons by die grootmense se (7×7=49) of nog beter, die 7×7=50!  Wat gebeur nou met die geloof?

Die kinderskoene geloof wat op die inhoud van ‘n 25 Des. verdraaide, oppervlakkige gedeeltetjie van die Nuwe Testament gebaseer is, moet nou volwasse word na ‘n geloof wat gebaseer is op die ATAH Allerheilige se Tav reddende genade, wat van die  begin van die Bybel tot aan die einde deurlopend is en die (7×7=50) en wat die (7+7=14) se ware verhaal ook insluit.  Die volwasse geloof wat die (7×4=28) geloof genoem kan word.  Die volwasse geloof wat die Shlomo(1000) geloof genoem kan word.  Die volwasse geloof wat die Tav geloof van die ATAH genoem kan word. Die volwasse geloof wat die Torah, Teshuvah, Emet, Shabbat geloof genoem kan word.

Die volwasse geloof moet ons dus in die Ou en Nuwe Testamente kan vind, nie waar nie?  Kom ons begin nou die Tav geloof van ATAH vanaf die begin van die Bybel bestudeer.  Die Tav=400, en daar het ons die eerste stuk buit.   As Tav nou 400 is, dan moet die res van die Shlomo 1000 of Aleph(1000) dus nou 600 wees.   Fantasties!  Daar is die volwasse geloofsoeker se eerste leidraad.  Die Vav(6) en Samekh(60) en 600 wat bestaan uit Kuph(100) plus Resh(200) plus Shin(300) gee sy (=600) volwasse geloof se bene Adam en bene Elohiym samestelling. Fantasties!  Die ware volwasse geloof se volwasse wysheid en insig en kennis, gee nou die volwasse Shlomo 1000 wat uit al die samestellings bestaan.  Storetjie gaan nou die Bybel skrifte gee wat bg. wonderlike buit verteerbaar gaan maak; die vaste spyse en nie meer melkies nie.  Die selfsugtige kindergeloof van ek glo in die redder, ek is gered, my sondes is vergewe, ek kry ewige lewe, ek gaan “hemel” toe, die ander gaan “hel” toe; die 7+7=14  kinder melkies geloof verander nou heeltemal na die totale volwasse insig as die Maatjie soos die nuwe koning Shlomo optree.

Die 7×4=28 volwasse geloof kry ons in die Eleh ha Devarim, Deuternomium; die 22 woorde Devarim van Elohiym of ATAH Aleph Tav  wat die Hei vyf vinger hand met vyf siele en liggame, moet doen. Die Torah van ATAH seëninge vers 1 – 14 en die vervloekinge vers 16 en verder.

Deut. 27: 9,10  To Yisrael this day you have become, or have been brought to be the people of Yud Hei Vav Hei or ATAH your Elohiym.  You must listen (gehoor herstel) to the voice of Yud Hei Vav Hei, your Elohiym and carry out His commandments and regulations.

:6  Blessed will you be when you come in and blessed will you be when you go out. 

Die vers 6 Vav of 60 Samekh lewe of 600 van die Shlomo liggaam met die Tav(400) wat die 1000 offers gee, wat die nuwe koning Shlomo nou in 2 Kronieke vers 6 vir Vav 6 offer in die Tabernakel.  Die kronieke of the affairs of the days.  Sien the ancient of days die Tav merk en geloof, wat Storetjie reeds oor gestorie het.  In die nag verskyn ATAH aan Shlomo  en hier volg sekerlik een van die kosbaarste stukke buit van Benyamin kan aanbied vir die tafel van die volwasse geloof gas.  Die Shlomo gas, die 7×7=50 gas  wat ook die keuse maak van die wysheid; Chokmah en insig Binah, omdat die gas se geloof die volwasse Tav geloof is wat ATAH dien deur die volk eerder van te onderrig met spreuke, as om die lewe soos die kindertjies met die kindergeloof, te kies.  Nou die Vav(6) se 6 versies:

2 Chronicles 1:7-12:  During that night ATAH appeared to Shlomo and then said to him: ‘Ask what shall I give you?

Wanneer elke volwasse gas nou sy 1000 offers gebring het en sy 7×7 in die 50 Binah posisie bereik, moet hy kies as hy gevra word watter pad kies hy.  Die direkte ewige lewe pad van die 7+7 kindergeloof, of die pad vanaf Binah na Chokmah, die wysheid en insig, nie om gered te word nie, maar omdat die volwasse besef day hy in die volwasse geloof gas is, dat hy as medeskepper moet kyk na die skepping, die wysheid en insig nodig het om sy taak te doen.  Die rede hoekom hy geskep is, om die skepping van sy nuwe spreuke en lofsange en hoogliedere te voorsien…

At that Shlomo said to ATAH:  You are the One (Echad) that exercise great loving kindness (Chesed) towards David my father and that have made me king in place of him. (7+7=14) kinder geloof nou (7×7=50) volwasse geloof).  Now, o ATAH, let your promise with David my father prove faithful (7+7 geloof) for You yourself have made me king (ATAH het self Tav redding gegee) over a people as numerous as the dust particles of the Earth (almal, nie net sekeres nie). Hier volg die groot geheim:

Give me now wisdom (Chokmah) and knowledge (Daat), that I (nuwe 1000 volledige Mashiach elkeen van ons) may go out before this people and that I may come in.  Hier is dit nou vers 10 vir volledige van vers 6 in Deuternomium 28:6 se uitgaan en inkom;   die volledige 7×7=50 ware losser, regeerder, koning wat elkeen van die volwasse geloof gaste moet word, as hulle reg kies.  Die regs-op om pad van Benyamin die Wolf wat verskeur en die vars buit uitdeel.

For who could judge this great people of yours?.  Then ATAH said to Shlomo:  (Luister na die fantastiese antwoord) For the reason that this has proved to be close to your heart (Boom van Lewe  metabolisme) and you have not asked for wealth, riches and honour, or for the soul of those hating you (die haat swaard van ongehoorsaamheid en luister nou baie, baie, mooi – nie die kinderskoen geloof van ewige lewe nie) neither is it even many days that you have asked for, but you asked for wisdom and knowledge for yourself, that you may judge my people over whom I have made you king.  The wisdom and knowledge are being given you   (en die volgende is terloops ook joune as ‘n bonus) and also wealth and honour and riches I shall give you such as no king prior to you happen to have and such as no one after you will come to have. 

King, Lord, Redeemer vir elke volwasse geloof gas wat by die volwasse geloof maaltyd aansit.  Die Deut. 28 Torah van die Teshuvah met liefde Emet Shabbat keuse van Chokmah en ware Daat van die Boom van die Lewe.  Die olyfolie lampe van die Chanukah nuwe tempel, die Shlomo 1000 tempel.  Die nuwe regerende Adam Kadmon in diens van ATAH sorg met liefde vir die sand van die aarde.

Maatjies, hier volg dieselfde groei in geloof beskrywing, net uit ‘n ander benadering.  Die 7+7=14 geloof begin dus by die nog 50%  minder kennis, net 7 dae Onderself alleen bewussyn, sonder enige Torah kennis; dus waar die Westerse Christendom homself nou bevind.  Die Vader, Seun, Heilige Gees begrip.  Dus die drie letters van die heilige naam ATAH, die Aleph Tav Hei drie-in-een god.  Die 22 letters, dus die Torah en Teshuvah en Emet en Shabbat; geen Tav letter begrip nie.  Daar is dus geen begrip dat die sogenaamde drie-in-een ware Aleph Tav Hei reeds saam vergader het voordat daar met die skepping begin is nie.  Die begin Aleph en die einde Tav, wat in die begin reeds reeds daar is, die einde reeds geskep was voor daar met die skepping begin is.  Elkeen van ons was reeds geskep voordat met ons Skepping begin is.

Die Hei, derde lid van die drie-in-een God, die samevattende gedagte en praat en aksie, was ook reeds daar teenwordig met die Skepping.  Hulle drie hou vergadering. Die Hei dink sy gedagte, die Hei praat sy praat.  Wat praat Hei?  Hy praat dat die Adam dalk ongehoorsaam kan wees en daar die liefde na haat en doodslaan kan plaasvind.  Drie, Aleph, Tav, Hei besluit Hei handel reeds voor die skepping en plaas Tav op die Kain doodslaan Adam. Die einde Tav is reeds voor die skepping se aanvang, op die moordenaar wat nou nie kan hoor nie, lys geplaas.  Die Hei is die (5); die Hei is ook die (50) Nun Mashiach; die Hei is ook die 500  wat met die Tav merk, dus die Tav(400) plus Kuph(100)= 500 is.  So die vals Shin(300) plus Resh(200) se (=500) Mashiach daad van eers 2000 jaar terug, kon nie gebeur om sondes te vergewe nie.  Die daad was voor die Skepping reeds besluit  en gedoen  soos  in genesis beskryf is. So hier het ons nog ‘n bevestiging dat Yahshua en Mosheh en Yochanda se drie, in die vierde Eliyah  kruise maar net  toon wat die doof Adam aan homself doen en dat hy moet afkom van die kruise af.  Daar is lewe af van die kruise af.

Die kinderskoene geloof van die drie-in-een God moet nou groei vanaf die Aleph Tav Hei, drie-in-een, na die Aleph tot Tav, 22  Torah letters wat met die Hei, dink en praat en doen, handel.  Die Torah van 22 skrif letters het nog Hei of vyf praat-letters wat net praat-klanke is wat skep en herskep.  Die een Godnaam het baie, baie, name en kragte, die YHVH Naam het baie name en kragte; so gaan die groeiproses oneindig aan.   Kies die Chokmah wysheid en Daat kennis en Binah insig pad, Maatjies.  Lees asseblief Deuternomium hoofstuk 28 self.   Die (7×4=28) van die vier sewes: (7+7) en die (7×7) se 14 geloof, plus die 50 geloof by Binah wat nogtans, selfs daar, nog eers die horisontale pad na Chokmah kies om die wysheid en Daat kennis van die spinnende metabolise lewe te bekom en die Binah insig te bekom.  Die Shlomo koning te wees!

 

92

 KAIN SE TAV MERK

tav-h

Maatjies, nou volg baie mooi geheime.  So met die begrip van dat die Torah se doen nou nie meer die redding bring nie en nie meer die vergiffenis van sonde bring nie, maar dat dit klaar reeds gedoen was vanaf voor die skepping, kan die Torah nou gedoen word met die wysheid wat gekies is, omdat die Torah die handleiding is wat saam met die volk van ATAH gegee word.  Net soos wat ‘n produk wat gekoop word ‘n instruksie handleiding saam kry, van hoe om te hanteer, hoe om reg te maak, hoe om te versorg, hoe om te diens.  Die gebooie, verordeninge, insettinge en Shabbatte, die Week Shabatte en sewe Jaar Shabatte.  Die twee reekse Shabatte met die een verbinding Shabbat tussen die twee reekse van drie dae elk, gaan Storetjie nou oor storie.  Hier volg fantastiese geheime!

Ons begin by die eerste reeks van drie Shabatte; die sewe dae van Ongesuurde Brode.  Dit is die 7+7=14 reeks.  Dit is die ‘kom laat ons die Adam maak na ons beeld’ deel van die skepping van Adam.  Dit is waar die geskepte spieëlbeeld in die spieël nou terugkyk na die Skepperbeeld voor die spieël.  Storetjie noem nou die Skepper beeld voor die spieël, die ATAH beeld. Die beeld waar die Hei nou reeds die Tav, die einde, en geloof en redding en merk op die eerste spieëlbeld of Adam of eniggebore seun gesit het.  Die Adam wat nou reeds buite die Paradys staan as gevolg van sy ouers se ongehoorsaamheid.  Die kinders dra die gevolge van die ouers se ongehoorsaamheid.  So die Tav gemerkte kind Adam met die naam Kain, spieëlbeeld  kyk nou  terug na die ATAH Skepper beeld in die spieël; hyself is nog onbewus van sy toekoms en sy Tav merk wat hy gaan kry.  Hy is nog ongesurde brood, hy is ook buite die Paradys onbewus van sy ouers se ongehoorsaamheid binne die Paradys, en dat die liefde nou haat en doodslaan geword het.

Hierdie onskuldige spieëlbeeld Adam probeer nou kommunikeer met sy Skepperbeeld, hy bring sy offer.  Maar hy weet nie dat hy reeds gekies is om die Tav merk te dra nie, die skuld vir sy ouers se ongehoorsaamheid te kry nie.  Om nou ook te voel hoe dit voel as een nie aan jou gehoorsaam is nie.  Die ATAH Skepper beeld wat na hom toe kyk, hoor hom nie, neem nie sy offers aan nie.  Die Adam met die Tav merk dra ook die vrag van die gevolg van ongehoorsaamheid, naamlik haat en doodslaan van die mede Adam, Abel.

Dieselfde gebeurtenis word  weer vir die mensdom geïllustreer met die afgedwonge nood kruisiging handeling van die Yahshua se optrede met die enigste Adam wat verstaan het,  naamlik Judas wat ook die skuld  moes dra.   Maar die Tav reddingsplan is reeds daar van voor die begin van die skeppingsdaad af.  Die sewe Shabatte redding plan is daar; die eerste drie Shabatte van die reddingsplan het ingeskop met die geskepte spieëlbeeld en ATAH Skeppers beeld wat nou vir mekaar kyk.  Hierdie is die + Plus kyk.  Daar word ook in die begin net op een vlak so na mekaar toe gekyk, maar dan begin Paulus  nou  sewe hemele sien: dan moet julle tel 49 dae vanaf die dag na die Shabbat in die Week van die Ongesuurde Brode met die Tav Shabbat en die Aleph Shabbat.  Albei Shabatte wat die begin en die einde is; die 7×7 gee nou sewe vlakke of wȇ,relde of hemele maar die twee beelde kyk nog steeds na mekaar toe.  Die spieëlbeeld in die spieël sien nog die drie-in-een ATAH Aleph Tav Hei God, wat hy Vader Seun Heilige Gees noem, uit gebrek aan meer kennis, maar die uittog uit die Mitzraim het nou begin, die een Naam, een vlak God, gaan nou die sewe vlakke van tien Sephira per vlak God word; dus die 7×10=70 Name God word.  Maar op die redding Shabbat wat nou volg, die  koppeling Shabbat, die vierde, vierde dimensie Shabbat, die in tyd Shabbat, vind baie wonderlike dinge plaas.

Hierdie rare feestyd koppeling tusse die plus en die maal Shabbat reekse, die beelde wat na mekaar toe kyk en die beelde wat saam in een riging kyk.  Die 7×7 wat eers 49 is, maar dan die Yahkob gekruisde arms seëning van Rachel se kleinkinders ontvang, die omdraai van die spieëlbeeld seëning sodat die spieëlbeeld nou in dieselfde rigting as die Skepper beeld ATAH kyk.  Sodat die 49 kyk nou die 50 kyk word; die hoor wat herstel word, maar ook die herstelde gehoor wat vanaf die net hoor van een vlak, nou die volle Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai YHVH Echad word.  Die hoogste en heiligste offer wat Adam met die Tav merk nou kan bring en wat nou nie weer nie gehoor gaan word, maar ten volle met die gemeste kalf van die Teshuvah met liefde aangeneem word.  Die Shlomo tweede reeks Shabatte wat oorneem by die David eerste reeks Shabatte en die Chokmah en Daat kies, die wysheid en insig van die Adam spieëlbeeld in die spieël wat nou gemaal het.  Nou omgedraai het en nou in dieselfde rigting as die Skepper kyk en nou as spieëlbeeld vir die Skepperbeeld die meesterskap en reddingskap en koningskap werk doen volgens die Torah met die Chokmah wysheid en Daat kennis en Binah insig.  Die 1000   koningkryk  metabolise  spinnende lewens proses om die ewige Kether middelpunt waardeur ewig altyd nuwe na vore kom.

Somethingness out of Nothingness; Finite out of infinite.  Dit is die EK IS.  EK IS lewe, EK IS liefde.  Die einde is die begin.  Die Tav is die Aleph.  Shlomo 1000 is Aleph 1000.  Die 7×7=50    want 50 is die middelpunt tussen 5 en 500.  Kether is die middelpunt tussen Nothingness en Somethingness, tussen infinite en finite; tussen voor tyd en vasgevang in tyd.  Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.  Die Tav merk is ook die Shema merk.

Nou volg die laaste drie Shabatte redding feestyd. Die oorkruisde arms van Yahkob wat Efraim en Menasse seën. Die skuins oorkruisde vlag van die Engelse.  Die x Teken van die 7×7 wat nou baie. baie naby die Binah 50 en Yobel 50 kom, maar die een kortkom.  Wat is die een wat kortkom?  Die een wat kortkom tussen die 49 en die 50 is die weer-geboorte; die omdraai in perspektief.  Die logiese denkie wat die Bybel met die 49 logies lees, teenoor die geestelike mind wat die Bybel met die 50 lees.  Die mind 50 wat tussen die 5 en die 500 funksioneer.  Die een nul wat tussen geen nul en twee nulle funksioneer.  Die Hei(5) tussen Tav 400  en Aleph 1, dus (50×8=400), die Tav geloof sprong in die Merkavah in.  Die van voor tyd en vasgevang, vasgekruisig in drie dimensionele tyd na beweeg in en saam met tyd, in Sukah, in die 50 van Binah en die in-tyd vryheid Yobel.  Die vryheid in die Torah, die 7×7=50 in Torah vryheid.  Nie die 7×7=49 vry van Torah  vals illusie vryheid met nogsteeds die moorde van die swaard se haat nie.  Nee, die 7×7=50 saam in een rigting kyk en hoor van die Skepper en sy beeld.  Die ATAH en die Shlomo wat vir ATAH en saam met ATAH die dink en praat en doen werk doen in die ewige nuwe lewe inbring proses van die Nothingness, die NOT, die Unmanifested na die Somethingness, die Manifested, deur die Kether Yud punt reg in die middel van die Vav sespunt spinnende metabolise ster van koning David.  Wat dan die koning Shlomo koningkryk word en in die nuwe jaar, maar weer by die Pesach en Week van Ongesuurde Brode begin.  Laat die Shabatte vir julle ewige instellings wees vir julle en julle geslagte na julle; time indefinite.  So die Yom Kippur toon duidelik die eenword deur die omdraai van die spieelbeeld in die spieël vanaf die + na die x se saam in een rigting kyk en dink en praat en hoor van die ATAH en die beeld in die spiëel.

Op die omdraaipunt is ook ‘n groot geheim weggesteek, Maatjies. Die rede hoekom die eet van die vrug van die Boom vanaf die begin Aleph en Tav en Hei, ATAH  verbode was, is die volgende baie belangrike punt.  Die rigting van die omdraai is belangrik, daarom mag daar nie die regsom pad gevolg word nie.  Regsom klink dan so reg, maar daar kom ‘n stap kort.  Die Op Stap kom kort. Die op Stap moet ook eerste gedoen word.  Let mooi op; die ware toegelate omdraai rigting en pad is dus regs-op om pad, wat in werklikheid links-om pad is. Die rigting van die omdraai met die + na die x, is dus na die rigting wat die x nou na draai, sodat albei na die x teken se kant toe kyk.  Baie belanrik om die geheim te bemeester, Maatjies.  Albei moet dus na die Torah, die Teshuvah die Emet, die Shabbat, die Tav se kant toe kyk.  Sou die omdraai plaasvind na die verkeerde kant toe, dan oorheers die + nou die x en dan kyk albei na die + se kant toe.  Die logiese brein van 7×7=49 oorheers dan, wat lag vir die 7×7=50 geloof. Die rigting weg van die Torah oorheers dan.  Die 25 Des. Kersfees Christen sonder die Torah en sonder die Reddingsprogram van die Tav wat reeds voor die Skepping binne die Torah en die 7 Torah, Tav, Jaarshabatte feestye reeds geskep was, moet die verkeerde rigting nou die vals 2000 terug sterf en dood en opstaan redding verdigsel opdis.   Maar almal glo die Duister se verdigsel.  Daarom moet Ben Oni die Hei Benyamin uit die Apartheids Land die ware buit lewer vir Efraim en Menasse.  Die apartheid geskree het nie met die Boerenasie nou in 1945 begin nie.  Nee, Balak het reeds die apartheids getjank aan die gang gesit toe hy vir Bilaam die opponent, die verkeerde kant toe kyk Profeet geroep het om die apart gesitte, heilig eenkant geplaasde Yisrael moes kom vervloek.  Kyk hulle volg die Torah.  Ons Christenne het die Torah  nie nodig nie.  Die hele wȇreld vervloek nou weer die apartheid  volk.

Maar Bilaam wat die hoof + kant toe weg van die ATAH God en sy Torah was, en dus die opponent van Mosheh, die x kant toe hoof van ATAH en sy Torah was en nog is, het ook dadelik die Tav merk opgemerk op die gesëende Yisrael volk en dat hy hulle nie sal kan vervloek nie, daarom ge hy toe die raad vir die wȇreld:  Sit ‘n apartheids teken op hulle koppe; gebruik die Tav teken teen hulle.  Sit net ‘n groot genoeg apartheids getjank aan die gang, dat hulle bang word om alleen te staan soos by ‘n Bloedrivier se Tav reddende krag van ‘als een shabba-Tav’ en eerder traktate te teken en vermeng.  Laat hulle vermeng.  Laat hulle die Torah nie nakom nie.  Yisrael mag nie n vreemde koning oor hom aanstel nie  Yisrael se koning  is nie soos die wȇreld se konings nie, Yisrael se koning is soos die David koning en die Shlomo koning.  Die David koning gooi die ses vinger monster reus met sy vyf klippies dood en tref Amalek met die banvloek; man vrou en kind.  Nie soos Saul wat geluister het na die apartheids getjank en menseregte getjank en gedink het Amelek is so onskuldig.  Hy het sy koningskap verloor.  Onthou Saul is ook jy Maatjie, as jy nie met die banvloek kan tref nie.   Die mens, die beeld het geen reg nie, hy is maar net die geskepte beeld wat moet doen waarvoor ATAH hom geskape het; ATAH het ATAH reg, die mens het slegs die ATAH mens Torah eenheids reg.  Alleen het die mens geen reg nie. Almal sal Sukah of Huttefees hou; dit is al reg wat die mens het. Hulle het die reg om in Sukah te sit.

Dit is die reg om in vrede in Sukah te sit; die reg om in vrede die eenheid omdraai met Yom Kippur te doen; die omdraai van die 7×7=50; ware omdraai dat die x van die ATAH Torah, Tav Emet Shabat, die regte kant is.  Die handeling in vrede, wil die massas verhoed om plaas te vind deur soos slange onder die grond in hulle tonnels te kom en die paar Makkabeers te probeer uitwis.  Dit kan nie toegelaat word nie.  Hulle beplan weereens om soos in die verlede die aanval op die allerheiligste tyd te doen.  Kom dat die Benyamin Ben Oni Boerevolkie wat net so ‘n apartheids getjank teen hom het, nou die boodskap uitdra vir Efraim en Menasse dat hulle nie vir Juda en Levi nou daar in die heilige land Tav, in die steek moet laat nie.  Hierdie Yom Kippur moet ons mooi vra dat die kleinkinders van Rachel se gehoor terugkom, dat hulle begin hoor.  Hulle het ons, die Benyamin Boerevolkie in die rug gesteek; hulle moet dit nie ook doen met Jechuda en Levi en die ander stamme wat die Program moet voltooi nie.  Storetjie verstaan dat Benyamin, Ben Oni nou nie deel van die laaste 12 stamme is nie, en net die wolf is wat verskeur en buit uitdeel. Maar na die apartheids getjank wat die jakkalse nou tjank, moet Efraim en Menasse nie meer luister nie.  Banvloek tyd, man vrou en kind van Amalek, voordat  koning Shlomo by koning David kan oorneem.  El Shaddai Ain Soph!

Hier volg nou nog ‘n pragtig geheim maatjies: die geheim is verskuil agter die sesde vers van Deut. 28.  Die seëninge wat ATAH beloof wanneer die gebooie, verordeninge, insettinge en Shabatte gehou en gedoen word, dus die Torah.  Vers 6 vir die Vav, die tipe liggame:  ‘Geseënd is jou uitgaan en jou inkom.’  Met Shlomo word die seëning in vers 10 gegee.  Cosmic Doctrine beskryf die sewe tipes doodgaan en lewendig word; die sewe tipes inkom en uitgaan uit elke fase sal geseend wees, wanneer  die geskepte Adam beeld die Torah vervul.  Is dit nie pragtig nie, Maatjies?

 

94

BANVLOEK WARM

 Kom Storetjie plaas die inkom en uitgaan van die Vav(6) nou onder die vergrootglas.  Sien ATAH ook as die Hei(5), die vyf siele plus die Aleph(1) wat Vav(6) met die merk Tav(400) op, wat voor tyd alles klaar skep, dan binne tyd die klaar geskepte van begin, Aleph tot einde, Tav, in die + tyd, of vasgenael aan die Kruis van Tyd, uitleef en dan met die x  omdraai of weer gebore, of af van die Kruis van Tyd, of nou binne-in saam met tyd, die vierde dimensie, in Merkavah, of Sukah.  Die 7×7=50, of 49 plus Aleph(1) ding saam met tyd  doen.  Die Binah na Chokmah Yobel binne-in en saam met tyd aksie. In Sukah sit.  Dus die Vav(6) ingaan en uitgaan wat geseën word.

Cosmic Doctrine p. 146 There are 7 subplanes in a Plane, 7 planes in a Universe of the 7th Cosmic Plane, and 7 planes in the Cosmos.  Transmission takes place by sub planes. (Die Torah seëning van die in- en die uitgaan.)  The Law of the Seven Deaths; the First Death is the neutralisation of the two movements.  (Dus die twee beelde wat na mekaar toe kyk in die spieël, die 7+7 word nou 7×7 gemaak.  Die x bring nou die tweede dood) The transmutation of force from one plane to another; first now from  one plane to the plane below.  (First Descent into Merkavah). Then the third death of the individualized consciousness (die twee beelde kyk nou saam in een rigting) and abstraction of the absolute essence of life in meditation.  0mdat die dood die siel se meditasie tyd is, en lewe die siel se studie tyd is, is die derde dood, die drie kruise dood, die dood waar die siel hom afhaal van al drie dimensies se lewens studie en sy 3×3 lengtes dood se siel meditasies doen.

Hierdie groot geheim het die gesalfde koning Saul nie eens geken nie.  Die geheim wat nou hier pragtig verduidelik word: Did you but live nie doodgaan nie.  Net die een lewe en dan die sogenaamde ewige net lewe in die hemel saam met die vals 25 Des Jesus of die massas wat net die wȇreld se lewe deeltjie as die totaal sien.  Die wat Yisrael met die banvloek wil tref.  Die 127 nasies in die Boek van Esther.  Die banvloek wat vir Yisrael beplan is, sal die banvloek wees wat die banvloek beplanners self sal tref, daarom die Purim fees.

Did you but live, all expierience would pass through consciousness and leave but little impression after the first few pictures had filled all available space, all would be concrete  unrelated, unsynthesised…

Met geen bewustheid van die res van die Planes se bestaan nie, maak die reeds ontvangde lewensprente geen sin uit nie, dit is van geen nut nie, want die verdere hardeware en sagteware is nie beskibaar vir die siel rekenaar nie, want die siel is onder die banvloek deel van vers ses van Deuternomium 28.  Hy weet nie eens van Deuternonium se 28 Planes van lewensvlakke nie en van die sewe transformasie prosesse nie; die sewe ingaan en uitkom nie, die sewe dood nie, die seker leef en dan sewekeer mediteer in dood nie.  Die sewekeer meer hardeware en sagteware opgraderings nie.  Daar is dus geen van die ‘net een’ vlakkie sentiment van die onmenslike snert en getjank betrokke by die banvloek van die eerste Plane nie.  Die banvloek tref is egter eerder ‘n groot genade handeling deur ATAH, deurdat die  siele rekenaar nou net eers op Plane een gestop word en kans in tyd, genade in Aleph tot Tav tyd, die Tav genade, gegun word om weer ‘n liggaam vir sy siel te mag kry; vir nog ‘n kans, om te sien of hy nou dalk die Shlomo keuse gaan maak aan die einde van die David  tyd.  Kies hy dalk met sy nuwe rekenaar om nou ook opgegradeer te word na die  Torah model van ‘geseënd is jy in jou uitgaan en inkom.’ Wat gebeur in elke dood of meditase fase?

In meditation, which is death, the abstract essence of life is extracted and instead of a million concrete images, there is the the abstract concept of live.

Daar is die geheim van die dood meditasie fase om die miljoene konkrete lewens ondervindinge om te bou in die abstrakte konsepte van lewe.  Daarom moet die onder die Torah se banvloek deel, baba begrippie van die liewe mensie Liewe Jesus van 25 Desember se lewe en dood begrippie met die banvloek getref word, want die Torah se geseënde deel van ingaan en uitkom, van lewe en dood vir die 28 vlakke van die sewe subvlakkke en sewe vlakke en sewe vlakke, is heeltemal ‘n ander begrip.  Dit is ‘n begrip van in digter ondervinding opdoen in konkrete.  Afdaal in Merkavah en dan weer opgaan in Merkavah en die konkrete lewens ondervinding ombou in die abstrakte lewens ondervindig tydens die dood of meditasie fase van ‘n ewige lewensproses wat bestaan uit vier eenhede van fases.  Een van die vier fases, die konkrete fase, die lewe in die lewensondervinding opdoen fase, en drie van vier fases of “spans” as meditasie of dood lewe fase waar die  verwerking van die konkrete lewens ondervinding nou verwerk kan word na die abstrakte lewensondervindinge.

Die lewens metabolisme se anabolisme fase en katabolisme fase.  Die eetfase duur een kwart van die verteerfase. Om te oefen om te mediteer, is om te oefen hoe om aktief dood te wees.  Julle sien Maatjies, dood is nie die gevaar nie.  Dood is die ander helfte van die totale lewensproses.  So wat is die gevaar Maatjies?  Die gevaar is die banvloek deel van die Torah van ATAH.  Die strafgedeelte van die Torah is die gevaar, maar die Allerheilige Echad spreek: ‘Was julle maar koud of was julle maar warm, dan kon ek optree, maar nou is julle louwarm.  Nou moet ek julle uitspoeg!’

Wat beskryf dit Maatjes?  Dit beskryf die groot en enigste waarheid, en dit is dat ATAH soeweryn alleen God is en dat daar geen ander god voor hom is nie.  Dit beskryf dat ATAH se Torah ook die totaal is, soos wat ATAH die totaal is.  Dit bevestig dat daar niks buite Sy Torah bestaan nie.  Nie ‘n gedagte of praat of daad nie.  Hei is deel van ATAH.  Daar bestaan dus net die seendeel of die banvloek deel van die Torah.  Net warm of koud.  Die lou deel is die grootste euwel.  Wat is die lou deel?  Dit is die illusie  dat die Adam onder die wet leef, of nie meer onder die wet leef nie.  Die illusie wat geskep word dat daar ‘n leef kan wees buite die Torah van ATAH, dus dat daar nog ‘n god buite ATAH van die Torah bestaan.  Die ATAH met sy Torah is nie al god nie.  Die 25 Des Christen leef buite die wet, buite die Torah van die Ou Testament.  Sy God is net die God van genade en liefde.   Storetjie het nuus vir die Adam wat dink die Torah is nie alomvattend en ATAH is nie alomvattend nie.  Daar bestaan nie iets soos buite die volledige Torah nie.  Die Adam is of onder die seën gedeelte van die Torah, of onder sy banvloek gedeelte.   So die antwoord is baie maklik en reguit; die Adam wat nie onder die seëndeel van die Torah is nie omdat hy die Torah nie doen nie, is onder die banvloek deel. Punt.  Geen debatte.  ATAH en sy Torah is een.  Daar is dus die Echad wat volgens sy Torah met die banvloek tref.

Nou is daar duidelikheid dat ATAH en die Torah totaal soeweryn is, maar nou kom die groot geheime prooi waarvan die wolf Benyamin, die buit op die volwasse gas se maaltyd tafel plaas.  Hier kom die vraag: Hoekom het die Adam wat doodgeslaan het, die Tav reddingsteken ontvang, maar die gesalfde Koning Saul sy koningskap verloor en die Adam David met bloed op sy hande die koningskap ontvang?  En sy seun Shlomo die tempel gebou?  Die volledige binne Torah Aleph 1000 Adam?  Hierdie vrae raak die hart van elke Adam wat bestaan, want die handelinge toon die gelowe van elkeen.  Was julle maar koud soos die Adam met naam Kian, dan kon Ek my Tav doodslaan banvloek merk op hom sit.

Hoekom?  Hy weet ATAH en sy Torah is volledig en soeweryn en het net of die seëninge of die banvloek kant.  Toe Kian besef dat hy uit die paradys ver banvloek omdat sy ouers nie gehoorsaam aan die Torah was nie en die banvloek nou op hom uitgeoefen word, toe weet hy wat banvloek beteken;  en hy toon aan ATAH dat hy dit as die Hei Hand sal kan doen.  Al was jy maar koud…  Die lou geval, die probleem geval, is nou die gesalfde Saul.  Die gesalfde koning wat nou die banvloek handeling as die Hei hand van ATAH moet doen met die wat nie die Torah van ATAH gedoen het nie; nie ATAH as die enigste Echad god erken het.  Nie vir hulleself ‘n 25 Des. god van menseregte en mense United Nations regte en mense eenvlak kindertjie begrippie lewe en dood liefde geskep het van soos hulle dink buite die Torah van ATAH die Amalek.  Toe besluit die Saul van toe en die Paulus van nou, nee, kom ons debatteer nou ingewikkelde debatte van nou onder die wet of nie onder die wet nie.  Die lou, wat ATAH uitspuug.  Saul het sy koningskap verloor, tot nou toe, al probeer hy nog steeds as die Christinne se Paul.  Hy is lou, hy word uitgespuug deur ATAH.

Kom Storetjie keer terug na die Adam met die Tav merk, Kain toe. Wat het nog verder werklik gebeur?  Kain het besef wat banvloek werklik beteken, want hy was koud.  Hy was die Hei hand van ATAH wat die banvloek hand is, wat die Torah se banvloek hand van ATAH is.  ATAH het twee hande.  Die Torah het twee hande, die seën hand en die banvloek hand.  Die Hei vyf vinger hande.  Kain besef ‘n paar dinge:  hy besef dat daar stappe is.  Daar is die gehoorsaam stap van die Torah wat die ATAH as al en enigste God erkenning stap is.  Hy besef dat ongehoorsaam die doof beide kante toe bring.  Hy besef dat ongehoorsaamheid die banvloek kant van die Torah aktiveer.  Hy besef dat die banvloek nou skeiding bring.  Hy en sy broer Abel is nou een vlak laer geskei van die een vlak hoër Paradys.  Hy besef dat elke vlak nog sewe subvlakke het.  Die sewe dae Skepping.  Hy besef dat hy en sy broer nou nie instaat is om terug te keer Paradys toe vanaf die vlak waar hulle nou is nie.  Hy besef dat daar ‘n afdaal in Merkavah moet wees, en dat daar dan eers die een kwart eet en drie kwarte herkou, lewe eet en lewe mediteer, of dood herkou proses moet gebeur met die Adam.

Kain, die banvloek hand van die Torah van ATAH, demonstreer dit vir die nageslagte deur die vlak se Abel model, of Aleph Beit Lamed, nou met die banvloek te tref.  Wat gebeur nou?   Daar kom ‘n opgegadeerde nuwe model nou na vore uit die laer vlak met die naam Set.  Fantasties!  Die Shin waareid van die banvloek hand van die Torah van ATAH kom na vore en die Rav Reddingsteken van Kain.  Fantasties vir die Kain van vandag wat net gehoorsaam aan ATAH as die banvloek hand optree.  Dit is die lou middel Saul/Paul wat god wil speel, wat nou God ATAH se besluitneming wil doen, sonder enige wysheid of insig of Daat kennis van die ATAH Torah se oneindigheid nie.  Die Saul/Paul god mensies wat die ATAH van die Torah verwerp.  Lou dwase is hulle; was hulle maar Kain koud of David warm wat met beide hande die Torah banvloek kon doen!

 

94

REDDENDE MERK VAN KAIN

 Die Adam beeld wat in die spieël omgedraai het en nou saam met ATAH in dieselfde rigting kyk, die..x..omdraai gedoen het, dus die 7×7=49 en toe ook nog die volgende stap, die Yom Kippur eenwording stap te doen, deur saam as die Hei(5) hand, een te word met die Aleph(1) van ATAH en dus die Vav(6) te word, die Hei(5) siele in die Aleph(1)is die Vav(6) Adam.  Die Hei(5)  vinger hand van die ATAH God.  Die Hei(5) vinger hand wat die koud kant funksie en die warm kant funksie van die Torah van ATAH dink, praat en doen. Die Hei(5) ATAH hand wat nie die lou Saul of Paul hand is nie, wat nie in die plek van ATAH vir ATAH wil dink en praat en doen nie.  Wat nie ATAH se Torah eenkant wil plaas nie of verwerp nie, wat nie vir ATAH besluite wil neem met sy eie reg of sogenaamde menseregte idee nie, wat nie slim debatte wil voer nie.  Die Adam Vav(6) is slegs die Hei(5) hand van ATAH wat sy Torah se of seëninge uitvoer wanneer daar gehoorsaamheid is aan die Torah.. Of met ongehoorsaamheid aan die Torah voer die hand Hei(5) die vloek uit van die Torah.  Die Hei(5) hand funksioneer as die Vav(6) wese, die vyf siele in n Aleph(1)spieëlbeeld van ATAH en kyk in dieselfde rigting as ATAH en dink en praat en doen soos ATAH, dus die Torah van ATAH. Die Torah van ATAH is die Aleph tot Tav se 22 letters. Nou hier kom nou weer n groot stuk verskeurde prooi se buit op die tafel van die volwasse gas soos wat Benyamin dit bring.

Dit is nou duidelik dat die Hei(5) in die Aleph(1) as die Vav(6) Adam wat in spieëlbeeld dieselfde Torah rigting as ATAH kyk nou ATAH se Torah  warm of koue kant funksies moet verrig en volgens Shlomo, die daat kennis, die Chokmah wysheid en die Binah insig moet besit. Nou net soos wat die hande leer om klavier te speel, let mooi op Maatjies, die hande leer die musiekstuk, nie die brein of verstand of kopkennis of boom van kennis vinnige lees en verstaan manier nie. Nee die hande en liggaam verteer die musiekstuk geleidelik oor jare, voordat die musiektstuk tot sy reg kom. Maar die brein het wel die musiekstuk gekies en die hande gebruik hulle Hei(5) siele se dink en praat en doen om die spesifieke ATAH  brein  se dink, en praat en doen se gekiesde Torah  stuk  uit te voer.. Die dink en praat en doen van die Hei(5) siele in  die Aleph 1 se Vav(6) liggaam, op watter vlak van die 7×7 vlakke en 7x \7 sublakke vervul altyd die ATAH se Torah koue kant hand of warm kant hand se oodragte.  Die seëninge word gebring, die lig word gebring, die genesing word gebring, die vertroosing word gebring, die liefde word gebring die vrede word gebring, die ploegskaar word gebring vir die gehoorsame aan die Torah van ATAH. Maar nou is daar ook die ongehoorsame aan die Torah van ATAH.  Wie is hy nou eintlik?  Hier volg nou nog mooi. Toe die ongehoorsame daad plaasvind in die Paradys vlak, gebeur daar dinge.  Die eerste ding wat gebeur is Die Adam se oë gaan oop. Hulle sien toe dinge wat hulle nie gesien het nie. Hulle word soos ATAH.  Maar nou volg die rede hoekom die Boom verbied was op daardie stadium. Hier kom die groot gheim…

Julle sien Maatjies, hierdie rede hoekom die Boom van die totale kennis, wat beskryf word: ‘Julle sal nou net so soos ATAH word, net so groot soos ATAH word, is die ware rede, maar nie omdat ATAH dit nie wil toelaat nie, maar omdat hy weet dat hy ATAH as Aleph tot Tav, dus sy Aleph tot Tav Torah, te groot en te oorweldigend en te helder en te onbegrypbaar op daardie baba stadium, daardie onskuldige stadium, daardie te min ondervinding stadium, daardie te min konkrete hande oefen stadium, daardie net melkies ATAH, net drie letter stadium, net die Aleph Tav Hei, waar die Aleph daar is en die Tav nog nie eens daar is nie.  Nee dit is 22 letters verder!  Daar is nog maar die sagteware en hardeware van net twee letters langs mekaar, dus Aleph want Adam het darem Aleph in sy genetika, maar Beit is sy maksimum volgende letter en Hei, want hy het ‘n hand om die vrug te pluk en hy het die Lamed vlieg of kommunikasie vermoë.  Wie kan raai, wie is hy op die stadium?  Waar is sy toestand weggesteek op die stadium wat aandui wat die rede was hoekom Adam en Chavah weggekruip het vir ATAH as Aleph tot Tav, omdat hulle gesien hulle..naak.. was? Hulle naaktheid was die feit dat hulle net nog net die ..Abel.. stadium babatjies was en nog is.  Hulle het net Aleph en Beit en Lamed.  Hulle is maar nog net Abel.  Hulle het net Aleph en Beit wat maar die eerste letters van die Skepping is.  Hoe enorm is die Aleph tot Tav 22 letters ATAH godheid kennis en ook nog sonder die Lamed engelvlerke beskerming wanneer hulle Hei hande in plek van die engel vlerke moet kry!  Metatron nou El Shaddai moet word en dan moet hulle nog met die Hei hande die banvloek  kan doen; dus die twee laaste letters byvoeg met een letter per hand!

Te groot hierdie God, ATAH van Aleph tot Tav; hierdie Torah van Aleph tot Tav, hierdie vervloek is jy kant van die Torah, hierdie verban is jy kant van die Torah van die Aleph tot Tav ATAH.  God van die Ou Testament is te wreed en te groot vir ons, kom ons hardloop weg van hom af, kom ons vlug van hom af. Kom ons kruip weg vir hom.  By die berg met Shavuot kruip die volk nog weg vir Hom.  Gaan julle maar, Mosheh en Yahshua en Eliyah.  Ons sal hier onder ons Abel, net drie-in-een goue kalf maklike god sonder sy Torah en ATAH maak; hy is te groot en te wreed en te enorm.  Daar gebeur die rede hoekom ATAH as Aleph tot Tav nou sy Hei hande van die toekoms gewaarsku het; moenie die kosbare hande op daardie rooiwitwarm vrugte sit nie, daardie vrugte sal jou so brand dat jy vir ewig van My, jou beeld voor die spieël, sal weghardloop. Wegkruip vir My, weghardloop vir ATAH se Torah. Weghardloop vir jou take as my hande waarvoor ek jou geskape het.

En dan word die volgende, nog meer gevaarlike rede van die verbod ook waar.  Dit is die vals verdraaide Christos fase wat ook gaan inskop.  Die vals verdraaide redding fase.  Die  eerste is die Hei(5) hand fase, die koud kant Kian fase; dan volg hierdie baie gevaarlike lou fase, die hand Hei(5) fase wat nou die hand Nun(50) vals boodskap Mashiach fase is, die aborsie Mashiach fase, die lou fase.  Die illusie Saul of Paul van buite die wet God fase, die selfgeskepte god fase waar die ware ATAH met 22 letter Torah nou die Satan God van die Ou Testament God is.  Die wrede liefdelose God met sy banvloek kant Torah.  Die nuwe net genade sonder Torah, se Torah is te wreed!  Die Adam het hom nou in die plek van die 22 letter ATAH gesit met sy drie letter God van net genade. Die Saul en Paul regeer nou.  Die Lou Regeer nou.

Die god van 25 Des. regeer nou, maar die ATAH Torah dui aan dat die lou Saul koning en lou Paul God uitgespoeg gaan word.  Voordat Storetjie die groot geheim van die begrip waarvan die vormgodsdiense geen benul van het nie, naamlik die uitspuug begrip hanteer, kom dat Benyamin eers nog meer van die optrede van Kain, die koue kant of koue hand, buit op die tafel plaas.

Die drie-in-een God wat die drie-in-een Abel van die drie-in-een dimensie in tyd vasgevangde denke nou hanteer, is die lou warm Saul of Paul se ingewikkelde debatte wat gevoer word van ‘Wie laat die Adam, wat nou God ATAH se besluitnemings rol oorgeneem het, leef of wie word doodgemaak?’  Word Amalek se lewe nou gespaar want die genade is nou so groot, wat van die arme ou kindertjies, of watter wette geld nog en watter wette geld nie meer nie.  Die skynheilige Adam speel nou god met die besluitnemings rol, maar die uitvoer van die godshandelinge deur die godshande wat hy eintlik moet doen, die laat hy nou in God se hande.  Die Here sal gee, die Here sal sorg.  Kom laat dit in die Here se hande.  Die gekke het nou die rolle omgeruil; hulle het hulleself God gemaak en die ware God hulle dienskneg gemaak!  En as iemand hulle die meer ingewikkelder vrae vra wat die ware God kan antwoord, kan hulle die Saul en die Paul dit nie doen nie, en doen die politieke tapdanse van ‘die Here se handelinge is buite ons vermoë om te verklaar.’  Dit is nou die antwoord van een wat nou verwaand vir die ware ATAH besluite geneem het.  Die ATAH met Aleph tot Tav se 22 letter Torah het begrippe soos – voor tyd of in tyd vasgevang, of binne-in saam met tyd vloei.  Die begrippe kan slegs beleef word as die Adam binne-in die ATAH 22 letter Aleph tot Tav leef.  As die bogenoemde ATAH die Adam uitspuug, dan is hy verlore, want dan het hy geen benul wat aangaan nie!

Die lou Adam wat deur die volledige ATAH Aleph tot Tav Torah uitgespuug is, is uit die lewende tyd uitgespuug en word nou ‘n foto, vasgevang in Tydloos.  Let mooi op Maatjies – in die ATAH Torah is voor tyd of die + tyd of die x vloei binne-in tyd, die drie lewende tye in ATAH Torah; maar tydloos net ‘n foto.  Geen herhinneringe, geen toekoms, geen lewe.  Waar het die Maatjies al van die uitgespuugde toestand gehoor?  En wat is die verskuilde begrip vir die toestand?  Ja Maatjies, die louwarm koning Saul, later bekend as Paul, noem dit die Hemel aan die voete van die 25 Des. Jesus wat hulle gered het. Die hele wȇreld sal die verdigsel glo, maar waar is die ware redding en ware optredes van die ware ATAH Torah?  Die optredes binne die lewende tye?  Wat binne die lewende tye, binne die ware ATAH Torah bly en nie uitgespuug word in ‘n lewenslose, tydlose, stil vergete foto vagevries nie.  ‘n Twee dimensionele vasgevriesde, lewenslose hemel belofte van die louwarm se beloftes by die grafte nie.  Laat jou ingaan en jou uitkom, uit en in, heen en weer vanaf beide die aktiewe eet lewe fase, na die mediteer herkou lewe fase en omgekeerd weer op die volgende vlak, geseënd wees.  Geseënd is jou lewensfases van voor tyd; geseënd is jou 7+7 tyd; geseënd is jou vloei binne in tyd.  Die tyd fases binne-in die ATAH Tora haal die 7 vlakke met 10 Sephira se 7×10 se 70 Heilige Name, nuut vir elke vlak en elke subvlak.

So nou kom Storetjie by die ware reddings verhaal.  Kian wat die Tav merk ontvang omdat hy die Torah se vloek deel verstaan het en gedoen het.  Hy het die ver-vloek korrek verstaan as die banneling vervloek, die verban vloek; verban uit die Paradys.  Een vlak laer verban.  Met die Not So antwoord wat hy van ATAH Torah kry, omdat hy nie weggekruip het nie.

Die Adam aan die koue vervloek kant van ATAH Torah, ontvang die Tav merk van ATAH Torah volgens die Torah, so dit vergroot die Abel, die Aleph Beit, alfabet met net A tot B begrippie van die louwarm wat eintlik uitgespoeg gaan word, omdat hy gaan wegkruip en weghardloop vir die volle ATAH se Aleph tot Tav 22 letters Torah, want hy sit met ‘n twee-dimensionele plat prentjie A tot B  prentjie, en die Lamed wat hom die voordeel gee dat ATAH Torah hom kan hoor, sy offer aanneem.  Maar die faktor van die Lamed engelvlerke, is ook die rede vir sy ondergang as Kian hom nie daar red nie, want Metatron is die hoof van die vlerke.  Die slange op Mosheh se staf gaan tot die vlak onder die vlerke.  Daar is die probleem punt.  Metatron moet een minder word om El Shaddai te word.  Die Hei hande van 5 moet die 1 bykry om die Hei(5) hande te word;  die 1 kry wat die Hei(5) nou die Vav(6) maak met die hande.  Storetjie sal die later op die tafel sit.  Onthou met die training of the mind beweeg alles in die rondte, daar is ook die drie tye binne drie tye van die liniëre nege tye, maar die spinnende wiel van die lewe het die drie tye ook voor tyd.  Plus tyd, maal tyd, en die begin is die einde en die einde is die begin.  Aleph is Tav en Tav is Eleh, maar Aleph en Tav is ook die Torah 22 letters – en wat doen hulle?  Hulle bind die Torah se voor tyd en 7+7 tyd en 7×7 tyd aan die Metatron se nege tye.  Die Menorah se olyfolie aan die wyn.  So Kain is nou nie bang vir die omvang en grootte van die ATAH Torah nie; hy kruip nie weg nie.

Kain weet dat die bloed van Abel roep.  Kain met die Tav wat die einde is, maar wat die begin op die begin is, weet dit reeds; dit is die Tav op die profeet Kain wat die profeet wat die toekoms reeds weet, laat optree.  Dit is die Tav in die Benyamin wat die Benyamin die prooi die einde reeds verskeur en die buit nou aanbied.  Die Abel is in die moeilikheid.  Net A tot B lou Saul en Paul Christen van nou, is in die moeilikheid.  Die kleinkinders van Rachel is in die moeilikheid; die Juda en Levi en twaalf stamme is in die moeilikheid.  Die Kain Hei vyf hand moet die sewe vlakke waarheid as redding vir die twaalf stamme bring.  Die dood-tevrede Abel is oppad na die uitspuug, doodvries hemel toe.  Kain weet dit.  Kain weet ook nog ‘n groot geheim, dit is dat die vervloek deel van die Torah nie die doodmaak deel van die Torah is nie.  Kain weet dat die Boom van die Lewe nog beskerm is, so die dood is ook nog nie geaktiveer nie.  So wat is die vervloek deel van die Torah?  Die vervloek deel van die Torah se geheim is in die banvloek deel van die Torah van ATAH.  Die verban uit een vlak.  ‘n Laer vlak is die redding van die vlak waar die fout gekom het.  Die Abel word verban uit die Abel vlak na ‘n laer vlak, en gehelp deur Kian om ook die Tav te kry en as Seth terug te keer met nou, die Tav merk op hom ook, sodat hy ook nou nie meer sal wegvlug vir die 22 Aleph Tav Torah nie en ook die Shin van die Tav eindtyd kan wees. Fantasties!  Hy moes nou wel iets in ruil gee…

Die Adam as Abel moet sy Aleph Beit kommunikasie, sy offers wat verhoor  word nog voor die Beit skepping begin, prys gee, dat hy die  Beit Tav wat eintlik die Aleph 1000 na Aleph 1 kommunikasie word deur die ATAH Torah proses, kan ontvang.  Nou is Abel gered van die lou Saul koning en Paul apostel se uitgespuugde hemel van tydloos.  Die Tav teken is die ware verlos van ware dood van uitgespoeg deur ATAH Torah.  Die valse, nie volledige Shin waarheid Abel Adam sal nie die waarheid hoor nie.  Die Shemah moet eers hestel word.  Hoe word die Shema herstel?  Die Shemah word herstel deur naasteliefde; watter naasteliefde?  Nee Maatjies, nie die leuen Liewe Jesus genade van die lou Saul of Paul vir sy medemens nie.  Nee, duisend maal nee!  Moet nie die gedoemde arme Abel of Amelek daar lou doodtevrede met homself oppad na sy uitgespuugde buite tyd, dooie Liewe Jesus hemel toe so los nie.  Tree op!  Tree dadelik op! Tref hom met die banvloek! Tref hom voluit met dIE banvloek! Vervloek sy lou vervloekte tostand.  Maak dood sy 25 Des. Christen geloof.  Ruk sy geloof wortels in die verorderinge van sy voorvaders uit hom uit.  Skud hom onderstebo dat sy tande klap!  Klap sy ore bloedrooi totdat die Shema eendag kan terugkom.  Die hele geslag van Yisrael is met die banvloek getref, behalwe Yahshua en Kaleb!  Die 7+7 wyn en die 7×7 onbesoedelde olyfolie.  Die raad om lou te wees van Bilaam, wat die Tav en Aleph kon sien, het toe gewerk; kyk al die lou Christinne van 25 Des. wat oppad is om uitgespuug te word!

Maar hulle is nie al wat die regs-op om spin in die toekoms in van ATAH Torah terughou nie; daar is ook die wat in die letter van die Torah vasgesteek het.  Die van Jehuda en Levi wat by die skriftelike Torah vasgesteek het.  Die orale Torah, die Pei Torah is nie net die hardop lees van die Torah jaar na jaar sonder dat daar positiewe lewensgroei is nie.  Ook nie Bilaam se raad van die koning Saul se debattering, van wat die letter nou dalk kan of nie kan beteken op ‘n letterkundige manier nie.  Hulle gaan ook uitgespuug word.  Die ware orale Torah van ATAH is die woeker met jou talente binne die Torah.  Die nuwe wyn wat probeer word, die nuwe Yechudim wat gedoen word.  Die groot geheim is om wanneer die beeld nou omgedraai het met die x teken en nou voor ATAH staan, wel altyd te onthou ATAH met Torah staan agter hom en hulle is een; hulle is die 7×7 is gelyk aan 50, een.  Dus die Yud Hei Vav Hei(=26) een en dus (13+13=26) een.  Dit is dus die Yud met die Vav liggaam en twee Hei hande’ dus Yud Vav Hei Hei, maar 26 is ook  Vav(6) met Yud(10)+Yud(10)=26, fantasties!  Dit is dus die Adam Vav(6) met god within, die Yud(10) en god without, die Yud 10.  Dus die ATAH Torah wat regeer met die Adam beeld as die vyfde siele vlak eenheid.  Die 7×7=50.  Die lewende groeiende nuwe wyn voortbringende lewensproses binne die Torah se seëndeel; en ook die strafdeel se Teshuvah met liefde aksie van die Kian Adam.  Die evil 9 wat live 9 gemaak word.  Dit is die ware koud kant Teshuvah met liefde vergiffenis van minus 49 na plus 49.

Vergelyk die koue en warm kant van ATAH Torah se Teshuvah met liefde vergiffenis van minus 49 na plus 49, wat Kian met Abel reggekry het met die ‘met liefde banvloek’ waarmee hy sy naaste gered het.  Met die Tav wat voor tyd reeds op hom geplaas is deur die Torah ATAH, teenoor die Nun(50) se vals aborsie leuen van 2000 jaar terug van ‘net sondes vergewe’ na nul, en ‘n lewe van nul lewe.  ‘n Uitgespoegde lou na tydloos vasgevriesde lewe buite ATAH Torah se lewens prosesse, wat ewig mooier en groter en opwinderder word met die Adam as die hande wat die opwinding en lewensvreugde voel en deel; die polsende lewens stukrag van die heilige ewige ATAH Torah.  Dan moet die volk sȇ Amen. Deut. 28.

Dit bring Storetjie by die vierde ingaan en uitkom; die vierde dood; slaap.

The linking or teaching death objective on its own plane. Four is always the linking number; the fourth body being the highest of the aspect of the personality, links it to the individuality and the fourth death is called the linking death.  The teaching death, also called sleep.  Sleep is a miniature death. 

Zohar: …een sestigste van dood.  Dus Samehk of 60. Sien Vav(6) en Samekh(60) en die 600 van die volle lewensproses met die Tav(400).  Die volwaardige redding van die merk van die Kain Adam redder, wat die Adam daarna toe help neem. Die 600, plus die Kain merk Tav(400), red die Adam na die Shlomo 1000 of Aleph 1000 Adam toe.  Fantasties!  Maar dit gebeur slegs as die personality gereeld en volledig die individuality van die nodige voedsel voorsien.  Die nuwe wyn en suiwer olyfolie moet die Shabbat maaltye vergesel.  Die vakgebiede van Enuck moet almal op die gebalanseerde korrekte maniere binne die Aleph tot Tav van ATAH se Torah genuttig word.  Dit is ‘n lewe proses, dit is skep-diens met god ATAH. Dit is met liefde Teshuvah, dit is die Emet waarheids sirkeldanse, vreugdevol, vol lewenslus; ja volledige lewe in die wakker deel en die slaap deel, in die eet en die herkou deel.  Doen dit met die ritme van die lewe.  Die galop van van die volbloed hings van die ware ATAH Torah lewensproses. Die individuality sal dan ten volle ontwikkel wanneer die personality vir hom sorg en hom nie terughou met die vals drome van mag en rykdom en sulke ydel dinge nie

Dit bring Storetjie by die volgende in en uitgaan van Deut 28. Die Vyfde Dood:

Cosmic Doctrine:  The death of the personality and all its desires…

Hierdie ingaan en uitgaan, is nou waar die groot toets kom; waar  die begrip van die oorgang van liefde, soos wat die personality liefde ervaar en die individuality  liefde ervaar.  Hier is die verskil tussen ‘het lief’ van die personality en ‘is liefde’ van ATAH Torah.  Die ‘is liefde’ waar daar nie ‘n haatkant is nie; net ‘is Liefde’.  Luister mooi, Maatjies.  Die vyfde Hei vyf vingers, vyf siele ineen liefde, wat die banvloek met liefde kan doen, dit is die personality liefde van die genade alleen, geen goeie dade, so het god jou liefgehad… en arme Amalek, en  banvloek is wreed godsdienste aan die gang hou  Die inhoud van die ware ‘is lief’ van ATAH Torah is buite die begrips vermoë van  die perssonality.

Die ‘het lief’ is:  He would no longer love with the personal love which loves a person, but the higher manifestation of love which itself is love.

Dit is liefde waar nie haat is nie, van die paradys…and loves no person or thing, but is a state of consciousness in wich all is embraced.  Die Tav 400 merk van Kain en die 600 van Kuf(100) plus Shin(300) plus Resh(200) wat die alles insluitende (=1000) ware, alles insluitende is; liefde van die alles insluitende soeweryne lewensprosesse ware God ATAH, Aleph tot Tav se Torah.  Dit is net die Tav(400) merk van redding op die Kian Adam as Losser wat die Abel Adam kan red, en dan die Seth Adam neem na die Shlomo Adam.  En die volk moet sȇ: Amen!

 

95

VERWERKTE PROOI

Die woord “Bybel” beteken ook “babbel” so dit is die naam van die boek wat die verhaal van die “lou” middel Adam spieëlbeeld  beskryf.  Die verhaal van die “Bilaam” verbastering van koud of warm Adam verhaal. Die “Babel-se” babbel wat net verwar.  Die naam van die Boek van die wat Yah van “Ur” uitspuug uit tyd uit, dus binne-in die “lou” Bybel se tydlose “hemel” in.  Die tussen twee dimensies, plat tyd vasgegomde prentjie hemel.  Daarteenoor is Storetjie se boek ‘n tower speurverhaal.  Die hoof speurder is die karakter wat een baie aan ‘n wolf laat dink.  Hy kom uit groot gesin van twaalf kinders.  Hy is die twaalfde laatlammetjie.  Hy is dieselfde ouderdom as van die ouer kinders se kinders.  Die naam van Storetjie se towerverhaal boek is; die geheime van die twee tower meganismes, bekend as die “boom van kennis” en die “boom van die lewe.”   Die skuilnaam en van, van die skrywer van die boek is ATAH Torah.

Storetjie bespreek “die geheime van die twee meganismes”.  Die boek is in twee opeenvolgende boeke geskryf.  In boek een van die geheime van die twee ‘meganismes’ word aandag gegee om die geheime van die een meganisme eerste op te los.  Die “Boom van Kennis.”  Die einde van Boek Een toon duidelik aan dat Boek Twee eers ontvang mag word wanneer al die geheime van Boek Een eers opgelos is.  Cosmic Doctrine noem die voltooing van antwoorde op al die geheime van boek een, die “Nadir” toestand.  Die laaste bladsy bekryf die toestand in Rev. 22:14 Happy are those who washed their robes (het die hele boek een se geheime opgelos)   that the autority to the Trees of Life may be theirs.

Die  onsigbare boek twee mag hulle nou besit; die ekstra vyf kannetjies olie vir die maagd wat die kennis met ‘n maadelike bevrugting en dragtyd en geboorte, nou weer inbring in die nuwe Stad om te lees.  Toegang tot die poorte van die nuwe stad, die stad van die Shlomo(1000) wat wysheid kies, wat Hooglied skryf, wat Spreuke skryf.  Die produk van eers Yah van Ur met Batsheba, en toe David met Batsheba en nou Shlomo Boom van die Lewe met 1000-voudige Boom van Kennis geheime wat wag in Boek Twee!

Die geheime van die twee sisteme toon duidelik dat die twee sisteme ook een sisteem kan wees.  Die proses kan vorentoe en agterrtoe plaasvind, maar en hier volg weer n geheim, nie op dieselfde vlak nie.  Die pendulum van ‘n staanhorlosie swaai heen en weer en ontmoet in die middel in die lou posisie.  Reg op die middelpunt van die Boom van Kennis se stilstaande Boom en dink hy is nog steeds by sy Tiphareth lou Jesus.  Maar hy is nie; in die ronde Boom van die Lewe het hy in tyd een vlak op, die toekoms in gespin, of een vlak af in die verlede in gespin, want die beweging is ‘n opbewegende spiraal.  So Maatjies, die eerste towerboek gee hier klaar die gebruiks handleiding vir “die geheime van die twee meganismes” se hantering.  Die waarskuwing dat die handleiding in vier verskillende kombinasies van tye op 7 vlakke vir elke tyd, dus op 28 vlakke van lewe en kennis diepte, gelyktydig funksioneer, waarvan die Nadir Adam aan die einde van die twee boeke op 27 van die 28 vlakke moet kan funksioneer. Sien, 9×3=27 – drie vlakke van evil plus 9 wat met Teshuvah met liefde omgedraai word na live 27.  Dus sirketjie lewe Boom se 15×3=45 minus vierkantie se kwantum kennis Boom se 12×3=36 gee dus die 9 per tipe tyd x 3 = 27.  Plus die 1, die Aleph as 1, die ongemanifesteerde “een” die nuwe kwantum wat die”een” die “Not” nou weer  by manifesteer!  Om dan weer 28 te gee; dus 7×4=28, Deuternomium 28, die seeninge en die ver-ban vervloekinge.

Die ongemanifesteerde “een” manifesteer die spieëlbeeld wat dan so spoedig moontlik moet ontwikkel tot ‘n volledige spieëlbeeld; nie net in beeld van lewe nie, maar ook in kennis.  Die ontwikkelings tempo van die kennis deelgebeur egter teen die tempo van aeons in die kosmiese en heelal tye.  Of ook gesien as die gewone tempo Aleph(1) tot Aleph(1000) ewolusie tye.  So daarom word daar die inisiasie prosesse ingebring wat die stadige ewolusie tye kan help versnel.  So die motivering vir die skryf van die twee boeke, is dus dat daar metodes bestaan wat die ewolusie tempo kan versnel.  Die metode kan ook die David 70 jaar wat Adam hom leen genoem word, of die  sewe Jaarshabatte van die jaar feestye genoem word.  Of die skeibriewe wat outomaties deel is met die dood van die man.  Wanneer die man sterf, is die vrou outomaties van die man geskei en kan sy weer trou.  Die beginsel word beskryf in al sewe vlakke van die skepping in:

Cosmic Doctrine p 158:  The personality is what it is by virtue of the law of limitation.  The individuality is what it is by virtue of the law of the nature of the Cosmos.  And the ladder from the Personality to the Individuality has seven rungs (Die sewe trappe van die leer wat Yahkob van gedroom het) and these seven rungs are the seven deaths.

Die vertrek kant is die dood en die dood skeibrief. Met die aankoms kant, word die oorlog toe gaan skeibrief gegee. Dood en inisiasie lewer dieselfde resultate.  Die vierde dood word dus nou ook die slaap genoem; Adam is in ‘n diep slaap geplaas. Ur-i-yah, man van Batsheba sterf nou.  Daar is ‘n skeibrief, en David trou met haar sodat die baie stadige ewolusie van die Aleph(1) tot Aleph(1000) Program.

Individuality itself measures by divine standards, but the adjustments of the spirit are aeonial and are measured by the span of the heaven.

Dit kan aeons neem, maar kn wel versnel word deur die Personality 70 jaar David tipe Teshuvah met liefde Program, of ook genoem die Teheliym van David.  Psalms van David program.  Die Pistis Sophia, David Psalms, berou program.  Die versnelling program, die inisiasie program; die Adam(1) tot Adam(1000) inisiasie versnellings Program.  Die “geheime van die twee meganismes” boek se inhoud.

Die personality huwelik moet nou die individualty voorsien van die nodige daaglikse brood, sodat die indivudiality korrek kan ontwikkel.  Die hele proses word gebaseer op die talente se benutting. Die een talent moet twee gemaak word.  Die twee talente moet vier gemaak word deur die man kant.  Dan is daar nou ses talente, dus is daar nou talente beskikbaar om die 6 en 4 te voorsien vir die 10.

Koning Shlomo verteenwoordig die skeppingfase se 1 tot 1000 tempo.  Koning David verteenwoordig die inisiasie proses van 1 tot 70 tempo op die 7×7=49 vlakke van die skeppingsfase.  Dus moet die speurwerk nou die geheime prosesse agter die 7×7=49 of die sewe dode, of die sewe skeibriewe met dood, en sewe skeibriewe voor oorlog toe gaan, of ook genoem die sewe oorloë, of ook genoem, die sewe magtige nasies van Kanaan, of ook genoem die sewe Jaarshabatte wat die drie feestye opmaak.  Ook die geheime vierde jaar feestyd, of ook genoem die vierde geheime Sephira Daat, wat nooit ingeteken word nie en die oorblywende vier Sephira, Malchut, Yesod, Tiphareth, Daat.  Nadat die drie vroulike Sephira die vroulike metaboliese driehoek vorm.  Binah, Chesed, Hod, die drie manlike Sephira, vorm die manlike driehoek van die metaboliese proses, Chokmah, Gevurah, Netzach.  Die spinnende Boom van die Lewe met Kether reg in die middel.  Die Boom wat nou Chokmah en Binah betrek, asook Hod en Netzach betrek, sonder dat die Adam daarin vasgegom of vasgeplak word tussen die twee plate van Netzach en Hod se lou twee-dimensionele tronk, of ook genoem die lou Christen Hemel, of ook beskryf as die ego psycic se ego trip.

Cosmic Doctrine p 165:  The fifth death is the death of the personality.  The personality being withdrawn from the body (of met sy christen dood daar by die graf, of met sy ego psycic meditasie trip) yet continues to live and to function as a personality and the man is in no wise changed and still answer to the name he bore in the flesh.  In the lower hells (Hod en  Netzach, twee dimensioneel vasgegom tussen die twee) he burns with desire until the possibilities of desire are burnt out. Desire then remains only as an abstract idea and is part of the individuality.  Then he dies to the lower desires, but continues to live in the higher desire.

