index

DIE GROOT UNIVERSELE OES deur Jan Jacobus Greyling 2014/15 deel 5

Posted on

218

DIE ABRAHAM EN SARAH MEGANISME

Die 8-Meganisme kan ook beskryf word op die Giza Piramide manier.  Die vierkant of Mem vanaf Sarah se wortel woord: מםתר Mem, finale Mem, Tav, Resh, die Sarai Shin Resh Yud en Sara-Hei – Shin Resh Hei se wortel voor nuwe Uterus, dus die Mem.  Abram voor die Hei(5) of Nun(5) ontvang is.  Dus die Aleph oop Beit Resh Hei Mem אברהמ.  Die Aleph bestaan uit ‘n Yud bo, met ‘n skuins Vav tussen-in wat met nog‘n Yud onder koppel. net soos die Mem Yud Mem מים of Water Mayim.

Nou ook Mem Vav Mem מום word, waar die Vav die Mem bo en Mem onder koppel.  die Waters bo en die Waters onder.  Die Genesis 18 se 9 Boself en 9 Onderself koppel.  Die Abraham en Sarah Meganisme. Die Vierkant en Sirkel meganisme van die Giza piramide  waar die vierkant Mem die sirkel Samech op 8 plekke kruis. Die sirkel oorskrei die vierkant op 4 plekke en die vierkant oorskrei die sirkel op vier plekke. Dit is al manier hoe die volumes dieselfde grootte kan wees. Die Mem moet dieselfde as die Samech wees. Hoekom moet dit dieselfde wees?  Die groot en die klein moet dieselfde wees.  Die goed en die sleg moet dieselfde wees.  Die dood en die lewe moet dieselfde wees.  Die dag en die nag moet dieselfde wees. Die linker- en die regterhand se gawes moet dieselfde wees.  Wanneer een met dankbaarheid sy porsies van alles ontvang, dan is Mem en Samech dieselfde grootte.  Wanneer een die Mem as die Natuur dieselfde as die Samech as die lig, lewe, energie in sy bestaan ervaar, dan is sy Mem so groot soos sy Samech en dan kan hy ‘n kwantum  sprong  toegelaat word van die ou, of einde vlak na die nuwe of begin van die volgende kwantum vlak.  Die ewe groot volume van die sirkel en die vierkant; die geslote Mem ם en sirkel Samech ס. Die nuwe Daat en Insig en Wysheid waarmee die ewige heilige Torah van Atah nou bestudeer en beleef mag word.

Wat nou dus gebeur, is dat die Chet(8)Uterus, die 8 Meganisme van die 8 keer wat die sirkel Samech en die vierkant Mem nou op dieselfde vlak kruis; dus op dieselfde kwantum kruis. Indien daar nie ‘n kwantum sprong geboorte plaasvind nie, word dit onvrugbaar. Maar wanneer daar ingegryp word vanaf hoër op in die Hierargie en daar ‘n nuwe uterus en bevrugting gegee word, kan daar dan in die Chet(8) uterus nou ‘n Tet(9) bevrugting plaasvind met ‘n Yud(10) geboorte in ‘n kwantum sprong verdubbeling se Caf(20) met die Lamed(30) Merkavah, en daarbinne die Mem(40) en Nun(50) en Samech(60) kwantum groei wat die Ayin(70) bewussyn en Pei(80)praat van die Tzade(90) en Kuf(100) koning  gee.  Wat na nog ‘n kwantum sprong en groei Resh(200) neem deur die Shin(300) waarheid, na die Tav(400) einde tot in die begin van 1000 Aleph; die Abram Aleph tot Adam Kadmon Aleph  sirkel en vierkant wat ewe groot is in volume en oppervlakte, dus ook volume en oppervlakte-loos of klein- en groot-loos kan wees.  Hy wat shemah dat “ALHYM” is “YHVH” leef reeds.

Storetjie het dus nou die Samech ewige sirkel, dan die Mem en Mem vierkante, die wysheid, die waters, die see, en dan die Nun wat in die see swem. Die visse in die see; die Nun of die troon erfgenaam.  Met Pesach het ons drie ongesuurde brode; een vir Mem en een vir Samech en een vir Nun, wat in twee halwe ongesuurde brode verdeel is vir Nun, want Nun bestaan uit die gebuigde Nun vir  siel en vorm, en die  reguit Nun vir divine numbers.  Nun is die faithfull getroue gelowige, die gebuigde Nun of een halwe ongesuurde Pesach brood binne die siele en vorm; en die regop Nun, die ander halwe Pesach brood in die divine numeriese.  Die woord faithfull is die gebuigde Nun Aleph oop Mem reguit Nun נאמן.  Die woord begin met Nun en end met Nun.  Nun self uitgeskryf begin met Nun en end met Nun נון Nun Vav Nun.  Wanneer die Vav van Nun Vav Nun tussen die Aleph en Mem geplaas word, kry ons die geheime naam vir die koms van die ware Mashiach; die naam אומ Aleph Vav Mem.  Die Aleph tot Mem 13 letters is die lig en lewe en energie wat in die res of 9, Tet letters as houers vir die inhoud van die eerste 13 letters dien.  Die naam Aum אומ of Aleph Vav Mem, is die boodskap wat die twee halwe ongesuurde brode bring; jy moet jou naaste helfte ongesuurde brood liefhȇ soos jouself.  Die gelowige getroue gebuigde Nun moet die gelowige getroue regop Nun liefhȇ soos homself, voordat die volgende gebod gedoen kan word. Aleph Vav Mem אומ beskryf hoe die twee Nunne mekaar moet liefhȇ; eers die gebuigde Nunne mekaar, dan die gebuigde en regop Nunne mekaar.  Eers die onderself, dan die boself naasteliefde van die Mashiach ben David koningskap.

Na stap een soos nou beskryf is, kan die redding stap volg.  Die Nun kan homself nie red nie.  Die Nun staan bekend as die aborsie, die gevalle een.  Ja, Maatjies, luister baie mooi.  Die Nun Mashiach of Yahoshua ben Nun  beskryf duidelik: Yah…shua: Yah is die redder.  Yah red die Yahshua ben Nun.  Yahshua toon saam met Mem en Samech dat Yah die redder is.  Ja Maatjies, Yah of Yud Hei, of Yud(10) Hei(5), dus Yud Hei(=15)is die redder van die twee halwe ongesuurde brode; die gebuigde Nun en die regop Nun.  Jesus red nie, Maatjies, Yud Hei(=15) red.  Die Yud Hei(=15) hand-meganisme van die groter Samech sirkel wat uitbalanseer met die Mem vierkant, red die Nun.  Die Yahshua ben Nun, die seun van Nun.

Lees nou:

The Nun is the 14th letter of Aleph Beit, which equals David the progenitor of the eternal Kingdom of Yisrael.  The heir to David is Mashiach ben David of whom is said: As long as the duration of the sun, his name shall rule.  Our sages teach us that one of the names of Mashiach is Yinon ינון Yud Nun Vav Nun… Shall rule cognate to (Nun) Mashiach is also refer to as the miscarriage or the Fallen One.  As we shall learn in the secret of the letter Samech, the Nun does not appear in Psalm 145, but is supported by Hashem’s transcendent mercy, as exspressed by the letter Samech.  In general Nun corresponds in the Torah to the image of ‘falling’.  The soul of Mashiach experiences itself as continuously falling and dying.

Verstaan mooi wat hier staan, Maatjies. Jesus kan nie self red nie, die Yah van die Yah shua red; Yud Hei(=15) red.

If not for the ever  present hand Yud Hei(=15)of Ha Shem, catching it, it would chrash to the ground and shatter to death.

So daar moet die Yud Hei(=15) Hand van die 72 Naam, of ure, of teken van Jonah wees.  Die Naam van 72  waarvan Aleph Vav Mem een is, of die laaste Naam Mem Vav Mem מום, Naam 72: Spirituele Regstelling.

Die teken van Jonah is al teken wat gegee is. Die 72 van Jonah is die groot geheim wat gegee is.  Die faithfull servant sal die 72 groot geheim wel shema, want die Nun Aleph Mem Nun faithfull of geloof is daar dat die Jonah 72 wonderwerke gedoen kan word.  Die Aleph Mem se 13 Echad begrip/shema van die Aleph tot Mem se 13 eenheid lewe en energie en lig, kan shema word.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat die drie kruise of drie letters van een letter per kruis, van een naam bestaande uit drie letters elk van die 72 name,  nou 72 keer op die drie kruise geplaas word, met elkeen van die name of kodes se kwantum begrippe.  Die eerste naam van die 72 name is והו Vav Hei Vav, dus die Vav op een kwantum wat deur die Hei na die die volgende kwantum geneem word, om nou weer te begin om die 72  Name een na die ander op die kruise te plaas en spiritueel deur te werk tot en met die volgende kwantum sprong.  Abram, die Vav, ontvang die Hei(5) en word Abraham; die Vav wat die volgende kwantum bereik nadat hy die 72 name op die kruise van self spirituele groei geplaas het.  Dus die hemelse kruis of kwantum sprong kruis self opgeneem het – al 72 van hulle!  72 gedeel deur 2 is 36, dus halfpad: Yahoshua op die halfpad 36 Naam stadium, die מנד Mem Nun Dalet, Naam 36 stadium; die fearless stadium.  Hy beveel die wat hom toe sien of shema: ‘Moet my nie aanraak nie’, ek het nog nie die ander 36 name gedoen nie.

Die laaste naam die Naam 72, is die naam מום Mem Vav Mem stadium.  Die voltooide spirituele gereinigde stadium.  Dan kan hulle hom aanraak, nadat al 72 name op die drie kruise nou shema is.  So Maatjies, die gelowige een kruis, een Jesus kerkganger het ‘n ver pad om te stap deur die 72×3  kruise se kruisiging van die ego se slim planne en verskonings en vrese vir die nuwe onbekende kwantum spronge.  Gelukkig is daar die 15 van Yah, die 155 van Samech, die 15 van Shekinah wat red.

Samech, letter 15 plus Mem, letter 13 red Nun letter 14 na 42 toe. Dus die 7 weke se tel van die Omer, se 7×6 weeksdae is 42.  Nou kan die 7 Shabatte se versteekte geopenbaar word.  Die Naam 42 is die naam Mem Yud Caf – Revealing the concealed. The ego distorts reality so that we see only what it wants us to see.  This Name ends our tunnel vision and stops our delusions so that we perceive truth in our daily circumstances and see things as they really are. The genuine light and life and energy of the Creator, and that the ultimate truths of this life are first concealed before they are revealed.  Its up to us to strive to uncover these truths, to restore the light into the world so that pain and suffering an deceit and hatred are eternally abolished from the landskape of human existence. 

Ons moet die 7 Shabatte bring. Dan na ons die 7 Shabatte deel gedoen het na die (42+7=49) toe, dan kom die 15 Samech, die 15 Yud Hei, die 15 Shekinah.  Die Yud(10) met die hand Hei(5)en red die Nun na die geredde Nun 50. Die geredde Mashiach  ben  David  Nun.  Die koning van Dalet(4).   Die Chesed חסד Chet Samech Dalet; die Chet Samech wat die Dalet genade betoon.  Die Adony אדני Aleph Dalet Nun Yud; dus die Aleph Nun Yud, Naam 37 wat die Big  Picture vir Dalet gee wat niks besit nie. Fantasties!

Seeing the big picture means learning to become the creators of our own fullfiment, to realize that the light is the source of all joy and to settle for nothing less.  It means grasping the purpose behind a problem and the potential light that awaits us when we proactively confront our problems.

heireshyudDit bring Storetjie by die 15de Naam.  Die Naam הרי Hei Resh Yud, die 15 van die Yud Hei(=15), en die 15 van die Samech, die 15de letter en die 15 van die Shekinah(15) deel.  Die 15de Naam, Hei Resh Yud, bekend as Long range Vision.  So Yud(10) en Hei(5)gee die nodige 15 wat die Samech redding is, maar let nou baie mooi op, die Nun het nou die Resh geword.  Resh is eintlik Dalet wat nou die arm Dalet is wat deur Resh vervang is. Hierdie is baie mooi en diep studie wat nou volg.

indexDie 72 Name begin met Naam Vav Hei Vav, die Time Travel naam en eindig met Naam מום oop Mem Vav Final Mem, die Spiritual Cleansing Naam.  So Maatjies, wat is die funksie van die 72 Name?  Die 72 ure in tyd?  Tyd is die spasie, opening, afstand tussen die daad en sy resultaat; dus kan die tyd, afstand, spasie of ruimte benut word om terug te gaan in tyd en ‘n verkeerde optrede te korrigeer, sodat die resultaat korrek kan wees.

Vuil spirituele optredes kan dus skoon gemaak gaan word.  Dus die 72 ure of 72 Name is ‘n teruggaan in tyd proses om die nodige spirituele skoonmaak te doen.  Kyk mooi Maatjies; Sarai het reeds die Yud Lig-liggaam Shin Resh Yud, is Sarai.  Sy kry egter nou net ‘n halwe Yud (10), dus ‘n Hei(5)!  Die christendom wil net opstaan na 72 uur in hulle lig-liggame en in die Hemel by Jesus wees, maar wat toon die 72 Name werklik?  Daar word eers neergedaal in Merkavah – Sarai met Yud word Sarah met Hei.  So wat is Hei?

a6497d44c3342c1f0374bba858bc22f9Hei is ‘thoughts, speach, action’ 72 Naam Vav Hei Vav toon nou die Boself en Onderself Vav gebonde aan ‘thought, speech, action’, wat nou eers gedoen moet word.  Die drie handelinge is die hoofdoel doel van die 72 Name, en nie die ego se Lig-liggaam se opstanding nie.  Hoekom nie?  Om die groot  geheim te shema moet  Storetjie  eers die begrip van die letter Dalet ‘selflesness’ beskryf.  Dalet, die gaatjie van die naald se oog; die klein, van die groot en klein…

The Talmud describes a situation where one man is carrying a heavy object and another man appears to be helping him by placing his hand under the object, when in truth the first man is carrying all the weight.  The second man is referred to as a merely apparent helper.  So are we, explains the Baal Shem Tov, in relating to Ha Shem.  Ultimately all one’s strength comes from, above.  Free choice is no more than the expression of one’s will to participate in the Divine will.  One merely places one’s hand under the weight carried exclusively by Ha Shem.  For to you Ha Shem is kindness, for pAying man in accordance with his deed, is not an act of kindness (Chesed – Chet Samech Dalet) but rather one of Judgement –  Dalet Yud Vav.  He answers in accordance with one’s deed; it can read as though the deed is his.  Thus Ha Shem’s ultimate kindness is his enclothing the undeserved reward in the guise of his servedness, so as not to shame the receiver.  The name of Ha Shem in this verse is Adony – Aleph Dalet Nun Yud, the letters which also spell Judgement, Dalet Yud Nun Aleph implying the divine guise of Judgment through which Ha Shem’s kindness is most fully expressed.  The Zohar reads Chesed – Chet Samech Dalet, as having compassion on the Dalet.  It is he who possesses nothing of its own.  Chet and Samech have compassion over Dalet. 

Die gaatjie van die naald se niks binne-in die gaatjie.  Dalet, het nie eens iets van sy eie nie, absoluut niks van sy eie  – nie lewe nie, nie lig nie, nie genade nie; niks van sy eie nie.  Dit is heeltemal die teenoorstaande prent van die Christendom se beeld van die opstanding na 72 ure.  Die ware 72ste Naam is egter Spiritual Cleansing – Mem Vav Mem; die konkrete, fisiese skoonmaak.  Yahshua sȇ self:  Ek gaan om vir julle solank te help om plek, Mem, te berei.  Die Mem Vav Mem Naam 72, doen cleansing/skoonmaak, reiniging.  Sarai of Yud het nou haar Yud opgegee om die Hei(5) se gedagtes, praat en aksie hier in Malchut te kom doen.

In regard to an arrogant person, Ha Shem says: He and I cannot dwell together.  The door to Ha Shem’s house allows for humble of spirit to enter.  The door itself, the Dalet is the property of humility and lowliness, as explained above.  The Dalet is also the initial letter of the word Dalet Yud Resh Hei, Ha Shem’s dwelling place below.  Thus the full meaning of Dalet is the door through which the humble enter into the realization of Ha Shem’s dwelling place below…

Ja maatjies – below – nie daar in die vae hemel van die 25 Desember Jesus nie!  Die David, – Dalet Vav Dalet koningkryk van Malchut dwelling place below, voordat die eenmaak, die deegmeng Nagfase aanbreek.  Maatjies, daar bestaan stappe wat mekaar opvolg.  Die stappe moet gevolg word en nie uitgelaat word nie, ook nie verwar word nie; ook nie gekortsluit word nie.

So Maatjies, wat is die groot skoonmaak proses?  Wat is die groot “vuil” wat die mensdom gemaak het?  Die groot seerkry wat die verwaande Skepping sy Skepper aandoen, is die groot vuil wat gereinig, wat skoongemaak, wat reggestel moet word.  Die onopgevoede, selfsugtige, gevoellose, ongemanierde optrede van ‘n Skepping teenoor ‘n Skepper wat so pragtig met liefde, met gevoel en konsiderasie optree soos wat sy pragtige Torah en heilige feestye toon.  Soos wat die gedeelte oor die letter Dalet so mooi beskryf.  Hy dra die volle vrag as Skepper, maar ag ons, sy skepping, se gevoelens so hoog, dat Hy ons laat dink ons dra die vrag self.  Wanneer ons wel selfs faal om net ons hande onder die vrag te hou, het Hy nog steeds ons selfvertroue en gevoelens so hoog geag, dat hy steeds Sy groot genade  verdoesel agter sy pragtige beloning optredes, wat ons nog steeds met selfrespek laat en die soos bedelaars wat niks besit en van sy genade aalmoese moet lewe nie. Die Christendom met hulle genade alleen redding wat so oop en ongekultiveerd in die Skepping se kele afgedruk word, is ‘n gruwel wat die heilige sensitiewe Skepper aangedoen word. ‘n Blatante onbeskofte klap in Sy gesig omdat hulle nie sy pragtige Torah opvoeding volg nie.  Hulle  donasies en bydraes vir die armes is net so vernederend vir die armes as selfverherend vir hulself.

Die hele les wat die letter Hei leer, is juis die teenoorstaande.  Die Hei se gedagte, spraak en daad bestandele moet juis so subtiel en in stilte, soos die Skepper self toon met Hy wat die vrag self dra, maar die Skepping laat dink hulle dra die vrag, gebeur.  Dan vind die wondelike ding plaas’ hierdie manier van gee: When fully integrated in the receiver, becomes his own power of action by giving quietly of himself to others, even more now he fully realizes that the ultimate effect and potency of his deeds are in truth the act of Divine Providence, the letter Ayin!

Hier toon dit nou weer pragtig, hoe daar eers die klein, eers deur die oog van die naald gegaan word; eers die nederigec – dan gee die nederige deurgang tot die grote.  Die nederige Dalet en Hei optrede van stilletjies gee sodat die ontvanger dit nie eens weet nie, plaas die skenker in Divine Providence Ayin(70) posisie.  Die letter wat Samech(60) volg  – fantasties!

The Ayin (Divine Providence )eyes of Ha Shem is in control of the Samech cycle….

Om te sien is Chokmah.  Die beloning van om eers af te daal met die 72 Name na die deur onder in Malkuth, gee die enorme beloning om die oë te mag ontvang en die reuk te mag ontvang van Chockmah.  Ook die ander drie sintuie… Nou word die nederige Hei(5), stil Torah beskaafde, beloon met Kether se reuk en Chokmah se wysheid en sig van Ayin; gehoor en smaak…. Fantasties!  Die Torah is die opvoeding program van die mees opgevoede, beskaafde, fyngevoelige, liefdevolle, beskermende, respekterende Lewensenergie.  Lig die allerheilige aller reine Atah; reinig julle self, heilig julle self eers. Julle het die 72 stappe gekry om dit te doen.

Daar is die ego studente wat soos bestormers optree en wat selfsugtig vir eie gewin die Koningkryk van die Hemele bestorm en in besit wil neem. Maar daar is ook die nederige leermeesters wat reeds vanaf die Koningkryk van die Hemele af teruggekom het om die onderrig stlletjies en nederig aan te bied. Dit is die ware Yud Shin Resh Vav Lamed Program; die Vav wat in die Lamed nederige hut die Shin waarheid van Yud en Aleph stilletjies verkondig vir die wat kan Shema of Shem-Ayin. Dat die Dalet van die Echad 13 die Yud van Gimmel nodig het om nou Hei te word. Nie die ego Hei wat die Ego hemel toe gaan as eerste opsie beoog met Ayin nie.  Maar die Ayin oog sien as die Divine Providence wat stilletjies voorsien aan die arm behoeftige Dalet van Echad; sonder dat Dalet skaam en verneder voel. Dit is die hoofdoel van die 72 Name.

Kom storetjie kyk na die letter Ayin – Divine Providence.  Die letter is nommer 16 wat letter nommer 15 volg.  Letter 15 is Samech, die ewige sirkel van die Zohar lewe.  Vir die wat boek nommer 15 vir Samech soek en boek nommer 16 vir Ayin in die 22 Zohar boeke, wag daar ‘n verassing.  Daar is die ‘n Samech boek en Ayin boek nie!   Daar is wel ‘n boek nommer 15 en boek nommer 16, en hier kom die groot geheim.  Die 15 en die 16 is opgemaak uit ander letters. Boek nommer 15 of Samech, die ewige lewe siklus is opgemaak uit die letter Tet(9)en letter Vav(6) טו. En die Divine Providence letter Ayin, letter 16 is opgemaak uit Tet(9) en Zayin(7). Dus Tet(9)+Vav(6)=Samech(15) en Tet(9)+ Zayin(7)= Ayin(16).

Dieselfde geld vir letter Resh(20)wat ook nie daar is as Zohar boek nie, maar wel Caf(20) as boek nommer 20.  So wat beskryf dit alles, Maatjies? Dit beskryf pragtig die inhoud van die Zohar.  Die een wat op sy ego trip die ewige lewe en ewige energie as hoofdoel bestorm, vind dat die selfsugtige stormloop glad nie in die Zohar lewe geakkomodeer word nie. Daar is nie sulke handleidings boeke in die Zohar beskikbaar nie.  Daar is wel die  handleidings van die werkinge van die bevrugte Tet(9) met die manlike Vav(6) as die funksionerende lewe in die (9+6=15) Samech ewige siklus van diens in die vrugbaarheid van nuwe lewensgroei uit die Uterus Tet(9).  Asook die Tet(9)Uterus met die Zayin(7) se (9+7=16)Ayin; die ewige Divine Providence voorsienigheidsdiens wat gelewer word uit die twee saam se stille dienslewering. Dis die hoofdoel in die lewe van die Chet se Vav en Zayin huwelik met die ewige lewens siklus van diens uit liefde.

Albei Zohar boeke beskryf die Torah, die heilige feestye, die dienskneg volk Yisrael as kinders in diens van die Vader, die vrou in diens van die man.  Die voorafgaande heiligmakings prosesse.  Die ewige diensleweringe. Die plant van die Bome en eers eet van die vrugte na die regte bepaalde tyd verloop het.  Die geloof wat in die handelinge van die Torah sigbaar is.  Die korrekte nederige onderrig wat die leermeesters die studente mee moet onderrig.  Die groot verskil tussen wat heilig en rein is en wat nie heilig en onrein is.  Die Hei wat ontvang word, is die gedagtes, die praat funksie, die doen funksie wat as die lewende orale Torah funksioneer, teenoor die die geskrewe Torah wat geskryf is.  Ons moet die lewende orale Torah wees.  Dit moet ons hoofdoel van lewe, lig, energie wees.  Daarom moet ons pligsgetroue studente van die Torah wees, of ons al reeds help met die Torah onderrig en of ons nou net daarmee begin.  Dit moet ons hoofdoel in ons lewensproses wees.  Die natuur, die lewe, werk, die huwelik, die gesin, ontspanning, alles is deel van die onderrig in die Torah.  Die boek van etiket vir die korrekte, verfynde dienslewering lewe van die Yisrael Program.  Die verlede kan dien as leerskool vir die toekoms.  Ons moet toekoms georiënteerde diens lewer. Lewe is groei.  Die Torah is ons handleiding vir korrekte toekoms lewensgroei.  Die Samech lewe siklus in die Mem lewe ruimte.  Hierdie twee, Samech en Mem, kruis mekaar op vier stadiums waar die een groter is as die ander; die Mem vierkant se vier hoeke en die Samech sirkel se vier lemoen skyfies  wat oortree.  Daar is vier letters wat begin letters is: Aleph, Yud, Hei, Resh.  Daar is vier feestye, daar is vier seisoene.  Daar is vier Chayeh om die Troon; daar is Dalet wat vier tel.

Aleph is die begin van die letters Aleph tot Tav.  Yud is die begin punt van waar elke letter geskryf word.  Hei is die begin uitspraak asem waarmee elke letter gesȇ word.  Resh is die begin punt van die wysheids uitklaring van wat die letters beteken.  Vrese is die begin van wysheid. Resh buig sy kop met vrese eerbied en respek; ook om die wysheids uitklaring te verklaar aan die student.  Daarom is Resh, die 20ste letter nie ‘n Boek 20 in die Zohar nie, maar boek Caf, dus boek 20 wat die verdubbeling vanaf Yud10) na Caf(20) is, asook die vermenigvuldig faktor wat begin; dus die 10+10=20 asook die 10×10=100 faktor.  Dus een nul 0 na twee nulle 00 of bobbels faktor; Onder- en Boself of binne en omself Lig en energie, wysheid en lewe.  Of skriftelike en orale Torah gedagtes en praat en doen; of die Hei Letter se handelinge.  Of Yahkov se handelinge nadat Yakov in Zohar Boek 5, die Hei boek, met die Engel man gestoei en gewen het en daarna geseën is.  Resh is die begin van die end letters. Resh(200) is die halfpad na Tav(400); die einde letter, maar ook die een kwantum op se begin letter, die Aleph letter.  Met Atbash is Resh nou Gimmel. Gimmel gee sy Yud vir Dalet om Hei te word; die ryp vrug Hei te word, wat gepluk en geëet mag word.  Net so gee Resh vir die driebeen Shin in sy naam nog ‘n been wat dan die driebeen Shin nou ‘n vierbeen Shin maak.  In Atbash is Shin nou die letter oopbeen Bet.  Die oopbeen Bet of driebeen Shin word nou die geslote of vierbeen Bet: die oop poorte van Yerusalem is nou toe, die volledige Mashiach manifistasie, ben Adam het gekom.   Die wysheid, die Sukah reën vul die hele Aarde.

Maatjies, Storetjie beskryf nou die eerste bladsy van Boek 15 van die Zohar, wat eintlik boek Samech, letter 15 moet wees, maar nou boek 15 opgemaak uit letter Tet(9) plus letter Vav(6)טו. Dit beskryf die waarheid van Shin wat deel van die letter Resh is, en dui aan dat Yud(10)+Hei(5)=15 of Samech, die ware Redder, die Yah is die shua redder.  Of Yah, Yud(10)+ Hei(5) dus (=15) is die Redder van Vav(6) plus Hei(5), dus (=11). En letter 11 is Caf, oftewel boek 20 Caf wat eintlik letter 20, dus die letter Resh(20) moet wees; die Resh letter 20 wat die begin van die wysheid vanaf Chokmah, uitklaring is.  Die wysheid van Resh word in die Zohar, boek Tet Vav, boek 20 nou die Supernal mochin/saad genoem, wat baie regverdige mense aan die einde tydens die Nagfase of wegvoering of excile fase ontvang omdat die Koning, Zeir Anpin nou een geword het met die Qahal Yisrael of die Shekinah.  Die Zohar boek 15 kan dus opgemaak word deur Yud(10)+Hei(5)=15 of Tet(9)+Vav(6)=15 of net sommer alleen letter Samech(15) – die ewige lewensiklus letter.

Maar nou word Samech nie sommer net so direk gegee in die Zohar nie.  Dit is net die vals 25 Desember Christendom se net glo in Jesus en is gered, of het Samech sommer net so klaar as geheel ontvang, wat Samech nou Zohar boek 15 maak.  Dit is vals.  Boek 15 bestaan uit Tet(9)+Vav(6)=Samech(15) wat nou bevestig dat Yud(10)+Hei(5)=Yah(15) dus die Samech(15) ewige lewe van verskuilde diens in die agtergrond is, waar niemand verneder word met net aalmoese van genade nie.  Geen Kerk organisasie wat nou alleenreg beheer oor Samech uitoefen nie.  Geen energie verkry deur ‘n meter waar almal ‘n ander mens daarvoor moet betaal nie.

Dit is nie ‘n ander mens met die naam Jesus wat jou red nie, Maatjie.  25 Desember se Jesus kan nie red nie.   Luister mooi, Maatjies, dit is die proses van die eenword, die Yechudim.  Die eenword van die Yud Hei met die Vav Hei.  Die eenword proses van Yah(15) of Yud Hei(=15) met Vav Hei(=11) wat die verdubbelde Caf effek eenheid  van dubbel 13 Echad in 26 of die Yud Hei Vav Hei, Adam  tselem of Yakob of David, die beeld van Adam gee.  Dit wat die Samech(15) se volle 1000 Aleph eenheid ewige siklus van lewe en energie en Wysheid en Insig en Daat groei beleef as ewige dienskegte en kinders en huweliksmaats  sielsgenote in die ewige Samech lewensgroei siklusse; oop einde skeppinge, sonder einde, Samech sonder einde, Mem sonder einde, Bet sonder einde.   Moet nie  Amalek se groot lieg glo van 25 Des. Jesus gee direk Samech, jou keer sodat Yud Hei nie EEN met jou as Vav Hei word nie.   Die eenword van die Yud Hei met die Vav Hei gee die dubbele eenheid 13 se 26 Yud Hei Vav Hei.   Die Tet(9)+Vav(6)=Samech(15)  of 9×6=54  permutasies van Y H V H met die Hei(5) medeklinkers van die gedagtes en praat saam met beweging of doen; diens binne die liefdevolle Torah opvoeding van ATAH Aleph tot Tav met die Hei-handeling in die Yud Hei Bo en die Hei handeling in die Vav Hei Onder, dus in Zeir Anpin en Malkut koningkryke.

Die 72 Heilige Name wat uit Egipte uitlei is nie dieselfde as die 54 heilige Name van die Y H V H  nie.  Die eenword proses is die deegmeng  Eenword proses van die Nag.  Die Shekinah(15) of Yah(15) of Samech(15) of Tet(9) Vav(6)טו se Boek 15 van die Zohar.  Die terugkeer uit die wegvoering is die 9×6 dus 54 Eenword(9) proses.  Dit is die Lamed Sukkah proses.  Die sirkel omtrek en die sirkel middel wat ewe groot word.  Die hele aarde of Mem wat net so groot soos die middel of Samech word.  Tet(9) gee geboorte aan beide:

Tet(9) + Vav(6) = Samech(15) en Tet(9) + Zayin(7) = Ayin(16) of Divine Providence.  Die 9 sye stuktuur van die 9 tye van die 7 vlakke binne die sirkel van die Heelal wat nou die tree van Nadir na Logos  reg bo-oor die sirkel gee.  Die ware Logos Christos buite die heelal sirkel.  Die oog tussen die Heelal en die Kosmos.  Die Ayin(70), letter 16, maar nie  Ayin Zohar boek 16 nie, boek 16 wat opgemaak is uit Tet(9)+Zayin(7)=Ayin, letter 16.   Dus die Zayin(7) Shabbat of Bat Sheba  wat die bevrugte Tet(9) Uterus vir Adam David is.  Storetjie het reeds volledig die Tet(9) Uterusse beskryf; hoe die 13 en 26 en 54 en 108 funksioneer.  Die Zohar beskryf in groot diepte die ewige lewens prosesse; die heiligings prosesse.

 

219

Somethingness from Nothingness

Die deegmaak proses is baie inreressant.  Droë meel bind nie, water of Mem letter 13 is nodig om die droë meel te bind in die eenHeid of Echad 13.  Die volume van die deeg en van die droë meel en water apart, is ook interresant.  Die deeg volume is minder as die twee aparte bestanddele.  Die Mem 13 of Echad 13  eenHeid of saambind in ‘n eenHeid faktor; die Mem 13 Echad 13 faktor is baie interessant.  Die gom faktor, die osmose faktor van die Echad 13 of Mem 13 bring ‘n groter somtotaal na vore as net die twee aparte bestanddele.  Daar bestaan ‘n ou gesegde: Breek ‘n Tweehonderd Rand noot, en hy verdwyn.  Die Tweehonderd Rand in een of Echad 13 of Mem 13 deeg, hou langer as ‘n eenHeid, as wanneer dit opgebreek word.  Die eenHeid of Echad 13 begrip is baie meer as wat dit op die oog af voorkom.

Die Echad 13 of Mem 13 water saambind faktor bind die Mem 13 water van Bo met die Mem 13 water van Onder in die (13+13=26) faktor van die Yud Hei Vav Hei 26.  Die meganisme vind ook egter volgens die Yud(10)+Hei(5)= Yah 15 plus Vav(6)+Hei(5)= Vav Hei(=11), dus Yud Hei Vav Hei 26 dubbele Echad proses plaas.

Dus die 6 Vav + 7 Zayin = 8 Chet huwelik wat die Echad 13 eenHeid is tussen manlike en vroulike Adam, maar ook die dubbele Echad 26 is van Yud Hei Vav Hei as die Skepper of Vader, maar in dubbele Echad 13 eenHeid as die Tselem of ewebeeld mannetjie Yud koppie Hei skouers en armpies en Vav lyfie met Hei heupe en beentjies as die seun of dogter.

Yud Hei red Vav Hei, om Yud Hei Vav Hei te word, die Vader en Seun dubbele eeneid van 26; as God, like God but not GodSomethingness from Nothingness.  Na beeld en tot gelyk aan eendag van die somethingness seun of dogter van die nothingness vader en moeder om dit so te stel. Die eenheidsfaktor, die gom faktor van die water wysheids faktor; die Mem 13 of Echad 13 faktor.  Die grond of Mem faktor waar die erf of stukkie aarde wat een moet besit, keer dat alles nie verkrummel of verwyn soos die R200 noot wat gebreek is nie.  Die gom eenheid faktor wat verloor is nie. Die gom geloof faktor wat na vore kom in die daad van die hou en doen en studie van die Heilige Torah.

Dit is dus die Yud Hei 15 wat die Vav Hei 11 of Caf 11 Zohar boek of Resh 20 letter van die begin van die wysHeid uitklaring, red. Die een wat beloon word volgens sy Torah doen en hou en studie, om opgevoed te word om die dienste te kan lewer as die dienskneg of seun of dogter of huweliks sielsgenoot; watter vlak elkeen elke jaar of siklus kies met elke kwantum sprong waar Aleph en Tav een is, maar een kwantum op in die ewige Samech letter 15 of Yud Hei 15 of Yah is die Redder van Vav Hei 11, of letter Caf wat 20 werd is, of letter Resh 20ste letter, is.  Of in Atbash letter Gimmel is.  Die Tet(9) Uterus wat met Vav(6) nou 9+6=15  of letter Samech ewige lewens siklus gee, asook Tet(9) Uterus wat met Zayin(7) nou 9+7=16 of letter Ayin, die Divine Providence gawe gee.  Die Uterus Tet(9) met die Hei(5) gee ook (9+5=14), dus letter Nun. Die gevalle Maschiach wat gered word  deur Yud Hei(=)15 soos bo getoon na Yud Hei Vav Hei; Yah is die shua/redder.

Een word gered om te dien. Of een dit nou doen 1. as dienskneg, 2. as seun of dogter, 3. as  sielsgenoot in die huwelik, maak nie saak nie, een kies self.  Dit kan al drie keuses apart of selfs al drie saam wees.  Dienslewering en studie en die ewige, tot die oneindige gelyk-aan proses, is wat plaasvind, nou reeds plaasvind.  Hy wat nou weet dat dit nou reeds plaasvind,leef reeds.  Hy wat nou weet dat die leerskool, die leefskool, is Aleph Lamed Hei Yud Mem of Adony, of Aleph Dalet Nun Yud van Yud Hei V Hei, dus Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud, leef nou al reeds.  Is nou reeds deel van die leef en leer en diens proses; die ewige lewe proses van die 9 Tye Tet 9 Uterus in die 7 Vlakke Heelal (9×7=63).

Dus werk ons met die Naam van 63, die Samech Gimmel Naam. Samech (60) Gimmel(3), dus Sag(63). Die Binah naam; die Uterus Tet(9) en Zayin(7), dus(9×7=63)Sag Naam, uitgespreek Yud Hei Vav Hei, uitgeskryf: Yud Vav Dalet Hei Yud Vav Aleph Vav Hei Yud.   Dus een van die vier Tetragramaton Name.  Daar is die Naam van 72, Ab: Ayin(70) Beit(2)=72 die Chokmah vlak Naam.  Dan is daar die Naam van 63, Sag: Samech(60) Gimel(3)=63.  Dan is daar die Naam van 45, Mah: Mem(40) Hei(5)=45 die Zeir Anpin Naam vir die ses Sephirot vanaf Chesed tot Yesod.  Dan is daar die Naam van 52, Ben: Beit(2) Nun(50)=52 die Malkut vlak Naam.

Elkeen word met verskillende medeklinkers uitgespreek, daarom Yah 15 wat Yisrael red, is die Shekinah.   Die manlike Yah 15 red die vroulike Yisrael Shekinah.  Maar wie is Yah 15 werklik?   Binah is die vroulike van Chokmah, die manlike.  Bet tel 2;  Nun tel 50;  Ben Nun is dus 52, maar Nun is die gevalle Mashiach.  Yisrael is Nun die gevalle Mashiach, die 25 Desember gevalle Nun; die Jesus navolgers.  Maar gelukkig red Binah vir Nun.  Binah 2 red Nun 50; die Naam van 52 Ben red Malchut; die gevalle Nun 50.  Die vroulike van Chokmah, die Yah 15 is dus nou ook die Binah 2 redder van Nun 50. Die driebeen Shin word die vierbeen Shin.  Die Atbash driebeen Binah word die vierbeen Binah wat Nun red.

Pragtig!  Kyk nou mooi Maatjies, Malkuth se reddings naam Ben 52 is meer as Zeir Anpin se ses, die reddings naam van Mah 45. Die Mem Hei Naam.  Hoekom?  Omdat Malkuth, die aarde, eerste gered moet word sodoende Zeir Anpin te help red!   Ja Maatjies, ons hier in Malkuth hou die hele Program terug.  Dit is ontsettend, maar dit is waar; dit is waar dat almal vir ons as Adam op die Malkuth vlak wag.  Dit is dus ook in ‘n verdraaide, verwronge manier van beskouing dus waar dat die verdraaide verwronge Christendom geloof, waarheid bevat in die sin dat die Adam met naam Jesus, nou die Redder is.  Die Adam met enige naam die redder is; die Adam met die naam Yisrael, die redder is.   Daar kort egter ‘n paar bangrike dinge; dinge soos eers die verbond sluit met  die ware Ha Shem; die besnydenis verbond om mee te begin.  Dus, daar is die Torah wat staan tussen die vals Adam met sy Ego  en die ware Adam wat binne die Torah wil van Ha Shem, die ewige Samech en Mem siklusse van kwantum spronge, ewige ewolusie groei van die lewe en energie en lig doen.

 

220

Wie is EK IS of AHYH? 

So Maatjies daar is nou die Yah 15 en Mah 45 van Zeir Anpin of die Boself ses van Chesed tot Yesod.  Dus die volle Shekinah van 15×4=60 of Samech(60).  Dus Mah 45 + Shekinah 15 of Yah 15 = 60 Samech.  Maar Samech is letter 15 en die siklus van die lewe in Malkuth.  Dus moet die Yah 15, eers in samewerking met die letter Samech 15 die redding doen van die Mah 45. Dus Yah 15 verskuil as Binah se Ben 52 of Bet(2)+Nun(50)=52 Ben, red eers Malkuth of Samech(60).  Nou is daar 15 beskikbaar om die 45 Mah te red, sodat die twee saam, die (15+45= 60) volledige 60 Samech lewens siklus voltooi en dus saam die kwantum sprong kan doen.  Fantasties!  Maar daar is nog: die naam van 72. Die Naam Ayin Beit AB is nou (72-60=12) meer as Samech(60) of letter 15.  Maar 12 is letter Lamed, die ewige vlieënde Merkavah letter.  Die eerste letter van die tweede kolom of Pilaar van 11 letters.  Aleph is die eerste letter van Pilaar Een letters.  Dus Aleph(1) Pilaar “1”, en Lamed (11) Pilaar 2 of “11”.

Wat beskryf dit Maatjies? Onthou Binah is nog daar in haar eie reg ook.  Net soos die vrou in die huwelik twee rolle vertolk; haar rol as haar man se vrou, haar rol as haar getroude van, naamlik Yah 15 van.  Maar sy nog altyd haar eie geboorte van, haar Binah Sag (Samech(60)+Gimel(3)= Sag 63 van wat die Tet(9) met Zayin(7) van 9×7=63 rol ook nog vervul.  Die 9+7=16de letter Ayin – Divine Providence.  Heilige voorsienigheid van die ewige moeder en vrou as Ma en vroulike godheid vanaf die troon deur die Bat-sheba Zayin(7) aan die sy en in huwelik met die Vav(6) David Koning in die Dalet van Dalet Koningskap.  Die linker Pilaar van Aleph(1) en die regter Pilaar van Lamed(11)koppeling.  Ook die Onderself Malkuth Dalet met die Boself Zeir Anpin Dalet.  Die onderste Shekinah of Seun van Rachel en die boonste Seun van Rachel; die Yoseph seun en die Benyamin seun van die 12 Stamme, die 12 Radiale wat voltooi raak.  Fantasties vir die wat die Echad van die Y H V H van 72 en 63 en 45 en 52 Shema.  Ha shem se Name…

Dit is slegs met die divine syfer deel van die heilige letter of kodes  wat die verskuilde karakters wat vertolk word, nou na vore kom en verduidelik en bewys kan word soos byvoorbeeld die rol van die vroulikheid as getroude vrou en eggenoot en moeder as vrou in die huwelik, maar dan ook as die bloedlyn van die ongetroude of nooiensvan rol in die lewe van die man en kinders.  Dus die Yah 15 getroude van rol, of die Binah as die Sag(63) rol.  Dan die Binah as die Ben Nun(52) rol of die Samech(60) as die 4×5  rolle, die 4 beginne van lewe, energie, lig, rolle, soos wat Aleph(1) en Hei(5) en Yud(10) en Resh(200) duidelik toon.  Daar is soveel verskuilde en nie verskuilde rolle wat die vrou en vroulikheid moet vertolk en vervul, wat net deur die syfer deel openbaar kan word.  Die drie Miryahms by die drie Kruise se rolle is kompleks.  Die manlike alleen gosdsdienste het geen benul van wat aangaan nie.  Dit is eers wanneer die Wolf Benyamin die buit uitdeel, dat die verskillende rolstukke op die tafel land.  Reish is 200 en 200 is 4×50, dus 4x Nun(50), dus 4 x die rolle van die vroulike Mashiach; dus die 4de weggesteekte vroulike Mashiach kruis in die middel van die drie ander kruise in ‘n driehoek. Daar is 4 Name: Naam van 72, 63, 54, 45.  Daar is nog baie buit wat hier verwerk moet word deur die vrou van vandag.