Dit bring Storetjie nou by wat die oorlog deel waarna toe die Yah vanaf Ur, die eerste man van Batsheba wat haar ingebring het na die vlak waarop David sy oorlog moet voer, nou sy skeibrief gee voor die oorlog, en met sy dood tydens die oorlog sterf en die skeibrief aktiveer.  Die oorlog wat gevoer word, is teen die verskillende sewe nasies van Kanaan.  Die Hetiete, Ferisiete, ens.  Ur-i-Yah is nou die voorbeeld van die vlak hoër, die Hod – Yesod – Netzach vlak, waar Uriyah nou in Netzach was.  Omdat hy vandaar kom, en hulle ken en nou nog kan sien, die psycic is, dink hy hy kan hulle aanvat en oorwin.  Hy sien hulle in die heel vorms as drake en volledige wesens.  Die vlak laer egter, David se vlak, die vlak waarin Uriyah en Batsheba hulle nou bevind, sien hulle egter as kieme en virusse.  David staan in sy bovertrek om Batsheba te kan sien wat saam met Uriyah van die bovertrek vlak af kom.

Kain weet dat hy as Abel homself soos Uriyah moet offer en saam met sy Batsheba sewe die David sewe vlakke ding moet doen, die omdraai anderkant toe omspin ding moet doen.  Sodat hy wat nou deel is van die Yesod, Hod, Netzach monsters, vals gode sisteem, een vlak af kan ontsnap, sy vrou Batsheba daar laat in David se hande en die drake en monsters van onder af aanval en sterf, maar dat dit nie  nutteloos sal wees nie, want terwyl hy hulle besig hou, kan die David metaboliese proses, die sespunt Davidster nou die kieme fyn maal en ensieme van hulle maak.  Hy weet die David proses doen twee dinge in een: verslaan die groter Goliath, bou hom as Yah van Ur om na Yah van Yisrael, en twee: verslaan met die Kain banvloek vir Amalek, man vrou, kind, dier al die kieme, sodat hulle ensieme word.  David kan want die Shekinah vlak is die kieme en ensieme vlak.  Benyamin hoop die verwerkte buit is nou verteerbaar vir die leser se ensieme.

Koning Shlomo is die Adam Kadmon, Koning David is die ensieme sisteem, Storetjie het nou vir die vlak dus die  Ur-i-Yah  man van Batsheba wat ewe braaf die Netzach en Hod drake veg  Ook is daar die David ensiem meganisme en teenliggaampies meganisme wat besig is.  Daar word hard gewerk om al die bestanddele vir die nuwe Adam Kadmon bymekaar en gereed te kry: sederhout goud bouklippe, die bestanddele van David en Batsheba se kind, die koning Shlomo.  As below so above, en as above so below, maar met die groot sirkel spin buite-om van die Heelal, die Logos na Nadir na Logos regs-op om spin; die Logos 1000 na Nadir Logos 1000.  Die Oue van Dae 1000 na die David Nadir, na Shlomo Jonge van Dae nuwe Nadir 1000.  Die een siklus voltooide proses wat al sewe vlakke van Man, Nature, Saints, Masters, Angels, Archangels, Christs insluit van die goue sewe Menorah.  Die Nadir buite onder, en die Logos buit bo van die silwer nege Menorah,  voltooi die prentie en bring Storetjie by laasnag se droomgesig; die derde manier van buit aanbied.

008 CD p 221: Symbol of the Caduceus in die sirkel met sewe vlakke; die staf in Mosheh se hand.  Die staf in die geneesheer se hand, die staf wat die kieme nou ombou na ensieme.

Net soos ‘n marmot nou hardloop in sy wieletjie in sy hokkie, hang Benyamin nou daar onder aan sy wieletjie se balkie.  Hand oor hand gryp hy vorentoe van balkie na balkie soos ‘n troepie in die Army in die obstacle course.  Hy sweet ‘n doodsweet; die vyfde dood se sweet.  Agter hom val elke dwars balkie uit die marmot wiel waaraan hy hang en met sy hand oor hand nou laat draai.  Toe hy by die laaste balkie kom, gryp hy aan ‘n kleiner wieletjie se balkies; daar is egter net ‘n paar balkies nou in die ring nader aan die as.  Toe hy die laaste een gryp en begin met die doodval, het hy ewe skielik nog die een balkie in die hand, maar nou hy terug in die teenoorstaande rigting en begin die kleiner ratjie nou die kant toe te draai deur hand oor hand die volgende balkie wat nie daar is nie, maar wanneer hy gryp wel dan daar verskyn. Met die gespook om die ratwiel nou die teenoorstaande kant toe gespin te kry, wonder hy baie benoud of die ander balkies van die groter rat wat verder van die as af is en nou so daar onder lȇ en alles bekyk, nou ook sal wil deel word van die anderkant se stroomop gespokery, waar hier so om lewe en dood gehang-worstel word?

Die speurverhaal werk agteruit; eers die lyk, die dood.  Dan van die dood lyk terugwerk na die leef lyk, dan weer omdraai en terugwerk van die leef lyk na die dood lyk om die geheim op te los.  Wie het die leef lyk nou die dood lyk gemaak?  Wie het die leef Handboek voor elkeen se bed op sy bedkassie, nou die dood Handboek gemaak?  Wie het die boek vermoor?

 

95

VYF KANNETJIES OLIE

Wat is die verskil tussen kopkennis van die Boom van Kennis en Daat Kennis van die Boom van die Lewe?  Wat is die verskil tussen die Lamed tipe kommunikasie van Adam as Abel met ATAH, en die Tav tipe kommunikasie van die Adam as Kian met ATAH? Wat is die verskil tussen die olie wat in die lampies was en die olie van die ekstra vyf kannetjies?  Hoekom het die vyf maagde ekstra kannetjies olie apart by saamgeneem; hoekom het hulle nie net die lampies se eie kannetjies dubbel die grootte gemaak nie?  Hoekom moes die twee talente nou vier talente word?  Hoekom moes die vyf talente nou tien talente word?  Hoekom moes die slaaf of spieëlbeeld die talente nou verdubbel?  Hoekom het die een talent net gebly?   Hoekom was die ongesuurde Shabbat maal in so en so se se Bokamer en nie Onderkamer nie?  Hoekom het die drie genooides na die Berg van Olyfbome wat olyfolie gee, die eerstekeer net hutte wou bou, en nou na die Onderself wynmaal  nou weer op die Berg by die Olyfolie aan die slaap geraak?  Hoekom gaan Noag se Ark van ‘n ongesuurde wȇreld waar wyn ongesuurd bly, na ‘n wereld waar wyn nou gesuurd word en hom dronk maak?  Dronk van die ‘is liefde’ se te oorweldigende intensiteit, wat hom weer laat slaap en droom?   Kom sit hout op die vuur dat Storetjie se droombeelde op die  vuur se geknetter die Torah se klinkel klanke kan laat klop tot daar in die ekstra vyf Boself olyfolie kannetjies vir die Individuality Boself se ‘is liefde’ nuwe, anders tipe olie wat die Boself lampies  laat brand daar bo op die Berg van Olyfbome, die Boom van die Lewe bome; nie die Boom van Kennis bome nie. Die ATAH Torah Tav merk Kian Adam ekstra vyf kanne olie.

Ja Maatjies, jare terug het ons die ou bloubottel Fordson trekkers gehad.  Met die slingerdraai start slag, het die bloubottel met sulke petrol olyfolietjies uit ‘n aparte kannetjiie vlam gevat en sy ou ligte Onderself draffie hier in die tweespoor paadjie lig en leeg, land toe gedraf.  So heerlik met sy Lamed(30) met die Gimmel(3) so links van sy Lamed(30) en sy Shin(300) so aan die regterkant.  Die Abel Onderself petrol olyfolietjies brand nou lekker.   Maar ou wee, wanneer daai vyfskaar Hei(5) ploeg nou hier op sy hakke diep in die nat grond gedruk word en daardie vars omgekeerde heerlike aarde se geur die ou bloubottel se vergasser neusgate vul, dan is die ou petrol olyfolietjies nou te lig in die broek om die land hier op die Olyfberg Boself, bokamer, individualiteit om te ploeg.  Nou moet daardie lampie met die parafien olyfolie brand, dat ou bloubottel Fordson nou volle vrag kan vat.  Daardie vyfskaar Hei ploeg, met naam Tav model, die Kain Adam model, daar by die Benyamin Boere Koöprasie gekoop, juis met die Pesachmaal en Week van Ongesuurde Brode saamtrek op die Dorp Jerusalem.  Billike prys betaal; net dertig stukke, die Lamed Onderself 30 stukke, het lief betaal. Nou die Tav(400) model ‘is liefde’ daar opgelaai met ook die ekstra kan olyfolie.  Die parafien olyfolie wat ou Bloubottel se lamp gaan nodig kry met die nuwe Kain Tav(400) model in die grond agter hom.  Ja ou swaer, mens weet nooit wanneer dit reën en daar gepoeg moet word nie, sodat die huwelik tussen die saad en die ou aarde kan plaasvind nie.  Het nou selfs vir engel Gabriel gevra of hy nie weet wanneer dit reën nie, maar nie hy of my Meester kon my dit vertel nie.  Moet maar dinge reg hou, jy sien juis wat het met Noag en sy mense gebeur.  Net eers gou ‘n ou koffetjie maak, voor Storetjie voortstoom…

Nou ja, Maatjies, dit is nou duidelik dat die vyf ekstra kanne nou gevul is met die Boself ‘is liefde’.  Lampolie wat no longer love with personal love..die ou lampolie which loves a person, but with the higher manifestation of love. (Die ekstra kanne olie reeds bymekaar gemaak vol van die tipe olie.  Die twee olies kan nie gemeng word nie) which itself is love (is liefde) and love no person or thning, but is a state of consiousness in which all is embraced.  (Hierdie oorskakeling van die lampolie wat die lamp van ‘het lief’ of personality liefde) or lesser love which is good, or finite.

Die liefde wat betrokke is by die regverdige dade van die heiliges wat die fyn linne is wat die trourok van die bruid is van vers 8 van Openbaring 19.  Hier in verse 8,9 en 10 is een van die grootste geheime opgesluit.  Die Vyfde Dood word hier beskryf.  ‘n Baie moeilike dood of uitgaan en inkom van Deut.28:6.  Dit is die dood van die Personality en sy liefde vir die Lam en die Bruid.  En die geboorte van die liefde vir die Vader ATAH met sy Torah.  Die ou olie in die lampie se liefdesvlam wat nou doodgemaak moet word, en die nuwe ekstra kan se olie se liefdesvlam wat aangesteek moet word.  Dit kan nie gebeur as daar nie ‘n ekstra houer met die nuwe soort olie reeds gekoop was nie, en ekstra saam gebring was tot op die korrekte tyd nie.  Wanneer en waar is die korrekte tyd vir die doodblaas van die ou liefde en nuwe olie ingooi en opsteek van die nuwe liefdes vlam?  Kyk mooi na vers 10, die groot oomblik…

Die nuwe olie se nuwe liefde vlam van infinite good vir die Vader ATAH Torah, word hier in die volle Sephira, vers 10 aangesteek. Hier waar die Shlomo 10 Sephiroth Adam koning ook die Chokmah kies:  At that I fell down before the feet to worship him. Skryf Yochananda, die een halwe ongesuurde Pesach brood, val neer maar die ander halwe ongesuurde Pesach brood, die Yahshua, keer hom: But he tells me, Be carefull!  Do not do that!  All I am is a fellow slave as you.

Jou ander helfte spieëlbeeld..slave.. wat saam die taak het om saam met Mosheh, wat terloops ook eers doodgeslaan het soos Kain, en Eliyah, die drie-in-een kruis Yahoshua of volledige Mashiach op te  bou wat nou voltooid is as die spieëlbeeld seun.  Nou moet die Vader geëer en getroon word en aanbid word met die nuwe soort liefde; met die vyf lampe met die vyf talente wat nou tien gemaak is deur die slaaf.  Die twee talente is reeds vier talente gemaak.  Die vier van Dalet en veertig van Mem en vierhOnderd van Tav wat die doodslaan merk is, wat die Mosheh deel gedoen het.  Ons het nou al die nodige opbou aan die ware Mashiach beeld gedoen met die huwelik; ook nou aan die volledige vroulike Mashiach kant.  Die Mirriyahms.  Die Rachel en ander drie matriarge.  Die vroulike Binah metaboliese driehoek gaan nou met die manlike metaboliese driehoek die bruidsmaal geniet, maar vers 4, die vier, en veerig, en vierhonderd staan voor wie nou neergekniel moet word, en wie nou aanbid moet word.

‘And the twenty-four elders, and the four Living Creatures fell down and worshipped ATAH seated upon the throne and said Amen, Halle-lu-yah you people.’  He is born into consciousness of individuality.  

Weer gebore; die drie-in-een Adam Mosheh, Yahshua, Yochananda in die El-i-Yah liggaam voor die Troon wat kniel en aanbid en sing Halle-lu-yah!  Die nuwe olie in die lamp wat met ‘is liefde’ brand.  ATAH is liefde, ATAH is lewe.  And lives upon the plane of the individuality, perceiving the face of the Father which is in Heaven.

Ja Maatjies, dit is nie net nuwe wyn wat in ‘n nuwe sak moet kom nie, dit is ook nuwe olie wat in nuwe kanne moet kom.  Die olie moet onbesoedeld wees.  Dus nie Bilaam verbaster wees nie.  Hierdie ekstra kanne olie, hierdie training of the mind olie. Hierdie daaglikse  drome, daaglikse meditering, daaglikse prooi  verskeur en buit uitdeel en eet van die Onderself Benyamin en die Boself Ben Oni,  seun van Rachel.  Dis voor die tyd, wat net die vader ken, nodig om plaas te vind.

Nou moet Storetjie verder storie oor die lewe voor die troon, want slegs vanaf daardie posisie kan die Ben Oni in elkeen van ons, die die onbesodelde olie verder aanvul om die Menorah van die Chanukah te laat bly brand sodat die Benyamin wȇreld die lig kan uitdra dat die res van die wȇreld die lig kan sien van die nuwe ekstra kanne se nuwe lampies wat brand.  Daarvoor moet Storetjie nou nog die vyfde dood voltooi en die sesde en sewende dood hanteer.  Storetjie mag die  posisie van voor die troon van Yah nou altyd as basis en ondersteuning en verwysingspunt behou, sodat die begeerte altyd sal wees om die dienskneg posisie voor die troon nie te verloor nie, al gebeur ook wat beskryf word: die weer aan die slaap raak en dan te land in:  For upon a plane of desire, a state of consciousness, is a place.

Hierdie groot begrip moet Storetjie nou oor storie.  Storetjie sal voortaan op twee maniere aangebied en aangedui word.

  1. Prooi verskeur manier
  2. Buit uitdeel manier.

Daar is egter vier maniere waarop Storetjie ontstaan:

Nommer een: Droom gesigte word gesien bv die tafel vol strokies papiertjies met instruksie op.  Die papiertjies lȇ skuins en dwars deurmekaar, hoog opmekaar.  Oog vang een instruksie, begin lees en begin ook intruksie doen, maar die papiertjie skuif; al die papiertjies skuif en die papiertjie wat nou die res van die veranderde instruksie gee, vang die oog nou en begin die instruksie doen.  Dan verander gesig/droom na ‘n skaakbord. Dan kom die besef dat die spieëlbeeld en die beeld voor die spieël skaak speel!  Dan kom die Bybel skrif prentjie in die gedagtes – gebed, daaglikse brood Kennis skuiwe.  Die een kant skuif die hand vir die besluite van die spieëlbeeld, en aan die anderkant skuif die hand vir die besluite van die beeld voor die spieël.  Dan kom die Torah skrif van alles wat nie met die vrou gedoen mag word nie; daar mag nie met die moeder, of suster, of ander man se vrou, of voor die huwelik gemeenskap plaasvind nie.  Nou volg die studie en verskeur van die prooi; die ou begrippe.  Dan kom die uitdeel van die verskeurde buit, vol bloed vir die wat dit self verder wil verwerk; prooi aanbieding of die verwerkte buit aanbieding vir die gas wat nie met die bloed-buit kan werk nie.

 

97

WATTER SOORT VRUGWATER?

So Maatjies, wat is die geswaaiery aan die marmot wieletjie?  Dit is die vierkantering van die sirkel van Giza. Dit is die geheim van Teshuvah.  Dit is die 7000 dood van David met Uriyh en Batsheba.  Dit is die skryf van die berou Psalms.  Dit is die twee mans met die talente; die minus een talent onder die grond wat plus een talent bo-op die grond word.  Die Onderself Chrisrtendom wat wakker word en sy Boself ontdek; die groot wiel en die klein wiel.  Dit is die minus twee (-2) wat die plus vier (+4) word by die vierkantering van die sirkel van Giza.  Dit is die geheim dat die oppervlakte van die vierkant so groot moet wees soos die sirkel; die 15×3=45 moet die 12×3=36 aftrek om die evil minus 9 te gee wat nou plus 18 live gemaak moet word, die David Teshuvah met liefde.  Die omdraai en wiel terugrol, is die middelste pad op langs Mosheh se staf op.  Die staf van Archturus op; die aarde sirkel een kant toe om, dan die maan sirkel anderkant toe om; dit gee die 8 beweging.  Maar nou kom die vierkantering, regverdige gelyk maak van volumes, want die boonste sirkel is groter as die onderste sirkel.  Die maan se etheriese is baie groter as die aarde se konkrete. 45 is 9 groter as 36, dus die 9 moet nou ook verdubbel word.  Dit is Venus, die vlak van abstrakte emosies, die ekstra vyf kanne van die Maagd wat bykom, en nou vertrek die Aarde en die Maan en Venus saam.

Dit is nou die tipe Ur-i-yah wat met Batsheba weer inkom daar waar nodig is.  Baie belangrik is dat die rigtings van spin op elke vlak met die middel inisiasie pad, omswaai.  Dus wanneer al drie vlakke nie in berekening gebring word nie, al drie sirkels se netto totale spinrigting nie akkomodeer word nie, kan goed bedoelde ligwerk of godsdiens, die inisiasie program kortwiek.  Dus ‘n sewe dae week nou ‘n kortwiek van vyf dae maak!

Toe Yahshua en Mosheh en Yochananda in die El-i-yah meganisme ontmoet en die vordering van die David inisiasie program bespreek, en die beste drie studente kan nog nie eens hulle bewussyn vanaf die Aarde af opkry na die maan toe nie, wat nog na Venus toe en dan archturus toe en verder, toe moet hulle ernstig plan B en plan C bespreek.  So waar dink die Maatjies trek die planeet nou?  Daar is nog geen David volmaan aandmaal bewussyn nie, wat nog van die Venus vyf ekstra kannetjies olie bewussyn?

Storetjie spin die marmotwieletjie, Benyamin sweet en luister; doodse stilte.  In die dae van Noag… die daaglikse bly meer belangrik.  Noag bou Ark en waarsku maar niemand luister nie.  Hierdie Ark neem jare om te bou.  Elkeen moet sy eie Ark bou.  Daar is nie die Christen lieg storie kortpad nie.  Teshuvah met liefde is ‘n lewenstaak arkbou pad, nie die kits lieg redding Christen leuen nie.  Die geheim van die Boom van Kennis en lewe  speurverhaal se twee uitgawes beskryf dit duidelik; want sien die speurverhaal beskryf die somtotaal van al die heen en weer  marmot wieletjie sweet; nie net een sirkeltjie op een vlakkie van die Christendom nie.  Die Adam moet by Nadir van die planeet onder draai, die fondasie van die Aarde fisiese en dan eindig by die Logos bo en buite die Christos vlak; dus die sewe Menorah voltooi en saamvat in die nege in van die nege Menorah.

Want hoor Maatjies, shema Maatjies, dit is die huwelik.  Daar vind eers bvrugting plaas, dan dragtyd, dan eers geboorte.  Daar kom eers die boodskap, dan die arkboutyd, dan die water wat breek net voor geboorte; die watervloed.  Dan die geboorte vanaf die wȇreld waar wyn nie gis nie, na die wȇreld waar wyn gis.  Maar vir die wat vooruit geleer het, wat vooruit wynmeesters geword het, beteken dit nie domgeit dronkenskap nie, maar ‘n pragtige wynlandgoed!

Wat wil jy wees, Maatjie?  ‘n Dronkgat in die gutters van die nuwe, of ‘n deftige land baron op sy pragtige wynplaas met rye en rye wingerde teen die blou, blou berge, en kelders vol  geur en genot van beloning op die jare se harde arkbou.  Die ware geboorte datum troefkaart hou die ATAH, as Aleph tot Tav speler in sy Hei hand en sal die kaart speel wanneer hy sy skuiwe in die skaakspel, deeglik beplan het.  Die groot vraag hier is, wat se tipe breek van die vrug vloeistof sal die kraam vooruitgaan?  Sal dit weer water wees?  Nee ons het die reënboog verbond.  Gaan dit ‘n vuurvloed van vrugwater wees?  Gaan dit ‘n kiem en virus vloed van vrugwater wees?  Gaan ons Ark, ons Sukah, ons Eliyah Merkavah sterk genoeg wees?  Gaan elke gaatjie gesluit wees teen virusse en kieme?  Ons moet maar nou voorberei vir enige soort vrugwater voor die kraamtyd…

Die vloed is 40 dae en nagte; die letter Mem is 40.  Die Mem is ook die 13de letter, Echad is 13.   Oop Mem en oop Beit is die geopenbaarde wysheid.  Toe Mem en toe Beit sluit die ongeopenbaarede wysheid ook in.  Die 13 is dertien kanale waarlangs nuwe wysheid geopbaar word.  Die heilige Naam Hei Vav Yud Hei Havayah=26 en die Aleph Chet Dalet – Echad/Een=13 plus die Aleph Hei Beit Hei – Liefde =13, dus saam ook 26.  Dus Teshuvah plus liefde gee Aleph Hei Vav Hei – Hayavah.

Wat beteken bogenoemde Maatjies?  The power to draw into consciousness the wisdom of the Torah. Of anders gestel, die vermoë om die Torah te lees; die geheime van die speurverhaal bekend as die Bybel te kan ontvang en te kan ontsyfer.  Beide die law of conservation of energy /matter (finite) die gewone olie in die lampies, maar ook the law of the power of reproduction of the spiritual Yisrael, or the power of infinity.  Die ekstra vyf kannetjies met infinite olie – eerste vloed waar Noach net homself red soos die Nun(50) of Christen.  Dan volg die tweede vloed waar daar die beloning en straf uitgedeel word.  Gimel se Chanukah nege Menorah; nuwe olie, lampe en uitdeel van geskenke van die ware gawes van die Tweede vloed.  Die tweede vloed waar die water nou fyner opgebreek is in die suurstof molekules, die Shekinah en die waterstof molekule.  Die Ruach swaard van vuur wat uit die mond uitkom van die Ridder op die wit perd.

 

99

 ABRAM-UR EN UR-IYAH

 Sien die mondigwording op 21 of 3×7=21 of 3x Batsheba = 21; Batsheba se mondigwording verhaal…

Gen.3:21 And YHVH Elohiym proceeded to make long garments of skin for Adam and his wife (chavvah or chai life or “live that enlivens”) and to clothe them.

Hierdie versie bevat sommer baie groot geheime!  Daar vind die eerste egskeiding plaas tussen die donker Chokmah wysheid drukkrag se huwelik met die donker kant van Binah, of Batsheba 7. Dan vind daar die huwelik tussen die lig kant van Binah, Batsheba 7 met Uriyah plaas.  Dan vind daar die egskeiding met Uriyah plaas.  Dan vind daar die Batsheba 7 huwelik met David plaas.  Dan vind daar die Batsheba 7 geboorte van Shlomo plaas.  Dan vind daar die Shlomo keuse van Chokmah van die begin plaas – verligte Chokmah op donker Chokmah.  Die 3×7 Batsheba (=21) mondige Yisrael program.  So die Yechudim “essence of live” word die naakte Chai “live that enlivens” wat dan geklee word in ‘n (3×7) lang kleed van karma, of swart donker Chokmah lig.  Wysheid om te dra eers in die abstrakte Boself, dan in die konkrete Onderself, en dan terug te besorg as  wit lig na die ewolusie wat in die konkrete  vormwȇreld plaasgevind het!  Die Chet(8) regs af om met die onder-sirkel, en regs op om met die bo-sirkel van die Chet(8)  of Echad 13 meganisme wat dubbel funsioneer.  Dus 2×13=26 met die Abraham Adam inbring by die Chesed punt, en die donker nuwe Yud inbring by die top Kether punt.  Dus die totale Logos na Nadir na Logos; en dan Kosmos deur Logos Oog na Heelal en Heelal deur Logos Oog na Kosmos meganismes.

Gen. 3:21 en 22 van die ATAH Torah en 23 en 24ste letters wat Adam 6 en Batsheba 7 se Chet(8), Yechudim 13 meganisme beskryf. Die vierbeen Shin wat die toe Beit gee en toebeen Mem(40) vloed  gee;  dit was Twilight en nag, die Kosmiese Nag en Twilight en Dag.  Die nag is nou bygesit in Gen 1:5 dus, na die vyfde jaar mag julle  die vrugte oes.  Na 2012=5  mag die nuwe Kosmiese Nag begin.

Maatjies, hier het Storetjie vir julle die ryp vrug, soos gepluk na vyf jaar in vyf Bybel versies gegee wat die hele Bybel opsom. Gen. 1:5 en Gen. 3: 21,22,23,24. Die vyf versies of Hei wat Abram en Sarai nou Abraham en Sarah maak!  Bogenoemde is die enigste boodskap van die ware, en enigste rede van sy koms as die ware meester en helper as die halwe ongesuurde pesach brood, Yahshua, saam met die ander halwe ongesuurde pesach brood, Yohchananda in die inisiërings program beskryf soos in

Lukas 4:19  To preach Yud Hei Vav Hei’s acceptable year.

Die Caf(20) na die Hei(5) jaar ryp vrug, die “Kuf” koning jaar wat aangebreek het!  Die Caf(20) wat met die Hei(5) hand van konkrete onder sirkel van 8, nou ewolusie gehelp opbou het na Kuf100 toe.  Dus  20×5=100, pragtig!  Na “vyf jaar” se oes of die aanvaarbare “jaar,” Kosmiese jaar wat aangekondig word.  Dit is ook die vyf siele wat voltooid is, die vyf vierkante opmekaar binne-in die ses vierhoeke struktuur.  Die Vav(6) struktuur met sy voete op die aarde en sy kop in die hemel.  Die merk op Kain Dalet(4),  Mem(40), Tav(400); dus die 7×4=28, Deut. 28 Torah word ook in Gen. 4:24 beskryf:

Gen. 4:24  If seven times Cain is to be avenged, then Lamech seventy times seven.

Dus 7×7=49 met een 0; die boonste 0 van die  Chet(8) sisteem.  Die abstrakte individuele siklus, begin onder by konkrete eindig by abstrakte, maar die meganisme funksioneer oor en oor: 7×7 keer!  Dan word 49 nog ook elke keer weer 50 Yobel, die vrykom jaar ook van Lukas 4 van Dalet(4) na Mem(40) na Tav(400) van die drie Batsheba huwelike.

Gen. 4:18 Yahruach is upon me, He anoited me to declare Yoibel, (Shavuot, Penta, day 50) turn you around in the mirror…

Spin regs op om nou in abstrakte boonste sirkel van Chet(8); gebruik nou ekstra 5 kannetjies se olie, na die sewende dood, na inisiasie;  nou die “is liefde” individualisme vrygemaak van die Personality konkrete onderste sirkel se vorm materiële dros.  Want die dag is verby, die Twilight en die nag volg nou.

Droomgesig les van laasnag:  Beleef hoe ek ‘n kleed kry met ‘n leerbelt ook.  Kry ook ‘n vrag om te dra.  Word wakker met woorde: swart karma en drie huwelikmaats en swaar vrag van die lewe.  Besef dit is die hoeveelheid swart lig wat ontvang is by Kether.  Die dark matter, die swart sonlig wat nou weerkaats en wit lig gemaak moet word in die materie wȇreld.  Hulp met die ewolusie proses van die dark matter uit die black hole na die white hole kant toe waar dit moet uitborrel, terug bo by die Yud ontvang punt.  Maar die terugtog moet plaasvind aan die regterkant-op om, wanneer die nuwe dark matter weer aan die linkerkant af gegee word.  Die dubbele werking van Gevurah Yitzack en Chesed Abraham, moet gekoördineer word; die twee Twilights moet glad verloop.  Die Yitzack se Yud en Tzade en Kuf en die Abraham se Aleph en Beit en Hei en Mem by Chesed.  Daar moet ook opgelet word dat die Adony nie die regs-op om opgaande Shlomo Program skaak en terug afdraai na die regs-om af spin terug die verlede in nie.  Het Storetjie die stil maatjies verloor?  Is die geheime te oorweldigend?

So Maatjies, nou moet Storetjie kyk na die twee T-aanstuilings by Chesed en Gevurah.  Die 8 roete is dus vanaf Binah na Chesed na Gevurah na Netzach na Hod na Gevurah na Chesed na Chokmah na Kether.  Dus is daar by Gevurah en Chesed twee baie interresante dinge wat gebeur; luister nou baie mooi.  Die intog na Twilight na die nag het nog nie gebeur nie.  Abram kom van die land Ur. Waar is Ur?  UriYah die man van Batsheba is ook van die land Ur.  Abram het nog nie die Hei nie.  Die donker lig het nog nie die Hei vorm ewolusie ondergaan nie.  Die begin is die einde en die einde is die begin.  Abraham is Yitzack en Yitzack is Abraham. Abraham toon dit toe hy Yitzack offer.  Yitzack is van bo; sy naam is van bo gegee, so hier is die einde voor die begin.  Dus Abram kom van Ur, maar met die in die verlede in pad; dus links-af en deur Yitzack, Gevurah draai Abraham nou na Chesed.  By Chesed draai Abraham met sy donker lig na Netzach regs om af.  By Chesed is Adony wat die afdraai inlei.  So die onvrugbare Abraham word nou vrugbaar gemaak deur Yitzack wat “geboorte” skenk aan ‘n vrugbare Abraham.  Die onvrugbare donker lig, dark matter, abstrakte onbegrypbare, word nou in die vorm vrugbaar gemaak deur die ewolusie wat die donker lig nou in materie konkrete ondergaan, fantasties!

Nou is die beweging na Hod, en dan op na weer Gevurah.  Daar vind weer ‘n fantastiese ding plaas:  nou is die Program by Esau en Yahkob, die tweeling broers.  Weereens moet daar nou weer van Gevurah na Chesed beweeg word. Die hele gebeurtenis word pragtig beskryf daar waar Yahkob nou sy mense indeel en Rachel laaste plaas met die gevreesde ontmoeting met Esau.  Yahkob beweeg na Gevurah, maar nou is sy saad reeds David en Batsheba se seun Shlomo, wat nou by Chesed nie weer soos Abraham saam met Adony na Netzach moet draai nie, maar wel na Chokmah moet draai, Chokmah kies.  Die saad van Yitzack deur Abram, na Abraham.  Die einde  is die begin.  Wie ore het om te hoor…

Dit is baie belangrik om te onthou dat die Kosmos, die Logos Oog en die Heelal in ‘n sirkel is.  Dus Aleph en Tav in ‘n sirkel is; tyd in ‘n sirkel is.  Dus 1 en 9 in ‘n sirkel is waar 10 bo-op 1 geleë is, net een spiraal op, dus net een bobbel op.  Dus 1 met geen nul, dan 1 met een nul 10, dan 1 met twee nulle 100, dan 1 met drie nulle 1000.  Dus 1 met een 0, en 1 met twee 00 en 1 met drie 000 of vlakke; dus tyd regs om.  Nou met tyd regs-op om vind dieselfde plaas, ook 3 vlakke. Nou ontmoet die twee teenoorstaande spin tye mekaar op die koppelings vierde oorgangs vlak, waar tyd nou omdraai.  Met die twee vierkante is drie sye die drie tye.  En die vierde gemeenskaplike sy, die vierde tyd of die Vierde Dimensie, of die Rachel vrou wat Ben Oni die een kant toe sien beweeg, en Benyamin die ander kant toe sien beweeg, want dit is in tydvloei.

Die drie feesdae Shabbatte eenkant toe tyd, en die ander drie feesdae Shabatte, die anderkant toe tyd en Shavuot dag 50, die vierde of middeltyd koppeling, middellyn.   Die Chesed Gevurah en Gevurah Chesed tyd rigtings; die Yitzchak vader en Abram seun, en Abram vader en Yitschak seun – twee tydvloei patrone van die vierde dimensie of vierde sye.

Dieselfde geld by die drie Kruise wat in hulle middel die vierde dubbel-rigting tyd kruis vorm.  Daar kan Yitchak inkom; daar kan Abraham uitgaan.  Die Gevurah swart lig inkom en die Abraham wit lig uitgaan.  Die Binah swartlig inkom en die wit lig terug gelewer, by Chokmah uitgaan.  Fantasies!

Droomgesig laasnag: Ronde balletjies, een vol lewenslus met toekoms planne, van as dinge nou so en so vandag verloop, sal dinge nou more so en so gevorder het.  ‘n Klompie ander met geen lewenslus.  Die volgende dag tref die waarheid die een balletjie wat gedink het daar sal nuwe dinge by wees.  Al het hulle nou nie heeltemal volgens sy drome verander weens die traagheid van die ander balletjies nie, dat daar geen dinge is nie, nie eens sy dinge wat hy alleen voorgestel het nie.  Daar is niks niks, net dood dood.  Geen dinge, geen planne, geen drome en groei in enige iets nie; net dood.   Die ander dood ballejies het die balletjie se nuwe lewensdrome ook dood gemaak.  Die een balletjie is die “planetary being” wat droom om die “planetary entity”  te word aan die einde van die ewolusie proses wat nou ingelei word vanaf na 2014=7.  Die spiritualisering van die Planetary Being na die Planetary Entity, wat die Logoidal idee is van die spiritualiteits vlak wat die planetary entity nou kan bereik aan die einde van die inisiasie proses.  Die toestand word ook beskryf as die hemelse Yerushalem, deur die poorte van die stad.  Groot entiteite is betrokke vanaf Venus, die vyfde plane of plane,t dus 2012=5.  Die volledige emosie ontwikkeling van die vyf siele van die vyf kubusse, van die ses vierkante van die 24 Oues van Dae om die troon.  Karkas prooi op die slagtafel; help die een lewende balletjie om sy drome van nuwe lewensdinge lewendig te hou…

98

DUBBELE NUWE TESTAMENT

Daar is ‘n groot verskil tussen die Pesach lam alleen van die eerste drie feesdae, en die Pesach lam van die eerste drie feesdae plus die Pesach lam van die volgende drie feesdae.  Die Yahshua lam plus die Yitschak lam gee saam die dubbele volledige 8 beweging Christos van al 7 heilige Feesdae. Die sewende Plane Pesach lam plus die sewende “radial” Pesach lam gee saam die ware dubbele Nuwe Testament of verbond.  Die Archrutus luminary wat in die sewende Ray die sewende plane boodskap bring van die Torah ATAH letters of kodes om nuut mee te medeskep.  Die Yud Hei Vav Hei en Yud Vav Hei Hei huwelik.  Die in die 8 vorm bewegende radiale en die sewe vlakke twee offers van Yitschak as Gevurah en Chesed plus Yahoshua as Yahshua en Yochananda as die twee gesuurde brode op Shavuot of dag 50.  Maar dag 50 Shavuot se spieëlbeeld, naamlik dag 8 van Sukah wat geprojekteer word na Chanukah tyd die 4de punt, die vierde jaarfeestyd, die vierde dimensie punt.

Nou word die sewende radiale lig van die sentrale Son of Vader Troon van die Vader plus die sewende vlak lig van die Midwegstasie Troon van die Seun saam gegee op die ‘na die sewende dood’ manier van Yermiachu who loosens the womb.  To the wider consciousness the womb is a grave and the grave is a womb.  Die Nuwe Testament wat die Sukah drie heilige Shabbatte bring.  Die volk het in hutte gewoon vir die 7 dae in hulle tuine, en elke dag na die hardop lees van die Torah ATAH geluister.  Die trompette is op heilige dag een geblaas, met die Yom Kippur vas en gedans met die Torah op dag 8.  Die nuwe Testament van Chanukah se 8 dae.  Fantasties!  Gaan die Maatjies die Sukah beskerming ook beleef teen die ontploffings van die gel vormende kapasiteite met die geometriee bestralings wat oppad is, soos wat Key 213 beskryf?

Opsommend dus:  Die ware dubbel Nuwe Testament.  Dus die eerste drie jaar Shabatte se Pesach offer, die Adam met Yesod kop en Netzach en Hod skouers; dus die “Seven Planes” offer, plus die volgende drie Jaarshabatte se Abraham offer, die Yud kop met Chokmah en Binah skouers, dus die “Adony Or” van die “Seventh Ray” wat direk van die Troon van Yud Hei van Hei kom, gee nou saam die dubbele nuwe Testament.  Dus die atone-ment vergiffinis offer van die eerste drie Shabatte plus die at-onement eenmaak offer van die tweede drie Shabatte.  Dan die Yechudim van die 7×7=50 van die Shavuot Yobel dag, die Gevurah Chesed dag, die vierde dimensie dag waaraan die twee Hei hande gesamentlik in die Yechudim eenheid vir beide aan vashou in die samewerking met die bring van die sewende plane heilige kodes op die sewende ray deur die man van Ayin(70), die sewende dood geïnisieërde.  Die wat weet dat die volledige sewe heilige Jaarshabatte die diepste geheime jaar na jaar openbaar, vir die wat die dae maar net soos kindertjies eer en hou en doen.  Die oneindige geheime agter die feestye sal dan geleidelik aan die gehoorsames geopenbaar word. Wie my feestye op hulle bepaalde tye hou en eer en doen… Sukah van 2014=7 is oppad.

2012=7 die jaar wat die begin van die einde aandui van die planeet se 25 Des. Chrsitendom se vals, net halwe waarheid Nuwe Testament leuen.  Die groot leuen op ‘n halwe waarheid gebou, maar wat die volle waarheid totaal lam lȇ, in die totale leuen verander. Die leuen van ‘net vergiffenis’ wat die ‘Teshuvah met liefde’ heeltemal lam lȇ.  Die net drie heilige Shabbat dae halfpad eer en die ander drie heilige Shabbat dae totaal ignoreer, lȇ hele Bybel boodskap lam.  Die optrede haal sommer die hele sogenaamde “Ou Testament” uit die prent uit.  Die Christendom se “Nuwe Testament” vervang nou die ware nuwe testament soos wat die nuwe testament in Yermiachu 31:31 en 33. Die ware totale sewende radiale plus sewende Plane Echad 13 + Echad 13 = 26 Yud Hei Vav Hei + 26 Yud Vav Hei Hei = 54 dubbel Echad + dubbel Echad Naam van 54 Nuwe Testament verbond.  Fantasties.  Die 54 permutasies van YHVH; die allerheiligste Naam.  Die ware Nuwe Testament wat Benyamin vanaand as buit voor die volk plaas, in plek van die vals nuwe testament van die 25 Des. Christendom. Halle-lu Yud Hei Vav Hei!

 

96

DIE BATSHEBA OORSKREIDING

Verwerkte buit: Die alomvattende oneindige manlike en vroulike, enkel of meervoudig, Nothingness, ongemanifesteerde, voortaan saamgevat in Storetjie as “Hom” maak ‘n ruimte in Homself en manifesteer ‘n klein bietjie van Homself in net een struktuur in die ruimte.  Die struktuur kan Storetjie nou ‘n Boom of die Adam noem.  Die Bybel noem die net een struktuur Adam, Man en vrou is hy, of kennis en lewe is hy – enkelvoud.  Die Boom van Kennis en die Boom van Lewe ineen, in een Boom.  Nou word die twee geskei: Man en vrou is hulle.  Een Boom apart, die Boom van Kennis en nog ‘n Boom, die Boom van lewe.  Die een enkel Boom is ‘n klein spieëlbeeld, ‘n klein voorbeeltjie van die Oneindige in Sy lewe en Sy kennis.  Die voorbeeldjie moet nou groter word. Maar nou is daar n probleem. Die probleem is dat die lewe konstant kan groter word, maar die kennis kan nie.  Die oplossing is dus, skei die twee.

Nou kan die “hom” hoofkarakter ook genoem word “ATAH” wat Storetjie ook voortaan die “Vader” gaan noem, dus die volgende doen:  hy gaan gereeld toets hoeveel die Adam, dus sy spieëlbeeld, of wat die Bybel die “slaaf” noem, nou van hom leer ken het. Dus wanneer hy as Vader nou weer bietjie meer kennis van Homself by die bestaande beeld in die spieël, kan laat by manifesteer, of genoem in Storetjie, die maagdelike kennis bygebore raak, dus ‘n geboorte laat plaasvind.  Die proses word ook in die Bybel as, die Mirriyam maagdelike geboorte beskryf.  Hierdie baie belangrike begrip  sal Storetjie later oor storie.  Dit is die begrip wat omskryf word as ‘mag nie met die eie moeder gemeenskap hȇ nie’ wat in die Bybel met die seun Reuben behandel word. Of ook die Yoseph se maagd wat die Vader se bruid is, maar Yoseph die hande van die Vader, is pragtige buit wat kom.

Met geprosesserde buit uit Storetjie, is dit duidelik dat in die proses wat Vader ATAH nou ‘n lewende groeiende beeld van Homself wat groei in kennis grootte, wat nou met maagdelike geboortes in kwantums plaasvind, tesame met aaneenlopende lewe, maar in verskillende lewens prosesse, ook nog verskillende fasiliteite daar moet stel; dinge soos slaap en wakker dag en nagseisoene geproseerde buit.  Die Torah, Jaarshabatte en feeste, ens.

Dit wat Storetjie nou die lewensgroei en kwantum kennisgroei van die Vader en kinders noem.  Die Bybel noem dit die insettinge en verordeninge, gebooie en Shabatte, of net in kort die Torah van ATAH wat Storetjie hulle ook voortaan gaan noem.  Dit is nou duidelik dat die Kennis Boom maar ‘n kwantum breukdeeltjie van Vader ATAH se kennis met sy maagdelike geboorte ontvang het.  Die kennis van die Boom van Kennis moet Storetjie nou eers oor storie.  Die maagdelike geboorte beteken dat die Vader alleen die maagd, Boom van Kennis mag bevrug.  Die Yoseph Boom mag die bevrugting met Mirryahm eers doen nadat hulle getroud is.  Baie. baie belangrik. Reuben mag nie die bed van sy Vader besoek nie. Die Boom mag nie aangeraak word as die Maagd van die Vader nie. Die maagd met die ekstra vyf kannetjies olie mag ingaan na die huwelik; dus die vyf kannetjies eie olie, plus die vyf kannetjies ekstra olie.  Die David koning moet eers wag dat die eerste eggenoot van die Batsheba gestref het, voordat hy met haar kon trou en dan hulle kind, die Shlomo kind kon voortbring.  En David mag nie inmeng in die proses nie.

Storetjie sover toon dat die hele hantering van die kenis aangeleenthede, baie ingewikkelder is as wat die Adam of geskepte spieëlbeeld dit kan begryp.  Die hoeveelhede nuwe kennis wat bygevoeg word en reeds verwerkte kennis volgens baie ingewikkelde kennis sisteme, waarvan die spieëlbeeld Adam nog geen kennis dra  nie.  Kennis wat sekere vlakke van skeppings fases moet kan hanteer.  Blokkasies van kennis wat oorkom moet word.  Kennis en begrippe soos intelligensie loop saam, wat in die Bybel talente genoem word.  Kom Storetjie loer na ‘n begrip wat in die Bybel die daaglikse brood genoem word.  Die skaakspel tussen die Vader ATAH en die Adam slaaf.  Tussen die beeld voor die spieël en die beeld in die spieël; die daaglikse brood skuif vir die dag een kant toe en die teenskuif anderkant toe, met al die moontlike opvolgende volgende skuiwe en en teenskuiwe wat die opdrag papiertjies van moontlikhede, elke keer totaal weer deurmekaar krap.  Een Atoompie beweeg en ontelbare atoompies word geraak. Die Vader en die Adam speel die lewens skaakspel. Skuif vir skuif.

Die hele groot doel van die Skepper wat die skepping, voortgebring het, is vir die Skepper om kennis te neem van hoe die Skepping die beperkte kwantum kennis waaruit hy nou bestaan, hanteer, en hoe hyself nou op die voortgebringde verwerkte kennis reageer.  Wat ook belangrik is, is wat die resultate sal wees, indien hy nou nog weer nuwe kennis van Homself sal vrystel.  Die waarnemings kan dus objektief en sublektief plaasvind.  Die begrip beskryf as “kennis” is dus die middelpunt van die positiewe en negatiewe terugvoer voedingsisteem reaksies van die Adam liggaam.  Die reaksies dek dus oor ‘n meganisme spektrum  vanaf een as die “ongemanifesteerde” tot alle moontlike variasies van ruimte in beweging soos vervat in die begrip “tyd”.

Wat Storetjie so pas aangeraak het, word in die Bybel beskryf as die “Boom van Kennis” wat in die middel van die “Paradys” staan; die verbode maagd, die Vader se toekomstige eggenote; die middelpunt van die skepping en hoofrede van die skepping.  Die baie belangrike “Boom van kennis” begrip is dus ook dan die punt waaraan die eerste belangrike gebooie van die torah van ATAH koppel.  Dit is die gebooiE wat beskryf hoe die Boom hanteer moet word.  Die Boom mag nie verlei word nie.  Die Boom mag slegs na die Vader se toestemming tot die huwelik bevrug word.  Die Boom is heIlig.  Hy wie die Boom ontheilig sal uiteindelik sekerlik sterwe.

Genesis 49: 27 en vers 4; dit is hoofstuk 7×7=49 se versie 27=3×9 en 27 se 2×7=14 se werking op vers 4.   Dus vers 27 se Benyamin  seëning se werking op vers 4 se Reuben.  Dus die twee seuns van Yahkob.  Hierdie hoofstuk 49 en hoofstuk 50 gee die 7×7=49 en die 7×7=50.

Benyamin will keep on tearing like a wolf. In the morning he will eat the animal seized and at evening he will divide the spoil.

Verse 3: Reuben you are my firstling.  My vigor and the beginning of my regenerative power.  The excellence of dignity and the excellence of strength.

:4 With reckless license like waters do not you excel because you have gone up to your father’s bed. At that time you profound my lounge. He went up to it.

Hy het opgegaan na die Boom van Kennis.  Hy het opgegaan na sy Vader se bed, die Boom van Kennis.  Hier word Gen. 3 beskryf: die  ego kant van die eersgebore seun Reuben van die spieëlbeeld Adam Vader Yahkob.  Hy veronteer sy moeder, Yahkob se vrou, sy Boom van Kennis.  Die handeling is die spieëlbeeld handeling van die ego kant van van die Adam wat die maagd bruid van die Vader in die middel verlei.  Die maagd meganisme waarmee die Vader die kwantum kennis inbring, mag nie deur die seun aangeraak word, voordat die Vader nie eers volledig die kennis gevestig het nie. Dan kan die Vader’n skeibrief gee en dan kan dan weer trou.

Koning David se verhaal beskryf die beginsel. Die Vader met die kennis maagd bring die kwantum suiwer kennis in manifestasie met die maagdelike geboorte.  Net soos Miryahm met Yahshua, maar dan trou Yoseph met haar en hulle het kinders.  Yoseph het die Boom van Kennis met die maagdelike bevrugting deur die Vader, en dragtyd tot met geboorte nie aangeraak nie.  Hulle is na die geboorte getroud.  Daar is dus ‘n tipe kennis wat beskikbaar gestel word uit die huwelik van die Vader met die Boom van Kennis.  En daar is kennis wat beskikbaar gestel word uit die huwelik van die Yoseph met die Boom van Kennis, of die David met Bathsheba.  Nadat sy geskei is van Uriah,

2 Samuel 11:3 Is this not Batsheba the daughter of Eliam, the wife of Uriah, the Hettite?

Hetiete – Boself Kanaaniete. So die eerste man is Uriyah; Ur-Yah.  Hier staan alles so mooi voor die Maatjies.  Die meganisme waarmee Yah vanaf Ur, die Ur kwantum kennis inbring.  Die maagdelike Ur tipe kennis geboorte.  Daardie kwantum Ur kennis is nou ingebring.  Nou neem die Dalet Vav Dalet die vrou Boom van Kennis oor en vorder nou verder daarmee; hy woeker nou daarmee, hy doen die positive 9 evil ding daarmee.  Hy doen die seun wat sy talente, sy erporsie neem en woeker tot die maksimum vrye wil plus 9 positive evil oorskryding.  Nou doen hy die Teshuvah met liefde en draai die evil na live om.  Die resultaat is Shlomo 1000.  David het een fout gemaak in die skaakspel met Yah van Ur.  Hy het sy hand ook gespeel, sy skuif ook geskuif, met die oorlog-toe stuur skuif.  Hy het nie oortree met die Batsheba Boom van Kennis nie, sy was vir hom bedoel na Yah van Ur.  Yoseph was vir Mirriyahm bedoel na Yah van Ur.  Hierdie is alles maagde en ekstra kannetjies storie, Maatjies.

 

100

SHEMA GROOTSTE GEBED

Maatjies, hier is laasnag se prooi dus vanoggend se karkas van die Wolf.  Hy is baie baie groot en mooi.  Arme bloedbesmeerde Benyamin weet nie waar om te begin slag nie! Opsommend sal Storetjie hom maar noem die Shema, grootste gebed wat gedoen kan word.  Die Shema beskryf absoluut alles!  Wees geduldig met al die splinternuwe stukke en snitte wat laasnag se prooi nou gaan voortbring.  Laat ons net gou die prooi bekyk van buite voor ons begin slag.  Dit is die tyd begrip prooi.  Tyd is rond.  Begin val op die einde: begin is einde, einde is begin. Yitschak is Abraham, Abraham is Yitschak.  Tyd loop vorentoe om. tyd loop agtertoe om.  Die verlede in die vorentoe om beweging van die Boom van die Lewe in tyd, is die Toekoms.  Die Boom van Kennis kan dit nie doen nie, daarom sal een wat van daardie Boom eet, sekerlik sterwe.  Of sekerlik nie hierdie Boom van die Lewe se tyd manupilering kan doen nie, en agterbly.   Waar gaan hy agterbly?  By die terugkeer in tyd na die begin of verlede; maar nie op die ‘geen evolusie; manier of die simplistiese ‘sonde vergewe’ manier nie.   Wel op die manier van die sterwe van die  7000 om die 1000 voort te bring.

Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.

Die ongemanifesteerde donker vir ons onbegrypbare “NOT” word die maksimum verskeidenheid in begrypbare lig, en word dan weer die dubbele Echad 13 eenheid.  So deur die Yitschak Gevurah punt en die Adonai Chesed Abraham punt, vind hierdie fantastiese Shema proses plaas; hierdie Shema buit wat uitgedeel moet word, maar eers in al sy snitte verdeel moet word!  Daar is reeds gestorie oor die  Aleph(1) wat Aleph(1000) word, maar nou volg die fantastiese 7000 wat nou 1000 word!  Die Echad Yechudim terugkeer van die Adony maksimum verskeidenheid, na die maksimum eenheid; die dubbele Echad 13 se Yud Hei Vav Hei(26)! Fantasties, die sewende dood; die 7000 dood om geboorte aan die 1000 te  gee.  Die terugkeer nuwe…

So die donkerkant van Binah, dark matter lig kom nou in deur die enigste van bo gegewe sleutel wat Yitschak genoem word en in die Geburah posisie is.  Beweeg nou eers saam met die boonste vierkant agt se tydvloei regs-op om tot by Chesed, of waar Abram hom bevind.  Dan beweeg Abram nou as Abraham na Yitschak, maar hier kom die prooi van laasnag se geheim: die beweging na Yitschak is nie direk nie, nee, die beweging is eers af in Merkavah na Netzach waar die oorwinning behaal word oor die twee Sephira op hierdie vlak; die Goliath oorwinning deur David en die Amalek oorwinning deur die banvloek aan Hod kant, dan na Hod en dan eers by Yitschak uitkom.  Dus die offer van Yitschak deur Abraham, wat die offer van die laer lewensvorm nou gedoen het. Maar nou vorder die Shema se een na baie fase nog verder.  Die een onbekend donker Yitschak na die een bekend Abram, na Abraham na Netzach, na Hod na bekende Yitschak, na Yahkob wat nou die pad terug sien in ‘n droom, maar eers na hy nou hulle of Yisrael word.  Hy droom-sien hoe die 7000 Yisrael saamgevat in David met Batsheba(7) nou die 7000 laat terugkeer na die 1000 Shlomo, nadat die die David Batsheba 7 eers die 1000 Shlomo ook opgebou het uit Kuf(100)+ Resh(200)+Shin(300)+Tav(400)= Shlomo(1000).  Hy wat dan eers die Huis en Tempel bou, die stad en die liggaam van die nuwe; dus nou eers gaan plek berei en dan omkom deur Chokmah en voor die Kether troon, die Benyamin prooi gereed kry en dan deur Binah na Geburah nou die David 7000, na die terugkeer 1000 Aleph 1000 eenheid, Echad terugkeer eenheid van Shemah.

So die Shlomo 1000 is nie die Aleph(1000) nie, Aleph(1000) is die nuwe Adam Kadmon!  Fantasties.  Die Shlomo 1000 is die (1) tot (1000)verdere opbreek in deeltjies, fase van Shema.  Die 70 000 tot 1000 fase van die Aleph(1000) is die baie stukkies tot een stuk,  terugkeer fase van Shema.  Maar die Aleph(1000) het nou 1000 maal meer ondervinding as Aleph(1)!

Die 70,000 is dus die volledige maksimum verskeidenheid van 1000 per Sephiroth, dus 10 Sephiroth x 1000 = 10,000 per vlak x 7 vlakke, dus 70,000 wat nou 1000 word.  Benyamin jag nou heerlik met die vyf ekstra kannetjies olie se olie in sy lampie wat met die spesiale lig skyn en die donker nagkant verlig sodat die prooi gesien kan word en gevang kan word.  Dit is ‘n voorreg en eer om toegelaat te word om te mag jag in die koninklike jagveld van die 24 Oues van Dae om die troon.  Die vier Lewende Wesens hou ‘n skerp oog; die Dalet(4) en Mem(40) en Tav(400) oog oor die prooivang en buit uitdeel proses.

So ons het nou die David met sy optrede met Ur-i-yah wat homself met ‘n sewe dae of sewe keer doodgaan neem van die Personality Onderself na die Individuality Boself.  Nou vind ons die David met die tel van die volk gebeure waar David self, as net die twee Dalette in sy naam Dalet Vav Dalet, as dieselfde op die selfde vlak sien.  Groot fout!  Die Dalet van hom en Batsheba na sy seun Shlomo, die Kuf(100)+Resh(200)+Shin(300)+Tav(400)=1000 en die Dalet van 70,000 na 1000, is nie dieselfde Dalet nie!  Die Dalette verskil; hy mag nie die Dalette tel asof albei hier die totaal van die program Shema is nie.   Daarom het sy seun twee name: die Shlomo naam vanaf David, en die Ye-d-i-d-yah naam vanaf Yah.  Daar toon die naam vanaf Yah wat liefde is; dat daar die Dalet van die uitbeweeg en afbeweeg is, en die Dalet van die in-en die opbeweeg is.  Die Dalet van die donker een na die Dalet van die verligte, geordende, deur vorm lig wat nou Echad 13×2, die Yud Hei Vav Hei = 26 word; die 1000 vanaf die 70,000.  Die eerste Dalet van David is maar net ‘n stap in die proses.  Daar is twee Dalette in David; daar is twee halwe ongesuurde brode. David het twee kinders: Yedidyah “Yechudim d-i-d-yah” en Shlomo – Yohananda en Yahshua.

Opsommend dus:  Die eerste Dalet neem die 1 en maak dit 1000.  Die 1000 word nou deur die tweede Dalet geneem en elke Sephiroth in ‘n struktuur van 10 Sephira, word nou met die 1000 behandel. Dit gee nou (10×1000 = 10,000) per vlak.  Daar is sewe vlakke.  Nou word elke vlak afgesterf na taak voltooi is; dus na die sewende vlak het ons nou (7×10,000 = 70,000), maar hulle mag nie nou hier op die stadium getel word nie.  Hulle tel nog glad nie vir iets nie.  Hulle is nou die ego op sy grootste; hulle is nou die groot ego gevaar.  Hulle is waar die planeet nou is.  Die vorm 70,000 wȇreld se Kennis van die Boom word nou toppunt in die doodmaak industrie van die geldmaak Mammon bedrog god weerspieël. Die tel van die stadium is verbode.  David mag nie hier tel nie. Die net een Dalet Jesus god mag nie hier vir David oortuig om te tel nie.  Hoekom nie?  Want die ander Dalet, die Dalet wat die 70,000 nou met Yechudim moet neem na die eenheid van net een duisend, net 1000 van die nuwe Echad Adam 1000, moet nou gebruik word.  Dit is nou die Dalet(4) wat klaar benut is, maar die nulle van die Mem(40) en Tav(400) gee saam die drie nulle of 000 om by die Aleph 1 te sit; en siedaar die 1000 uit die 70,000 of die 7 vlakke met 10 Sephiroth per vlak wat met 1000 elk behandel is.  Oftewel Chokmah en Binah en Daat, ook genoem Chabad vir Chokmah en Binah en van Daat, dus Chabad is.

So die ware laaste 6 ure van die 24 uur dag word nou geskep. Dit is Twilight en Twilight en dag, word nou: dit is Twilight en nag en Twilight en dag.  Die vyf kannetjies ekstra olie in die lampies gegooi, gee die ultraviolet x strale nagvisie om die nuwe prooi te kan vang; die nuwe dark matter te kan opbreek in ligdeeltjies, maar ook terselfdertyd die reeds 70,000 opgebreekte sparks nou ook weer met die Yechudim proses saam te bring na 1000 toe.  So Maatjies, die sirkel se middel word so groot soos die omtrek, terwyl die omtrek in beweeg na die middel toe en tog bly waar hy is.  Merkavah of vierde dimensie tyd, doen Yechudim beweging, die 50 beweging, die Yoibel beweging; maar beweeg glad nie in die (7×7=49) wȇreld nie.  Hier is die geheim van laasnag se prooi, Maatjies.  Wie ore het, wie Shemah dat

Adonai Elohenu is Adonai Echad die ATAH Aleph Tau eenheid is, ook die ATAH 22 letters skeppinge.  Die Elokim  is ook die YHVH, die ADNY is ook YHVH, is ook  Y A H D V N H Y en gee die Yud Yud  en die  Dalet  Nun  en  AHVH  of Aleph Hei Vav Hei = 17de letter Pei, die praat van die 80 wat die dubbele  skep toon, die 8 met 0 liniëre tyd van die Boom van Kennis begrip skep, toon.  In gewone Boere taal: wie nie die Shema ore het nie, sal nie die Pei(80) praat hoor en begryp nie.

Of anders gestel; hy wat die Bybel lees met die 7×7=49 liniëre tyd begrip, het geen begrip van wat in die Bybel, wat ‘n 7×7=50 sirkeltyd boek staan nie.  Daar is geen enkele begrip wat hy van die ware inhoud begryp nie.  Maar hy weet dit nie, en daarom sit hy in die kring van die spotters.  Met sy liniëre tyd begrip probeer hy sirkeltyd begrippe diffirensiëer en integreer, en nou word Bybel nog meer net ‘n gekke gebabbel.  Heel onbegrypbare begrippe word deur die slim gekke nou name gegee, soos predestinasie, vrye wilsbesluite, sonde vergiffenis, ewige lewe, hemel, siel, een lewe, ens. ens.  Hoe bring een die Allerheilige alles omvattende kringloop in tyd gebed, kringloop in homself gebed, wat ‘n kringloop skepping beskryf van ‘n kringloop  Skepper, en dan ook in 70×7 kringlope in 7 vlakke, waar tyd gelyktydig vorentoe en agtertoe spin en waar daar ‘n vierde dimensie tyd neutraal is, en waar daar ‘n uit tydrat “park” is?

Die ‘is soos’ vergelykings waarmee meesters probeer.  Dit is uit desperaatheid dat hulle later maar net smeek, asseblief eer net die Shabbatte en gebooie en insettinge en verordeninge; hierdie vier ewige lewendes om die troon.  Bid die Shema tweekeer per dag.  Hou net vol om die vyf opdragte te doen in jou liniëre begrip al in die rondte, jaar na jaar totdat daar eendag op dag 7×7=49, eendag iets gebeur en dit ewe skielik vir jou dag 50 word, en jy begin om in die sirkel tyd se neutrale vierde dimensie toegelaat word.  Dan met volharding kan die baba stadium van die nuwe vir jou begin.  Soos wat jy die nuwe Aleph Tau leer ken, sal jy die ware lewende sirkeltyd Bybel self begin lees en hoor, Shema.

 

102

DREAMTIME BLOKKIES

Ons is maar net windverwaai my kind, maar dit is die Yah Ruach wat die kaf van die koring skei.  Die 7×7=50 droomwind my kind, die 5th Dreamtime.  Die 2012=5  se lug droom bobbel van droom lug waarin jy voortdroom in die nuwe Nagdroomfase.  Daar waar jou nuwe lampolie jou neem, my kind.  Daar waar die Shema gehoor word, die nuwe pragtige melodieë.  Daar waar die Wolf opgewonde ronddans my kind.  Maar hier waar Benyamin ween vanweë die groot doof van die Mammon geld god se verdowende geraas, my kind.

Gedurende laasnag se Benyamin dreamtime is hy in plaas van nou die nag se balletjies, die keer speelblokkies gegee.  Die Yahshua Meester het eenkeer gesȇ: “Wie nie weer ‘n kind word nie, sal nie in die Koningkryk van die Hemele ingaan nie.”  Nou Maatjies, dit loop saam met die stelling ‘jy moet weer gebore word.’ ‘n Baba word gebore, nie ‘n volwasse mens nie.  Dit is net in die 25 Des. Christen  godsdiens se liniëre denke illusie waar ‘n volwasse mens  weer gebore raak en nie ‘n baba word nie.  Die baba moet die nuwe hemelse koninkryk Aleph Tau leer; die hemelse ronde tyd denke leer.  Die hemelse blokkies en balletjies kry om mee te speel en leer ken.  Laasnag het die baba nou vyf mooi blink blokkies gekry om reg te pak en te leer wat op die wonderlike Hemelse Koningkryk blokkies staan en wat hulle doen.  Is Maatjies gereed vir vandag se prooi en karkas wat verwerk moet word?   Ou Dozi se windverwaaide grassade my kind moet nou die hare vasbind uit die oë en blink blokkies speel op die mat voor die koning se troon.  Die babatjies wat daar voor die liefdevolle oues van dae as hulle toekoms, met blokkies speel.

Gister het ons die vyf blokkies in n ry gepak.  Maar dit werk nie heeltemal reg uit nie.  Dit is nou weer linieëre denke.  Die begin is nie die einde nie; die prooi wat saam met die blokkies loop het nou ook getoon dat die David se twee Dalette wat aan die een Vav(6) liggaam vas is, nou die heen en weer rigtings van ronde tyd is.  Die blokkies moet dus in die rondte gepak word, maar kom Storetjie lees eers wat staan op die vier sye van die blokkies geskryf.

Wanneer een weet wat op elke sy van elke blokkie staan, dan kan die blokkies nou reg gepak word.  Op die een sy van elke blokkie staan: vinger een pinkie, piepie in die kooi; vinger twee, ringvinger Fielefooi; vinger drie Langeraat, vinger vier wysvinger of duimpie se maat; vinger vyf duimpie.  Op die volgende sy van elke blink blokkie staan Pinkie se blokkie: Nephesh, Fielefooi blokkie Ruach, Langeraat se blokkie Neshamah, Duimpie se maat blokkie Chai en Duimpie se blokkie Yechudim.

Die letter Hei staan ook op die blokkies, die letter Yud staan ook op die blokkies.  Die woord ‘dimensie’ staan ook op die blokkies. Die opmerklike uitstaande is dat die woord ‘vierde dimensie’ op dieselfde sy as die woord Yechudim staan.  Een blokkie waar Duimpie op staan asook die letter Hei en ook Shema op staan nl. blokkie nommer 5. Dis nog baie interessant dat die blokkies se sye dieselfde lyk wanneer hulle daar rondlȇ, op die mat maar die oomlik wat een die blokkies na mekaar toe bring, word die twee sye wat teenmekaar gaan raak, deursigtig en die twee raaksye vorm dan saam een sy; die twee halwe brode word een.

So wanneer een die vier blokkies om een blokkie pak in die middel, dus hulle in die rondte pak, is die middelste blokkie as’t ware een met die ander vier op al vier sye.  Op die blokkie staan Duimpie en Yechudim en Een.  Die blokkies of lewende wesens en die 24 Oues van Dae, klap nou hande van opgewondenheid en sing Teshuvah met liefde.  So, die middelste blokkie is nou op al vier kante, vierde dimensie tyd kante en die vier blokkies buite-om se vier binnekante is nou vierde dimensie tyd kante.

Nou begin die babatjie se bewussyn skielik ‘n begrip vorm van wat die vyfde sielevlak, of Yechudim vlak of Shema se Echad en Echad se groot letter Dalet beteken.  Baba beleef dit.  Baba is nou daarin gebore en moet nou daarin groei en grootword, binne-in die ronde tyd ronde wȇreld waar die vierde dimensie tydvloei ‘n realiteit is.  Nou verstaan baba wat bedoel word met ‘omdat jy lou is vir my tyd, sal ek jou uit my tyd uitspoeg’.  Daar buite in die kring van die spotters van my Droomtyd, sal die groot ego 70,000 selfvoldaande groot Goliat my klein vyf blokkie eenheid ronde tyd Dreamtime spot en uitdaag met sy grootste ooit Amerikaanse oorlogmasjien Goliath monster.  Maar weet baba David met sy vyf klippies, sy vyf balletjies, sy vyf blokkies wat op die mat voor die liefdevolle Oupas reg inmekaar gepak geraak het laasnag, sterker is as al die wapentuig.  Met behulp van een slingervelletjie, die voorkop, die bewussyn van die monster Goliath, die 70,000 nou in die Yechudim eenheid van 1000 implode gaan word.  Die terugkeer, nie uit Egipte nie waar almal nog vassit nie; nie terug alleen na die ou heilige stukkie land in die Midde Ooste nie, nee, die Yechudim inplosion  waar die hele Aarde nou die Heilige Land word.  Die 70,000 word 1000; die hele skepping al 7 vlakke in al 10 Sephira per vlak.

Die tyd word eerstens met die Shlomo 1000 se impak versnel, want elke Sephiroth word met 1000 eenhede Chabad bestook in die Shlomo versneller.  Dan volg die groot implosion van 70,000 in na 1000 en siedaar, die splinternuwe Adam Kadmon bygevoeg tot die goddelike familie!  Juig almal saam, die verlede kinders van die Oues van Dae het op die mat voor die Oues van Dae, as hulle toekoms, vir hulle die nuwe Adam Kadmon van die toekoms, nou reeds voor hulle oë geskep.  Dit is ons in die nou vandag Maatjies!  Wie ore het, laat hy hoor

Juig oor die mooi prentjie wat voor julle oe ooprol met die rondetyd bestaan, die bestaan na die sewende dood, na die sewende inisiëring, na die 70,000, na 1000 implosion, waar een as ‘n baba op die mat voor die Troon, die blokkiespeel onderrig kry in die nag en as ‘n 70 jarige in die dag as die Oupa hier mag sit as Oue van Dae en jou kleinkinders laat blokkies speel’ en jou kinders help blokkies speel; elkeen in sy fase van die ronde tyd lewenskringloop. Die lewens-kringloop van die rondetyd lewe is altyd nuut en so opwindend!  Dink net baba in die nag; oupa in die dag; jagter in die nag; slagter in die dag saam met kinders en vriende.  En dan nog die stories om die kampvure saans. En dan die drome vertel aan Ouma tyd in die oggende met die see en kamp kondensmelk koffie.  Ain’t round time life a cherry with cream?