Wie is dit wat met die man Mosheh praat by die brandende bos?  Dit is die Naam Aleph Hei Yud Hei, ook genoem Ahyeh: EK IS.  Wie is EK IS of AHYH?  Drie van die vier begin letters naamlik Aleph, Hei, Yud – net die Resh begin letter kort.  Dit is die naam AHYH – EK IS van Binah!  Ja, Binah, die vroulikheid van die manlike Chokmah Yud Hei Vav Hei wat met Mosheh praat en die drie van die vier beginne aan die gang kry.  Die drie van die vier Moeders: Sarah, Rivkah, Leah…of drie x 15 dele Shekinah, of 45 van die vier x 15 dele, (60)Sameck geheel Shekinah van Rachel;  die vierde deel wat bykom wanneer Benyamin, haar seun die werk begin doen eendag.  Die vierde begin van die Resh(200) of 50×4 of 15×4 finale begin.  Die vierde deel van die 24 uur dag en nag en twee twilight dele; die vierde ses ure van die Nag deel wat van 9 nm sterk na hanekraai 3 vm, wanneer die manlik gedomineerde kerke die vrou Binah se Name gaan hoor, die name van Hashem van die Resh Wysheid van Chokmah verklaring – nie deur Chokmah nie, nee maar deur Binah.  Ja Maatjies, die Binah naam Aleph Hei Yud Hei.  Maar deur haar, die Rachel vierde weggesteekte vroulikheid by die vierde Kruis.  Die name van Aleph Hei Yud Hei: EK IS, wat nou pragtig deur die eerste drie vrouens begin is met die drie beginne van Yud Hei Alef.   Dus die naam AHYH met Yud gee 161 Name; met Hei gee 151 Name en met Aleph, gee 143 Name.  Neem nou die Name saam met  die 72 en 63 en 45 en 52, in Merkavah, plus Yah 15 en siedaar 702: Shin Beit Tav 300+2+400=702.  Of ook na Resh, die vierde begin wat halfpad is, volg die Bet(2) letters Shin tot Tav wat die siklus voltooi – die tyd wat versnel word.  Die vierde begin versnelling is 2 letters teenoor die 20 vorige letters.  Die Wysheid deur Binah neem ontsettend toe in die eindtyd wat ook die nuwe begin tyd is.

Die vier moet jy gedenk en eer: hou my heilige Name en Shabatte, die 702; want hulle is EEN. My gebooie en insettinge,dus my Torah volgens die vier Nuwejare, die vier Beginne – Aleph, Yud, Hei, Resh.  Die vier seisoene.

 

221

 Ongelyke syfers Manlike funksies;  gelyke syfers  Vroulike funksies.

 Jy het my heeltemaal toegegooi onder die somme. Jy sweef en ek sink… Daar is net geen patroon of resep nie – eerder soos ‘n warm pot vol springmielies!

Raad vir jou.  Maak ‘n kaart soos die twee kolomme van die Aleph Tav. Die Syfers is die Neutrale Kodes wat die Letters se funksies koppel.  Ongelyke syfers is Manlike funksies en die gelyke syfers is Vroulike funksies.  Die Vroulike het die Getroude Vrou Funksies en ook Die Nooiensvan funksies; die vroulik het haar Pa en haar Man in haar lewe. Die geslagte funksies verander as die een van een kwantum op, met een van een kwantum laer of af funksioneer.  Maar nie die ware geslag nie, net die Ma moet nou Pa speel soos die Shekinah 15 wat nou Yah 15 moet speel; daar is ‘n patroon.  Skryf ‘n kaart vir jou met die kodes.  Werk met die kaart. Sit die kaart in Storetjie.

Om die Syfers te lees is maar net dieselfde as die Kosmiese Boek. Dit is ook neutrale training of the mind.  Dit is ongelukkig die enigste manier om die vierde Kruis, die vierde Begin, die wysheid verwerking en verklaring en uitklaring te gee.  Dit is nou soos nagvlieg net met die instrumente of in ‘n duikboot net met radar. Daarom is dit die laaste Nagfase.  Moet nie moed verloor nie, die oomblik wanneer jou syfer brein nou weer wakker word, sal jy vlieg!  Dit is maar net nog ‘n syfer Alef Tav. Die letters het ‘n syfer plekwaarde soos Yud is 10de letter, maar ook 10 werd.  Maar ons kan net tot 9 tel, so wat is Yud?  Yud is Tet(9) se kind; dus 1  of ook genoem Eersgebore kind, maar in een kwantum op, of een nul op of een bobbel op.  Samech is die 15de letter maar is 60 werd.  So wat se dit?  Samech(60) is 4×15 of 4 maal Shekinah 15.  So moet jy die Syfer taal van die Vierde begin, die vierde dimensie begin, die merkavah vlieg begin, maar net begin leer soos n kindjie. Wie nie soos n kindjie word nie….

Large set of Hebrew alphabet symbols on white

Jy is heeltemal korrek – dit is POPCORN. Yud(10) is Tet(9) se Popcorn kind.  Samech(15) is Tet(9) en Vav(6) se Popcorn Kind ! Dit is Lewe Nuwe Lewe Nuwe Popcorn wat uitpop!  Eintlik is dit kosbaar pratgig.  Ons noem hulle die Popcorn Familie soos wat die nuwe familielede uitpop.

Wanneer die Shabbat gedenk, gehou, ge-eer en gehelig word,is dit dieselfde as om al die 702 Heilige Name te eer, te gedenk en te heilig.  Hoekom?  Want Shabat is Shin(300)+Bet(2)+Tav(400)=702. Maar dan ook nog die volgende; Shabat se Shin tot Tav voltooi die tweede helfte.  Van Aleph tot Resh is 200; en vanaf Shin tot Tav is die volgende 200 tot 400, dus die volgende helfte word voltooi met Shabat se Shin tot Tav.  Die Bet(2) toon dit aan. Shabat is die 2de helfte en wel in een dag.  Ses dae vir die eerste helfte Skeppping in tyd; en een dag vir die tweede helfte Skepping in tyd.  In getal is dit 702 en 298 dus saam 1000 of (7+2=9) dus letter Tet(9) wat die eerste 9 voltooi, en (2+9+8=19), dus letter Kuf(19) wat die tweede (9) voltooi. Dus die Onderself 9 voltooid in tyd, en die Boself 9 in tyd voltooid.   Wie my Shabbat hou, gedenk, eer en heilig, vervul die hele Torah. My Heilige Name – al 702 van hulle, voltooi die Skepping, Onder- en Boself.  So die Onderself se hou, eer en heilig van die Shabat doen:

  1. Voltooi al 702 Name.
  2. Voltooi die Onderself en Boself
  3. Vul die ordes met vreugde.
  4. Doen My wil, My gebooie verordeninge en insettinge, My Torah.

Die vierde vreugde punt of begin en einde punt ineen. Die Chanukah vierde punt wat nou voor die deur staan.

Gikatalia die groot Kabbalis skryf die GINAT EGOZ THE NUT GARDEN. Hooglied 6:11 ‘I went down into the Nut Garden…’ The word GINAT GIMEL NUN TAV, is an acronym of GEMATRIA NOTRIKION TEMURAH; the G N T of GIMEL NUN TAV, or GINAT – NUT GARDEN.  the three methods of letter manipulation used by ABULAFIA, gematria of numbers. Gazing at Merkavah is called a descend and the sages therefore speaks of descending into Merkavah.  But before one can descend, one must first ascend to a place of the Light.  It is only here that he receives the influx of insight.  Only then can he descend and look into Merkavah…

Die groot doel nou eers, is om die influx of insight te kan ontvang.  Waar word die influx of insight ontvang?  Waar word die gematria of syfer taal insig, of vierde begin, die Resh begin of die wysheid uitklaring, of syfer wysheid nou ontvang?  Hoe kom een daar?  Dit gebeur wanneer  met betrekking tot die 10 Sephiroth en hulle Name, die volgende aangehaal word:  ‘The boundary of truth, Emet and tradition of the covenant Brith is this: if one wishes to attain  what he desires, (die syfer taal te verstaan) through the use of Hashem’s Names, he must fi1st study  the Torah with all his might, so that he can grasp the meaning of every one of Hashem’s Names mentioned in the Torah. these names are EHEYEH, YAH, YHVH, ADONY, EL, ELOAH, ELOHIM, SHADDAI, TZEBAOT.  One must know and understand that each of these Names  is like a key for all  of his needs, no matter what they are.

When a person contemplate these names, he wil find that the entire Torah and all the commandments depend on them, as one knows all the meaning of all these names, he will understand the greatness of He who spoke and brought the universe into being.  He who fear Hashem, yearning and pining to bind himself to him through his knowledge of these Names, he will then be close to Hashem, and his prayers will be answered.  Regarding this it is written: ‘I will raise him up because he knows my Names.’ Ps 91.4.  The verse does not say, I will answer him, but say: I will raise him up. Futher more it does not say, because he pronounced my Name, but because he knows my Name.  This is because the main thing is knowledge, Daat in detail – in numerical detail.  When a person has such knowledge, then he can call and Hashem will answer him. This means that when he needs something and concentrate on the name associated with his need, he will be answered. 

Dit is nou eers ‘n deeglike studie van hoe die Name in elke Sephiroth met mekaar funksioneer; vanaf ADNY in Malkuth tot AHYH in Kether.  Met Chanuka voor die deur, moet Storetjie nou die vierde punt, die Resh punt  regs op om benader. Dus die teenoorstaande rigting as die Christendom se 25 DESEMBER punt wat naby die CHANUKAH punt val, maar in teenoorstaande rigtings.  Wat is die teenoorstaande rigtings?  Dit is dat die Christendom in die ewige lewe rigting gaan, maar nou glad nie weet waar en wat hulle met die hoofdoel van hulle rigting en Kersfees, die ewige lewe gaan doen nie.   Die Chanukah regs op om rigting weet daar is altyd lewe op elke kwantum; dit is dus nie die hoofdoel nie.  Die hoofdoel van Chanukah is die matzal en Divine Providence, dus die matzal of destiny vir die kwantum waarin hy hom gaan bevind, en wat die Divine Providence vir die destiny gaan wees.   Nou pop daar weer nuwe mielies  in die springmielie training of the mind en nog  in ‘n ander, teenoorstaande rigting!   Hy wat die kennis het, die Daat, leef reeds; dus is dit nou nie meer sy prioriteit en bekommernis nie;  maar wat is sy nuwe destiny nou vir die kwantum en die Divine Providence wat vir die destiny moet voorsien?   Is die Maatjies gereed?   Nou kom die numeriese uitpop van die nuwe springmielies!

So Mazal, Mem(40)+Zayin(7)+Lamed(30) = Mazal 77, dus Destiny is 77.  Die 13 atributes of Mercy, Mem letter 13 asook Mem wysheid, maar Divine Providence is letter Ayin wat 70 werd is.  Zayin is letter 7 en is ook 7 werd.  Mazal is 77.  Shabat is dag 7.  Daar is 7 jaarshabatte. Daar is 7 planes in die heelal sirkel vanaf man to christs volgens Cosmic Doctrine.  So nou is dit duidelik dat die  verskuilde Mazal of destiny geopenbaar moet word, asook die Divine Providence se geskenke van voorsiening by die nuwe kwantum in die Qabalah boom van 10 Sephiroth.  Die 8 Meganisme van Chanukah fees, die fees waaroor Ayin(70) sy twee oë hou dat dinge reg verloop – dat die regte Destiny 77 by die regte nuwe Adampie land en Divine Providence die destiny van die regte nodige voorsien.  Laat ons solank opgewonde raak oor die Chanukah fees van Mazal Destiny 77 en Divine Providence Ayin(70) en die verskuilde Zayin(7) ook daarin.  Wat is in die Qabalah boom van reeds lewe, maar destiny en Divine Providence kous vir elkeen van ons? Is julle nie opgewonde nie?  Wil julle nie soos popcorn pop nie?

Nou dat die Maatjies weet dat hulle vir ewig lewens het om te leef en destinies het in elke kwantum en Divine Providence het wat die destinies voorsien en versorg, kan die Maatjies nou aan die werk spring om elkeen sy eie destiny te vind.  So hoe doen die Maatjies dit?  Die destiny word gevind in die geheime en speurverhale van die torah. En wel in die skriftelike en orale Torah.  Die teoretiese en praktiese kante: die geopenbaarde oop Mem kant en verskuilde toebeen kant.  Die sewe Jaarshabatte. Die vier jaarlikse heilige feestye.  Die handelinge met die tye.  Die week shabatte.  Die gebooie en insettinge.  Die gewone natuur om die Maatjie.  Maatjie se daaglikse lewe nou, elke dag is klaar deel van die destiny en lewe en die Divine Providence.  Kom dat Storetjie bogenoemde prakties illustreer.

Benyamin sit en kyk vir die see, die mis, die wolke, die bome en plante, die aarde, die lug, die son.  Nou dink Benyamin oor wat hy sien; hy dink oor sy skippers lisensie.  Hy dink oor sy destiny en die Divine Providence.  Hy dink oor al sy boeke en studies en gesin en lewe.  Hoe maak hy dit een storie?  Kom Storetjie kyk… Die son bak die lug warm. In die warm lug los die vars waterdamp druppeltjies uit die sout seewater op; dus onderste Mem(40) is die see.  Die koue Suidpool lug kom en ontmoet die warm versadigde lug en pop! Daar pop die wolkbank of boonste Mem(40) uit.

So nou begin die opgewonde speurverhaal.  Bring al die nodige speurwerk toerusting; al die nodige dokumentasie en boeke, inligting en leidrade en mondelingse getuienisse,  watter leidrade ook al nodig is nou nader.  Die mikroskoop en teleskoop, die Bybels en woordeboeke en rekenaars vir die somme en kaartskemas.  Wat het die speurders wat die destiny moet vind, nou reeds?  Hulle het die Mem se 40 + finale Mem se 40 = 80.  Wat is nou 80 Maatjies?  O ja, die letter Pei is 80, maar Pei is ook die 17de letter.  So watter Zohar boek is boek nommer 17?  Die Pei boek?  Maar wat gaan nou hier aan?  Boek 17 van die Zohar is nie Pei nie.  Wat nou?  Boek 17 is die boek waarop Yud en Zayin staan יז . Yud se 10 + Zayin se 7 = 17, en 17 is nou letter Pei.  Maar letter Pei is ook (80) werd, dus tweekeer Mem(40)of (=80); die Boself en Onderself, die Zeir Anpin en Malchut.  Maar Mem is ook die 13 de letter.  So nou soek ons boek Mem die 13de boek van die Zohar, maar wat vind ons?  Geen boek Mem nie!  Maar wel boek 13 wat nou  die letters Yud en Gimel op het יג. Ja Maatjies, Yud(10) + Gimel(3)= Boek 13 en boek 13 is Zohar boek Mem, want Mem is letter 13 wat (40) werd is.  Nou kom die vraag op in die speurder, Maatjies; hoekom nou die  ingewikkelde speurwerk?   As die Maatjie ‘n speurverhaal boek koop om te lees en daar staan  op bl. 1 die volgende: Jan het San doogeskiet want sy was ontrou aan hom.  Punt, klaar verby, geen storieboek nie. Dieselfde  as Boek Jesus het jou gered, jy gaan hemel toe.  Punt klaar verby.  Geen storieboek nie.  Wat doen jy vir nou se lewe verder en dan nog vir ‘n verdere ewige lewe?

 

223

ADONY is closest to all created things

Maatjies, die dik speurverhaal boek is geskryf vir die lesers wat deel is van die program wat Yisrael genoem word – Yud Shin Resh Vav Lamed(546) of (=15), dus die Yah 15 Redding Program.  Dus die Ab 72 en Sag 63 en Mah 45 en Ben 54 en Ehyeh 161 en 151 en 143 Name  wat die Yah 15 bykry om die 702 Naam of Shin Bet Tav Shabat te gee.  Dit is dus duidelik dat die numeriese vanaf Binah tot Zeir Anpin tot Malchut baie belangrik is.  Omdat die goue kalf so ‘n groot oortreding is, kan die  oortreding dus eers reg gestel word as die een halwe Shekel, Shin(300)+Kuf(100)+Lamed(30)=430 of 4+3=7 of Shabbat dag 7, onder die troon nou een word met die laagste siel, die Nephesh Nun(50)+Pei(80)+Shin(300)=430 of ook 7 en ook Zayin en ook Shabbat.  Daarom, voordat een kan afdaal in Merkavah, moet een eers die lig, die eenword, die Ataret ha Yesod met die Troon ondervind.  Wie My Name ken, hom sal Ek ophef.  Wie sy lewe aan My toewy, hom sal Ek verhoog.

 By giving half a shekel Yisrael states his deep belief that in the same way that this half shekel is linked to the other half under the throne, he sees himself as a half that would only be complete when cleaving to his Source with total passionate attachment….(nog ‘n voorbeeld van die twee halwe ongesuurde pesach brode) forming Echad with Hashem and only then at this level, love covers all transgressions.  (Daarom moet een eers verhoog word.)  By extension, when we give part of our money, our security… (die donasie wat die volk eers moet gee voordat David hulle mag tel) that which enables us to stand on up on our two feet to a divine cause, we are reasserting our faith that Divine Providence Ayin(70) will sustain our destiny Mazal 77. Fantasties!

Thus Hashem marks his acceptance of true charity by elevating the giver beyond the point where he flawed his spiritual structure by sinning…           (Evil word nou Live gemaak; die vyf siele en vyf liggame word herstel met dividende minus 9 word plus 9).  In a sense, money can thus be seen as our life energy that can be used to build a ladder of ascent to the throne of glory to receive your new destiny and the sustainment of your Divine Providence and according to the numerical value of money. Mamon Mem(40+Mem(40)+Nun(50)=130, is identical to that of the word ladder – sulam Samech(60)+Lamed(30)+Mem(40)=130 of 1+3=4 of Dalet.  Dus droom Yakob van die leer, die Boom van die Lewe leer waar op en af beweeg kan word.

Storetjie gaan nou eers die tien Name wat een toelaat om die leer te kan klim voordat een in Merkavah af beweeg, hanteer.  Die tien Name in die tien Qabalah Sephiroth en hulle funksies, gaan Storetjie net so aanhaal uit die boek Meditation and Kabalah omdat dit so belangrik is om een in te neem in die geheime van die pragtige speurverhaal boek, die Bybel.

The first Name ADONY is closest to all created things.  It is through this Name ADONY that one enters into the Presence of Ha Shem the King. Other than through this Name ADONY there is no other way whatsoever that one can see the Face of the Blessed King.  Baruch Atah Adony.  ADONY is the Name associated  with Malkuth Kingship, the lowest Sephirah. The unique Name YHVH denotes the ESSENCE of our blessed creator and every thing depends on it.  However the First Gate and Opening through which one enters to reach Ha Shem is the Name ADONY.  This is the lowest level of the DIVINE.  From the level of Adony and above we find the MYSTERY OF UNITY.  Below this is the world of separation. The Name ADONY is like a Storehouse and Treasury.  It holds all influx and every emanation that is transmitted through all Spiritual Channels from Y H V H.  There are THREE NAMES one above the other.  ADONY bottom. YHVH middle.  AHEYH top.  It is from the Name AHYEH that all kinds of sustenance  emanates, coming from the source which  is the infinite  AIN SOPH.   It then proceeds through a series of steps until it reaches the Blessed NAME Y H V H.  From the NAME Y H V H all Spiritual Channels flow and the flux is transmitted to the Name ADONY. The Name ADONY is therefore the STOREHOUSE containing al of the Kings Devices and is the ESSENCE that distributes these to all creations.  It nourishes and sustains all things through the POWER OF Y H V H that is in IT.  It is by the order of ADONY that all who approach to attach themselves to Y H V H may enter and leave.  There is ABSOLUTELY NO WAY that one can attach himself to Y H V H except through ADONY.   ADONY is therefore the TREASURY of the unique name Y H V H.  It is the PALACE in which Y H V H dwell.  (So dit is nie die naam Jesus nie!).

It is for this reason whenever the name YHVH appears in the TORAH it is read as ADONY.  This is because one who seeks YHVH only find the YHVH IN ADONY. There are a total of 54 ways in which the FOUR LETTERS Y H V H can be permuted.  Each of these Permutations contains 4 letters; all together 216.  These 54 Names are the MYSTERY OF THE TRANSMISSION OF POWER of all that exist in all of Creation.   They are like the SOUL to the 216 LETTERS of the NAME OF 72 TRIPLETS.  One who attaches himself to ADONY is worthy of ETERNAL LIFE.  This is alluded to the verse… ’And you who are attached to Ha Shem YHVH you are all alive today, Deut 4:4.  Know and believe that there is a method involving the mystical purification of the limbs.  El CHAI is in YESOD.  Bring EL CHAI in YESOD and ADONY in MALKUTH together.  Then one can draw down all he needs.  We must bind the Sephiroth together, attach all levels through the attribute ADONY KINGSHIP.

 

224

Chanukah word al tien Sephiroth bekend gestel

Kom dat Storetjie bogenoemde groot en pragtige geheime in die speurverhaal weer oor storie, net uit nog ‘n ander  oogpunt.. daar is die vier feestye in die jaar, daar is die vier begin letters, Aleph, Yud, Hei, Resh. Drie van die vier feestye word van bo af in die Torah gegee; die vierde feestyd, Chanukah moet Malchut of die Aarde of ons nou inisieër soos ‘n Gelofte dag.  Die ander feestye dui hulle projeksies aan na die vierde feestyd  wat Chanukah tyd is: Shavuot as die aftel of tel van Omer projeksie fees van Pesach en ongesuurde brode is op sy beurt as Shavuot weer ‘n projeksie na die regteenoorstaande Chanukah fees, so ons het nou een halwe ongesuurde brood projeksie.  Dan volg die Sukah fees se agste dag wat Yisrael self se dag is en ook ‘n projeksie is na die Chanukah fees; die ander halwe ongesuurde Pesach brood projeksie.

Wat beskryf dit, Maatjies?  Kom Storetjie gee nog ‘n speurwerk benadering.  Wat gebeur werklik met die Chanukah fees?  Met Chanukah word al tien Sephiroth bekend gestel. Die 10 Sephiroth Qabalah Chanukah Boom van die Lewe.  Die Malchut onderself, Zeir Anpin boself en Arich Anpin of Christed boself om dit so te stel. Hoe gebeur dit?

Daar is die vier feestye in die jaar en daar is die vier begin letters: Aleph, Yud, Hei, Resh.  Drie van die vier feestye word van bo af in die Torah gegee, die vierde feestyd, Chanukah moet Malchut of die Aarde of ons nou inisieer, soos ‘n Gelofte dag. Die ander feestye dui hulle projeksies aan na die vierde feestyd,  wat Chanukah tyd is.  Die Shavuot as die aftel van die Omer, projeksie fees van Pesach en Ongesuurde Brode, is op sy beurt as Shavuot ‘n projeksie na die regteenoorstaande Chanukah fees.  So ons het nou een halwe ongesuurde brood projeksie.  Dan volg die Sukah fees se agste dag, wat Yisrael self se dag is en ook ‘n projeksie is na Chanukah, die ander halwe ongesuurde Pesach brood projeksie.  So wat beskryf dit, Maatjies?  Wat gebeur werklik met die Chanukah fees?   Met Chanukah word al tien Sephira bekend gestel; die 10 Sephirot Qabalah Chanukah Boom van die Lewe.  Die Malchut Onderself, Zeir Anpin Boself en Arich Anpin of Christed Boself.

Dit gebeur deur die 7 maande dragtyd en geboorte plus die 9 maande dragtyd en geboorte saam se resultaat, dus (7)Zayin+(9)Tet=(16)Ayin; Divine Providence.  Die (7×9=63)Samech (60)+ Gimel(3)=Sag 63 Heilige Name.  Ook Binah, Bet Yud Nun Hei Understanding.  YHVH uitgespreek as Elohim אלהימ Aleph Lamed Hei Yud Mem.  Daar is een Qabalah Boom bal met sy Naam, sy werking, sy geskenk van Insig.  Drie van die vier Begin letters wat deur ons in Malchut se begin letter, Resh gegee word, van die geskenke van die Qabalah Boom van die Lewe met Chanukah.  Die Qabalah Boom se Binah ronde bal is geel en groen.  Dus die een halwe, ongesuurde Pesach brood se bevrugting en dragtyd van 7 maande se kraam datum is met die Sukah fees.   Die ander halwe ongesuurde 8rood se bevrugting en dragtyd van 9 maande en kraam datum is met Shavuot.  Dus kan beide halwe brode nou vanaf hulle twee geboorte datums na die Chanukah fees geprojekteer toe word as die eenheid Onderself en Boself wat gered is na die Chai in Yesod en nou een word met die hele Qabalah boom se Yechudim lewe, se Mazal en divine destiny, die twee-in-een middel Pesach brood plus die twee ander Pesach brode se eindresultaat.

Nou het die Maatjies hulle regs om op spiraal Qabalah Chanukah Boom van die Lewe met hulle kleure wat die Christen boom nou neem vanaf sy net Malchut, na Yesod Chai Lewe; die gered en lewe ontvang begrip, na die res van die Boom verder.  As die Christen nou soos Abram sy donasie gee, dus sy lewe en eiendom op die spel plaas en sy Lot red, dan onder sy boom sit en homself besny, kan die Qabalah Boom as Adony, nou een word met hom en hy sy Hei en sy erfporsie, sy Aleph, sy Yud na Vav, na Zayin sy Sara-Hei  ontvang en nou ook sy Resh as Yisrael, dus sy Mashiach-skap as Yisrael, sy volledige Qabalah Boom van die lewe, wat hy dan word.

Hy word die Chanukah Fees Tempel wat se tien gekleurde balle hulle kleure uitstraal soos wat daar elke dag van Chanukah fees nog ‘n bal aangesteek word.  Nou het hy sy nuwe kwantum Boom met sy nuwe kwantum Mazal 77, en sy nuwe begroting of Divine Providence vir die nuwe Samech of nuwe ewige siklus in die ewige nuwe oop Mem, met toe Mem nuwe speurverhaal!  Die vliëende Wa in die lug, die Lamed letter; die ware Kersvader met sy sleë en bokke wat sy geskenke deur die tydtonnel ‘skoorsteen’ white hole bring. Die Mazal 77 geskenk en die Divine Providence Ayin(70)in die kous voor die ‘kaggel’ vortex opening.  Towertyd, vreugdetyd..

222

Mazal, Destiny, Divine Providence

 Maatjies, sonder jou eie Destiny Mazal storie speurverhaal, roman, of hyg roman lewensboek wat jou Divine Providence uitgewer aan jou verkoop, sal jy ook soos die arme Nun(50)  aborsie Christinne  nou maar soos ‘n verdwaalde,  verdwaasde skaap dronk van die vals Pei mond se lieg die lewe deur rond strompel oppad na nȇrens.   So Maatjies, kom  doen die speurwerk om jou Mazal, Destiny te vind wat die Divine Providence, Ayin letter 16 wat 70 werd is en Zohar boek 16 van die letters  Tet en Zayin of 9 en 7 wat 16  gee.   Die Divine Providence van die maksimum 9 sye en 7 vlakke  heelal sirkel van  Man tot Christs vlakke.   Nou wat is die rede vir die samestelling van die Zohar boeke uit die ander letters per boek?   Soos die boek nommer 17 of letter Pei wat nou met letters Yud(10) + Zayin(7) = 17 beskryf word?  Dit is die Zohar geheim van die orale toe Mem Torah van die Zohar se Qabalah teenoor die geskrewe Bybel Torah se oop Mem geskrewe Torah.  Die ware Pei(80) kan net verkry word deur die lewens ondervinding, die twee Daate;  boonste Daat of Mem of wysheid deur lewens ondervinding, met die onderste Mem of Daat of lewensondervinding.  Dus die storie soos die Zohar boek die verhale  beskryf wat in daardie spesifieke boek gaan oor die kragte wat dan betrokke is.   Die Yud en Zayin kragte skep die Pei waarheid  kommunikasie van die orale  Torah.  So met die studie van boek 17,  genoem Tet en  Zayin, vind  een  die nodige Destiny riglyne.

Dieselfde Destiny of Mazal, of Mem se (40) + Zayin se(7)+ Lamed se(30) = Mazal se (77) of Destiny se( 77) waarvan Ayin se(70) nou die divine  providence is.  Maar Mem is 13de letter wat op Zohar se boek 13 nie die  letter Mem is nie, maar letters Yud(10) + Gimmel(3) = (13)Mem.   Wanneer die letter Yud en Gimmel asook die wisselwerking tussen die twee, wat die Zohar boek 13 nou gee in sy beskrywings,  dan kom die geheime van die orale Torah kant van die letter en inhoud van Mem of Water of Wysheid, na vore.   Lees van die Zohar sonder die oog, die Ayin(70) oog wat die Mazal 77 na vore moet bring, is van geen nut nie en net maar nog ‘n duister geslote boek.  Die speurverhaal is spannend en vol geheime en verassings wat om elke hoek uit pop. Kom Storetjie noem nou met die training of the mind verdere voorbeelde..

Daar is (6 x 4=24) uur in een dag; daar is  2 heel ongesuurde bode en 2 halwe ongesuurde brode; twee twilight brode in een dag van 24 uur.  Elke deel is 6 ure lank. Daar is die vier begin letters: Aleph, Hei,Yud, Resh.  Daar is die Nag 6 ure wat nou begin.  Dus die Resh letter wat nou begin.  Die Resh is letter 20.  Zohar boek 20 het nie Resh op nie, maar Caf die 11de letter wat 20 tel.  Die 11de letter Caf se Zohar boek 11, word met die Yud Aleph aangedui, dus Yud(10) + Aleph(1) = 11 wat dus Caf beskryf en sy funksies.  Caf is the power to actualize the potencial…  So Maatjies, dit toon nou dat daar die nuwe onbekende potensiaal is van die numeriese, die tel, die getalle, wat die werklikheid gemaak kan word.  Maar nou is daar eers die geval van koning  David  wat die volk getel het, die numeriese  handeling gedoen het met katastrofiese gevolge!

Hier volg nou Zohar geheime.  Koning David het nie soseer verkeerd gehandel met die tel nie, maar die regte tyd van tel.  Hy moes eers dat die volk die nodige donasies doen; die halwe silwer muntstuk bekend as Shekalim.  Elk moes ‘n donasie gegee het as boetedoening vir die maak van die goue kalf.   Julle sien Maatjies, die dik speurverhaal, dik pragtige spannende lewensroman boek met die naam Bybel wat gereduseer is na net ‘n enkele sin lank boekie,  deur die 25 Desember Jesus is gebore skrywers.  Dit reduseer bykans die hele Bybel speurverhaal na ‘n sinnelose, onverstaanbare, onlogiesie gebabbel toe…

Koning David hou sensus van Yisrael en daar sterf duisende!

2 Chronicles 34:32  ‘Furthermore he had all those who were found in Yerusalem and Benyamin to take their stand …..’

2 Chronicles 3:5  ‘Joshua held in Yerusalem the Passover …’ So hier het die Yahshua die feestye en Torah ten volle herstel, lees hfst. 34 en 35 self.  Maar wat gebeur dan  in hfst. 35:20 ?  ….Nekau necho van Egipte wat hy nie moet teenstaan nie … Al het hy nou die volledige Torah en heilige Feesdae herstel, hoekom word hy doodgemaak?  Koning David het ook alles reg gedoen, maar die volk sterf toe hy hulle tel; die numeriese doen.   Zohar boek 17, dus die Yud(10) en Zayin(7) wat 17 gee, of letter 17, dus letter Pei; beskryf die waarheid van die counting and reckoning

Zeir Anpin Tsebaoth en die Malkuth leërskare van Yerusalem moet korrek uitbalanseer!  Dit is soos die voorbeeld van die Mem see en Mem wolke, die korrekte temperatuur getalle, die korrekte mispunt tempratuur getalle, versadiging punt getalle.   Die heilige syfer Caf(20) of Resh(200) of lettergetalle, is van uiterste belang. In Zeir Anpin en Malchut asook in Binah.   Dit is nie net ’n storie van ‘n koning wat sensus hou in Malchut nie; die syfers moet korroleer!  Die goue kalf oortreding balans in syfers moet eers reggestel word met die halwe Shekelim donasie funksies.  Die Ataret ha Yesod  funksie vereis dit eers.

imageslamed

Yesod se oranje volg Malchut se blou.  Die El Chai Shaddai שדי of Shin Dalet Yud oftewel Shin(300)+Dalet(4)+Yud(10)= 314; dus (3+1+4=8) Chet.  Die Mashiach begrip van die Christen boom of net Shaddai begrip as redder, word nou deur Binah (Bet Yud Nun Hei) Insig deur die Qabalah Boom van gekleurde bal na gekleurde bal oorgedra en met nuwe Binah insig en Daat kennis en Chokmah wysheid aangesteek.  Hulle begin dan brand met die Chanukah Fees in die land van die Draak in die Berge en word deur die Michael van die donker pienk bal, die Hod bal, die Hei Vav Dalet bal, die agste pad van absolute en perfekte intelligensie, vervang.  Die vals halwe waarheid word vervang, dus die leuen 8 redding van net Chai alleen lewe met geen Mazal destiny nie en ook geen Ayin Divine Providence nie.

Die Michael Berge van die Suidland dra die Michael boodskap vir die planeet; die Chanukah.  “Word wakker!  Verruil die 25 Desember boom vir die Chanukah Qabalah boom! Draai net om en spin anderkant toe, regs op om!  Eers die Mazal en Divine Providence en dan die materiele wat nodig is om jou Mazal in Malchut te kan doen; die volgende kwantum siklus…

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982Julle sien Maatjies, die pad van Yesod na Binah, of een bal na die volgende bal van die Chanukah boom, is dus na die pilaar wat as die Satan pilaar in die Christen se Satan en God begrip nog heers. Dus die pilaar van die draak wat vuur spoeg. So hoe gaan hy nou die Draaksatan dood maak?  Hoe gaan hy nou op beweeg kry as die pad op na Binah of Insig, of die Resh syfers Wysheid-uitklaring nou deur Satan of die Draak moet gaan?  So wie is nog die regter- of Elohim of Engele Pilaar se hoof ? O ja, Metatron is die hoof.

Metatron is Mem(40)+Tet(9)+Tet(9)+Resh(200)+Zayin(7)+Nun(50) = 315.  Nou Shaddai of Shin(300)+Dalet(4)+Yud(10) = 314.  So Metatron(315) is nie Shaddai(314) nie.  Dit is nou waar die Draak van die natuur, die berg van Hod, of die regter Pilaar, nou die Michael van die Regter Pilaar moet word.  Michael is twee-slagtig en kan dus die Metatron wat met ‘n Zayin(7) gespel word, en totaal 315 is, hanteer asook die Metatron wat met Vav(6) gespel word en dan Metatron(314) is, of Shaddai(314) is.  Shaddai(314) van Yesod, kan dus daar langs op beweeg onder die beskerming van die (314), of Berg van Michael, of Regterarm van YHVH.  Geen Satan of draak dualisme meer nie…

Die Adam word nou genoem die Bene Elohim of die Seun van die Elohiym Pilaar, dus is hy gereed om verder deur die Qabalah Chanukah boom se balle op te beweeg na die Hoof van die Elohim Pilaar ook bekend as Binah, of Alohiym  of AHEYH, die vroulike, die Shekinah; die veskuilde Yah 15 Mamma wat optree as Pappa.

 

Die volgende Chanukah Qabalah Boom bal wat aangesteek moet word, is die anderkantste Pilaar, die Adam Pilaar se voet se bal.  Die bal word die Netzach bal genoem; so hier moet nou ‘n Bene Adam funksioneer.  Maar voordat Storetjie nou die stilstaande Boom van Chanukah op die manier storie, moet daar ook besef word dat daar die Metaboliese Boom is.  So die Hod bal kan ook gekoppel word aan die Chesed bal en die Binah bal om sodoende die Vroulike Driehoek te gee.  Die Netzach bal kan gekoppel word aan die Geburah bal en die Chokmah bal, om sodoende die Manlike driehoek te gee.  Die driehoeke kan nou ook spin gemaak word, so die Chanukah Fees het baie variasies van Bome wat die fees nog soveel meer interessanter en opgewonder en mooier maak.

 

Die simplistiese Jesus begrip van 25 Des. is die simplistiese 8 Masiach begrip.  Die simplistiese Shaddai of Shin Dalet Yud wat net op 8 uitkom.  Die net Yoseph, een seun van die vierde vrou, Rachel, die vierde letter Resh se kind as die redder van uit Egipte.  Maar daar is ook nog die ander kind van Rachel, naamlik Benyamin.  Benyamin kom laaste; Benyamin red uit die verstrooing.  Nie uit Egipte nie; daar is weer die twee halwe ongesuurde brode.  Een brood uit een Moeder, Rachel. Maar dan word die brood in twee gedeel; eers eet die volk een heel brood, dan een halwe brood, die Yoseph brood  dan een heel brood en dan weer een halwe brood – die Benyamin brood.  Die twee seuns van Rachel – die twee halwe brode.  Die Benyamin brood moet die begrip dat net Yoseph gered het, verskeur.  Daar is die sewe maande en nege maande dragtyd en geboortes. Die twee saam gee eers die ware (7+9=16),letter Ayin, Man van Ayin.  Die volledige Mashiach koms wat oor die volledige 7 Planes met 9 sye strukture Heelal kan tree vanaf Nadir tot by die Logos Mashiach.  Die ware Logos Oog tussen die Heelal en die Kosmos.

 

Die kosmiese Christos van Chanukah se dag 8 bestaan dus uit Yoseph en Benyamin, albei kinders van Rachel; die twee halwe brode saam plus die twee heel brode maak die totale eenheid.  Die twee Twilights plus die dag en nag maak die eenheid van dag en  nag.  Die regter en linker Pilaar plus die middel Pilaar  wat dien as die dwars Pilaar bo, en dwars Pilaar onder van die twee vierkante wat bo op mekaar die ware 8 Mashiach vorm; waarvan die onderste vierkant van die 8 regs-om draai en die boonste vierkant regs-op om draai om die 8 te skryf.  Onder draai Geburah, Chesed, Netzach en Hod.  Bo draai Geburah Chesed Chokmah en Binah.   Daarom, wanneer daar net die Yesod Yoseph Mashiach 8 raak gesien word en Hod met die regter Pilaar dan nog as Satan gesien word; as die draak se natuur-vorm soos ‘n berg vorm gesien word, dan draai die onderste deel van die ware groot 8 nou verkeerd regs-op om reeds vanaf Netzach, want daar word, om Hod die draak te vermy, nou direk na Netzach toe gegaan en  dan op.  Nou bestaan die vals illusie dat ‘n Netzach oorwinning behaal is sonder dat Hod betrek is.  Dit is vals.  Daar kan nie so ‘n oorwinning bestaan nie.  Daar bestaan nie ‘n God en ‘n Satan van die Christen nie, daar is net een God.  Maar Hy het ‘n linker- en regterarm en linker- en regterbeen.  Dit is net die gebrek aan die volle Hod waarheid wat die leuen toelaat.

 

Nou moet Benyamin sy deel van die ware storie verduidelik. Die gewone sewentig ander nasies of tipe siele is soos die son; hulle is tevrede om met die Yesod El Chai Vierde vlak siel te leef.  Die Yoseph, Shaddai El Chai Vierde Vlak siel redding is vir hulle heel voldoende.  Maar daar is ook siele op die planeet, in Malchut wat halwe siele is, al het hulle die Yoseph El Chai lewe vierde vlak siele ontvang.  Hierdie siele is nog eensaam en hunkerend, verlang na hulle ander helfte siel.  Die Yesod Yoseph El Chai Vierde Vlak siel en liggaam weet hulle is net halwe wesens.  Hulle smag dag en nag na die ander helfte. Die siele is die halwe Shekel wat smag na die ander halwe shekel onder die Troon.  Die siele smag na hulle sielsgenoot, die companion of the soul. Die ryp vrug Vlak Vyf siel en liggaam; die Yesod ander helfte Benyamin Ben Oni sielsgenoot verklewing van die Yechudim eenheid.  Daarom smag die siele so eensaam en alleen na die vervulling van hulle destiny Mazal en die Divine Providence wat sal voorsien dat hulle die eenheid sal kan bereik.  Die siele wat nou reeds het wat hulle nou benodig.  Die geredde Yesod El Chai lewe belofte, verstaan glad nie wat die ander siele so dryf nie. Hulle roep die top siel, die top kombinasie beskikbaar, dus die  Yud(10)+Tet(9)= Balak(19), Zohar boek 19; Mosheh se grootste teenstander, die Evil Eye.

 

Balak, om die siele wat so smag na hulle ander helfte siel en nou die Qabalah boom van Chanukah ding doen, die Torah bestudeer, die Shabbat hou, Pesach hou, die besnydenis doen, die Nuwemaan hou, nie varkvleis eet nie, nie vermeng nie maar apart, rein en heilig leef, te vervloek.  Die twee top kragte, Yud en Tet.  Die selfvoldane siele haat die smagtende siele Yisrael daar in die leegte eenkant… Ja Maatjies, die toneel speel hom nou weer af. Die siele wat soos die maan so smag na die son agter die son, hierdie siele wat die Torah van Adony (Aleph Dalet Nun Yud) YHVH (Yud Hei Vav Hei) EYEH (Aleph Hei Yud Hei) navolg. Die halwe siele wat smag na hulle ander helfte, word al meer omsingel deur die hele planeet.

Die Boervolk was reeds vervloek omdat hulle heilig wou leef; die Yisrael wat nog vasbyt word al meer vervloek omdat hulle heilig wil leef.  Die Boervolk was reeds amper uitgewis met die vorige  oorlog.  Wat moet die siele doen?  Die smagtende siele moet reg oor die planeet, waar hulle hulself ookal vestrooid bevind, die Chanukah Qabalah Boom se ligte laat brand as teken vir die ander siele wat ook gaan wakker word en gaan begin soek na die ander helfte van hulle wese.  Solank as wat Yisrael nog nie ‘n koning het wat leef volgens die Torah nie, nog nie die Benyamin rol ook by verstaan nie, sal die verstrooiing nog voortduur.  El Chai Shaddai met Yoseph se rol alleen, is nie voltooi nie; die Benyamin rol moet bykom, met Chanukah.  Dan sal die Koning verskyn.

Die Adam word nou genoem die Bene Elohim of die Seun van die Elohiym Pilaar, dus is hy gereed om verder deur die Qabalah Chanukah boom se balle op te beweeg na die Hoof van die Elohim Pilaar ook bekend as Binah, of Alohiym  of AHEYH, die vroulike, die Shekinah; die veskuilde Yah 15 Mamma wat optree as Pappa.

Die volgende Chanukah Qabalah Boom bal wat aangesteek moet word, is die anderkantste Pilaar, die Adam Pilaar se voet se bal.  Die bal word die Netzach bal genoem; so hier moet nou ‘n Bene Adam funksioneer.  Maar voordat Storetjie nou die stilstaande Boom van Chanukah op die manier storie, moet daar ook besef word dat daar die Metaboliese Boom is.  So die Hod bal kan ook gekoppel word aan die Chesed bal en die Binah bal om sodoende die Vroulike Driehoek te gee.  Die Netzach bal kan gekoppel word aan die Geburah bal en die Chokmah bal, om sodoende die Manlike driehoek te gee.  Die driehoeke kan nou ook spin gemaak word, so die Chanukah Fees het baie variasies van Bome wat die fees nog soveel meer interessanter en opgewonder en mooier maak.

Die simplistiese Jesus begrip van 25 Des. is die simplistiese 8 Masiach begrip.  Die simplistiese Shaddai of Shin Dalet Yud wat net op 8 uitkom.  Die net Yoseph, een seun van die vierde vrou, Rachel, die vierde letter Resh se kind as die redder van uit Egipte.  Maar daar is ook nog die ander kind van Rachel, naamlik Benyamin.  Benyamin kom laaste; Benyamin red uit die verstrooing.  Nie uit Egipte nie; daar is weer die twee halwe ongesuurde brode.  Een brood uit een Moeder, Rachel. Maar dan word die brood in twee gedeel; eers eet die volk een heel brood, dan een halwe brood, die Yoseph brood  dan een heel brood en dan weer een halwe brood – die Benyamin brood.  Die twee seuns van Rachel – die twee halwe brode.  Die Benyamin brood moet die begrip dat net Yoseph gered het, verskeur.  Daar is die sewe maande en nege maande dragtyd en geboortes. Die twee saam gee eers die ware (7+9=16),letter Ayin, Man van Ayin.  Die volledige Mashiach koms wat oor die volledige 7 Planes met 9 sye strukture Heelal kan tree vanaf Nadir tot by die Logos Mashiach.  Die ware Logos Oog tussen die Heelal en die Kosmos.

Die kosmiese Christos van Chanukah se dag 8 bestaan dus uit Yoseph en Benyamin, albei kinders van Rachel; die twee halwe brode saam plus die twee heel brode maak die totale eenheid.  Die twee Twilights plus die dag en nag maak die eenheid van dag en  nag.  Die regter en linker Pilaar plus die middel Pilaar  wat dien as die dwars Pilaar bo, en dwars Pilaar onder van die twee vierkante wat bo op mekaar die ware 8 Mashiach vorm; waarvan die onderste vierkant van die 8 regs-om draai en die boonste vierkant regs-op om draai om die 8 te skryf.  Onder draai Geburah, Chesed, Netzach en Hod.  Bo draai Geburah Chesed Chokmah en Binah.   Daarom, wanneer daar net die Yesod Yoseph Mashiach 8 raak gesien word en Hod met die regter Pilaar dan nog as Satan gesien word; as die draak se natuur-vorm soos ‘n berg vorm gesien word, dan draai die onderste deel van die ware groot 8 nou verkeerd regs-op om reeds vanaf Netzach, want daar word, om Hod die draak te vermy, nou direk na Netzach toe gegaan en  dan op.  Nou bestaan die vals illusie dat ‘n Netzach oorwinning behaal is sonder dat Hod betrek is.  Dit is vals.  Daar kan nie so ‘n oorwinning bestaan nie.  Daar bestaan nie ‘n God en ‘n Satan van die Christen nie, daar is net een God.  Maar Hy het ‘n linker- en regterarm en linker- en regterbeen.  Dit is net die gebrek aan die volle Hod waarheid wat die leuen toelaat.