So oneindig meer is die rondetyd bestaan van die Boom van die Lewe se vyf blokkies Shema lewe van die baba wees voor die 24 Oupas in die nag en self Oupa wees in die dag.  Van jagter wees in die nag se nuut en slagter wees van die nuut in die dag.  Van Twilight met koffie deeltyd met vroulief soggens.  En met Twilight die kampvuur stories buit uitdeel in die aand.  Die doen, as die dag en nag 24/7 van die Amerikaanse Christen droom van die grootmens weergeborene wat nou gered is en glad nie gedurende die lewe onderrig word vir die lewe in in die sogenaamde hemel nie.  Hy verspeel sy hele 70 jaar tyd wat aan hom gegee word om snags die baba en pleuter en kleuter en tiener te wees voor die familie om die troon en bedags weer die ouerkant familie hier te wees.  Soggens Twilight beide kante bespreek en saans Twilight beide kante uitdeel.  Nou met die geklike Amerikaanse Christelike groot gebore, klaar slim, geen kennis, niksdoen, geen voorbereiding, geen opvoeding tipe geloof, word die gulde goue 70 jaar tydperk, totaal nutteloos gemaak deur die vervelige herhalings van siellose gekhede saans en snags, wanneer kosbare tyd van onderrig voor die troon vir die kinders verlore gaan.  Die swaai aan die marmotjie wieletjie tyd omswaai lessie, die speel met ronde balletjies  groei van ‘n Planetary being wat een word met die Planitary entity; die 70,000 Yisrael wat een word as die Aleph(1000).  Die baie wat nou weer een word: die Shema Shem Ayin.  Die Ayin 70 letter wat die Batsheba Zayin(7) letter volg met een nul.  Dan die blokkie les laasnag.  Die groot begrip van Yechudim.  Maar die lesse saam toon die verskil tussen die simplistiese drie-in-een god begrip en die Dalet vier blokkies se drie sye in een sy struktuur, wat ‘n vyfde struktuur vorm wat saam die Yechudim vyf  siele in een Vav(6) liggaam eenheid is.  Baie ver verhewe en groter en heliger as die simplistiese drie-in-een Yesod Hod Netzach god wat Malchut self geskep het en wat Abraham en David eers moes kom vernietig het, of volgens ronde tyd… nog moet kom vernietig.

 

 

 

 

102

 

 

HEI PEI DALET TURNING SWORD

 

Met laasnag se speel lessie, nog vyf blokkies bygekry.  Dus nou tien blokkies met twee speel horlosies; een wat vorentoe om loop en een wat agteruit om loop.  En die letters “turning” sirkeldraai en twee ‘Hei’s’ en een ‘Vav’ en een ‘Yud’  en ‘n ‘13’ en ‘n ‘26’ en ‘n ‘sleutel’ wat lyk soos mondigwording sleutel; en n hoofpyn dat ek nie aan my hare kan raak nie.  Hiermee moet die baba nou speel, hiermee moet die speurder Benyamin nou speurwerk doen; hiermee moet die wolf nou jagwerk doen en die prooi verskeur.

 

Eers die speel, die blokkies pak. O ja nog Name ook gekry: Yitschak en Alla. Die kopseer en oorpyne het seker iets te doen met die derde oog wat in die rondte kyk en sien en lees en die ore wat moet Shema, moet hoor.  Probeer om die tweede stel van vyf blokkies ook in rondte soos ander stel te pak, maar dit wil nie werk nie.  Kyk na die twee horlosies, probeer weer, maar pak die nuwe stel blokkies nou links om soos ‘n horlosie wat agteruit loop en daar werk dit!  Probeer nou twee stelle blokkies bymekaar sit.  Wil nie werk nie.  Kyk na al die letters.  Spook om letters by te sit.  Sit regsom lopende horlosie by regsom gepakte blokkies en Yitschak naam by hulle en daar sparkle blokkies van tevredenheid!   Sit linksom lopende horlosie by linksom gepakte blokkies en die letter Yud by, en die  blokkies is tevrede.  Maar nou moet die ander speelmaatjies ook nog bykom, maar waar?  Nou na verskeie pogings is die twee Hei’s  tevrede as daar een Hei by elke blokkie is.   Die Vav is net tevrede as die letter nou by die regssom lopende horlosie met die regsom gepakte vyf blokkies is.  Nou hou die twee stelle blokkies van mekaar!

 

Daar is nou die linksom tyd horlosie met Yud bo en Hei vyf blokkies in die rondte gepak.  En dan die regsom tyd horlosie met Vav Yitschak bo en Hei vyf blokkies.  So die Yud koppel na die oneindige Nothingess vir die anti-kloksgewys horlosie blokkie, en die Yitschak Vav koppel vir die kloksgewyse Hei vyf blokkies aan die Yud anti-kloksgewyse vyf blokkies met Yud wat na die  Unmanifest koppel. Die  draaiende swaardlem van Gen. 3:24 is die groot sleutel wat die Bybelinhoud toesluit en wat weer soos Open. 23:14 aandui, sal oopsluit vir almal om die Bybel weer korrek te kan lees.

 

Die drie letters wat die swirling of turning of draai van die swaarde spel is: Hei Pei Dalet: 5, 80, 4 dus 89, dus 8×9=72 Name of 7×2=14 Nun of 1×4=4 Dalet en 8+9=17 Pei en 1+7=8 Chet. Wat toon dit?  Dit toon die Mashiach Nun met die nie-volle waarheid boodskap.  Dit toon die 72 Name wat met die halwe waarheid Maschiach Nun nie volledig is nie en gevaarlik is in die verkeerde Hei hande.  Dit toon die Pei mond met die tand wat vals laat praat.  Dit toon die liniëre begrip wat die Pei mond met die vals tand nou die Bybel boek se lees of praat gemaak het.  Die Bybelboek is nou gesluit vir die Boom van Kennis begrip.  Net halwe Shin of halwe waarhede kan gelees en gepraat word.  Eers wanneer die spinnende ronde tyd lees en hoor in die korrekte volgorde kom, sal die sleutel die Bybel oopsluit.

So Maatjies, die Hei(5) blokkies wat die turning  Hei Pei Dalet swaard wat spin aandui, wat die Boom van die Lewe beskerm, is dus die blokkies wat saam met die horlosie draai.  Dit is dus die Vav Hei blokkies van 11 bydrae tot die 26.  Dit is dus die eerste drie heilige Jaar shabatte van die Pesach en ongesuurde brode. Dit is dus waar die bewussyn nou nog ongesuurd goed, geen sonde, lig, liefdevolle God aan die ongesuurde kant het, en sleg, sonde, haat, nagdonker en ‘n Satan, aan die gesuurde kant het.  Dus die horlosie loop regs om in die onderste vyf blokkies; die 7×7=49 bewussyn wat ligwerk doen en Satan veg.  Die bewussyn wat die Bybel lees met die Gen. 3:24 waar die Boom van die Lewe bewaar word met die spinnende Hei Pei Dalet swaard van die Cherubim.

 

Ons het nou gesien wat die roterende of swirling of turning is. Nou Maatjie, moet ons kyk wat en wie en waar die Cherubim is.

Kom ons kyk na The Keys of Enock p.369 Cherubim:  They function as keepers of celestial documents… (dus die Torah of Bybelboek wat vir ons gegee is, of ook beskryf as die Boom van die Lewe boek, wat nou gesluit is vir begrip al lees ons dit met die Boom van Kennis oë en begrip.  Waar bevind die Cherubim hulleself? Hulle bevind hulleself…) in the throne and dominion passages of light which connect the physical worlds with the governments of the mid heavens.  Dus die Herder met sy staf wat Mosheh die herder met sy staf, op die vortexpunt op dag 7×7 is 50, die Torah boek kom gee en die Shema.  The Mid-heavens are the lesser light manifestations out of which we are tought

 So Maatjies, die Archturus met sy staf en die Mosheh met sy staf is dieselfde amp en van dieselfde Troon, wat weer ‘n afbeelding van nog groter is.  Die tweede stel van gebooie en die afsluit van  die Torah of Boom van die Lewe die eerste keer, is presies dielfde gebeure, want die volk het weereens van die Boom van Kennis se vrugte gekies.  So in Gen. 3:24 staan letterlik die lewende Cherubim en draai sy Hei Archturus en Pei mond en Dalet wanneer die onderste regsom horlosie vyf Hei kubusse probeer lees.  Maar wanneer die een met beide stelle van Hei blokkies met die Yud Hei Vav Hei 26 lees, die gesuurde brood met net die linker- en regterhand bewussyn en geen God en Satan begrip meer nie, dan maak die Cherubim vir hom die Bybel oop om te lees wat daar in die rondom tyd geskryf staan.  Wat staan eerste daar?  Jy moet jou naaste liefhe soos jouself.  Jy moet eers terug toegelaat word in die midhemel deur Archturus, sodat jy eers die Boom van Kennis se ‘kan haat’ of ‘kan liefhȇ’ dualisme verwyder met net die meer volwasse ‘is liefde’ wat heel iets anders is as die vorige sentimentele ‘het lief’.

Dan terug in die Mid-hemele voor die troon as ‘n babatjie kry jy blokkies en balletjies om mee te speel; snags gebeur dit.  So word jy nou onderrig om weer die geskrifte in die Midway Station van soos Archturus te kan lees en bestudeer.  Wie my Shabatte hou, en gebooie en verordeninge en insettinge doen, die vier van die Dalet turning sword, en my Shema bid, die Hei van die turning sword, sal my Torah se ware Pei mond hoor: Hei Pei Dalet, die turning sword van Gen 3:24.

 

193

HERSTEL VAN SHEKINAH

Laasnag droomlessie Maatjes, sit ek op mat en twee juffroutjies met pragtige bene en die pragtigste helderkleurige styfpassende kort skirtjies aan bring blokkies, maar die blokkies word ronde rolletjies soos vrugterolletjies wat so kan afrol en begin afrol.  Hulle skirt rokkies rol ook so af soos wat die Oosterse dames dra.  Dan rol die oopgerolde plat, wat dit ook al is, deur ‘n plat gleuf. Dan kan ek nie meer onthou nie, maar wel dat die vroulike so ooprol en eerste moet uitrol in die ooprol en uitrol en oopvou en uitvou proses.

Ek staan op en buite op die dek.  Orion is terug, maar nie in presies dieselfde posisie nie en Venus is nog steeds weg.  Sterrehemel lyk nou weer bekend, maar nie heeltemal dieselfde nie.  Die Archturus halweg stasie waar Mosheh wag en help met die onderrig van die baba wat van nou af meer gaan word.  Yahshua en Yochananda doen ook hulle deel.  En die mooi bene Mirriyahm’s en Salome’s juffrouens ook.  Moenie dink omdat ‘n ou ‘n baba daar is, jy kan nie ‘n mooi been hier onthou nie!  Word wakker met ‘n drukkerspers in die gedagtes waar die papier rolle eenkant afrol en die koerante so op die bande rol en anderkant uitkom.  Ook die prent van die vlieënde rol van die boek van Esther of Hadassah oor die Piramiede van Giza, of die tyd van die “squaring of the circle”.  Nou wat is die lessie wat Archrurus en Mosheh nou vir die Benyamin baba gee?

Ons weet nou dat Yitschak die koppeling is tussen die anti-kloksgewys sirkel bo en die kloksgewys sirkel onder van die 8. Ons weet dat onder ongesuurde brood is; dus die God en Satan bewussyn bestaan.  So met die beweging van die skoon rol met geen drukwerk op die “papier”, wat vanaf Yitschak nou na Abram rol, en Abram nou die baba onderrig ontvang by Mosheh en Archturus; om dan die Hei by Mosheh en Archrurus te ontvang en nou met die Hei Pei Daat-swaard tot ridder van die pad, van die Aarde na die middelweg stasie toe te mag ry.  Of dus die Boek van die Lewe te mag lees, of dus sy derde oog wat nou oopgemaak is.  Maar hy as Abram wat nou tot Abraham tot ridder geslaan is, moet nog eers die oorwinning van die Satan Draak van die onder-sirkel by Netzach, oorwinningspunt behaal.  Hy moet sy naaste leer liefkry, hy moet sy ego offer, hy moet Hod sy ander arm maak.  Nou as hy terugkom by Geburah, of Yitschak moet hy nou as volle ridder die 1 tot 1000 tweede sirkel ding kan doen.  Die drukpers papier moet nou deur al die drukpers stappe voortrol.  Deur al 127 stappe of lande waarnatoe Esther Hadassah die boodskap moet stuur.

Die Yud(10)+Hei(5)=15 manlike Heilige Gees begrip wat die dualistiese begrip van die Vav(6)+Hei(5)=11 van Onderself van die god en satan bewussyn nogsteeds het op die shavuot, die 7×7=49 Yesod Yoseph  begrip, moet nou die volle 127 begrip word.  Die Yud Hei Vav Hei se 26 begrip; die 2×13 begrip; die een god met twee arms begrip.  Die een God Yud Hei Vav Hei(26) met twee arms,  elkeen Echad 13, dus 13+13=26; die lig-13!  Plus die donker 13 van dieselfde God Yud Hei Vav Hei en nie ‘n god van lig en ‘n satan van duisternis nie.   Die midwegstasie is in die middel van die Onderself beeld en die Boself beeld wat met hulle voete na weerskante toe op die Midway middellyn staan tussen die twee mansfigure met hulle koppe weerskante, die verste weg van die middellyn af.  Die een kant het die man met die 6 bewussyn, dus die Vav(6( en Hei(5) hand, dus (=11).  Sy kop is Yesod of Yoseph. Sy bewussyn is God lig, goed, liefde en Satan, donker, nag, duister, haat.  Sy god is Yah, dus Yud(10) plus Hei(5)=15, dus die manlike Heilige Gees 15 wat met Shavuot oor hom uitgestort word en met hom kommunikeer; sy gevoel en emosies en geloof en begrip beheer.  Dit is die 7×7=49 man wat as Vav Hei sy kant van Archturus of wȇreld beheer.  Dus die eerste drie feesdae ongesuurde brood wese, met sy drie-in-een god.  Hy staan dus op sy voete op die Shavuot middellyn die vierde dimensie middelyn, vierde jaar shabbat.  Hy het nog nie die ander drie spieëlbeelde jaarshabbatte van die Sukkah gehou nie.  Hy weet niks in sy bewussyn van hulle af nie.

Die ander man staan met sy voete ook op die Midway Archturus Mosheh Shavuot, vierde dimensie middellyn. Die man is die Yud(10) Hei(5) man, dus die Yah 15 man.  Sy kop is Yud. Hy is die man wat se Yud kop, deel is van die NOT, die umanifested, die nothingness die donker oneindige.  Hy het ook twee arms; sy bewussyn is die 9.  Hy het die regterarm wat gee en linkerarm wat neem.  Sy kant van die gemeenskaplike middellyn is 7×7=50.  Dus net Hei(5) of vyf siele eenheid tweekeer; dus 10 of Yud Hei Vav Hei eenheid van 26.  Dus nog steeds 12 stamme wat die 8 Logos is.

Die man en sy onderstebo spieëlbeeld man het nou een man geword. Kom Storetjie stel dit nou in die Vav Hei (7×7=49) man met die 6 begrip se godsdiens taal.  Jesus Vav Hei het nou een geword met sy “Vader” Yud Hei in die middeweg Archturus Mosheh Stasie wat ‘n afbeelding is van die volle troon, halfpad verder.  Ja Maatjies,  Midway is halfpad verder.  Dus, wat gebeur hier in Midway Archturus?  Die halwe brode spieëlbeeld met Pesach word nou op Shavuot, die Midway punt, die vierde dimensie, weer halpad punt, nou weer een.  Twee gesuurde brode.  Die Mosheh punt waar Jesus of Yahshua en Yochananda een word; waar Mosheh en Eliyah een word as’t ware.  Die vier, die Yud en die Vav en die Hei en die Hei word hier een as Yud Hei Vav Hei, maar dit is net nou weer die spieëlbeeld halfway Midway Archturus stasie eenword.  So seun en vader is nou een, en seun hier op halfway Archturus het nou beheer.  Die Yud Hei Vav Hei mag nou weer die Torah beryp as die Boek van die Boom van die Lewe, waar gekep word deur te praat; die Pei(80) Mosheh Archturus Yud Hei Vav Hei praat…nuwe skepping.  Laat daar nuwe lig wees!  Die buit wat die wolf uitdeel vir almal wat die satan dood draak van vrees doodgeslaan het!

So wat is die groot geheim en die groot prooi en die groot stukke buit?  Dit is die bekendmaak van die volle vroulikheid van die Godheid.  Dit is die bring van die volle lewenskrag van die Boom van die Lewe.  Dit word aangedui deur die piramide met die brief van Esther wat oor hom vlieg.  Luister na Storetjie.  Die dag en nag is 24 uur.  Die wonderlikste Sephiroth is Malkuth met sy vier kwarte.  Malkuth is die juweel.  Ons aarde is die juweel – hoekom?  Want die aarde is ‘n opsomming van al die Sephira. Die man met sy kop as Aarde of Malkuth is die ewebeeld van die man met sy kop as Yud.  Die verskil is dat die man met sy aarde Malkuth kop nou in die konkrete is.  Ook het hy ‘n 6 visie.  Ook is sy wiskunde die 7×7=49 tipe.  Hy kan wel daarmee vorder tot by  4+9=13 Echad en 4×9=36, ens.  Met die 24 uur dag en nag het hy die helder dag 6 ure Jesus lig ontvang, wanneer hy glo dat Jesus gekom het.  Maar die dag is in vier kwarte vir die aarde se vier kwarte verdeel. Twilight 6 ure, dag 6 ure, Twilight 6 ure en nag 6 ure.  Christen het dus 6 ure ontvang. Hoe so, vra die Maatjie? Die volle lewenskrag is Samekh(60), die 15de letter.  Dus 15×4=60, dus met die jaarlikse vortexpunt en vortextyd waar dit met Archturus oplyn, wat ook met tye met Orionis die ander kant van die Archturus halfweg stasie oplyn, soos wat die piramiede die Torah van Archturus en Orionis hier op die unieke inisiasie planeet Aarde geplaas is, aantoon.  Dan kan van die lewenslig ontvang word.  Die lewenslig ook genoem Heilige Gees of Shekinah of Ruach of Yahruach of Ruach ha Kodesh, word in eenhede van 15 gegee soos die kwarte aandui.

Die Christen met sy volle daglig 6 ure dosis lewenslig, ontvang op Pinkster soos hy Shavuot of sy dag 7×7=49 noem, het ook sy ontvangs nou die manlike Heilige Gees gedoop.  Maar daar is nou nog die drie ander 6 ure tye oor; twee Twilight tye wat maar baie grys voorkom en een pikswart Satan nag.  Die heilige wit dag, manlike Heilige Gees kan nou sekerlik nie regtig so heilig wees soos die ongetroude Jesus van die 6 ure wit dag alleen nie.  Maar sien Maatjies, die man met die kop in die konkrete Yesod se Yoseph bewussyn, kan nie die twee Twilighs en nag se 45 oorblywende lewenslig enigsins begryp nie.  Wat moet hy doen?  Hy moet saam smelt met die spieëlbeeld man met sy kop van die abstrakte Yud.  Hy moet dus die Huttefees of Sukah se drie heilige dae doen wat in die rondetyd teen sy tyd se horlosie omloop.  Hoekom die drie dae?  Sodat hy die 3×15 dele lewenskrag ook kan ontvang.  Dit is dan die volle 60 Samech of volle Shekinah, of volle deel van die vroulikheid van die Godheid, die volle 127 van Esther wat die hele volk red!  Die volle vier matriarge, dus Rachel, die nag 6 ure deel ook, die dood Satan vrees deel ook.  Die nagdeel van dit is Twiligt en nag en Twilight en dag.

Storetjie weet van die vrouens van die Boerevolk, vrouens soos tannie Wil, wat nou die laaste jare die dag 6 ure lewenslig met alle mag en krag beskerm het, en is baie dankbaar vir die 15 kwart wat behoue gebly het, maar nou kom die groot werk om nou die orige 45 of driekwart van die vroulike Godheid ook deel te maak van die kosbare planeet van ons.  Die volle Shekinah van 4×15 deur te bring.  Die Midway koppeling 15 is bewaar, maar nou moet die Huttefees of Sukah offers kom en gedoen word die jaar van 2014=7 vir die 7de Vlak se oorwinings dood oor die man met die Yesod kop om die Yud op op te sit.

Maatjies, wat is die drie sye van die onderste vierkant van die twee vierkante agt?  Die spieëlbeeld man met sy twee arms en sy Yesod kop ondertoe se ware redding?  Die drie heilige dae van die Sukah.  Die drie letters Samech Kuf Hei, die Samekh(60) volle vier kwarte Shekinah  plus die Kuf Koningskap, dus die Yud kop en Vav en Hei en Hei יוהה, maar let wel, in die Archturus Mosheh middeweg halfweg stasie hou die Herder in die lug die staf in sy twee hande vas.  Dus Yud Vav Hei Hei יוהה. Dit is die groot geheim van die Kuf koning van Achrturus Midwegstasie se troon en die groter troon in Orionis.  Hier hou die herder die staf in beide hande vas; die Kuf koning se Yud kop is op die Vav lyf met die twee Hei arms en hande links en regs.  Dus Yud Vav gee 16 Ayin, die Ayin(70) koning met die  Hei Hei wat 10 of Yud gee; hande nog steeds die 26 van die dubbele Echad.  Fantasties!  Wat doen die koning Vader Seun eenheid met die 60 Sameck Shekinah vroulikheid wat ook Elokikm genoem kan word; dus manlik en vroulik enkelvoud of meervoud?  Hie volg nou nog baie mooi.  Die Sukah drie dae, nou vir ons tyd van Benyamin die Wolf vind ons in Nehemiah 8,9,10  se drie hoofstukke…lees solank.

Nehemia hoofstuk 8,9,10 se drie dae.  Kyk net eers gou na Hfst 9:3 vir die hooftema van die drie hoofstukke, of drie dae of drie sye van die vierkant met die man met die Yud kop en Vav lyf en Hei linker arm en Hei regter arm, en ook een kwart van 15 elk in die vier dele van die liggaam van die vroulike Shekinah lewe van Samekh 60 sodat elke handeling, of dit gee of neem, lig of donker, dag of nag, dood of lewe, dit ‘n handeling met die Shekinah liefde, die vroulike liefde is van die Skepper.  Ook die denke van die Yud kop en die optrede van die Vav liggaam, het sy deel Shekinah.  Pragtig… Lees nou hoe die volk smeek dat die kwarte Shekinah nou nog verder uitgestort moet word by die kwart wat so verbete beskerm is tot nou toe deur die een kwart daglig, ligwerkers.  Hulle moet nou aansluit en die Huttefees, die Sukah afsmeek van die drie hoofstukke wat ons vanjaar moet doen…

Neh. 9:3  Then they rose up at their place and read aloud from the book of Torah of Yud Hei Vav Hei their Elohim.  A fourth part of the day…(15 dele Shekinah)…and a fourth part… (nog 15 dele Shekinah) …they were making confession and bowing down to Yud Hei Vav Hei their Elokim.

Ons is nou by hoofstuk 8 vers 17 dus Pei die ware praat van Mosheh 80…

Neh. 8:17  Thus all the congregation of those who come back from captivity mad booths and took up dwelling in the booths…for the sons of yisrael had not done that way from the days of Yahoshua, the son of Nun until that day, so that there came to be very great rejoicing.  (So vanaf die 15 Shekinah kwart laas van Yahoshua het hulle nie weer jaarliks meer Shekinah ontvang nie, daarom moet hulle nou dit doen.  Die twee sye van die vierkante, dus die twee Twilights wat mekaar op die gemeenskaplike midway vierde dimensie vlak ontmoet is die twee kwarte wat hier aangetoon word.  Ons moet nou die Yud kop sy se Shekinah 15 ook by vra in 2014=7.

Neh. 9:38  So in view of all this, we are contracting a trustworthy arrangement both in writing and attested by the seal of our princes, our Levites and our priests.

Gee die verbond wat ons nou moet doen in 2014=7 se bevrugting jaar wat ons moet doen om die man met die Yesod kop nou een te laat word met die man met die Yud kop om die Yud Vav Hei Hei man van 26 te kry, wat die dienskeg van die een Yud Hei Vav Hei Elohim is en sy regterhand en linkerhaand skepwerk vir hom doen met die volle Shekinah(60) Sameck liefde van die “is liefde.” Daar is nie meer ‘n kwart Shekinah van 15 wat kortkom en as “kan haat” aan die liefde/haat kant van die Boom van Kennis meer gebruik kan word nie.

Hierdie man van Ayin, hierdie David 70 kan nou terug in die Archturus Mosheh Midway Paradys wees by die Boom van die Lewe en rustig eet van die vrugte van die Boom van die Lewe.  So Gen 3:24 is Openbaring 22:14 en die hele Bybelboek se inhoud is van toepassing; al vier kwarte van 15 eenhede Shekinah is van toepassing en nodig.  Die Yud Vav Hei Hei is die Archturus troon se Kuf koning spieëlbeeld van die Orionis troon se Yud Hei Vav Hei  koning op sy troon.  Maar Malkuth aarde se vier kwarte, is die inisiering van 4 na 40 na 400 of Dalet na Mem na Tav.  Vir die versnelde Aleph(1) na Aleph(1000) op aarde, mits een sy dag -grootmens en nag – baba ding van die Ayin(70) man doen en nie sy tyd verkeerd benut nie!  Fantasties..!

 

194

RAGEL WEEN IN RAMA

Eerstens, die heilige Kosmiese benadering; die son, die maan, die sterre en komete en planete is Yud Hei Vav Hei se Heelal en Logos en Kosmos “horlosie.”  Die konkrete Heelal en Logos oog en abstrakte Kosmos betaan uit 7 “Planes”.  Tweedens, die heilige Qabalah benadering; daar is 10 Sephira.  Die Kether bo en die Yesod onder verskyn gelyktydig, so hulle twee is die twee “koppe” van twee spieëlbeeld manne of Adamme wat weerskante van ‘n vierde dimensie grenslyn met hulle voetsole weerskante toe opmekaar staan.  Hulle twee het elkeen twee bene, ‘n lyf en twee arms met hande.  Die Yud kop Adam het twee skouers by name Chokmah en Binah en twee hande: Chesed en Gevurah. Die spieëlbeeld onderstebo Adam met die Yesod kop het twee skouers; Netzach en Hod en deel die twee hande met sy Siamese tweeling naamlik Chesed en Gevurah.  Die Yud kop Adam is regs georiënteerd en dus is sy regterhand Gevurah die sterkste.  Die hand van hom noem hy ook Yitschak.  Die lyf is nou baie, baie ineressant; die lyf is sigbaar aan die kant van die Adam wat die aandag op gevestig word.  As die aandag op die Yesod kop Adam is, is die lyf sigbaar en word hy Tipahareth genoem.  As die aandag op die Adam met die Yud kop is, word die lyf nou Daat genoem.

Die twee Adamme kan ook oorvou en die beeld 180 grade omdraai en nou in twee-in-een word.  Laasgenoemde proses is waaroor die hele Bybel boek gaan en word as volg in kort op die Malchut Aarde gedemonstreer; daar is die 10 Sephiroth prentjie nou.

Die heilige Torah beskryf 7 heilige Jaar Shabatte. 3 van die 7 Shabatte val in die eerste 6 Nuwemaan maande van die jaar.  Drie Shabatte val in die volgende spieëlbeeld 6 Nuwemaan maande van die jaar.  Die oorblywende Shabbat val tussen die twee reekse van spieelbeeld; 3 elk kant Shabatte.  So die middelste Shabbat is as’t ware die spieël of gemeenskaplike vierde dimensie skeiding tussenin.  Die drie Shabatte wat die Pesach en en week van Ongesuurde Brode aandui se 6 maande het ‘n “nuwejaar” dus ‘n begin, en draai nou kloksgewys en toon die siklus van die Vav(6) Adam met die Yesod kop, en Netzach en Hod skouers se 6 “maande” siklus aan.  Die christen godsdienste erken die 3 heilige dae siklus en die middel koppelings Shabbat dag se uitstorting van die manlike “heilige gees,”  daarom draai die Christnne se heiligste begrip om die geboorte, lewe, sterwe en opstanding van wat hulle Jesus noem.  Hulle het ook hulle nuwe verbond of Nuwe Testament nou net alleenlik om en met die drie Shabatte wat Adam man met die Yesod kop beskryf, gesluit.  Hulle Nuwe Testament sluit nou die Ou Testament boek van die Bybel uit.  Die wet geld nie meer nie, een is nou vry van die wet.  Net genade en sonde vergewe en glo is nou nodig.  Die Adam met die Yesod Yoseph kop voer die volk die daglig koring in die onderstebo Onderself Egipte en is die redder van die onderstebo Onderself Adam, maar hy vra dat sy bene eendag saam gaan.  Hoekom?  Want hy weet dat Benyamin hom weer eendag gaan voed met die donker Nagdeel Boself voeding van die ander drie heilige Shabatte van die Yud kop met Chokmah en Binah skouers.  Die ware Boself Adam wat die Benyamin wolf nou aan Yoseph en sy Christen Efraim en Menasse kinders gaan  bekend sal stel. Die Siamese tweeling Adam, want albei deel dieselfde twee Hei hande wat aan die gemeenskaplike vierde dimensie “swing crossbar” vasklou soos gimnas hande.

Nou moet die Yud kop met Chokmah en Binah skouers wat die Gevurah en Hod hande deel, met die Yesod Yoseph kop met Netzach en Hod skouers aan die onderstebo hangende voorgestel word.  Die ander Vav 6 Nuwemaan maande siklus van die ander 3 heilige Jaarshabbatte, Trompette dag se nuwejaar begin, die Yom Kippur vasdag en die Huttefees of Sukah.  Die die heilige dae wat die Christen hom nou nie meer aan steur nie.  Hoekom gebeur dit?  Kom Benyamin verskeur eers die eerste groot prooi. Wat is sy naam?  Sy naam is die Nuwe Testament soos wat die net drie dae van die ses dae, die halfpad voltooide Christen nou sy halfpad voltooide Nuwe Testament noem.  Waar sal die volle Nuwe Testament van al ses dae, plus die gemeenskaplike sewende vierde dimensie dag, wat dan eers, let wel dan eers my Maatjies, na die ware volledige nuwe agste dag lei.  Die agste dag van die Sukah Fees. Die ware kosmiese Logos Oog Christos.  Waar is die enigste plek om die volle waarheid te vind?  In die deur die Christen weg gegooide sogenaamde Ou Testament word daar uitdruklik volledig in die drie hoostukke die Nuwe Testament gegee wat gesluit gaan word.  So Benyamin moet die boodskap van die eenwording van die Yud kop met die Chokmah en Binah skouers gimnas van die nag donkerkant se eenwording met die Yesod kop en Netzach Hod skouers gimnas aankondig vir die wat nou in die dae van Yahshua, die seun van die koning van juda.yahshua seun van david koning van juda tipe nou in die 13de jaar, die Echad jaar, die 13de maand in die derde jaar.

Wie is die Benyamin wat die boodskap moet bring?  Wat is sy naam nou in die Torah?  Kom Storetjie kyk: die wolf wat in die nag vang en oggend verskeur, dag verwerk en aand uitdeel, moet nou die baarmoeder laat onsluit.  Die nuwe Benyamin wat na die volle Boom kyk, en moet verskeur en die volledige volgende drie dae boodskap bring en die baarmoeder laat begin ontsluit met die geboorte  pyne van die dubbele Echad 13 se 26 geboorte van die Yud Vav Hei Hei nuwe Shiur Khomah lig-liggaam, wat die laaste twee bladsye van die heilige Oabalah moet skryf.  Die laaste twee letters, die vierbeen Shin wat die toe Beit gee, die toe Mem, die nuwe donker dark matter Yud inbring nadat die ou Aleph Tav opgerol het, die hemele opgerol het en die Planeet hom nou nader aan die Kolob bevind.  Die nuwe blou en wit lig wat baba laasnag voor die troon sien oopvou het tussen sekere komBinasies van letters op die blokkies.  Wie is die baba wat moet kom praat elke dag en bang is?  Die Ou Testament YirmeYah..Yah loosens the womb and Yah exalts.  Wie is hy?  Met geboorte sien Rachel wie hy is en noem hom Ben oni; Yahkob noem hom Benyamin seun van die Regterhand van die man met die Yud kop en Chokmah en Binah skouers en die Yitzack regterhand inkom geboorte.

YermeYah 1:5 vir Hei(5 regterhand: ‘Before I was forming you in the belly, I knew you. And before you proceeded to came forth I sanctified you.  Prophet to nations I have made you.

:6 But I said: Alas sovereign Adony Yud Hei Vav Hei, here I actually do not know how to speak, for I am but a boy.

Fantasties!  Voor die troon is die Benyamin seuntjie wat onderrig ontvang.  Hierdie seuntjie van die stam van Benyamin vers 1, En vers 7 vir Plane 7 na die 7de dood se vrees ook oorwin is, se 7de vlak boodskap vir al die 7 jaar Shabbatte se volledige Nuwe Testament boodskap wat vir die Yahshua se halwe net atone-ment half boodskap, nou die volledige at-onement + atone – ment Teshuvah + liefde Yom Kippur eenwording: 13+13=26 volledige boodskap moet gee.

Verse 8,9,10 toon Yud Hei Vav Hei duidelik dat Hy weet dat die seuntjie snags voor sy troon vir onderrig, bedags groot teenstand gaan ondervind en sal die ou halwe begrippe van die Nun Mashiach se halwe waarheid boodskap, wat nou ingewortelde gelowe geword het, eers moet verskeur om dan die volledige sewe dae, sewe vlakke boodskap van genade, plus eenword, van die Yom Kippur se atonement vergiffenis en genade, plus die at-onement, die Echad x2 se 26 Yud Vav Hei Hei eenheid in Archturus te word, wat die skeppingswerk vir en saam met Yud Hei Vav Hei in Orionis doen,  wat weer die beeld is van Pleiades.  Die ware volledige Nuwe Testament wat YirmeYah die Benyaminiet moet verkondig, staan in Hfst. 31:31.  Sluit ‘n nuwe verbond, nuwe Testament – tussen wie?

Let baie, baie mooi op: tussen die huis van Yudah, die ha Adam; die Yud kop met Chokmah en Binah skouers en die Huis van Yisrael, die Adam sonder die Ha; die Yesod kop met die Netzach en Hod skouers.  Maar let nou mooi op die groot geheim in vers 33.  Hier staan net House of Yisrael. En met homself deur sy Torah, dus homself in die huis van Yisrael se harte te sit.  Hoor weer mooi Maatjies, wat is die ware dubbele Nuwe Testament – ja Maatjies dubbel!  Sien die groot geheim raak wat Benyamin die Wolf moet bring teen die wȇreldwye oormag van Christendom en Jodedom.  Die ware dubbele Nuwe Testament; die Echad 13 eenword van die Yoseph Yesod kop Jesus Christen huis met die Yud kop Jode huis eerstens, dan die Echad 13 eenword van bg. eenheid Echad 13 met die Echad 13 Vader homself om nou Yud Hei Vav Hei 26 te gee.  Die Yechdim 5de sielevlak lewe.  Die essential life

Rachel, die moeder van die Yoseph vader van Yahshua van Yesod kop Adam, asook moeder van Benyamin van die Yitzack Gevurah regterhand wat nou die Yoseph koring moet verruil vir die volk na die Yud kop man, ha Adam se saad, en nie meer koring van halwe waarheid nie, maar saad van volle waarheid.

YirmeYah 31:15,16,17 Yud Hei Vav Hei has said: In Ramah a voice is been heard.  Lametation and bitter weeping; Rachel weeping over her sons. She has refused to be comforted over her sons. Because they are no more. This is what Yud Hei Vav Hei has said: Hold back your voice from weeping, and your eyes from tears, for there exist a reward for your activity, is the utterence of Yud Hei Vav Hei.  And they will certainly return from the land of the enemy.

Die vyand met die haat gesigte wat reeds hulle Nuwe Testament en die ander reeds met hulle Boom van Kennis.

:16  Look there are days coming and I will conclude with the House of Yisrael and the House of Juda a new covenant (Nuwe Testament)

:33 for this is a covenant that I shall conclude with the House of Yisrael( nou is die twee een).  After those days (eerste eenwording voltooi) is the utterance of Yud Hei Vav Hei.  I will put my law Torah within them. (ATAH is the Torah, the god within   tweede eenwording) and in their heart I shall write it (besnydenis van die hart. Let mooi op: twee verskillende gebeure – eerste is die eenword gebeurtnenis, tweede is die saam optree as medeskeppers, om die Torah sit en skepping deur Hei hande, deur vyf siele beplanning, die neerpen van die argitek planne en bouregulasies).

…and I will become their God and they will become my people.   Fantasies.  Nie net besnydenis van hart van buite af soos Christen begrip nie, maar ook Yom Kippur eenwording. (12×5=60 Sameck lewe; Yechudim eenheid van 4 Chai wesens x15 Shekinah eenhede elk, gee volle 60 Samekh lewe.

Opgesomde Storetjie van bogenoemde is vervat in die ekskeiding begrip.  Net soos met Ur-i-Yah wat Batsheba skei, het Abram ook vir Hagar, die kroonprinses van die vorige program, Egipte geskei, wat die skei was van die 12 Sheiks  ewolusie verder, soos twaalf losstaande bostakke uit die grond wat ‘n bos vorm.  Dus die Chai vierde sielevlak tipe siel ewolusie.  Abram sonder die Hei vyfde vlak siel, skei nou sy vierde vlak vrou en nageslag.  Hy wag nou saam met Sara vir die vyfde sielevlak Yitzack ingryping van die Yud kop man met die Chokmah en Binah skouers wat hom met sy Yitschak regterhand vasgryp en hom om inruk om die dubbel eenheid Yud Vav Hei Hei en Yud Hei Vav Hei bewegings in, die twee Hei(5) siele vlakke program vir die twee hande.  Hei Abram na Abraham en Sara na Sarah van hier tot in Archturus.  Die  12 stamme, maar een boomstam Yisrael wat die vyf siele, die 12×5 wat 60 Shekinah lewevlak van Yechudim vyfde sielevlak lewe vir die Hagar 12 Sheiks Chai vierde sielevlak lewe moet aanbied.  Kort opsomming om oor te mediteer.

Dus 2014=7 en Enuck 7de van Adam wat met God wandel, se Keys, Key 207 of 7 van die Key 201 waar die onderrig van die Benyamin baba seun, YermiYah nou voor die Archturus Mosheh Troon plaasvind, die troon van die Paradise son universes, Yud Vav Hei Hei wesens wat die Shiur Khoma luminaries is wat op die sewende straal funksioneer en nou van die Archturus af die kodes of Torah ATAH 22 heilige letters bring en die onderrig doen van hoe om met die heilige letters te skep.  Sien weer die YermiYah se nuwe Testament aankondiging van

1) in julle woon, eenword 13 Echad en

2) dan eers besnydenis van hart van binne af en nie van buite af nie.

The mind operate on the seventh energy level die sewende dood,  reeds iets van die verlede, die individuality het die personality vervang.  Die sewende vlak geïnisieerde is ‘n dooie Adam wat sy liggaam manupileer om sodoende die te dien wat nie andersins bereik kan word nie.  Die sewende Shabbat van die heilige jaarlikse sewe Shabatte van die feestye is dus die 8ste dag van Sukah of Samekh Kuf Hei, is dus ook die eerste dag van die sewe jaar Shabatte wat ook in ‘n sirkel loop, net soos die eerste sewe dae van die sewe dae van Ongesuurde Brode waar die eerste en die sewende dag albei Shabatte is wat opmekaar val, maar die laaste dag net een spiraal op.  Die 8ste dag val op die eerste dag, maar hier is die bevestiging van die geheim van die dubbele Testament, verbond; die sewe dae loop saam in ‘n dubbele sirkel, maar in die 8 vorm, en die een sirkel spin regs om en die ander sirkel spin regs op om en vorm die 8 van die agste dag van Sukah, wat die kosmiese Logos Oog is.  Die kosmiese Christos is.  Nie die sewende “plane” Chrisstosse is nie en wat nie die volledige sewe jaar Shabatte is nie.  Let baie mooi op Maatjies, daar is ‘n groot verskil tussen the “seventh ray” en the “seventh plane.”

 

195

ENUCK VOLLE GEINISIEËRDE

 Die Bybel se man wat met God gewandel het, die sewende van Adam, Enuck se 64 of 6×4=24 en 6+4=10 sleutels gee die wetenskaplike weergawe.  Die Bybel se man Mosheh van Archrturus, se sewe verse in Bereshith 3:1-7 gee die spirituele weergawe.  Van die Nothingness se voortbring van Somethingness se kosmiese beweging ontwikkeling van die basiese drie ringe en dan die 7 planes en 12 radiale wat in ‘n 8 vorm deur die sentrum spin en die maksimum 10 sye struktuur.  So dus die sewende Ray vanaf die sewende radial wat deur die middel Vadertroon gaan en dan aansluit by die sewende energie vanaf sewende Plane, wat ook deur die Midway Archrturus Seuntroon gaan.  Dus die Yud Hei Vav Hei = 26 van die radial sewende ray vanaf Kolob middelpunt Vadertroon plus die Yud Vav Hei Hei = 26 van die sewende Plane se Midway Archturus Seuntroon se sewende energie.  Dus die dubbele 26 wat 54 Name nuwe testament gee, wat die interessante nuwe 8×8=64 Sleutels kommuniekasie gee tussen die spirituele en wetenskaplike.  Met die Twilights, dus die groot geheim weggesteek in die wandeling van Yud Hei Vav Hei vanaf die Kolob Vadertroon, gedurende die Twilights breeze of Yahruach sewende Ray kommunikasie met die “Yud Vav Hei Hei” in die tuin van Archturus  op die sewende Plane, gaan oor die dag se brood wat gegee was.

Wat het die “Yud Vav Hei Hei” Adam met sy twee Hei hande toe nou vandag gedoen met die blokkies met lettertjies op wat Yud Hei Vav Hei hom gisteroggend gegee het?  Let mooi op Maatjies.  “Yud Hei Vav Hei” en “Yud Vav Hei Hei” is albei 26 uiterlik, maar innerlik verskil hulle.  Wat is die verskil? cGroot geheim…

In die Bereshith van Mosheh van Archturus hoofstuk 3 se 7 verse, dus 8 tot 14, is die antwoorde weggesteek.  In die Yud(10)+ Hei(5) = 15 en Vav(6)+ Hei(5) = 11, samestelling van die Vader Yud Hei Vav Hei.  En die Yud(10)+Vav(6) = 16 en Hei(5)+Hei(5) = 10 van sy Seun en Dogter, is die antwoorde opgesluit.  Luister nou mooi, Maatjies of julle ook op die Bybel spirituele manier nou die hoofstukke 7 van die Keys of Enuck kan hoor.  Die Key 207 en Key 307 en Key 107, ook Key 201:  Archturus die wetenskaplike Herder en Mosheh die spirituele Herder.  So die vader Yud Hei Vav Hei is dus die 15 bo en 11 onder samestelling.  Die kind is die 16 bo en 10 onder samestelling; 16 bo is die 16de letter Ayin(70) met die volledige 10 onder samestelling.  Dus perfek solank nie grense oorskrei word nie.  Wat is die grens?  Die grens is 10, een samestelling van 10 Sephiroth.  Maar wanneer die perfekte man van 70 Ayin met 16 bo en 10 onder dus (=26) Yud Vav Hei Hei, die man wat met beide Hei hande die werk kan doen, die getroude paar Abraham en Sarah, die linker- en regterhand daaglikse opdragte van Vader Yud Hei Vav Hei, of 15 bo en 11 onder, kan doen.  Maar wanneer die een Hei van die kind nou egbreek pleeg, dus neem van die wat reeds oortree het; Amalek, dus 11 onder is, dus nou ook oorskrei met 1, word hulle uitgevang.  Die 10 onder is nou bang.

Gen.3:10  Finaly He said: Your voice I heard in the garden, but I was afraid because I was naked. (Die 10 Sephiroth liggaam verloor, net 1 van die volgende oor). 11 ..and I hid myself.

:11  At that He said, who told you that you are naked (het dus net een Sephiroth oor. Die ander tien Sephiroth is van jou beroof, die melk is uit jou koffie gesteel?) From the Tree which I commanded you not to eat, have you eaten?

:12  and the man went on to say… (Let nou mooi op hoe die een gewese volledige 10 Sephiroth nou die volgende Sephiroth die skuld gee en dan nog die buitestaander dief Sephiroth die skuld gee.  ;Ek het dit nie gedoen nie, die Satan het my verlei om dit te doen’ tipe van denke wat nou ingetree het). The woman whom you gave to me to be with me, gave me fruit from the tree, and so I ate.

(13 vir die Echad 13 eenheid wat nou opgebreek word.  Die dood egskeiding brief as gevolg van owerspel wat nou plaasgevind het).

:13 With that Yud Hei Vav Hei, said to the woman: What is this you have done? (die owespel egskeiding opbreek van die Echad met Echad en ook met my 26, dus die opbreek van die vyfde vlak Yechudim in die Paradys eenheid?)  To this, the woman replied: The serpent…(die derde indringer van die vorige gevalle Program)…deceived me, so I ate. (die Amalek verbastering).

:14  And Yud Hei Vav Hei proceed to say to the serpent: Because you have done this thing…

Die perfekte Man van Ayin 70, die letter 16, die Yud(10)+Vav(6) = 16de letter wat beide kante kan sien, nou vernietig, sy huwelik vernietig, sy verhouding met My Yud(10)+ Hei(5) = 15 Samech letter ewige lewe 60 Shekinah verloor en my Vav(6)+Hei(5)=11 Caf verdubbeling van Job.  Die 10 na 20 verdubbeling ware Nuwe Testament seën van 26 plus 26 na 54 heilige permutasies Naam, verloor het.

:14…you are the cursed one out of all…on belly go …dust eat… Dus vers 14; nou net die vers 7 Onderself drie heilige Shabatte  begryp en nie die Boself 7 se ander 333 Shabatte begryp nie, net die vals halwe waarhied eie geskepte Nuwe Testament.  Stof tot stof seil jy.  So al die Christen begrafnisse waar net die eerste drie heilige jaar Shabatte erken word, met die vals halwe Nuwe Testament is maar net ‘n bevestiging van vers 14 wat toon dat net die stof tot stof herhaling aanmekaar gebeur.  Die vae hemel toe gaan is nog steeds die Verleier se bluf storie.

Dit bring Storetjie weer terug na Gen. 5 vir al vyf siele verse 19 tot 24 wat Enuck se lewe beskryf.  Hier word weer in Bereshith klaar reeds die ware volledige nodige beskryf wat gedoen moet word om te vorder tot wat beskryf word as…then he was no more for ha Elohim took or transerred him. Let wel, nie net Elohim nie, maar ha Elohim.  Let ook op dat hy reeds 65 jaar oud was toe hy reeds met die ware ha Elohim gewandel het vir nog 300 jaar.  Hy het reeds met ha Elohim gewandel voordat hy toe maar net transferred was.

So wat beskryf die versies?  Hier word beskryf dat Enuck die ATAH Torah 22 Heilige Kodes bemeester het en dat hy ook die 23 en 24 Heilige Kodes voltooi het in vers 23 en 24.  Hy het die vyfde Yechudim sielevlak eenhheid bereik.  Hy het die Ayin(70) se 70 Name bemeester.  Hy het die dubbele 26 se 54 Heilige Name bemeester.  Hy het die 5 x 26 se 130 van die Bybel se 26 x 130 keer van die Heilige Naam Hei Vav Yud Hei of Havayah bemeester. Hy het die dubbele of 8 x 8 se 64 Keys bemeester, hy het die piramiede se 360 bemeester.  Enuck die sewende vanaf Adam, die sewende Ray, die sewende radiaal, die sewende Plane, die sewende energie.  Die sewende dag voltooide van die Jaarshabatte.  Die 7 Zayin, die 70 Ayin, die 700, die 70,000, volk.  Reeds in Mosheh van Key 7, van Key 107 207 307, maar ook die Yud Vav Hei Hei wat net twee x Hei wat 10 is het, van El Shaddai het, en nie Vav Hei se 11 van Metatron nie.

Enuck, die voorbeeld van een wat al sewe dode bemeester en voltooi het en wandel hier as die ten volle geinisieërde in ‘n liggaam om sy taak met liefde te voltooi, die hele 360 en dan transferred te word na daar waar sy Geliefde hom nodig het.

 

196

RACHEL SE UTERUS

Kom Storetjie kyk weer na die twee samestellings wat die inhoud van die vaderskap van die Vader heelal by die Kolob, en die seunskap van die Seun by Archturus Midwegstasie by die Seun se Troon aandui.  Die herder in die lug waarvan Mosheh Yahshua en Yochananda die herder, ook deel is soos dit toon op die berg in die Eliyah Merkavah wanneer hulle vanaf hulle amp uit Archturus nou die Vader uit sy troon vanaf die Kolob ontmoet om toestemming te kry van watter van die Celestial dokuments of gedeeltes Torah hulle mag openbaar vir die Yisrael Program.  So, wat bepaal die hoeveelheid of graad van ingewikkeldheid van die Celestial dokuments deur die Cherubim bewaar, wat toegelaat mag word?  Die samestelling van die 54 Yud Hei Vav Hei Heilige Naam, bepaal die hoeveelheid Torah wat Archrurus se verteenwoordigers op planeet Aarde met toestemming van die Hooftroon in die Kolob, mag openbaar.  Die Midway Station Archrurus se afgevaardiges, Mosheh en kie, ontmoet ook op die planeet en Kolob en Archturus se midway tyd koppeling.  Ook genoem die vierde dimensie, of Merkavah, of Shavuot of Yobel 50 en in die planeet vortexpunt, dus die middelste Jaarshabbat wat die drie Onderself Shabbatte eenkant het, nl. Pesach en Ongesuurde brode; en die drie Boself Shabatte anderkant nl. Trompettedag, Yom Kippur, Sukah, en die sewende Shabbat wat weer die eerste Shabbat is en die 8 meganisme in al die fasette voltooi.  Die 8 beweging van die 12 Radiale, maar wat deur 7 van die 12 voltooi word.  Die oorblywende 5 Radiale is die 5 siele, die vyf vingers, die Hei 5.c Ook die 8 gesien met ‘n 90˚ hoek tussen die Boself en Onderself.  Ook die 8 meganisme wat die 7th Plane Christosse gee.  Ook die tipe 8 meganisme wat die Kosmos Logos Oog Heelal gee.  Die 8 meganisme  van die Chet(8) huwelik, die Pei(80) praat, die  Cuf(100) + Shin(300) + Tav(400) = 800 wat nou Resh(200) moet grootmaak en opvoed in  die Torah.

Hoe funksioneer die genetiese vermoë of IK vermoeë of Y H V H se 54 permutasies vermoë van die Vav(6) liggaam met die Hei 5 siele?   Van die Resh(200) wat grootgemaak en opgevoed moet word. Die Resh(200) wat al weer daar, terwyl die ontmoeting plaasvind, die Onderself alleen Goue Kalf godsdiens skep.  Die navolgers van net die die Pesach helfte 3 Shabatte.  So kom Storetjie kyk na die 54 of 5×4=20 of 5+4=9 samestelling.  Tet(9) is die dragtyd na bevrugting van die 54 Name van God.  En Caf(20) is die Job verdubbeling van Yud(10) na Caf(20)wat die nuut weer geborene ontvang plus die kwadrering; die met die mag van homself.  Homself is sy vyf siele, dus verdubbelde Job Caf(20) x sy 5 siele gee die Kuf(100) koning; die 1 met twee nulle, twee volledige “werelde” by en volledig gekleed, nie naak nie.  Die nuutgebore Yud(10) met een nul kry nou twee nulle by – ten volle gekleed met volledige siele op die korrekte Boom van die Lewe manier.

Nie die naak resultaat van die Boom van Kennis manier nie.  Die verkeerde manier waar die mens hom nou in die volgende wȇreld van 10 Sephiroth bevind, maar hy het net een van die tien Sephiroth aangetrek, dus is naak.  Die gebore Yud(10) word met die Boom van die lewe manier, die beskerming van die 54 Heilige Name manier; onmiddelik geklee in die Kuf(100) volledige heilige kleed van volledige nuwe Sephiroth.  Met die Boom van Kennis manier, vind ‘n aborsie van 11  plaas.  Die heilige Naam van 54 het net 10 en 20 soos ons reeds gesien het, nie 11 nie; 11 is  misgeboorte.  So die Boom van Kennis bevrugting gee die 11 aborsie.  Jy sal uiteindelik na 9 maande dragtyd sekerlik geboorte gee aan ‘n dooie baba…sterwe.  Die baba, die kind Resh(200) het geen voeding gedurende die dragtyd, die 70 jaar ontvang nie en gesterf; word dood gebore.

Die groot lieg vals Nuwe Testament, van reeds gered, net genade, geen voeding verder 25 Des, Christen klug, laat die baba met sy dragtyd in die moeder se uterus reeds sterf, en met geboorte word ‘n dooie baba gebore.  Tot stof sal jy terugkeer. Die voeding en die groei wat gedurende die 70 jaar dragtyd moes plaasgevind het om volledig as Boself en Onderself geheel plus die Job seëning van die ware, en in die ware Nuwe Testament lewe en wȇreld in gebore te kan raak, die Enuck gebore, die na die Sewende Dood gebore, die Kuf(100) gebore, wat nou die ander familie met hulle ten volle geklede dubbel nulle liggame ontmoet, en nou die Shlomo  drie nulle liggame kry en dan die proses na die 70 000 begin; dus sewe planes met 10 000 elk te bevrug om 70 000 te gee en dan nog die “terugkeer” Yechudim eenmaak proses van die 70 000 na die 1000, die Aleph 1000.

So die Aleph(10 na Kuf(100) na Shlomo(1000) en met x Ayin(70) bevrugting; die geboorte van die 70,000 baba.  Maar nou die omdraai, die Twilight en die nag wat kom, die 70,000 wat nou 1000 in die Vader moet word.  Die bevrugting van die boodskap wat nou in 2014=7 begin.  Die 70,000 moet nou 1000 in die eenheid 54 Naam Vader gemaak word.  Die 70 nasies afkomstig van die 70 siele wat saam met Ayin(70) Kob na Yoseph toe is, die 70 Ayn siele van Noach, die 70 bulle wat die sewe dae van Sukah geoffer word, die 70 000 wat David offer, die 70 Name wat uit die Onderself uitgelei het na die Boself 54 Name.  Almal saam in die Naam van 130, die 26×5 Havayah; die 16 Hei Vav bo en 15 Yud Hei onder, perfek.  Die 16 Ayin(70) bo en die 15 Samekh(60) onder.  Die Enuck 60×6=360 volledige Vav(6) wat Samekh(60) lewe met God wandel… Hoe meer duideliker kan Storetjie se Benyamin dit nog  stel om die stilswye te breek?

Het die opium van die vals Nuwe Testament die baba in die uterus reeds so dood en doof en ver heen, dat die geroep en pogings van die desperate Benyamin, die Yermiyah, nie die baba kan bykry nie!   Die uterus moet begin met die kraam krampe, die ontsluiting vir geboorte moet plaasvind.  Die vrou is die een wat geboorte moet gee, nie die man nie; die vrou moet stop om die baba die Nuwe Testament drug van Opium te voed.  Die lekker niksdoen drug, die ‘moet my nie pla met die stories van jou nie’, drug.  Die dom slim drug van die maksimum van 10 Onderself wat nou hoereer het met die Boom van Kennis en nou die 11 Onderself geword het.  Die een tiende Boself kennis, wat haar nou naak en baie gevaarlik maak om haar eie man ook verslaaf aan die een tiende Boself kennis.   Sy het vir my van die drug gegee en ek het ook geneem van die drug van die maklike ‘net glo’ en genade en geen studie en geen ingewikkelde opofferings nie!  Net ‘n lewe van ronddryf  in die verdoofde arrogante alles weet, maar intussen slegs een tiende kennis.  Die ou spreekwoord wat lui: dit is die een wat net ‘n ietsie kennis het wat die arrogantste en slimste is.  Die wysheid van die Allerhoogste maak jou nederig met groot vrees en eerbied en erkenning van hoe min ons weet, en hoe baie ons nog het om te leer, om maar nog net ons porsie geëet en verteer te kry.  Dit is n daaglikse taak. Gee my vandag my les.

Wat is die doel van die aborsie?  Die dooie baba is ‘n gevaar vir die moeder se lewe.  Die Moeder Binah mag nie deur die dooie Boself baba geïnfekteer word nie, daarom moet die dooie baba en die moeder geskei word.  Dit is dus ook ‘n egskeiding.  Wanneer Hagar met haar baba wat van die Onderself alleen genetiese samestelling is,  van die Abram sonder die Hei samestelling van die Boself se Yom Kippur heilige drie fees Shabatte, moet Abram haar en haar nageslag skei sodat sy nie die latente Abra H am en Sara H met die Hei ook infekteer en laat sterf nie.  Die Boself dood baba moet verwerp word.  Hoekom?  Sodat hy nie sy hand uitsteek en ook van die Boom van die Lewe se vrug neem en nog in die oortrede arrogante te slim vir homself toestand, nog vir ewig bly lewe en almal wat wel volledig in elke vlak se Torah gekleed is, met sy naakte, onvolledige arrogante te slim om iets by leer.  Nie met sy Ek weet alles, almal wat wel weet hulle gaan vir ewig studeer, irreteer nie.  Daar mag nie gekke, net Onderself alleen, drie Shabatte alleen vals Nuwe Testament verslaafdes op die volledige 7 Shabatte kursus Universiteite se gronde, naak leeglȇ en al die baie hardwerkende studente irriteer nie.  Die groot rede vir die nodigheid vir die totale volledige aborsie, is omdat die Onderself en die Boself babas dieselfde hande deel as ‘n Siamese tweeling. Die hande klou om ‘n crossbaar in die gimnasium vas vir lewe en dood.

Die volgende probleem is: die twee gimnaste kyk vir mekaar, een gimnas gaan nou in die teenoorstaande rigting as die ander gimnas swaai.  Die Onderself horlosie loop regsom.  Die Boself horlosie loop regs-op om bo, maar linksom onder.  Gelukkig is daar die middel koppeling as van die dubbel vierkantige 8 of die crossbar waar albei horlosies se tye in dieselfde rigting loop.  Aan die vierde dimensie crossbar hang die twee babas nou.  So waarin lȇ die antwoord nou opgesluit vir die probleem ?  Hierdie is so ‘n groot stuk buit wat uit verskillende stukke prooi bestaan!    Yitschak se naam word vir Abra-h-am direk vanaf die Vader hooftroon in die Kolob gegee, want Yitschak is die koppeling tussen die Hooftroon in die Vader Heelal na die middeweg Troon in Archturus van die Seun Heelal.

Bereshith of Gen. 17 Pei waarheid praat vers 19 Kuf koning:

Gen. 17:19 ‘To this Elohim said: Sarah your wife is indeed bearing you a son, and you must call his name Yits-chaq.

Die enigste plek waar die Vader die naam  bepaal in die Bybel.  Nou volg die agtergrond van die maagd of Bethulah of Hannaara met die naam Rebekkah of Rivkah.  Gen. 24:43 en Gen. 24:55; Gen. 24:16 nou Gen. 25: gee die groot stuk buit.  Die maagdelike geboorte van die twee gimnaste wat nou in die maagd Rivkah se uterus gimnasium aan die crossbarr hang en mekaar gesig tot gesig spook.  Na wie se kant toe gaan daar eerste geswaai word?  Is dit die Esau Boself kant toe, die Boself Nuwejaar Trompettedag, Yom Kippur en Sukah ses maande Vav nasie eerste, of is dit na die Onderself Nuwejaar Peasch en ongesuurde brood kant toe eerste?  Die koppeling tussen die Vadertroon en Archturus midwegstasie eerste, of die koppeling tussen die Archturus en planeet Aarde eerste?  Is dit die Enuck geboorte wat al sewe insluit wat gaan volg, of is dit die Miryahm maagd Onderself geboorte wat gevolg moet word deur die Boself ge8oorte?  Wat gebeur, Maatjies?

Voordat ons Gen. 25 nou verder bestudeer, wat dink die Maatjies is die teoretiese oplossing vir die twee gimnaste in die Rivkah uterus?   Storetjie dink die antwoord is geleë in naasteliefde en regverdigheid.  Hoekom?  Want met hierdie twee beginsels kan die probleem opgelos word.  Dus moet ons die probleem van agter af vorentoe oplos, wat wil albei graag hȇ?  Hulle wil albei ‘n beurt kry om na sy kant toe om te swaai.  Hulle moet dan saam swaai na dieselfde kant toe.  Hulle is in die uterus en weet hulle gaan gebore raak, hulle moet vorentoe deur die geboorte kanaal gebore raak, hulle kan nie agteruit nie.  Hulle moet na geboorte kan asemhaal, so dit weet hulle.  So die moeder en haar uterus bepaal die dinge.  Binah bepaal die dinge.  Hoeveel Sameck(60) asem of Ruach of Shekinah die Vav(6) liggaam moet kan hanteer, ens.  Die twee nasies in haar, die Esau en die Yahkob.  Die eersgeborene Esau, die Trompette fees, Yom Kippur en Sukah ses maande nasie;  en die Yahkob Pesach Ongesuurde Brood twee Shabatte, ses maande nasie.  Die Boself Esau jagter soos Benyamin van nuwe en meer Chokmah wysheid en Binah insig en die Daat kennis verkry in die veld, suig al sy kragte uit hom, net soos met die Priesters en Leviete, het hulle nie nog tyd en krag oor vir die maak van die lensiesop nie.  Hier moes die naasteliefde ingeskop het van Yahkob.  Dit is waar Yahkob nou moes gedeel het en saam met Esau die eersgeboorte reg saam geniet het.

Esau het die Yitschak roete van die Midwegstasie Archturus na die Hooftroon in die Vaderheelal ontvang.  Yahkob het die toegang van die Planeet na die Midwegstasie Archturus ontvang.  Maar Yahkob het nie geweet wat dit beteken toe Esau vir hom vertel hoe moeg hy is nie.  Die jag van die prooi van Esau van die Yitschak van Benyamin, van die regterhand se uitmergel van die lasste kragte, weet Yahkob niks.  Hy het gedink hy sal dit kan doen, maar hy kon nie.  Hy het weggehardloop vir die jag wat die Torah verg.

Yahkob harloop nou nog sy beentjies kort en skuil agter sy niksdoen vals Nuwe Testament wat nie eens die Archturus Midwegstasie met die Hei H-bar konstant bevat nie.  Hy weet nie eens wat dit is nie.  Wat sal hy nou weet van die Vader Heelalle en die Shekinah Heelalle?  Hy was gulsig en gierig, verblind deur die een, enkel, halwe Pesach omgesuurde brood Sepiroth; Liewe Jesus glimpsie van ‘n wȇreld ver bo sy verwaande vuurmaakplek.  Nou kook hy maar nog steeds leniesoppies en bak koeksistertjies in sy dood baba toestand.  Maar die groot onregverdigheid van die situasie is dat hy nou Esau, Benyamin, die Boself, die Trompettedag, die Yom Kippur, die Sukah, die dans met die Torah gesteel het en te dom en te lui en te slapgat is om dit te benut en vir die 70 ander nasies ook aan te bied as die voorbeeld nasie wat die lig van die Vadertroon van die Vader Heelal se Kolob bring.  Die denke aan die selfsug van die vals Nuwe Testament klug, maak die regterhand Wolf woedend.  Hy sal aanhou prooi vang en verskeur en buit aanbied.  Die buit is vaste voedsel; die wie lensiesop soek, gaan kerkbasaar toe en verkoop jou eersgebortereg maar nog net weer.  Die Hiërargie is hier om te help.  Word wakker daar in die uterus!

Nou kom Storetjie by die uterus, wat nou die regte gimnasium is waarin die korrekte bevrugting en dragtyd en geboorte moet plaasvind.  Dit moet dus n vierde dimensie uterus wees.  Dit moet al sewe van die heilige Jaarshabatte moet kan hanteer. Die uterus moet geboorte aan die ware Enuck kan gee wat die El Shaddai is; die Shin Dalet Yud.  Dus die 314 Shin(300) Dalet(4) Yud(10) en nie die vals Testament hoer se kind, se Yud 11 van die Boom van Kennis nie.  Dus Metatron 315-1=314 El Shaddai; Metatron word El Shaddai. Die 314 is opgetel; die ewige 8 meganisme met die x teken van die 12 radiale deur die Vadertroon van die Kolob.  Dit was nou die Keys of Enuck benadering, asook die Kosmos benadering en die Qabalah benadering – pragtig nie waar nie?

Nou waar vind ons die Uterus in die Bybel benadering?  Kom ons kyk na Bereshith Gen. 29.  Dit is nou die Onderself Vav(6) se ses maande van Pesach se 3 dae Yahkob wat met sy lensiesop die Boself Vav ses maande Esau se Yom Kippur 3 dae, se eerste geboortereg gesteel het en nou daarvan wegharloop het met sy patetiese verskoning dat die gesteelde Esau jag en verskeur van die Torah, vir sy ou sagte armpies waar Mamma nou vel moes oortrek om die jagters-reg te steel, nou te swaar is.  Die Torah is te swaar; die jag dag en nag neem te veel tyd.  Hy sal nou maar eerder die net genade kaartjie Hemel toe verkoop op sy Sondag opium uitdeel sirkus.   Maar pay up time vir Yahkob is nou hier.  Dit kom in die vorm van Rachel, die vierde dimensie Uterus wat aan die einde geboorte aan die volledige El Shaddai(314) sal gee.  Maar eers betaal hy 7×2=14, die Boself en Onderself jare.  Hy kry sy Leah met die dooie oë.

Gen. 29:17  But the eyes of Leah had no luster …were dull and weak.  The eyes  are  the  windows  to  the  soul.

Yahkob of Ayin(70) betaal nou; hy kon die 50/50 ding gedoen het as hy regverdig opgetree het en naasteliefde openbaar het vir sy naaste Boself Esau, en hulle kon saam in vrede die volledige Aarde Yesod tot Archturus gedoen het en Archturus tot Kolob Vadertroon gedoen het, en al die ander Shekinah mikro dinge gedoen het.  Geen wetenskap eenkant en godsdiens anderkant en skelm politiekery tussen-in nie.  So maklik die las van die Archturus Celestial Documents of die Torah, mits die jagter sy hart uit jag en die slagter sy hart uit slag, en ou gladde armpie Nathaniel nou sy lensiesoppies berei vir almal, en ou Benyamin as hy bloedbek en doodmoeg ook voed.  En die Rachel ma met die lewende sielvolle oë, haar seun Ben Oni Benyamin versorg en vertroos, en sy wonde salf smeer as hy dit nodig het in die enorme gevegte om duisende jare se wilde gedrogte te verskeur en die prooi te bring, en dan nog te hoor na al die gevegte tot die dood toe, dat hy dit vir die luigatte tuis lekker velig in die huis, nog dainty mpet voorberei en bedien ook!  Kan jy dit glo?

Maar Yahkob betaal. Deur Leah met die dooie oe en dooie siel, moet hy nou 10 van die 12 Radiale bou.  Net 2 mag hy met sy geliefde Rachel bou en dan sterf sy ook nog met Benyamin en Yoseph verwyn.  Die diefstal kos hom baie.  Maar nou moet hy regmaak deur Rachel se uterus wat die Vader Heelal, die Seun Heelal en die Shekinah Heelal dek; die uterus wat hom en Esau red deur die Eenuck.  El Shaddai 314 geboorte, waaraan die vierde dimensie uterus geboorte kan gee.  Fantasties!  Die prosedures van die babas in die vierde dimensie uterus van Rachel, verteenwoordig ook vier uterusse; die vier matriarge uterusse in een.  Die dubbele vierkant agt, maar met ses punte en die gemeenskaplike crossbarr. Die proses is reeds beskryf. Die inkom van Yitschak tot by die Archturus Midwegstasie vanaf die Vadertroon in die Kolob.  Die geboorte van Abraham…

Abraham beweeg af vanaf Chesed na Netzach na Yesod na Hod na Gevurah.  Nou het Onderself met sy regsom, sy spin gehad. Die Pesach en Ongesuurde brode 3 dae spin; die Yesod na Archturus; die Aarde na Archturus; die Mosheh, Yahshua, Yochananda na Archturus.   Nou in Archturus in die Shavuot 7×7=49 vind die omdraai, die omkeer, die bekeer plaas en 7×7 se 49 word weer as die babatjie 50 in Archturus, in die vierde dimensie Rachel uterus gebore en gevoed met die nodige Celestial Documents, Torah brokkies.  Nou met die omdraai, kyk die Yahkob en Esau Siamese tweeling, nou na dieselfde kant toe; die spieëlbeeld en die beeld in die spieë,l kyk nou dieselfde kant toe.  Die spin van die drie kruise Onderself Christos tot Plane 7 is nou voltooi.  Maar nou droom almal nie vir ewig aan Yahshua se voete nie; nou kom die volgende stap van die tweeling Siamese gimnaste wat dieselfde hande deel;  die swaai regs-op om van die Boself Esau broer, maar hulle twee swaai nou saam.  So dit is nou na die omdraai van Gevurah na Chesed nou van Chesed op na Chokmah na Kether na Binah na Gevurah, voltooi nou Esau se swaai wat hy en Yahkob saam geswaai het.  Let mooi op: daar vind twee dinge gelyktydig plaas. Die van die platkant aansig, agt beweging van die radiale deur die Vader Kolob, en die 90 grade aansig beweging van die Onderself en Boself agt van regs-om af, gevolg deur regs-om op. Ook die op en terug beweeg Kolob toe en op en af Aarde toe. Die totale beweging prosesse kan ook as die sewe dode en geboortes van die baba in die Rachel vierde dimensie uterus beskryf word. Daarom kry ons ‘n sewe maande geboorte.  Maar die Rachel uterus geboorte is nou die 9 silwer Menorah Chanuka tempel 9 maande geboorte vir dag agt en dag nege se feesdae.

 

197

KOLOB

 Sjoe Benjamin, dis baie om te verteer. Waarheen mik jy?

 Ek dink die ideaal is om soos Enuck te word en jou lewe te leef soos wat hy reggekry het, in diens van die Allerheiligste.

Die groot vraag is, hoe het hy dit reggekry “om met God te wandel” soos wat die vertaling van die Bybel dit stel?  Wat het hy gedoen om dit reg te kry?  Ek mik daarna om die geheime te ontdek wat hy ontdek het. Alles is voor ons oë, ons moet net ons oë oop kry, dit sluit ons “ronde lees oog” of derde oog, of Atbash oog, of vierde dimensie oog, of oog wat die 9 of omgedraaide 6, ook kan lees.  Die geskrewe en orale Torah.  Omdat ons almal saam die voertuig van transformasie of Sukah of Merkavah, bou is my mikpunt om almal te kry om net eers hulle drie-dimensionele kyk te ontwikkel, dan die volgende weggesteekte beeld agter dit. En dan die beeld agter die beeld, ook met eers ‘n geopenbaarde en dan ook ‘n weggesteekte.   Bv. daar is drie kruise op Golgotha met drie mans op: Mosheh, Yahshua, Yochananda, maar daar is ook die drie weggesteekte maagde; die drie Miriyahms.  Maar agter die hele beeld is daar die Derde Oog beeld; die atbash manier van Torah lees beeld, naamlik die verdere drie mans op die kruise, Abraham, Yitschak, Yahkob, asook die drie maagde, Sarah, Rivkah, Leah.  Dan volg nou die gemeenskaplike vierde dimensie geheim wat al bogenoemde insluit.  Die vierde dimensie maagd, Rachel, die voertuig van transformasie, die Sukah, die Merkavah, die El-i-Yah  wat almal saam  bou of vorm of skep. My mikpunt is dat Storetjie ons oë so oopmaak dat ons almal die ewige groeiende ronde Torah met ronde oë sal sien, en dat daar nog boonop altyd nuwe Torah vanaf die Kolob Vader Troon na die midweg Seuntroon inspiraal. Dit is my mikpunt, om soos Enuck met God te wandel en almal daar te kry om so met hom te wandel, voluit, nie halfpad nie.  Koud of warm, net nie die lou uitspoeg nie.

Hiedie is my Benyamin Wolf verskeur van ou prooi en bring van nuwe kraakvars buit, maar elkeen moet sy Storetjie van sy Benyamin optrede skryf, so sal ons dan saam wel the vehicle of transformation bou.  My storetjie is maar net my powere manier  om die oneindige groot onbekende dark frontier van die nuwe nag fase storm te loop. Gelukkig jag wolwe in troppe.  Ek glo daar sal meer wolwe aansluit vorentoe in tyd.  Met die ronde oog lees van die ronde Bybelboek, is die einde reeds in die begin weggesteek of vervat.  Enuck, die eindproduk van Openbaring is reeds Enuck die sewende van Adam.  Gen. 3 se 24 versies is reeds die 22 Torah voltooi met die 2 bygeskrewe letters.

Die verhaal van  Abraham, Yitschak, Yahkob en die drie maagde, Sarah, Rivkah, Leah is met die aankondiging van die Yitschak geboorte reeds voltooi, voor sy geboorte.  Die twee nasies Esau en Yahkob; die Yahkob vyf Sephiroth Onderself wat gered moet word deur die Abraham optrede met die vyf Konings met die red van Lot, die Moabiete en Ammoniete; die Chesed, Netzach, Yesod, Hod, Gevurah vyf redding van die Onderself, voordat Yitschak gebore is.  Voor die Yitschak geboorte vanaf Binah Troon het die Abrahamentho Yahoshua drie kruise redding gedoen; dink die Maatjies nie die gedeelte van die smeek vir genade van tot net met tien van Sodom en Gemorrah is vreemd daar ingedruk tussen die aankondiging van die Yitschak geboorte en sy geboorte nie?  Dit is die Atbash lees.  Die einde nog voor die begin. Sarah was nie ‘n maagd nie, maar Sara-h met die nuwe maagd Hei uterus was ‘n maagd.  Rivkah die herder van die skape was ‘n maagd, so ook Rachel en Leah.  So maatjies ons moet saam die ronde oog oop kry. Maar eers moet ons die selfsugtige optrede van Yakob met Esau herstel.  Ons moet ons naaste liefhȇ soos onsself en dan sal die poort van regverdigheid oopgaan.  Die Melek Tzedek sal ons ontmoet en ons sal die tiende gee, nie die vals Nuwe Testament een tiende van een Sephiroth nie, die vals Hoer 11 wat ons naak gelaat het nie, maar ons hele lewe!  ‘n Heel Sephira van 10 wat ‘n tiende is van ‘n 10 Sephiroth  struktuur: Onder – en Boself.

So wat is ons volledige Enuck tiende wat ons moet aanbied?  Kom ons kyk.  Malchut is een Sephira.  Malchut is ‘n unieke Sephira; Malchut is Kether in die sin dat Malchut alles is wat Kether is, maar met een verskil – Kether  is die abstrakte en Malchut is die konkrete  spieëlbeeld.  Maar Malchut is nog iets: Malchut is die ander helfte van Yesod.  So wat is Yesod?  Yesod is die Onderself kop van die Yahkob onderstebo vyf siamese tweeling van die Yud kop Boself Siamese tweeling.  So Malchut is dus ook die geheelbeeld in die konkrete van die geheel prent van die Yahkob Esau Siamese Onderself Boself tweelinge.

Nou dat die Maatjies ‘n beter prent het van die tiendes se heen en weer gee van tussen Abraham en Melek Tzedek en die Allerhoogste, asook die seëninge, kan die maatjies met die derde oog ook oop, begin om met God te wandel.  Die 54 Naam God en die 70 Naam God.  Die verskil begin sien tussen die Yud(10) + Hei(5) = 15 bo wat Samekh(60) lewe is en Vav(6) + Hei(5)= 11 Caf wat 20 is, wat net die Vader kan doen.  Dit is die Vader in die Kolob alleen wat die Yud 10 na Caf 20 kan doen.  Hierdie is die groot, groot geheim hoekom ons nie mag eet van die Boom van Kennis nie.  Nie die Enuck tipe soos Job mag dit eers doen nie!!

Dit is oor die geheim alleen waaroor die hele boek en oudste boek in die Bybel gaan; ‘n hele boek en die oudste boek toegewy net aan die een groot geheim.  Die Enuck tipe Job het perfek geleef, het met God gewandel, die Torah perfek gedoen.  Tog was hy beproef.  Hoekom?  Sodat hy die geheim van die elfde letter Caf kon ontvang.  Die geheim  wat in Sukah Samekh Kuf Hei aan hom openbaar is toe El-i-Yah met hom praat:  ‘Wie kan Orion of Pleiadis bind?’  Toe vind die verbode 11de letter se verdubbeling en met homself kwadrering van 10×10=100 en 10+10=20 en 20×5=100 plaas. Net die Vader uit  die Kolob  Troon kan dit doen; niks te doen met reddding uit sonde van Torah oortreding nie!  So wat is dit?

Hierdie groot groot groot, ja driekeer groot of heilig heilig helig of Kodoish kodoish kodoish Adonai Tz-ebayot Melek Tz-edek Tzade(90) en letter 18, dus 1×8=8, 1+8=9 en 8×9=72 Name.  Gee die drie heilige dinge wat net die Vader in die Kolob Troon kan doen en wel eers aan die een wat soos met Enuck, vir 300 jaar met hom in sy Torah gewandel het.  Dit is nou Teshuvah met liefde.  Dit is die drie dinge,

1) die Yud(10 verdubbeling na Caf(20)toe.

2) die Yud(10) kwradering van 10×10 na Kuf 100 toe.

3) die Caf(20) x die Hei(5)siele na die 100 Kuf eenheid Yechudim vlak toe.

Die ware nou 54 eenheid, die 26 plus 26 dubbel x dubbel Echad Yechudim van die die Bybel ware Nuwe Testament Yermiachu 31 vers 31 en 33 en in the Keys of Enuck Key 314.

The beginning and the end remains the beginning and the end. (Nou groot, groot geheim) Without the image space from the throne… (die Vader Troon in die Kolob is al wat die redding van Kodoish Kodoish Kodoish kan doen aan die Enuck Job tipe.  Koning David sing My Vader is die Redder.  Yahshua van die Archturus Midway Seuntroon, beteken: die Vader van die Hooftroon is die Redder.

Die nuwe”image space” vanaf die hooftroon in die Kolob, is die enigste redding uit die ou Aleph Tav siklus wat die hele tyd dieselfde bly sonder die redding.  Hier is nou die punt wat die Keys van Enuck gegee is.  Hierdie jaar 2014=7 toon nou die 7 van die Enuck 7de van Adam Job tipe wat nou

1) die 14 of 7+7 Onderself plus Boself moet doen, maar ook, en dit is baie belangrik

2) die 7×7=49 na 7×7=50 moet ontvang, die vyf siele vlak Yechudim

3) die Teshuvah met liefde moet doen, die Metatron 315 se “een” te veel moet minder gemaak na die 314 van “Shin Dalet Yud” toe.

Dit bring Storetjie by ‘n baie ingewikkelde begrip bekend as “impactation” die Cosmic Principle beskryf dit soos volg:

CD p 167: The true method of impactation is but little known because it involves the inner principles of polarity.  Impactation may be defined as the act of force of a subtler plane through to a denser plane upon the involutionary arc.

So die nuwe image space from the Throne of the Kolob van die Kether na Chokmah se drukkrag, na Binah se digter na Yitschak by Archturus Midwegstasie, na Yitschak by Gevurah na Abraham by Chesed tipe van nuwe inbring.

Op die kritieke punt van die 2014=7 waar die x faktor nou nie funksioneer nie, want 2×0=0, dus die 0 of nul, of einde van ‘n vorige era aandui van net Aleph tot Tav herhalings van die Midway na Aarde toe Onderself herhalings, en daar nou die Key 314 nuwe 17 of 7+7=14 vanaf die Vader Troon in die Sukah Merkavah; die Key 301 reeks.  Dus die 7de Ray deur die Troon se 8 beweging en die tangental bewegings wat atome vorm op vlak sewe met die Plane 7 met die 3 sye struktuur en Globe 7 met die 9 sye struktuur.  En Plane en Globe 4 met die 6 sye struktuur.  Die Vav(6) liggaam koppel dus die 3 sye struktuur met die 9 sye struktuur op 12 verskillende radiale maniere.  Dus 360 grade ÷ 12 = 30 Lamed. Fantasties!  Die Lamed Eliyah Merkavah Sukkah transfer.  Een herhaal Aleph Tav program ATAH van een radial na die volgende nuwe radial toe en die impuls kom vanaf die Kolob sentrum Vader Troon af.  Hierdie punt wat bereik is waar daar net een verskil tussen die Metatroniese 315 en Shaddai se 314 bestaan, is so moeilik!  Die punt word beskryf in Cosmic Doctrine as: This is a subject which requires deep meditation. It cannot be comprehended without a key.  Have you have realised the import of that which has been given?  We have given you the lock, but the key cannot be given you so freely.  The key must not be written down.

 

Hierdie geheime sleutel om die verskil te kan raaksien tussen die Metatron 315 en die Shaddai 314.  Die 1 verskil tussen die begrippe van evil of live.  Die hulp van die Vader van die Troon in die Kolob moet hier ingeroep word.  Daarvoor moet die Enuck vlak bereik wees en binne in die Eliyah Wa van Vuur gesit word, in Sukah gesit word, om hierdie antwoord te kry.  Daarom profeteer die profeet:  Almal sal die Huttefees, die Sukah, die sit in Merkavah van Eliyah, die uterus van Rachel, die vierde dimensie ding doen en daar die hulp van die Vader in die Hooftroon in die Kolob inroep deur die Archturus Midwegstasie om die verskil tussen die Metatron en die Shaddai te kan raaksien in  die ingewikkelde huwelike en skei en trou van die plus/minus prosesse van 6 en 7 en 13 en 13 en 26 en 26 en 54 en 54 se 108, en 72 se 180 om die nuwe Nag skoonmaak en nuwe Lig vanaf die Troon in te help bring.

Dat ek nou moes kom help met Uterus probleme om tyd te kry om van die Uterus te leer.  Groot en opgewonde dinge Benjamin!

Ja, dit is so. Die Yisrael liggaam wil die Rachel Uterus verwerp. Dit is net in die Uterus van Rachel waar die Vader uit die Kolob Vader troon die drie dinge kan doen van

1) die Yud(10) verdubbel met die 10+10=20 Caf en

2) die Caf(20) x Hei(5) = Kuf(100) en

3) die kwadrering van 10 x 10 = 100, die Yud x met homself wat ook Kuf gee.

Die drie dinge kan net die Vader die Rachel Uterus mee bevrug. Die maagd Uterus wat die Vader in die begin voor die Program reeds vir Sara gegee het; die maagd Uterus vanaf die Hooftroon in die Kolob Vader Heelal wat die Yisrael Program nou wil verwerp en wat ons moet verhoed; dat die belangrike Uterus wat nou die Rachel Uterus genoem word, nie verwerp moet word nie.

Dit is die Uterus wat die wȇreld kan red. Die Uterus waarin die Adam wat nou soos die Enuck Adam ontwikkel het tot by die sewende Plane Adam, en tot by die sewende Radial vanaf die begin by die eerste Adam op die eerste Plane en op die eerste Radial in die begin.  Die Job Adam wat nou deur die ander die sewe Uterusse gebore geraak het, die sewe dode bevrugtings gesterf het en dragtye van die Tet(9) deurgemaak het en gebore geraak het, die Enuck, die sewende ewolusie deur sterf en leef Adam.  Dus sewekeer die 30 grade transfer van Radial na Radial gedoen het tot by die sewende Radial.  En sewekeer van Plane tot Plane tot by sewende Plane regsom op gespin het.  Die Enuck Adam of Job Adam weet dat net die Vader in die Vadertroon nou vir hom in die  Sarah Rachel Uterus kan voed vir die nuwe geboorte in die nuwe 8 sisteem.  Die tyd vir die voeding in die Enuck baba in die Rachel Uterus begin nou in 2014=7, die  Tet(9) tyd van voeding het begin binne die Rachel vierde dimensie Uterus.  Die ander vyf kannetjies se olie.  Die 6 het nou op oorgeslaan na ‘n verkeerdom agterstevoor 9 toe, en moet nou “nege Kosmiese maande” neem om nou 180 grade om te draai in die Uterus om dan as ‘n ware nege gebore te word.  Dus die dans met die nuwe Torah op die nuwe Program, die dag agt, en die nuwe 9 op die dag nege na geboorte na Sukah.  Die Sarah Rachel Uterus.  Die Hadassah Uterus wat geboorte aan 127 gee met die Purimfees.  Die 10, en die 14.  Ons moet almal saam die verwerping van die Sarah Rachel Yisrael Uterus deur die 25 Des. Christen verhoed. Verhoed dat die Enuck nie gevoed mag word in die Uterus nie.  Die Sukah nie gehou word nie, die ware Nuwe Testament nie gesluit mag word nie.  Eliyah moet Job besoek, Job moet al drie kruise se laaste drie wonderwerke ontvang wat net die Vader van eenheid, die 108+72=180 eenheid die Enuck baba kan voed in die Rachel Uterus. Fantasties…

Maatjies, indien ons nou die Sarah Rachel maagd Uterus van die Hooftroon in die Kolob, die Ateret ha Yesod, direkte koppeling van die Yisrael Program met die Vader in die Hooftroon Kolob in die Vader Heelal  bewaar, sal die maagdelike geboorte van die  Shaddai, die Shin Dalet Yud, die 314, die ware 8 en 12 plaasvind, die ware 12 stamme 8 Mashiah in die tyd wat kom – pragtig!  Die maagdelike Rachel geboorte.  Dit is die Sarah Rachel Uterus, wat oppad weggeneem is, oppad “gesterf het” wat nou wag om terug te kom.  Die Christendom ontken die bestaan van die Sarah Rachel begin is einde, einde is begin Uterus.  Die Christenne ontken die direkte Uterus koppeling wat die Yisrael Program het.  Die Christinne ontken die drie wonders wat in die Sarah Rachel Uterus plaasvind, die drie wonders soos reeds beskryf, maar wat hier in die konkrete manifesteer as die

1) die hou van die Nuwemaan en Volmaan David ete.

2) die besnydenis wat die koppeling van die Vadersaad met die Sarah Rachel Uterus toon.

3) die Shabatte, die week Shabbat en die 7 Jaarshabatte.

Die Christinne verban die drie heilige optredes, want hulle wil dat die liggaam Vav(6) die Sarah Rachel maagd Uterus verwerp.  Die Vav(6) moet trou met Zayin(7) wat Batsheba is, wat deel is van die maagd Uterus vanaf die Hooftroon.  Die 6+7=13 Echad.  So vind daar in die Sarah tot Rachel Uterusse nou 8 sulke 6+7=13 bevrugtings plaas; dus die vorming van die 13 x 8 = 104.

Maar wag, wat gaan hier aan?  Wat is hier weggesteek?  Hier volg nou wonderlike openbaringe.

Cosmic Doctrine p 168  ‘…your ten have four wholes on two Planes.  This is a subject that requires meditation.  It can not be comprehended without a key.

Kom Storetjie toon een van die sleutels: die voeding van die vier  heles op twee vlakke, elke keer binne in die vier heilige  maagdelike Uterusse is die sleutel!  Die wonder van 7×7=50 is die sleutel.  Die wonder wiskunde binne die maagd Uterusse is die sleutel.  Kom ons kyk:  gewone wiskunde gee 7×7=49.  Maar die vierde dimensie heilige Uterus gee 7×7=50.  Die gewone wiskunde van die Christendom gee 13×8=104, maar die vier maagde Uterusse van  Sarah en Rivkah en Leah en Rachel gee in die eerste Uterus: die 6+7=13, in die tweede Uterus die 13+13=26, in die derde Uterus die 26+26=54, in die vierde Uterus die 54+54=108.  Dus ook 13×8, maar deur die 4 Uterusse is daar nou 4 meer: ‘n Dalet van 4 meer – ja 108 Maatjies en nie die 104 nie!  Daar moet dus die vier Uterusse wees om die Vader se Troon van die Kolob se plan te voltooi waar Malchut met sy vier kwarte, sy Twilight en nag en Twilight en dag van 24 uur te bewaar; sy Volmane en Nuwemane te bewaar; sy 7×4=28 van Deut. 28 te bewaar.  Sy besnydedis verbond te bewaar, sy Shabatte te bewaar.  Bewaar beteken om waar te maak; die Ateret ha Yesod geld nog, die Yisrael Program geld nog.  Daar is nie ‘n 104 Christen nuwe verbond kortpad nie. Want 104+72 = 176 en gee nie die volledige omgedraaide 180 suiwer 9 nie, maar ‘n verwronge 9 monster.  Die monster wat die Planeet Dalet(4), die Uterus van die hoof Vadertroon in die Kolob verwerp het met die Mem(40) baba in, asook die Tav(400) baba in.  Die wrede monster met sy nege Tet(9) koppe sal ons nou moet verslaan. Die Uterus mag nie verwerp word nie!

Maar die wonderlike 4 Uterusse se wonder wiskunde openbaar ook die groot geheim:  daar is die Engele Ordes tot en met Metatron 315.  Daar is die Adam ontwikkeling tot en met Shin Dalet 314. Daar is die punt waar die voogde, die Engele by die vlak van die hoof voog Metatron, die regeerskap moet oorgee aan die Prins, die Adam.  Hoe gebeur dit?  Die Metatron 315 met die 8×8=64 moet nou die Enuck Adam op 65 jaar beheer gee.  So die Keys van Metatron se Enuck 64 Scriba, moet nou die Bybel se vier heilige Maagde Uterusse Enuck 65 Adam word.  Bybel Enuck was 65 jaar oud toe hy met God begin wandel het en het met God vir 300 jaar gewandel en toe het god hom getransfer…dus hy het toe 365, die jaar of 2 x die 6 maande siklusse van die Onderself en Boself gedoen van die Radial 7 en Plane 7.  So nou moet die Enuck 64 van die Keys 1  bykry om Enuck 65 te word; die Bybel Uterus Adam te word.  Maar die Keys se Metatron 315 wil ook graag die Bybel Shaddai 314 word.  Wat nou gedoen?? Die Metatron 315 skenk nou die 1 vir die Keys Enuck 64 en hy word Bybel Adam Enuck 65 – fantasties.  Maar dit is nie al nie.  As gevolg van sy skenking en goeie daad word Metatron 315 nou self ook Shaddai 314.  So nou is Enuck en Metatron beide die Shin Dalet Hei, die 314, of nou wonderlik in die Rachel Uterus saam hervorm tot wat nou genoem word die El Shaddai wat uit die Rachel maagd Uterus gebore word.  Geseënd is die wat die groot wonderlike geheim beleef van die buit wat Benyamin nou op die tafel neersit.  Die grootste buit ooit uit die heilige maagd Rachel se Uterus. Amen.

Maatjies, Benyamin vra mooi dat julle die vorige stuk buit oor en oor en oor herkou totdat die oneindige diepte en waarheid werklik tot julle wese deurdring, dink en mediteer en herkou totdat die stuk buit heeltemal gemataboliseer is.

Opsommend; die funksionering van die vier Uterusse.  Skryf dit neer soos wat tennis uitdunne werk: die 8 pare van +7 =13, 4 vir die Onderelf en 4 vir die Boself, dan Bo- en onderself met  Rachel.  Drie van die vier Uterusse funksioner as Sarah, Rivkah, Leah met die skepping van die Onderself en drie van die vier Uterusse funksioneer as die Mirriyahm Uterusse met die skepping van die Boself.  En wel soos volg waar die volgende in elke Uterus  plaasvind:

Uterus een 6+7=13; Uterus twee 13+13=26 en Uterus drie 26+26=54.  So nou is daar die Onderself 13, 26, 54 en Boself 13, 26, 54.  Nou kom die groot geheim: die Rachel Uterus, die Uterus van die Yoseph Onderself en die Benyamin wat as Ben Oni Boself en Benyamin Onderself kan funksioneer.  Soos die Rachel Uterus, bind nou die Onderself 54 en die Boself 54 saam in die 54+54 = 108.  Fantasties.  Die 108 wat wonderbaarlik 4 meer is as die wiskundige 13×8=104 van net die Onderself wiskunde sonder die Uterus wiskunde: die gewone van 7×7=49.  En nie die Uterus wiskunde van 7×7=50 nie.  Dus die wiskunde waar die dood die Uterus of Tet(9) is wat die Yud(10) verdubbel na 20 toe; wat 10×10=100 dus kwadreer na 100 toe; wat as 20 geseën word met 5 siele na 100 toe.  Alles gedoen deur die Vader in die Hooftroon in die Kolob, soos gevind in Job Hfst. 42.

 

198

JOB/ENUCK

 Dit is pragtig hoe die prentjie in Job 42 staan; Job wat nou op die Enuck sewende Adam Adam vlak aankom met die Enuck 8×8=64, maar nou die Job Enuch 65 moet word.  Job ken die volledige Onderself 54, hy spook nou met die Boself 54, hy moeat nou die rachel Uterus saambind van die Onderself 54 + Boself 54  ondergaan om nou vanaf die Job Enuck 64 jaar oud, na die Job Enuck 65 of die 108 volwasse Bo- en Onderself eenheid te gaan. Kom ons lees hoe die drie net Onderself godsdiens vriende hom probeer help, maar van die wal in die sloot in.  Net El-i-Yah Merkavah of die Rachel Uterus help hom reg.  Nou moet die drie net Onderself vriende in verse 7,8,9, nou 7 bulle Onderself en 7 ramme Boself offers bring dat Job vir hulle kan instaan.  Die woede van die vader moet kalmeer word vir die derde Onderself Uterus van 54 wat nog nie in die Rachel Onderself en Boself Uterus ingegaan het nie.  Net die Vader in die Hooftroon in die Kolob kan die drie wonderwerke doen, maar let mooi op wanneer dit eers mag gebeur.  Dit mag gebeur as Eliyah eers gekom het en met Job gepraat het; as Sukah eers gehou is en Eliyah met die Enuck Job tipe kan praat.  Dan kan vers 5, lees die wonderwerk – die derde oog van die Enuck Job oopgemaak word.  Fantasties!  Vers 5, die Kaf 20×5=100;  die vyf siele, die eenheid van die 108, die derde oog gaan oop…in hearsay.  Gelees en gehoor wat ander gekry of gehoor het.  ‘I have heard you, but now my eye (die twee-in-een Ayin oog, dus drie in een oog)…does see you.

Die res van die hoofstuk beskryf die 10+10, die 10×10, die 20×5  Rachel Uterus wonderwerke.

Nou word uit die Rachel Uterus die 108 gebore wat nou met die 72 een word en die perfekte 180 spieël van die 360 grade is, plus die Hei Uterus van Sarah wat die 5 is wat die skepping nou 365 dae maak.  Die 4 vanaf die 108-104=4 plus die 7×7=50 minus die 7×7=49  se 1, gee nou die 5 verskil tussen 365 en 360.  Enuck wandel nou as die Enuck 65 vir nog 300 jaar.  Job, die Esau Boself,vers 17 Pei wat waar praat, wat beskryf word as the man who will rise again with Yud Hei Vav Hei.  Hy is dan soos wat Cosmic Doctrine na die sewende dood beskryf: An initiate is a dead man who mamipulates his body that he may thereby serve those who cannot otherwise be approached.  Vir 300 jaar het Enuck so gewandel, vir 248 jaar het Job gewandel.  Dus met x gee dit 64, die Keys en met + gee dit 14; Onder + Boself eenheid met 64 Keys wat geïnisieer  raak, die 7+7 offers vir die ander.  Die Sukah 7 dae se 70 bulle offer, begin dag 1 met 13 eindig dag 7 met 7.  Tussenin dag 2 met 12 dag 3 met 12 dag 4 met 10. Let op dag 4, Rachel Uterus dag 4 met 10 Sephiroth.  Dag 5 met 9, dag 6 met 8 en dag 7 met 7.  Die offers wat die Ondrself 54 moet bring vir Job om vir hulle in te staan.  Die offers wat vir die 70 ander nasies gebring moet word deur die 54 Onderself Yisrael + 54 deur die Boself Yisrael of die 108+70 gee die 180 spieëlbeeld van 360+5 geskenk gee.  Die jaar 365 punt van Chanukah op 21 Desember; maar regs op om teen die horlosie om dag 8 en dag 9 fees.  Dag 8 Chet vir ewige 6+7=13 begin meganisme in dag 9 Tet se 4 Dalet Uterusse, vir ewig in al julle woonplekke.  Hierdie is die 4 Uterusse en hoe hulle funksioneer om die 108 te gee in plaas van net 13 x 8 se 104.

Laasnag se lessie is gebaseer op dieselfde beginsel waarop die Uterusse funksioneer.  Die Uterus funksionering is die bevrugting Chet(8) en dragtyd Tet(9) en geboorte Yud(10).  Dan die aanbied aan die Hooftroon vir die 3 seëninge van die “verdubbeling” en “x” “en x” dan die offers gee, die vingertjie storie vertel en dan die 4de Rachel Uterus werking.  Die drie Onderself vriende van Job het hom benader met hulle simplistiese begrippe, in plaas van die 5 siele Yechudim begrip waarna hy op soek was.  So kom Storetjie noem nou die simplistiese drie Onderself alleen vriende van Job se simplistiese drie-in-een god sisteem van die Christin kerke Vader, Seun, Heilige G ees. Ons weet nou daar is nie ‘n leuen op sy eie bene nie, maar net die halwe waarheid wat dit ‘n leuen of steriel maak in die geval.  Nou kan die Uterusse nie ten volle bevrug en gevoed word nie met die gevolg, ‘n aborsie of selfs ‘n verwerpimg van die totale Uterus.  Hierdie is so ‘n voorbeeld. Kyk na ‘n foto. Ons is na beeld geskape. So die Yud Hei Vav Hei mannetjie soos die Heb. letters so mooi teken met die Yud koppie, die Hei skouertjies en die Vav lyfie en die Hei heupies en beentjies, is die hoofprentjie van die foto.

6a00d8341c019953ef01a511d2c02e970c-320wiDie vader is dus Boself Yud(10) + Hei(5) = 15 en Onderself Vav(6) + Hei(5) = 11.  Ons weet die 11 Onderself is die Boom van Kennis wat vir ons verbode is.  Ons mag net tot 10 Onderself gaan, ons het ook nou die regterkant Uterus wat die Boself 15 en Onderself 11 saam kan sit in die 26.  Maar die linkerkant Uterus kan die Hei(5) van die Boself en die Vav(6) van die Onderself saam sit vir die 11.  Hierdie is nou die Vader samestellings van die hooftroon in die Vader Heelal.  Onthou nou mooi wat Storetjie is:  These images are designed  to train the mind. Not inform it

Die vind van die offers en die bring van die offers; die 7 bulle en 7 ramme, die information for the mind moet elkeen vir homself vind en bring. Die training.  Dit wat Job doen, is die training, die wat die Enuck doen is die training.   Die gelykenisse is training. Die ‘is soos’ prentjies. Laat die kreatiewiteit los uit die tronk van die drie dimensionele.

So nou doen ons training of the mind van hoe mag ek nou net soos my Skepper lyk, wat mag ek nou doen en wat nie?  Hoe weet ek wat is reg of verkeerd?  Hoekom is sekere dinge reg en ander verkeerd?  Nou erken Job: my oog is nou oop, nou sien ek.  Wat sien Job?  Hier train Storetjie net die oog en mind van ‘n manier, een van miljoene, hoe om self te begin sien.  Die tyd is nou daar dat daar baie Job wesens begin moeg word vir die powere antwoorde van die drie Onderself alleen Jobsvriende; hulle wag vir Eliyah.  Maar Eliyah besoek net nie wat soos Job eers van sy kant af klaar al sewe shabatte, verordeninge en insttinge en gebooie en weekshabatte gehou het.  Dit is wie Eliyah besoek sodat die Rachel Uterus kan bevrug raak.  So hierdie is nou meer van die werkinge.

Nou volg die seun of dogter.  Wat weet die seun nou?  In die training of the mind, kyk hy na die Torah.  Wat beskryf die Torah?  Wel die seun is na beeld.  Maar oppas hy mag nie eet van die beeld wat ten opsigte van die Vader se kennis is nie, wat is dit?  Dit is die Onderself 11, so dit is uit.  Wat beveel die Torah nog? Vermenigvuldig en vul die aarde en heers oor die aarde.  So wat het ons nodig om dit te doen?  Hande ja, beide hande om dit ten volle te doen.  Wat doen ons nou?  Ons neem vir ons beide hande; die Hei(5) + Hei(5) = 10 Onderself.  Is dit volgens die Torah?  Ons dink so ja, w ant is nie oor 10 nie. Ons het twee Hei hande.  Maar wat nou van ons Boself.  Kom ons praat nou in Sukah met Eliyah en hoor hoe ons met ons Yud(10)+ Vav(6) = 16 Boself regkom.  Wel nie sleg nie want die 16 is toe al die tyd Ayin!  Kan jy glo, hy kyk beide Boself en Onderself kant toe.  Hy sien ook die Vadertroon en die Seuntroon raak en die Yud mind is een met die Vader se mind; die Torah is sommer vanself in my. Dit is nou regtig nie sleg nie.

 

199

UR LIG

Met die oopgaan van die derde oog en met die krag van die 7×7=50 Yobel, die vier uterusse se 108 en die 5 nou wonderbaarlik direk deur die Ahavah  werking van die Orionis Hooftroon se ontvangs via die Archturus middelweg stasie, kan die vers 50 van Key 109  nou gedoen word: …to go into the negative or destructive  evolutions of the Black Cube in Mekka and redeem or reprogram them, by putting on the forehead, the black cube, thus on the third eye, the Tephillin Baith Keys 109:55, thus 50 plus 5 is 55. The inter-penitration of the Black Cube with your mind filled with the Torah scriptures.

Fantasies!  Jy heilig die Aarde en die Aarde heilig jou met jou sandale van jou voete of twee Hei’s afgehaal.  So die skoonmaak vind voor die geboorte plaas; die vrugwater kom eerste uit.  Die Sarah uterus moet uiteindelik twee geboortes gee.  Eers die Benyamin geboorte wat moet skoonmaak, wat met die Tephillin black cube met die Torah in die Black Cube van Mekka ombou.

Key 109:78  The 8th stage, Vira Ratri, known as the second Night of Courage, conscious rebirth, birth, (dus die tweede Rachel Uterus geboorte van Ben Oni; die die Rachel 2×4=8 of 8ste chakra geboorte.  Keys 109:78 se 7×8=56 en 5×6=30; die Lamed 30 grade van vers 90 se vierde dimensie tyd se Cosmic Doctrine tangential movement impactation geheime Key.  Nou die T 4de dimensie 40 world to come, Tav einde van ou siklus tyd, of tyd faktor, die V of Vav(6) liggaam faktor en die L of Lamed(30) faktor van Eliyah  12 Radials transfer factor, die vektore…

It is a time when the t or time factor in different star evolutions from angles where v or vector factors of star evolutions cross in their orbital path.  E el is the length of inner penetration which allows the matter of one energy field to rematerialize in another energy field.

The vector factors v, all line up so that one energy universe suddenly…(skielik net die vader ken die tyd)...within another. At this time, one kingdom of intelligence can suddely appear within another.

So Maatjies, dit is nou die agste chakra huwelik wat almal ook moet beleef.  Net soos wat die black cube Tephillin op die derde oog omgebou moet word met die Torah Or, moet die Vader se shot gun black cube huweliksmaat wat die Vader in ons lewe aan ons bind, nou dag en nag omgebou word met Havayah, lankmoedigheid, geduld en ‘n groot dosis van humorsin van beide kante af.  Ja nee Maatjies, die vader trou die wie hy kies, sommer met hulle lewenstaak.  Maar glo Ttoretjie maar, hy weet wat hy doen.  Party van die wat die Vader kies, moet ook eers leer ken van meer as een tipe black cube vir tye as voorbereiding vir die Teshuvah met Havayah, die…creating force se to and fro… afwagtende  ligvoetige bewegening.  So nou is daar die nege of Tet dragtyd in die Uterus soos wat Key 109:84 se 8+4=12 stamme, meridiane van 8×4=32 en 3×2=6 van Vav babas in die Moha ratri Uterus.

The 9th evolution is the Night of Delusion.  The Moha Ratri in which the time spectrum is seen as an anti life force…(verkeerd om draai, regsom af) and in which according to this scripture of light, star Shines like a blue lotus resembling the forest fire…(Twilight rooi lug tussen dag en nag en nag en dag) consuming the abode of the demons.

Key 109:91  Man who goes on, crosses his spectrum, his dying star space, and enter the tenth level…Tet geboorte in Yud(10). called Maha Ratri, the Night of Splendor.  Kamala, the Lotus Girl is the consort, the everlasting Siva, the Night of Eternity, who protects the world as the Earth Mother, the eigth womb …uterus.. of all chemical creation  and growth…

So hier het ons nou nog ‘n uterus.  Daar waar die Metatron 315 naaste aan die Hooftroon nou ook Shaddai 314 kan word, daar waar  Enuck 64 nou Enuck 65 kan word, daar waar die vierde tyd Rachel uterus nou die 108 voortgebring het en die Rachel 8ste chakra uterus nou die 108 plus 72 as 180 voorgebring het, nou die ewigdurende beskryf in

Key 207:8 vir 8ste chakra. This planet..(as voorbeeld van wat Malchut se funksie teenoor die hele Sephiroth boom is) ..is a biochemical testing zone for the House of many Mansions which creates new images through the higher vehicle of the Adam Kadmon. She idendifies with Vishnu, the physical form that the Lord of Light or the higher mind puts on, as it materializes its thoughtform into the physical chemical body of a given sun system. 

Die abstrakte word die konkrete. Key 109:100; Kuf(100) Resh(200) Shin(300) Tav(400) gee eerste Shlomo 1000: The ten stages of light...vanaf Aleph(1) tot by Yud 10, dus Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud.  Evolution are constantly going on... die Shlomo 1000 nou na die Job verdubbeling; die Onderself David 70,000 Onderself plus Boself 70,000 gee die 140,000 plus die vier Chai van 1000 elk, gee die 144,000.

Key 207:25  Two conic sections of light 70,000 each, plus 4000.  The I am pyramid of 7 fold brightness van144 000 wat met impactation die eenheid van die nuwe Aleph word wat nou ‘n eenheid  Aleph Boself en Aleph Onderself is.  Die nuwe abstrakte Boself op konkrete  Onderself Aleph eenheid.  Fantasties!

Open. 22:14 beskryf dat elkeen wat nou die liggaam van hom gereed gekry het, sy kleed gewas het wat die vader hom nou daar na die Boom van Kennis fiasko gegee het, hy dan nou mag toegang kry tot die poorte van die stad.  Nou kyk Benyamin na Key 309 en Bereshith of Gen. 8 verse 8 – 17 se 10 versies.  Ons het reeds gesien dat Dag 8 en 9 van Sukah vir Yisrael bedoel is.  Dag 8 is vir die wat hulle 8ste chakra oop het.  Die wat nou in die Noag se Ark of “arc” uterus se 9 maande, waaruit die finale Yud(10) gebore gaan raak met die reënboog verbond  Yud(10) na Caf(20) verdubbeling verbond.  Die veelkleurige kleed van Adam na Abraham na Yoseph.  Die 8 chakra dubbele Rachel 4 uterus bevrugting produk in die Dag 9 Tet(9) Noag ark en reënboog verbond “arc” of the Covenant en covenant of the “arc” rainbow in die ark van noag  of die uterus tet9  van die skoonmaak Nag van Moha Ratri, wat geboorte gee aan die Yud(10) wat dan verdubbel word na die Caf(20).

Keys 109:91 Maha Ratri: Night of splendor.  Man goes on and crosses his spectrum, his dying star space, and enters this new… Noag land nou daar in die nuwe; die reënboogverbond se 10 versies.

Gen. 9:8 gee die Tet(9) uterusse se Enuck, Noag se “arc” of light van die geopende derde oog; die yud op die voorkop, die arc of light wat op die gesig van die planeet geplaas word.  Die Ark van Noag kan ook die Stad genoem word waarna in Opebaring 22:14 verwys word.  Toegang tot die 12 poorte van die stad; toegang tot die Ark van Noag.  Die reënboog verbond verwys na die sewe planes van die 12 radials, die volledige sewe shabatte en die 12 stamme en die ark met 12 deure; die keer met die vloed.  Die 6+7=13  soos geneem deur al die uterusse of meganismes totdat almal saam, nie net Noag en sy familie die keer nie,  “getransfer” word, of as die eersgeboorte reg erfgename, met die kristallyne meganisme geneem word.  Almal moet saam die eer aan die ware Vader op sy ware troon in die Vaderheelal gee, en nie aan die vals  ur lig van die valse Lu ci fur wat vir homself ‘n troon geskep het nie. Daarom moet ons die sewe Jaarshabatte voltooi sodat ons by die Dag 8 en Dag 9 kan kom.  Dit help nie om nou ook soos die ortodokse by die 7 vas te haak nie, maar ook nie om met die vals 8 van die 25 Des. Christen weg te hardloop nie.  Die reënboog verbond sal Benyamin nou deeglik moet nader trek; die tien versies moet ons goed bestudeer.  Begrippe soos planitȇre bewussyn en groepsbewussyn, ens. dat die planeet sy korrekte arc of rainbow covenant ontvang.

So Maatjies, vanaand gaan ons opgewonde slapies en wonder wat gaan Havayah vanag in die kous sit.  Die 7 is nou die Batsheba 7 wat gered moet word uit die Ur huwelik van die Lucifur en die 8 en 9 moet gered word van die Ur troon van die 25 Desember leuen.

Nou kom ons doen die anderkant Uterus ding ook. Die Vav(6) Boself + die Hei Onderself gee nou 11.  Sou dit nou toelaatbaar wees? Kom ons kyk en vra met eerbied, ons vra nou hart tot hart op die Boom van die Lewe spinnende metaboliese manier.  Ja, dit is tolaatbaar, die 11 kennis kry ons nou nie by die Onderself verbode Boom van Kennis manier nie, maar by die 11 hart tot 11 hart manier.  Maar daar is nog n manier om seker te maak dat ons nie oortree nie.  Dit is met die Ruach samestelling sisteem.

Waar ontmoet ons die sisteem?  Ons kyk op bladsy een Bereshith:

Gen. 1:2  And God’s active force was moving to and fro over the surface of the waters…

Soos ‘n jagluiperd wat heen en weer teen die draad in sy hok beweeg, vol spoed en gereed. Soos ‘n volbloed hings wat heen en weer trippel in sy stal, gereed om enige taak te verrig.  Hierdie beeld van die vader in die vorm van sy liefdeskrag se samestelling verskyn baie keer.  Hierdie samestellings skepkrag stel Storetjie met die mind traing voor as “Havayah” want die 7 kragte van die 7 Planes en 7 Radials, die 7 Shabatte van die 7de Adam, moet nou die volle krag van die volbloed liefdelewe van   die “is liefde” kan hanteer met beide Hei hande.  So Havayah is dus Boself Hei(5) + Vav(6) = 11 en Onderself Yud(10) + Hei(5+ = 15.  Dus, die 11 Boself is die Vader se kennis in die Ruach aktiewe krag.  Asook die Caf 11 wonderwerke van die Ruach werkingskrag wat as die Shekinah lewe, die bevrugting in die maagdelike Uterusse doen.  Die verdubbeling en x en x doen op die dag 50 Yobel Shavuot, die gawes skenk.  Die 108 wonder direk vanaf die Vadertroon in die Kolob.  Daar is ook die anderkant Boself Vav(6) + Yud(10)=16 wat op die hoof van die Seunskepping se Boself(16) Ayin uitgestort word.  So is daar nog baie training of the mind wat self gedoen kan word. Die groot les te leer is dat met die oopgaan van die oog, daar wonder wërelde oopvou.

 

200

REËNBOOG VERBOND

Laasnag is die blokkies in die kous gesit: die Tav, toe Mem, Shin, Kuf, Aleph, Resh, Lamed, Beit, Ayin.  So vanoggend het Benyamin en sy huwelik Tephillin’es nou die drie dik, swaar en groot Strongs boeke nader gebring en die Shabbat huiswerk huiswerk gedoen.  Nou kyk die wonderlike resultate; die naslaan van die reënboog verbond van Noach se Ark lewer die volgende op.  Die woord “teken” of sign is “Aleph Resh Tav”.  Dus die teken vir die “Aleph” tot die “Tav” program vir die “Resh” van die Adam. Dus die nuwe teken of verbond of Testament wat ons nou by testament of covenant bring.  Beit Resh Yud Tav wat dus die “brith” is, soos besnydenis verbond of Noach reënboog verbond vir die Beit skepping tot by die Tav vir die Resh met Yud.  Of tussen die volk en Yah.  Dan die woord ‘boog’ vir reënboog of pyl en boog.  Dawid se vriend wat die pyle met die boog geskiet het as teken.  Boog, Kuf Shin Tav gee weereens die Tav einde van Program se ware nuwe verbond.  Shin wat die fantastiese Kuf drie wonderwerke toon van

1) die Yud verdubbeling Caf

2) die  Yud x Yud = Kuf(100)

3) die Caf 20 x 5 Hei vyf sielevlak van nuwe Adam Kadmon=Kuf(100)

Die finale fase waar die Enuck 64 nou die Job 65 word. Die Eliyah ware praat volg ook met nog ‘n “teken” beskrywing. “Mem Vav Pei.” “Mem” teken vir einde van ‘n Program.  Dan die “Vav” liggaam, want die teken is die teken op die voorkop en die regterhand van die wat die Seraphim  gemerk het, wat in die nuwe Noag Ark mag ingaan, met die ark merk oor die derde oog wat die Seraphim oopgemaak het.  Die Benyamin regterhand wat die swart Kabba vierkant van die onderself alleen prooi verskeur het en die nuwe buit aangebied het; die nuwe “Pei” praat buit, wat nou nie die ou vasgevangde in die ortodokse “7 ” bly nie.

Seraphim Key 393:61  The Seraphim open man’s eyes to work with the government of higher evolution.  Page 90, Key 109 verse 60-93 are the 33 verses that must be understood.  Dit moet in diepte begryp, Shema word deur die drie groepe:

1) die ortodokse Jodedom.

2) die Christendom.

3) die Akademie vir toekomstige wetenskappe wat die Keys bestudeer.  Die rede is dat. Al drie die groepe deur die vers 60 soos die Keys self toon, blokkeer word.

The seventh field of star evolution is the night of frustration, the Darvna Ratri, which explains why the planetary intelligence cannot get beyond its sevenfold nature of the cycles of change. Man is chained to his geomagnetic cycles.

Verse 93. The dimension of splendor cannot exist within the universe without the sea of crystal, the multitudes of sun systems, relfecting. Higher intelligence

Ons moet deel wees van die “NOT” die “unmanifest” se volledige gemanifesteerde spieëlbeeld. Ons kan nie n spieel wees wat uit fokus met die ander spieëls gepak is nie want dit gee n vewronge uit fokus beeld.

So vers 64 vir die 8×8=64 Keys toon self dat die Metatron Keys alleen nie genoeg is nie.  Die net 7 Shabatte Onderself alleen begrip van ortodokse Jodedom is nie genoeg nie. Die simplistiese halwe waarheid van die aborsie Nun, is ook nie voldoende nie soos Key 109:75 aantoon: During this phase the human evolution needs the help of the Midway Counsils of Light…

Die Achrturus halwegstasie se Mosheh Yahshua Yochananda Boself en Abraham Yitzack Yahkob Onderself.  Selfs die Onderself Melchisedek en Boself Melchisedek.

Die ander drie blokkies in die kous is Ayin, kort Nun, lang Nun.  Nou dit spel..cloud wolk.  Die reënboog in die wolke.  So die Ayin is die Man van Ayin 70 wat se oë oop is en op en af kyk, maar selfs hy moet eers van die kort Nun met die dreigende aborsie geneem word deur die Noag reënboog verbond in die wolke, deur die wolke na die volledige lang Nun.  Die Noag ark moet die Christen ook red.  Die Noag ark moet die 64 Keys vers 64 nog red want Enuck 64 van die 64 Keys moet eers Enuck 65 van die Bybel word en Metatron 315 van die Keys moet eers Shaddai 314 Shin Dalet Yud word.  So die Yud Hei Vav Hei Vader verteenwoordig deur die kenners van die Torah van die Vader, die “Jodedom met hul net Onderself 7 Torah” plus die “Yud Vav Hei Hei” Seunskap soos verteenwoordig deur die Christendom met ook net die 7 Onderself bewyssyn,  plus die “Hei Vav Yud Hei” active Ruach soos verteenwoordig deur die Keys of Enuck 64 studente,  hierdie drie saam moet nou in die Ark van Noag gaan om die finale Uterus Tet(9) fase deur te gaan en dan as die nuwe Yud gebore te word.

Het gisteraand Noah weer gekyk met kinders. Soveel meer daarin gesien re. Einde van die program, uterus wat barren is en vrugbaar raak, die verdubbeling, die vier maagde. Die nuwe spektrum, reenboog verbond… Fantasties!

Die 33 versies in Keys 109: 60 – 93 toon dat die nuwe reënboog verbond van Noag die hele 10 Sephiroth plus die 22 Paaie insluit en nou die nuwe Sephiroth voortbring.   Malkuth is ‘n samevattende voorbeeld van die 32.  Die Aarde is ‘n voorbeeld van Malkuth.  Dus kan dit gestel word, as voorbeeld, is dit nou die 33ste voorbeeld Aarde Malkuth voorbeeld.  Wanneer ons dus planeet Aarde nou sien as die 33ste samevattende voorbeeld van wat met die hele 32 Sephiroth eenheid gebeur, kan ons nou die volgende aanhaling uit die Cosmic Doctrine sien as ‘n beskrywing wat die reënboog verbond en die Ark van Noag alles behels.  Die Logos is die manlike en die aktiewe skeppende krag; die Ruach is die vroulike.

 

201

KENWOOD MENGBAK

Maatjies nou moet ons net eers laasnag se blokkie van Aleph se training of the mind doen.  Aleph het vier bestanddele; twee Yuds, een bo en een onder en twee Vavs.  Daar is vier uterusse.  Malkut het vier kwarte – die 6×4=24 uur.  Twee Twilights en dag en nag 4 Dalet en 40 Mem of water of, toe Mem is boonste water of boonste Yud en Vav van Aleph.  Oop Mem is onderste water en onderste Yud en Vav van Aleph.  Aleph Lamed Pei.  Die les het ook ‘n Kenwood menger as voorbeeld met twee bene waar elke been ook in twee verdeel, dus vier bene, vier uterusse.  Die een “abstrakte” word in die klitser fyn geslaan in duisend stukkies “konkrete “.  Dawid en die Batsheba 7 uterus se klits in die klitser, lewer die Shlomo 1000 “Shin Lamed Mem Hei” Die Mem is oop geslaan in die ronde Kosmos Logos Oog Heelal bal houer van die klitser het die 1000 stukkies “konkrete” nou uitgevlieg na die buitering kant van die houer.  Hierdie eerste fase van die reënboogkleure resep soos wat die proses in die Kenwood, Noag Ark, Uterus, Mikvah, toe Mem, Merkavah, Sukkah prosesseerder plaasvind, vind Maatjies opgesom reeds in die Bybel met Noag se verhaal.  Albei prosesse, die stukkend klits van die abstrakte en uiskiet na die buitering van stukkies konkrete, eerste deel; en die belofte van die tweede deel van die Ark of klitser wat nou die stadige menger gaan word van die 1000 nuutgevormde konkrete abstrakte stukkies wat buite teen die Ring Pass Not vassit.  Die Shin Lamed oop Mem Hei wat nou met bietjie vormgewing, middel toe gaan gewerk word tot ‘n deegmassa wat die hele houer vol gaan wees.  Die middel-toe meng word nou genoem Teshuvah en dit word met die Havayah liefde gedoen.  Dis nou die ‘met liefde’ regmaak van die voltooide maksimum stukkies konkkrete.  die “Shin Lamed Mem” na die nuwe “een” in die middel, die “een” bekend as Aleph, “Aleph Lamed Pei”.  So op die waters Onder, die “oop Mem” en die waters Bo, die “toe Mem”, vaar dieselfde “Lamed” of Ark van die verbond.

Dus die Onderself abstrakte een Aleph sonder Ondervinding, na die konkrete 1000 Shin Lamed Mem Hei word in Bereshith beskryf:

Gen. 37:3  And Yisrael loved Yoseph more than all his other sons because he was the son of his old age and he had a long striped shirtlike garment made for him.

Die reënboog verbond vir die Boself eerste geboorte reg van die boself Esau wat die 180 grade omdraai oud geword het, wat die Boself plus Onderself moet doen; die 108+70+180, die perfekte spieël sonder dat spieëls kort, het nou nie gebeur nie.  Yahkob weet dit en plaas se hoop op sy oudag kind om dit te kan herstel, maar hy het nie Benyamin se Ben Oni raak gesien wat Rachel gesien het nie.  Die tweede deel van die Noag reënboog kleure verbond nie, die wat die Ark, die Boself plus Onderself, die klitser uitskiet en die menger inbring van deeg na die Aleph middelpunt toe nie.  Die Teshuvah na middel toe mengaksie met die vierbeen menger met die Havayah liefde nie.  Drie Alephs wat die twee Hei hande nou so pragtig heel buite-om die mengbak aardbol uterus vou met die Havayah liefde en niks laat verlore gaan soos die vorige keer nie.  Die Vav en die Yud van die dubbele nuwe Aleph; Aleph Lamed Pei “een” sal nou die keer nie net vanaf die Ortodokse net 7 Batsheba David se “Shin Lamed Mem” 1000 afkom soos met Noag nie,  maar die keer met die 108 plus die 70, ja plus die (70 x 1000), dus die 70,000 wat nou die hele Boom insluit, wat nou Aleph een of Aleph Lamed Pei word.  Nie net ‘n klei stukkie land daar in die Midde Ooste nie, nee, die hele Planeet, dus die hele Malchut, dus die hele Sephira van 10.  Die “unification” saadplant proses het begin; die training of the mind, nou in 2014 =7 vir die 7 en die 7, dus vir die 14 Onderself Yahkob en Boself Esau en die 70 nasies!

Die Noag Ark vaar nou die Mem 40 dae en nagte, nie net op een plane nie, maar op al sewe planes en al sewe globes; nie net een radial van die 12 radials nie, maar op al sewe van die radials en in die volle 8 beweging van bo en onder, die positief en die negatief.   Die volledige Oue van Dae wat die volledige Jonge van Dae inbring.  Die Raad van Nege wat die Tet(9) uterus voed sodat die nuwe Noag nou nie die keer weer dronk word van die wyn van die hoer van die hoerkerk nie, maar die wyne sal ken; ‘n wynkenner sal wees en pragtige wingerde sal aanlȇ in die nuwe valleie.

Nou het die Maatjies darem lekker blokkies gespeel en met die klitser deeg gemaak, soos wat die mammas en oumas stilletjies die kleinkinders met Huttefes moet leer.  Van die viermaal deeglik elke kwart meng voor die nuwe bykom, om die ligte Havayah Ruach geheime suurdeeg in die brode te sit.

Hierde nuwe Noag Ark proses kan nou ook  beskryf word as die Benyamin stam wat nou die Kenwood menger moet neem en elke plane en radial van die sewe moet opklits met die Shlomo 1000 per Sephiroth.  Dus 1000×70=70 000 konkrete stukkies wat dan ‘n Aleph  een groot deeg moet word wat die hele kom vul.

Cosmic Doctrine p.180  The law of attraction of the centre contains the secret of love (Havayah, dus Teshuvah met Havayah. 70000 konkrete na een of Aleph centre; Aleph Lamed Pei).  It may be considered under three aspects.  First, in relation to evolution (right hand path). Second in relation to initiation. Thirdly in relation to develotion (left hand path).

1) Evolotion; when a form of life has attained its utmost coplexity – 70 000 – of material organisation (konkrete klitser klaar alles fyn gekap) unification begins. (deegmaak begin in menger).  This is obtained by means of synthesis upon a higher plane.  (Boself moet geaktiveer wees) and this having been secured, evolution of the physical form set in.  Die vier klitser bene, die vier uterusse meng nou een na die ander; 6+7=13 dan 13+13=26 dan 26+26=54 dan 54+54=108.  This marks the transition through the nadir of the evolutionary arc – Ark.

Lets elaborate: ideas of live expression having been evolved by entities of a higher grade then the life forms under consideration, such ideas, are projected upon these life forms in the etheric kingkom as they are approaching materialisation and malleable matter of the etheric type they are worked out, this acts as a framework for the subsequent physical form.

So die veskillende fases van meng in die verskillende uterusse nacmekaar, gee die produk waar die somtotaal saam meer is as die aparte eenhede.  13×8=104, maar in 13 deur die 4 uterusse se Onder en Boself, of 8ste Chakra gee die 108;  wat 4 of Dalet of Mem(40) of Tav(400) is of 7×7=50 is.  Die Echad 13 is ook “een”  maar deur die uterusse, is die Aleph “een” se somtotaal “5” meer  as die Echad se gewone  totale.  Fantasties!

One is the symbol of the first manifest. Whatever reduces multiplicity to unity.  Or a complex concrete…(70 000 to a simple abstract Aleph “een”) is approaching the centre (of Aleph  “een” Aleph Lamed Pei..eenheid wat nou meer is as die Echad eenheid, enkel sonder die uterusse se lewensgroei effek.

The approach to the centre Aleph is not a movement in space (7×7 =49) but a unification.  7×7=50 of 13 deur 4 uterusse Bo en Onderself dus 8 wat 108 gee en nie 104 nie.  Dus lewensgroei op lewe.  Die  5, die lewensgroei op lewe die net 4 of chai.  Die 4 Lewende Wesens ondervind nou die Yechudim 5 lewensgroei op lewe. Lewe plus uterus lewensgroei; 104 Chai lewe plus die lewensgroei van die 5. Fantasties.

Note the difference between unification (die 5 ekstra uterus lewensgroei) en die simplification. (die net 104 en die net 49), because this is a clue to much.  Ja Maatjies, die ewige lewensgroei ewolusie van die oneindige ewige groeiende Heilige. Fantasties! Unification is achieved by evolution.  Ewige lewensgroei van die uterusse wonder van 10 verdubbeling na Kuf(20).  Die 20 x 5 se Kuf(100), die 10×10 se Kuf(100); die Enuck 64 na Enuck 65.

Simplification is achieved by devolution(geen ewolusie nie). Unifictation is the full synthesis...volle ewolusie, dus die Teshuvah met liefde Havayah deegmeng proses waar die laaste Hei en eerste Hei hande van die “Hei Vav Yud Hei” liefde, nou die hele deeghouer bak, hele planeet, hele Malchut, hele 10 Sephira, tussen hulle vashou en sien hoe die Vav Uterus die Yud en Echad tussen die twee Hei hande in die mengbak nou na die Aleph “een” wat Hei(5) meer is, laat uterus lewensgroei uitrys.  Pragtig!

Daarteenoor staan: Simplification is the ultimate analyses or return to type.…die Christinne se vlak voor sonde en val in sonde en vergiffenis en terug tot net weer op vlak voor sonde sonder enige lewensgroei in die Torah.  Dus geen begrip van uterus Teshuvah met Havayah liefde lewensgroei op lewe nie.  Nie net die vierkant swart Kabba lewensbestaan met geen lewenslus of lewe ewolusie of lewens aanwins nie.  The one, unification, (Teshuvah with Havayah liefde), is advancement to completion, the other devolution within die black Kabba, is regression to commencement. (Terug na net daar voor sonde gedoen het van die Christen se sonde vergewe.

Maar die David, die Dalet Vav Dalet koningkryk, bestaan gelukkig altyd want David moet die eerste bevrugting van die eerste uterus van 4 Dalet uterusse; die Batsheba 7 uterus met die eerste kwart van die volle Samekh 60 lewenskrag doen.  Dus die kwart 15 eenheid Samekh van die active force Havayah liefde van Yah, wat David die aanvangs bevrugting doen.  Dieselfde tipe aanvangs bevrugtingting wat Benyamin nou doen met die training of the mind bevrugting vir die Boself en die Onder en Boself, en die hele nuwe soos vervat in die nuwe Reënboogverbond.  Die ware nuwe volledige Testament, waar die ander uterusse nou ook verder deur die eerste Batsheba, eerste uterus sel-lewenskrag aanwins vanaf die eerste kwart Sameck 15 verky en nou die 30 en 45 en 60 dosis Samekh bevrugting kry.  Dan kan die vier uterusse se aanwins lewens dryfkrag nou die 70,000 deeltjies teen die buitering van die mengbak, waarvan David met sy Batsheba begin uterus die prosesse aan die gang gesit het, nou voltooi raak.

Nou gebeur die wonder, wanneer die 70,000 stukkies “concrete” konkrete dus nou ingestoot word deur nuwe  ekstra lewensgroei krag, die Teshuvah met liefde; die Havayah liefde dryfkrag, die life force wat rondtrippel van Gen.1:2, wat nou deur die 4 uterusse bygeskep geraak het deur die drie wonders van die Vader. Die ekstra 4 of Dalet wil nou deur die Yud of Vav bevrug raak om die nuwe Hei te word; die dryfkrag dryf nou die 70 000 buitering in na die Aleph “een” middelpunt toe.  Dit word unifikasie Yechudim genoem.  Dit is waar byvoorbeeld die twee, “Y H V H” nou Yechudim doen met “A D N Y”, en die produk “Y A H D V N H Y” is totaal nuut en word dit  wat die mengbak nou vul.  Die nuwe skepping se somtotaal is nou ook meer as die gewone opgetelde of vermenigvuldigde totale: die nuwe is nou ook 108 of 50 in plaas van 104 of 49.  Wonderlik!  Die Y A H D V N H Y word nou ook eers weer gesuiwer na H V Y H of met die Aleph Havayah liefde en dan die Nun en Dalet wat oorbly.  Die David en die toekomstige Mashiach Nun erfgenaam van die Seunstroon.  Die nuwe liggaam in vorm wat die plek moet inneem van die ou vorm in die middel van die bak wat die nuwe meer en groter en sterker lewenskrag nou uitjaag uit die mengbak uit.

Die nuwe byprodukte wat uit die Yechudim uitgekom het, neem nou die nuwe plekke in want hulle was deel van die nuwe lewensdryfkrag Havayah en die Nun sal die Troon in Archturus ontvang en die nuwe David kan nou met nuwe meer lewensdryfkrag die eerste aanvang Batsheba bevrugting weer doen in die ewige David koningskap en die nuwe Nun is in die Archturus troonskap.

Kom storetjie kyk of maatjies die storetjie kan raaklees in die paragraaf van Cosmic Doctrine p 181:

The concept of the return to the centre might be considered as an extension of the centre, for when return to the centre takes place, the centre is thereby extended, and we are taught that the return to the centre is the goal of evolution.  If this idea can be meditated upon it wil be seen that such a return to the centre should involve the extension of the centre, for if all that is external becomes internal the boundary must be extended.

Sien hoe pragtig is dit; die klein adampie david en nun mashiach word nou die groot Adamme David en Nun Mashiach wat die skeppinge in hulle liggame verwat.  Hulle word die Aardes en Hemele figure waarbinne die ander nou lewe, net soos ons nou binne die groter Adam lewe wat ons Aarde en Hemele is.  Ons kry ook beurt om Aarde en Hemele te word.

In very truth, it may be conceived that a return to the centre means that the centre is extended to the circumference and all things are, is the centre.  This implies the spiritualization of all planes.  Such a concept has two aspects. The form aspect and the force aspect.  Force flows towards the centre, withdrawing from the circumference.  It therefore follows that the centre to accommodate it, must flow out. (die liggame moet die krag kan akkomodeer).  Thus it is the substance of each plane, having its native form withdrawn…(ou liggame)…is recast by the influences of the extending centre into approximate forms to those available on the seventh Plane. (die Dalet en die Nun liggame).  The withdrawing of force marks the end of a Cosmic Day and the beginning of the Cosmic Night. The outflowing of the centre is the work of the Cosmic Night and the secrets of the Cosmic Night has never been revealed before.

Storetjie beskryf training of the mind, dink proses stimulasie van die nuwe begin bevrugtings, van die wat nog nie die program gebeur het nie.  The dark frontier of this coming night.  Maar dit is n wonderlike ondervinding vir die jagter Benyamin.

Maatjies, die wat die Sewende Dood inisiasie deurgegaan het en nou op die sewende Plane wag om of nou ‘n David te word op een van die nuwe Malchut planeet Aarde tipe, om nou die nuwe groter Program se bevrugting te begin met die Batsheba bevrugting, of die wat wag as die Nun seun in die Archturus Troon om die Program by te staan wat sy vriend David begin het, of die Job Enuck wat die sewende van Adam reeds die pad sal aantoon.  Hierdie is maar net training of the mind storetjies, wat baie beter is as dooie Christin hemelbegrippe, of sekere van die Jodedom geen hemel buitekant die 7 tronk begrippe.   Gelukkig is daar die sages en sekere rabbies en die heilige Qabaliste en die esoterici wat die paaie vir ons oopgeveg het.  Die meesters vanaf die Trone.

Maatjies, ons het nou pragtig gesien hoe die bestaande abstrakte na die konkret omgebou is en vermeerder is en toe begin inbeweeg na die Aleph middel toe.  Nou moet Storetjie storie oor die nuwe Nag.  Die eerste keer nuwe Nag.  Die deel waar die volledige nuwe Program wat nou voltooi raak, die stimulasie is vir die heilige NOT “unmanifested” om nou nuwe na vore te bring.  Dit wat vir ons die donker kant van Binah is en wat die donker is wat saam met die Ur en Batsheba kom, wat David moet trou om weer die nuwe bevruting te doen.  Maar dit is net die opsomming.  Storetjie moet nou die detail kry, want daar moet onderskei kan word tussen die nuwe donker, en die ou dross en afval se donker.