Nou moet Benyamin sy deel van die ware storie verduidelik. Die gewone sewentig ander nasies of tipe siele is soos die son; hulle is tevrede om met die Yesod El Chai Vierde vlak siel te leef.  Die Yoseph, Shaddai El Chai Vierde Vlak siel redding is vir hulle heel voldoende.  Maar daar is ook siele op die planeet, in Malchut wat halwe siele is, al het hulle die Yoseph El Chai lewe vierde vlak siele ontvang.  Hierdie siele is nog eensaam en hunkerend, verlang na hulle ander helfte siel.  Die Yesod Yoseph El Chai Vierde Vlak siel en liggaam weet hulle is net halwe wesens.  Hulle smag dag en nag na die ander helfte. Die siele is die halwe Shekel wat smag na die ander halwe shekel onder die Troon.  Die siele smag na hulle sielsgenoot, die companion of the soul. Die ryp vrug Vlak Vyf siel en liggaam; die Yesod ander helfte Benyamin Ben Oni sielsgenoot verklewing van die Yechudim eenheid.  Daarom smag die siele so eensaam en alleen na die vervulling van hulle destiny Mazal en die Divine Providence wat sal voorsien dat hulle die eenheid sal kan bereik.  Die siele wat nou reeds het wat hulle nou benodig.  Die geredde Yesod El Chai lewe belofte, verstaan glad nie wat die ander siele so dryf nie. Hulle roep die top siel, die top kombinasie beskikbaar, dus die  Yud(10)+Tet(9)= Balak(19), Zohar boek 19; Mosheh se grootste teenstander, die Evil Eye.

Balak, om die siele wat so smag na hulle ander helfte siel en nou die Qabalah boom van Chanukah ding doen, die Torah bestudeer, die Shabbat hou, Pesach hou, die besnydenis doen, die Nuwemaan hou, nie varkvleis eet nie, nie vermeng nie maar apart, rein en heilig leef, te vervloek.  Die twee top kragte, Yud en Tet.  Die selfvoldane siele haat die smagtende siele Yisrael daar in die leegte eenkant… Ja Maatjies, die toneel speel hom nou weer af. Die siele wat soos die maan so smag na die son agter die son, hierdie siele wat die Torah van Adony (Aleph Dalet Nun Yud) YHVH (Yud Hei Vav Hei) EYEH (Aleph Hei Yud Hei) navolg. Die halwe siele wat smag na hulle ander helfte, word al meer omsingel deur die hele planeet.

Die Boervolk was reeds vervloek omdat hulle heilig wou leef; die Yisrael wat nog vasbyt word al meer vervloek omdat hulle heilig wil leef.  Die Boervolk was reeds amper uitgewis met die vorige  oorlog.  Wat moet die siele doen?  Die smagtende siele moet reg oor die planeet, waar hulle hulself ookal vestrooid bevind, die Chanukah Qabalah Boom se ligte laat brand as teken vir die ander siele wat ook gaan wakker word en gaan begin soek na die ander helfte van hulle wese.  Solank as wat Yisrael nog nie ‘n koning het wat leef volgens die Torah nie, nog nie die Benyamin rol ook by verstaan nie, sal die verstrooiing nog voortduur.  El Chai Shaddai met Yoseph se rol alleen, is nie voltooi nie; die Benyamin rol moet bykom, met Chanukah.  Dan sal die Koning verskyn.

 

225

HALWE SHEKEL DONASIE

100% Shin is die waarheid; (20×5=100). Die 20ste letter, Resh – die wysheid uitklaring – Zohar Boek 20 wat met letter Kaf, wat 20 werd is, aangedui word as Boek 20, toon nou die groot geheim.  Maar wat nou pragtig ook na vore kom is nou die feit dat 19, dus 1 minder as 20, nou aangetoon word as Zohar Boek 19 deur die Yud(10)+Tet(9)= Kuf 19  wat 100 werd is.  Die 19de letter is dus Kuf, die koning wat 100 werd is.  Wat gaan nou hier aan Maatjies?  Hier is nou ‘n groot geheim wat oopgebreek word deur Benyamin, die tweede halwe brood. Shemah mooi: Kuf koning 100 kom voor as die ware koning, maar daar is iets nie reg nie. (100)Shin is 100% waarheid; 100% waarheid is 20×5=100, maar 19×5=95% waarheid!  Daar is iets fout… Die Yoseph alleen koning van Kuf(100), wat volledig voorkom met sy 100 is nie 100% volledig nie.  Hy is net 95% volledig. Ja Maatjies. 95% Shin waarheid is nog steeds die 100% leuen.  Daar bestaan nie ‘n leuen as ‘n eie identiteit nie.  Daar bestaan nie ‘n Satan as ‘n eie identiteit nie.  Daar bestaan net die Shin waarheid, maar as die Shin waarheid nie 100% is nie, dan is Shin die 100 Kuf, die vuur… Die draak wat vuur spoeg: die Satan.

Dit is die 5, die vyfde sielevlak, die Yechudim eenheid wat die tweede seun Benyamin bring,  wat die 95% wat 5% kort, nou die 100% of Kaf(20×5=100%) maak, dus 100% Shin maak, dus 100% waarheid maak.  Daarom is die Kuf(100) wat Zohar Boek 19 is, of letter 19 is, so ontsettend gevaarlik en die hele wȇreld glo die Bilaam, die Amalek koning, die opponent van die Mosheh Mashiach ware koning, daarom val Amalek aan.  Daarom is Amalek nie bang nie. Amalek, die Kuf(100) koning wat 95% waar is.  Net 1% per siel kortkom, dus 5% vir die 5 siele vlakke.  95% van die mense weet nie eens van die 5 sielsvlakke  nie; van die Yechudim eenheid nie.

Kom dat Benyamin die geheim nog verder ontrafel.  Die letter Kaf,  het die a-klank. Die Aleph of begin klank van die Aleph tot Tav.  Die..v..letter word ook as die..u..letter geskryf of gesȇ, dus Tau.  Die letter Kuf het die..u..of einde van die Aleph Tau klank.  Dus is die Kaf Koning die Aleph Koning en die Kuf Koning is die Tau Koning.  Die begin Kaf koning en die einde Kuf koning.  Die mens wat net die Kuf einde koning wat kom, raaksien en verwag, net die redding en ewige lewe Chai vewag aan die einde en net die einde as hoofdoel, sien net die koining Kuf 100 raak.  Maar hulle weet nie dat die einde eintlik die begin is nie; dat daar nog die 5% kortkom nie, dat die begin koning een kwantum op, die 100% ware koning, die Aleph Kaf (20×5) siele 100% Shin waarheid Koning; die Kaf Koning, die ware Koning van die Chanukah fees is nie.  Die regs om Christen koning Jesus is dus Amalek Kuf 100 koning van die einde.  Die Chanukah koning, die regs op om koning, die Kaf koning, die nuwe kwantum-op begin koning, is die Kaf, die Aleph koning van 100% Shin waarheid; die Kaf (20×5) siele en liggame koning. Ook die Ayin(70) wat die nuwe Mazal 77 bring saam met die nuwe begroting, die Divine Providence Ayin letter 16; Tet(9) en Zayin(7), dus Sag 63 Binah, want Yesod is met Hod gekoppel en  Hod met Chesed en Chesed met  Binah, die 50  Yobel voltooi van die oue, begin met die nuwe, met Chanukah dag 8.

Bogenoemde was die verhaal van die 25 Desember Jesus Kuf koning 100 wat die 5% kortkom vir die 100% waarheid van Shin(100).  Nou volg die Benyamin geheim van die Judah van Yisrael wat die Torah hou en die Shabbat eer, maar nog nie die Benyamin wat moet bykom by Yoseph 100% het nie.  Dus die siel met sy Yoseph Yesod El Chai  Mezuzah Chanukah fees kort net 1% om die 100 % Shin waarheid te bereik. Kom Storetjie tree op as speurder van die geheim.  Is die groot muurkaart reg teen die speurders se kantoormuur ? Is die penne en kleur potlode gereed? Is die ander leidrade al teen die muur vasgesteek?  Net 1% fout gaan fyn speurwerk benodig! Onthou, 99% Shin is nog steeds 100% leuen.  Mis is mis met ‘n geweerskoot, al is dit 1% mis.

Die Godsnaam vir Malchut vir die Oneindige is Adony (Aleph Dalet Nun Yud). ADNY אדני of 1+4+50+10=65 dus (6+5=11)= Vav(6)+Hei(5)=11, dus die een halwe siel wat smag na die ander halwe siel. Die ander helfte siel is dus die Yud(10)+Hei(5)=15; of Yah15 wat  moet kom red.  Die twee halwe siele nou die Echad eenheid te maak; die Yud Hei Vav Hei Yechudim vyf siele Eenheid.  Dus die Vav(6)+Hei(5)=11 plus Yud(10)+Hei(5)=15 oftewel die Yud Hei Vav Hei(=26) dubbele 13 Echad Yechudim 5 siele Eenheid.  Dit is die doel, maar wag, daar flikker ‘n rooi lig!  Wat is die rooi lig wat flikker?  O ja, David het ook sommer so direk die Resh numerise vir die volk gegee en wat gebeur toe?  Toe gee die volk ‘n duur donasie met hulle eie lewens.

Ja, Maatjies, daar is eers die halwe shekel donasie wat gegee moet word. Hoe doen ons dit?  Die Benyamin maatjie bevind hom nou hier in ‘n gruis straatjie met ‘n El Shaddai Koning Skool op die een kant, asook ‘n nuwe Baptiste saal en ‘n Jesus Koning aan die ander kant.  Dit bring Storetjie net eers by die begrip om as getuie te staan.  Ons staan as getuie in die kort straatjie;  getuie van die 100% ware Emet waarheid, 100% Shin waarheid van die Kaf koning; die 20×5=100% Kaf met Aleph koning. So staan almal in die Suidland van die Berg van Michael getuie van dieselfde.  So staan die klompie in die Midde Ooste in Yisrael getuie van dieselfde.  Op die planeet staan die getuienisse stil  en sterk in hulle huise tussen die  ander.

Kom Storetjie verduidelik wat die donasie is wat eers gegee moet word; die donasie wat die skuld van die goue kalf moet betaal. Die geld wat nodig was om die ware tempel te bou is toe geneem om die goue kalf te bou.  Geld is die konkrete samevatting van ons lewens se tyd en kragte en energie.  Dus is geld die stoorplek van ons lewens-tyd reeds geleef.  So, ons kan van die reeds geleefde energie en lewe en kragte en liefde gee as ‘n donasie om die Boeke te laat balanseer vir Divine Providence om die korrekte Mazal of destiny vir ons te finansier.  Dus, wanneer daar nou nog 1% kortkom om die 100% waarheid Shin te gee, waar kom die 1% vandaan?  Kom ons kyk: Yud Hei Vav Hei nou ‘n eenheid gemaak met Aleph Dalet Nun Yud, gee die Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud wat  nou (10+1+5+4+6+50+5+10=91) werd is.  Die Adam, Aleph(1)+Dalet(4)+Mem(40)=45, met sy vrou in huwelik is (45×2=90) en (91-90=1).  Dus die 1 is beskikbaar om die 99% nou 100% te maak!

Hierdie donasie moet eers Bo gegee word voordat daar afgegaan kan word in Merkavah; hierdie is die getuie staan voor die tyd, die een lewe van getuie staan wat voel asof een uitmis op alles wat die die reeds tevrede koning Kuf(100) Chistinne of El Shaddai-iete nou so voluit lewe.  Maar glo maar vir Benyamin, die donasie van die een lewe getuie staan, bring so ‘n groot beloning wanneer die volledige donasie gegee is.  Daar is nie woorde in die kwantum wat die beloning, die erfporsie beskryf nie.

Daar is die opoffering van donasie uit eie vrye wil voouit gee, of daar is die duisende dood na die tyd manier.  Daar is die wat alles in die depressie en droogte en Eerste Wȇreld Oorlog verloor het.   En daar is die wat die opoffering donasie voor die tyd vrywillig gedoen het en na die tyd oneindig beter daaraan toe was.  Kom Storetjie gee ‘n voorbeeld.

Groot groot Oupa Jan Greyling van Burgersdorp het 14 kinders gehad; 3 seuns en 11 dogters.  In die goeie jare voor die 33 Droogte en Depressie en oorlog later, het almal baie lekker gelewe.  Maar Oom Jan het sy span met ‘n ysterhand en toe beursie beheer en die  span meisiekinders het wipgat en met dik lang onderlippies die ou suinige drup menige dag verwens as die ander niggies so met blink lappies aan die lywe die stof uit die kraalmis-opskoppe uit geskoffel het.  Maar Oom Jan het vasgestaan.  Hy het ook die gawe gehad om van bo te sien.  Hy het die swaarkry sien kom.  Hy het elke keer as Aitjie Cohen sy wa so uitpak daar op die gras langs die kweperlaning  en die mooi lappe so onder sy span van 14, vrouens, Ma ingesluit, rondswaai, vasgestaan en vir hulle vertel dat hy hulle elkeen ‘n groot stuk waardevolle aarde met vee en al en ‘n huis daarop nog sal gee, met die drie pond wat die smous nou vir ‘n stuk lap wil hȇ.  Die gemoedere het hoog geloop en die onweerswolke het dik gepak, en gou verander die dikbekvrouens se donderwolke in droogte en depressie en oorlog en swaarkry en ellende.  Toe werp die net-aartappels-eet dieët en toe-beursie-beleid van Oom Jan vrugte af.  Om ‘n lang storie kort te maak: voor die tyd besit hy‘n 1000 morg  plaas.  Na die tyd, 10,000 morg per dogter vol gestock en geen skuld nie…

Storetjie gaan nou aan met ‘n aanhaling uit Meditation and Kabalah

If one wishes to attain these three things, life, food, children, he cannot attain them as a matter of right. In this world, Malkuth, they cannot be attained  through merit which involve the Tribunal on High.  How then can he attain these things?  One must elevate his concentration – kavanah – higher and higher. He most probe deeper than the future world Binah, Understanding…(Hy moet eers sy vooruit donasie bring. Eers vooruit opgaan voor kan afgaan in Merkavah). Until he reaches the level of Kether, Ahyeh,  which is associated with  the Infinite, Ain Soph.  One thus reaches the level of the 13 Attributes of Mercy.  (Die geslote Mem(13) boonste Waters).  One of these 13 attributes is called Mazal/Destiny מזל Mem Zayin Lamed (40+7+30=77).  The Sages therefore teach that life, children, food depends not on merit, but on destiny Mazal… (So Oom Jan het die destiny gesien en voor die tyd sy donasie gegee in die toe beursie en aartappels eet.   Bid vir meriete deur die Christinne het hulle nie gehelp nie, toe is hulle God se wee nou vir hulle onverklaarbaar…)

There is one thing that you must know and understand.  Binah, even though we say that one who wishes to attain what he desire from Ha Shem, should concentrate on a particular divine Name… (Die spesifieke bal van die Chanukah boom) This does not mean that he should only concentrates on this Name alone and go no further, but the true intent is this: One must concentrate on the Name…(die bal van die Chanukah boom)…associated with the thing that he needs.  He must then elevate his concentration on that Name until the top of the ten Sephiroth...(dus die hele Qabalah Boom van Chanukah se balle). He then reaches the highest Source, the source of Desire. When he reaches this source, then his request and the desire of his heart are fulfilled. This is the meaning of the verse: ‘You open your hand yad ekah and satisfied all desires.  Yod ekah – your Yod. This means that

Ha Shem opens the mystery of the Yud of Yud Hei Vav Hei (die een begin letter, Yud se geheime vloei) which is the source of desire. He then fulfills the desire of all who ask. One who wished to attain from Ha Shem what he desires, must contemplate the 10 Sephiroth. He must transmit will and desire from the highest to the lowest until he brings it to the final desire which is  the name Adony. This Sephiroth is then blessed through him  and he is blessed through the Sephiroth.  This is the mystery of the verse: ‘He who blesses himself on earth, blesses himself by the  name Amen.  Amen alludes to the mystery through which blessing is transmitted from the Names AHYEH and YHVH to the name Adony.  From this you learn that when one pray, he must concentrate in this manner.  He must unify the Sephiroth.  When pray concentrate from sephirah to sephirah, from desire to desire.  He must continue in this manner until in his heart he reaches the source of the highest will; the source of the Infinite, the Ain Soph.  King David said a song of steps: ‘From the depths I call you Ha Shem.  He is saying that he is calling Ha Shem from his depths the infinite Ayin  Soph.

Maatjies, luister baie mooi en luister baie skerp.  Luister 100% skerp.  Nie koning Jesus 100 skerp nie, die El Shaddai 100 skerp nie, want dit is nie Shin 100% waarheid nie.  Koning Kaf 20×5 100% Shin waarheid nie.  Die ware halwe ongesuurde Pesach brood, Yahshua beskryf: ‘So moet julle bid…’ Hoe moet ons bid?  Weet die Maatjies wat word nou beskryf, gesien en gehoor met die ware koning Kaf(20×5=100)ware 100% Shin oog en oor?  Nie die Kuf(100)  Tzadik koning met 95 tot 99% Shin waarheid wat 100% leuen is nie!   Die 100% Shin 100% waarheid gebed is die volledige 10 Sephira Qabalah Boom van die Chanukah fees gebed wat al 10 Sephiroth op en af deurgaan, nadat die spesifieke Sephiroth van die spesifieke begeerte se vervulling uitgewys is en opgedra is aan die bron; die Yud punt van die Yud wat dit wat begeer word, voortbring vanaf die NOT, die nothingness deur die Ain Soph in die Chanukah Boom van somethingness in en af vanaf HYVH na AHYH na Malkuth: die seëninge op en af daarmee gepaard.  Daarom, met ware 100% Shin, 100% ware gebed se krag kan een die Berg van die Draak verander in die Berg van Hod, van Michael, van Bene Elohim.  Een kan vir die berg sȇ: ‘Werp jouself in die see!’ en die berg sal homself in die see werp.

‘Julle ontvang nie want julle weet nie hoe om te bid nie.’  Melek David beskryf dat bid die hele Qabalah Boom behels.  Daarom moet daar eers die Kennis en Insig van die Qabalah boom verkry word; elke Sephiroth se funksies en kragte en Name moet bekend wees aan die een wat bid.  Die regte kommunikasie metodes en etiket moet bekend wees.  Die korrekte begeertes op die korrekte tye.  Daar is baie meer in die pragtige bid prosedure geheime weggesteek.  ‘So moet hulle bid…’ en dan word die korrekte benutting van die hele Qabalah Boom korrek in geheime kodes gegee.   Een moet eers die geheime kode ontsyfering sleutels ontvang en toepas, voordat die berg homself in die see sal werp.  Maar die Koning 100 staan so sterk op die oomblik! Die waarheid word gelees en gehoor, maar nie gesien of verstaan nie.  Werklike kommuniksie vind nie plaas nie.  Die Pei orale Torah kommunikasie vind nie plaas nie.

Nou is daar die Chanukah Qabalah Boom met sy 10 kleurvolle balle, wat die meganisme van gebed is wat al die begeerte briewe van wat almal begeer, kan hanteer en voorsien; nie net die begeertes van die Malchut koningskap nie, maar ook die begeertes van die oneindige bron, die NOT, die NOThingness wat deur die Ain Soph deur die Yud punt deur die Yud invloei. Ook deur die %, “/” en Aleph “\” spieëlbeeld invloei. Ook deur die “Hei” begin; asem van die orale Torah wanneer die 5 nou by die 95 van 19 Amalek Biliam getel is om 100% te gee.  Ook nou die Resh vierde begin, die wysheid Chokmah uitklaring vanaf Y H V H  wat deur Binah insig se A H Y H  gaan na Malchut.  So wat beskryf dit alles Maatjies?  Dit beskryf die werkinge van die kommunikasie van “Pei”(80) Mem(40) met Mem(40).  Die benutting van die hele Qabalah Boom van Chanukah.  Die stuur van die  boodskappe na die Kers vader , die Ligte Vader, die  bron van  die  ligte  van die Qabalah ligte Boom, die bal wat die helder blink lig is waaruit al die ander balle met hulle gekleurde ligte van uit kom.  Die Lig van die ligte.  Dan stuur die lig bal van die ligte balle nou weer die vervulde begeertes, die Divine Providence vir die Mazal destinies nou terug na Malchut ligte bal toe, so die Qabalah Boom van Chanukah is ‘n besige lewende Boom.

 

226

 Lewe is in die Siel en die Siel is in die Bloed

Nou nog n groot geheim Maatjies; die lewe is in die siel en die siel is in die bloed.  Luister nou weer mooi na die training of the mind.  Die stimulasie van die bewussyn om self te dink, om te mediteer, wat oefening is om self te dink, die ‘is soos’ oefeninge. Begin van die Bybel het die twee Bome prent.  Einde van die Bybel het die Boom prent; die Qabalah Boom prent. Sou die mens in sy laboratorium nou ‘n Adam figuur proefbuis vul met al die korrekte hoeveelhede  bestanddele, kalsium, koolstof natrium, stikstof ens. wat die Adam opmaak, sal hy vind dat nieteenstaande hulle almal daar is, dus “100” daar geen “lewe”  in is nie.  So wat is die “lewe” wat die “boom” of Qabalah Boom van 10 sfere nou nog kort?  Die “100” Boom van die Kennis gebou van die kennis van die Adam.  Maar nou is daar ook die Qabalah Boom van die Lewe, met ander woorde die “100%” Boom.  Die “%”, die”\” Aleph, die lewe faktor, die Asem van die Lewe, die begin wat ook die einde is, het bygekom.  So nou het die Maatjie die Boom 100, wat 100 kennis is, maar dood is. Die geskrewe 100 Torah, maar die dooie 100 Torah.  Die 100 teorie geloof, maar die 100 dood in Lewe teorie.  Maar daar is nou ook die “100%”.  Die lewe, die praat lewe, doen lewe, geloof in dade.  So die “%” is die lewe faktor.  Dus die Boom wat die metaboliese spin  doen.