 

202

KOSMIESE EVOLUSIE

Storetjie moet die ewolusie en Yechudim begrippe oordra.  Die verskil tussen 49 en 50 of 104 en 108, want dit verduidelik die 10 wat Melek Tzedek vir die Boself 45 Adam + Onderself 45 Adam = 90 Adam nog mee moet seën om hom die 90 Tzadi nou die totaal nuwe 10 liggaam te gee om ook ‘n  Tzade + Kuf, dus Kuf 100 te word soos wat die 108 uterusse se 10+10=20 verdubbeling en dan die 20×5=100 Kuf, die 10×10=100 Kuf.  Alles lewer die Melek Tzedek nuwe Adam. Aleph(1)+Dalet(4) + Mem(40)= Adam 45 plus Boself Adam 45 gee Adam 90, maar sonder sy nuwe liggaam  wat die Yud 10 middelpunt van die mengbak nou vir hom moet gee, want die 90 is die nuwe Tzade, is dryf skeppings krag en die nuwe Yud 10×10 Sephiroth liggaam =100 Tzedek Kuf liggaam. Die nuwe volledige Adam ewuleer deur die Melek Tzedek poort na die volgende ewolusie vlak.  Deur die Melek Tzedek en Michael en Metatron volgende drie kruise agter die kruise.  Dieselfde wonderlike gebeur met die ander lid van die drie, naamlik Metatron 315, wat nou graag die Shin Dalet Yud 314 wil word.  Daar is ook die Yud(10) Hei(5) Vav(6) Hei(5_ = 26 met Yechudim proses van die mengbak se buitering terugbeweeg na die Yud of Aleph een toe, dus Aleph(1) Dalet(4) Nun(50) Yud(10) dus 65.  Nou die nuwe skepping Y A H D V N H Y = 26 + 65 = 91; maar Adam is 90.  Dus nou positive 1 evil wat live moet word.  91 moet ook 90 word; dus Enuck 64 +1 gee Enuck 65.  Fantasties…Teshuvah met Havayah is nie net sondevergewe nie.

Julle sien Maatjies, die abstrakte lewe het die volle 70,000 konkrete deeltjies, dus 10,000 op sewe vlakke nodig vir die Onderself en 70,000 vir die Boself, dus 140,000 plus die Dalet of Mem of Tav se 4×1000, dus 4000 van die Chai vier Lewende Wesens om die Troon, dus 144,000 stukkies konkrete as “mould” nodig om die abstrakte lewe nou vorm te gee en die lewe die vorm te laat behou.  Dus al sewe Jaarshabatte van die Torah nakom, dus die 144 000 stukkies vlak bereik.  Indien die 144 000 stukkies konkrete nie bereik is voor die nuwe nagfase aanbreek nie, dan behou die abstrakte lewe nie die konkrete vorm nie, want die lewe kon nie die konkrete vorm aanneem nie.  So wanneer die nagfase aanbreek en die konkrete deeltjies nou moet na die middel van die mengbak gaan met die uterusse ewolusie proses van lewe op lewe bygeskep, gebeur dit nie, want die abstrakte lewe kan nie die vorm aanneem nie, en nou vloei die lewe maar net weer terug na waar die lewe was voordat die proses begin het.  Dit is devolusuie, dit is Christen net sondevergifnes en geen Torah en geen sewe Shabatte se 70 000 Onderself plus 70 000 Boself plus die seëning van die 4000 nie, plus die posiitive evil 1000 nie.  So, sonde vergewe van die vals Nuwe Testament veroorsaak dat die lewe terugvloei middel toe, in plaas van die konkrete deeltjies wat die nuwe vorm wȇrelde en liggame moet vorm.  So wat gebeur nou?  Daar is meer lewe as liggame. Die te veel lewe val die beskikbare liggame aan in die vorm van parasiete of kieme of virusse; dus eensellige lewensforme wat die vav liggame nou aanval. So Maatjies, ons moet nou almal bereik met die boodskap dat die onvoldoende 144,000 konkrete deetjies wat bereik word, die direkte gevolg is van die godsdienste wat nie die getal help voltooi het nie.  Dit is die rede hoekom die abstrakte lewe nie die konkrete vorm aangeneem en behou het nie en nou met devolusie terugvloei in plaas van die konkrete deeltjies wat hulle taak voltooi het, se terugvloei, die Program totaal probeer saboteer.

Nou Maatjies, volg nog ‘n groot geheim.  Die Adam 90 is nou die Boself en Onderself.  Maar hy bevind homself in die situasie dat hy as Adam 90, nou spiritueel volwasse is.  Geestelik volvasse is, dus die “geestelike Yisrael” is, as ons dit so kan stel.  Hy het nou die middel Aleph “een” bereik, hy het nou die sewende dood inisiasie bereik; hy kan nou weer in dieselfde mengbak weer uitbeweeg as ‘n Meester en ander help “inkom middel toe” of met hulle unifikasie, maar hy doen dit met sy ou liggaam wat nog aan die bestaande mengbak behoort.  Hy is die een van die sewende dood wat beskryf word as die Adam 90 of die geïnisieerde wat sy ou liggaam manupileer om nog die ou Program by te staan.  Die Adam 45 het nou as die Tzade 90 nog nie sy totaal nuwe Yud(10) liggaam van die Troon van die Allerhoogste Heilige ontvang nie. Wanneer hy geseën word met die Yud(10), dan word hy nou die Kuf(100) Melek Tzedek, dus die Tzade + k = Tzadek; die Kuf koning Tzadek, die Melek Tzadek of Melchizidek.

Genesis Bereshith 14; nou Onderself 7  Adam 45 en Boself 7 Adam 45, maar nog sonder sy nuwe liggaam wat hy gesamentlik in die uterus mengbak ook help skep, in die 24 versies of letters van die 22  Aleph tot Tav vers 22:

Gen. 14:22 I do lift my Hei(5) Yad hand to El Eliyohn, producer of heaven and earth.

Dus vers 22 Atah, Aleph tot Tav met Hei Yad.  Maar verse 22 en 23 is die toe Mem been dus toe Beit en vierbeen Shin oorgangs letters, die begin in die einde en einde in die begin van die vierkant 8 letter met die vierde dimensie koppeling sy, waar die tyd vir Boself en Onderself dieselfde kant toe loop; regterkant toe loop in die agt vorm letter, maar met net ses punte.  Die Vav(6) liggaam wat die Adam 90 nou ontvang om Tzade + Kuf, Tzadek of Kuf(100) of Adam 100 te word in vers 18 Tzade en vers 19 Kuf(100) en vers 20 Resh(200) en vers 21 Shin(300) en vers 22 Tav(400) = 1000 om die opsomming van die nuwe Adam 100 se bevrugting as Adam David 6 van nuwe Batsheba 7 in die eerste uterus te gee met nuwe Shlomo 1000  resultaat.  Julle sien Maatjies, die geestelike Yisrael Adam 90 is ‘n baie, baie, baie gevaarlike storie wanneer dit net daar stop en almal nou kamtig na ‘n geestelie hemel toe gaan; 90% naby die waarheid, maar 100% leuen.

Hierdie seëninge handelinge is sekerlik, en beskryf sekerlik die grootste geheim; dat die geestelike Adam 90 altyd met ‘n nuwe fisiese liggaam van Adam 100 geseën sal word.  Hoekom?  Omdat die verkryging van ‘n digter vorm Vav-liggaam nodig is vir die abstakte lewensdryfkrag om daarin ewolusie te ondergaan.  Die hele handeling van die gee van die liggaam Vav vir die Adam 90 om Adam 100 te word, word ook as impactation beskryf.

Cosmic Doctrine p 167:  The true method of impactation is but little known, because it involves the inner principles of polarity.  Impactation then is the act of advancing a force (die geestelike Adam 90 force) in evolution by developing the force upon the form aspect…(die fisiese Adam 100 vorm).  Then Melkchizedek King of Salem brought out bread and wine, and he was priest of El Eliyohn…

So die brood en wyn maal is die maal van die ewige seëning dat daar altyd ‘n fisiese nuwe Adam 100 sal wees vir die geestelike Adam 90; die Boself 45 Adam en die Onderself 45 Adam saam in die fisiese Adam 100, is waaroor die brood en wyn maal gaan.  Kyk net hoeveel meer skuil agter die maal van die ware nuwe Testament wat elke keer gesluit word wanneer die geestelike Boself en Onderself Adamme hulle fisiese nuwe liggaam ontvang.  Pragtig en wonderlik.

:19 die Kuf(100) Then he blessed him and said: Blessed be Abram of El Eliyohn producer of Heaven and Earth… die nuwe fisiese Vav liggaam is ook die nuwe Hemel en nuwe Aarde wat nou produseer word vir die mikro Adampies in hom, net soos wat die ou Adam een van die mikro Adampies was in die vorige Adam 20.  Die Yud(10) word nou vrygemaak, Job verdubbeling.

Blessed be the El Eliyohn who has delivered your oppressors in your hand.  At that Abram gave him a tenth of everything… (een tiende Sephira of everything, dus van tien Sephiroth. Dus die hele Malchut Sephira – dus die hele planeet Aarde wat die fisiese Adam 100 se Kenwood mengbak nou is.

So die brood en wyn maal is dus die belofte dat die individuality Boself en die personality Onderself altyd ‘n fisiese Vav liggaam sal kry om ondervinding in op te doen.  Die impacation is dus ook die inskop van die tangential fase in die kosmologie waar twee tangetial bewegings van ‘n minder digte plane aanmekaar voorgestel word op ‘n digter plane; en dan begin hulle om mekaar spin en vorm ‘n atoom en siedaar, die konkrete deelties begin vorm wat die Vormwȇrelde opmaak.  Maar net na die maal van brood en wyn, volg die 72 ure, die 72 Name. Die uittog, voor die intog kan begin.

Wat is die 70 ander nasies?  Kom ons kyk net na die ware brood en wyn maal wat geneem is.  Met die Yud(10) Sephiroth Vav liggaam Testament word Abram in die vierde dimensie, vierde dood diep slaap geplaas; die dood wat die slaapdood van onderrig genoem word.  Die Samekh(60) Ruach 15×4 slaap in hfst 15 (kwart Shekinah), vers 16 vierde generasie, en 17 tot 21 se Hei(5) versies.  Die vierde dood se slaap onderrig van sy  fisiese liggaam se 10 Sephiroth se vermenging in die mengbak met die 10 nasies se tien Sephiroth: the Kenites, Kenizites, Kadmonites, Hitites, Perizzites, Rephaim, Amorites, Canaanites, Girgashites, Jebusites.  Hierdie maal en uterusse en stukkend slaan tot die 144 000 se plaasvind; die lewenskrag se inbeweeg na nuwe vorm; die nag van skoonmaak; die drie dae en drie nagte, of veerig dae en veertig nagte skoonmaak voor nuut begin kan word.

The cleansing of matter that takes place through the night between each Cosmic Day fase wat nou kom vanaf training of the mind bevrugting tyd wat 2014=7 begin het.  Die wyn en brood maal word dus ook geneem saam met the lords of form; die meesters van vorm.

Cosmic Doctrine p 201: The great regents, the Lords of form, the builders, all form is developed through them, the shapes that uncovers life consciousness… Van byvoorbeeld die Adam 90 wat nou binne die Yud(10) geplaas word as Adam Tzadik Kuf(100).  The Lords of Form are called, the lords of rhythm.  Daarom skryf die David Lord of Form die Psalms, die ritme van die vorm skeppinge.  Daarom sing ons saam met die wyn en brood maal van die Meesters van Vorm se maal van seëninge.  Vorm het ook die ritme van lewe en dood, of die metaboliese ritme van anabolisme en katabolisme, van dag en nag, van somer en winter.  So die brood en wyn maal behels die lewe wat uit die ongemanifesteerde uitkom en ongekondisioneer is.  Die Logos doen die kondisionering van die lewe deur vorm soos wat dit nou vervat is in die fisiese Adam 100 liggame op hulle Planeet met hulle planitary being bewussyn saam.  Die Archangelic intelligence of planitary intelligence is die engele wat die kondisionering doen van die ongekondisioneerde lewe wat die ongemanifesteerde Heilige voortgebring het.  Die kondisioneerders het ook ‘n doelstelling, ‘n einddoel van watter vlak van kondisionering, ewolusie hulle graag wil hȇ, wat die planitary being moet bereik aan die einde van die Program.  Die einddoel word genoem…the planetary entity.  Ook die nuwe Stad genoem van Openbaring 22:14.

So nou het ons die planitary being, die planitary entity eindproduk, en die planetary intelligence onder leiding van Metatron wat die Program hanteer.  Die Program moet in vorm gebeur, want vorm is die mould. Die fisise liggaam is die mould net soos die maan sterre en planete die mould is.  Pragtig, nie waar nie!  En dit is nie net die Vav liggaam wat in die mengbak nuut word nie, maar alles.  Hy het hom een tiende van alles gegee; alles wat vorm uitmaak in die Kenwood mengbak.  Die brood en wyn maal.  Die wyn het die Noag wat nie alles verstaan het nie, dronk gemaak.  Pragtig né!

Nou dat ons weet dat die grootste verbond in die Bybel die verbond van die wyn en brood is; ‘n bevestiging dat daar altyd die fisiese Vav(6) liggaam vir die Adam 90 in die wérelde van vorm sal wees,  moet ons nou ons fisiese bes doen om die fisiese liggaam en sy vorm wéreld te red of laat red.  Dit gee nou die baie groter en dieper betekenis van die reënboog verbond, die Tet uterus verbond.  Key 109 vir Tet(9)toon duidelik dat ons die hulp van die Vadertroon, die Seuntroon en die Shekinah moet aanvra en ook alles wat onsself kan doen, moet doen.  Dit is ‘n fisiese oorlewing stryd.  Die drie dimensionele anti-heelal kragte in die swart Kubus vervat in Mekka, moet geneutraliseer word.

Key 209, die Beit en Tav se sleutel is the hidden divine word Torah Torah Or at the end of this consciousness time

Dit is hoekom die wolf dag vir dag en nag vir nag die nuwe oopskeur en bring, dat ons nie ook net met vyf lampies vol ou olie gevang word en nie die nuwe hidden divine word gekry het nie.  Vers 29 toon duidekik die ware wyn en brood verbond:

…we have been anointed by the holy order of Melchizedek. Die wyn en brood seëning wat ons elke Shabbat aand moet neem en die nuwe groot begrip van die einde van die ou bewussyn tyd en die aanbreek van die nuwe bewussyn tyd en die nuwe fisiese Adam 100  tyd.  Key 309 die  Mem Tav  redding van die Adam fisiese liggaam terwyl ons die wyn en brood verbond bevestig. Die Seraphim wat die Program orden soos reeds gestorie. Fantasties!

Dit is net verbysterend om elke keer te sien hoe die nuwe waarheid ewolusie prent wat oneindige kere groter en dieper en mooier is, deur ‘n dun, enkel vlak geen inhoud of diepte lagie geverfde, simplistiese prentjie bedek geraak het!  Hierdie enorme Abram en Melchizedek wyn en brood verbond en een tiende van die skepping Adam 90 na die ewige fisiese Adam Kuf(100) seëning, toegeverf met ‘n vae devolusie Kersvaderagtige feeverhaaljie. Daar sal nou sonder ophou voortaan die dun toegeverfde meesterstukke gered moet word.  Die vervalsings bo-op die ware is so goed gedoen, dat dit die brein soms ‘n hele ruk neem om die ware prent raak te sien.  Daar is die wat net vinnig oppervlakkig  lees, wie se brein aan die valse prentjie so gewoond is, dat die ware nuwe nie eens raakgesien word nie.  Storetjie is nie vir net gou gou oorscan nie.

Jingle bells sal deur die slawekoor uit Aida van Verdi vervang moet word.  Die sedeprekie bril sal deur die navorsingsbril vervang moet word. Onder die ou Torah skrif van, jy mag nie dit nie en jy mag nie dat nie, is die nuwe Torah weggesteek.  Ons moet net versigtig die vlak vals prentjie bo-op verwyder. Ons moet ook die skille van ons oë afhaal.

 

 203

ZOHAR LIGGAAM

 In die huwelik wat deur YHVH se besluit plaasvind omdat dit volgens Sy heilige raadsplan beplan is, watter ouers watter kinders moet voortbring, moet die man en die vrou bepaalde take voltooi.  Beide het geen keuse in die opdragte nie; hulle sal dit doen.  Ons is almal gedoem tot perfeksie.  Daar is met die wyn en brood maal getoon dat daar twee tipes liggame is. Die Adam 90 Bo- en Onderself liggaam wat met die 4 uterusse en die mengbak se vier mengers, die konkrete stukkies na buite toe en die na binne toe bring.  Dis die ewolusie, die eenmaak Yechudim spiritulisering proses van die Adam 90 liggaam wat opgebou word na die  vyf siele liggaam, wat ons nou ook die Tzade 90 geestelike wese kan noem of die wyn kan noem, maar wat nou ‘n nuwe wynsak nodig het en dan gereed sal wees vir die nuwe vyfde dimensie wynsak en wȇreld.  Maar nou het ons ook die fisiese liggaam wat die ware nuwe wyn en brood verbond tussen Abram, Melek Tzedek en El Eliyohn nou bevestig.  Die fisiese liggaam, die fisiese..k..wat aan die geestelike Tzade gebind word, wat dan die Tzadek Regverdige oplewer.  Die Tzade(90) wat nou die 10 ontvang om die 100 Tzadek te word.

Die fisiese liggaam of wynsak of brood wat die liggaam of wynsak lewe gee, word nou geskep op die fisiese manier soos wat die fisiese Keys van Enuck weergee; die 8×8=64  en 8+8=16 fisiese manier.  Hierdie liggaam word opgebou tot 5 fisiese liggame wat een liggaam vorm.  Die liggaam se mengbak bestanddele is nou die vier menger-arms met Name, die vier oë van die Horus oogmeganisme, die chiasma oog meganisme.  Die liggaam het ligstukkies in die konkrete stukkies se plek teen die buite wand van die menger.  Die liggaam se Yechudim eenmaak na binne beweeg, word genoem die elektrifisering van materie.  Die wynsak fisiese liggaam se skeppng word deur die Keys of Enoch gegee. Daarom moet die Keys se Adam, nou die Bybel se Ddam  ontvang.

Keys se Key 204:25-34, bl. 209 se Aleph tot Yud  fisiese Adam skepping, die..k..moet nou die Bybel se geestelike Adam skepping van Aleph tot Yud, die Tzade ontvang om die volledige Tzadek te gee.  Die sewe Menorah Shabbat maal waar die man, die Vav, nou die Yashar lig afbring; die ongekondisioneerde reguit lig en vir sy huweliksmaat aanbied.  Met die wyn en brood Shabbat maal, moet die vrou, Zayin met die nege Menorah maal, die oop 8 Chet chakra en nuwe 9 Chet bevrugte uterus, die Yashar reguit lig nou ombou met die twee chakras, 8 en 9 by en terugstuur met die nuwe opgeboude 144 000 stukkies en 144 000 elektriese volt by, as die Chozer terugkerende lig wat ver verby en hoër en en meer intenser gaan en is, as die oorspronklike.  Dus ewolusie Teshuvah met Havayah liefde; dus baie groter bewussyn beskikbaar vir Kether Chokmah en Binah.  Dus het die fisiese liggaam ook die vyf liggame nodig om die vyf geestelike siele se take in die fisiese te doen; die fisiese vyf dimensies volgende vlak van nuwe dag na die nag.  Die somer na die winter.  So die man as die eggenoot wat elke dag die Yashar lig afsmeek en studie en Benyamin prooi verskeur en storetjie tik met die sewe minora lig, moet dit vir sy vrou gee.  Sy vrou moet dit neem en by haar Chet(8) oop chakra en Tet(9) uterus se 9 Menorah lig sit en opstuur as die 8 baie  sterker Chozer lig.  Chet Zayin Resh = Chozer; die Chet huwelik van die Zayin Batsheba uterus 9 wat die Resh art of clarification beligting gee, met die Chozer nuwe lig.  Die vrou moet haar deel doen, want net sy het die uterus, Tet.  Net sy is die Binah 2 verdubbeling en Caf(20) verdubbeling en Reish(200) art of clarification.  Net Esther kan die Program red.  Net Binah as 50, kan die Yobel vrymaking bring.  Die vrou moet die man se daaglikse brood neem wat hy swaar verdien het en  dan daarmee  die water van die 4 Dalet uterus of oë, die 40 Mem, die 400 Tav  ombou in die  wyn van die  huwelik.  Vrou, net soos die man, het geen ander keuse as om te lewe nie.  Key 209…hidden divine word at the end. Die 9 uterus vrou moet haar  deel doen om die geheime daagliks aan te bied wat haar man haar gee.

9 blokke Diagram: die 9 tye – dus plek vir 5 liggame plus 5 siele

Dus die fisiese liggaam met sy 5 liggame in die 5 blokke wat ‘n kruis vorm.  Die vyf liggame gereed vir spirituele transformasie. Die elektro magnetiese liggaam, die epi-kinetiese liggaam, die eka-liggame, die gematria liggaam, die zohar liggaam.  Die vyf-in-een liggaam funkioneer hoofsaaklik met die ligdeeltjies.  Die liggaam het ook drie van die vyf siele in die lig benadering, nl. die nephesh, die ruach, die neshemah geaktiveer; die drie siele sal dus nou in drie van die kruis blokke funksioneer.  Dit was nou ons Keys van Enuck 64 en Metatron liggaam, ook die tipe Cristen drie-in-een tipe denke en se fiesiese liggaam wat die denke wil laat opstaan eendag.  Maar ongelukkig kort die liggaam nou nog die volgende ware volledige liggame, soos wat die ware nuwe brood en wyn maal toon tussen Abram, Melek Tzedek en El Eliyon.  Die liggaam wat nou volg; die Adam 45 Boself 7 plus Adam 45 Onderself 7 se Adam 90×14.  Hierdie wese sonder die fisiese liggaam, vul dus al 5 die kruis blokke met sy vyf siele: die nephesh, ruach, neshamah, chay en yechudim.  Maar het geen liggame in die vyf blokke nie, so die Adam 90 is die ware wyn wat by die vyf liggame Onderself as ware brood geneem moet word.  Die ware nuwe Testament maal wat die ware Meester weer saam sal geniet in die ware nuwe vyfde dimensionele.  Vul die training of the mind blokke self in en mediteer daaroor.  Dink wat sal gebeur as jy hulle vierhoek piramides maak…

Storetjie het nou van die Adam 90 kant af, die Adam 90 op die brood en wyn maal geplaas.  Kom Storetjie plaas nou die fisiese Adam 10 kant se maal op die brood en wyn tafel.  Ons begin met die elektro magnetiese liggaam:

Electro Magnetic Body: This vehicle body codes your physical body directly into another consciousness regions of the local Universe through the whole array of family of electro magnetic waves.  The E M vehicle must work with its Christ Overself body or a Master of Light if it is to work with the many electric spectrums.  One must first illuminate the E M vehicle with light before one can cross the threshold of negative mass (Epi kinetiese liggaam), the biological plasma used by the energy vibratory body for projection and teleportation within a singular dimension.  The Epi Kinetic body is the consciousness vibratory vehicle which can pass through the common kinetic paradigms of velocity and mass. Great energies of vibratory protection, inspiration and balancing of creative consciousness levels with the unconsciousness and sub consciousness levels can take place through this vehicle. 

Eka Body: There exists a substratum of direct current potentials in the body which precedes the action potentials of biological reality.  This uses higher consciousness body to substratum which can co ordinate the inner realities of each consciousness vehicle through an interconnecting clock manifold whereby consciousness time can be in perfect control of the biological clocks and mundane reality.

Gematria Body: On physical planes it can control the ratio between the plasmic state of living things and atomic molecular matter.  The Gematrian body is made up of light geometries used in consciousness creation inspiration for healing, which can mathematically arrange its energy meridians of the human system to make them available to guide and energize the body. 

Zohar Body: The body vehicle of the outer light that permits the body to go beyond the light cone of immediate relativity.  This body places a body of light around the four other vehicles so that the physical body can distinguish between sacred light and profane light.  The coat of many colours which is the foundation of the energy form of the New Jerusalem.

So Maatjies, ons moet die nuwe Adam 90 met die vyf siele wyn van: ‘dit is my bloed’ in die nuwe Adam 10 met sy vyf liggame gooi. Die brood wat die nuwe Adam 10 ‘dit is my nuwe liggaam’ is, eet en drink, want dit is wat julle moet word.

 

204

ALTYD ‘N FISIESE LIGGAAM

Die fisiese Adam wat die Adam 90 voltooi met 10 na Adam Tzadik Kuf(100) toe en wat se ewige fisiese bestaan nou deur die wyn en brood een tiende maal geseën is, moet Benyamin nou nog buit uitdeel. Daar moet nog meer van die liggaam op die wyn en brood tafel aangebied word. Geestelik het Adam 45 Boself 7 plus Adam 45 Onderself 7 nou as Adam 90 en 14 nou al 7 vlakke van ewolusie voltooi.  So die fisiese liggaam van die fisiese brood en wyn maal wat fisies geëet word, moet bykom en moet nou die 7+7=14 aanvul na 8+8=16 toe.  Die 16de letter is “Ayin(70) “Divine Providence”.  Ayin 70 wat die “10” liggaam bysit by die David plus Batsheba 7 Zayin liggaam.  So hier vind die ongemanifesteerde Heilige se ongekondisioneeerde abstrakte manifestasie in al die sewe vlakke, nou die Ayin(70) Divine Providence kondisionering deur die fisiese liggaam, die Ayin letter 16. Pragtig.  Die konditionering vind deur Metatron en sy arc nog ‘n voorbeeld van die arc boog verbond engele en engele plaas.  Dus moet ons na die boek kyk wat die Divine Providence kondisionering beskryf, en wat deur Enuck so mooi opgeteken is in die 8×8 =64 Keys, vir die 8+8=16 Ayin en deur Yahkob Hurtak vir ons gebring is.  Ons lees dus Key 316 en 216 en 116, om meer te leer van die fisiese liggaam vir die geestelike Adam 90 met sy vyf geestelike siele.  Wat sien ons dadelik?  Die brood en wyn verbond fisiese liggaam, het ook nou vyf fisiese liggame.  En dit is nie al nie; net soos met die mengbak se vier meng arms en die vier uterusse waardeur geskape word, het die oop agtste chakra fisiese liggaam nou ook vier oë waardeur hy geskape word! Wat gaan hier aan, Maatjies?

Ons het nou hier ‘n stuk buit wat voordat ons dit begin opsny, toon dat met die fisiese liggaam, ‘n verbintenis bestaan tussen die vier uterusse van die Zayin(7) en 13 en 26 en 54 en 108; en die vier oë van die Ayin(70) en 7000 en 70 000 en 140 000  en 144 000 – die kondisionering van die abstrakte en die opbreek in stukkies van die konkrete.  Die prosesse van die roete vanaf die ou drie dimensioneel deur die vierde tyd Merkavah dimensie, na die nuwe in die vyfde dimensie.  Dit is ons nuwe buit op die tafel.  Met ander woorde, die begrip ‘fisies’ is gekoppel aan die begrip ‘dimensie’ en ‘dimensie’ is gekoppel aan die getal sye van die die basis struktuur wat die dimensie begin.  Ons fisiese wȇreld loop van drie sye dimensie of drie tye, af tot nege sye dimensie of nege tye.  Tien is weer die drie sye begin, maar is iets totaal nuut heeltemal buite ons begripsvermoë.

Key 116:  Yud Resh, waar Resh “the people” of Yud “the god” is. Die fisiese liggaam staan bekend as The Great White Brotherhood, wat as ‘n gesamentlike veld van intelligensie die heelalle herstel.  Hierdie fisiese liggame met hulle geaktiveerde agste chakras kommunikeer in Key 216 deur middel van die Lamed Hei, die Merkavah of Eliyah kommunikasie met kristal tonge van vuur gerig na die wysheid van die baie Heelalle.  Daar waar die Vaders in Key 316 in Nun Beit se heilige oë kyk hoe die …whole light beings  come in appearance of man.  Wnderlik. Die Adam 90 whole light being beweeg in die fisiese Adam in en hulle twee is een.  They who see, will see…pragtig!

Key 316: hierdie Key is ‘n groot studie  op sy eie, maar opsommend bewys die hele Key nog steeds die ingewikkelde prosedures deur die dimensies om te verseker dat daar altyd ‘n fisiese liggaam is om die fisiese wyn te drink en brood te eet.  Dit is die fisiese Adam liggaam met die oop 8ste chakra, dus Ayin(70) die 16 dubbel 8 liggaam, wat eenword met die Adam 90 liggaam, se voortbestaan, se wyn en brood verbond wat die volledige drie-in-een Yahoshu-ayin kom herbevestig het.  Dus die Abram Melchizedek El Eliyohn drie-in-een verbond, want die fisiese liggaam,

Key 316:8 vir oop 8ste chakra: The physical creation must pass its coding through this screen of light (the Eye of Horus)…if it is to receive a celestial image from the divine Eye.

Daar is dit pragtig – die celestial image, die geestelike Adam 90 kom vanaf die Divine Eye. En die fisiese Ayin(70) Adam 16 met die geopende 8ste chakra,  moet deur die Oog van Horus gaan – die vier oë vervat die hele liggaam.

Die Ayin(70) beteken ook oog; uitgespel is dit Ayin(70) Yud(10) Nu(50) dus 130 of (5×26( of 5 x Havayah liefde. Dus die vyf liggame: electromagnetic body, epi-kinetic body, eka body, gematria body, zohar body.  Dan is daar die vyf siele om raak te sien in die Adam 90; die nephesh, ruach, neshamah, chai, yechudim.  Nou kan daar deeglik oog kontak gemaak word tussen die abstrakte wat vorm moet aanleer by die konkrete.  Die konkrete liggame kan die abstrakte siele kondisioneer; die oë kan mooi dophou.  Nou verder, Yud Ayin Kuf Bet = 182, is nou Yahkob, die Man van Ayin, dus die 1x8x2=16.  Ayin nog ‘n keer.  Nou 1+8+2=11 – die 11 Onder, dus die 1 meer as die toegelate 10 van die Onder. Die steel van die eersgeboortereg van Esau, maar dieselfde as die gemanifesteerde ongekondisioneerde abstrakte, nl. Yud Hei Vav Hei wat nou gekonditioneer word deur Aleph Dalet Nun Yud en wat nou evuleer en met Yechudim, gee Yud Aleph Hei Dalet van Nun Hei Yud 91, dus 1 meer as die Adam 90.  Dus 1 positive evil Teshuvah live positive 1.  Die 1 wat nodig is om 49 nou 50 te maak.  Dit toon dat die fisiese liggaam Ayin tog die Adam 90 gekondisioneer het. Of Yahkob as fisiese Yisrael het die geestelike Adam 90 gekondisioneer. Die konkrete het die abstrakte gekondisioneer.

Key 308:37 Enoch explained to me that there would be three resurrections depending on the consciousness state of belief. Those who would unify their spiritual consciousness…(die dubbele Adam 45,dus Adam 90 al vyf siele) with all five bodies…(met die fisiese Ayin(70) liggaam waarmee die geestelike Adam 90 nou eengemaak word, sodat die vyf-in-een siele nou die vyf-in-een liggame kan bevat in die vyf dimensionele nuwe wȇreld)…would be taken first.  Om die brood en die wyn eerste te eet saam met die Meesters.

 

205

DIE KONINKRYK IS SOOS…

 Opsommende training of the mind stimulering om die ‘Koningkryk is soos’..begrip te ontwikkel.  Daar is 10 Sephira in een kompleet struktuur; 9 van die Sephira bevat die “abstrakte  ongekondisioneerde” van die Oneindige Ongemanifesteerde “nothingness” NOT. Die oorblywende 1 Sephiroth nl. Malchut is die fisiese konkrete, dus die rugstring tipe mould waarom die 9 Sephira saam nuut gevorm word.  Dus die ongekondisioneerde Adam 90 met die vyf siele van abstrakte, het die fisiese Adam 10 konkrete liggaam met sy vyf liggame nodig as ‘n mould om  gekondisioneer te word.  Die Adam 90 is die ou wyn.  Die Adam 10 is die ou wynsak wat brood eet.  Die gekondisioneerde abstrakte nuwe wyn het nou dan ook nuwe wynsakke wat nuwe brood eet nodig.    Nuwe wynsakke wat die nuwe wyn nie “dronk” sal maak nie.  Die vyf liggame van die konkrete, verteenwoordig die 70,000 stukkies wat eers volledig bereik moet word.  Ook genoem die Nadir toestand, voordat die elektrifisering of Yechidim eenmaak proses kan begin. Die terugkeer na bo en na die middel wat sonder beweging plaasvind. Die Eliyah Merkavah beweging, die Esther na haar wynmaal en broodmaal se 127 wat net ‘n omdraai is van die Hamman dewolusie, na die Yisrael ewolusie.   Nog steeds in die 127 of 10 Sephiroth of hele Planeet, of verteenwoordigend van die hele Malkuth; verteenwoordigend van ‘n volledige eenheid van 10 Sephira.

Maar met n groot verskil; ‘n baie groot verskil: Teshuvah met Havayah liefde verskil.  Hier is die grootste geheim Maatjies! Die geheim is dat die ongekondisioneerde abstrakte Adam 90 met die vyf siele, nou deur die konkrete fisiese Adam 10 met die vyf liggame se Teshuvah met liefde Havayah  gekonditioneer geraak het.  So die bestanndele van die Adam 10 se vyf liggame wat die kondisionering doen, is die Teshuvah doen; is Havayah liefde.   Fantasties!  Dit is die Havayah liefde wat die terugkerende lig, die Chosher lig, nou baie hoër neem, en die heilige “ongemanifesteerde” NOT so baie behaag, dat daar weer nuwe lig vrygestel word.  Die nuwe wat meer is as die ou Aleph Tav siklus  en dus ‘n nuwe Aleph Tav siklus na vore bring!

Dit is die man Mordechai wat by die poort van die uterus, die Tet(9), negende chakra, van die Binah, die vrou van die koning Chokmah sit en vra dat Esther, die Chet(8) huweliksmaat, die agste chakra, oopgaan.  Die 8 kommunikasie wat plaasvind as Esther voor die koning Wysheid intree met haar wyn en brood maaltye beplanning, sodat die seëninge kan plaasvind van tussen Abram Yisrael en Melek Tzedek.  Die regverdige optrede koninklike handeling van Yisrael en Hamman, en die allerhoogste El Eliyon. Die ewolusie Teshuvah Havayah liefde optrede van die Keys of Enuck fisiese Adam 10 met sy fisiese vyf liggame wat met sy Teshuvah met Havayah liefde, die kondisionering doen van die abstrakte Adam 90 met sy vyf siele. Die boek van Esther wat vlieg saam met die piramide opsommend voor in die Keys. Wonderlik!

Die matematiese ingewikkelde fisiese piramiede Adam 10 met sy ingewikkelde fisiese 5 liggame, wat die ingewikkelde natuur en kern en wiskunde en chemie en fisika, ens. se 8×8=64 en 8+8=16 kan doen en verstaan van die konkrete stukkies waarin die lig opgebreek het.  Ook verstaan dat die stukkies nou ge-elektrifiseer moet word.  Alles die werk van die 64 Keys fisiese Adam 10.  Sodat die Adam 10 nou met sy vyf liggame die abstrakte Adam 90 met sy vyf liggame kan laat vorm aanneem.  Dit moet nou met behulp van die Chet(8) huwelik tussen twee liggame gedoen word.  Die fisiese piramiede Enuck Adam 10 moet nou die abstrakte geestelike Adam 90 Torah skrifrol wat oor die piramiede vlieg, bevrug.  Die Tet(9) uterus bevrugting van die negende chakra.  Chakra 8 en 9, die vrou en die uterus, verstaan niks van die fisiese piramiede en fisise vyf liggame nie, maar die huwelik Chet(8) en die uterus Tet(9) kan bevrug word deur die fisiese ingewikkelde liggame, want die vrou het die uterus en die uterus tot hart koppeling.  Die Teshuvah met Havayah liefde roete moet gevolg word.

Hierdie belangrike Teshuvah met Havayah liefde bevrugting, moet Benyamin nou as die nuwe prooi se nuwe buit voorsit.  Die groot taak elke dag is dat vir elke tien ure wat Benyamin jag en slag as die man, moet die vrou die een tiende, dus een uur spandeer  aan die buit om die buit te verwerk.  Dan moet die vrou en die man na haar terugvoer van hart na verstand, gevoel en emosie na logika en verstand, Venus na Mars, nou ‘n wyn en brood maal beplan soos wat die vrou Esther na die koning Chokmah gaan neem in die uterus; die kasteel en die agste oop chakra kommunikasie wat sy, die Shekinah Heelal het met die Vader Heelal om die Seun Heelal te red.  Alles hang van Esther en Mordechai by die uterus poort se daaglikse kommunikasie af.  Mordechai moet vir die terugvoer van Esther wag; sy sit in die sleutel kommunikasie oop 8 chakra posisie.  Mordegai se derde oog is oop, nie sy 8ste chakra nie.

Daar is ‘n groot verskil tussen die die twee. Die derde oog gaan oop vir die Ayin(70) Adam om die vyf liggame te bemeester, die 64  Keys te bemeester, die fisise Adam 10 se Malchut Aarde te bemeester.  Die Benyamin prooi te bemeester en dan vir Batsheba met die oop agste chakra wat op dieselfde plek sit, met die nege uterus te bevrug.  So gaan die chakras dan korrek oop.  Die 8ste chakra “derde oog” kommunikeer met Chokmah.  Binah kommunikeer met Chokmah met die agste Chet huwelik chakra.  Pragtig, nie waar nie!

Man en vrou kommunikeer hier en dit aktiveer Binah vrou om met Chokmah man te kommunikeer bo!  Ons het nou gesien hoe groter en dieper en meer die ware nuwe Testament behels.  So die vals stukkie waarheid Nuwe Testament het dus ook nou net ‘n vals stukkie waarheid boodskap ingehou – die net glo en is gered boodskap.  Die ware nuwe Testament boodskap moet dus ‘n baie groter en vollediger boodskap inhou.  So wat vervang die ‘glo en gered’ boodskap?  Die boodskap word vervang met die Teshuvah met Havayah liefde boodskap.  Hoekom hierdie boodskap?  Dit is die Teshuvah met Havayah liefde boodskap omdat dit die metode is waarmee die konkrete fisiese Adam 10 nou die abstrakte Adam 90 kan help om die Adam 10 laat vorm aanneem, en die vorm behou nadat die konkrete vorm weggeneem is.  Die resultaat behels dus die wonder dat die Skepper nou uit sy skepping iets aangenaam soos groei in liefde, terug ontvang het.  Teshuvah met liefde, Havayah lewer dus die groei in liefde resultaat.  Dink mooi daaraan Maatjies, God is reeds alle lewe; ons kan Hom nie meer lewe gee nie, maar ons kan Hom oorweldig met die Teshuvah Havayah liefde.  So wat is die soort liefde?   Dit is baie duidelik dat voordat die pad terug aangepak word vanaf die konkrete teen die buitering van die mengbak, daar seker gemaak moet word dat al vyf die fisiese liggame deeglik bemeester is.  So hoe doen ons dit?

Ons doen dit uit twee benaderings.  Een, die 64 Keys wetenskaplike vyf liggame manier, en twee, die Torah se Jaar Shabbatte manier, en wel die tweede ses maande reeks van die drie Jaar Shabatte: Trompette Dag, die Yom Kippur en die Sukah self. Die hou en gedenk en handelinge en Benyamin prooi verskeur en buit uitdeel van die Torah benadering, plus die 64 Keys of Enuck. Dit bring ons by die Nadir punt van die fisiese maksimum opbreek van die konkrete stukkies of ligdeeltjies of sparks.  Nou kan ons eers die vyfde dood sterf.  Die vyfde dood behels die vrymaak, die Yobel vrymaak, die jaar 2012=5.  Wat behels die dood?  Dit is die afsterwe van die Personality.  Die liefde van die personality se ‘ek het lief’ tipe liefde. Die God het lief tipe liefde; die persoonlike tipe liefde waarop die vals Nuwe Testament gebaseer is.  Die tranetrek selfbejammering emosionele liefde, die kalwertjiefdetjies; die liefde waar die EK die hoofrol speel.  Ek glo, ek is gered, ek gaan hemel toe.  God het my liefgehad… Ek ek ek ek ek; vyfkeer sterf een ‘n dood vir elke ek.  Die vyf ekke is nou dood, nou word die grootmens liefde gebore – die Teshuvah tipe Havayah liefde wat nou die werk doen waarvoor ons geskape is.

Cosmic Doctrine p.163…he would no longer love with the personal love that loves a person, but the higher manifestation of love which self is love and loves no person or thing, but is a state of consciousness in which all is embraced.  He then seeks freedom from a lesser love, and with this desire for escape from that which is good for the finite, causes the fifth death, and he is born into consciousness of the individuality and lives upon the plane of individuality.

Daar is geen ontsnapping uit die liefde van die kringloop van die Alef en Tav voordat daardie Liewe Jesus van die net Alef Tav kringloop afgesterf word met die vyfde dood nie.  Net die Teshuvah met Havayah liefde wat een na die vyfde dood eers vind en aan die vader  aanbied, maak  jou  vry want dan eers vervul  jy jou doel waarvoor jy geskep is.

So nou kan ons begin om die regte pad te stap in ons lewe; die pad van die regterhand. Die pad doen die regte ding, die pad is die ewolusie pad.  Die pad is die Teshuvah met Havayah liefde pad.  Die pad wat die heilige onskuldige lewe van die Oneindige Heilige Ongeopenbaarde nou terugbring na hom toe, maar met die aanwins van die Havayah liefde by wat ons, Sy skepping, vir hom so oorweldigend bygevoeg het, dat hy sommer weer vir ons nuwe lewe uitstort vir ‘n nuwe Program.  Hoe wonderlik is die ware nuwe lewe uitstort nuwe Testament nie?   Daar is nie woorde wat die oneindige groot verskil tussen die ware nuwe Testament se ware nuwe Aleph Tav kan beskryf nie.  Maar dit is nie die hoofdoel nie.  Nee, die diens, die vreugde, die tevredenheid in ons wat ons oorweldig met die wete dat ons so ‘n groot vreugde vir ons Skepper was, dat hy so oorloop van Havayah liefdesvreugde dat ons oorspoel word met die beker van El Eliyohn wat op ons hoofde oorloop.  Die vrede vreugde wat die pad van die regter regop-om gebring het; die feesmaal van die nuwe wyn in die nuwe sakke in die nuwe vyf dimensionele.  Die hoof aandeelhouer met die wyn en brood maal, El Eliyon was so vol vreugde en so gelukkig en so oorlaai met die vennoot en sy vrou, Abram en Sarai  met hulle getroue Teshuvah met liefde Havayah op die regterkant pad, dat hulle harte oopgebars het van lewensvreugde en lewensliefde.  En o ja, voor ons vergeet om dit te noem, hulle het sommer so as ‘n ou bysakie nou ook maar so terloops in die verbygaan en heel eenkant van die hoof vreugde maal, elkeen nou maar ‘n Hei ontvang!  Ja, die reg op ‘n bonussie, ‘n heel nuwe Aleph Tav program en elkeen ‘n splinternuwe model liggaam ook!  Sarah kry tot ‘n nuwe model uterus ook, maar dit is maar net ‘n bonussie.  Die groot vreugde is die Hoofaandeelhouer se vreugde. Dit is Teshuvah met Havayah liefde.

Cosmic Doctrine p. 185  Evolution by the right hand path is accomplished through the withdrawal of the perfected life from the forms which separate the syntheses of the principles which the forms were designed to express.  The sublimation of principles into ideals and the realization of ideals by cosmic consciousness.  Such is the evolution upon the right hand path. It will be seen then that essence of evolution is unification and the manifestation of the unifactory principle upon the planes of manifestation is love. (Havayah) Whether that love be intellectual sympathy on the Plane of Concrete Mind, or physical unity on the Plane of Matter, love in all its aspects is the symbol of the Logos Zone.  The aim of evolution is to make all things one. And upon the plane of manifestation there are but two things that makes all things one; death and love.  Death is the manifestation of the left hand path, thus when they continue the devolutionary path, they reach a point where there are no more shells for their ensouling and they will be unable to contain form, and will dissolve into the unorganized elements of substance and cease to be potent for evil or live. (Omdat julle lou is sal ek julle uitspuug). That is the record of the left hand path.  Love (Havayah) is the manifestation of the Right Hand path.  Who loves (Havayah) however dim may be his concept of love, manifesting unification and unification is the goal of evolution.  God is one. Love makes one.  Truly God is love.  Who expresses love brings spirit which is ONE, into manifestation. To be loving is to be good. Havayah, is lief, is lewe…

 

206

DIE VYF KANNETJIES OLIE

Die drie-dimensionele van die drie kruise op Golgotha word nou ook toegepas op die drie vennote van die wyn en brood en een tiende maal met die Teshuvah met Havayah liefde feesmaal.  Kom Storetjie kyk na elkeen van die drie vennote afsonderlik; wat is elkeen sy rol wat hy moet speel?  Wat is elkeen se bydrae?  Hoe kom al drie nou saam in die vierde kruis, of dimensie of tyd dimensie, of elektro magnetiese stilstand, Merkavah, Lamed, die Eliyah Wa van Vuur, bymekaar?  En dan oppad na die nuwe, die vyfde dimensie, die nuwe Aleph Tav een kwantum bo die vorige Aleph Tav met die nuwe liggame met Hei en nuwe uterus?

Laat hierdie instellinge, gebooie, verordeninge, Shabatte en seisoen feestye vir julle ewige insettinge wees vir julle en julle nageslagte vir ewig en altyd in al julle geslagte.  Dit is my Atah se Torah.  Aleph Tav tot nuwe Aleph Tav seisoene vir ewig en altyd maar met die pragtige resultaat dat dit wat in die vorige Aleph Tav aangeleer is en bygekom het as nuwe, nou saamgeneem word na die volgende nuwe Aleph Tav as die nuwe ekstra genetiese ingeboude karaktertrekke in die ewige ewolusie van El Eliyohn; die hoof vennoot in die drie-in-een vennootskap wat ook die ontvanger is van die Teshuvah met Havayah liefde en die nuwe Aleph Tav siklus weer bydra.  Ook die 2 x Hei bydrae.  Ook die nuwe uterus bydrae, ook die nuwe liggame bydra.  Die Melek Tzedek vennoot tree op as die regverdige boedel eksekuteur.  Die drie-in-een vennootskap trust moet korrek en regverdig bestuur word.  Melek Tzedek vorder ook die korrekte tiendes in.  Hy hanteer ook die Hamman en Yisrael gevalle regverdig.  Hy hanteer ook die regverdige kommunikasie tussen die man se derde oog bekomde kennis, se oordrag na die vrou se uterus wat deur haar oop agste chakra met Binah se uterus kommunikeer en wat dan met haar man, Chokmah met haar agste chakra komunikeer.  Chokmah kommunikeer dan weer met Kether.  Pragtig nie waar nie?

Die derde vennoot, Abram.  Hier moet Benyamin die Wolf nou net eers nuwe verskeurde prooi as buit aanbied.  Hierdie Prooi is in die ou liniëre reguit denke en simplistiese begrip van gebeurtenisse en wesens in tyd asook begin en einde en einde en begin in tyd aangebied, maar die vars buit nou is die nuwe ronde op-spiraal beeld.  So Abram van die land Ur, of vorige Aleph Tav siklus op dieselfde Aleph punt wat ook Tav punt is van al die agt kere Aleph Tav van die nege tye van die fisiese liggaam, dus die 8ste chakra, kan al 8 kere se Aleph Tav begrip hanteer, verstaan, verwerk, dus shema, van die nege tye tegelyktydig. Fantasties!  Die Chet 8 chakra is oop van die Tet(9) tye Uterus.  Verstaan, shemah die maatjies dit?  Daarom is die Abram van Ur, ook die Abraham, ook die Abrahamento ens.  Dus die siklus wat was en wat is en wat kom, alles ineen op die punt se begin en einde, en einde en begin ineen.  Maar dit is net agtergrond.  Wat nou van belang is, is dat Abram op die Abram stadium regverdig opgetree het met sy Lot en vyf konings hantering en sy smeek vir die redding van 10.  Daarom kan hy nou die wyn en brood maal geniet. Maar vir die wat kan begin sien, sal nou begin sien dat die wyn en brood maal, eintlik die nege tye ineen agt maal is, die Tet(9) uterus in die 8 chakra van die vrou met die bevrugte uterus Tet(9). Dus die 9×8=72   Heilige Name maal.

Met die regverdige optrede word Abram beloon en geseën met regverdigheid. Regverdigheid het hy nou as abstrakte aangeneem by die konkrete vorm en nou self regverdigheid in sy gene gekry, nou is hyself die Regverdige en dus hy word Melek Tzedek. Fantasties!  Melek Tzedek word nou geseën as  die een van die Eliyohn van die El Eliyohn wat beskryf word as die Allerhoogste God van die gode.  Die ware ewige nuwe Testament wyn en brood maal van die Vader van die Vader Heelalle, behels dus die ewige bevordering van die Tzede Abram na Melek Tzedek en die Melek Tzedek of Abrahamentho met die Hei hande Teshuvah met Havayah liefde optrede se bevordering na een van die Eliyon van El Eliyon.  Fantasties hoe groot die ware 8ste plek oop derde oog man, en 8ste oop chakra vrou met bevrugte 9 uterus, die 72 heilige Name wyn en brood maal van die ware nuwe Testament van die Keys Piramide met die Esther Atah Torah van die 108 Heilige Name is.

Opsommend: Net soos die ewige drie kruis ampte, is daar die drie ewige ampte bekend as die Abram amp en die Melek Tzedek amp en die El Eliyohn amp.  Die een wat dus regverdig optree, word geseën met die Abram amp wanneer die een in die Abram amp nou bevorder word, saam met sy vrou na die Abraham en Sarah kwalifikasies.  Wanneer hulle dan die taak voltooi wat die Tzade taak van die Melek Tzedek koningskap is, dus die koningskap werk verrig, maar nog nie die koningskap titel het nie, dus die een van die Elohim in die El Eliyohn Elohim rangordes het nie.  So, wanneer die koningskap werk doen wat ‘n Elohim werk is onder die regverdige Elohim amp, ontvang die een dan die koningskap rang vir die werk wat ‘n Elohim tipe funksie is; dus ‘n Elohim tipe koning Melek Tzedek, om dit so te stel.  Een van die eenheid bekend as Aleph een; die baie wat nou met ewolusie weer Yechudim een geword het.  Die nuwe – een – met ondervinding.  Die ware nuwe Testament wyn en brood en een tiende maal wat die ou Testament duidelik reeds uitspel in die begin, is so groot en so duidelik en so waar.

Met die bruilof in Kana word ses klipkanne vol water gemaak en verander in goeie wyn.

Ja, 6 kanne vir die Ka Vav(6) struktuur wat die wyn kan akkomodeer met die Chet(8) huwelik met die 8ste oop chakra waar die Tet(9) uterus  bevrug word deur die man Vav met die oop derde oog wat ook op die 8ste chakra se plek geleë is, gedurende die water Mem vloed tyd van die Ark reënboog verbond.

Die diepte van die wyn en brood maal en die een Sephiroth op tien Sephiroth se een tiende gee, word deur die Abrahamentho van Pistis Sophia as Yahoshua bevestig met sy stelling wat hy gemaak het dat hy die Bene Adam is en ook die Bene Elohim is.  Hy is nou die Adam Kadmon en die Elohim in die Eliyohn deel van die El Eliyohn eenheid.  Die Aleph echad Yechudim eenheid.  Dus kan elkeen van ons ook van Adam Abram vorder na Adam Abraham en dan na Adam Kadmon Abraham.  Ook vorder van Abram na Abraham bene Elohim na Abraham Melek Tzedek; een van die Elohim van die Eliyohn van die El Eliyohn, as ‘n god van die gode van die Allerhoogste god.  Hoekom is dit waar?  Dit is waar, want die Torah stel dit duidelik dat, hy wat weet “dat Yud Hei Vav Hei” YHVH is ook “Aleph Lamed Hei Yud Mem”..Elohim of Y H V H = A L H Y M, leef reeds.  Hy wat shema dat Bene Adam word Adam wat die Adam Kadmon voltooi = Bene Elohim word ‘n Elohim wat die Eliyon van die El Eliyon voltooi.  Die begrip Yechudim eenheid beskryf bogenoemde.

Die Merkavah Sukah, beskryf bogenoemde ewolusie se eenwordings eenheid, die stukkies van Aleph(1000). Die elektrifisering van die fisiese liggaam.  Die sriritualisering van die geestelike liggaam.  Die middelpunt wat so groot soos die sirkel word.  Die wyn en brood maal is vir elkeen van ons om te neem en as Ben Adam deel te word van die Adam Kadmon.  En ook as Ben Elohim deel te word as ‘n volwass El in die Eliyon deel van die El Eliyon.  Verstaan, shema, die Maatjies die groot verskil tussen die ware nuwe Testament maal wat toon dat elkeen van ons deel van Adam Kadmon word en deel van die Elohim word, want die een is ook die ander een?  En wie dit shema, leef reeds, is reeds weer gebore teenoor die vae vals Nuwe Testament godsdiens belofte?

Dit skep vir my ‘n prentjie van DNA stringe wat net aanhou spiraal in die groot oneindigheid in – doomed to perfection! Baie mooi!

Maatjies, let op die groot verskil tussen die vals Nuwe Testament van die Christen waar die spiraal vashak en al in die rondte op een vlak draai waar die vorige DNA kode van Aleph na Tav, maar net weer herhaal word, sonder enige nuwe lewensgroei van iets nuut by.  Net dieselfde spin binne die Aleph Tav wat Aleph Tav bly.  Die herhaling bly in die Seun Heelal vashaak as ‘n Boom van Kennis sonder dat dit die Boom van Lewe word wat groei met die boom van die Lewe se groei na die Vader Heelalle toe.  Die groei vind plaas met die deurbreek deur die vorige siklus van Aleph Tav na ‘n nuwe siklus in die Vader Heelal in; die DNA Boom van die Lewe spin nou in die Vader Heelal in.  Die bene Adam aan die Seunkant breek nou deur na die Adam toe, maar nie op sy eie soos die valse wat sy eie roem soek nie, maar as deel van een Adam Kadmon.  Die Bene Elohim, wat ons ook is, breek ook deur die vasgevangde ou gode, die goue kalf gode, die sit aan die voete van die vasevangde Jesus Seunheelal hemel voete wat vasgevang, net in dieselfde Aleph Tav siklus  bly.  Die Bene Elohim breek ook deur vanaf die nuwe siklus in die Vader Heelal as die El van die Eliyon onder die El van die Eliyon, die God van die Gode, nie alleen as ‘n god daar eenkant wat sy eie roem soek nie.  Die Boom van die Lewe se DNA spin ewolusionȇr van Seun Heelal na Vader Heelal.  Die Bene Adam spin ewolusionȇr vanaf Seun Heelal na deel van die Adam Kadmon in Vader Heelal.  Die Bene Elohim spin ewolusionȇr van Seun Heelal na ‘n El in  die Eliyohn onder die beheer van die El van die Eliyon in die Vader Heelal.

Almal van ons kan dus Openbaring 22:14 bereik, maar ons moet ons self eers reinig en heilig, dus deel word van die Yisrael spiraal Torah program; die Ateret ha Yesod program, die een stam boom program, die een DNA spiraal wat van die Seun Heelalle deur die Archturus Midwegstasie  deur spiraal.  Wat is die rede?c Die rede is dat in die Vader Heelal moet die personalities nou die EK kalwerliefdetjies met die Vyfde Dood reeds afgesterf het en nou die grootmens, die Vader is Liefde se liefde bemeester het.  Havayah liefde wat die sement is wat die DNA van lewe een string maak, die Yechudim bou, die eenwording, sodat daar in die Vader Heelal nou een Adam Kadmon is; dat daar nou die een Eliyon struktuur is, die eenheid van gode onder een God beheer.  Die eenheid van Adam en die eenheid van gode in die Vader Heelal.  Anders kry ons dat elkeen sy eie lig en eer en roem soek, die eie sonne eenkant, die vals sonne eenkant, die vals Christosse soos die vals Testament se Christos wat sy lig as seun net in die Seun Heelal vir homself wil hou.

Dit is die prooi wat Benyamin nou in die skoonmaak nagfase moet vang en verskeur, sodat die ware stukke buit nou aangebied moet word. Die ware wyn en brood maal van die ware Vader Heelal nuwe Testament in die Ou Testament.  Nie die vals Seunheelal Nuwe Testament wat in die Seunheelal vashaak by die voete van ‘n vals Seun wat die Program geskaak het nie. Die 25 Des. een kruis Jesus het die ware drie kruise Yahoshua wat saam met Mosheh en Yochananda werk, en oppad Vader Heelal toe is, geskaak.  Die valse bly die seun.  Die ware word ‘n vader as Adam Kadmon.  Die valse bly Bene Elohim, die ware word Elohim.  Die valse is eenkant op sy eie.  Die ware is deel van die Yisrael Program as een Adam Kadmon en een Eliyon onder een El in beheer oor die Eliyon eenheid.  Die pragtige Echad 13 eenhede onder die Aleph oorhoofse een eenheid.  Pragtig!

So die seun as bene Adam en as bene Elohim in die Seunheelal, word nou deur spiraal deur die Merkavah, die Havayah Shekinah Heelal.  Op Yobel 50 doen die 7×7=49 Seunheelal seunskap na die 7×7=50 Vader Heelal vaderskap toe, deur die deur spiraal aksie vanaf die ou Aleph Tav Testament na die nuwe Aleph Tav testament toe.  Die seun van die Adam het nou die Vader Adam Kadmon geword.  Die Seun van God het nou ‘n God binne die Godeenheid, bekend as Eliyohn geword.

Nou volg weer ‘n groot geheim; hierdie is ‘n groot stuk buit.  Is die Maatjies gereed?  David sing: My vader en my El is my Redder!  Dit is korrek, maar wie is die Vader en die El redder?  Dit is niemand anders as dieselfde Bene Adam, seun van Adam, wat nou Adam Kadmon Vader geword het,  of die bene Elohim, Seun van God, wat nou ‘n El in die Eliyohn struktuur in die Vaderheelal geword het nie.  Onthou Maatjies, julle het nou met die spiralende Boom van die Lewe te doen; nie die dooie vals nog steeds ‘n seun Seun van 2000 jaar terug nie.  Die lewendige nuwe Vaderheelal Vader en Elohim moet ‘n Vader en Elohim wees om in die Vaderheelal te kan wees, en ons wil Vaderheelal toe gaan en nie in die Seun Heelal bly vassit by die vals seun nie!  Daarom, die wat ook nou bevorder is, is ook deel van die Vader en El reddingspan van die huidige Program Yisrael.

Fantasties!  Daarom moet die laaste drie nagte se lesse nou gegee word.

Die lesse bevat balle van verskillende groottes.  Party is binne in ander.  Een kan in hulle of buite hulle wees.  Hulle reageer met en opmekaar.  Almal het met almal te doen.  Vandag dring dit deur wat die drome is wat so duidelik snags is, maar in die dag verdwyn.  Dit is die Vaderheelal se manier van hoe die eenheids wȇrelde funksioneer.  Hier in die Seun Heelal is ons elkeen ‘n aparte Bene Adampie of Bene Elohiympie. Daar in die Vaderheelal is ons nou die Adam Kamon Vader eenheid, asook die Eliyohn eenheid van die El Eliyohn samestelling.  Die twee is ook nog ‘n eenheid.  So daar is al die balle, al die eenhede, maar tog saam een eenheid.  Die man Vav(6) en vrou Zayin(7) gee die 13 Echad eenheid; twee van die 13 Echad eenhede gee die Havayah 26 eenheid, twee van die 26 eenhede gee die 54 eenheid, twee 54 eenhede gee die 108 eenheid.  Dit is die Vader Adam Kadmon eenhede in die Vaderheelal.  Die Elohim is Aleph(1) Lamed(30) Hei(5) Yud(10) Mem(40) = 86;  dus (8+6=14) en 1+4+5. Ook (8×6=48) en (4×8=32) en (3×2=6).  Dit toon dat die Vav(6) vorm van die Ayin(70) fisiese spieëlbeeld van die Elohim met die 5 fisiese liggame, die Hei(5) werk doen;  die 70 Name hanteer deur die 2; die man en sy vrou lewer die 72 letter DNA spirale vir die uittog van die 108 Adam. Dus hierdie Elyion samestelling van 70 en of 72 bal en al die ander balle, is waaroor die lessies gaan.  Die uterusse en die fisiese mengbakke se produkte wat nou die Vader Adam Kadmon en die Eliyon van die Allerhoogste God opmaak.

Bubbles wat aan mekaar vasklou en een vir een begin saamsmelt om ‘n groot bubble te vorm!

Storetjie kyk weer na die Tien Maagde gelykenis van Matt 25. Die keer nou met die insig en onderskeidings vermoë wat die vyf ekstra kannetjies se tipe olie nou verlig het.  Dis ‘n ‘is soos’ gelykenis.  So waar wag die tien aanvallige mooi jong dames met die maagde uterusse?  Hulle wag by die poort tussen die Seun Heelal en die Vaderheelal.  Hoekom daar?  Die vyf met net lampies met olie in, is die Onderselwe wat nou die Jesus en net glo aangeneem het, want sy Nuwe Testament neem hulle tot net daar waar hulle vir ewig by sy voete gaan sit.  Daarom het hulle nie ekstra Boself olie in ekstra kannetjies saamgebring nie.  Die Archturus poort tussen Seun Heelal en Vaderheelal is hulle eindbestemming.  Die ander vyf het die vyf ekstra kannetjies met die Vaderheelal olie; die Vader deel as die Adam Kadmon en die Elohiym deel van die Eliyohn is nie daar nie.  Die Logos beweeg deur die poort in Archturus om middernag, die Kosmiese Nag wat nou begin het.  Beweeg na die Vaderheelal Troon toe, om die huwelik, die Chet(8) chakra ekstra olie, en die Derde oop Oog ekstra olie, en die vyf sintuie ekstra olie, en die bevrugting van die Tet(9) maagdelike uterus,  ekstra olie, in die Vaderheelal ekstra olie, nou te benut.  Die elekrto-magnetiese liggame van die Planeet, asook van die maagde moet eers oopgemaak word, voordat die Bruidegom kom.  Die Keys of Enuck beskryf die volgende belangrike punt

Keys p. 572  One must first illuminate the Electo Magnetic Vehichle with light, before one can cross the threshold of negative  mass.

Laat ons voortgaan maatjes met die skoonmaak van die netatiewe dross en die eletrifiseing, dus die illuminering van die  beide ons en ons planitere E.M., liggame,  laat ons die netwerk suiwer maak en suiwer  hou. Ons almal saam bou die nodige  netwerke. Laat ons die teshuvah met havayah liefde doen. Laat ons die negatiwe dros massa prooi bly verskeur en die buit verwerk en op die tafels plaas soos wat die gaste in tye wat kom met groot honger sal eet in die lig van die vyf ekstra kannetjies se olie se nuwe lig. Die nuwe buit in die nuwe lig…

 

207

NAGDEEL/AQUARIUS

 Hierdie Nagdeel is baie diep en baie mooi, maar so enorm groot, Benyamin weet nie waar om te begin nie.  Dit het ook te doen met haar (Ilze se) 35 wat 36 moet word.  Storetjie sal die nagdeel benader met baie aanlope uit verskillende rigtings.  Almal saam sal uiteindelik die een prentjie vorm. Die Nag-en Dagdele vorm Een Dag. Die Dag kan as die God gesien word en die Nag as die Satan of sonde gesien word.  Dit is nou die Aquarius tyd, en nou moet die prentjie van die Nag, of Sonde, of Egipte as Sonde, of die Duiwel of Suurdeeg; of watter terughoudende begrip ookal, verwyder word.  Dit is weer ‘n deeg-meng tyd; weer ‘n uittog.  Die deeg kry nou die keer kans om deurgeknie en met die suurdeeg saam te reis ook. Dit is nou die Tweede Nuwejaar, tweede uittog;  nie ‘n uittog uit die sonde van die Satan na God toe Egipte-uittog nie.  Die eerste uittog uit Egipte;

Gen. 12:34 ‘Consequently the people carried their flour dough before it was leavened with their kneading troughs wrapped up in their mantles upon their shoulders…’

Die Aquarius uittog is die uittog vanuit die God en Satan  begrip na die  een God met twee arms en hande wat twee verskillende take verrig in sy Kosmiese tye raadsplanne. Die twee brode van Shavuot dag 50, is reeds gesuurd;  dus die tweede uittog, die tweede reeks Heilige feesdae;  Trompette dag, Yom Kippur, Sukahfees, is nou die ‘een God met twee arms en hande’ fees.  Een God…geen Satan…Fees.  Een God van Dag en Nag; van lig en donker; die lig-Binah en die donker-Binah. Die tonnel en die lig –  nie net die lig nie.  Die ou Piscean Age en die nuwe Aquarius Age.  Die skoonmaak Mem-vloed wat die Egiptenaar oorspoel en die nuwe Plane 7 Program van l88 wat met die Aquarius tyd moet ryp wees.  Dieselfde God se hande laat die water oopmaak  en toemaak.  Dit is nie God wat die see oopmaak en Satan wat die see toemaak nie; dit is maar net die Program wat nog nie kans gekry het om die deeg te knie in die mengbak en kniebak van Fase Vyf  nie;  Fase  Aquarius nie.  Dus nog nie die ware Boom van die Lewe ontvang het en hulle in die bitter water van Marah gegooi het nie.

Exodus 15 : 25 Then he, Mosheh cried out to “Y H V H”: so “Y H V H” directed him to a tree…. (die Boom van die Lewe van Openbaring 22:14):..and he threw the tree into the water and the water became sweet…’

Die Boom van die Lewe maak die Mem Water soet met die net een God begrip. Die een God met twee arms begrip van Yom Kippur.  Nie meer ‘n God en Satan nie, nie meer ‘n Boek van Openbaring met 22 hoofstukke, 22 letters van God en Satan profesieë nie.  Nee, nie met net twee nuwe letters by nie, maar die nuwe 24 Letters  Boom.

Indien hulle die Boom bly nastreef sal vers 26:  I am YHVH who is healing you..,’die belofte dat met die Tweede Nuwejaar en Uittog ses maande later, in die sewende maand, in Plane 7,  die Aquarius  Tyd gedurende die Shabbat 7,  die ware mengtyd kom tot die Brood wat vir almal gesuur is;  die groepsiel, die groep Liggaam die groep Lewe. Die enkelinge wat al vooruit met dag 50 ook by die Vortex Horeb, waar die donker tonnel tot by die Archturus Midweg Midhemel loop, sal nou as Benyamin die Wolf optree en buit uitdeel.  Hierdie 2014=7  Tweede Nuwejaar Yom Kippur Sukah van geen  Satan, maar net EEN God met twee hande van die nuwe Aquarius tyd, is baie belangrik.

Maar om die hele Openbaring nou oor te skryf en om nou die hele nuwe Boom wat Mosheh in die bitter water gegooi het, te word;  en die nuwe Boom saam met Mosheh te word, om nou die Brief van Judas net voor Openbaring ten volle te Shemah; om te Shema wat die Boogengel in vers 9 van Judas beskryf teenoor sy bestraffing van Satan.  Die kom haal van die Program of Liggaam van Mosheh, gaan heelwat tyd neem en baie geheime wat openbaar moet word.