Vir die lewe metaboliese spin moet daar die twee metaboliese driehoeke wees.  Die anaboliese driehoek; die lewe opbou driehoek, die 100 na 100% driehoek, dus die Hod, Chesed en Binah driehoek. Maar hier is nou groot geheime; die Malchut saamgevat as die 4, of Dalet(4) as Kether, Chokmah, Binah, Daat; en die 6 as Yesod saamgevat as die 6 Sephira Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach, Hod saamgevat in Yesod as Vav(6).  Nou het ons Malchut Dalet(4) en Yesod Vav(6) wat nou saam die 10 Onder- en Boself eenheid is.  Maar kyk nou baie mooi Maatjies, wanneer dit nou die lewende  metaboliese  meganisme word,  moet daar  lewende reaksies tussen die  Sephiroth plaasvind.

Die Hod הוד Sephiroth is Hei(5)+Vav(6)+Dalet(4)=15.  Dus Vav(6) is die Boself Zeir Anpin 6; en Dalet(4) is Malchut Onderself 4.  Dus al 10 Sephiroth.  Maar nou het die twee saam as eenheid die Hei(5) ontvang, net soos Abram na Abraham.  Nou 15 is die Yah יה of Yud Hei(=15) Redder.  Dus word die volledige eenheid, Boself en Onderself nou die Yah(15) redder van die Vav Hei וה.  Dus die lewende siel, die Yud Hei Vav Hei en 54 permutasies x 4 = 216.  Die Sephirah Hod, koppel met Chesed Chet(8)+Samech(60)+Dalet(4)= 72.  Die 72 Name waarvan die 54 Name die siel is; ja Maatjies, die LEWE is!  Maatjies die 100 word nou die 100%.  Die Boom kry nou lewe!

Kom Storetjie gee nog ‘n benadering.  Chesed, die 72 Name sfeer koppel direk met die Daat Binah Chokmah Kether (4)Sephiroth bo.  Die Hod sfeer koppel deur Yesod met Malchut(4) naamlik, Hod, Yesod, Netzach en Malchut.  Maar Hod is ook die koppeling met Chesed, wat weer die koppeling is met die boonste vier Sephira

Chesed en Hod se sleutels tot die groot geheim is in die beskrywings van die twee Sephiroth te vind; die twee hoeke van die metaboliese driehoek.

Die Vroulike anaboliese driehoek, Chesed… “Is called the cohesive or receptive intelligence because it contains all the holy powers… (Chesed, Chet(8)+Samech(60)+Dalet(4)=72 heilige Name se heilige kragte) ‘and from it emanates all spiritual virtues with the most exalted essences, they emanate one from  another by virtue of the primordial emanation, the highest crown Kether.  (Nou koppel Chesed met Hod Hei(5)+Vav(6)+Dalet(4)=15 Yah, die ware 8 Mashiach funksie.)  This eighth path is called the absolute or perfect intelligence because it is the mean of the primordial, which has no root by which it can cleave or rest, save in the hidden places of Chesed or Gedulah from which emanates its proper essence.

So die donasies wat een Sephirah aan die ander Sephirah begin gee; die naasteliefde wat eers moet gebeur.  Die 100 wat nou eers 100% moet word; die Asem van die Lewe wat eers ingeblaas moet word.  Hier begin Storetjie nou die geheime van die lewe, die 100% ontrafel.

David is dus Dalet Vav Dalet; die Vav as die 6, die Zeir Anpin, koppel of is dus die spieël vir die Dalet(4), die 4 Sephira bo.  Kether, Chokmah, Binah, Daat is vir die boonste Dalet(4) en Yesod, Hod, Netzach, Malchut die 4 van die  onderste Dalet.  Dalet bo, dan Vav spieël, dan Dalet onder.  Die David koning; die David spieël koning, die lewende David Vav(6) spieël.   So net soos bo in Dalet(4) se vier Sephiroth waar daar nou die skepping van die Adam deur die Elohiym plaasvind wat eers die Adam, man en vrou is HY.  Dan volg die ribbebeen verhaal met man apart en vrou apart – man en vrou is hulle met die onderste Dalet(4) van  Koning David se onderste Dalet, die Hod, Netzach, Yesod, Malchut, 4 onderste Sephira.

So wat het ons nou, Maatjies?  Kyk nou mooi; die onderste lewende spieëlbeeld, die Sephiroth Hod, is die hermafrodiet Michael, die Elohiym.  Dus die ‘kom dat die Elohiym die Adam skape na hulle beeld; die Adam ‘man en vrou is hy’.  Die hermafrodiet van Hod.  Maar nou vind die neem van die ribbebeen plaas, en die lewende spieëlbeeld aksie is nou die vrou, Netzach en die man, Yesod.  Pragtig, daar is die vrou en die man nou in die spieëlbeeld Tuin van Hod, Netzach, Yesod en Malchut, die onderste Daat(4).  Maar in die onderste Tuin staan ook ‘n Boom in die middel; die Malchut Boom wat in homself ook 4  verdelings het; die water, die lug, die grond, die vuur.

Nog ‘n benadering; die numeriese benadering.  Hod is Hei(5)+Vav(6)+Dalet(4) = 15 en Netzach is Nun(50)+Tsadi(90+Chet(8) = 148; (1+4+8=13) en Yesod, Yud(10)+Samech(60)+Vav(6)+Dalet(4)=80. Dus die drie, Hod(15) + Netzach(13) + Yesod(80)=108.  Nou (54×2=108)x 2=216 en (72×3=216); asook (54×4=216). So die verbintenis tussen die Siel 54 en Liggaam 72 kom nou na vore.

Maar nou mag die Boom in die middel, Malchut nie aangeraak word het nie.  Malchut is Mem(40) + Lamed(30) + Caf(20) + Vav(6) + Tav(400) = 496 en (4+9+6=19).  Nou weet ons Amalek se Biliam is (19).  Dus Malchut se 19 + Hod en Netzach en Yesod se (108) gee nou (=127).  Die 127 Nasies wat Amalek met Esther se Purim wou vernietig.  Die 127 Nasies, 19 Malchut moet eintlik die spieëlbeeld van die 108 kant wees.  Dus die twee halwe 108 brode elk, moet die een (=216)  brood wees. Of 54×4 se 216 brode wees.  Die onderste “Dalet 4”  se val moet eers met Purim herstel word.  Die 127 moet nou 216  word.  Dan kan die onderste herstelde “Dalet 4” nou weer een word met die boonste “Dalet 4” van  Daat, Binah, Chokmah, Kether. Fantasties; die lewende Boom die 100% Boom.

Die 127 bring Storetjie nou eers by die 127 Nasies van die Purim fees en Esther wat nou eers omgedraai moet word vanaf Hamman, die Amalekiet Kuf(19) “100” in Malchut sonder lewe, na die “100%” Caf koning; die Yesod wat die chai lewe van El Chai, El Shaddai bevat, plus die Hei(5) Yechudim eenheid lewe van die vyf siele vlak lewe wat dan moet volg.

Storetjie verduidelik eers die heilige “NOT” unmanifest, Malchut, dan Kether en Yesod.  Kether en Yesod verskyn eerste.  Kether en Yesod is twee beelde van mekaar.  Malchut is buite die struktuur soos wat die heilige NOT of unmanifest buite die struktuur is.  So Malchut is die volledige materiële teenoorstaande van die heilige oneindige NOT unmanifest.  Dus is Malchut die Nadir of volledige gemanifisteerde van die volledige heilige ongemanifesteerde.  Om dus die heilige ongemanifisteerde volledig te leer ken, moet ons die volledige gemanifisteerde Malchut leer ken.  Om Malchut volledig te leer ken, moet Yesod eers bemeester word.  Die volk moet eers na Yoseph in Yesod toe gaan en daar voedsel koop.  Die Yesod Yoseph na Egipte “wegvoering”. Hoekom? Want in Yesod is die Chai lewe te vind wat nodig is om Malchut, die Nadir draaipunt vir die siel, ten volle te bemeerster!

We should conceive of the material plane, (Malchut) as the outward and visible sign of the invisible etheric activity (Yesod).  Matter Malchut and Mind Yesod are two sides of the same coin.  Yesod is the vehicle of life. (El Chai, El Shaddai, Vierde vlak siel lewe). Where there is life, there is Yesod.  Malchut is a visible drapery upon an invisible framework of Yesod. The exact nature of the relationship between Yesod and Malchut must be clearly understood, because it is all important for practical working in Malchut.  Yesod is the formative principle and whatever form is build up in its sphere, will be bodied forth in the sphere of Malchut. 

Fantasties! Dus die eenword van die Mind Yesod en Matter Malchut – voor en agter kant van die gesplitte twee ongesuurde brode is nodig.  Die Purim fees se hoofdoel is die eenword van Malchut se geskrewe Torah en Yesod se orale Torah, wat moet plaasvind om Yisrael se uitwissing te voorkom.  Die ten volle bemeestering van Malchut deur die lewe van Yesod is nodig.  Die volk moet erken dat hulle die companion of the soul is van die Oneindige geopenbaar as YHVH.  Al die klede van Lig van Y H V H; al 702  Name van die heilige Hashem.

Met Purim fees vind die eenword van die Yesod Mind deel met die Malchut Matter deel plaas; vind die eenword van die “%” van Yesod, die lewe Chai van Yesod met die “100” van Malchut plaas.  Die orale Torah lewe van Yesod se eenword met die skriftelike Torah van Malchut.  Die lewe aspek van Yesod kan nou lig werp op die materiële aspek van Malchut.  Die oneindige Ongemanifisteerde se lewe aspek kan nou begin waardeer word in Malchut deur die Chai lewe aspek van Yesod se Insig en Kennis en Daat wat Yesod se Chai lewe aspek van die Orale Torah nou vir die Yisrael sielsgenoot van YHVH in al sy klede van (54×4=216 ) = (72×3=216)  bring.  Nou kan die volgende stap volg. Die stap waar die Kether nou die Yesod verder toelig van die volgende lewe vlak, die vyfde Yechudim lewe vlak.

Hier volg nou weer al die volgende stappe van die Dalet Vav Dalet, Koning David, stappe nadat Amalek uit die weg geruim is met die Purim fees waar die Volk nou ook die Orale Torah stap vanaf die Meesters se monde wat die ware Pei spreek, aangeneem het.  Dit is met die Yesod-lewe waarmee die dissipline van die Malchut materie bemeester kan word, sodat die siel die Malchut draaipunt volledig kan doen en die Meester Adony kwalifikasie wat hy moet bereik, kan ontvang voordat hy kan aangaan.  Die siel wat Malchut nie met die Yesod lewe bemeester het nie, is nie Meester van Malchut nie en kan nie aangaan nie.  Die wat glo in die teorie van die geskrewe Torah alleen, of glo net en is gered, alleen, sonder die eenword met die Yesod lewe se orale Torah Insig en Wysheid en Daat, leef in ‘n illusie.  Die siel se skip het nie om die Malchut boei gedraai nie, en is gediskwalifiseer.  Daar is maar net die volle eenword van Yesod en Malchut, die orale en skriftelike Torah se hou en doen en gedenk in Malchut, wat die beeld gee van die heilige oneindige NOT ongemanifisteerde anderkant van die spieël aan die anderkant van Kether.  Dan eers kan die drie paaie terug, vanaf Yesod na Kether begin; die Midde;pilaar se Yesod, Tiphareth, Daat, Kether. En die bewussyn, die Atah pad.

Dan ook die sy-Pilare pad; die linker- en regterhand pad se ondervindinge.  By die berg het die volk ingestem vir die skriftelike Torah.  Met Purim stem die volk in vir die orale Torah.  Dit is net die Purim fees se instem tot die orale Torah wat die volk kan red van die totale uitwissing van Amalek wat die skriftelike Torah ken.  Dit is net die 100% lewe van Yesod se orale Torah wat red van Malchut alleen se 100 skriftelike Torah. Die volk moet ook op die water kan loop of lewendig kan maak, of gesond kan maak, of Malchut ten volle beheer met Yesod se lewe, voordat die volk kan aangaan na die volgende stappe, na Yechudim eenheid.

Malchut se 4 toestande waarin die materie atoompies voorkom in hulle wysheid, nl. die gas of lug vorm, vloeibare vorm of water vorm, vaste vorm of grond vorm en die energie of vuur vorm of son.  Die vorms waarin die Malchut materie voorkom, is maar lekker lui en halstarrig om te verander.  Dit is net wanneer daar vuur onder hulle gemaak word dat hulle lewe sal begin kry.  So daar moet met vuur geskree word; die swaard van vuur moet spreek  om lewe in hulle te kry.  So dit is die vuur vorm wat dinge aan die gang moet kry. Dit is die vuur, die son vorm wat nou aan die gang gekry moet word om vuur onder die ander drie vorms ook te maak.  Die nuwe vuur moet nou van buite die sisteem af kom.  Nuwe Ain Soph kom van die NOT unmanifest af by Yud se punt in.  Net so het nou in 2014=7 die Isis Komeet van buite ons Sonnestelsel ingekom om nuwe lewe in ons son kom sit, en nuwe orale Torah in ons in te kom sit met die nuwe Purim wat kom; nuwe Yesod Chai lewe vir Malchut.  Gaan die volk Purim hou?  Gaan die volk die Yesod-lewe eenword met Malchut verstaan?  Wie gaan die volk vertel?

yod-he-vav-he

Al die werkinge word nou weer hier aangehaal uit die boek van die Chanukah Qabalah Boom Meditation and Kabalah: ‘The YHVH is like a trunk of a tree and the other Names are like its branches. The Name, YHVH is occasionally connected to Adony.’  Wanneer daar van bo na onder beweeg word, word die Y H V H eerste geplaas soos YHVH en dan Adony.  Wanneer van onder na bo beweeg word dan word die Adony eerste geplaas; Adony dan YHVH.

Hier leer die Maatjies nou ‘n groot geheim wat kan help met die lees van die Bybel.  Die korrekte Name moet net eers in die HERE Here, of Lord God of God Lord of watter Biliam verbastering vertaling daar nou ook al ingeskryf geraak het met die tye.  Maar so kan die Maatjies nou weet of die kommunikasie van onder dus Malchut na bo, dus YHVH beweeg, en of die kommunikasie nou af vanaf YHVH via Binah of AHYH/”ahyeh” na Malchut beweeg.  Ook watter Qabalah bal/sephirot nou aktief is bv. Hod is Elohiym Tsebaoth of Michael, terwyl die Netzach bal Adony Tsebaoth of Gabriel is wat met die ben Adam soos Yesayah spreek.  Maar nou is daar ook nog die volgende geheime.

Wanneer YHVH in Chokmah spreek tot Adony in Malchut, dan gaan die kommunikasie deur Binah die Insig maar deur Binah as hoof van die Elohiym pilaar.  Dus in plaas  van YHVH direk na Adony, word daar eerder deur Elohiym in Binah na Adony in Malchut gekommunikeer.   Wat sal dan die orale uitspraak kommunikasie wees?  Dit sal Elohiym Adony wees.  So daar is die skriftelike etiket van die Torah en daar is die orale etiket.  Daar is die oë, Ayin, wat die skriftelike Torah lees, se skriftelike taal.  Dan is daar die mond Pei wat die orale Torah praat se etiket.  Daar is die twee halwe ongesuurde brode wat saam een ongesuurde brood vorm.  Daar is die Skrif lees  YHVH met Ayin oog, maar daar is die Elohiym praat met Pei mond.  Daar is baie  twee halwes wat 100% maak, dus die 100% Shin maak van die “100” van die letter van die geskrewe Woord.

Malchut is die Dalet, die vier, maar verteenwoordig ook die vier bekend as Kether, Chokmah, Binah en Daat.  Zeir Anpin is die ses Sephiroth:  Chesed Geburah Tiphareth Netzach  Hod Yesod.  Maar Yesod  verteenwoordig die ses Sephiroth soos wat Malchut die ander vier verteenwoordig.  Malchut en Yesod saam, rug teen rug verteenwoordig al tien Sephiroth of die volledige Chanukah Qabalah Boom;  Malchut as geskrewe naam Adonai en uitgespreek as Adonai  en Yesod  as geskrewe  YHVH  naam, maar uitgespreek as  Elohiym  word dus geskryf as YHVH Adony, maar uitgespreek as Elohiym Adony wanneer daar van Bo na onder kommunikeer word.  Die Zeir Anpin soos wat Yesod die verteenwoordiger is, en die vier Sephiroth van bo soos in Malchut verteenwoordig is, vorm dus saam ‘n eenheid wanneer  Yesod en Malchut nou ‘n eenheid word.

Die Dalet Vav Dalet van David toon die geheim van die 100 %  of die Malchut Dalet(4) en die Zeir Anpin in Yesod as Vav(6) en die ander Dalet(4) as die boonste 4 Sephiroth;  die “% ” die “/” met ’n nul bo en nul onder,  en  die Aleph “\” met Yud onder en Yud bo  spieëlbeeld. Die 100%  Caf koning, begin in einde koningskap.   Onthou Maatjies, Storetjie is net stimulering van die “mind” om julle self te leer dink. Storetjie is nie bandopnemer  data nie  daarom wanneer die Malchut se Adony ADNY en Zeir Anpin verteenwoordig deur Yesod, nou een word, is dit geskrewe as Y H V H en ADNY wat Y A H D V N H Y  gee;  die Boself Yesod en Onderself Malchut nou die eenheid van 91 wat die 91-90=1 te veel donasie gee vir die 7×7=49 van die “100” om nou die 49+1=50 van die  Binah 50 en Yobel 50 te kan word van die “100%” Shin, 100% waarheid.

Storetjie is nie daar om enige iemand te vervloek of te dwing of te dreig nie.  Storetjie is daar vir die wie se harte hulself vrywillig roep na meer en dieper dinge in die lewe, te toon dat daar meer en dieper dinge beskikbaar is.  Die Bybel is oneindig in diepte. Daar is deure waaraan geklop kan word en oopgemaak sal word vir die wat self wil soek.  Dit is geheime.  Dit is ‘n speurverhaal vir wie dit wil lees en leef.  Daar is reëls wat met die pad na vore kom.  Enige iets wat een by beleef het sy reëls, of dit duik of vlieg of klavierspeel is.  Maar die pad is vrywillig. Die keuses is vrywillig.  Maar met tyd kom daar verantwoordelikheid ook.  Daar is ook dinge soos integriteit, lojaliteit, vriendskap, liefde,  naasteliefde.  Verantwoordelikheid.  Vreugde, opgewondenheid, humorsin, lewenslus, ondernemingsgees, ens. Verken nuwe onbekende, wees pioniers. Daarom die vierde begin, die Resh, die uitklaring van wysheid wat beskryf word as die Leeu, die A R Y H, Aryeh.  Daar is die A H Y H, Ahyeh Ek is.  Daar is die Y H V H.  Daar is nou A r y h Aleph(1) + Resh(200) + Yud(10) + Hei(5) =216 (=72) Triplet Name 216; (54×4=216) of Naam van 54 van die vier letters van Y H V H.  Dit is die siel van die Naam van 72 triplets.  Die aryeh – shem – ot (Ari Shemot) die uittog met die Name.  Die uittog uit die beperkte kennis en insig en wysheid vir die wat die uittog wil aanpak.  Die wie se harte hulself roep.  Daar is ‘n kampvuur mind stimulant Storetjie beskikbaar, saans langs die vuur, langs die die pad, langs die wa waarnmee uit getrek word.  Niemand het die Voortrekkers ooit gedruk nie.  Hulle eie harte roep hulle…

 

227

Geburah

Gelukkig is daar altyd 36 van die Meesters wat die Yesod lewe en Malchut materie se Yesod mind oor Malchut materie, bemeester het en op water kan loop en gesond kan maak en die totale Yesod Chai lewe beheer het oor Malchut.  Die 36 regverdiges, die Tzadi, Zohar boek Yud(10)+(8)Chet= 18 oftewel die Chet(8) Mashiach wat met die Yud(10) vergelyk kan word.  Die Yesod lewe Tzadi Meester wat met die Pei(80) mond praat; die praat orale Torah gee.  Die 36 regverdige Meesters is (3×6=18)Tsadi en (3+6=9) Tet, die 9 maande bevrugting met die Yesod lewe dragtyd en ook die 9 volle  sye en tye van ‘n Heelal Vlak 7.  Dus was die skriftelike Torah deur Mosheh gegee na die 7 maande dragtyd, en nou word die orale Torah gegee deur die 36 Meesters na die 9 maande dragtyd. Nog ‘n begrip van die talle begrippe agter die twee halwe ongesuurde Pesach brode wat later die twee gesuurde brode met Shavuot word.

Die Yesod lewe se praktiese lewendig maak deur die Pei verklarende onderrig deur die 36 Meesters van die teoretiese geskrewe Torah in Malchut, soos wat Purim Fees toon, is in al 64 vakgebiede nodig.  Dus (6×4=24), en (6+4=10), die volle 10 Sephiroth in die 12 Yesod, en 12 Malchut stamme van die Yisrael program; die sielsgenote, die Companion of the Soul.  So maatjies net soos alle Meesters met Yesod lewe, nie skriftelike Torah neerskryf nie, maar mondelingse lesings gee en praktiese voorbeelde gee, moet die “nuwe Testament” se geskrewe net as ‘n herinnering aan ‘n Meester se Yesod lewe, praktiese lesings of orale Torah van die geskrewe Torah of “Mosheh ou Testament” gesien word.

Opgesom: die “Nuwe Testament” is die orale Torah opvoering van lesings van die geskrewe Torah.  Die “Ou Testament,” dus die Malchut geskrewe Torah  wat deur ‘n Meester van die Yesod lewe mondelings gegee en geleef is in Malchut, en jare later as herdenkinge neergeskryf is deur studente, is dus die sogenaamde “nuwe Testament.”  Daarom is die Chanukah feestyd ‘n projeksie feestyd; ‘n projeksie vanaf die 7 maande bevrugting en dragtyd en geboorte, of skriftelike Torah van die Shavuot berg met Mosheh. Asook ‘n projeksie vanaf Dag 8 van Chanukah, van die 9 maande bevrugting en dragtyd en geboorte van die mondelingse of orale Torah soos met Purim ervaar, se resultaat.