Dit is dus die nuwe Openbaring; die bestaande Openbaring word gesien met die God en Satan begrip van die vorige vier Chai vlakke van Lewe buite die ewige Hei(5)  eenheid van Yechudim een God met twee arms en hande. Dit is Ezekiel wat Merkavah van buite sien; dit is die Wa van Eliyah van buite sien; die binne Yom Kippur Sukah; dit is die “I” binne in El-i-yah  as El en Yah.  Hy wat weet dat El is Yah in El-i-Yah, leef reeds (Deut. 4:4), skryf reeds die nuwe Openbaring met die bewussyn van die een God met twee arms; een links en een regs. So daar is geen gedrogte, en Satans, ens. nie. Daar is wel die water vloed of Meganisme wat saam met die uitgaan van die Pisces Age en inkom van die nuwe Aqarius Age gaan. Daar is die Boogengel van die sewende Sephirah Hod, bleeldskone naakte vrou wat ‘n bespreking het met die Hermafrodiet Gabriel tipe, die Geburah tipe wat as die sondebok vyfpunt offerbok in Yitschak se plek kan optree; of dan ook die Hei redding vanaf Chokmah doen.  Die sondebok draer die woestyn in; die ou Egipte Program, maar die Metatron Wese met twee uterusse, die Tet(9) en nog Tet(9).  Want Chet bestaan op twee maniere; die Chanuk se Chet in Metatron verskuil; dus die Chet word geskryf met die Vav(6) plus die Zayin(7)  wat 13 Echad gee.  So wanneer Metatron dus met die manlike Vav(6) geskryf word, is Metatron se totaal 314; dus dieselfde as Shaddai 314.  Dus daar is die “een helfte van Satan” of die Metatron 315, nou uit die weg  geneem deur Michael se bespreking met hom in Judas vers 9.

Nou die ander Tet(9). Die Chet bestaan nou ook uit die Zaiyn(7) met Michael se woordestryd met Satan in Judas vers 9. Die Zayin (7) is nou beskikbaar as die Elohiym huweliksmaat vir Yesod/David  se Vav(6). David – Dalet Vav Dalet. Die David huwelik as Vav(6) met die  een  Dalet se Zayin(7), Vroulike kant van Michael afkomstig van Elohiym kant; en  dieselfde Vav(6) huwelik met die Zayin(7) van Netzach,  die naak jong vrou; die  Adam YHVH kant .

Die ander Vav, dus Michael vroulik as Zayin(7), die Dalet huwelik met Vav(6) van David in die middel, en die ander Dalet huwelik van die Zayin(7) van Netzach, sewende Sephirot met Vav(6) van David, dus ” Zayin(7) – Vav(6) –Zayin(7) dubbelkante huwelik want “ALHYM ” is “YHVH”.

So nou skryf die nuwe Boom bo-op die water wat nou soet is, die soet boek van Openbaring; heuning soet.  Die een God wat nou met die twee Dalet Huwelike, kant toe skryf, sodat beide Dalette aan beide kante nou elkeen ‘n Yud kop met ‘n Vav lyf kan ontvang in die nuwe Openbaring, en dus twee nuwe Hei ‘s kan word.  Hierdie is maar net training of the mind om die groot en diep en misteries van die Lewende Bybel Boek te begin Shemah.  Die brief van Judas beskryf duidelik hoe die waarheid geskaak is en met God en Satan vervang is, waarvan die Openbaring boek van Yochanan dan nou as net een halwe, en nog ongesuurde brood, die insig op die stadium ontvang, uit die oog van die God en Satan begrip. Die Aqarius  Aeon moet die een God met twee hande van Hei(5) elk openbaring gee. Yud Yud Yud Yud Yud.

David bevestig beide pilare se Dalet fondasies. Dawid trou met die Zayin vrou kant van Michael in Hod van die Elohiym kant. Nou verander Metatron wat met Zayin(7) gespel was, dus 315 was, na die Metatron wat met Vav 6 gespel word wat nou 314 is en dus met Shaddai 314 kan een word. David trou met die Zayin van Netzach, die naakte mooi vrou aan die YHVH kant.  Die manlike Michael of Metatron 314 trou met die Shaddai 314 en word een.  Daar het ons nou die totale PERFEKTE EEN ALEPH LAMED SHIN DALET YUD wat nou die nuwe Openbaring kan skryf!

 

208

DIE VYFDE DROOMTYD

 Vanjaar val Rosh Hashanah op die land se braaidag wat nou al ‘n teken is dat die jaar ‘n energie begin funksioneer wat die Kersfees-Nuwejaar menslike energie begin verskuif na die ander tyd toe.  Daar vind ‘n soort van wakker-word plaas. ‘n Neutrale energie van bring en braai en eet en geniet en samesyn  wat nie deur enige geordende Kragte beheer word nie.  Die linkerhand en regterhand  van die een God  begin al meer funksioneer. Die nuwe Openbaring boek begin geskryf word in die Aquarius tyd; die vyfde droomtyd. Die Mashiach tyd, the World to Come tyd, die vyfde dimensie tyd; die tyd van die een deeg.  Die een Veldteorie of String Theory van die Cern Versneller tyd.

Die heilige oneindige nothingness “NOT” bring voort somethingness wat ruimte is wat beweeg, wat dus bewegende energie is wat stabiel met tye kan wees, maar nooit staties, dus dood, kan wees nie en ‘n spiraal beweeg wat regs op om draai in n oop ewige beweging.  Wat energie ook in kwantum pakkies huisves: vir Storetjie is 36 ‘n kwantum pakkie vir Vierkantjie of kubussie of ” MEM”.  Daar is ook die Sirkeltjie energie wat aaneenlopend spin of “Samech”  wat nou nie heeltemal by die kwantum spronge reël hou nie, en stress  veroorsaak.  Die stress kan nou vertolk raak as sonde van ‘n Satan, wat n dualistiese Openbaring vooruitsig gee. Of omdat daar net een energie is, kan daar net eenGod wees, dus kan die energie net of in die regs-op om, positief “+” energie of live wees, of regs om af wees, wat minus negatief “-”  of evil is.  Nou evil kan live gemaak word deur die stappe van skoonmaak of purify, wat beskryf is.  Die drie hoofstappe of die hoof-heelalle oftewel die vlakke van of dienskneg, of seun/dogter, of eenheid Yichudim, word nou beskryf as tyd in energie beweging, oftewel die Seventh Plane.  Sewende maand, Tishri maand, die nuwe maan; eers die donker verskuilde linker arm en dan die regter arm; eers die  negatiewe energie wat van -9 evil na +9 live wat omgesit word met Yud stap 10 na Caf stap 11 verdubbeling toe.

Met Rosh Hashanah vind ons die volgende verhoudinge van die Skepping tot die een God. 1. Een liggaam; die dienskneg tot God verhouding.

  1. Twee liggame; die kind tot God die Ouer verhouding.
  2. Drie liggame; die Vrou-skepping tot Man-skepper verhouding in ‘n huwelik, maar daar kan nog ‘n egskeiding plaasvind.
  3. Vier liggame; die huwelik met so ‘n verhouding waar geen egskeiding kan plaasvind nie.
  4. Vyf liggame; die Yechudim EEN bestaan.

Van die Mashiach World to Come, Aquarius tyd, wat nou ingelei word in die jaar 2012=5 vir die vyf liggame en 2014=7  vir die Sewe Planes.  Die saadplant tyd van die voorlopers, die Benyamin wat nog eers buit aandra vir die Braaidag, die Shofar  Nuwejaar. Die Teruah  blaas… en dan die Tekiah lang onderbroke blaas vir die sug van liefde… Dan die Shevarim drie medium blase vir die snikke voor die trane…Dan die nege Huilsarsies vir die minus 9 EVIL wat nou plus nege LIVE gemaak word. Die berou en dankbaarheid van die Linkerhand wat red en die Regterhand wat seën op die wonderlike dag van 1 Tishri. Die Sewende Maand, maar die Nuwejaar van die nuwe kwantum, die Caf en Kuf Koningskappe. Die Dalet Vav Dalet David wat met Hod trou en met Netzach trou. Die YHVH wat ALHYM is. Die lewe waar al vyf nou een is. Die ryp vrug Vav van jaar 6 gepluk, wat ryp vrugte vyf vinger Hei hande het  wat die trompette blaas.

Deut. 31:10,11,12,13 is my bewyse. Sukah..  Vers 12 en 13. Lees mooi die  YOUR en YOU is nou ook in hoofletters.,… so nou is Elohym en YOU en Y H V H  EEN;  EL I YAH, “A L H Y M” – “YOU” – “YHVH” is EEN Yechudim –  u linker arm onder my hoof en u regter arm ondersteun my. ALHYM = YOU = YHVH..= Metatron = Shin Dalet Yud  = Dalet Hod Zayin – Vav  – Dalet Netzach Zayin .

Deut 4:4 ‘But YOU who are cleaving to YHVH YOUR Elohiym, are all of YOU alive today.’  The New World Translation of the Holy Scriptures.

Deut 4:4 ‘But YOU(Hoofletters) who are CLEAVING’.., VERKLEEF of ECHAD…DA-ATI  afgelei van DAAT, dus EEN met ALHYM en YHVH,…’to Y H V H YOUR(Hoofletters) ALHYM  are all of YOU(Hoofletters)…alive today.’

Dus YECHUDIM EEN.  Die een wat weet/DAAT dat YHVH IS ALHYM, LEEF REEDS in HOM wat YHVH is en wat A L H Y M is, wat nou lewe. saam in sy Vyfde Vlak EEN YICHUDIM LEWE.  Daar is net een god; daar is net een lewe; daar is net een energie.  daar is my bewys.

Yisrael moet eers SUKAH hou voordat hulle oor die Jordaan gaan; die SEVENTH PLANE volgende kwantum sprong, genoem KA NAAN in. Die  verdubbeling en maal en kwadrering van Yud 10 na Caf 20 en dan weer die stappe na Kuf(100)in Kanaan, maar as ALHYM-YOU YHVH YICHIDIM  eenheid wat nou met een kwantum hoër energie funksioneer in die Vyfde Dimensie KA NAAN se Seven Planes en hulle eers  purify met die  A L Y H M Arm en Hand. Lees net ‘n paar versies aan… Lees nou weer Deuteronomium 4: 1 – 10.

TEKIAH…representing the sigh of love.

SHEVARIM..representing the prolonged groaning that precedes tears TERUAH…similar to uncontrollable sobbing.

Dus met blaas; TEKIAH, een lang blaas. Met SHEVARIM..drie blase. Met TERUAH, nege staccatto blase.

Ons kan dit ook luid roep:  TEKIAH..! En SHEVARIM x 3..! TERUAH X 9 staccatto. Yisrael roep met lang TEKIAH x 1.  Die Skepper antwoord met SHEVARIM  x 3. Yisrael reageer terug in al nege tye met TET 9; met LIVE 9 staccato TERUAH X 9. Die pragtige  kommunikasie op die eerste dag van die sewende maand; die  inleiding vir die volgende tien dae of tien Sephiroth totdat al tien Sephiroth en ALHYM en YHVH en ons nou een Yechudim word op Yom Kippur, die dag van die linkerhand agter die kop ATONE – MENT en die regterhand ondersteuning AT- ONEMENT plaasvind.  Daarom moet geen van die vorige kwantum se Dalet(4) in die liggaam ingeneem word vir 24 uur nie; dus die ou en nuwe kwantum. Geen van die vier van die vorige KWANTUM C O H N of Carbon, Oxygen, Hydrogen, Nitrate nie. Hydrogen plus oxygen is Water; dus geen eet of drink vir 24 uur nie. Sodat met die kwantum sprong nie oopbars dat die binnegoed uitbars nie. ‘n Vasdag, maar ‘n vreugde dag!

Die dag, Yom Kippur, waar almal Shemah dat Aleph Lamed Hei Yud Mem = EK = Yud Hei Vav Hei is EK; die dag Yom Kippur, waar El=I=Yah; die Allerheilige Dag is. Die een wat homself so heilig op Yom Kippur ondervind dat die volgende vyf dae tot die volgende heilige Jaar Shabbat; die eerste dag van Sukkah, of die vyfde dag na Yom Kippur, hy al Vyf sy Liggame, al Vyf sy Siele, al Vyf vlakke van Liefde ontvang; dus sy volledige Hei ontvang. Dus sy nuwe kwantum ontvang in sy suiwer en skoon Dalet van vier, sy skoon geheiligde COHN liggaam van Yom Kippur, die Carbon Oxygen  Hydrogen Nitrate liggaam word nou die vyfde dimensionele Zohar  liggaam in KA-NA-AN wat niks mag neem uit Jericho of Ais se skoonmaak nie.

Sewe magtige nasies; seven Planes moet julle eers purify… Met julle Geburah Hei-hand, voordat die genade Chesed Hei-hand seën.  Maar eers nog die Sukkah 70 bulle offer vir die 70 Nasies. Wie nie die Sewende maand se ware Nuwe Testament nakom nie; Rosh ha Shannah, Yom Kippur, Sukkah nie, sal nie..reën seën ontvang nie. Sal nie in Merkavah, in  El I Yah wees nie. Sal Merkavah uit vlak vier van Chai liefde van buite sien; maar nie vlak vyf Yichudim El-I-Yah binne in Merkavah nie.  ALHYM =ek= YHVH, reeds leef nie.  Reeds Enerology leef nie. Reeds the World to Come, leef nie; die nuwe kwantum van transform leef nie, die transform kwantum leef nie.

Onthou asseblief Maatjies, Storetjie is daar to train the mind to think and dream big; not to inform with a lot of information.  Dolfyntjie haal bo die see asem en duik af en loer na die training apparaat en kom weer op en gee net die ‘is soos’ denke, stimulante, bewussyn oefeninge; training of the Mind. Begin self sien en hoor en voel, die kwantum sprong tyd is hier vir elkeen om homself by die Groepwese en Groepsiel nou aan te sluit.  Daar is veranderinge aan die gebeur, change; transformation na die etiese, eerlike, onselfsugtige, Groepsiel…groepwese…Maar met eie unieke bydrae in jou lewe, elke dag…nou.  Lewe nou reeds… Die wese wat oor al sewe Planes kan tree wat van Nadir tot Logos kan tree, die Nege Minora van Sukah kan tree.

 

So kom dat Mannetjie nou homself eers weer op pause vasvries in die Chesed Sephiroth by voorbeen en arm en Netzach Sephiroth by agterbeen en arm.  Nou Chesed s Chet Samech Dalet = 72 en bevat dus die 72 Heilige Kragte of Name. Liefde bevat al die spirituele. Godsnaam El; Arc angel Tzadkiel; Angels: Chasmalim, 24×3=72 en 8×3=24 en 8×9=72;  Three Great Triple Powers = 3 x 24. One Great Triple Power=24. One Power=8; dus Three Great Triple Powers is 8×9=72 of nege Powers van 8 elk. Dus elkeen vandie Nege Tye in die Tet(9)Tye Uterus het ‘n 8 funksie of Meganisme in hom. Dus die Chasmal Orde of Engele beheer die Tet(9) Uterus van elkeen van die Nege Tye. Daarom is dit so belanrik om die Christendom vanaf die baba melkies van die een Kruis op Golgotha  se een krag energie nou te kry na die Drie Kruise se drie triple powers van 3×8=24×3=72 Helige  Kragte met behulp van die Hashmalim Orde van Tzadkiel.

Nou Maatjies die sewe dae van Sukah moet die maatjies help om die 72 Kragte of Name of offers te offer elke dag sodat die 70 nasies of 7×7 is 49; die volle impak van die Tree Great Triple Powers kan ontvang van al Drie Kruise op Golgotha en wel in al Nege Tye in alle Uterusse. Die Esters moet bevrug word in die kwantum tyd;…the order of the Hashmalim carry the Standards of Justice… Rosh ha Shanah begin ook die beoordeling….and the weights and measures which judge even the angels….moet mos ook die ALHYM Pilaar van Engele kan oordeel en beloon, want  ALHYM = YHVH = Groepwese.

They are the judges of the spiriual planets. It is from their ranks that the trinity spirits are called to dispatch the original manifistation of the limitless knowledge, the torah or of the ain soph, to planetary realms of YHVH’s angelic  ambassadors.  Hence the special work of the hahsmalim is to tie together the spiritual and physical worlds ..they are inseperable…through grids of light manifistation…

Die grids wat ons nou vir 30 jaar al voorberei. Chesed is nou die  vierde Sephira wat dus pragtig toon dat die 72 Heilige Name of kragte of karaktertrekke nou as  Dalet(4) gereken kan word teenoor die 54 permutasies  van ’Y H V H’  wat nou die faktor is wat Dalet van 72 nou ombou na die Hei toe. Die Naam van 72 plus die Naam van 54 gee die 126 of 9 en 12; die nege Uterusse van die twaalf Radiale. Wat beteken die stelling? Die stelling ontsluit n baie, baie, baie groot geheim; die twaalf Radiale of Divine Mind midbrein pare, of moontlikede van die 54 wat die nege Uterusse van die 9 tye kan bevrug met die Chet(8) huwelik wat 72 gee. Of al die moontlike training of the mind.fisiese wat voortgebring kan word uit die drome van die Mind. Vir die een wat nie Chesed besit nie, sal die lewende Bybel ‘n geslote boek bly.

Voordat ons verder met Chesed gaan, kom ons kyk na die agterbeen en arm wat in Netzach die sewende Sephiroth staan.   Netzach = Nun Tzade Chet (65)  dus 11 of 30  Godsnaam YHVH Tsebaoyth,  Archangel Haniel, Engelorde Elohiym.   So die vasgevriesde pause tree is nou baie, baie interssant…. Dit is die tree waar die baie die een word of waar die een die baie word.  Die een El of God in Chesed word die baie Elohim of gode in Netzach.

Die wit lig in Chesed word die sewe kleure in Netzach.  In Chesed het ons die 54 heilige Kragte vanaf Kether. In Netzach het ons die Elohim wat beskryf word as embodiment of ideas.  En nie soseer die 54 permutasies intelligensie nie.  Dus die 54 Heilige is geskep deur die Skepper kant, die  El…the 72 is created by the created.  So die tree toon pragtig hoe die eenheid saam funksioneer wanneer die een koning  David regeer, sodat die  Alohym 72 Name = groepwese = Yud Hei Vav Hei, 54 Naam, Mannetjie van Storetjie  nou mooi saamstap.  Kan die maatjies die…..van Mind HYVH 54, en Mind groepwese planeet Aarde ALHYM 72 Name, oefening doen ? Dink groot, maar maak altyd somme ook, dat julle nie over budget gaan nie.  Die grense hier is  54  en 72.  Of die Chesed tot Netzach  tree.  Orde van Netzach engele is die elohiym.  Hierdie vasgevriesde tree toon ook mooi hoe die Elohim deur die Vader se oog  skep, en hoe die Adam Kadmon nou weer deur die Oog van Horus skep. Die funksionering van mannetjie wat stap word baie mooi hier beskryf tussen Chesed en Netzach.

Ilze verjaar vandag – 28. Sy is ‘n Virgo. Sy verdrink in die vuil waters van die Piscean Age en hyg na die vars skoon lug van Aquarius.

20 Sept. 2014   Een kan Lize op die gereflekteerde Negatiewe  vlakke as ill sien of evil sien, maar aan die Positiewe kant is dit  L vir Lamed  die  Merkavah  en Z vir Zayin, die vrou  Batsheba van David aan Netzach kant, die Shaddai Y H V H kant of Zayin die vroulike van Michael aan die  Hod kant, die Metatron kant of Elohim kant.  Die 7 x 5 = 35 wat sy gekry het om die 1 by te dra om dit 12 x 3 = 36 te maak wat dit moet wees.  Yisrael in Shekinah 12 Radials en Seun Heelalle 12 Radials en Vader heelalle 12 Radials, want wat baie baie belangrik is, is dat natuurlike groei net in kwantums plaasvind. Die kwantum moet voltooi word voor natuurlike positiewe kant groei plaasvind, daar kan tot en met 35 ontwikkeling plaasvind, maar nog steeds geen natuurlike groei, wat kwantum groei is, plaasvind nie.

Dus eers op 36 vind die kwantum natuurlike positiewe groei plaas. So indien sy gebore is om dit te kom doen, dan is haar 35 haar benchmark om dit te doen, soos ons ander ook ons benchmarks het.  Die kwantum  sprong skepping bepaal ons benchmarks. Luister na Enerology bl. 81 …building, thus growth, change and development. When building an energy system, growth, change and development have to be considered. Change is always taking place, since energy is motion, and a system can never be static, only stable. It only appears at rest on l0 Level Zero where most energy is in the form of potential energy. From then onwards change take place continuously.

Level O Primeval; L1 Instint Aleph; L2 Emotion Binah; L3 Intellect, Gimmel; L4 Persona, dalet; L5 Mind Hei; L6 Soul Vav; L7 Spirit, Zayin; L8 Presence Chet, huwelik; L9 Monad, uterus, dragtyd; L10 Renew, Yud, nuut gebore; L11 Transform, Kaf, vedubbel en transformasie; dus 10X10=100 of Kuf; Caf koning na Kuf koning; David dus Dalet Caf Elohim pilaar Hod; Vav Dalet Kuf, HYVH Pilaar; Netzach.

Change is not development, however; only by completing a kwantum of energy in a system can development (ontwikkeling) occur.  Growth is mistaken for bigger and better, until the system explodes. Keep on blowing into a balloon and it will explode eventually. But natural growth is a cycle from l0 through all the levels to l10 – renewal.  Dit is  dus Yud 10 die nuwe gebore, l11 transformation; dus Caf 20  na Kuf 100 transformasie wat nou volg. To begin a new cycle of growth and development on a higher plane…die Caf 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, Samech 60, Ayin 70, Phei 80, Tzade 90, Kuf 100.  Dus tot op 35 vind geen ware groei plaas nie, maar met 36 slaan die meganisme oor. ‘n Kwantum oorslaan na iets nuut toe en dan begin die proses oor, maar op n kwantum hoër.  Baie belangrik;  Abram vra of die vol 10 kwantum Sephirot nodig  is  om Sodom  te  red?  Die tien gee is volle 10 vol kwantum van 36!

As Christen sal sy glo sy is gered. Nou moet sy net tot die besef kom dat sy nie gered is om hemel toe te gaan nie, maar You are saved to serve… So dan wanneer sy dit besef, moet sy nou die diens lewer wat die 1 nou moet laat manifesteer, maar voor dit moet sy eers verstaan van; Wie hulle klede gewas het…reinig julle, Ek is rein. Heilig julle, Ek is heilig.  Wanneer een dus nou Satan dan uit die sisteem het en nou een energie sisteem is wat deel is van die Een God van die Een Energie sisteem wat beweging is, moet mens besef dat die Een sisteem twee energie funksionele sisteme het; die Linker en Regter hand. Maar ook dat energie met benutting, soos n lugfilter gereeld skoongemaak moet word.  So sy moet haar eers purify. Haar storetjie is ook ons storetjie, die is ‘n Zohar Storetjie.

Bls 82: Purification… Every energy system tends to emit positive energy, and to suppress or accumulate negative or unacceptable energy…Adam eet Benyamin se buit, maar die liggaam neem nie alles op as liggaam selle nie, die onbenutte moet uitgeskei word. For example over the years a relationship to be only loving and nurturing, suppressing anger, frustartion and irritation. If purification does not occur regularly, the system gets destroyed, thus the system needs to be purified...  so daar moet gereeld toilet toe gegaan word.

So wat is die gereelde skoonmaak program vir al die levels? Die Dalet of vier basiese elemente van Aarde, Vuur, Water en Lug kan gebruik word om die negatiewe, evil energie knope te ontknoop en die negatiewe energie uit die sisteem te kry, dus die sisteem live te maak. Level 0 Primeval, Aarde; L1 Instinct, Fire, SunShine, L2 Water, Emotion; L3 Intellect, Air, wind,;l4  Persona, Rapid stress release; L5 Mind, meditation, rapid overall accelerated  development; L6 Soul…love and devotion; L7 Spirit, prayer and invocation; L8 Presence’ modulation and concentration; L9 Monad, humility atone-ment and at-onement; L10 Renew Roar:  Rapid Overall Accelerated Renewal; L11 Transform, Fairness and justice.

Gary Player wen al meer golf toernooie. Toeskouer: “Jy word al gelukkiger.’ Gary: ‘Ja hoe meer ek oefen, hoe meer geluk tref my…’ Nou ja, met ons lewe is dit net dieselfde. Oefen oefen oefen; studie studie studie; speel speel speel; lewe lewe lewe… Toon my jou dade, dan sal ek jou geloof sien; ek sal jou geloof in jou dade sien, jou 11 stappe in al 11 Onderself letters of Levels en in al 11 Boself letters of Boself levels  met al vyf Hei hande/liggame, Siele, liefdes, medeklinkers, sintuie; die 7 vlakke met al 5 wat 35 gee en die 7 x 7 wat 49 gee, maar die  geloof wat die 1 gee van die Boervolk Benyamin wat glo dat wat hy doen in geloof sal gebeur. Die als een Shabbat Bloedrivier geloof….

23 Sep. 2014  Ilze is dus 7 X 4 = 28 maar moet word 7 x 5 = 35. en dan nou nog die 1 kry  om dit 35 +1= 36  volle nuwe kwantum te maak van nuwe Aqurius Groepwese en groepsiel.  Sy moet dus die Rosh Hashannah trompette blaas ken; die tien dae ken; die Yom Kippur ken, die vyf dae ken, die sewe dae ken, dag 8 en 9 ken. Die ken is nie feite kennis ken soseer nie, die ken is DAAT ken. DAATI DAAT ken. ‘Julle sal my nie meer my Ba Ali noem nie, maar  my DA ATI noem.’ DAAT wat CHOKMAH en BINAH bring. Die Chet 8X9, Tet se72 Three Triple Power Kruise plus die 54, dus 5×4=20 verdubbeling van Job, van die 5+4=9(Tet Uterus van Binah, die Beth Letter 2.  Met donker en lig kant, met  ALHYM en YHVH kant, dus  ALHYM = ILZE= HYVH = LEWE..as deel van die nuwe Aquarius groepwese en groepsiel van Alterra.

Die Aquarius is die vyfde Dreamtime fase. dus die Chesed DROME DROOM TYD, die drome van gesigte wat waar gemaak moet word. die toekoms dromer van Chesed, dus Dalet(4)wat die Hei(5) drome kan sien en realiseer  met Hei 5, die vyfde Dreamtime wat realiteit moet word met ‘n David koning wat die realiteit of land of  vyfde Sephiroth kan regeer.  En Maatjies hier is die groot geheim; die vyfde Sephiroth is Geburah. Ja die Yitzack naam wat vanaf Binah en Chokmah kom. want Hei(5)=Geburah…en luister mooi na die definisie… Geburah is the Fith Path and is called the radial intelligence… Die 12 radials wat die 7 planes-sirkel in 12 radials opdeel en in ‘n 8 vorm, reg deur die middelpunt van die sirkel sny, dus die Kether sny….en dus die Kether of Chokmah wysheid en Binah insig  bring en eenheid met lewensondervinding bring; dus Daat, dus die Da ati eenheid van ALHYM=groepsiel=  YHVH =lewe=energie…because it resembles..unity..Yechudim, Hei 5de Vlak Unity, uniting itsef as Geburah to Binah Understanding, which emanates from the primordal depths of Chokmah, wisdom.

Geburah se godsnaam is Elohim Gibbor; die groot sterk God.  So die El, een God van Chesed koppel aan die Elohim baie gode van Netzach na die een kant toe, en na die ander kant toe koppel Chesed na Elohim Gibbor, die sterk gode toe.  Chesed die Dalet(4) koppel aan Netzach Zayin(7)en aan Binah Beth(2). Dit gee dus 4+7+ 2 =13, dus die deurbreek van die kwantum getal. Nog ‘n training of the  mind dreamtime dream wat die nodige 1 voorsien deur die 13 wat 1 kan skenk na die kwantum  sprong op na die nuwe vlak se 12 toe, sodat die 7×5=35  nou  ook 36 kan word. Die vierkantjie  Mem 40 Nuwe Land nou ook 12×3=36 kan word en nuwe koning David aanstel.

Die Aqaurius is die vyfde  dreamtime fase; dus die Chesed drome droom tyd, die drome van gesigte wat waar gemaak moet word. Die toekoms dromer van Chesed, dus Dalet(4) wat die Hei(5)drome kan sien en realiseer met Hei(5), die vyfde dreamtime wat realiteit moet word met ‘n David koning wat die realiteit of land of vyfde Sephiroth kan regeer. En Maatjies hier is die groot geheim; die vyfde Sephira is Geburah. Ja, die Yitzack naam wat vanaf Binah en Chokmah kom. Want Hei(5) = Geburah…en luister mooi na die definisie:  Geburah is the fith path and is called the radial intelligence…Die 12 radials wat die 7 planes sirkel in 12 radials opdeel en in ‘n 8 vorm reg deur die middelpunt van die sirkel sny, dus die Kether sny; en dus die Kether of Chokmah Wysheid en Binah Insig  bring en Eenheid met lewensondervinding bring; dus Daat, dus die Da ati  Eenheid van ALKYM = groepsiel=  YHVH = lewe = energie;…because it resembles..unity. Yechudim Hei 5de vlak Unity uniting itsef as Geburah to Binah Understanding, which emanates from the primordal depths of Chokmah, Wisdom. Geburah se godsnaam is Elohim Gibbor; die groot sterk God.  So die El een god van Chesed koppel aan die Elohim  baie gode van Netzach na die een kant toe; en na die ander kant toe koppel Chesed na Elohim Gibbor; die sterk gode toe.  Chesed,  die Dalet(4) koppel aan Netzach Zayin(7) en aan Binah Beth(2).  Dit gee dus 4+7+2=13, dus die deurbreek van die kwantums getal. Ook nog ‘n training of the  mind dreamtime dream wat die nodige 1 voorsien deur die 13  wat 1 kan skenk na die kwantum sprong op na die nuwe vlak se 12 toe, sodat die 7×5=35 nou  ook 36 kan word. Die vierkantjie Mem 40 Nuwe Land nou ook 12×3=36 kan word; nuwe koning David aangestel.

Rosh Hashanah volg dus Shavuot dag 50, waar Yisrael of Yehuda of “Yud  Hei Vav Dalet Hei” oftewel die mannetjie met vyf siele, vyf liggame, vyf liefdes; die  Geburah vyfde Sephiroth, die Hei 5, Yitschak vanaf Chokmah, nou die vyf letter mannetjie YHVDH, “Yud Hei Vav Dalet Hei”is wat op Dalet, Malchut staan.  Kyk mooi, hy het die “Yud”koppie, hy het die “Hei” skouers en twee armpies, hy het die “Vav”lyfie, hy staan op die “Hei” twee beentjies bo-op die “Dalet” Aarde of Malchut.

Nou Yud(10)+Hei(5)+Vav(6)+Hei(5)+Dalet(4)=30 dus die Yechudah=30 en die Lamed(30) van Habe”l”, wat roep vanaf die Eretz aarde. Dit bring Storetjie nou by Rosh Hashanah vandag op 2014=7 waar die Tzadi(18)+Kuf(19)=(37) of die Yechuda(30)+Zayin(7)spark=37. Nou as “the community” his “companion of the Yech-i-da soul of Yech-u-da”, die vyf in een Eenheid siel van Yechuda kan optree. Die “Tzadi- Kuf” of “Tzadik” wat in die materie of konkrete nou tyd beleef as “nou” + ‘n verlede. Maar nou volg nog nuwe buit vanaf Benyamin die wolf. “Energie”=Lamed(30)+Geburah Hei(5)+Beth Binah (2)=7, dus 30+7=37: Energie.  Nou die groot geheim: Materie gebaseerde denke, mind het “nou+verlede”, dus  “Tzadi+ Kuf”. Maar energie denke mind het  “nou + toekoms”, dus die omgedraaide  “Kuf + Tzadi”.  So wanneer die “Zayin spark 7″ nou in “Lamed Sukah Merkavah 30” sit en “energie” dink, dus die omgekeerde “Kuf-Tzadi” dink, leef hy in “nou+toekoms”. Dus kan hy in  die”nou + toekoms” die Boek van die Openbaring van die toekoms, wat in die die verlede geskryf is deur Yochananda die een halwe ongesuurde pesach brood, nou vandag op Rosh Hashanah, in die “nou+toekoms” as die volle gesuurde twee Shavuot brode, “Lamed(30)+Zayin(7)=37=Energie”  wat vandag in die “nou”+toekoms” leef. Dus oorskryf met die nuwe Toekoms wat geen Satan  bevat nie.

Daar is dus net die een manier hoe ons die God en Satan van die verlede se Openbaring van die toekoms kan verander; en dit is om in Sukah te sit, in energie te dink, in energie te skep  in Merkavah, want in energie denke het ons ‘n NOU met ‘n toekoms.   Fantasties…

Rosh Hashanah is not only New Year, it is the day on which we re-establish our relationship with God… Ons gaan in Merkavah of Lamed(30), sit en ons nuwe verhouding met God  oorskryf…ons gaan satan wegskryf. Ons gaan die een energie God met een liggaam en twee bene en twee arms in die nuwe toekoms openbaar. Ons gaan ons Openbaring skryf, nou in die Sukah, nou in die  energie Lamed die jaar 2014=7  begin ons met alle mag en krag ons nou + toekoms Openbaring skryf. Lamed(30); Lamed letter 12. Lamed langs Aleph hoof van die regterkantste kolom van 11 letters. Lamed wat net soos Aleph nie deel van die skeppings-letters is nie. Lamed die vlieënde Merkavah Sukkah letter. Lamed is deel van die energie denke waar die tyd omdraai by Geburah se Hei(5).

Lamed is aspiration; contemplation of the heart

Die Boom van die lewe, hart manier van skep saam met die Argitek, die hoof Argitek wat skep in die nou + toekoms… Pragtig.  Die Merkabah Lamed  El-i-yah Lamed skep proses, die sit in Sukah met energie mindLamed(30)is the secret of rectification of power of imagination… The Yud on top is the energy way of big mind, the higher Shekinah learns to do…the 30 on the Plane 7 or 36 on the Plane 7.

Hier volg aanhalings uit Enerology Unified Vision oor Tyd.

The etherial world can be frightening to materialistic thinking although in energy thinking awareness of the future is natual.  On Level five the regenerated time flowing out of the white hole brings originating thoughts and allows meditation… Dus Geburah Sephiroth Vyf of Hei(5) vanaf Binah se nuwe inbring van die nuwe kwantum  energie.  Level 6 intuitive awareness of time appear in group consiousness.  Die Planeet moet nou die groepbewussyn in Level 6 of Vav(6) liggaam bemeester.  Level 7’s point World of spirit contains the future in the same way as the material World contains the past, allowing profound awareness at this level… Dus met die Plane 7 van die jaar 2014=7 se Aquarius aanvang van die Groepsiel van 5 vlakke, kan die nuwe toekoms nou openbaar word met energie bewussyn. Ons kan ons eie nuwe Openbaring skryf.

Level 8; time and inertia are inverted, providing far memories where the past is brought far into the future. When velocity is equal to c4, time switches from minus to plus infinity, providing holistic perspective as the foundation to Wisdom.

So  Chet 8  huwelik in al Tet(9) Uterusse in al 9 tye gee geboorte aan al (8 x 9) dus 72 Name insig met 54 Name denke, of 5 x 4 dus (20)Caf en 5+4 = al 9 tye van nuwe LIVE 9 bygebring verander EVIL na LIVE.

Level 10. The time line is recreated on a Cosmic scale (kwantum sprong) providing mystic awareness. This leads to Cosmic perfection of Time to know grace and justice (deur Nadir tot Logos na kosmos).

All of us can develop the energy thinking if prepared to work hard to gain self knowledge. Purify the self first, follow the Torah, spiritual path, sacrifice the superficial, artificial and material and search for depth of truth in humility. (Lamed se Yud kop op die Vav op die Caf hang in nederigheid). After purification and integration is reached, and a quantum of development can  be integrated on each level, the way upward…regs op om spin..is to be aware of the Eternal Now….  (Nie eendag sogenaamd lewe nie, en nou ons kosbare tyd wat nou beskikbaar is verspeel nie) the present where all past and future reside, the shortest spiral spiritual path. The past or future should not be ignored on Alterra, since awareness of the past helps to purify, awareness of the future helps to plan the individuation in the eternal Now. The Aquarian age will allow Aristologists, Zohar race, or evolved Energy beings, the White Brotherhoods, to flourish on Alterra and to become citizens of Galactica. Energy beings can travel in time as well as Angels.

Level 7 travels not in time but is Clairvoyance; the mind is opened. There is infinite variety of time travel. “Tyd” is ‘n baie groot begrip en elkeen moet maar self sy “tyd” training of the mind doen. Daarom sonder energie benadering en tyd vlug benadering, bly die Lewende Bybel ‘n geslote boek.  Die begrip dat  Yitschak wat  Abram  se seun is, eintlik die vader van Abra H am is. So Abram bring Yitschak in met tyd wat een kant toe vloei, dan bring Yitschak nou Abra H am in met tyd wat anderkant toe vloei. Maar Yitschak is eintlik die Geburah vyfde Sephiroth wat Hei(5) inbring wat eintlik Binah(2)of Beth(2)wat met Gimmel(3)  nou  Hei(5)is.  Hierdie is nou die donker- en ligkant Binah  wat met Gimel(3) of al drie Triple Powers van Golgotha se 3 Kruise inkom met tyd beheer en energie denke in Sukkah Merkavah; jou nederige tentjie in jou tuin waar jy Huttefees hou.

25 SEPT. 2014: ‘N WOORD ONTVANG: ESEG.  16:6

Dit is ‘n baie baie baie groot Dabar wat hier reg op die Rosh Hashannah ontvang is; die Boself tweede reeks Feesdae se begin, ontvang is, want, Yehezkiel, Yah en El saam versterk of herstel.  In Hfst.  16 wat 8+8=16 Onder-en Boself saam is, en nou vers 6 of die Vav(6)liggaam.  Benyamin bring nou mooi prooi wat verwerk en geniet kan word op die Braai en Erfenis Dag.   Volg nou die energie denke; purify eers; dink energie en lees nou baie mooi wat Hfst.  16 beskryf.   Wie en wat beskryf word beskryf.  Dit is die Bene Adam wat die Adam Kadmon se liggaam beskryf.

Die skrywer is ‘n Ben Adam en hy sien die Adam Kadmon liggaam se geboorte.   Wat is die Adam Kadmon se kodenaam? Die geheime naam is die Stad, die stad Yerushalayim; die vers 6 of Vav(6) Adam Kadmon wat verlore gebore raak in die 8+8=16 Boself want die Onderself weet nie eens van hom nie.   Die bloed van Hebel roep ook uit die Onderself.  Die Vader is die Ka-(Boself)-naän Boself Amoriet en die Ka-Boself -naän Boself Hetiet.  Die dubbele Tet(9) Uterusse van die Metatron Elohiym kant en die Tet(9) Uterus van die YHVH kant.  Die Boself Vader en Boself Moeder van die Adam Kadmon wat gebore raak; die Yerusalayim Vav(6) liggaam van die Groepsiel en Groepwese van die Malchut of Planeet of Plane soos Eretz of Alterra of Aarde.  Pragtig.

Die oorblywende Mayas en Incas het ook nou bymekaar gekom by die strukture om die ‘eenkeer in 26000 jaar gebeurtenis van ons siklus om Pleiadis’ te gedenk en die nuwe energie te ontvang.  Die nuwe energie, nie net van Aquarius 2000 jaar nie, maar die nuwe kwantum energie van die nuwe 26000 jaar; die nuwe Adam Kadmon, die nuwe Yerusalayim van Hfst.  16:6, vir die nuwe kwantum Groepsiel en Groepwese.   Baie, baie groot en mooi.

Hierdie Rosh Hashannah en Yom Kippur en Sukah en dag 8 Chet(8) en dag 9  Tet(9) van die eenkeer in 26000 jaar geleentheid om deel te word van die nuwe Adam Kadmon wat beskryf word in Hfst.  16.  Gelukkig is die groot genade die 2000 jaar Aquarius tyd lank om die Groepsiel en Groepwese  hier in die onderste 8 van die 16, wakker te kry  tot by die kwantum van die nodige 36 vir vierkantjie en dieselfde grootte vir sirkeltjie; the squaring of the cirle of the Great pyramid of Giza every 26000 years.

Tekiah, Shevarim, Teruah…  blaas ons trompette.  Ons snik in ons harte wat stukkend ruk omdat die groot, groot, groot, dinge gebeur en die Wȇreld sien dit nie, weet dit nie, die Wȇreld maak net oorlog en haat mekaar.  Laat ons verseker weet dat die nuwe kwantum van nuwe groot energie nou tot die beskikking van die is wat hulleself was en insout en klee in die Lig en met die energie leer dink en doen,die Groepsiel en Groepwese wakker gemaak kan word tot en met die nodige kwantum: Yisrael sal in sy Yerusalayim woon,in sy pragtige nuwe Adam Kadmon liggaam.   Die boom van die Lewe sal in die Stad van die Lewe woon met sy twaalf poorte, sy twaalf radiale.  Dit is die gelofte, dit is die ware Nuwe Testament, van die nuwe Adam Kadmon wat gered is uit sy bloedspartel deur die Soeweryne Ewige wat beveel in hoof 16; letter 16, dus Ayn(70), wat nou as  die Soeweryne praat in Hfst. 16 met die Bene Adam om hom mee te deel wat hy, die Divine Providence, solank  besig is om te doen in die Boself 8 van die 16 vir die tyd wat kom; wat nou hier is.

Die Ayin 70, Divine Providence, is die wil, die Chokmah wysheid,  die Testament wat bepaal dat die ewige Sameck siklus plaasvind onder die Divine Providence Ayin 70 se twee Oë wat van begin tot einde, en einde tot begin wat die nuwe begin van die nuwe einde is, wat die nuwe einde van die ou begin is; die Ayin Oë wat dophou sodat die nuwe Adam Kadmon gebore word en versorg word met sy een OOG en dat Bene Adam ook die Program deur die Planes volg.    Yisrael moet sy Ayin(70) Derde Oog oop kry, Yisrael moet Ayis  oorwin nadat Yehrichu oorwin is.  Ayin voluit gespel is Ayin(70)+ Yud(10)+ Nun(50)=130;  5 Hei x 26 Havayah =130.   Dus vyf-in-een Yechudim Eenheid of Hei x Havayah-liefde = Ayin Heilige Voorsienigheid = Kaduma Kadmon, die ouer Adam Kadmon, die Vader Adam wat na die nuwe seun geboorte en grootword omsien, die atik Yomin, die Atika Kedusha; die Adam gesin wat betrokke is by die Boself met die een Ayin Oog en die Onderself met die ander Ayin Oog.  Die heilige Voorsienigheid hou hulle oë oor die Program.  Daar is die Oog van die Vader en daar is die Oog van Horus betrokke by die Program wat afspeel in die 8 en van die 16.   Die Bome wat in die Stad woon van die Openbaring wat nuut geskryf word.

Ayin is dus die Nun wat die vroulike Zayin(7) kan bevat,dus die vroulike Nun Mashiach Ayin Soeweryne Voorsiengheid kan wees; of die Nun van die Ayin kan ‘n Vav(6) bevat en dus die manlike Nun Mashiach Ayin Voorsienigheid kan wees.   Dieselfde Meganisme soos met die Hod Sephiroth met die Hermafrodiet Michael Engel in die Adam figuur waar of die Zayin(7) vroulike of Vav(6) manlike kant kan “trou”  as die Metatron Vav(6) dus 314 Metatron of die Metatron  Zayin(7) dus 315 Metatron.   Al die aksies is manlike of vroulike Mashiach aksies van die Three Triple Powers by die drie kruise van Golgotha.   Dus die Ayin Voorsienigheid of die Soeweryne wat nou met die een oog wat na Pei vir praat kyk, met die Pei-kyk oog praat deur Pei met die Ben Adam in die Onderself 8 van die 16 of Aiyn en hom vertel en toom met sy ander Oog, die Samek kyk Oog, die ewige siklus sien Oog; dus vir Ben Adam toon wat die ewige siklus Samech oog nou sien hoedat Yerusalym of die Adam Kadmon nou aan sy naelstring na die byna dood Onderself spartel en vol Abel bloed, naak in vers 5;  geen Vyf Siele vanaf Onderself ontvang met geboorte nie…no eye….van die Onderself wat net met hulle materie mag stry en voort woeker,’..feel sorry for you, to do one of these things in compassion upon you, but you were thrown upon the surface of the field …’ want jou vyf nodige Siele is nie voorsien deur jou selfsugtige Onderself nie.   Die Onderself wat niks doen nie, want hy is mos nou gered!

Hier word duidelik vir die Ben Adam in die Onderself getoon wat met sy Boself gebeur, as hy die Onderself nie die vyf liggame en vyf siele en vyf liefdes in die sewe planes opbou, en dan met Sukah die tree van Nadir tot Logos, dus 8 en 9 nou aanbied met10 nie, sodat die verdubbeling en al die mooi tot Kuf kan plaasvind nie.  Die ontsettende besef dat die Onderself die Boself so laat spartel omdat die Onderself selfsugtig in sy ‘…ek is gered, ek gaan hemel toe’ dwaallering rond dryf en kosbare tyd verspeel met ego en mag speletjies.  Sy Boself, sy Adam Kadmon, sy Yerusalayim spartel naak en sielloos in sy bloed.  Die Groepwese en Groepsiel moet wakker geskud word om die bloed van sy Boself sy Adam Kadmon, sy Yerusalayim op sy hande te kan raaksien.  Die Lewende Bybel boek moet lewend word vir die groepwese met sy Groepsiel.  Waar enkele van Benyamin vandag op die groot dag in 2014 = 7  ween oor die groot, eenkeer in 26000 jaar  kans, die gebeurtenis om die Adam  Kadmon van sy nodige te voorsien en een te word van die Kaduma Kadmon gesin en deel te word van die ewige nuwe wat die Sameck sirkel en Mem vierkant bied.   Gelukkig hoor die see water, die blou lug, die sonskyn, die wind die aarde, die bome, die voëls die Moeder Natuur, die snikke van weemoed in die hart van Benyamin wat roep : Tekiah, Shefarim, Teruah….

Geweldige dinge, Ben Adam.  Ek ween saam…

Kom dat Storetjie bogenoemde benadering op nog ‘n manier benader: Cosmic Doctrine p 111 ‘..this is the goal of a life swarm …the at onement of the group soul (die onderself groepsiel, Bene Adam groepsiel)with the Logoidal consciousness…  (die Adam Kadmon of Boself bewussyn) whereby the Logos received the fruits of the evolution…’ Die Evil(9) wat nou Live(9) gemaak is en verdubbel is op twee maniere, naamlik 9+9=18 plus 10+9=19; dus 18+19=37= Nuwe Energie.   Kom ons kyk ook op bl.123:  ‘..it wil be seen then that the goal of evolution is the development of a consciousness which can:

1) Unite with the Logoidal Consiousness; dit is die eerste fase, die  ontwikkeling van ‘n “God” as skepper bewussyn  en dat een as die geskepte nou een kan wees met die “God” as sy redder.  Die Christen met sy Jesus, maar nou volg daar die volgende fase, die Nag Fase.  Die voltooing van die volle 24 uur Dag-skeppings proses.  ‘En dit is Twilight en nag en Twilight en dag, die eerste dag.’ Die nag van Brahma…

2) ‘…and pass from the phase of a reflected or projected existence; phenominal existence, to that of a real, actual or noumental existence in the Cosmic state…’ Die volledige Adam Kadmon met sy Natuur skepping as een arm; dan die Elohiym en sy Adam skepping as die ander arm.   ‘But this can only be achieved when the entire manifested Universe is perfectly synthesized.’ Wat nou moet gebeur in die twintig dae, dus die tien dae vanaf Rosh Hashanah tot Yom Kippur, en tien dae tot Shemini Atzeret.  ‘…this represents the night of Brahma.’ So die tyd nou verteenwoordig die tyd wanneer die Onderself Ben Adam nou die “vyf tree” moet neem om die Adam Kadmon uit sy bloed partel te help neem.   Daar is drie Kruise op Golgotha; daar is drie swerms Atoompies .  Een,the Lords of Flame; twee, the Lords of Form; drie, the Lords of Mind.   So Storetjie moet nou weereens eers die net een Kruis redding bewussyn – consciousness – neem na die drie Kruise toe.  So wat doen elke Kruis?

Elke Kruis verteenwoordig nou in die geval “van training of the Mind” een van die swerms.   Die drie swerms tree verskillend op gedurende die vyf stappe van Storetjie se Mannetjie.  Die keer gaan mannetjie die vyf stappe van Cosmic Doctrine, skets 19 op bls 220 gee:  die Planes loop 7 6 5 4 5 6 7, dus van 7 tot 4 tot 7.  Die globes loop 1 2 3 4 3 2 1, dus van 1 tot 4 tot 1.  Die ewolusie van die Swerms verskil: die Lords of Flame, prent 1, Lords of Form prent 2, Lords of Mind prent 3.   Die drie Kruise verteenwoordig nou die drie eminasies van die Logos. ‘ So the Lord of Flame influence the evolving live sparks of each globe.       Die Lords of Form leave the life sparks untouched, but influence the globe itself.  The Lords of Mind can thus initiate the individual with the reactionary capacity, who then can react as a Benyamin Wolf!

Al drie Kruise, al drie Lords is nodig.   Lord is Adony “Aleph Dalet Nun Yud” dus 1+4+50+10=65, dus 6+5=11.  Dus 11 Energie Stappe nodig vir een kwantum sprong deur Max Planck se Hei Bar konstante van  Arc-H-turus in die Midwegstasie, die Herder met sy staf.  Die groepsiel en groepwese Onderself wat die 36 kwantum bereik het en die kwantum sprong na die een geheel nuwe Adam Kadmon eenheid gemaak het.

Die 11 Energie Stappe is: 1. Instinct, 2.  Emotion, 3 Intellect, 4. Persona, 5.  Mind, 6.  Soul, 7.  Spirit, 8.  Presence, 9.  Monad, 10.  Renew, 11.  Transform.   Dit is dus die 10 of Malchut wat as een van tien Sephiroth gegee word as die een tiende.   Die tranformasie is die Nuwe Begin een kwantum op in ewolusie.  Onthou Sephiroth is nie plekke nie, maar toestande in Energie bewussyn.  Dus een kwantum Energie bewussyn op in die ewolusie spiraal.

Divine Sparks wat deur die Lords of Flame beheer word: ‘..they learnt of a Plane, but are limited by the conditions of the Plane (hulle wil graag vrykom van die beperkinge, maar hulle kan slegs vrykom…) after  the complete synthesis of reactions of that Plane has been achieved by the Group Spirit of the swarm.’ Daar moet ‘n volledige kwantum in die geval ook voltooi raak.

The Lords of Form ‘influence profoundly the atoms that are build into the Plane Body of the Planetary Spirits of each globe, thus they influence the Globe  by the stereotyping of the Form in a sphere; matter around a nucleus of attraction.’  So om ingewikkelde prosesse op te som: die drie Lords of Form en Sparks en Mind funksioneer saam sodat die bewussyn van die Mind beweeg tussen die Logos Mind, die Kosmos Mind, en die Heelal Mind.

Dan is daar die Sparks wat die Natuur kant of Elohiym kant, of Ministering Angels, of een Arm is; en daar is die Vorm kant wat die Adam Arm is, maar ook die Adam vorm is.  “The Lords of Form likewise, on completing their evolution, undergo similar adjustments, and when the Logos having received a new concept from an evolving swarm, desire to impress an archetypal concept upon a swarm in process of an Evolution.  It is the Lord of Form, that are employed for the process.

The Lord of Mind, likewise, upon their return, are assimilated  to the Divine Consciousness, and employed as mediators between the Logos and his Universe.   Now be it recalled that a Lord of Mind established in individuation, and they all deal essentially as individuals with individuals (Boselwe…).  Whereas the Lords of Form deal with group souls (Onderself)  of Mind are the initiators of our present evolution.  They it is who are able to react upon all Planes of manifestation and performing adjustments.  Upon a Plane where they function, they are simply a centre of force, therefore they are unperceived by the denizens of that Plane.  They can however by the assistance of a vehicle of that Plane, detach certain elements to nuclei for the building of vehicles  in the matter of that Plane; hence the concept of the Virgin birth.

Therefore it is those who are known as the Survivors who are always represented as born agamogenesis.  They bring their own life impulse; nothing but the accretion of matter is needed for their manifestation.  The Lords of Flame, the Divine Sparks now returned to the Logos and achieved at-onement and function as intermediaries between the Logos and his Universe.   Ps.    He made his ministering spirits a Flame of fire (Lords of fire) and Flames of Fire were his ministering spirits.

The Lords of Flame are concerned in basic natural forces (dit is die “ALHYM” of Elohiym Arm van Adam Kadmon.  Die Lords of Form is diy YHVH arm van Adam Kadmon.  Die Lords of Mind is die kop en liggaam van die Adam Kadmon.  Die nuwe Adam Kadmon wat nou gebore moet raak.  So die een of Ayin of 130 of Hei 5 x Havayah 26 of Geburah 5 of Adam Kadmon met al vyf siele en liggame en liefdes; of Hei(5)+Vav(6)+Zayin(7)=Chet 13 Huwelike of Uterusse.  65 vir eerste pilaar van 6+5=11 letters van Aleph tot Kaf=Onderself of een arm  plus nog 13×5=65 vir Boself of ander  arm, gee dus 120 of Havayah 26×5=130 of Ayin as Ayin(70) Yud(10) Nun(50)=130.  Dus net net 5 Gebooie van Havayah liefde is nodig om al 10 Sephiroth of al 10 Gebooie te volbring.

Dus die eerste letter van die tweede kolom van 11 letters is die letter Lamed.  Die letter 13, Ayin is 130, of 13 met die 0 by of die tweede kolom letters van 11 by  of die kolom van die 11 Energie of Aan van Ayin  by; dus die Lamed  se 11 letters “l” of 11 x “l”  of  Lamed by.  Hulle is die 11 Energie Letters by Life getel.  Dus Light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, luck, leisure, law.  So wat beskryf Storetjie nou hier?  Storetjie beskryf die begrip dat elkeen baie duidelik moet seker maak van waar een funksioneer in die totale groot geheel prent.  Daarom is dit so belangrik om die Bybel boek eers Lewend te maak deur die ware lewende Kodes of Name of Godsname in die Bybel boek te skryf.  Hoekom? Sodat mens kan weet waar en met watter vlak een besig is om van te lees.

Kom Storetjie verduidelik.  Die Oneindige Heilige beskryf as die “NOT” of “Unmanifest” manifesteer, dit wat ons nou as die 10 Sephiroth kan beskryf, net as hulp om dinge te begin begryp.  Die manifistasie gaan nou op sy eie aan.  Dus die beskrywing ‘..from God, of God, but not God,’ geld nou en God verwys nou na die Heilige “NOT”.

Die hele Skepping gaan nou vir ewig op se eie aan onder beheer van die Vier Chai; die vier Lewende Wesens.  Die Dalet 4 Mem 40 Tav 400 siklusse gaan aan sonder dat die “NOT” God ooit weer daaraan aandag hoef te gee.  So perfek is God…  ‘thus the image of this  “NOT” God as an old man pondering his children and making rules for each one, only satisfies childlike minds.   In reality creation follows inevitably from the first spark or idea or word or concept…from God, of God, but not God; the holy “NOT” Unmanifest.   “Let there be…’ brings existence, pure energy or spirit with the potential to bring forth all within the source without interference from the holy  “NOT”.

Dus vloei Kether in bestaan en daaruit al die Sephiroth  tot by Malchut; die hele spektrum met al minder Lig in die praktiese Materie-lig kant, en in die Teorie-energie kant.   Malchut die laagste, het net sewe oktawe op sy klavier, en die Troon het baie meer oktawe op sy klavier.  Die Adam Kadmon speel die melodie alleen op sy klavier met die baie oktawe, maar in Malchut moet ‘n hele groepwese en groepsiel saam baie instumente bespeel om die melodie weer te gee; want in die Adam Kadmon is die hele groepwese en groepsiel nou die een Adam Kadmon.

Nou volg nog ‘n gegewe: die hoogste Sephiroth regeer die laer Sephira in die Materie denke.  En ook geld dieselfde gegewe in die Energie denke; dus sal die hoër Sephiroth-lewe as Gode deur die laer Sephiroth gesien word.   In Materie denke is die Son die Planitȇre Stelsel van Planeet aarde se God; en die Orionis Son weer die Son se God; en Pleiadis weer Orionis se God, om net die Mind bietjie training te gee in materiële praktiese denke.

In die Energie denke is daar die training of the Mind Met die manifistering van die basiese Vier Chai Lewende Wesens, Dalet vier Life, deur die Heilige “Unmanifest” “NOT”  kan die life Dalet(4) Chai lewe nou self die volgende ontwikkel met behulp van  die Torah of Law van Vlak 11, of Lamed letter 11 of Mosheh Merkavah Eliyah.  Energie denke.   Level 0: Life primeval, ecstasy universality, vorder na Level 1: Light, instinct, direction, simplicity.  Level 2: Love, emotion, nurturing, certainty.   Dan na Level 3: Laughter, intellect, knowing, containment.  Dan na Level 4: Labour, Persona, Caracter, compensation.  Dan na Level 5: Liberty, Mind, venture, quantum; So hierna vind kwantums plaas tussen vlakke van Chai Vier lewe gedurende ‘n 26 000 jaar siklus.  Dan na Level 6: Lenience, soul, altriusm, purification.   Dan na Level 7 Loyalty, spirit, faith, trancendence.  Dan na Level 8: Limitation, dan luck, dan leisure, dan Law of Loveliness.

 

209

VYFDE YECHUDIM FASE

So nou het die selfbestaande Skepping die vlakke deurgewerk tot by die einde van die vierde Chai uitbeweeg in die klitserbak na buite toe met die stukkend kap van die materie stukkies en was die denke hoofsaaklik die Materie-denke van die Sephiroth in terme van die Gode in al die Sephiroth; die Elohim 72 Gode en die YHVH  54 Gode om dit nou so te stel. Of die Energie Denke per vlak, soos reeds oor gestorie. Nou begin die Nag Fase. Die mengbak teruggaan na middel toe fase. Die een  Yechudim Fase van die een deeg, dus die fase waar die Chai LIVE van die outonome lewe nou gaan eindig in die voltooide Vyfde Vlak  waar die Chai lewe van die Skepping nou vir die eerste keer weer kontak maak met die heilige ‘NOT” God.  Die ‘from God, of God, but not God…’ se geskepte wat na sy voltooide ewolusie in sy  materie denke en Energie Denke groei, wat die Skepping tot die oneindige heilige ‘NOT”  aanbied, nadat die Skepping nou nog eers die terugkeer ‘deeg aanmaak fase’ van die nag fase voltooi het. In die Energie Denke, nou by  vlak 11 se Law of Life Chai(4) lewe nou terugwerk na elke vlak laer toe, om dan onder te kan eindig by Life vlak Vyf se Yechudim Life wat weer een met die heilige ‘NOT” gaan word.

Hoekom kan dit dan nou gebeur vir almal?  Die geheim op die vraag is geleë in die gegewe dat die nuwe begin in die ou einde geleë is.  Die rede is dat die Einde die antwoorde inhou vir die Nuwe. Hoekom so?  Omdat die hoër vlakke die laer vlakke ook in die Energie Denke regeer. So wat beteken dit?  Dit beteken dat met die eerste vier fases was Materie ons baas, maar nou kan ons met die vyfde Yechudim fase, Materie se baas word; ons kan nou geld se baas word. Hoekom?  Want die volgorde van die Energie Denke stappe loop nou van bo af onder toe; dus van die Torah begrip opgedoen volgens die vorige vier klitser na buitering toe fases  met behulp van die gegewe Chai vier Dalet Mem Tav lewe. Maar nou met die vyfde meng fase met die nuwe Energie Denke, die nuwe oop lewende Torah, die volledige Pei mond Torah van die Ayin man, die 130 van die 26 Havayah x 5 Hei gee; die nuwe 130 Ayin Kaduma Kadmon, die lewe of life  vlak wat nou onder in vlak 0 bereik gaan word, nadat al die vlakke deurgewerk is, gaan  nie weer die Chai 4 vlak lewe wees apart van die Vader die allerhelige ‘NOT” wees nie, maar nou Yechudim volledige Hei(5)lewe. Aleph(1000) Eenheid. So die Energie Denke benadering met nuwe in materie Sephiroth praktiese stappe van bo af, vanaf die nuwe Lewende Torah, die orale Torah, die geopenbaarde Torah, funksioneer nou.

Die Materie denke logika, die 6 denke, is nou totaal omgekeer en op sy kop in die 9-Energie Denke gedraai. Het materie denke ooit kon dink dat met Energie Denke, die aksie soos laughter, nou totaal beheer het oor  love, light, en Chai(4) se laughter. Fantasties. En dat leisure naas die Torah beheer oor al die vlakke het: ‘Kyk na die voels van die hemel…of die lelies in die veld …’ En dat labour nou daar is om karakter te bou en nie om geld te maak nie … Pragtig!

Hier volg nou die Energie Denke stappe om aan te dink; om die Chai(4) lewe nou om te bou na die Yechudim 5 lewe toe; om ons Havayah liefde met die Allerheiligste “NOT” te deel. Die lewende oop Torah. Enerology by F. A. Fouche

Level 11: Law… Transformation to attain die Yechudim Level is based on two aspects from the holy ‘NOT”, the law and loveliness, by the grace of the holy “NOT” to bring justice and fairness to all who reached Yechudim Level Hei 5.

Level 10:  Leisure is the opportunity to renew, to recreate and regenerate, to relax and rejuvenate…it is not to be abused in competition or to pass the time….(die sport God).

Level 9: Luck or  Ayin or holy Providence release from suffering caused by insatiable desires to become one on the Yechudim Hei(5) and achieve Wisdom. Wisdom is not gained from books or from people, but come from union with the the holy ‘NOT” Yechudim.  But respect holy books and holy men and thus the law of humility.  If humility is lost, the system expands and explode to return to the negative levels.

Level 8: Limitations the foundation of experiencing the presence of holy “NOT”. Wastage and consumerism not only prevent this, but destroy the spirit and soul and all the lower Seven Levels. Baie baie baie belangrik – die shopping  malls  op die hoë bulte waar almal Mammon dien op die Shabatte.

Level 7: Loyalty. Once the soul has developed thus all five Levels and individuated loyalty from the holy ‘NOT” to all creation, bring faith and the law of transcendence. Prayer and purification aid in venturing along this spiritual path.

Level 6: Lenience bring altruism and love for self and others to keep the five souls alive through the law of purification; the Mikvah. If continual purification and cleansing are not practiced, the energy becomes clogged and knotted and dirty, leading to disintegration of the whole energy system, to true death. There is no advantage in purifying the physical if the emotion or higher energy systems die through dirt.

Level 5: Liberty. To function on the Abstract Level beyond the concrete, require energy thinking to free the mind, bringing liberty foundation of all ventures and adventures. This leads to change or development according to the quantum law; Hei(5) voltooi kwantum sprong 2012 = 5.

Level 4: Persona manifest is based on labour which produces character and the law of compensation. God is not lazy and labour build character in all energy systems, albeit in persona or self, constructs, organizations and nations. Ook gridwerk…

Level 3: Laughter on the Level of intellect; the joy of knowing is based on laughter and learning from the source.  A gentle reminder not to take acquired knowledge too seriously. Laughter and learning cannot exists without love and life. Hierdie life is nou die Yechudim lewe van die vyf siele, vyf liggame, vyf liefdes, Hei(5) ineen met Yechudim weer met die Allerheilige ‘NOT” wat nou weer nuwe voortgebringde lewe stimuleer.

Maatjies om nou op te som voordat ons nou met die nuwe nag deel se baie groot geheime kom. Die vyfde Heelal of Heelal van Splendour of Adam Kadmon.  Ons het nou gesien hoe die stukkend breek plaasvind en nou omdraai na die een heel deeg fase. Ons het gesien hoe daar van Chai lewe opbeweeg is deur die Levels met behulp van die geskrewe Torah tot  bo en toe die afbeweeg met orale lewende Torah vanaf die Chai lewe na die vyfde vlak Yechudim lewe van die Adam Kadmon. Ons het ook verneem dat die purification baie belangrik is.  Nou gaan Storetjie die geheime van die Mikvah purification bring wat die geheime van die vyfde heelal of Adam Kadmon gaan openbaar.  Hier volg nou nog ‘n benadering dan…training of the Mind.

Storetjie stel nou bekend die nuwe begrip van die Zohar.. Die Partzufim of Archetype Personas . The Ari clarifies the significance of these by revealing the one to one relationship that exist between the Partzufim and the Sephira.  While the simpler Qabalah involving the Sephiroth apear to speak of the statics of the higher universes, the system of Partzufim involves their dynamic interaction (Mannetjie van Storetjie wat nou stap oor Sephiroth).  When the Sephiroth were first created, they were simple points which could not interact with each other… (die Wêreld is nou weer oppad soontoe met miljoene vreemdelinge op een hoop in stede).  They could therefore not give anything to each other; all they could do was receiving from the Infinite Being, Ain Soph.  And for this reason at this stage they are called vessels.  (Nou ook weer in die posisie in die wêreld met en gee of NG Kerke, se net ontvang van genade en lewe en ontvang en ontvang geestelike benadering).   In order to really receive God’s Light however, a vessel must in someway be connected to God. The basic difference between the spiritual and the physical is the fact that space does not exists in the spiritual realm, material and  energy  thinking…hence there is no way  in which the Sehiroth can be physical,  can be  connected  to God.  Material thinking and Energy  thinking: as God, from God, but not God.

The only possible relationship is therefore resemblance.  In order to receive God’s Light, the vessel must at least, to some degree resemble God.  This however presents a difficulty. If God is the ultimate giver, then the vessel is the ultimate receiver, and the two are absolute opposites.  In order for a vessel to receive, it must also give. What is therefore needed, is a vessel that can give as well as receive.  The ultimate expression of such a vessel is Man.  If man is to receive God’s light, he must first resemble God by being a giver. This is accomplished through keeping God’s commandments, Torah; thus providing spiritual sustenance to the spiritual Universes. Dus: energy thinking through the Planes.

 

210

BREAKING OF THE VESSELS

Storetjie haal verder aan uit Meditation and Kabalah:  Before man can do this however, he must must also resemble God by having both free will and free choice.  This is only possible when both Evil and Live or good exist.  The first stage of Creation is called the Universe of Chaos; Tohu.  This is a state where the vessels, which were the primitive Ten Sephiroth, could receive God’s Light, but could neither give nor could interact insofar as therefore they could not hold the Light.  Since they could not fulfill their purpose, they were overwhelmed by the Light and shattered; this is the idea of the breaking of the vessels…’

So die klitser slaan die materie stukke of konkrete nou stukkend met die Chai lewe van die Vier Lewendes om die Troon, of die vier Y H V H kodifiserings voordat die vyfde  Adam Kadmon of Universe of Splendours of Tzachtzachim van Yechudim  nou met die deegmaak terugkeer Nag Fase begin.  Die glase moet nou nie meer met die huwelik stukkend getrap word nie; die Drakensberg is nou die berg van Michael. Maar kom Storetjie lees verder: ‘…the original vessels were in what is now the Universe of Atziluth, when they were shattered.  The broken pieces fell to a lower spiritual level which became the Universe of Beriyah.   It is the level that Evil begins to manifest and its source is in the fragments of the broken pieces…’  So die einde is die begin en die begin is in die einde weggesteek.  Met die begin van die 19de Eeu het die oorloë begin, die Eerste en Tweede Wȇreld Oorlog; die absolute stukkend slaan prosesse, die Evil wat voortgekom het.  Die haat en pyn en vernietiging.  Efraim en Menasse hou nog steeds aan stukkend slaan.