Die projeksie van die ou Testament se skriftelike Torah, en ‘n projeksie van die Nuwe Testament se orale Torah opvoering as Meester wat klasgee, dien as voorbeeld vir sy studente bo-op die  skriftelike Torah, om sodoende die twee projeksies opmekaar te kan sien en te kan vergelyk hoe hulle ooreenstem en waar daar ruimte is vir verbetering.  Die Meester het self gesȇ, julle sal nog baie meer kan doen…eendag wanneer julle na die hologram projeksies tydens Chanukah kyk.  Daarom moet Maatjies die Purim  mondelingse orale Torah projeksie, en die Shavuot skriftelike Torah projeksie nou beide projekteer na die Chanukah skerm toe, sodat die twee beelde so opmekaar, jaar na jaar vergelyk kan word en ruimte vir verbetering raak gesien kan word.

Die posisies reg deur die Boom se 10 Sephiroth en hoe die student in elke vakgebied en elke Sephirot vaar.  Waar is plek vir verbetering, in die skriftelike Torah, of in die orale Yesod lewe Torah?  ‘n Wonderlike tyd, hierdie dubbele projeksie tyd, die Chanukah projeksie tyd.  Onthou Maatjies dis ‘training of the mind.’  Hoe lyk die bloudruk?  Hoe lyk die afdruk?  Elke jaar die verbetering in beide en die vreugde in die “hemele” oor die vordering.  Die groot eenwording wat nog moet kom en kan kom wanneer die Yesod lewe, die Chai vierde Vlak lewe en die Malchut, nou ‘n eenheid geword het.  Nou is die vrug ryp; die vyfde jaar kan nou aanbreek van die Hei(5), die Yechudim vyf siele, vyf liggame eenheid wat moet volg.  Die groot oes insameling!

Die Yesod lewe, die Chai lewe, wat nou in die 36 Meesters as orale Torah, nou die Malchut geskrewe Torah ook lewe gegee het, tree nou ook op as die Yesod fondasie, die Yesod sesde Sephirah, die Yesod omhulsel.  Die Yesod sesde jaar, wanneer die ryp vrug wat gepluk is bestaan uit die vyf of Hei(5), of vyf ryp geworde bestanddele, Hod, Netzach, Tiphareth, Geburah, Chesed – die vyf siele, met die vel, die omhusel buite om, die Yesod dop buite om, die Vav(6) liggaam, word die seun van Rachel by name Yoseph wat Yesod as lewe vir Malchut in Egipte, voedsel gegee het, verander in die ander seun van Rachel waarvoor Yoseph die vyf pakke klere in sy sakke laat sit; die jongste van die 12 seuns en sy enigste broer met die naam Benyamin.

Benyamin bring nou die Yechudim een deeg, eenheid voedsel van die vyf siele: die Hod, Netzach, Tiphareth, Geburah, Chesed siele en die Yesod vel buite om, wat nou ook die Binah vel buite-om gaan kry.  Die lewe vry van siklusse. Die Yoibel 50 lewe wat kan kies om binne 5 siele in 12 radiale Samech(60) siklusse te wees, of net Yoibel vry bietjie te rus.  Daar is die Yoibel 50 rus, Yoibel 500 rus, Yoibel 5000 rus.

Benyamin moet nou eers weer die bestaande Yoseph Yesod lewe en Malchut verhouding eenheid se stabiliteit van die bestaande orde van die dag, stukkend skeur as prooi en nou die nuwe buit uitdeel. Die buit is dat die nuwe vyf siele van die vyfjaar ryp vrug, die Sephiroth of balle van die Chanuka kersligboom by name Michael van Hod, nie meer die draak se Hod of draak se berg is nie; dan die Netzach bal, die naakte mooi Batsheba wat David moet kry om Shlomo 1000 te kry; dan Tiphareth, die middelpunt bal, die jong nuwe koning of Naar – die jong nuwe Metatron.  Benyamin, die jong nuwe Yoseph, die Tiphareth Tav einde in die begin en Tav einde in die einde, met Pei praat van Aleph lewe van die Resh wysheid uitklaring.

Dan die Geburah bal, die Sephiroth wat die meeste aandag nodig het. Die bal in die Chanuka boom waarmee probleme ondervind word.  Vanaf Tiphareth, die derde bal of derde siel, is daarnou twee balle oor, twee siele oor om die vyf siele ineen liggaam met Yesod buite-om te vorm.  Dis baie lekker en mooi en maklik om die Chesed bal of Chesed siel te kies want die bal Chesed is liefde, die 72 name, die genade.  So almal is dood tevrede met die vierde siel in hierdie stadium.  Die beeld van God en Satan is egter nou nog realiteit in die vyf siele in een liggaam stadium, waar Storetjie nou is.  Die Geburah bal.  Geburah is buite die een liggaam, nou die Satan of Amalek en binne die een liggaam, die twyfel in geloof. Daar is egter net een God en nie nog ‘n god Satan nie.  So Storetjie moet nou weer oor die bal 5, die vyfde siel, storie.

Storetjie het nou gestorie oor die Malchut geskrewe Torah; die kennis maar lewelose Torah van Malchut alleen.  Dan die bybring van die lewe Chai van Yesod, die orale Torah van die Chai vier siele Yesod lewe se vlak wat bykom.  Die Wl Chai, die El Shadai,  vier siele vlak.  Maar nou moet by die El Chai, El Shadai vier vlak lewe, vierde Vlak siele, nou die vyfde vlak siel bykom: die Yechudim vlak siel.  Net soos Yesod-lewe bygekom het met Geburah Yechudim vlak vyf siele lewe.  Luister, shema nou mooi.

Geburah is the fifth path (die vyfde pad na die vyfde siel) and is called the radical intelligence… Benyamin verskeur die vorige inetelligensie – because it resembles unity (die vyf siele Yechudim eenheid) thus uniting itself to Binah: Yoibel 50, die vyf balle van die Chanukah boom, Hod, Netzach, Tiphareth, Chesed en nou Geburah.  Binne-in die dubbele Yesod/Malchuth twee kante een vel dop, word daar geraak met Binah – Understanding which eminates from the primordial depths of Chokmah wisdom.

Geburah: justice and fear. So die vrees vir die Amalek, die Satan, die sonde, die vuur, die gebrek aan geloof,  moet bemeester word deur die doen binne die geloof, die doen van die korrekte ding in die korrekte tyd op die korrekte manier.  Dit verg weereens die kennis van die skriftelike Torah en die lewe doen van Yesod se orale Torah onderrig.  Nou die oopbreek van die vrees om buite die Chai Yesod Yoseph lewe-nabootser te gaan saam met Benyamin in die buitenste ruimte van  die ware lewe van die vyf-in-een Yechudim onbekende nuwe ruimte.

Geburah is Yitschak, die enigste Adam wat deur Hashem ‘n naam gegee is.  Dit bevestig dus dat die vyfde sielvlak, wat dan die eenheid Yechudim vlak gee, direk vanaf Kether kom.

The spiritual experience that is conveyed by initiation into this sphere of Geburah, is the vision of power.  It is only when a man has received this that he becomes an adeptus major.  The right handling of power is one of the greatest tests that can be imposed upon any human being. 

Geburah koppel aan Binah wat se wortels in Amen is, wat ook ‘n titel van Kether is.  Gevurah koppel aan Ghokmah omdat beide beskryf word as the splendour of unity.

Geburah is akin to Kether on an lower arc.  Geburah is a highly dynamic Sephira and its energy overflowing into the world  of form and energizing it, bears a close analogy to the overflowing force of Kether which is the basis of all manifestation.  Geburah unites itself to Binah Understanding.

Dit is dus van uiterste belang dat die Christendom wat hoegenaamd nie enige begrip of insig van Geburah het nie, van die vyfde siel het nie, van die Yechudim vlak Vyf, vyfde siel Geburah het nie, nou eers in die groot geheime onderrig sal moet word. Dieselfde geld ook vir die van Yisrael wat die nie hulle sages se orale Torah navolg nie.  Dit is die grootste eer en voorreg om die vyfde sielevlak van Geburah te mag ontvang.  Hierdie is ‘n groot en heilige inisiasie.

Our ability to take the Geburah initiation depends upon our ability to handle the Martian forces…(die mens is nou juis oppad om Mars te wil besoek)  And this is determend by the degree of self discipline and stability we have obtained in our own natures.  Geburah is the most dinamic and forceful of all the Sephira…(want Geburah voltooi die eenheid Yechudim vyfde vlak siel met die Skepper) the companion of the soul, but it also the most highly disciplined. (met geordende leërskare word uitgetrek) Indeed, the military discipline presided over by the God of War. Geburah is a synonym for the sternest kind of control that can be imposed upon human beings.  The discipline of Geburah must exactly equate with this energy; in other words the brake of a car must the speed and horsepower.  It is this tremendous Geburah discipline which is one of the testing points of these holy mysteries of die fifth soul.  We speak of the iron discipline and iron is the metal of Mars.  The initiated of Geburah is a very dynamic and forceful person, but also a very controlled person. His characteristic virtues are even temperedness and patience under provocation.  When the temper is under control, the imitated has passed the grade of Tipharet and gained equilibrium. He fights without malice.  He spares the weak and wounded.  He does not destroy the Torah, but see that it is properly  fulfilled. 

‘Ek het nie gekom om die geskrewe Torah te vernietig nie, maar om die Torah te vervul,’ dus orale Torah te bring.

He is the corrector of the balance and as such is always the defender of the weak and oppressed.  He is never a god that is found on the side of large armies, although he says with forward, I will show myself forward.  When the soul is at that stage of development when the only way it can learn is by experience, Geburah sees that it shall not be disappointed when it goes about looking for trouble.  Geburah is the great initiator of the swollen headed.

Nou het Maatjies net ‘n kort inleiding gekry tot die ontvang van die groot finale vyfde siel, Geburah, of die voorreg om weer as companion of the soul, een te mag word met die geopenbaarde oneindige NOT of Nothingness.

The great weakness of Christianity lies in the fact that it ignores rhythm. It balances Hashem with the Devil, instead to see that the opposite of good is not only bad.  Its dualisms are antagonistic instead of equilibrating, and therefore can never issue in the functional third in which power is in equilibrium. Its God is the same yesterday, today and forever and does not evolve with an evolving creation, but indulges in one creative act then rests on laurels.  The whole of human experience, the whole of human knowledge, is against the likelihood  of such a concept being true.  The Christian concept being static, not dynamic, it does not see that because a thing is good, its opposite is not necessary evil.  It has no sense of proportion  because it has no realisation of the principle of equilibrium in space and rhythm in time.

Hou  My feestye op hul bepaalde tye; die ritme van die pendulim wat lewendig swaai.  Wie is die vyfde siel wat Abram en Sarai kry, die Hei 5de siel?  Die Geburah vyfde siel wat die siel is wat die Yechudim vyf-in-een eenheid as companion of the soul siel is, die Ateret ha Yesod?  Die wortel een-stam boom verbintenis, die Yesod wat in Rachel se Yoseph Yesod Chai lewe, Malchut bind en in Yesod Rachel Benyamin die Yitschak Geburah vyfde siel, nou die middelpunt Tiphareth siel met Chesed, en deur Tiphareth Hod siel en Netzach, deur Tiphareth Gevurah siel wat een nou die eenheid maak met Kether, Binah Chokmah, en rondom die Yesod  dubbel laag Yoseph Benyamin dop of vel.

Onthou hierdie is training of the mind meditasie stimulasie.  Kom ons leer meer van die Yitschak Geburah vyfde siel wat vir ons gegee is.

Consequently for the Christian ideal, the part is all too often greater then the whole.  Meekness, mercy, purity and love are made the ideal of Christian character and these are slave virtues.  There should be room in our ideal for the virtues of the ruler and the leader: courage, energy, justice and integrity.

Dus die vennootskap van die Companion of the Soul. Die Skepper en geskepte eenheid Yechudim.  So, die Yitschak Geburah vyfde siel wat alles saam bind, gee die nodige realiteits benadering om Chesed se idealisme benadering uit te balanseer.

Geburah is the dynamic element in life that drives through and over obsticles.  Characters without these aspects never gets to grips with real life.  Die Geburah vyfde siel vernietig slegs die tydelike en is die dienskneg van die ewige.  Wanneer ons werklik eerlik teenoor onsself is en nie Christelik skynheilig nie, is Geburah ons beste vriend. Geburah werk via Chesed en breek die rigiede vasbind van Binah op, sodat lewensgroei kan plaasvind.  Met die inisiasie met die vyfde siel Geburah, die pentagon stuktuur, word een nou ‘n Adaptus Major

The Adeptus Major must aquire the virtues of a superman, and learn to wield power instead of submitting to it.  But even so he is not a law unto himself for he is the servant of the power he wields and must carry out its purposes, not serve his own.  Though no longer responsible to his fellow men, he is still responsible to the Creator of heaven and earth, and will be required to give an account of his stewardship.  Great freedom is his, but also great strain.  He can speak the word of power that unlooses the wind, but he must be prepared to ride the ensuing whirlwind.  This is the thing that the amateur magician does not always realise. 

Dit is ‘n voorsmakie van die begrippe wat gepaard gaan met die ontvang van die Yitschak seun saam met Abram en Sarai.  Die ses Sephiroth met middelpunt Tipharet en omhulsel Yesod en Hod en Chesed en Netzach en Geburah, oorkruis deur die middel Tiphareth koppeling, asook al die ander koppelinge wat nou die Vav(6) Sephiroth liggaam word wat al die lewende koppelinge kan doen, dus al die nodige interaksies tussen die Sephiroth kan doen. Dus het die net punte Sephiroth, wat nie met mekaar kom reageer nie, nou Sephiroth  geword wat met mekaar kan reageer, dus nie net kan ontvang nie, maar ook gee.  Daarom moet daar eers die donasie gegee word voor die David, die Dalet Vav Dalet struktuur getel mag word.  So wat is die “tel” aksie?  Daar is nou Abram wat Yitschak, dus Gevurah ontvang en Abraham word, dan moet daar drie Vav liggame volg: Abraham, Yitschak en Yahkob. Yahkob – Tiphareth, Abraham – Chesed, Yitschak – Gevurah.  Nou is daar 6 Sephiroth in Vav(6) liggaam, daar is die Samech(60) lewensiklus, dus (12×5=60).  Daar (is 600+13=613) dele in die liggaam; daar is (600+13=613) hoof Torah dele.  Daar is dus 600 dele wat lewe bevat in die Vav(6) liggaam. Die 6 Sephiroth moet dus nou 60 word met nog ‘n geslag en dan 600 word met nog ‘n geslag. Dus is Yahkob nou die 600 dele, en kan nou Yisrael, die (600×1000) of 600,000 Yisrael siele wat leef, word.  Plus dan die 13 Echad seëninge waarvan Mazal, een is.  So wanneer ‘n Meester, waarvan al sy 600 Vav liggaamsdele die ware lewe bevat, nou die 600 dele van sy liggaam presies bo-op die 600 dele van ‘n ander liggaam plaas wat gesterf het, kan hy die liggaam weer lewendig maak.  Elkeen van sy 600 deeltjies maak deeltjie vir deeltjie die 600 deeltjies van die dooie liggaam weer lewendig.  Dieselfde beginsel geld met die gesondmaak proses.  Maar die voorwaarde is dat die Meester elkeen van die 600 deelties Torah bemeester het wat elkeen van sy liggaam se 600 deeltjies lewe gegee het.  So hy leef reeds en kan  nou al lewe gee.

2 Kings 4:34  Then he lay down on the child’s body, placing his mouth on the child’s mouth, … As Elisha stretched himself on the child,  the child’s flesh began to grow warm.

 

227

 

 

Geburah

 

Gelukkig is daar altyd 36 van die Meesters wat die Yesod lewe en Malchut materie se Yesod mind oor Malchut materie, bemeester het en op water kan loop en gesond kan maak en die totale Yesod Chai lewe beheer het oor Malchut.  Die 36 regverdiges, die Tzadi, Zohar boek Yud(10)+(8)Chet= 18 oftewel die Chet(8) Mashiach wat met die Yud(10) vergelyk kan word.  Die Yesod lewe Tzadi Meester wat met die Pei(80) mond praat; die praat orale Torah gee.  Die 36 regverdige Meesters is (3×6=18)Tsadi en (3+6=9) Tet, die 9 maande bevrugting met die Yesod lewe dragtyd en ook die 9 volle  sye en tye van ‘n Heelal Vlak 7.  Dus was die skriftelike Torah deur Mosheh gegee na die 7 maande dragtyd, en nou word die orale Torah gegee deur die 36 Meesters na die 9 maande dragtyd. Nog ‘n begrip van die talle begrippe agter die twee halwe ongesuurde Pesach brode wat later die twee gesuurde brode met Shavuot word.

 

Die Yesod lewe se praktiese lewendig maak deur die Pei verklarende onderrig deur die 36 Meesters van die teoretiese geskrewe Torah in Malchut, soos wat Purim Fees toon, is in al 64 vakgebiede nodig.  Dus (6×4=24), en (6+4=10), die volle 10 Sephiroth in die 12 Yesod, en 12 Malchut stamme van die Yisrael program; die sielsgenote, die Companion of the Soul.  So maatjies net soos alle Meesters met Yesod lewe, nie skriftelike Torah neerskryf nie, maar mondelingse lesings gee en praktiese voorbeelde gee, moet die “nuwe Testament” se geskrewe net as ‘n herinnering aan ‘n Meester se Yesod lewe, praktiese lesings of orale Torah van die geskrewe Torah of “Mosheh ou Testament” gesien word.

 

Opgesom: die “Nuwe Testament” is die orale Torah opvoering van lesings van die geskrewe Torah.  Die “Ou Testament,” dus die Malchut geskrewe Torah  wat deur ‘n Meester van die Yesod lewe mondelings gegee en geleef is in Malchut, en jare later as herdenkinge neergeskryf is deur studente, is dus die sogenaamde “nuwe Testament.”  Daarom is die Chanukah feestyd ‘n projeksie feestyd; ‘n projeksie vanaf die 7 maande bevrugting en dragtyd en geboorte, of skriftelike Torah van die Shavuot berg met Mosheh. Asook ‘n projeksie vanaf Dag 8 van Chanukah, van die 9 maande bevrugting en dragtyd en geboorte van die mondelingse of orale Torah soos met Purim ervaar, se resultaat.

 

Die projeksie van die ou Testament se skriftelike Torah, en ‘n projeksie van die Nuwe Testament se orale Torah opvoering as Meester wat klasgee, dien as voorbeeld vir sy studente bo-op die  skriftelike Torah, om sodoende die twee projeksies opmekaar te kan sien en te kan vergelyk hoe hulle ooreenstem en waar daar ruimte is vir verbetering.  Die Meester het self gesȇ, julle sal nog baie meer kan doen…eendag wanneer julle na die hologram projeksies tydens Chanukah kyk.  Daarom moet Maatjies die Purim  mondelingse orale Torah projeksie, en die Shavuot skriftelike Torah projeksie nou beide projekteer na die Chanukah skerm toe, sodat die twee beelde so opmekaar, jaar na jaar vergelyk kan word en ruimte vir verbetering raak gesien kan word.

 

Die posisies reg deur die Boom se 10 Sephiroth en hoe die student in elke vakgebied en elke Sephirot vaar.  Waar is plek vir verbetering, in die skriftelike Torah, of in die orale Yesod lewe Torah?  ‘n Wonderlike tyd, hierdie dubbele projeksie tyd, die Chanukah projeksie tyd.  Onthou Maatjies dis ‘training of the mind.’  Hoe lyk die bloudruk?  Hoe lyk die afdruk?  Elke jaar die verbetering in beide en die vreugde in die “hemele” oor die vordering.  Die groot eenwording wat nog moet kom en kan kom wanneer die Yesod lewe, die Chai vierde Vlak lewe en die Malchut, nou ‘n eenheid geword het.  Nou is die vrug ryp; die vyfde jaar kan nou aanbreek van die Hei(5), die Yechudim vyf siele, vyf liggame eenheid wat moet volg.  Die groot oes insameling!

 

Die Yesod lewe, die Chai lewe, wat nou in die 36 Meesters as orale Torah, nou die Malchut geskrewe Torah ook lewe gegee het, tree nou ook op as die Yesod fondasie, die Yesod sesde Sephirah, die Yesod omhulsel.  Die Yesod sesde jaar, wanneer die ryp vrug wat gepluk is bestaan uit die vyf of Hei(5), of vyf ryp geworde bestanddele, Hod, Netzach, Tiphareth, Geburah, Chesed – die vyf siele, met die vel, die omhusel buite om, die Yesod dop buite om, die Vav(6) liggaam, word die seun van Rachel by name Yoseph wat Yesod as lewe vir Malchut in Egipte, voedsel gegee het, verander in die ander seun van Rachel waarvoor Yoseph die vyf pakke klere in sy sakke laat sit; die jongste van die 12 seuns en sy enigste broer met die naam Benyamin.

 

Benyamin bring nou die Yechudim een deeg, eenheid voedsel van die vyf siele: die Hod, Netzach, Tiphareth, Geburah, Chesed siele en die Yesod vel buite om, wat nou ook die Binah vel buite-om gaan kry.  Die lewe vry van siklusse. Die Yoibel 50 lewe wat kan kies om binne 5 siele in 12 radiale Samech(60) siklusse te wees, of net Yoibel vry bietjie te rus.  Daar is die Yoibel 50 rus, Yoibel 500 rus, Yoibel 5000 rus.

 

Benyamin moet nou eers weer die bestaande Yoseph Yesod lewe en Malchut verhouding eenheid se stabiliteit van die bestaande orde van die dag, stukkend skeur as prooi en nou die nuwe buit uitdeel. Die buit is dat die nuwe vyf siele van die vyfjaar ryp vrug, die Sephiroth of balle van die Chanuka kersligboom by name Michael van Hod, nie meer die draak se Hod of draak se berg is nie; dan die Netzach bal, die naakte mooi Batsheba wat David moet kry om Shlomo 1000 te kry; dan Tiphareth, die middelpunt bal, die jong nuwe koning of Naar – die jong nuwe Metatron.  Benyamin, die jong nuwe Yoseph, die Tiphareth Tav einde in die begin en Tav einde in die einde, met Pei praat van Aleph lewe van die Resh wysheid uitklaring.