The reason the vessels were originally created without the ability to hold the Light was that Evil should come into being; this in turn would give man freedom of choice, which, as we have seen, was necessary for the rectification of the Vessels.  Furthermore, since Evil originated in the highest original Vessels, it can be rectified, re elevated to…’ en baie, baie, baie, belangrik; dit is hier waar Benyamin die Wolf nou ook die ou prooi vang, die ou prooi wat stel:  ‘Can be rectified and elevated to this level…’ dus die Chai 4 Level moet nou verskeur word, want die nuwe wat nou kom, is nou die herstel tot by die volledige herstelde Vyfde Vlak van die nuwe Adam Kadmon.   Die nuwe, na die vyfde jaar ryp vrug.  Die eerste keer van die siklus Nag ses ure van die Twilight nag Twilight dag Skepping.  Dus Benyamin se nuwe buit lees; ‘…can now be rectified to the new level, the new Adam Kadmon Level.’   Want die minus nege Evil word Live plus 18 en plus 19, dus 37 energie denke en doen, nadat in Mikvah gegaan is en energie dros gereinig is.

‘The breaking of the Vessels is alluded to in the Midrash, which states that God created Universes and then destroyed them.  It is also alluded to in the Torah…in account of the Kings of Edom at the end of Gen. 36.  The death of each of these kings is said to infer the shattering of a particular vessel, and its falling to a lower level, such a fall being referred to as death.’ 

So hier word die dode beskryf wat een moet deurgaan soos wat Storetjie al oor gestorie het.  Dood een…neutralization of two movements;  Dood twee..transmutation from the one plane to the plane below – ja eers neerdaal in Merkavah.   Dood drie…death of the individulised consciousness and abstraction of the absolute essence of life in meditation.  Dood vier…sleep linking or teaching death; objective on its own plane.  Dood vyf…death of personality and of all its desires.  Maar nou volg die nuwe twee  stappe ook; …The trance; body sleeps but soul is awake.  Stap sewe; initiation withdrawal from personality, make one with individuality.

After having been shattered, the vessels were then rectified and rebuild into the Partzufim, each of these Partzufim  consist of 613 parts, paralleling 613 parts of the body; as well as the 613 commandments of the Torah.  These Partzufim were then able to interact with each other: 6+1+3=10 en 6x1x3=18; dus 2×9=18.  More important, they then resembled both Man and Torah; they were therefore able to interact with man through the Torah and they therefore become givers as well as receivers.  In their rectified state as Partzufim the vessels are the adequate to receive God’s Light.  In the Ari’s terminology, these states are called the Universe of Rectification; Tikkune. (Minus 9 Evil na Live18 en Live 19).  He said that the other Kabalists had only spoken of the Universe of Chaos, while he was the first to reveal the mysteries of the Partzufim, which are in the Universe of rectification.  These Partzufim constantly interact with each other in an anthropomorphic manner.  It is for this reason that the symbolism of sex, birth and growth plays such an important role in the Ari’s systems…’ Die familie beginsel, die hierargieë in die Keys of Enoch, al die ordes.

So nou gaan Storetjie storie oor die Adam Kadmon gesin op sewe vlakke:  ‘The earlier kabalists spoke of four Universes, Atziluth, Beriyah, Yitzarah, Assiah, paralleling the four letters of the Tetragrammaton Y H V H.  There were also hints of a Universe above these four, corresponding to the apex of the Yud in Y H V H.  The Ramak speaks of the fifth Universe as the Tzachtzachim Splendour, Adam Kadmon, Partzuf… 

Nou volg die groot geheime van die Adam Kadmon: ‘Within this Fifth Universe there are another four levels again paralleling the “Y H V H “.  Baie, baie, baie, belangik!

Meditation and Kabalah p. 215.  These are the four expansions of the Tetragrammaton, usually refered to by their numerical value.   Ayin Beit 72, Sameck Gimmel 63, Mem Hei 45,  Beit Nun 52.  Hierdie vier Name, Ab 72, Sag 63, Mah 45, Ben 52 is: Ab Sag Mah se somtotale = 9 en Ben sin 7.   Nou het ons Shabbat; Shin(300)+ Bet(2)+ Nun(50) = 702.  Ons het sewe Planes in die sirkel;  Man, nature, saint, master, angels, Archangels, Christs.    En twee buite die sirkel; Nadir en Logos.  Ons het nou ook die sewe Partzufim van onder na bo: Nukva, Zeir Anpin, Imma, Abba, Arich Anpin, Atik Yomin, Atika Kadisha.   Ons het ook die vier bestaande heelalle: Asiyah making letters; Yitzirah, formation, ornaments; Beriyah, creation,vowel points; Atziluth, nearness, cantellation notes.

Die nuwe vyfde Kaduma Kadmon is dan net die praat of sing wat oorbly van die letters tot cantellation notes.   Die Yisrael volk is in Egipte en reeds bewus van die Chay lewe vier vlakke Assiah tot Atziluth.  Hulle is nog besig met die stukkend kap van die konkrete, the breaking of the vessels.  Hulle ken dus die Chai vier lewe se vlak van die Y H V H naam, en kan dus die Ab 72 en Sag 63 en Mah 45 en Ben 52 begrippe van Y H V H nou leer bemeester sodat hulle gereed kan raak om die Aquarius Terugtog  na die vyfde geheime nuwe Adam Kadmon, van die Kaduma Kadmon familie te kan bemeester.   So Mosheh sien die nuwe Energie in die bos, die nuwe Vyfde Vlak wat al vier vorige vlakke saamvat en insluit; een deeg in die mengbak, dus ‘n dieper begrip van die bestaande vier Y H V H begrippe van Ab 72 en Sag 63 en Mah 45 en Ben 52.  Hulle is doodtevrede met die bekende Y H V H maar Mosheh bring die nuwe Vyfde Fase nader; die voltooing van die siklus-fase nader.   Die mengbak een deeg fase word nader gebring.  Daar moet egter eers skoonmaak en reiniging plaasvind;  purification om die vyfde fase in te lei.   Mosheh vra: ‘Wie stuur my?’  Dit is die “Ek Is”, die “nou” tyd, die “Ehyeh”, die “Aleph Hei Yud Hei”.   Die “Aleph Hei Yud Hei” stel die beluit dat hy homself deur die Yisrael program gaan uitbrei – expand – todat hy die volledige geskepte spasie/space gaan vul deur middel van sy Program wat eindig in die nuwe Adam Kadmon wat dit kan doen.

Space does not exist in the spiritual, maar die Adam Kadmon kan die rol vervul van ‘as God, from God, but not God’.  So die Ehyeh of Ahyeh of Aleph Hei Yud Hei expand nou met homself, dus met sy Hei, en met sy Yud en met sy Aleph.   Dus met Yud Aleph Hei Yud Hei 161.  Met Hei Aleph Hei Yud Hei 151.   Met Aleph Aleph Hei Yud Hei 143.  So wat gebeur nou?   Mosheh bring nou die Drie  naamlik 161 en 151 en 143  na die Raad van Yisrael toe met hulle 72 en 63 en 45 en 52; dus die 7 saam; die Shabat, Shin Beit Tav = 702.   Die geheim van Shabat is: Yah of Yud Hei, dus 15 of Sirkeltjie van Storetjie se getal van 15, dus die geheim van die Shabat as die vroulike  weggesteek in die manlike; die Progesteroon hormoon in die vrou wat haar nie ‘n ovum vrouwees laat wees nie, om dit so te stel, want met die Yah 15 Progesteroon hormoon bygetel, kan sy in Mikvah gereinig word.  Dus die sewe getalle van Bo plus die Yah(15) gee ook nou 702; dus die Shabbat Shin 300 + Beit 2 + Tav 400 = 702.  Die Shabbat het egter die verkuilde faktor ook nog weggesteek as die Agt Mashiach of Merkavah of Lamed faktor;  die Adam Kadmon faktor.

 

211

EXPANSION OF THE MIND

Voordat Storetjie nou met die Mikvah Expansion aangaan soos die vergroting van die bewussyn en Denke op die Mikvah manier plaasvind, kom Storetjie gee die vergroting of expantion, op Benyamin die Wolf manier.  Maak nou die Lamed vlug met die Energie Denke; die training of the Mind, expansion of the Mind..  Die begin en einde is dieselfde.  Die einde is net meer as die begin, dus een kwantum op in die regs op om spin.  So met die feite as agtergrond moet daar dus in die Bybel se begin, wat die einde is en die begin van die nuwe begin, dus reeds verskuil.  Die gaping is reeds ingebou vir die kwantum hoër nuwe begin.   So waar is dit weggesteek?  Die dag is 24 uur.  Die dag begin in die aand   Die dag het vier dele; Twilight 6 ure, nag 6 ure, Twilight 6 ure, dag 6 ure.  Dit weet ons reeds; so die nag 6 ure is uitgelaat in die ou begin van die Bybel.  Nou kan ons dus met die oorskryf van die nuwe Openbaring van ons toekoms, dus die ses ure nag kwantum sprong in die nuwe Bybel inskryf.  Maar wat is die vier en twintig ure ‘n voorbeeld van?  Dit is die voorbeeld van een siklus om  Pleiadis.  Daar is 12 stelsels van 2000 jaar elk en die weggesteekte Dertiende Stelsel wat ingedruk is; die 3000 wat ingedruk is om die tyd faktor 27 000 te maak.  Hierdie is die konkrete  spieëlbeeld van die spirituele .  So wat vertel Storetjie vir die Maatjies?

Die groter expantion of the Mind is dat een dag is 26 000 jaar; dus die nag deel wat kort voor in ons Bybel is 6000 jaar.  So om die nag deel nou in te vul in die nuwe Bybel, word die ingryping van die Adam met David profiel Program ingebring vir die nag deel van die 6000 jaar.   Die 6000 jaar-nag deel is nou byna voltooi en dan kan die volledige Twilight nag Twilight dag nou vir die Program ingevul word in die Bybel.   Ons het nou in 2014 = 7  die Pleiades  dag van 24 000 uur bereik, ons is nou in die weggesteekte 13de Stelsel;  so kom Storetjie bring die Maatjies nou weer by Mosheh en sy boodskap van  die Nagdeel; sy opgesomde nagdeel.

Maatjies die Bybel se Adam-tot-nou telling, is die Adam ingryp Program om die een dag van 26000 jaar  om Pleiades se 6000 jaar nagdeel nou by te skep.   Die Bybel sê dit was Twilight 6000 jaar en dit was Dag 6000 jaar.  Die Nagdeel van 6000 jaar wat Adam nou kom help byskep, is nou op sy einde.  Nou moet die volle 24000 jaar dag om Pleiades voltooi raak.   Maar een Dag is baie dae om Pleiades wat reeds voltooi is van vorige Programme, en wat nog voltooi gaan word vir volgende Programme, op die planeet.  Ons moet nou ons Program voltooi; die ander Program wag vir sy beurt op die planeet.  Die volgende Root Race wag om te land.  So ons moet nou luister as Mosheh kom en vertel dat AHYEH Aleph Hei Yud Hei wat expand het na die Yud expantion van 161 + die Hei expantion na 151 + die  Aleph expantion na 143 moet nou by die  expantions van YHVH van Ayin Bet of Ab van 72 + YHVH Sameck Gimmel of Sag van 63 + YHVH van Mem  Hei of Mah van 45  + YHVH  Bet Nun of Ben van 52 + Shabbat se Yud Hei van Yah van 15,  wat saam 702 maak, dus  Shabbat of Shin 300 +Bet 2 +Tav 400  + 702; die Shabbat Rus, die Shabbat Shalom.  Wanneer een dit ontvang en die Shalom Shabbat, wanneer een dit gee.  Een neem die Shabbat se vrede en gee dit vir die Shabbat.  Of een hou die Shabbat en ontvang die Shabbat vrede.

Hierdie gee van die buit, gee van die Shalom, vir die Shabbat wat nou aanbreek, deur die Benyamin Stam, die dertiende Stam, die dertiende weggesteekte aanvulling duisende jare, om die Pleiades Dag te voltooi in die nuwe Dag met een kwantum sprong op.   Een Pleiades Dag se daaglikse brood, maar in die geval nou, een Pleiades Shabbat 702  se nodige brood wat vir Twee Dae moet  hou; dus die sesde dag plus die Shabbat dag.  Die groepwese en groepsiel word nou nog die hele Nagdeel; die hele 6000 jaar onderrig en  voorberei vir die Dagbreek van die nuwe Pleiades Dag wat kom.  Die “EK IS” die “een deeg” die “Yechudim”  boodskap van die Ayin of Ayin 70 +Yud 10+Nun 50 = 130  of 5 Siele x 26 Havayah liefde =130; of 13 x 10, dus die  Dertiende volledige Sephiroth  aanwins in die Dertiende  weggesteekte Stelsel om die Pleiades 26 000 jaar dag, die 26 Havayah x 1000 Eenheid van nuwe Aleph met ondervinding = 26 000;  een Pleiades Dag.   Onthou hierdie is nie feite vir die bymekaarmaak van kennis nie, maar Energie Denke van training of the Mind, exapansion of the Mind.  Droom groot, breek met behulp van die Energie Denke die kettings van die beperkte konkrete Denke.

Wat is die geheim van die Shabbat 702?  Die konkrete Denke is vasgevang in die siklusse van 7.   Die Energie Denke begin van 9 af.   Die 7 van die Shabbat 702 kan nie met die ” x” faktor meer vorder nie, want 7 x 0 = 0.  Al wat Shabbat 702 nog kan  doen is die “+” faktor, dus  7 + 2 = 9.  Dus nou  uitbreek uit die vasgevangde Materie Denke van die geslote 702 Shabbat Materie Denke, na die 702 se 9  Energie Denke.  Daarom is daar ‘n 8 Meganisme in die Shabbat  weggesteek.

Wat is die ware 8?  Dit is ‘n Meganisme  wat weggesteek is en in die Shabbat Sewende Dag funksioneer.   Nie die vals Agste dag Sondag, van die Christendom nie.  Nee glad nie die  nuwe dag wat nou die Shabbat 702 heeltemal weggooi omdat 7 nou net Materiele Denke is nie.  8 is net die Meganisme wat soos die elektron een helfte; of 360 grade in die Materiele, of die 7 Denke draai en een helfte, of 360 grade in die 9 of Energie Denke draai.   Die 8 Meganisme op die dag 7 Shabbat neem nou die vorige  6 dae se Materiele 7 Denke en bou dit om na die omgekeerde en omgedraaide 6  wat dan 9 Energie Denke word.  Dit is dus die Shalom wat vir die Shabbat 702 gegee word.  Nou word die 9 Energie Denke van die Shabbat, die  7+ 2 =9 Energie Denke ingestoot in die volgende nuwe week se Materie Denke, sodat die Energie 9 Denke nou die 7 Materie Denke in die 6 weeksdae kan bystaan; die Vav 6 in die Materie wêreld van 7 waar hy hom bevind .  So dit is nou die Shabbat wat die volgende week sëen; die Shabbat Shalom.   Die die  vorige week wat die einde van die week se Shabbat sëen, is dus die Shalom Shabbat.

Storetjie sal die pragtige groot geheim met nog ‘n storetjie toelig; hierdie heilige Shabbat 702 dag wat so baie dieptes en geheime bevat.  Die heilige Shabbat 702  wat vir die Adam Aleph Dalet Mem 45 gemaak is.  Die huwelik Chet tussen twee Adamme is dus 2 x 45 = 90 Mem;  of water, die water wat die Mikvah vul.  Maar Adam as Tzade letter 18 + Chavah 19 = 37 = Lamed (30) +Zayin (7)= Energie = dus die Energie van die Energie Denke vir die Shabbat 702 in die Mikvah, voor die Shabbat 702!  Fantasties.  Die skoonmaak en reiniging van die 6  wat die nuwe Energie bring.  Die Energie wat die Metabolisme bring.  Die deur die water beweeg of doop  in die Rooisee, of Jordaan, of Mikvah,  is van uiterste belang om die vasgevangde Materie Denke in die 7 Siklus van man tot Christ binne die Heelal Sirkel te kan uitbreek na die 9 Energie Denke van Nadir tot by Logos.  Die Yahoshua wat gekom het en die verskil van Denke op die Shabbatte van die jaar en van die week, kom illustreer het.  Die Christinne het hom mis verstaan en die Shabbatte nou heeltemaal weggegooi.  Die Jodedom het hom ook nie verstaan nie en sit nog steeds vasgevang in die 7 Materie Denke in die Shabbat 702.   Sukah is op hande en Storetjie moet nou die regte benutting van die Sukah Fees se Benyamin buit probeer bring.

 

212

MIKVAH BENUTTING

Kom Storetjie kyk nou weer na Meditation and Qabalah.  Daar moet opgelet word dat dit nou die Vyfde Fase van die Vyf liggame en Vyf siele en Vyf liefdes ineen is, die totale vorige saamgevat in een.  Die Adam Kadmon met twee bene en twee arms, die Elohiym arm en Adam arm en een kop en lyf wat nou die Mikvah benut.

Meditade upon M K V H;  meditate that  M K V H  is the mystery of A H Y H expanded with the letter  Hei;  Aleph Heh Yud Hei.  This expansion has ANUM, value of 151.  And this is also M I K V A H 151, just as water is gathered in a M i k v a h.  (Dus “EK IS” uitgebrei met die Hei(5), vul dus die Mikvah).  Now meditate on the word Nachal meaning stream.  This supernal stream consist of seven names.  These are the four expansions of Y H V H; .Ab 72, Sag  63, MAH 45, Ben 52,  together with what Mosheh brings – the three expansions of  A H Y H;  Yud 161, Hei 151, Aleph 143.  Bring the M i k v a h into the stream Nachal.  Meditate on the 7 Names; 4 x YHVH plus 3 x AHYH.  Each contains a Yud; thus 7 x Yud.

 This is the mystery of the 7 Names of the Shabbat 702; A H Y H Y H V.  You must meditate on these 7 Names with the 7 Yuds.  Meditate also on the expanded forms.  To the 7 Names add now the Name Shabbat 702=9 and Yah(15) is the secret of (9). That is the mystery of Shabbat 702.  You have now 8 Yuds.  Yud(10) x 8 = 80;  Nachal  Nun(50) Chet(8) Lamed(30). Thus Nun(50) +Lamed(30)=80 equals Yud(10) x8 =80.  The Chet(8) represented by the 8 Yuds is the mystery of the Shabbat 702.

So hier is die geheime 8 Meganisme van die Shabbat 702 wat Mosheh en Yahoshua en Yochananda en Eliyah bring; die Meganisme wat een die vermoë gee om ook in die 9 Energie Denke te kan dink,.  Die vermoë wat Yahoshua beskryf het as om die 7 Materie Denke  in die 9 Energie Denke te kan benader en dus al die volgende stappe te kan voltooi, die  “A H Y H”  of “EK/I” Nagfase, die vyf in een fase, die Hei(5) fase  wat die 9 Energie Denke weggesteek in die Shin Bet Tav 702 bring sodat die 7 die 5 kan bykry om die 12  te word.  Die 12 Radiale wat voltooi,  level 88  sal die volgende  wees op Alterra.  The word Nachal 88 + 2 groups of Names; (die 3 name wat Mosheh bring, plus die 4 Name wat die volk reeds het;  dus 88 + 2 = 90 = Mem = 90 = 2 x 45 Adam =90,  dus the Chet 8 of Shabbat 702 = 9 Energie Denke)…brought water or Mem=90 into the.Mikvah, or Mem Kuf Vav Hei =151= A H Y H  expand with  Hei(5) of  die “EK IS” met al vyf Siele = 151 expanded met Hei(5 ).  Dus die Adam Kadmon volledig as Shin(300) Dalet(4) Yud(10) = 314 = Mem 40 Tet(9) Tet(9) Resh(200) Vav(6) Nun(50) = 314  = Adam  Kadmon.   Meditate that this is in honour of the Shabbat:  Likevod  Shabbat. We have used 8 Names:  4 YHVH + 3 AHYH + YH = 8; 7 x 4 = 28 YHVH + 2 YH = 30 =Lamed.

Lamed is dus die vlieënde  letter; die Shabbat 702=9 Energie Denke wat nou verby die vasgevangde 7 Materiele Denke op die Shabbat kan gaan om dus nou die Chai vlak vier lewe, wat se tyd nou verby is met 2014 = 7, te kan neem deur al die vlakke van 0: Primeval: flowing and order.  Level 1: Instinct, together with bright and energizing. Level 2: Motion: together with gently and sanity.  Level 3: Intellect with truth and rhythm.  Level 4. Persona with character and decorum.  Level 5. Mind with vision and rationality.  Level 6.  Soul, with altruism and support.  Level 7. Spirit, with holy books and classical.  Van nou af funksioneer die Shabbat 702 = 9 Energie Denke alleen verder op die korrekte  Boom van die lewe manier, dus Level 8. Presence, with golden mean and consentration.  Level 9. Monad with wisdom and perspective.  Dan die kwantum sprong volg met Level 10. Renew, in depth and silence.  Level 11.  Transform with fairness and beauty.  Then Interact by attuning and feedback.

Die Shabbat 702 se 9 Energie Denke gekoppel aan die geheime Chet 8 Meganisme, en die Nachal 88 stroom lewende water wat gedrink word op die week en jaar feestye Shabbatte, gee elke jaar net meer en meer Wysheid, Insig en Kennis, soos wat die getroue maatjie die Torah in sy doen nakom.  Die Aquarius tyd is nou hier vir elkeen van die Groepsiel en Groepwese wat belangstel om die Shabbat mee te maak op die Shabbat 702 se 9 Energie Denke manier.  Dit is nie die ou Shabbat tronk van die Materiele 7 Denke manier nie.  Maatjies julle kan dit beproef en inskakel op die Stasie 702.

Storetjie som dus op.  Die 24 uur dag is dus 24000 jaar en opgedeel in 4 x 6000 jaar, die “breaking of the vessels” fase neem die twee Twilights en die dag deel, dus 18 000 jaar.  Die vessels wat net ontvangers was, moet opbreek tot die 613 stukkies – getal wat nou ‘n geheime kode is.  Die geheime kode getal stukkies word bereik na 18 000 jaar.  Die klitser bak stop nou met die stukkend slaan; die David stop nou met die klippe kap.  Die “receiver” kan nou ook die “giver” begin word.  Die ontvanger kan nou ook met vrye wilsbesluit kies tussen evil en live.  Die 613 geheime kode dui nou aan dat die nagfase van 6000 jaar nou begin het waar die mengbak nou die een deeg kan meng.  Die ontvanger-houers kan nou in die konkrete geskepte space en tyd wêreld wat met 6 na dinge kyk en met 7 dink, nou ook die spirituele wêreld wat met 9 kyk en wat met 9 dink, deur die 8 Meganisme van die Shabbat 702 se 7 of 9 raaksien.

Wanneer breek die tyd aan wanneer die vessels nou ook givers kan word, dus die spirituele giver wat nie in space se konkrete kan wee snie, en dus ‘n perfekte resemblence in space konkrete nodig het?  ‘n Konkrete lewende spiëel sisteem? Dit vind plaas wanneer die 613 Torah en die 613 Partzufim en die 613 Adam nou bereik is.  Wanneer gebeur dit? Wanneer stop die stukkend slaan proses nou by die geheime 613 kode?  Die kode wat toon dat  die 6+1+3 = 10  Sephira, al 10 die 613  kode bereik het, en dat die 6 x 1 x 3 =18  of  9 Onderself en 9 Boself nou die geheime kode 613 bereik het.  Of toon dat 1 + 8 = 9 die Energie Denke is, of toon  dat 1 x 8 = 8  die geheime Meganisme in die Shabbat 702 is?  Sit nou aan by die buit wat Benyamin die Wolf nou bring op 2014=7 wat solank verwerk moet word die 2016 = 9 wanneer die Energie 9 denkie ook voluit gaan inskop vir die Shabbat 702 =9 Energie Denke.

Die Twilight 6000 jaar en Twilight 6000 jaar en Dag 6000 is reeds daar met die 18000 jaar; die aand Twilight 6000 jaar voor die Nag 6000 jaar is reeds ook voltooi.  Net die nag 6000 jaar of van 9 uur in die aand tot 3 uur in die oggend, moet nou gedoen word; 3 uur met die eerste hanekraai wat die Verraaier herhinder dat die Nagdeel, die Nagfase, die Nag 6000 jaar verby is.   Die haan kraai nou, skrik wakker, o Groepsiel en Groepliggaam; die  Boself spartel in sy bloed sy naelkstring na jou toe, na sy Onderself toe, voed hom nie.  Yerusalaim ween, die Mashiach as Mashiah Mshishi moet nou inry, die Nag is byna verby!   Wanneer het die Nagfase se 6000 jaar begin?  Wanneer het die klitser bak sy 613 kode bereik?  Wanneer was die 18 000 jaar verby?  Weet julle wanneer Maatjies? Toe die Adam 613 en die Partzufim 613 en die Torah 613 mekaar kon raaksien met die 9 Energie Denke.  Dus die Skepping as die Natuur Elohiym en die Skepping as die Adam YHVH en die Torah as die Bybel mekaar kon raaksien, met die 9 Energie Denke en die Chet 8 Uterus en die 8ste Chakra Oog;  die 8 geheime Meganisme.  Die drie Kruise van Lord of Mind en Lord of Form en Lord of Flame; die drie Triple Powers op die drie Kruise alles  kon begin raaksien met, die nege Insig met die 9 Denke.  Hierdie groot, groot, groot oombik van die aanbreek van die Nagfase se 6000 jaar het gebeur op die oomblik toe  Mosheh voor die bos van die Materiele konkrete 7 staan, maar ook die 9 Beeld met die  9 Energie Denke kon raaksien; die 9 Energie van die 7 Materiele konkrete bos.  Die 9 Energie van die abstrakte agter die 7 konkrete Materiele bos.  Fantasties!

Die Twilight 6000 jaar is reeds gedoen, die 3 uur namiddag tot 9 uur namiddag Twilight is reeds gedoen.  Die Pesach lam word geslag ‘between the two evenings’.  Daar is die 3 lig Dagure tot 6 uur toe van die aand Twilight, en die 3 na sononder Twilight deel vanaf 6 uur tot 9 uur  saans.  So die Lord of Mind and Form in die Yahoshua het die Twilight 6000 jaar reeds vervul.   Die Mosheh vervulling van die Nag vanaf 9 uur saans tot 3 uur soggens, moet nou vervul word.  Die Mosheh liggaam wat die Arc Angel Michael kom haal.  Die Dalet Vav Dalet  huwelik met die een Dalet wat met Michael van Hod se vroulike helfte, die Zayin 7 trou; dus die ben Adam help voltooi in vorm, Lord of Form.  Dan die manlike Michael deel wat die bene Elohiym kom haal as Metatron 314, Lord of Flame.  Die ander Dalet van David trou met die mooi naakte vrou van Netzach vir die Lord of Mind.  Nou is die Adam Kadmon bestanddele volledig as die drie-in-een Lord of Flame, Lord of Form, Lord of Mind.  Dus die liggaam van Mosheh se Nag 6000 jaar is nou die Lord of Form (liggaam) en dan die Elohiym (arm).  Die Lord of Flame (arm) ook vanaf Michael wat bykom om die prentjie volledig te maak; die 6000 jaar van die Nagfase.   Die Lord of Mind funksioneer eerste om die Mind 7 Materie Denke met die 6 Insig van die Vav 6 en 6 Weeksdae Insig, nou eerste om te sit na die Energie 9 Denke met die 9 Insig. van die Shabbat 702  se 9 Denke en 9 Insig.  So bogenoemde drie Lords se Eenword vind nou alles in die 6000 jaar plaas; die nagdeel van  die Pleiades Dag; die eenword met die 9 Boself van die 9+ 9 =18 Tzade plus die 19 Kuf van die  Adam Tzade(18) man en (19) Chavah wat 37 of  Lamed 30 + Zayin 7 = 37 = Energie is.  Die nuwe Adam Kadmon  toevoeging.

Dus die oomblik toe die volledige 613 maksimum deeltjies bereik word, wat die gemeenskaplike faktor is, toe begin die 6000 jaar, en Mosheh se Bybel boek begin om geskryf te raak.  Die Bybelboek se ou Testament gaan oor die 6000 jaar Nagfase.  Die Bybelboek se ware storie in die sogenaamde Nuwe Testament gaan oor die Aand Twilight fase.  Die fase wat die nagfase inlei.  Die Lord of Mind wat die Mind solank kom oopbreek vanaf die net 7  Materiele Denke met die 6 Insig, na die 7 Energie Denke met die 9 Insig.  Die beperkte 7×7=49 se Denke van Materie of konkrete 7, en 6 Insig na die 7×7=50 vrygemaakte,Yobel abstrakte, of spirituele  Energie Denke met die 9 Insig van Binah.  Dus die Ayin(70) man met Binah 2 Insig; dus die 72 heilige Name of Kragte Meester wat die Yahoshua is wat Mosheh bystaan met die Uittog wat eers met die ‘in Mikvah’ gaan  begin; die Rooisee purification.

Die Mem Water van die Mem(40) + Kuf(100) +Vav(6) +Hei(5) = 151.  Dus die Y H V H met getal van (151) wat uigelei word.  Wie is die Y H V H van 151?   Dit is die  Y H V H van  die Chai lewe van die 4 Lewende Wesens om die  Troon;  dit is die Y H V H van die 72 Name;  dit is die Y H V H van die (151).  Wat beteken dit?  Dit is die 151 wat 1x5x1= 5 wat toon dat daar reeds vyf van “iets” is, maar die 1+5+ =7  toon groot flikkerende rooi ligte!  Hoekom? Want daar is nog net die 7  Denke met die 6 Insig van die oop Binah.  Die volgende doop in die Jordaan water, die toe-been Binah, die Tav 400 toe-been  Binah (Dalet 4 twee bene, kry een been by en Mem 40 is drie bene, wat vierde been bykry soos Tav 400 van  Binah wat Bet 2 word).  Maatjies wat beteken dit nou alles ?  Dit beteken dat die Uittog nou begin. Watter uittog?  Die uittog uit die vasgevangde 7 Materie Denke met die 6 Vav Insig van die oop Binah van die 613 stukkies.  Maar nou moet Benyamin die Wolf net nog buit eers bring.

Die 24 000 jaar Pleiades siklus van twaalf “maande” van 2000 jaar elk, kan dus nou ook gesien word as een dag van 24 uur of een dag van 24 000 jaar, met 4 x 6000 jaar.   Daar is ook 9 Tye en ons kan net to tnege tel.  12 is dus reeds 3 meer as wat ons kan tel; 12 is dus 3 tye meer as ons Tye wat ons kan tel.  So die 3 is dus een derde of 1/3 van die Tyd wat ons kan tel in ons 7 Materie Denke, met 6 Insig en 9 tye.  So nou moet ons die 9 Energie Denke met 9 Insig verkry  in 12 tyd of 24 tyd of 36 tyd.  Ons weet die nuwe kwantum hoër se begin, is eintlik in die  ou einde weggesteek.  Dus die sogenaamde Wederkoms van Yahshua is eintlik sy nuwe koms in die nuwe begin en sy  vorige koms was eintlik die siklus se koms aan die begin van die 26 000 jaar se Twilight 6000 jaar wat toe uitgelaat was, maar wat in die 6000 jaar wel gebeur het.  Dit wil voorkom asof dit na Mosheh was, maar eintlik voor Mosheh se 6000 jaar is; so die “Nuwe Testament” Yahshua se geboorte en lewe is eintlik die 6000 jaar tyd of Testament van die Aand Twilight wat in die begin uitgelaat is, en nou na die Tyd van Mosheh se Nag 6000 eers afgespeel het.

Kyk mooi wat staan geskryf vir die 24 000 jaar siklus Dag; ‘dit was Twilight en Twilight en dag’.  Die Nag is uitgelaat.  Wat beteken dit?  Die Twilight van Yahshua moet voor die Nag wees, maar as die Nag nou eers kom, en die oggend Twilight en Dag was reeds gewees, wat nou?  Onthou Maatjies, die is nie informasie nie;  dis training of the Mind… Watter Mind?  Die Energy(9) Abstract Spiritual Mind waar die Shabbat 702 nou met die 9 Energie Denke  en die geheime 8 Meganisme van 702 en  613 werk.   Storetjie beskryf die Bybel Lewende boek as ‘n ronde boek waar tye binne tye draai.  Daar kan -kyk weer- Tye wees; backward tye wees;  rewind tye wees; pause tye wees; fast forward tye wees; daar kan tye buite die 9 tye wees…   Dit is dus net met Energie Denke wat die Bybel Boek regtig begin lewe. 

Die Uittog is uit die een laag, een tipe Tyd; die Y H V H vier Chai Lewe van 151 Ayin Bet 72 Name van Vyf Liggame,  maar 7 beperke Denke,na die 512=60  Sameck lewe toe van al die lae en dieptes en tye en dimensies van “Y H V H ” Sag 63, Mah 45, Ben 52.  A H Y H 161.  En 151 en 143, danY H as die geheime Yah en die Shabbat geheime A H Y H  Y H V; die Yud x 8.   Maar die groot Uittog is vanaf die 613 terug na die een deeg in die mengbak.  Die Een Liggaam; die  begrip bekend as Yechudim  Unification.  So nou is die 613 deeltjies van die Patzufim, die Sephiroth, die Liggaam, die Torah, dieselfde.  Nou kan die volledige Somethingness ‘n Lewende Spieëlbeeld wees van die heilige Nothingness.  Nou ook met die voltooing van die 6000  jaar Nagfase; waar die 6000 jaar Twilightfase nou in die regte plek voor die Nagfase 6000 geplaas is, om die herstelde, maar verhoogte nuwe volledige Twilight en Nag en Twilight en Dag 24 000 jaar Dag te gee.

Voorbeelde van die deegmaak Yechudim Unification is nou die  Shema.  “Y H V H ” wat unificate word met..”A D N Y” en dus Y A H D V NY H word.   Of ook die Y H V H met A H Y H wat die Y A H H V Y H H gee.  Die baie effektiewe en heilige metodes bind nou al die Sephiroth en Partzufim en Liggaams deetjies en Torah saam.  Die  fase is baie kragtig en helig en mooi,  so die een groepsiel en een groepliggaam van die Yechudim van Yechuda wat aan die deur  klop, maak die ingeligte baie, baie opgewonde.

Kom dat Storetjie nou weer die EEN deeg-mengfase verduidelik.  Voordat Storetjie die vyfde fase van Yechudim verduidelik, moet daar net eers weer na die 24 000 jaar siklus van die Adam Program gekyk word..  Die Program van die Adam, is die Abram na Abraham Program van Abrahamentho.  Abrahmentho het nog baie ander programme, behalwe die een.  So die Abram na Abraham Program, dus tot vyf siele, vyf liggame, vyf liefdes Program wat 24 000 jaar neem.  Die tyd tot en met Mosheh se ingryp gedurende die Nag 6000 jaar, begin dus met Abram.  Abram kry sy Hei vyf Sielevlak belofte, naamlik Yitschak wat hy moet offer as sy Eersteling.  Yitzack die Hei(5), is Geburah die vyfde Sephiroth, wat ook as die Hillel of Adversary gesien word deur die wat ‘n God en Satan dualisme 7 Materiele, 6 Insig het.  Abraham as die Adam Program  moet nou die begrip offer sodat die Energie Denke, die 9 Denke en 9 Insig bekom kan word.  Die offer proses en die offer wat dan voorsien word, sodat die God en Satan of Y H V H  en Hei  Lamed Lamed, Hillel 7 Denke in Materie nou verhoog kan word na die 9 Denke in abstrakte in Energie.  Die Hei Lamed Lamed. of  die  Elohiym kant Archangel Michael of Metatron 314 met Vav(6) wat nou oorbly en met Shaddai 314 EEN kan word nadat Metatron 315 met Zayin(7), die offer self gegee het, sodat Adam nou ook as Ben Elohiym die EEN Kaduma Kadmon kan word met een Elohiym arm en een YHVH arm.  Die Adam se verhaal is dus Abram na Abraham se 24 000 jaar verhaal.

Om terug te kom na die groot Sleutelvers in die Bybel boek: Gen. 22:8 dus al 22 letters wat nou met die geheime 8 van Shabbat 702 funksioneer om die 7 Materiele Denke met 6 Insig van die oop Binah te koppel aan die 9 Abstrakte Spiritule Energie Denke met die 9 Insig van die geslote Binah en die vierbeen Shin: ‘Elohiym will provide himself a sheep.’  Alohim yireh lo ha-seh.

Die eerste letters van elke woord: Aleph 1+Yud 10+Lamed 30 + Hei 5 = 46.  Dus Alohim as die Adony sal self die Hei 5 voorsien. Maar hier kort nou iets. Kom ons kyk.  Die Mikvah  eenmaak, die Mosheh Nagfase se bring van die AHYH “EK IS” en die Ab Sag Mah Ben plus Yah saam, wat nou uitgebeeld word deur die eerste Yechudim, een deegmaak meng proses as die YHVH met AHYH wat YAHHVYHH =  47 gee.  Daar kort nou 47- 46 = 1 wat voorsien moet word.  Waar kom die 1 vandaan wat voorsien moet word?  Die YHVH met die ADNY  Yechudim een deeg maak, gee dus YHVH en ADNY.  YAHDVNYH = 91 maar die Adam 45 + Adam 45 = 90  van Abraham en Sarah se huwelik.  Dus daar word pragtig die 91 – 90 = 1 voorsien, wat die 46 + 1 = 47 gee.  So gedurende die Yechudim Fase Vyf van die Yechuda Abraham.  Hierdie bring die wysheid en Wetenskap bymekaar.  Die Shalom vir die Shabbat.  Die een wat saai in die ses dae voor Shabbat.

Kom dat Storetjie die abstrake, spirituele 9 Denke met 9 Insig van die 702 Shabbat, naamlik die 8 deegbak se deegmeng proses of die Yechudim Proses, weer verduidelik.  Die vyfde fase in die Abstrakte spirituele, die deegmeng fase, maar die Vierde Fase, die Nag Fase van die 6000 jaar x 4 se 24 000; die vierde been, die toe-been Bet van Binah van die drie bene oop Bet ב van Binah, die 7×7=50  van 7×7=49, se nuwe 50 vrygebreekte Yobel;  die Nadir na Logos 9de tree Denke buite die 7th Plane, met 9 hoek en 9 Tyd en 9 Tet vasgevangde Materiële stukkies se konkrete  7 Denke met 6 Insig van oop Binah, waar die Skepping met oop Binah  Bereshith Barah  begin.   Die nuwe Skepping moet met Aleph begin, maar die Aleph as die 90, twee 45 Adamme, Man en Vrou is hy, nie hulle nie, is weggesteek as die toe-been Bet,  Binah se vierde been wat die Bet-Binah toemaak.

Daar begin die nuwe nou.  Die Aleph 1000 is nou weggesteek en ingesluit in die vierde been van die toe Bet en die toe Mem en die vierbeen Shin.  Dus die letters 23 en 24, maar met ‘n helenuwe oorgeskryfde Openbaring boek, want Yochanan is die  ander Twilight deel van die twee Twilights’  Die nuwe vierbeen Bet het nou die volgorde van die skepping herstel na..dus   Yahshua Twilight  en Mosheh liggaam Nag en Yochananda Twilight en  Eliyah dag.  Daar is die herstelde nuwe 24 000 jaar  dag nou in die regte tyd volgorde van 4×3 Tye wat die 12 Tye  x 2 = 24  uur  een onder en Boself  Dag gee x 3 = 72, wat die 3 Dae en 3 Nagte  gee van die  siklusse agter die 24 0000 jaar Pleiades siklus wat ook nou begin.

Ons het nou die eindoel met Sukah van om weer die EEN Adam, man-en-vrou is hy, te bereik maar een kwantum op in in sy totalenuwe  bestaan., maar op die oomblik is die bestanddele nou opgebreek in 613 stukkies.  Daar is nou ook die probleem dat die Alohim kant, die 5 letters  A L H Y M het, en die Adam kant net vier letters, die H Y V H.  Die deegmaak, die eenmaak, die unifikasie, kan net met gelyke getalle in syfers plaasvind.  Maar nou die wonder van die offer wat voorsien word met Abraham se offer van sy eersgeborene.   Die handeling is dan die purifikasie handeling; die eerste suiwering handeling.   Al die 613 stukkies in elke deelnemer naamlik die Torah 613, die Partzufim 613, die Adam 613, en die Sephiroth 613 maak dit nou moontlik dat die  Abstrakte Spirituele nou ‘n resemblance kan hê in die  konkrete  Materiele.  Dus kan die vyf Siele se vyf letters as Elohiym of Aleph Lamed Hei Yud Mem, nou gelyk gestel word aan die vier konkrete Twilight Nag, Twilight Dag se vier letters, naamlik Adony of Aleph Dalet Nun Yud.   Die Aleph wat 1 is  is nou na die drie-been Bet geneem om die nuwe vierbeen Bet te word; so daar is die nuwe skepping nou ‘n Aleph skepping maar verskuil as die toe-been Bet Skepping.  Die driebeen oop Binah het die toe-been Binah geword. Die oop Binah Denke van net 7 met ‘n Hillel opposisie, het nou 9 Denke van lig en donker, dag en nag met twee Twilights geword.  Dus nou word die deeg gemeng in die Sukah menger.  Die vier letters A D N Y en die Y H V H meng nou.  Die menger weet dat die hoof bestanddeel altyd eerste ingegooi word, so eerste die YHVH, dan die ADNY word nou YAHDVNHY 91.

Maar nou eers weer Purify of suiwer:  net soos met die Uterus Tet 9 na ovulasie, moet daar die purifikasie proses van afwerp van die hele binnewand van die Uterus plaasvind, dus  dadelik elke maand sonder bevrugting of na geboorte  met  bevrugting.  Die 91 Baba se nageboorte van 1 moet geskei word van die baba met die knip van die naelstring.  Die  8  Meganisme van die 8 letters van die Man 45 en Vrou 45 se ware 90 van die baba YAHDVNYH  91;  dus  die nageboorte en naelstring nog aan hom, word nou afgeknip en net die Baba 45+45=90  bly oor.  Aleph(1) Dalet(4) Mem(40) = 45 Adam+45 Adam=90 Adam; man en vrou is hy.

Maar nou die ADNY of Aleph(1)+Dalet(4)+Nun(50)+Yud(10) = 65.  Wat is 65;  65 is die helfte van 130.  Wie is 130?  Die Ayin Voorsienigheid wat uitgeskryf is, is 130: Ayin(70)+Yud (10) +Nun(50) = 130.   Dus is die 130 nou 26 x 5 = 130; dus is 26 van die Yud 10 +Hei 5 +Vav 6 +Hei 5 =26; en Hei(5) is die Seun Geburah, 5de Sephiroth.  Ook die Hilel of Hei(5) +Lamed(30)+ Lamed 30= 65.  Dus is die Adony x 2 nou die Ayin Man van Voorsienigheid wat beide Pilare van 65 elk, dus (130) as arms het.  Dus is die Mikvah purifikasie of doop in die Rooi See, of doop in die Jordaan baie, baie, baie dieper as die watertjie druppeltjies op die derde oog ge-dopery en klug Naam-gee van die Hoerkerke.   Die  verkryging van die Derde Oog vir die man Adam, die Vav(6) en die Uterus skoonmaak van die vrou, Adam Zayin(7) saam in die Chet(8) huwelik, in die Chet13 Eenheid as 90 Adam, 45 + 45 Adam; man-en-vrou is hy,  is baie, baie groot en diep en mooi.  Die een deegmeng fase van die  5  en die 4, die Dalet (4) wat die Yud ontvang, maar ook die Vav ontvang met sy ronde man koppie en sy vierkant vrou koppie, of die vierkantjie en sirkeltjie van die Giza piramide waar Mosheh en Yahshua by begin het.  Hierdie is nie informasie nie, maar training of the Mind.

Storetjie glo dat daar vanjaar weer baie meer training of the Mind bygekom het om oor te mediteer in die Sukah, daar in die Merkavah tentjie.

 

214

VERDELING VAN DIE 613 DEELTJIES

Laasnag se belewenis kan die in woorde beskryf word nie, maar Storetjie sal dit op die training of the Mind manier probeer bekryf.  Die 613 deeltjies wat die hele Adam beskryf wat uit die ben Adam wat as Y H V H beskryf word, bestaan en die Ben Elohiym wat as ADNY beskryf word bestaan; dus die twee arms van die een geheel 613 deeltjies.  Dus moet die deeltjies nou in die helfte gedeel word.  613 gedeel deur 2, kan nie twee heel getalle gee nie.  So wat gebeur nou?   Die 613 word nou gedeel in die 365 negatiewe een arm, en die 248 positiewe ander arm.  Baie inerresant is nou die volgende;  365 gee 3 + 6+ 5 = 14, dus 7+ 7 = 14  Onder- en Boself met 7 Denke,  met 6 Insig,  ook die 1+4 =5  moontlikheid van Vyf liggame en siele en liefdes. Dus kan die spirit of folly nog Denke beheer en (3x6x5=90) wat toon dat die 9 Denke in die 0 of volgende kwantum moontlik is.  Maar die ander arm kort nou om die spirit of folly te oorwin en die ware Ruach te kan laat funksioneer in die volledige twee-arms Adam.

So nou kyk ons na die ander arm; die 248 arm, want 248+365 = 613, dus die hele Liggaam!  Dus die 248 is (2+4+8 =14) asook 7+7=14.  Ook die Onderself en Boself, maar met die 7 Materiele Denke; die (1+4=5) van die Vyf Siele en Liggame en Liefdes, is ook in die Arm.   Dan die 248  met die “x” faktor gee (2 x 4 x 8 = 64); dus die 64  Sleutels van  Enuck wat 365 jaar geleef het.  Ditdus  toon dat die twee Arms, die 365 en 248 nou van EEN Adam is.   Pragtig!  Maar 64 is ook (6 x 4 =24), dus 2 x 4 =8 wat ‘n groot geheim toon; die gekruisde arms Seëninge!   Die 2 x 4 = 8 geheim van die 8 weggesteekte Meganisme van die 702 Shabbat.  Die Boself-Onderself Eenheid, maar ook die Linkerarm en Regterarm Eenheid; die Adam mens-en-natuur eenheid.  Die YHVH en die Elohiym as ADNY eenheid;  die 365en die 248 as 613 Eenheid;  die konkrete 365 en die abstrakte 248 Eenheid.  Die Nag 6000 jaar wat nodig is om die 24 000 jaar eenheid Dag te maak van (12+12=24) ure en (24×3=72) of drie Dae en drie Nagte om die volledige eenheid op te bou!

Kom Storetjie bring nou die verdere dele wat die groot, heilige dag van Yom Kippur opmaak.   Díe dag wat die El van Eliyon of El van Shaddai, nou duidelik maak vir die met die oop 8ste Chakra en die wat die Chet(8)/Chet(13) bevrugte Tet(9) Uterus het.  Die wat die Yom Kippur Shabbat se 702 se 9 Denke het en 9 Insig het, en die weggesteekte 8 Meganisme benut; veral die jaar 2014 =7 se dubbele Shabbat, nl. die 7 dae Week-shabbat bo op  die Yom Kippur Jaar-shabbat wat die 26 000 jaar voltooiing toon.  Yom Kippur  toon dus dat die El wat beskryf word as El Eliyon, die God van die Gode, die God van die Eliyon God; asook die God van die Shadai Gode, nou voorstel dat die Eliyon Gode van die een Arm en die Shadai Gode van die ander Arm nou een word op Yom Kippur.

Op hierdie stadium moet die Wolf eers weer by Golgotha, by die een Kruis van die Christendom gaan draai, en die een Kruis een-derde begrip van ‘vergifinis van sonde’ stukkend skeur, en die volledige drie Kruise, of Drie Dae en Drie Nagte se (24×3=72) Heilige Naam  YHVH, se buit bring.  Die volledige Yom Kippur buit.  Wat is sonde ? Sonde is baie dinge.  Sonde is die verkeerde ding doen op die verkeerde tyd.  Sonde is om na die spirit of folly of counterfeiting spirit te luister, en dan met te min Wysheid, Insig en Daat kennis, verkeerd op te tree.  Sonde is om geskei te raak van die Skepper.  Daar is baie faktore betrokke, daarom moet die mees belangrike aspek wat die Heilige Skepper die belangrikste ag, nl. Sy mees belangrike dae, die Shabbat Yom Kippur, die vasdag, die drie Kruise in Een dag wat die Atonement dag wat at-onement en atone-ment dag genoem word.   Ja Maatjies die 8×3 =24 uur dag.  Die dag van die drie geheime 8 Mashiach Funksies op die drie Kruise van abstrak en konkrete se 360 x 2 = 720 grade draai van die Elektron, dag.  Die Yom Kippur dag om die Spirit of folly, die Counterfeiting Spirit te beveg, of die Hillel te beveg.  Maar met net een arm, een oog, een oor, een halwe brein en been, is die baie, baie, baie, moeilik.  Maar om te veg met twee arms en twee bene, twee ore en twee helftes van jou brein en met die nodige Daat kennis; die Nege Denke kennis en die Chokmah Wysheid en Binah Insig, die toe-been vierbeen Binah Insig, is mos nou ‘n 100 keer beter!  Dan kan probleme, foute en versoekings duidelik uitgeken word en eerder vermy word.  Dit is wat die wonderlike dag van Yom Kippur nou bied.

Die net een arm beteken ook net een helfte brein.  Die linker arm is aan die regter brein verbind, dieselfde geld vir die optiese chiasma in die brein wat ook die Kruis arm seëning ontvang het.    So Maatjies die ware drie Kruise metode van sonde hantering is nou die buit wat Benyamin bring hier net voor Yom Kippur.   So die God van die Eliyon Gode arm en die Shaddai Gode arm, bied nou eers vanaf Homself sy Lam soos Storetjie reeds getoon het met Abam en Yitschak.  Dus die toe-been Binah Insig, die Chokmah Wysheid, die Daat Kennis van die Troon van El word eerste aangebied op Yom Kippur. Nou het daar at-onement van Bo gekom, nou het ons twee arms, twee breine, twee oë, twee ore, twee bene – die Daat kennis, om die Spirit of Folly, die Counterfeiting Spirit,  teen te staan, te vermy, te ignoreer en te veg.  Nou volg ons met die eerste optrede; ons atone-ment optrede.  Ons berou omdat ons oortree het omdat ons geskei was as ELIYOHN van die EL van die Eliyohn, asook as die SHADDAI van die EL van Shaddai.  Dan ook berou dat ons geskei was van ons YDNY arm, die Elohiym Natuur Arm en die Natuur arm  so misbruik en vernietig het, en ook berou om dat ons nie ons medeskeppings werk gedoen het nie.  Ook uit ons liefde, ons Havayah Teshuvah liefde.  Dan vind die derde Kruis of totale van beide kante af optrede plaas; die aaneengeskryfde Atonement; die Drie Dae en Drie Nagte 72 Atonement.  Heeltemal groter en dieper Doop en Sondevergiffenis as die een Kruis waterdrup doop en vergiffenis, nie waar nie?

Die handeling van die Hashem deur om eerste die Lam van Versoening te gee op Yom Kippur, open ons oë en harte, en ontbrand die berou aan ons kant.  Dan besef ons, ons moet ons eers self reinig met die Mikvah handeling van skoonwas en reiniging en doop in die Mem van die M K V H.  Dan word ons linker- en regter arms en brein, oë en ore en bene deel van EEN Liggaam wat in die Onderself en Boself leef met sy kop in die Hemel van die hemele.  Dan word die somethingness een met die nothingness; die vyf-in-een prosesse van Eenword.  Die atonement van die vier en twintig ure van Yom Kippur is die aand van vergiffenis se verligte nag van rus wat eindig in die omrol in die oggend vanuit die vorige dag se 613 gebroke stukkies, en na die omrol die wakker word te beleef as een salige gelukkige wese met die wete in sy hart dat alles EEN is.

Die dag Yom Kippur se eerste handeling vanaf Hashem vir die Adam nageslag van Abraham wat sy eersteling offer, is die lam offer wat Hashem dan eeste voorsien.  Die Daat deel van Chokmah en Binah; Hashem se drie Voorsienings Offers, een vir elke Kruis.  God wil provide himself a sheep…’ Die Alohim yireh lo ha seh  se vier letters: Aleph Yud Lamed Hei,  die A H Y H wat Mosheh bring en een maak met die vier Y H V H van Ab Sag Mah Ben en Yah.  Dan die tweede Kruis bydrae:  ‘A sheep for burnt offering my son…’  Ha Seh le olah bni… se eerste letters; Hei Bet Lamed of Hevel.   A breath, the supernal breath… Hei 5 +Bet 2 +Lamed 30=37 die Energie 37; die Lamed(30)+Zayin(7) =37.  Dus die Asem van die Lewe.  Die Ruach ha Kodesh; die heilige Enegie, die ware Spirit wat die Counterfeiting Spirit, Spirit of Folly, vervang en kan teenstaan.  Fantasties.

Die Binah(2) ware, plus Hei(5) van Sarah, is die ware Kruis Mirriam Zayin(7) plus Lamed(30) =37,  is ware Energie 9 Denke met die 9 Insig geslote Binah.  Nou die derde Kruis offer vanaf Hashem op Yom Kippur. ‘For himself a sheep for a burnt offering.’   ‘n Brand offer Lo ha seh le olah…hei(5)+Lamed 30 +Lamed 30= 65 ook Aleph(1)+Dalet(4) +Nun(50) +Yud(10) = 65. Dus helfte van 130 se Man van Ayin =130 = Ayin of  Ayin(70) Yud(10) Nun(50) = 130.  Dus  65 +65 = 130;  dus Y H V H resemble  ADNY.  Twee arms aan een liggaam met ware Ruach en ware Daat Kennis en Insig en Wysheid is die drie Kruise se ‘ware vergiffenis van sonde’ vanaf Hashem.

This is the mystery of the Torah.  It is written with the 22 letters.  The Hei(5) is the last letter of the Holy Name Atah.  Aleph Tav Hei (406); 4+6 =10, maar 4 x 0 = 0, dus is dit die eerste afgaan in Merkavah met die 22  Letters tot by die 613  stukkies.  Maar wat nou van die omdraai en een deeg mengbak wat die terugkeer moet wees?  Waar nie beweging is nie?  Die kern moet net so groot soos die omtrek word; soos die nuwe groter omtrek; die nuwe Kwantum Lewe.  So kom Storetjie bring nou die Merkavah of Sukah prooi en buit nader.  So nou moet ons die Hei (5) by die Aleph Tav van die heilige Naam ATAH sit.  Dus kyk ons na Keys 105 en 205 en 305.  Omdat die heilige ATAH nou die drie Kruise se drie offers vir die Abraham Program gee, en beide Mosheh en Yahshua asook die Program by die Giza Piramide was, kom ons begin met Key 205;  Key  Bet Resh.  Die Bet(2) wat vir die Resh(200) die  Hei(5) offers gee van Keys of Enoch 205.  ‘Keys to future Forms are cosmological constants speaking with faces of Pyramids and triangular  bipyramids and tri pyramids; ‘…in the great lights of the tri-pyramid, three bodies can be seen moving in and out of one another… the making of a time of time; the artificial time  warp zone.’

Dus die 24 000 jaar Aleph Tav kan die 27 000 jaar van die 13de weggesteekte Zodiak ook word.   Die drie Kruise se Triple Powers se hantering van sonde, is baie meer en dieper as die Christendom se baba-melk begrippie.  Die tyd vir vaste spyse is hier!

Bipyramids can be used to administer Cosmic Law to the lower Heavens.  By nurturing God Level growth, these beings represent the coordination of the Galactic Commands of Michael, Metatron and Melchizedek.  This is the completion of a Grand Cycle of evolutionary change; the higher evolution which uses the Tri Pyramid has the final say as to the arrangement of how other Intelligence cooperate…  Out of the White Hole comes a white Yud; the cosmic Flame used to create new spectrums of Light and Alphabets of Creation…

Storetjie raak net die Hei(5) Merkavah Sukah nou hier aan voordat daar deeglik in Merkabah se groot geheime  ingegaan word,  sodat daar hierdie Sukah baie kan wees om oor te mediteer!

Die “expantion” deur die “training of the Mind” is pragtig en opgewonde. Dit bring Storetjie vir eers by die begrip van hoekom daar ‘n Sukah of Merkavah fees vyf dae na die pragtige Yom Kippur moet wees?  Hier moet die Wolf nog’n ander Hei(5) buit bring om die Denke te vergroot, to expand the Mind.  Die Hei(5) mede klinkers van die 22 letters waarmee die 5 mede-klinkers die 22 Letters wat reeds skep, verder “expand”.  Die heilige Atah se Aleph tot Tav 22 letters word met Sy Naam, Sy Hei(5) medeklinkers van die praat van die 22 letters, verder uitgebrei/expand.  Atah se YHVH vlakke word expand met die Hei(5) mede klinkers.  Die 22 letters word expand na 22+5=27 letter-kragte toe.  Die 24 000 jaar expand na 27 000 jaar toe.  So die expantion en permutation en Yechudim van twee Name is alles deel van die Atah.  Die middel lyf-Pilaar se Daat praat met Daat ondervinding van onder af saam met die Kether Daat van Bo af, soos Yom Kippur wat dit een maak; en wat dan beide Arms, naamlik die Adony arm as die Elohiym Natuur arm wat onder die Binah Insig die expantion opdag vervul, en die ander arm, die YHVH arm, of die Mens arm wat onder Chokmah Wysheid die die expantion opdrag vervul.

Die Argitek, heilige Atah as Kether, gee die opdrag met die Hei medeklinkers expansion klanke by die 22 letters van Aleph tot Tav van die middel Pilaar Atah; en die twee kant Pilare doen die skeppingswerk.  Die permutasies, die Yechudim expantion is wat nodig is om die Argitek se Bouplanne tot realisering te bring in die konkrete 613 stukkies en in die abstrakte eenheid.  Dit is vir die vervulling van die Havayah liefde, Teshuvah taak dat die Sukah Merkavah se 7 dae vir binne die 7 dae Sirkel-skepping; en dag 8 plus 9 vir die Nadir tot Logos oor die 7 dae Sirkel-skepping nodig is..  Die 613 of 6 +1 + 3 = 10 volledige  Sephira, Partzufim  Adam Kadmon expantion  in die Sukah met sy 613 verskillende bestemmings.  Ja Maatjies, daar is 613 verskillende plekke waarna elke  groep selletjies nou bevorder word  in die nuwe kwantum  Adam Kadmon.  Dit is hoekom daar so baie soorte Merkavah is; so baie soorte Sukah is.  Daar is 613 eindbestemmings!

Die deeg meng Hei(5) of  Atah se Hei wat Aleph en Tav expand na een groter konkrete deeg met ‘n expanded Mind is die resultaat van die training of the Mind vir die expantion of the Mind. Storetjie gee nou eers nog ‘n benadering of nog ‘n stuk buit vanaf Benyamin in die Mind expantion and body expantion Sukah of Merkavah 7 dae en dag 8 en dag 9.  Die sleutelboek tot die 22 boeke van die Zohar, is boek Vav(6).  BoekVav(6) is die sleutelboek wat die Zohar oopsluit.  Hoekom?  Want die Vav(6) is die liggaam van Adam.  Hoekom die liggaam van Adam?  Want die Adam is die enigste wat kan praat.  Die Adam kan die Hei vyf praat van die medeklinkers expantion van Atah se 22 letters of 22 Zohar boeke Skepping doen; dus die Adam 613 deeltjies  as een deeg ‘n kwantum expantion gee.   Let wel ‘n Saggitarius Archturus kwantum expantion bevordering.  Nie ‘n ballon bars groot opblaas Ego expantion nie.  Nie die grootbek opblaas Efraim en Menasse manier nie.

Noudat die Maatjies weet dat die Vav 6 liggaam, die David 6 ster, die  suurstof molekule wat beide kante toe ‘n waterstof molekule kan bind, die Adam Vav(6) David, die Vav in die middel met ‘n Dalet aan sy weerskante,  Dalet Vav Dalet water molekule.  Nou weet Maatjies dat Mem is water.  Dus oop Mem is water waar David as Dalet Vav Dalet net met een Dalet, die Zayin naakte mooi vrou van die Netzach Sephiroth van die Chokmah Wysheid Pilaar getrou het.   Maar die toe Mem, oftewel geslote Mem, is nou waar David as Dalet Vav Dalet ook met sy ander Dalet met Hod se Michael se vroulike kant, sy Zayin kant, getrou het.  Nou is die David Vav(6) met beide Dalette getroud as die Mikvah se toe Mem.  So wat beskryf Storetjie nou?

Benyamin bring die buit van die Vav en die Water Molekule Ooreenkoms, want die Water Molekule dra die liggaam se 613 deeltjies of selletjies of groepe selletjies. Die See water dra die basis lewe, die sel lewe, die enkel sel wat outonome Chai Dalet(4) lewe is in een selletjie met sy water in hom en sy water om hom  Daar dryf hy rond as die mees simplistiese stamsel lewe alleen in die grote see.  Dit is net die drie-in-een ek van “me, myself and my ego” eensellige lewetjie in die grote see.  Maar wat die selletjie nou nie weet nie, is dat daar nog 612 andersoortige soorte selletjies ook in die grote ee is nie.  En dat daar waters met die oop Mem en waters met die toe Mem is nie.   Dat daar see en wolke is nie; dat daar Onderselwe en Boselwe is nie; dat daar 613 groepe van selletjies kan vorm nie.  Die lewer-groep, die hart-groep, die brein-groep; 613 groepe selletjies het die een deeg Adam gevorm en 613 deeltjies gaan die nuwe Adam vorm.  Maar daar kan ook baie verskillende promosies of expansions wees.  ‘n Bevordering  vanaf ‘n voetsel na ‘n spiersel, of vanaf ‘n spiersel na ‘n hartsel, of  oogsel of breinsel in dieselfde  Adam-see  of ‘n ander Adam-see of dalk ‘n heel nuwe Adam-see  in ‘n nuwe kwantum; of dalk weer ‘n voetsel?   Die moontlikhede is oneindig.  Die selletjie kan simplisties een sel bly, of deel van ‘n groep word.  Die Sukah Merkavah moet al die  moontlikhede  hanteer.

Voordat Storetjie nou terugkeer na die Keys of Enuck se Hei(5) Hoofstukke 105, Shekinah Heelalle en 205 Seun Heelalle en 305 Vader Heelalle,  moet Benyamin net nog een baie belangrike stuk buit op die tafel plaas: die Metatron en Enuck buit.   Die buit waar die Metatron 315 nou die Metatron 314 gemaak kan word omnou die ware een arm van die een Atah Hei 5 vyf siele met 9 Denke en 9 Insig van Atah Daat van die middel Pilaar te word. Liggaam van die  Dalet Vav Dalet ware  Maschiach David wat ook die Yahshua David en Yochananda David en Mosheh David is.  Die Lamed 30, dus Hei 5 x Vav 6 se 30  Sukah of Merkavah.  Waar gaan Storetjie die Keys of Chanock vanaf Metatron nou een maak met die lewende Bybel?  Deur die seun van David se Spreuke van Shlomo.

Proverbs 22 : 6  Train up a child according to the way for him; even when he grows old he will not turn aside from it.’ Dus die heilige Atah se 22 letters Aleph tot Tav wat gekoppel word aan Vav 6 van vers 6.  Of anders gestel;  maak die jongeling, Vav 6, groot in die Tav 22 letters se Torah 22 letters, dan sal die Oue van Dae Vav(6) nie daarvan afwyk nie.  Nou bring Storetjie die geheim agter die woord training of chanock.  Kom ons doen die training of the Mind in Sukah in Merkavah.

Train (chanock Chet(8) + Nun(50) + Vav(6) + Kaf(20) = 84)  a child (na’ar Nun(50) + Ayin(70) + Resh(200) = 320)  in His Atah way darko (Dalet(4) + Resh(200) + (Caf) 20 +(Vav) 6 = 230)  ‘…and when he is  old (Zaken or Sheik Shin(300) + Caf(20) = 320)na’ar child = 230  he will not depart from it.’   Hoekom sal die jonge nie wanneer hy oud word, die Weg verlaat nie Omdat hy getrain  (chanock 84)  was  in  sy weg (darko 230) .  84 + 230 = 314 Metatron en Shaddai (Shin 300 +Dalet 4 +Yud 10 =314).  Beide is 314.  Beide is nou die twee arms van die een nuwe Liggaam.   So die sewende Adam Chanock  is die eerste Adam  maar kan nou in Lamed se Vav(6) x Hei(5) van heilige Atah; die tree 8 en 9 in Sukah gee.  Die Nadir na Logos tree.

Wat doen Storetjie nou in die jaar 2014 = 7?  Storetjie bring die 14 vir die jaar 2000 se 7 Chanock van die Keys van Enoch/Chanock, sodat die Metatron 315 van die Keys  nou die Metatron 314 kan word;  sodat die Chanock, 7de van Adam nou die Chanock Adam kan word wat in Sukah,  in Atah Lamed Merkavah,  nou die Chanock Adam kan word met die 9 Energie Denke of Mind of Training.  Die Chanock met die 9 Insig van die vierbeen geslote Binah en die David geslote Mem Water druppel met die Chokmah Wysheid en die dubbele Daat Kennis.  Dit is wonderlik Maatjies dat die Capstone  Storetjie hier uit die land van die Michael berge kom vir die res van die planeet met Trompettedag die geboorte dag van Adam en sy Eenword Yom Kippur Dag en Sukah met dag 8 en dag 9 van  die nuwe Chanock en Metatron 314.  Haleluyah!

Storetjie bring dus die tyding op 2014 = 7 dat die Adam met die naam Chanock, die sewende van Adam, nou die Sewende Plane bereik het, maar nou die Nadir tot Logos tree van 8 en 9 moet gee om die 14,  dus 7 op 7 Onderself en Boself te bereik.  Die Metatron 315 plus die Hei 5 vanaf Atah kan nou ook die 320 word van  die Mystical One; Na’ar 320  of Sheik 320.  Uit die Abraham-Hagar stam die 12 Sheiks voort.  So die skep van die  Sheik 320 of  Na’ar 320 wat uit die Metatron 315 + Hei(5) se 320 of die Atah Adony YHVH  Eenheid nou plaasvind, word pragtig op bl. 223 van Meditation and Qabalah gegee onder:  The gate of the Rauch ha Kodesh:

‘Explaining the concept of prophesy and Ruach ha Kodesh and their various levels.  When a person is righteous and pious, studying Torah and praying with Kavanah, this must certainly produce something substantial.  One’s good practice are certainly not without effect, but results in the creation of Angels.  (Die Metaron 315 plus Atah se Hei(5) gee die 320 Na’ar en Sheik) These survive and endure as mentioned in the Zohar.  The Talmud teaches whoever dus a good dead, earns an advocate.  (Skep dus ‘n engel of Elohiym as sy advokaat).  Both evil and live Angels are created from a person’s speech…(die vyf Hei medeklinkers wat die expansion doen met die praat van die mond)  depending on his word as mentioned  in the Tikkunei Zohar.  When a person studies Torah, the words and breath (Ruach) that emanates from his mouth  become a vehicle for  souls of the early saints.  These can descend and teach that person mysteries as discussed in the Zohar.  All of this however, depends on one’s intent.  If a person studies Torah without ulterior motive, then the Elohiym Angel created as a result of such study, will be very holy and elevated and can be trusted to speak the absolute truth.  If one reads without error… (die name en begrippe, ens.)…the angel  Elohiym wil also be without error and absolutely reliable.  The same is true of the observance of a commandment.  If it is done correctly a very holy angel…(die korrekte een vir die doel van al die ordes soos reeds bespreek, word geskep)  Ophanim of Cherubim of Hasmalim of Elohiym…is created. 

Whatever is lacking in one’s observance, however will also be lacking in the created.  It is certain that the power of the created one, created from the study of Torah, is much greater than that created through observance.  These created orders are the Maggidim mentioned in books.  They reveal themselves to individuals, teaching them the mysteries and informing them of future events.  These orders angels are created from the individual’s own observance an study of the Torah.  Creation happens in Asiyah, action without Kavanah : Yetzirah, Torah study Beriah;  meditation and thoughts.  Ruach ha Kodesh is a voice from on High to speak to one worthy. 

On Rauch ha Kodesh:

Hier volg nog ‘n groot geheim.  Daar moet die man Adam(45) en die vrou Adam(45) dus (90) wees.  Daar moet die linker en regter arm wees; daar moet die omgekeerde regter en linker brein wees..  Die Mashiach moet getroud wees, die ware Priester moet getroud wees.  Die ongetroude Pouse en Kardinale en monnike verraai hulleself net hier op die punt.  Die hele ou Vatikaan!  Luister nou baie mooi Maatjies na die geheim, dat die ontvanger van die geheime dit self met sy stem met sy vrou moet praat voordat die boodskap deurkom en dit dan gestuur kan word.  Benyamin getuig dat dit waar is.

‘The physical voice in which the message clothes itself is the voice of the receiver himself when he is involved in prayer and Torah study.  This voice clothes itself in his voice and is attached to it so.  When he speaks it to his wife to hear, it then enters his own ears so that he himself can hear it.  Without the physical voice of the individual himself, this cannot take place.  The explanation is as follows: first there is an earlier voice from which the Ruach ha Kodesh or Angel Messenger was created, this itself is the voice of prophecy.  When this voice then comes to reveal the prophecy, it must clothes itself in that individual’s physical voice.  This must be a voice expressed by the individual at the very moment that he is experiencing the prophecy.  This is mystery of the verse: ‘The Spirit of God speak in me and his word is on my tongue’

2 Samuel 23:2.  Prophesy is from the male aspect, but Ruach ha Kodesh is from the female. 

Binah is die vroulike, Binah kan die geslote vierbeen Binah wees.  Net Binah het die Energie 9 Denke en 9 Insig en Daat en Chokmah Wysheid deur haar geopenbaar en kan die Yobel 50 vrymaak gee van die manlike net 7 Denke en 6 Insig en 6 Visie.  Die Enoch  7 van die begin moet nou  Enoch met die Ruach ha Kodesh  praat op sy tong word, wat met sy vrou moet  praat om sy eie profesie  te hoor.

Die Adam man 45 + Adam vrou 45 = Adam 90.  Adam 90 is Tzadek 90 wat die vyf siele tzelem Adam is; die Adam met sy vrou.  Die Elohiym as Adony Atah YHVH  drie pilare.  Die lyf met die twee arms wat nou Yechudim vyf siele EEN is met die Energie 9 Mind, die 9 Insig en die Daat Bo en Onder kennis wat praat.  Die 90 praat wat die Tzadek 45 Adam man met sy Tzadek 45 Adam vrou mee praat,  en dan self eers hoor wat hy praat.  Die Hei(5) medeklinkers praat van die heilige Atah se Energie asem – Ruach ha Kodesh.  Dit is met nederigheid dat ons met berou erken dat ons so min weet, en dat daar so baie is om te leer, en dat ons ons kosbare lewenstyd so verspeel het.  Ons smeek om vergiffenis daarvoor.  Ons is ook dankbaar vir U groot offer van die drie triple Kruise.  Die Thrice Regenerated.  Hier met Yom Kippur.  Halelu Yah  op die dubbele Shabbat.

Ek het pas boodskap 613 op my foon gestuur!

Hoe meer Storetjie loop, hoe meer besef ek dat Storetjie die Energie Flippie Vuurhoutjie is wat die planeet se Energie vuur moet aansteek.

Die Energie kom van die Son af na die Maan toe en vanaf die Maan na die See toe.  Nou noem ons die Energie magnetisme.  Die see maak deinings vanwee die Energie.  Die deinings word branders, die branders is nog stil, geen klank nie; dan breek die branders nou en is daar klank en wit skuim.  Die mensie ry die brander en kry van die Energie in hom.  Wat vertel die Storetjie ons op die Yom Kippur?

Hier kom nou ‘n groot stuk buit wat op die slagtafel gesit word.  Die ware, in ons geval drie-in-een, al drie Kruise ineen,  Yahoshuahu as die Kaduma Kadmon, die Bloudruk Adam Kadmon, die Adam, die bene Adam, as die Adam wat kan praat, dus die medeklinkers en klinkers is.  Ook bekend is as ‘die Woord wat mens geword het’ dus ook die naam Abrahamentho het, of die naam Atah het met die Aleph Tau 22 letters en Hei(5) medeklinkers, of klank elemente het wat nou met die een  ADNY Arm en ander YHVH Arm funksioneer.  Dit toon duidelik dat die Adam, as die perfekte Adam Kadmon, as dieTtzedek Adam, nou eers die Elohiym skep.  Hierdie deel is die orale Torah, hierdie deel word nie skriftelike Torah nie. Hierdie is ‘n geheim.  Hierdie moet nou gegee word deur die 9 Energie kommunikasie soos Storetjie nou net met Seetjie die See gestorie het.

Die Hei(5) medeklinkers praat Torah wat die Elohiym, wat die vorige Tzedek koining Adam geskep het, nou in die volgende Program Adam, die Chanock 7 Adam, gee wat hy self moet praat sodat hy homself kan hoor, sodat hyself kan leer en verstaan;  voordat die Elohiym  dan nou weer op hulle beurt die Adam skep, wat nou die skriftelike Torah is.  Die 22 letters Torah is dus die storie agter die storie, van die Abram en die Adam en die Elohiym wat mekaar sëen.  Die  Kaduma Kadmon het eers  Elohiym gekep wat as Elokim alleen optree,  en dan Adam na hulle beeld  skep.  Adam man en vrou is hy.  Dan word die Adam 90 as eenheid nou twee Adamme van elk (45 + 45) as getroude Chet 8 Adam-eenheid gemaak, wat die Tet(9) Uterus bevrugting kan doen van die Elohiym Pilaar wat as ADNY funksioneer in die laagste Wêrelde van aksie,  en ook in die YHVH Adam Pilaar as  die naakte mooi jong vrou.  So vermeerdring en vernuwing vind nou in die Elohiym plaas deurdat die nuwe Adam 9 Denke weer nuwe Elohiym skep wat later dan weer met hulle verbeterde beeld, nog weer nuwe Adam skep in die laer Wêrelde van Aksie;  die Adony YHVH permutasie Wêrelde of die twee bene werelde.  Die YHVH been wat die Elohiym been skep wat op sy beurt weer die YHVH been skep; en so  stap Mannetjie deur die ewige ewolusie.

Die nuwe verbeterde Adam seën die nuwe verbeterde Elohiym en die nuwe verbeterde Elohiym seën die nuwe verbeterde Adam, en die regs op-om kringloop van elke verbetering, wat elke verbetering seën soos  wat elke been op sy by beurt die verbeterde spiraal trap van die ewige oop DNA  trappe op volg.  En die opwaartse beweging van die lyf en kop saam met die Elohiym as Adony, as bene Elohiym en YHVH as mens Adampie bene Adam, seën ook die El van Elohiym Metatron 315 wat met Hei(5) nou die 320 Sheik, nuwe geskepte Elohiym en El van Shadai 314 Adam 45, wat saam  met Metatron 314 Adam 45, die nuwe Adam 90 skep.  Die orale Torah wat die geskrewe Torah skep, wat weer orale Torah skep en wat weer geskrewe Torah skep in die ewige ewolusie spiraal van Lewe.

Die ware Yom Kipuur lam wat Gen 22: 8 se Abraham nou ontvang, is die weggesteekte twee letters van “Aleph Hei”.  Die “Aleph” wat die “Hei”  lam stuur wat aan die Seun “Yud Ayin Tav Kuf” gekoppel is.  Die boek van Yochanan 1.

John 1:8  He was not the light, but he was meant to bear witness of the light.  

John1:1  In beginning…(of a cycle; leave ‘not’ out)…the Word was, and the Word was with God, and the Word was a God.

Let mooi op: a god…nie God nie – die lam Aleph Hei wat aan Yud Ayin Tav Kuf gekoppel is. Die Geburah 5de Sephiroth, die een wat nie die lig is nie, maar die lig bring.  Die god is die Lig.  Die lig wat uit die Dag en Nag bestaan.  Die Hei wat die Aleph gestuur het, wat aan Yud Ayin Tav Kuf  gekoppel is, is opgemaak uit die Elohiym as ADNY as die Dalet 4 + Vav 6 of YHVH as Adam wat saam  die 10 volledige Sephira van Totale Lig gee.  Beide Dalet en Vav bring die Lig, getuig van die Lig; dag en nag en twee Twilights bring die lig van God.   Albei is Gode.  Die Adam, die Woord of HYVH as Havayah en die Elokim of Elohiym of ADNY.  Saam gee hulle die resemblence van die lig van God.  Die heilge “NOT” of Nothingness wat Somethingness of ‘EK IS’ of AHYH word.

So aan die begin van ‘n nuwe  heilige Somethingness uitvloei deur die white hole Yud puntjie, skep die Atah-woord, die Aleph Hei Lam wat aan Yud Ayin Tav Kuf gekoppel is, of die ‘Yah is die Redder’, genoem Yah-shua, wat dan met ‘praat’ eerste skep; die ses dae skep.  Dus die Elokim skep die Adam van die sewe vlakke; die Adam genoem Chanock word nou deur die Elokim geskep.   Nou is daar die Elohiym as ADNY en die Adam as YHVH, maar net met die 7 Materie Denke en 6 visie en Insig.  Maar met die nuwe  Abram  en Sara na Abraham en Sarah  se ontvangs van die nuwe Aleph Hei wat aan Yud Ayin Tav Kuf gekoppel is, kan die Chanock Adam 7 Materie Denke nou expand na die Energie 9  Denke en  9 Insig.  Die ware nuwe 9 Energie Denke, 9 Insig Adam skep nou met sy twee nuwe opgegradeerde Bene en sy twee nuwe opgegradeerde Arms en sy nuwe opgegradeerde Atah lyf en kop, weer  nuwe, verbeterde en opgegradeerde model Elohiym, of wêreld, ruimte, tyd.

Yud Ayin Tav Kuf?

Isak, maar daar is die geheime Aleph Hei wat altyd voor die Isak geskryf is, dus van God(Aleph) gestuurde (Hei). 

Die woord wat Adam of Isak of Yud Ayin Tav Kuf, of Yud wat die Ayin 130 perfekte is, wat praat as die Kuf koning van die einde Tav;  maar die einde is in die begin weggesteek, die nuwe verbeterde begin.  Dit is hoekom vandag ook die Pesach Lam slag dag is vir die wat met die 9 Energie Denke en 9 omgekeerde sig, die Yud Ayin Tav Kuf, kan sien dat die Pesach  Lam 6 Denke, die Energie stappe opvolg waar laughter laaste is; maar dat die 9 Denke die 6 Denke op sy kop draai en met Yud Ayin Tav Kuf  9 Denke, dan kom laughter eerste.  Lees maar terug in Storetjie.  Hierdie is die geheim van die orale Torah wat lag van vreugde vir die gespartel van die skriftelike Torah, omdat die skriftelike Torah lag vir die gespartel van die orale Torah in sy bloed en net die ware God, die heilige “NOT” hom red.

Die boodskapper wat die boodskap bring dat die geheim van die Shabbat, die Yah, toon dat die 7 Adam, die Chanock Adam met die 7 Materiele Denke,  weggesteek is in die boodskapper se naam, naamlik ‘Yah is die Redder’ oftewel Yah is die Shua of in kort,Yahshua..  Hy is nie die Lig nie; hy bring nie die Lig nie; hy bring die boodskap van die Lig.   Hoe die Lig werk, wat die Lig is.   Die geheime Aleph Hei is aan die boodskapper Yud Ayin Tav Kuf gekoppel.  Die seun van Abraham en Sarah; die vyfde Sephiroth; die Geburah Sephiroth.  Wat doen die Geburah Sephiroth? Die katabolisme afbreek tot in 613 stukkies,  en dan weer deeg maak met die nuwe Daat.  Die nuwe Adam YHVH wat die nuwe ADNY Elohiym engele ordes en natuur skep, wat dan weer nuwe Adam skep.  Dit is die ware Yah is die Redder of toesighouer van Sy ewige ewolusie metabolise afbreek en opbou, Skeppings Programme.  Die Yom Kippur Yah-shua verhaal is oneindig groter as die baba verhaaltjie van die Pesach lam van die hoerkerk se Jesus, waarmee almal wyn gevoer word om verder te slaap.

Yud(10) + Ayin(70) + Tav(400) +Kuf(100) = 580; dus (5+ 8=14) of 7 + 7  Onder- en Boself met 7 Denke van Adam Chanock van die Elohiym skepping.  Maar kyk wat gebeur as die geheime Vav(60 van die geheime Aleph Hei by kom; dus die Adam vanaf die Troon se boodskap by kom; die Adam Vav(6) nou ook skep.  Dus Yud Ayin Tav Kuf se 580 +Aleph(1) + Hei(5) = 6 Vav = 586 = (5 + 8+ 6 =19) of Kuf(100). Fantasties, nou is die koning David daar!  Die Dalet Vav Dalet Meganisme wat nou al die nodige stappe van skepping van die (6+1+3) na (10) kan doen.  Die 6-kant se (3 + 3) of Tet + Tet van Metatron; dan die 1 van die een God in middel, en dan die 3 of Tet van die jong vrou aan die ander kant.   Dus die (3+3 -1- 3) Dalet Vav Dalet Meganisme wat die heel vyf stappe eers oor vier stappe en sewe  lae neem tot die 613 stukkies van 365 en 248, en dan die stap 8 en 9 na die een-deeg  9 Energie Denke nuwe Adam Kadmon, met die 9 Insig visie, Wysheid en dubbele Daat kennis, neem waar die Nuwe Begin in die einde, een kwantum hoër op weggesteek is.

So Maatjies, Sukah se eerste sewe dae se offers is vir die Adam van vlak Een tot Sewe binne-in die sirkel.  Dit is vir die Enock Adam wat vlak sewe vanaf die eerste Adam gehaal het, en nou met die Elohiym wat hom geskep het, wandel.  Maar die Adam wat die Energie 9 Denke met die 9 Insig bereik het, doen die offers van die 72 bulle vir die Adam met 7 Denke en 6 Insig.  Die Adam met 9 Denke en 9 Insig, met die oop Chet(8) Chakra Oog en Chet(8) huwelik en Tet(9) Uterus, is dus ook die nuwe Elohiym Natuurkant van Metatron 315 + Hei(5) = 320 Sheik; wat nou ook met behulp van die 72 Bulle offers, die Adam 7 Denke met 6 Insig  kan ombou na die 9 Energie Denke met 9 Insig.  So met Dag 8 en Dag 9, kan almal nou die lang tree vanaf Nadir na Logos gee, reg bo oor die sirkel van 7!  Die eerste geïnisieerde Adam 9 het nou eers die nuwe Elohiym Natuur van 320 geskep.  Die nuwe Elohiym Natuur skep nou die nuwe Adam 9 uit die res van die Adam 7.

Die eerste 7 dae skep die nuwe geïnisieerde Adam 9 met 9 Denke eers vanaf Dag 15 tot Dag 21 met die al minder daaglikse Bulle offers die nuwe verbeterde Elohiym; wat dan op hulle beurt die Adam 7 met 6 Insig ombou na die Adam 9 met 9 Insig.  Daar moet deur Mosheh, die geïnisierde met die Natuur Elohiym, Metatron gewerk word.  Mosheh moet die See laat oopmaak; Yahoshua moet die Jordaan vanaf Adam laat ophoop.   So Maatjies, die gridwerk is met die Metatron Elohiym Natuur, wat in hom die Enuck Adam 7 sal ombou.  Dit is nie die geïnisieerde Adam 9 wat ooit direk die Adam 7 sal ombou na Adam 9 toe nie.  Die geïnisieerde Adam 9 moet met die Natuur werk; moet die 72 Bulle offer vir al 7 vlakke.  Die 72 Bulle, die God se 72 Name, sal die redding wees uit die Elohiym Natuur kant.  Die Aarde sal self die wat in opstand kom, insluk.  Die katabolisme proses vind eerste plaas.

Die geïnisieerde Adam 9 met 9 Insig, is dus die Adam met die Elohiym arm en Elohiym been en die YHVH arm en YHVH been, met die Atah lyf en kop.  Die geïnisieerde Adam gebruik dus sy Elohiym arm om die sweep te klap en wakker te maak, dit is nou nie Satan nie, maar die geinisieerde Adam 9 met die 9 Insig wat nou die tempel met die sweep begin skoonmaak.  Wat as Natuurkant, Elohiym kant, die see en rivier kan laat oopgaan, die aarde laat skoon skud, rook laat blaas. Daar is geen manier wat die YHVH Adam Chesed kant die Adam wat nou nog nie wou hoor of reageer nie, ooit enigsins sal laat reg optree nie.  Net die Elohiym arm en Elohiym been sal die nodige werk gedoen kry; net Geburah se Hei(5) van die Elohiym kant sal die sweep reg kan laat klap en die eerste tree in die Rooisee of Jordaan gee.  Daarom moet daar genoeg, die nodige tien, of een Sephiroth; die volledige Geburah Sephiroth, die Aleph Hei +Yud Ayin Tav Kuf,  daar wees om as die sweep, of die Yud op die voet van die Gimel been wat die Dalet Natuur of Adony as Elohiym, wakker maak uit sy dood rustigheid sodat hy as Rooi See of Jordaan rivier ook oopmaak en die Adam ook in hom eenmaak; as sy ander arm en been verwelkom.   Die Adam het die natuur verwelkom by die geïnisieerde Adam, nou moet die geïnisieerde Natuur ook die Adam verwelkom en laat deurstap, nie verdrink nie.  Mosheh moet die sandale van sy voete afhaal.  Die gridwerk moet kaalvoete gedoen word.  Verstaan die Maatjies wat Storetjie storie?

Die 5 dae tussen Yom Kippur en Sukah moet die Aleph(1) nou afsmeek om die Vav(6) te word, maar die Aleph(1) moet nou die nuwe Daat Kennis, nuwe Binah Insig van die Aleph(1000) wees wat van David se 70 000 af kom.  Die nuwe Vav(6) met die 9 Denke en 9 Insig en 9 Visie moet nou as die geïnisieerde  Mashiach M’shishi die 72 bulle offer via die nuwe 320 Sheik Elohiym vir die opbou vir 7 dae, die Adam 7 se redding, na ook die Adam 9 met 9 visie sodat almal saam die 8 na 9 tree kan gee van Nadir na Logos. Daarom is die Sukah in die natuur, daarom is die Sukah gemaak van die natuur, daarom is die Sukah oop bo om die natuur sterre en planete en maan en donker te kan sien, die Ruach te kan hoor en sien, di enag diertjies te  kan hoor; om dus die ander natuur arm en been te leer ken.  Maar nie net dit nie, die natuur moet ook die Adam arm en been leer ken. die Sukah is die leer ken mekaar reis ook.  Die lig moet die donker leer ken en die donker moet die lig leer ken.   Die mens met sy plastiek om hom lewe het kontak met die Natuur-kant verloor.

Nog ‘n training of the Mind benadering in Energie Denke, die 9 Denke met 9 uitkyk van die Hei(5).  Die 5 dae is die Key 105, die Hei(5) Key van Chanock  wat die Hei van die geheime Aleph Hei wat die Yitschack se regte spelling van Yud Ayin Tav Kuf, seun  van die  5de Sephirot Geburah,  waar die Energie  bewussyn van die many in one van Pleiadis wat in Taurus die Bul geleë is; die 70 bulle van die 7 Sisters van Pleiadis se 27 000 jaar vir een Dag en Nag. Gaan daarna na Orionis se many and one  Energies en dan na die Giza pyramide se three in one bewussyn Energie alignments na die drie-in-een Kruise op Golgotha oplyning van Energie Denke.  So Key 205, Key Bet(2) en Hei (5),  stel dit pragtig wat die geheime Aleph Hei is wat vanaf Aleph na Bet gebring word met die Hei(5) eersgeboortereg van Aleph Hei Yud Ayin Tav Kuf van die Hei 5de Sephiroth, Geburah.  Ook dat dit die seën vanaf Atah, of Aleph tot Tav deur Hei is;  die Torah deur Hei is; die Tav Resh deur Hei is.

The Key to the future of the living science is the Torah. The creative Language Mathematics of all the living creations that went into the creation of Man.  Key 305 is die Aleph en Mem Key;   The throne of the creative Mind, die Adonai Tsabayoth.

Key 305:21 Why has the Hebrew  language been selected to control even sub atomic particles and to activate the Spirituality of Man?

:22  Chanock told me this sacred language was used because it was not primarily a language of words, letters or pronunciation, but the thoughts of God emanating as Flame projections. (Lords of Flame). These thought projections of Flame carry a unique sound that is in resonance with the Throne. (Merkavah/Sukkah) And these sound and thought projections are also used in the highest Worlds of Light not only as a source of communication, but of creation.

:26  The Kodoish is the central vibration coordinating all other vibrations with the Spiritual vehicle of man.

So kom Storetjie kyk na die heilige Kodoish:  Kuph(100) +Dalet(4) +Vav(6) +Shin(300) = 410  of (4 + 1= 5).  Ja, daar  is die Hei(5) verskuil in die Kodoish. In die Heilig.  So vers 9 gee pragtig hoe die Heiligmaking funksioneer; die Energie Denke van 9 met die 9 Insig.

‘The Kodoish holy mantra ties together all biorhythms of the body with the Spiritual rhythms of the Overself Body so that all circulatory systems operate with one Cosmic heart beat.  The Kodoish is given within the fifth socket of the Great Pyramid which aligns the heart vibratory beat with the five bodies of vibration operating within the biochemical shell of Man.’

Die Hei(5) en die vyf liggame.  Die verdere kodes of letters:  Yud(10) Yud(10) Ayin(70) Bet(2) Aleph(1) Vav(6) Tav(400) Mem(40) Lamed(30) Aleph(1) Bet(2) Lamed(30) Hei(5) Bet (2) Caf(20) Vav(6) Dalet (4) Vav(6) toon die Meester van die groot geordende Leërskare.  Dit is ‘n geordende Leërskare wat uittrek.

 

214

ENUCK MET GOD GEWANDEL

Die Bybel se man wat met God gewandel het, die sewende van Adam, Enuck se 64 of 6×4=24 en 6+4=10  Sleutels gee die wetenskaplike weergawe.  Die Bybel se man Mosheh van Archturus, se sewe verse in Bereshith 3:1-7 gee die spirituele weergawe.  Van die Nothingness se voortbring van Somethingness se Kosmiese beweging ontwikkeling van die basiese Drie Ringe en dan die Seven Planes en 12 Radials wat in ‘n 8-vorm deur die sentrum spin; en die maksimum 10 sye Struktuur.  Dus die Seventh Ray vanaf die Seventh Radial wat deur die middel Vader Troon gaan en dan aansluit by die Sewende Energie vanaf die Seventh Plane, wat ook deur die Midway Archturus Seun Troon gaan.  Dus die Yud Hei Vav Hei=26 van die Radial van die Seventh Ray vanaf die Kolob middelpunt Vader Troon plus die Yud Hei Vav Hei=26 van die Sewende Plane se midway Archturus Seun Troon se Sewende Energie. Dus die dubbele 26 wat 54 Name Nuwe Testament, wat weer die interessante 8×8=64 Sleutels kommunikasie gee tussen die Spirituele en die Wetenskaplike met die Twilights.  Dus die groot geheim weggesteek in die wandeling van ‘Yud Hei Vav Hei’ vanaf die Kolob Vader Troon gedurende die Twilights Breeze of Yahruach Seventh Ray kommunikasie met die ‘Yud Hei Vav Hei’ in die Tuin van Archturus op die Sewende Plane oor die dag se brood wat gegee is.

Wat  het die ‘Yud Hei Vav Hei’ Adam met sy twee Hei hande toe vandag gedoen met die blokkies en lettertjies wat ‘Yud Hei Vav Hei’ hom gisteroggend gegee het? Let mooi op, Maatjies: ‘Yud Hei Vav Hei’ en ‘Yud Vav Hei Hei’ is albei 26 uiterlik, maar innerlik verskil hulle.  Wat is die verskil??

In die Bereshith van Mosheh van Archturus Hfst. 3 se 7 verse, dus :8 – 14, is die antwoorde weggesteek.  In die Yud(10)+Hei(5) =15 en Vav(6) + Hei(5)=11 samestelling van die Vader Yud Hei Vav Hei, en die Yud(10)+Hei(5)=10 van sy Seun en Dogter, is die antwoorde opgesluit.  Luister nou mooi Maatjies of julle ook op die Bybelse spirituele manier die Keys of Enuck kan hoor.

Key 207 en Key 307 en Key 107 ook Key 201 Archturus die Wetenskaplike Herder en Mosheh die Spirituele Herder.  So die Vader Yud Hei Vav Hei is dus die 15 bo en 11 onder samestelling.  Die kind is die 16 bo en die 16de letter Ayin(70) met die volledige 10 onder samestelling.  Dus perfek solank grense nie oorskrei word nie.  Wat is die grens?  Die grens is 10; een samestelling van 10 Sephirot.  Daar wanneer die perfekte Man van 70 Ayin met 16 bo en 10 onder dus 26 Yud Vav Hei Hei, die man wat met beide hande die werk kan doen; die getroude paar Abraham en Sarah, die linker en regterhand, daaglikse opdragte van Vader Yud Hei Vav Hei of 15 bo en 11 onder, kan doen.

Maar wanneer die een Hei van die kind nou egbreek pleeg, dus neem van die wat reeds oortree het, Amalek en  dus 11 onder is; dus nou oorskrei met 1, word hulle uitgevang.  Die 10 onder is nou bang:

Finally He said: ‘Your voice I heard in the Garden, but I was afraid because I was naked…’ Hy het die 10 liggaam verloor en het net 1 van die volgende oor: ‘…and I hid myself.’

:11 At that he said: ‘Who told you that you are naked?’ …het dus net een Sephirot oor.  Die ander 10 is van jou beroof.  Die melk is uit jou koffie gesteel!! …’From the tree I commanded you not to eat, have you eaten?’

:12  And the man went on to say…. (Let nou mooi op hoe die een gewese Sephirot nou die volgende Sephirot die skuld gee en dan nog die buitestaander dief Sephirot die skuld gee…Ek het dit nie gedoen nie, Satan het my verlei om dit te doen… tipe denke wat nou ingetree het…‘The woman whom you gave me to be with me, gave me fruit from the tree, and so I ate.’

:13 – 13 vir die Echad Eenheid word nou opgebreek… die dood Egskeidingsbrief as gevolg van Owerspel wat nou plaasgevind het.

‘With that Yud Hei Vav Hei said to the woman: ‘What is this that you have done?’…die Owerspel Egskeiding van Echad met Echad en ook met My 26, dus die opbreek van die Vyfde Vlak Yechudim in die Paradys eenheid!!!

To this the woman replied:’The Serpent..die derde indringer van die vorige gevalle program…deceived me, so I ate.  Die Amalek verbastering!!!

:14 ‘And Yud Hei Vav Hei proceeded to say to the Serpent: ’Because you have done this thing…die perfekte Man van Ayin(70), die letter 16, die Yud(10)=Vav(6)=16de letter wat beide kante kan sien, nou vernietig, sy huwelik vernietig, sy verhouding met my Yud(10)+Hei(5)=15 Sameck ewige lewe 60 het verloor en my Vav(6)+Hei(5)=11 Kaf vedubbeling van Job, die 10 na 20 ware Testament seën van 26 plus 26 na 54 Heilige permutasies NAAM verloor het…’you are the cursed one out of all…on your belly you will go and dust must you eat..’  Dus:..14 nou net die vers 7 Onderself drie heilige Shabatte begrip en die Boself 7 se ander 333 Shabatte begryp nie; net die vals halwe waarheid se eie geskepte Nuwe Testament …stof tot stof seil jy.

Hoekom Mosheh van Archturus?

Archturus is die Shepherd met staf SEUN-TROON in die SEUN HEELALl van die Sewende Energie Lig van die Seventh Plane. Mosheh met sy staf, Yahshua en Yochananda is saam van die Seun Troon van die Seun Heelal.  Die Vader Troon is in die VADER HEELAL BY DIE KOLOB-MIDDEL waardeur die Radials gaan met hulle Ray Lig.

Al die Christen begrafnisse waar net die eerste drie heilige Jaar-shabatte erken word met hulle vals halwe Nuwe Testament is maar net ‘n bevestiging van vers  14 wat toon dat net die stof  tot stof herhaling aanmekaar gebeur.  Die vae ‘hemel toe gaan’ is nogsteeds die Verleier se bluf storie.  Dit bring Storetjie weer terug na die Gen. 5 vir al vyf siele, verse 19-24 wat Enuck se lewe beskryf.

Hier word weer in Bereshit reeds al die ware en volledige beskryf wat gedoen moet word om te vorder tot by wat beskryf word as…’Then he was no more for Ha Elohiym took or transferred him.’  Let wel, nie net Elohiym nie, maar HA ELOYIM. Let ook op dat hy reeds vannag 65 jaar oud … toe hy reeds met die ware Ha Elohiym gewandel het vir nog 300 jaar.  Hy het reeds met Ha Elohiym gewandel voordat hy toe maar net transferred is.  Wat beskryf  die versies hier??

Hier word beskryf dat Enuck die ATAH TORAH 22 Heilige Kodes bemeester het en dat hy ook die 23 en 24 Heilige Kodes voltooi het in Vers 23 en 24.  Hy het die vyfde Yechudim Sielevlak eenheid bereik. Hy het die Ayin(70) se 70 Name bemeester.  Hy het die dubbele 26 se 54 Heilige Name bemeester.  Hy het die 5×26 se 130 van die Bybel se 26×130 keer van die Heilige Naam – HEI VAV YUD of HEI HAVAYAH bemeester.  Hy het die dubbele 8×8 se 64 Keys bemeester; hy het die Piramiede se 360 bemeester!  Enuck die Sewende van Adam; die Seventh Ray, die Seventh Radial; die Seventh Plane; die Seventh Energy; die Sewende Dag voltooi van die Jaar Shabatte; die Zayin(7); die 70 Ayin; die 700; die 7000; die 70 000 Volk reeds in Mosheh van Key 7; 107; 207; 307, maar ook die YUD HEI VAV HEI wat net twee Hei wat 10 is het, van El Shaddai het, en nie die Vav Hei se 11 van Metatron nie.

Enuck, die voorbeeld van een wat al sewe dode bemeester en voltooi het en wandel hier as die ten volle geїnisieerde in ‘n liggaam om sy taak met liefde te voltooi; die hele 360 en dan transferred te word na daar waar sy Geliefde hom nodig het.

 

215

DIE SAAIER

Dit bring Storetjie by die Gelykenis van die Saaier.  Dit is baie duidelik  dat daar geen fout met die saad is nie, die heilige gedagtevorms saad, die heilige Atah saad, die heilige Aleph tot Tav saad van die Hei wat die Kodoish  is, is daar geen fout mee te vind nie.  Die Saaier saai, maar die vrug wat gedra word hang van die tipe grond af.  Die saaier kan sy leeftyd lank die saad op die harde onvrugbare klip grond saai en hy sal geen sukses behaal nie, hy sal seisoen na seisoen met ‘n verlangende hart kyk of daar enige vrugte op sy pligsgetroue arbeid van saai te vind is, maar heelaas, net  koue dooie kaal klipgrond  brand ‘n gat in sy seer hart.  Al die saad, al die voeding, al die natmaak met kosbare water, word beloon met ‘n koue, kaal,  gevoellose lewenslose onvrugbare dor stuk aarde van geen genade en geen vrugte.  Daarom dat die Mens-arm Saaier die Natuur-arm skeurploeg agter sy  kruiptrekker gaan haak en die dooie klipharde aarde oopskeur totdat daar fyn vrugbare grond na die proses oorbly.  Die totale skepping is gedoem tot lewe en vrugbaarheid.  Mosheh slaan die rots sodat die rots soet water voortbring.

Die rede hoekom die planeet as die natuur of die Adamvorm as die natuur, ook vrug moet dra wanneer die bevrugting of saai as saad van die Kodoish heilige Hei(5) van Geburah die vyfde Sephiroth plaasvind, is omdat Yakob, regte spelling  Yud(10) + Ayin(70) + Kuf(100)+ Bet(2) = 182 nou die eersgeboortereg van Yitschak, regte spelling Yud(10) + Ayin(70) + Tav(400) +Kuf(100) = 580 gesteel het.  Daar is die Lords of Flame, dus Elohiym en die Lords of Mind middel Pilaar; dus Elohiym en dan Lord of Form, dus Adam vorm.

Daar is dus die Geburah Pilaar wat ‘n Elohiym pilaar is, die middel Pilaar wat ‘n Elohiym pilaar is, en die Chesed Pilaar wat die Vorm of Adamvorm of Abrahamvorm of Abrahamentho of Yahoshuavorm is.  Nou het die middel Elohiym pilaar die regter Elohiym pilaar ook gesteel, die erfporsie gesteel.  So nou moet ons die Yakob of Yud Ayin Kuf Beit se 182 ook in die Elohiym vorm ombou.  Elohiym is Aleph(1) Lamed(30) Hei(5) Yud(10) Mem(40)=86 x2 vir 2 x Elohiym, dus 172; en omdat daar 10 Letters of 10 Sephiroth is, dus 10 by 172 tel en dan ook 182 kry.  Nou is Yakob gelyk aan Yitschak om sy erfporsie werd te wees aan die een kant, en ook kontak te kan hȇ met die 10 Sephiroth Adamvorm aan die ander kant.  Maar wat beteken bogenoemde alles?  Dit beteken dat die arme Adamvorm geinisieërdes net een derde Adam pilaar is, en dat die Elohiym Natuur twee derdes is.   Een derde wat moet saai en nog die twee ander derdes harde dorre aarde ook vrugbaar moet kry sodat die saad kan opkom en vrug dra.  Twee derdes wat die Adam vorm het, maar nie Adam saaiwerk doen nie.

‘On Sukkoths the divine presence is like a mother protecting her children. During these days she spreads over us the shelter of her peace and the have the taste of the constant loving care that she has install for us in the World to come.’ Wat nou begin…. ‘The essence of the Sukah is to reveal Hashem’s second purpose of creating the World, to bestow his goodness upon his creatures. The Lulav and its species reveal Hashem’s third purpose of creating the World.  He desires to reveal His Oneness, that there is none besides him.  This single handling binds the Etrog, which has taste with fragrance together with the Aravah which has neither.  The symbolic representation is that the righteous man whose Torah and good deeds are like the Etrog’s taste and fragrance as well as the man who does not observe the Torah and is as plain as a Willow branch, are both Hashem’s creations; expressions of his Life Force.  This difference that one wears garments of Light where as the other has cover of darkness, a product of Hashem’s concealment…Evil against Live.  By uniting the Aravah and Etrog, we show that both the righteous man and the man who is not, share the Divine Live Force within them. This teaches us that even in its most concrete form, the force of Evil is only from Hashem, and has a unique reason for existence.’ Dit is maar net die twee arms en twee bene van die “EEN”.

Die heilige Unmanifest of “NOT” wat manifisteer, is die groot heilige Argitek.  Die Argitek bou nie self nie; die wie die bouwerk of skepwerk doen of reddingswerk doen is die from God; like God, but not God.  Die El-I-yah, die like God, but not God.  Die  wat  in die El-I-yah Merkavah is, die wat die Nadir tot Logos se 8 tot 9 bo-oor die 7 Planes vanaf Man tot Christs kan doen; dus die wat soos Yahoshiahu kom toon het dat die Tzadikim, die Rabbies wat ook die Christ Plane 7 soos Chanock bereik het en met die Elohim wandel; oftewel wat weet dat die Elohim net sy ander arm is.  Hy wat dus vanaf Nadir na Logos wandel in El-I-yah Merkavah, wel self die Redder is van sy medemens, die Man tot Christs se 7 Planes se Redder.

Die Rabbies moes verstaan het dat daar 7 Planes is en dat hulle die Logos moet word wat vanaf Nadir tot Logos moet kan red, en nie net die konkrete Onderself nie.  Hulle wou nie die boodskap van die ware 8 na 9 tree oor al 7 Planes aanneem nie.  Hulle wou nie aanvaar dat hulle ook Elohim en Adam arms en bene kan besit nie.  Hulle het nie die verskil tussen die God as die heilige “NOT” en die Elohim geken nie.  Hulle kruisig Yahoshua wanneer hulle nie die begrip ten volle Shema nie.  Hulle het hom beskuldig dat hy homself die Ben Adam en Ben Elohim noem en dat die Seun ook die Elohim en Adam eenheid kan word.  Hierdie handeling van Sukah moet die rabbies nou begin Shemah.  Hulle moet nou begin besef dat die Hei(5) die Yechudim vyfde vlak, weer terug met die allerheilige “NOT” is.

Shemini Atzeret en Shimgat Torah

Shemini Atzeret en Shimgat Torah is die 7×7=50.  Dus die Shavuot 50, die kwantum op begin-en-einde ineen; dus die vierde punt, die 21 Desember punt. Die dag is ‘n fees op sy eie. Die dag is dag laaste/dag eerste ineen, maar een kwantum op in die ewige ewolusie spiraal. Daar  het dus die Nagdeel, die  6000 jaar Nagdeel bygekom in die 24 000 jaar Dag wat voltooi raak.  Die Ortodokse moenie met die Fees nou net tot die vyfde boek van Mosheh gelees het nie, maar die hele Bybel en besef ons moet Openbaring reg skryf. Ons skeppings bydrae wat ook volgens die Torah is, moet nog bykom. Wanneer die Christene net met Jesus wat sondes vergewe, en die Jode net met Mosheh se vyf boeke jaar na jaar herhaal op  Shemini Atseret en net dieselfde diepte van Torah bly verstaan, sal daar nooit geskryf kan word ‘Dit was Aand en Nag en Oggend en Dag nie.  Die minus 49 EVIL kan nooit plus 50 LIVE word nie.  Geen ewolusie nie.  Nie net 49 nie, nee, twee dae ineen; nuwe kwantum op begin met nuwe kwantum dieper Torah. Shemini Atseret en Shimgat Torah;  Dag 49/50 ineen opmekaar ineen geweef.  Bo- en Onderserlf 8 ineen meganisme. Die eindbestemming van Sukah/Merkavah/ wa van El-I-Yah.  Tree 8 na 9 oor die 7 sirkel. Die Nadir na Logos tree of kwantum huppel!

 

216

PȇRELS VAN NUWE SKATTE

Maatjies een moet sy skippers license kry.  Hoekom? Want die pȇrels is in die see.  Die pȇrels van nuwe skatte, wat uitgeduik moet kan word in die see.  Die pȇrels wat binne in hulle doppe weggesteek is in die see.  Die nuwe Torah pȇrels van die nuwe kwantum wat met AHYH of EYEH of “EK IS” weer begin.  So AHYH = 21.  Dus Aleph(1)+Hei(5)+Yud(10)+Hei(5)=21.  Dus vanaf Rosh Hashanah tot Shemini Atseret = 21 dae.  So die lig kant, die pȇrel kant, neem 21 stappe om op te bou, maar daar is ook die donker kant.  Die pȇrel se dop kant se 21 dae wat moet bykom.  Die einde is ook die nuwe kwantum se vlak se begin, wat nou weer met die dop kant begin wat eers in die see uitgeduik moet word en land toe gebring moet word.  Daarvoor is die skippers lisensie nodig.  Daar is 42 punte waar die uittog stop;  dus 21 plus 21.  Daar is die Boself en Onderself mondig wordings van 21 elk.  Daar is die AHYH 21 en AHYH 21.  So die vreugde van die vorige kwantum Shemini Atseret word dadelik gevolg deur die nuwe kwantum se donker dop in die diep see wat uitgeduik moet word.  Die volgende kwantum Torah pȇrels moet binne in die doppe uitgebring word land toe.  Die 21 doppe hou 21 pȇrels.  Al 42 is nodig.  Die 21 EVIL en LIVE 21 gee die eenheid met ‘n linker en regter arm en linker en regter been.  Die ou Tempel moet plek maak vir die nuwe Tempel wat een kwantum op wat op die ou Tempel gebou word.  Die 21 karakter bou dop gee die 21 nuwe pȇrel wat in die see uitgeduik is.  Albei die 21 plus 21 is nodig vir die 42 of 4+2=6  nuwe Vav 6.

Daarom die stelling van die ou wyses: The concept of Light and Darkness fused into a single entity is behind the statement: Were it not for the shells that conceal them, we would not be able to find pearls in the depths of the ocean. 

Die konkrete is die pȇrel dop waarin die abstrakte pȇrel in weggesteek is.  Die see van konkrete hou die pȇrel van die see van abstrakte verskuil.  Die karaktertrekke van ons konkrete moet verfyn word en bemeester word, soos ongeduld of humeur, of negatiewe gedagtes of onververtroue in die ewige raadsplanne.  Wanneer ons die donker doppe in die donker konkrete see ontdek en uitduik en begin bemeester, dan ontdek ons ons eie pȇrels daarin weggesteek.  Hierdie is die EVIL pȇreldop uitduik in die see van konkrete lewe, en dan die ontekking doen van die abstrakte kosbare pȇrel wat onsself is, daar binne in, die LIVE, daar binne in die abstrakte EK daar binne, die..I..van die El-I-Yah.  Die  AHYH Ek Is, saam met die AHYH Ek Is.

 

217

EPHRAIM MET SY KONINGSKAP WORD UITGEWERP

Openbaring 7 toon duidelik die twaalf stamme van Yisrael.  Die stam van Ephraim is egter nie daar nie.  Die stam van Yoseph en sy een seun, Menasse is daar.  Die boek van Ho-she-Yah of Yah is die Redder, hfst. 12.

Hos. 12:9…but I am  Yud Hei Vav Hei your Elohim from the land of Egypt. Yet I shall make you dwell in tents (sukah) as in the days of an appointed time.

Hos. 5:8  Blow a horn in Gibeah, a trumpet in Ramah, shout a warcry at Bethaven – after you, oh Benyamin!

Wat word in die boek beskryf?  Een mag nie teenoor die Ruach ha Koidesh Shekinah oortree nie, die oortreding is nie vergeefbaar nie.

Hos. 5:4  Their (Ephraim) dealings do not permit a return to their Elohiym because there is a spirit of fornication (zenuth counterfeiting spirit)  in the midst of them (Ephraim).  And Yud Hei Vav Hei himself, they have not acknowledged.

Hos.2:11  And I shall certainly cause all her exultation, her festivals, her New Moon, her Shabbat and her festal season to cease.

Ja Maatjies, die hele boek beskryf hoedat Ephraim nie meer deel as een van die twaalf stamme word nie. Ephraim met sy koningskap word uitgewerp. Ephraim met sy 25 Des. Jesus redder, met sy fornications / zenunim.  Sy eie Sondae en Kersfeestye en geen Sukah nie; geeneen van die 7 ware heilige Shabatte nie.   Sy Nuwe Testament met geen 613 deeltjies Torah-liggaam of Tempel nie.  Geen kwantum ewolusie nie.  Lees asseblief self die boek deur.  Dit is duidelik hoe die einde in die begin verskuil is met die 21+21=42 stappe se in tente woon van die Sukah en die Uittog; eintlik alles een gebeurtenis is.  Die twee reekse eintlik een reeks is; die Onderself en die Boself nou eintlik EEN is.

Siener van Rensburg het net sy Bybel gelees.  Hy het geweet dat die Ephraim stam met sy self aangestelde koningskap en self gekose Kersfees en selfgekiesde  Nuwejaar en selfgekose Jesus redder; nie die ware David, ware Mashiach koningskap is nie.  Die vals koningskap wat die Benyamin en Yechuda saad hier in die land van die berg van Michael wou uitwis vir goud en diamante, vir sy vals koningskap troon van Ephraim wat die vals koning oor homself aangestel het.  Sy vals Jesus wat red, toon dat hy dink sy vals koning sal hom red.  Maar net die ware Yah, die Yah vader van die Yah-hoshuah.  Die Yah van die Yud(10)+ Hei(5)=15 Die Yah(15)geheim van die Shabbat.  Die Yah(15, kwart15 van die Samekh(60)totaal siklus van ewige lewe.  Die Yah(15)van die Mamma sirkeltjie wat begin. Die Yah(15) van die vroulike waarteenoor nie oortree mag word nie.  Die Yah(15) Waar die oortreding nie vergewe sal word nie.

Die koning van die Yah(15)is die Redder, nie die vals Jesus, vals koning van die Ephraim se 25 Desember en 1 Januarie nie.  Hoekom nie?  Want die heilige Torah van die heilige Atah stel dit duidelik: wanneer jy in die land kom, moet jy ‘n koning uit jou laat aanstel.  Wanneer jy in die nuwe kwantum kom, moet jy ‘n David koning aanstel.  Die Yah(15) koning.  Wanneer kom jy in ‘n nuwe land? Of nuwe kwantum?  Jy land in ‘n nuwe kwantum elke Nuwejaar.  Watter Nuwejaar?  Die Nuwejaar net na die Sukah, net na die Huttefees; dan kry jy die nuwe Yah(15)Koning.  Dan kry jy die nuwe Yah-hoshua wat nou die tempel skoonmaak en vervang met Pesach wat dan volg. Die nuwe kwantum op Yah(15)hoshuah wat as koning, as David koning, as Yah(15) koning, as Pesach lam, as die volle El-I-Yah Sukah begrip aangestel word.

Of wat deur die valse dan weer gekruisig word, deur die vals priesters; of die 25 Desember vals koning gemaak word deur Ephraim.  So jaar na jaar, kruisig die vals Jodedom die nuwe Yah(15) koningin, en  troon  die Ephraim hom  as hulle vals 25 Des. koning Jesus.  Nie een van die twee verstaan die ware jaarlikse gebeurtenis nie.  Kom volg Benyamin, troon die ware Yah(15) Spirit.  Die ware begin, die ware Shekinah  begin. Laat daar ‘n kwantum meer ware Emet Lig wees. Yah(15)van die 9 Insig en denke.

Mark 10:18 (dus 9/9 Onderself/Boself)  Yahoshuah said to him: ‘Why do you call me good?  Nobody is good, exept Echad, Aleph One “god”.  Lees nou Mark 14 ‘Now the Pesach Passover and the festival of Unfermented Cakes was two days later…’ So die ware nuwe Yah 15 boodskapper, die ware Yah is die Shua of redder boodskapper van die nuwe kwantum, die ware lewende Tempel wat gebore is met die afbreek van die kliptempel op 9 Ab.  Dus 6 maande na die neef ongesuurde ander halwe Yochananda brood wat in  Chanukah gebore is, wat nou beskikbaar is vir die nuwe kwantum siklus.  Maar gaan die nuwe siklus hom nou weer as hulle Jesus kruisig met Pesach of sy neef weer op 25 Desember gebore laat raak as hulle Jesus?  Of gaan die jaar van 2014 se 7 nou die begin inlui van die nuwe, ware Yah 15 na David 30, na Shlomo 45, na Aleph 60 of die volle ware spirit van Sameck 60?  Wat dan weer Yechudim op Vlak 5 of Hei(5) een met Yud(10) kan word as die Yud 15 verskuilde Shabbat geheim. Die geheim agter die geheim agter die geheim; die ware 7×7=50.

Onthou Maatjies, die Samekh(60) bestaan uit die 5×12=60 radiale of stamme van Yisrael. Die 12 radiale is elkeen in ‘n 8 vorm en loop deur die sirkel se middelpunt, loop in ‘n vloeirigting, dus  linksom en regsom  of ‘n Atbash tipe aksie. Aleph is ook Tav en Tav is Aleph, ens. reg deur die Aleph Tau. Die 12 radiale het die Atbash aksie x 5 vir die 5 Siele en gee dus die Samech(60). Aleph Tav Hei of Atah wat ook (406) is of (10), of een Yud is.  Dus die Yud plus Hei van Yah.  Die geheim agter die geheim van die geheim van Yah van hallelu-Yah. Die Yah-shua; my vader Yah is die Redder.

Ons vader Yah is ons Redder.  Dus is dit nie net ‘n vader begrip nie; dit is nog baie, baie, baie meer en dieper begrippe wat verskuil is in die Atbash weerskante toe gelyktydig begrippe van Aleph wat Tau ook is, en Tau wat ook Aleph is.  Sukah hutte wat ook uittog uit Egipte hutte is, en wat “uittog” stilstaande Merkavah van konkrete na abstrakte ook is.  Die finale een deeg-maak proses, waar daar nie beweeg word nie, die Yechudim proses, die A D N Y eenword met Y H V H, wat die een Y A H D V N H Y gee as voorbeeld. Die Yud(10)+Hei(5)=Yah 15 en is dus 1×5=5 siele in die 5+1=6 of Vav(6)liggaam. Dit wat ons elkeen self moet word.

Begin die Maatjies verstaan wat beteken Yah is die redder?  Nie iemand anders nie; Yah is die redder.  Jy is met Yah die redder van jou 5 siele en jou Vav(6) liggaam in samewerking met die Yah 15 waar die proses begin.  Daar is 4 feestye. Dus 15×4=60 = 5×12. Die 5de hoek is in die 4-hoekige piramide weggesteek.  Die Yah 15×4=60 sirkel moet dieselfde grootte/oppervlakte hȇ as die YHVH vierkant; dus 12×5=60, dus die vier Y H V H en vyf  A L H Y M is dieselfde.  Wat beskryf dit alles, Maatjies?  Dit bevestig dat ons gehoorsaamheid aan die heilige Torah nodig is.  In die handelinge vandie dae se gedenk en eerbiedig, die heilige Name, die voedsel gebruik, die studie en die onderrig.  Die eerbied wat daarmee gepaard gaan. Dit is nie ‘n godsdiens nie, dit is ‘n leefwyse.  Dit moet ‘n plesier vir mens wees en vreugde bring.

 

217

DALET VAV DALET

Die DAVID of DALET VAV DALET Koningskap funksioneer soos die water osmose krag in ‘n boom.  Die YAH funksioneer ook so.   Storetjie bring nog kampvuur verhale…

DALET VAV DALET waar die 2 Dalette beide die ander 2 Dalet pilare van die 3-in-1 boom  is, en Water waar die waterstof of “H”, suurstof of “O” en waterstof of “H”; die twee H Waterstof pilare, die ander 2 pilare van die Osmose werking in die 3-in-1 boom is.  Die Yah werk ook so.  Die Yah 15  bestaan uit 3×5=15, dus die “3-in-1” Yah 15 Osmose werking sisteem in die boom met sy 3 hoofdele: die stam en takke en blare bo die grond, en sy wortels en haarwortels of ‘blare’ onder die grond.   Geestelik, spiritueel of abstrak het geen afstand of ruimte of tyd of groot of klein nie.  Konkreet of fisies, ruimte en tyd het afstand; dus groot of klein.

Nou het Storetjie die probleem om die twee realiteite te realiseer in die  bewussynne van die 6 en die 9 Insigte.  Dit is die twee Daate; die twee ‘kennisse opgedoen’.  Die Malchut Daat opgedoen in Malchut Onderself en die Zeir Anpin Boself Daat opgedoen in Zeir Anpin.  Die relatiwiteite se twee Daate wat saam met insig Binah en wysheid Chokmah, nou die 4 Chai Lewende Wesens om die Troon  stimuleer om nuwe vyfde sielvlak eenheid Yechudim lewe na vore te bring uit die allerheilige “NOT” “ongemanifisteerde” uit.  Dus nuwe allerheilige “Nothingness” bring na ‘Somethingness’ wat weer na vore kom.   Wat beteken dit alles, Maatjies?  Dit beteken dat die  siklusse wat ons beleef nou na beide kante toe funksioneer; dus na oneindig kleiner en oneindig groter.

Dus die Chet(8) huwelik sisteem waar Vav(6) met Zayin(7) trou om met die huwelik van Chet(8) reg oor die Sirkel of boepmagie Tet(9) te tree vanaf Nadir na Logos; of vanaf 0 na 9 se somtotaal, die 0 wat die 9 nou die nuwe 10 een kwantum op maak.  Die 0 wat voor die 9 staan, wat nou die 0 word  en wat na die 1 van die nuwe kwantum staan.  Dus die begin van die nuwe kwantum aantoon in die “Nuwejaar” die oefen jare in die Merkavah Vlugnabootser.

Wat beskryf dit alles?  Dit beskryf dat omdat daar geen afstand of tyd of ruimte of groot en klein bestaan in die allerheilige “NOT” nothingness nie, maar daar wel groot en klein bestaan in die “somethingness”, moet daar nou in die groot-en-klein van die “somethingness” ewe veel beweeg word in die groot-en-klein om die korrekte relatiwe beeld in die “nothingness” weer te gee, waar groot-en-klein nie as groot en klein bestaan nie.  Die groot- en kleinlose realiteit; daarom is die Yah 15 die reddings meganisme vir die groot probleem.  Die “8” bewegings Meganisme funksioneer pragtig aan die bewegings kant van afstand en tyd en ruimte; dus groot en klein.

Maar wat funksioneer nou aan die afstandlose, ruimtelose, geen tyd of groot of klein kant?  Daar is nou ‘n probleem.  Die Jesus van Sondag dag 8, kan net red in die groot en klein kant van die beweging van die 8 Meganisme.  Waarnatoe die Sondag 8 nou red, kan nie bekend wees nie want die bewussyn bereik nie die Yah 15 Meganisme van die groot- en kleinlose realiteit nie; bereik nie die Yah 15 is die Redder tot in die volgende kwantum nie.  7×7 word nie die Yobel 50 verlossing na Sukah vanuit die vorige kwantum nie.

Die 7×7=49 van die 7 Onderself en 7 Boself bereik nog nie die Yah 15 is my redder nie. Die 8×8=64 van die 8 Onderself en 8 Boself van die 64 Keys of Chanock, die 7de van Adam van die Elohiym skepping, bereik ook nog nie die Yah 15 van die Yah 15 is my shua/redder nie.  Beide die 7 Onderself en 7 Boself, en 8 Onderself en 8 Boself meganismes, van die 7 van die Yechuda  huidiglik, en die 8 van die Ephraim Christinne huidiglik, bereik nog net die klein en groot, afstand en ruimte, reddings meganismes.

Die Yah 15 is my Redder klein-en grootlose meganisme word nog nie bereik nie.  Die enigste manier om die Yah 15 klein- en grootlose realiteit te bereik, is om in die klein en groot realiteit die klein en groot faktore te benut.  Wat is die nuwe stuk buit wat Benyamin nou bring? Die 8 struktuur moet bestudeer word. Daar moet ‘n vergrootglas en verkyker gelyktydig gebruik word.  Die nuwe apparaat wat mens klein en groot tegelyktydig kan laat sien, en shemah, moet ontwerp word.  Dit is die Osmose Waterstof..Suurstof..Waterstof of Dalet Vav Dalet; of Hei Hei Hei; of Yud(10) Hei(5) = 15×4=60 = 5×12=60 Samekh Apparaat. Daar moet in Merkavah afgedaal word om op te gaan.  Daar moet klein word soos die oog van die naald, om groot te word soos die nodige ooreenstemmende.  Die skale van klein en groot moet uitbalanseer in die Klein- en Groot Realiteit om die korrekte in beeld en ooreenstemmende beeld, in die klein- en grootlose realiteit weer te gee.  Die vierkant en sirkel van die Piramiede van Giza se volumes of oppervlaktes moet dieselfde wees, om die tog vanaf die realiteit van klein en groot aan te pak, na die realiteit van die klein- en grootlose.

Die invloed van die kleinste virus op die grootste lewende wese in die realiteit van klein en groot moet verstaan; shemah word. Die invloed van een bousteentjie in die DNA struktuur op die grootste lewende struktuur in die realiteit van klein en groot, moet Shemah word, om die korrekte beeld te gee in die realiteit van die klein- en grootlose. Die klein en groot realiteit se denke kan nie in die klein-en grootlose realiteit se denke dink nie. Daarom word die ‘is soos’ gelykenisse gebruik binne die klein en groot realiteit, om die klein- en grootlose begrip te probeer weergee in die klein en groot realiteit, vir ‘n klein en groot denke.

Daarom is daar die stappe van 9 plus 1 Sephira.  Die stappe van die  dubbele 4 kante opmekaar, of ook 8 of Onderself en Boself genoem met ‘n derde vierkant by wat 12 gee.  Dus ‘n 3-vierkante meganisme met elkeen nog ‘n weggesteekte punt wat 5×3 of 15, of Yah 15  gee.  Nog nie die voltooide nie, maar nou eers die begin van die Dalet(4) van die klein- en grootlose realiteit.  Die realiteit van die vier Chayim of vier Lewende Wesens om die Troon.  Die Yah 15×4 gee die Samekh(60); Samekh(60) Mem(40) Kuf(100) = 200 Resh,  of die  Yah 15 plus Lamed(30); of David plus Adam 45; of Shlomo plus Aleph(1000) Samek(60) lewe.  Die Chay 4de vlak siel lewe.  Maar nou kom die vyfde liggaam en sielevlak en liefdevlak by, en vorm die Yechudim Echad  vyf-in-een; die terug in die Allerheiligste “NOT”.

So wat gebeur nou eintlik?  Wat gebeur is dat die heilige klein-en grootlose denke nou na ‘n Program, wel die terugvoer van Daat vanaf Malkuth en Daat vanaf Zeir Anpin in die realiteite van klein en groot ontvang.   Die twee Daats is by die Wysheid gevoeg en nuwe Insig is verkry in die ewige Lewenssilkus ewolusie waar lewe self ewolusie ondergaan buite klein en groot realiteite en binne klein en groot realiteite.

Wat is YAH 15? My som tel 16…

Yah=16 wanneer die Aleph(1) bygetel word, is die realiteit van groot en klein denke se wiskunde; die 7×7=49. Die kennis in boeke vorm denke; hoe meer kennis, hoe meer boeke wat ruimte inneem dus groot en klein realiteit. Maar die Yud(10) + Hei(5) = 15 sonder die Aleph(1) is die  nano chip; geen afstand of ruimte of al groter boeke in die groot en klein manier nie.  Maar die groot- en kleinlose manier, die “spirituele” manier.  Daarom word die 54 Name van YHVH net as Y H V H geskryf met al die volgorde kombinasies en 5 medeklinkers.  Dus die Yud 10  alleen met 5  medeklinkers, dus 5 klank aktiverings.  Die Hei(5) is  5 klank aktiverings kragte van die klein- of grootlose realiteit wat die klein of groot realiteit kan skep.  ‘Laat daar lig wees…’  dus Yud Hei 15 is die klein- of grootlose realiteit wat red.  Maar Yah 16 is die bestaande klein- en groot  realiteit se geskepte Yah god.  Die drie letter, drie-in-een Yah god wat die Skepping geskep het met sy medeklinkerlose 27 letter Alfabet.  15 LIVE of EVIL16 – net 1 verskil tussen Live of Evilvil.  Die Yah 16 god geskep deur die klein en groot realiteit;  of die Yah 15 van die groot- en kleinlose realiteit wat die ware redder is.   Die wat sien sal sien, die wat hoor sal hoor.

Hoe die water of vloeistof of waterstof-suurstof-waterstof deur die klein gaatjie van die naald se oog gaan met die osmotiese krag van die Yud Hei 15, die vroulikheid in die eenheid maar van die ongelyke getalle soos 15 se manlike dryfkrag van Yud Hei 15.  Daarteenoor staan die gelyke getal soos Yah 16 se nesskop of Binah 2, se nesskop.  Die gelyke getalle trek laer. Die ongelyke getalle verken die nuwe onbekende.

In die groot en klein realiteit kan daar nie groot wees sonder klein nie.  Daar is die Groot Koningkryk van die hemele slegs as daar die Klein Koningkryk van die hemele is in die groot en klein bewussyn.  The God without and the God within.  Dit moet so wees, want die groot- en kleinlose realiteit is presies net wat dit is; maar die Daat, die Iinsig, die Wysheid wat nie in groot en klein geskrewe boeke is nie, maar in die Hei is; nie as letter nie, nie as vyf nie, maar vyf verskillende klein- en grootlose klanke. Die tien Sephiroth as eenheid kry die vyf verskillende klanke, wat hy by die vier  klanke van Yud Hei Vav Hei sit in die 5 en 4  verskillende maniere, dus die 54 permutasies van Yud Hei Vav Hei met rondskuif en vyf soorte klanke.  Die verduideliking is die ‘is soos’ gelykenis. Wie sien sal sien. Wie hoor sal hoor.

Die geheim van Yud Hei: die geheim van Yud(10) en Hei(5) wat as Yah of Yeh of Yoh  of Yih of Yuh klank kan red.  Die Y H V H in die Bybel moet nog eers reggemaak word in al die plekke waar die Y H V H verskyn.  Elkeen is uniek vir die sin waarin die Y H V H verkyn.  Yehwah of Yohvah of Yihwah of Yahwih ens.  Die vertalers met geen insig het moedeloos later selfs die Y H V H uitgehaal en God of Lord daar in geskryf.  Die klein en groot realiteit se Yah 16 het die klein- en grootlose  realiteit se Yah 15 se Yud Hei 15 vroulike  spirit in die manlike eenheid, weggeskryf  uit die bewussyn uit.  Benyamin moet nou die ongelyke getal van 45 van die ware  Adam 45 terug bring.

Is daar iemand wat die Benyamin stem roepend in die woestyn hoor?

Nie moedeloos raak nie Yochanan! Die begrippe is soos sprinkane wat jy verslind, maar vir ander ‘n vreemde dis op die bord is. Moet nog gewoond raak aan die nuwe spyse.

 

217

DIE SLANG

Abram en Sara ontvang uit groot liefde en genade of  ‘loving kindness’ die letter Hei wat 5 werd is en hulle word Abraham en Sarah.  Hulle het die Hei(5) ontvang.  Wat het gebeur ?  Die slang is giftig, die mense gaan dood, maar die slang wat om die staf opkrul, red die mense van die dood.  Wat het hier gebeur?

nun

Daar is die letter Nun wat 50 werd is, maar net soos Hei ook (5+0=5) werd is. Nun wat 5 werd is, kan dus soos Hei(5) funksioneer.  Daar is drie kruise op Golgotha.  Daar is drie letters: Mem en Nun en Samech.  Elkeen van die drie letters funksioneer op een Kruis. Die begin is in die einde verskuil.  Die slang kan om die kruis krul met sy stert in sy bek, maar dan is hy giftig; die mense gaan dood.  Die slang kan opwaarts om die kruis krul, dan maak hy gesond en red hy lewens.  Hoekom gebeur dit?  Daar is die kruise met drie letters; die oop Mem מ en toe Mem ם.  Daar is die gebuigde Nun נ en reguit Nunן.  Dan is daar die Samech geslote letter.

index

Die Samech letter toon die ewige eindelose/beginlose siklus aan.  Die Samech toon die ewige ewegroot begrip aan, met ander woorde, die kleinlose of grootlose begrip of ewe-groot wat ewe-klein uitkanselleer begrip aan.  Daar bestaan dus nie ‘n groot kop en klein stert op een vlak nie.  Daar kan nie in waarheid ‘n kop wees wat ‘n stert insluk op een vlak nie; dit is ‘n leuen begrip.  Samech bly ewe groot.  Maar daar is nou nog die Nun en die Mem Letters.  Geslote Mem is ook ewe groot.  Nou Samech is Samech(60) en Mem(40) en Chet(8), of Nun as Mashiach of 8; dus (=108) of 1 plus 8, dus 9.  Wat beskryf dit?   Dit toon die EVIL 9 wat LIVE 9 word met die groter ring om Samech wat laer af die gevalle Nun red en dan hoër opneem as die net tuisbly Tzadek.  Die Teshuvah met liefde meer werd Repentant Samech groter  sirkel, of kwantum groter sirkel.  Let nou baie fyn en baie mooi op, Maatjies na die verskil.

Die begin is in die einde, maar nie op dieselfde vlak of kwantum nie.  Die kleiner Samech is die begin, en die groter, een kwantum op is die einde wat in die begin weggesteek is.  Die slang se stert eindig nie in sy mond nie; dit is dood.  Dit is net vasgevang in die rondte op een vlak, jaar na jaar.  Die slang moet opkrul deur die vlakke, dan is daar lewe.  Die een kwantum as “begin” kwantum eindig in die volgende kwantum as die “einde”.  Daar is net groei in kwantumspronge, daarom voel dit soos vir die volk asof hulle nie vorder met die uittog nie, maar hulle verstaan nie die kwantum spronge meganisme nie; die drie Kruise se drie letters, Mem, Nun en Samech se werkinge nie.  Om dit dus te kan verstaan – shemah, sal Storetjie nou weer oor die drie letters moet storie.

2015 is juis (=8) of die Ewige 8 of Chet of Mashiach begrip.  Die Nun(5) of Hei(5) begrip, of Nun(50) of Yoibel begrip.  Die Mem ם vierkant (40) of World to Come; of Dalet(4) Natuur begrip en die Samech Life to Come in the World to Come; die 60 begrip, of die Hei 5 maal 12 stamme (=60) begrip.  Dus Mosheh op een Kruis en Yahshua ben Nun op nog ‘n Kruis en  Samech of die Eliyah meganisme op nog ‘n Kruis.  Die kwantum begin is in die einde weggesteek; ‘n baie meer ingewikkelde meganisme as net ‘n slang met sy stert in sy bek!

So Maatjies, nou met die nuwe jaar wat 2015=8 insluit, moet Storetjie na die 8-Meganisme kyk.  Die letter Mem as Mosheh, en die letter Nun as die ben Nun, die Yahshua ben Nun; en die letter Samech as die El-i-yah ewige siklus Meganisme, of Samech-Mem-Chet Meganisme van kwantum spronge.  Almal het die Piramide van Giza in Egipte besoek.  Die piramide wat toon dat die vierkant Mem en die sirkel Samech se volumes of oppervlaktes dieselfde grootte moet wees om ‘n kwantum sprong toe te laat.  Om dus ‘n begin weggesteek in ‘n einde toe te laat.  Om dus ‘n nuwe kwantum op “begin” in ‘n ou kwantum laer “einde” toe te laat.  So die “wegraping” van ‘n laer kwantum na ‘n hoër kwantum vind jaarliks plaas met die wat die “Nun” of Hei ontvang.  Die wat se (7×7=49) nou wel die 50 of Nun gemaak word; die kwantum sprong toegelaat word in die nuwe begin van Kennis, Insig en Wysheid, waarmee Genesis nou weer gelees kan word.  Alles met nuwe oë en ore en begrip, asof Genesis nog nooit voorheen gelees was nie!