 

Dan die Geburah bal, die Sephiroth wat die meeste aandag nodig het. Die bal in die Chanuka boom waarmee probleme ondervind word.  Vanaf Tiphareth, die derde bal of derde siel, is daarnou twee balle oor, twee siele oor om die vyf siele ineen liggaam met Yesod buite-om te vorm.  Dis baie lekker en mooi en maklik om die Chesed bal of Chesed siel te kies want die bal Chesed is liefde, die 72 name, die genade.  So almal is dood tevrede met die vierde siel in hierdie stadium.  Die beeld van God en Satan is egter nou nog realiteit in die vyf siele in een liggaam stadium, waar Storetjie nou is.  Die Geburah bal.  Geburah is buite die een liggaam, nou die Satan of Amalek en binne die een liggaam, die twyfel in geloof. Daar is egter net een God en nie nog ‘n god Satan nie.  So Storetjie moet nou weer oor die bal 5, die vyfde siel, storie.

 

Storetjie het nou gestorie oor die Malchut geskrewe Torah; die kennis maar lewelose Torah van Malchut alleen.  Dan die bybring van die lewe Chai van Yesod, die orale Torah van die Chai vier siele Yesod lewe se vlak wat bykom.  Die Wl Chai, die El Shadai,  vier siele vlak.  Maar nou moet by die El Chai, El Shadai vier vlak lewe, vierde Vlak siele, nou die vyfde vlak siel bykom: die Yechudim vlak siel.  Net soos Yesod-lewe bygekom het met Geburah Yechudim vlak vyf siele lewe.  Luister, shema nou mooi.

 

Geburah is the fifth path (die vyfde pad na die vyfde siel) and is called the radical intelligence… Benyamin verskeur die vorige inetelligensie – because it resembles unity (die vyf siele Yechudim eenheid) thus uniting itself to Binah: Yoibel 50, die vyf balle van die Chanukah boom, Hod, Netzach, Tiphareth, Chesed en nou Geburah.  Binne-in die dubbele Yesod/Malchuth twee kante een vel dop, word daar geraak met Binah – Understanding which eminates from the primordial depths of Chokmah wisdom.

 

Geburah: justice and fear. So die vrees vir die Amalek, die Satan, die sonde, die vuur, die gebrek aan geloof,  moet bemeester word deur die doen binne die geloof, die doen van die korrekte ding in die korrekte tyd op die korrekte manier.  Dit verg weereens die kennis van die skriftelike Torah en die lewe doen van Yesod se orale Torah onderrig.  Nou die oopbreek van die vrees om buite die Chai Yesod Yoseph lewe-nabootser te gaan saam met Benyamin in die buitenste ruimte van  die ware lewe van die vyf-in-een Yechudim onbekende nuwe ruimte.

 

Geburah is Yitschak, die enigste Adam wat deur Hashem ‘n naam gegee is.  Dit bevestig dus dat die vyfde sielvlak, wat dan die eenheid Yechudim vlak gee, direk vanaf Kether kom.

 

The spiritual experience that is conveyed by initiation into this sphere of Geburah, is the vision of power.  It is only when a man has received this that he becomes an adeptus major.  The right handling of power is one of the greatest tests that can be imposed upon any human being. 

 

Geburah koppel aan Binah wat se wortels in Amen is, wat ook ‘n titel van Kether is.  Gevurah koppel aan Ghokmah omdat beide beskryf word as the splendour of unity.

 

Geburah is akin to Kether on an lower arc.  Geburah is a highly dynamic Sephira and its energy overflowing into the world  of form and energizing it, bears a close analogy to the overflowing force of Kether which is the basis of all manifestation.  Geburah unites itself to Binah Understanding.

 

Dit is dus van uiterste belang dat die Christendom wat hoegenaamd nie enige begrip of insig van Geburah het nie, van die vyfde siel het nie, van die Yechudim vlak Vyf, vyfde siel Geburah het nie, nou eers in die groot geheime onderrig sal moet word. Dieselfde geld ook vir die van Yisrael wat die nie hulle sages se orale Torah navolg nie.  Dit is die grootste eer en voorreg om die vyfde sielevlak van Geburah te mag ontvang.  Hierdie is ‘n groot en heilige inisiasie.

 

Our ability to take the Geburah initiation depends upon our ability to handle the Martian forces…(die mens is nou juis oppad om Mars te wil besoek)  And this is determend by the degree of self discipline and stability we have obtained in our own natures.  Geburah is the most dinamic and forceful of all the Sephira…(want Geburah voltooi die eenheid Yechudim vyfde vlak siel met die Skepper) the companion of the soul, but it also the most highly disciplined. (met geordende leërskare word uitgetrek) Indeed, the military discipline presided over by the God of War. Geburah is a synonym for the sternest kind of control that can be imposed upon human beings.  The discipline of Geburah must exactly equate with this energy; in other words the brake of a car must the speed and horsepower.  It is this tremendous Geburah discipline which is one of the testing points of these holy mysteries of die fifth soul.  We speak of the iron discipline and iron is the metal of Mars.  The initiated of Geburah is a very dynamic and forceful person, but also a very controlled person. His characteristic virtues are even temperedness and patience under provocation.  When the temper is under control, the imitated has passed the grade of Tipharet and gained equilibrium. He fights without malice.  He spares the weak and wounded.  He does not destroy the Torah, but see that it is properly  fulfilled. 

 

‘Ek het nie gekom om die geskrewe Torah te vernietig nie, maar om die Torah te vervul,’ dus orale Torah te bring.

 

He is the corrector of the balance and as such is always the defender of the weak and oppressed.  He is never a god that is found on the side of large armies, although he says with forward, I will show myself forward.  When the soul is at that stage of development when the only way it can learn is by experience, Geburah sees that it shall not be disappointed when it goes about looking for trouble.  Geburah is the great initiator of the swollen headed.

 

Nou het Maatjies net ‘n kort inleiding gekry tot die ontvang van die groot finale vyfde siel, Geburah, of die voorreg om weer as companion of the soul, een te mag word met die geopenbaarde oneindige NOT of Nothingness.

 

The great weakness of Christianity lies in the fact that it ignores rhythm. It balances Hashem with the Devil, instead to see that the opposite of good is not only bad.  Its dualisms are antagonistic instead of equilibrating, and therefore can never issue in the functional third in which power is in equilibrium. Its God is the same yesterday, today and forever and does not evolve with an evolving creation, but indulges in one creative act then rests on laurels.  The whole of human experience, the whole of human knowledge, is against the likelihood  of such a concept being true.  The Christian concept being static, not dynamic, it does not see that because a thing is good, its opposite is not necessary evil.  It has no sense of proportion  because it has no realisation of the principle of equilibrium in space and rhythm in time.

 

Hou  My feestye op hul bepaalde tye; die ritme van die pendulim wat lewendig swaai.  Wie is die vyfde siel wat Abram en Sarai kry, die Hei 5de siel?  Die Geburah vyfde siel wat die siel is wat die Yechudim vyf-in-een eenheid as companion of the soul siel is, die Ateret ha Yesod?  Die wortel een-stam boom verbintenis, die Yesod wat in Rachel se Yoseph Yesod Chai lewe, Malchut bind en in Yesod Rachel Benyamin die Yitschak Geburah vyfde siel, nou die middelpunt Tiphareth siel met Chesed, en deur Tiphareth Hod siel en Netzach, deur Tiphareth Gevurah siel wat een nou die eenheid maak met Kether, Binah Chokmah, en rondom die Yesod  dubbel laag Yoseph Benyamin dop of vel.

 

Onthou hierdie is training of the mind meditasie stimulasie.  Kom ons leer meer van die Yitschak Geburah vyfde siel wat vir ons gegee is.

 

Consequently for the Christian ideal, the part is all too often greater then the whole.  Meekness, mercy, purity and love are made the ideal of Christian character and these are slave virtues.  There should be room in our ideal for the virtues of the ruler and the leader: courage, energy, justice and integrity.

 

Dus die vennootskap van die Companion of the Soul. Die Skepper en geskepte eenheid Yechudim.  So, die Yitschak Geburah vyfde siel wat alles saam bind, gee die nodige realiteits benadering om Chesed se idealisme benadering uit te balanseer.

 

Geburah is the dynamic element in life that drives through and over obsticles.  Characters without these aspects never gets to grips with real life.  Die Geburah vyfde siel vernietig slegs die tydelike en is die dienskneg van die ewige.  Wanneer ons werklik eerlik teenoor onsself is en nie Christelik skynheilig nie, is Geburah ons beste vriend. Geburah werk via Chesed en breek die rigiede vasbind van Binah op, sodat lewensgroei kan plaasvind.  Met die inisiasie met die vyfde siel Geburah, die pentagon stuktuur, word een nou ‘n Adaptus Major

 

The Adeptus Major must aquire the virtues of a superman, and learn to wield power instead of submitting to it.  But even so he is not a law unto himself for he is the servant of the power he wields and must carry out its purposes, not serve his own.  Though no longer responsible to his fellow men, he is still responsible to the Creator of heaven and earth, and will be required to give an account of his stewardship.  Great freedom is his, but also great strain.  He can speak the word of power that unlooses the wind, but he must be prepared to ride the ensuing whirlwind.  This is the thing that the amateur magician does not always realise. 

 

Dit is ‘n voorsmakie van die begrippe wat gepaard gaan met die ontvang van die Yitschak seun saam met Abram en Sarai.  Die ses Sephiroth met middelpunt Tipharet en omhulsel Yesod en Hod en Chesed en Netzach en Geburah, oorkruis deur die middel Tiphareth koppeling, asook al die ander koppelinge wat nou die Vav(6) Sephiroth liggaam word wat al die lewende koppelinge kan doen, dus al die nodige interaksies tussen die Sephiroth kan doen. Dus het die net punte Sephiroth, wat nie met mekaar kom reageer nie, nou Sephiroth  geword wat met mekaar kan reageer, dus nie net kan ontvang nie, maar ook gee.  Daarom moet daar eers die donasie gegee word voor die David, die Dalet Vav Dalet struktuur getel mag word.  So wat is die “tel” aksie?  Daar is nou Abram wat Yitschak, dus Gevurah ontvang en Abraham word, dan moet daar drie Vav liggame volg: Abraham, Yitschak en Yahkob. Yahkob – Tiphareth, Abraham – Chesed, Yitschak – Gevurah.  Nou is daar 6 Sephiroth in Vav(6) liggaam, daar is die Samech(60) lewensiklus, dus (12×5=60).  Daar (is 600+13=613) dele in die liggaam; daar is (600+13=613) hoof Torah dele.  Daar is dus 600 dele wat lewe bevat in die Vav(6) liggaam. Die 6 Sephiroth moet dus nou 60 word met nog ‘n geslag en dan 600 word met nog ‘n geslag. Dus is Yahkob nou die 600 dele, en kan nou Yisrael, die (600×1000) of 600,000 Yisrael siele wat leef, word.  Plus dan die 13 Echad seëninge waarvan Mazal, een is.  So wanneer ‘n Meester, waarvan al sy 600 Vav liggaamsdele die ware lewe bevat, nou die 600 dele van sy liggaam presies bo-op die 600 dele van ‘n ander liggaam plaas wat gesterf het, kan hy die liggaam weer lewendig maak.  Elkeen van sy 600 deeltjies maak deeltjie vir deeltjie die 600 deeltjies van die dooie liggaam weer lewendig.  Dieselfde beginsel geld met die gesondmaak proses.  Maar die voorwaarde is dat die Meester elkeen van die 600 deelties Torah bemeester het wat elkeen van sy liggaam se 600 deeltjies lewe gegee het.  So hy leef reeds en kan  nou al lewe gee.

2 Kings 4:34  Then he lay down on the child’s body, placing his mouth on the child’s mouth, … As Elisha stretched himself on the child,  the child’s flesh began to grow warm.

 

228

Plaas 600 deeltjies Yesod lewe in die 600 deeltjies Malchut

 So wat gebeur nou Maatjies?  Die profeet wat presies op bogenoemde manier die seun weer lewendig maak.  Die bene van die Heiliges wat lewendig maak wanneer hulle aangeraak word.  Die Heiliges wat na dood nog nie vergaan nie?  Daar is dus die Yesod lewe wat die Malchut materie-liggaam lewendig maak.  Die Yesod Mind se beheer oor die Malchut Matter. Die orale Torah se lewe wat in die skriftelike Torah geplaas word. Die 600 deeltjies Yesod lewe wat in die 600 deeltjies Malchut lewe ingesit word. Die Yoseph  beendere…

Maar die Yoseph beendere, die 600 deeltjies, moet saam uit Egipte geneem word, want die 13 deeltjies, die Benyamin broer bydrae, die vyfde siel, Geburah Echad 13, die 13 deeltjies moet eendag nog bykom vir die tweede lewendig maak proses.  Nie net die Lazarus 600 opwekking uit die dood nie, die eerste 36 ure Yahshua opwekking nie, maar die volgende 36 ure, of Echad 13, of die 13 deeltjies wat die totale 613 dele liggaam gee.  Die dertien deeltjies wat saam met die Yitzack Geburah vyfde siel van die Echad 13 funksioneer, moet Storetjie nou oor storie.

Ons het nou die 600 deeltjies Yesod lewe, Chai lewe, vierde siel lewe wat bereik is deur die studie en bemeestering van die skriftelike Malchut Torah, en die byvoeg van die Yesod orale El Chai lewe om die 600 deeltjies lewe te gee. Die eerste 36 uur se lewe te gee.  Die lewe gee wat Abram en Sarai  bereik het, maar nou wag die Abram en Sarai lewe, die 600 deeltjies Chai lewe nog vir die reaksie wat van Kether Chokmah en Binah af moet kom. Hulle wag vir die 13 deeltjies wat moet bykom, vir die Yechudim eenmaak proses wat moet kom. Die Echad 13 proses wat moet gebeur.

Abram gee sy donasie bydrae met sy optrede met Lot.  Abram besny homself.  ‘n Eie besluit en optrede, ‘n Geburah optrede van  buite die boks dink en optree, en dan reageer die Kether Chokmah Binah drie-in-een en besoek hom en Sarai.  Dan word die Geburah  Hei(5) vyfde siel gegee rn word die Echad 13 proses geaktiveer wat nou die 13 by die 600 gaan byvoeg.  Die Yechudim ewige lewe van 5 siele; die 613 lewe by die Chai lewe van vier siele, die 600 lewe.  So die Chai lewe, die 600 lewe, wag in die grafte soos Abram en Sarai om nou opgewek te word en ‘n uterus te ontvang, die Hei(5) Geburah te ontvang en Abraham en Sarah te word, sodat die 613 lewe nou kan realiseer.

Kom Storetjie brei uit op bogenoemde; ons begin met Zohar boek 13, dan die Keys se 13 Benedictions, dan letter 13, die letter Mem, oop Mem en geslote Mem. Zohar boek 13 word opgemaak uit die letters Yud en Gimmel; Yud(10)+ Gimmel(3)=13. So Maatjies, hier sit Abram en Sarai. Dis die Yud(10) wat nou die Gimmel(3), Kether, Chokmah en Binah ontvang en hulle meedeel dat hulle nou die Echad 13 gaan ontvang.  Die seun met die naam Yitzack, die Geburah Sephiroth, die boonste Dalet(4) van die Dalet(4) bo, Vav(6) in die middel en Dalet(4) onder.

Die Geburah 4 of ‘the fourth chamber of merit that is Geburah’ (die boonste Dalet(4) en Vav(6) en onderste Dalet(4) of Yesod/Malchut 4 van die David of Dalet Vav Dalet koningskap.

Zohar Book 13. Geburah, the fourth chamber the reign of the holy One, blessed be He, over the earth Yesod/Malchuth unity is made known.  Geburah stands guard to keep the ways of the Torah.  Geburah is called merit, and in Geburah are judged all the cases of the world.  Geburah is the chamber where all the merits, debts, punishments and rewards for those who keep the precepts of the Torah is held.  This Geburah is a four in one chamber. Geburah is different from the rest because it is four in one (Boonste Dalet van Dalet Vav Dalet, David koningskap) The spirit in Geburah is the merit spirit, merit is Zechut El.  All the lawsuits in the world are judged in Geburah.  This chamber has the 72 lights.

(72×3=216) en is ook die 54×4=216.  Die volgende beskrywing toon pragtig hoe die Dalet Vav Dalet, David Koningskap nou hier funksioneer.  Kyk mooi, Maatjies hoe die 13 deeltjies by die 600 deeltjies gesit word.  Dit is net fantasties hoe die drie kolomme van 72 Name in Geburah nou die 13 Echad deeltjies by die (12×5=60) se 600 deeltjies met Chai lewe bysit.

Christenne glo in Jesus en is gered, hulle gaan hemel toe en gaan sit aan Jesus se voete. Punt.  So die Geburah begrip is nie deel van hulle bestaan nie.  Maar hier is nou groot nuus.  Want Geburah, die Yitzack seun, die vyfde siel, die ryp vrug Geburah

‘…upon the spirit Zechut El three letters are engraved, joining  Geburah from above – Yud Hei Vav.  We already explained that when these letters are joined together where there is unity between male and female, Yud Hei Vav, being the secret of Chesed Geburah and Tipharet, and are all male, and Zechut El, the secret of the female, they are written upon this spirit Zechut El. Here David, Dalet Vav Dalet says: ‘And my Elohim, v’Elohai the rock of my refuge…’ The letters of Elohai are the same as El Yud Hei Vav, the secret of the spirit called El together with the letters Yud Hei Vav, written upon him.

Hier is die groot geheim van die vroulike, die sogenaamde “Heilige Gees” in kerktaal waarteenoor sonde nie vergewe sal word nie.  Hierdie geheim is verlore vir die Christen wat nie eens van Geburah bewus is nie.  So ook die (72x3=216) se (216=4x54)  heilige Name.  Die (4) van Geburah as die Dalet van bo, as die Geburah van bo, as die vyfde siel van bo wat die echad 13  lewe in die heilige name sit sodat hulle lewende kragte word vir die adept meester.  Die Christendom is ook nie eens bewus van die vyfde sielevlak of die name van Geburah nie.

These are the three sides of the lights we mentioned, namely 3×72 to the right left and centre; right and left corresponding to the secret of Yud and Hei and the middle one being Vav.  Maar nou kort die Hei nog.  Die volledige Yud Hei Vav Hei, die 72×3=216, dus net die drie, Yud hei Vav, maar met 54×4=216, dus die 4 van die Geburah lewe, gee die vierde lid, die tweede Hei.  Ook nou die Shabbat ewige lewe, die Shin(300)+Bet(2)+Tav(400)=702 Name lewe, die Yechudim lewe.

Maatjies, dit bring Storetjie by die volgende deel van die Torah wat die Christendom ook nie nakom nie, dit is die Shabbat 702.  Kom ons kyk nou verder wat staan in boek Echad 13 van die Zohar onder Geburah, die vier-in-een kamer van meriete:  The middle on Shabat is called Delight and since the delight of the Shabat is the faith of the holy One, blessed be He, namely the delight of the Shechinah called faith, then all those who delight in Shabat 702,  dus ook al die 702 heilige Name) and the other holy days, (jaarshabatte van die feestye), the four Seraphim, angels of Geburah, beneath the living  creature, are standing in front of the river of fire and do not let them burn in it, those who enjoy their Shabat properly.

In this place, Delight once Shabat enters, all the tables are set of the people, called the children of the King’s chamber. Thousands and tens of thousands stands at these tables. The Supernal living creature, (let mooi op, nou is dit die Supernal Living creature), above the four Seraphim enters and looks at each table how each of them is given pleasure, and it blesses that table.  And the thousands and tens of thousands of chieftains all open and say Amen.

Nou begin die Shabat se drie maaltye.  Drie maaltye vir die driekeer wat die samesmelting, die eenwording, plaasvind.  Die eerste eenword van Malchut met Yesod, die tweede eenword van Malchuth/Yesod met Vav(6), en die derde eenword van die Vav(6) eenheid met die Geburah vyfde siel, Yechudim eenheid met Kether, Chokmah en Binah.  Die drie maaltye van die Shabat 702 eenheid.  So kom Storetjie haal aan.

What is the blessing the Supernal living creature says over the table, pleasing and properly set?  The answer is: then shall you delight yourself in Ha shem, blessed be He for the mouth of Ha shem has spoken it Yeshayah 58.14.  (let mooi op – orale Torah) and everybody says (weer orale Torah. Then shall you call and Sa shem shall answer.  When the table has the pleasure of all three meals, the supernal spirit Zechut elat, the last repast finishes by saying (orale Torah) about all the preceding ones.  Then shall your light break forth like the morning.  (Let mooi op: die nag fase van 9 nm tot 3 vm is nou verby, die dag kom. Dit was twilight, dit was nag, dit was twilight en dit is dag.)

The glory of Ha shem shall be your rearguard. All the 70 other lights on three sides open and say (orale Torah): Behold thus shall the adam be blessed who fears Ha shem Tehila 128:4. When Adam is on his deathbed he is judged here, also for all other laws of the world. If you say, why is it that when a man is on his deathbed if he is sentenced to have life, it is given him, yet childeren, life and sustanence are not supposed to depend upon Geburah?  The answer is the meaning “is not that life depends upon this place, but once he is judged here to life then life is drawn from above, from Mazal, Destiny and is given him. Happy is the portion of the righteous who know the ways of the Torah and by it merit life eternal. Of them it is written, your people also shall inherit the land forever Jesajah 60:21.

Dus die Geburah vyfde vlak Yechudim companion of the soul eenheid lewe en die Mem(40) wȇreld om die Samech(60)lewe in te leef.  So die Mem as die Dalet(4), Mem(40), Tav(400).  Die Mem(40) wȇreld.  Maar nou nog eers meer oor Mem as die letter Mem 13.  Die 13 deeltjies wat die 600 nou nog eers 613 moet maak. So Mem 13 beskryf ook die 13 kanale van bewussyn, waarin die bewussyn vanaf Super bewussyn na die begin van bewussyn vloei.  Die 13 kanale stem ooreen met die 13 “attributes” van genade wat aan Mosheh by Sinai gegee is.  Die 13 stem ook ooreen met die 13 principles of Torah exegesis Super rational logic of the Torah.  Die 13 Mems het ook in die primordial air verskyn, daar waar slegs Lamed kan bereik.  Echad is 13, Ahvah liefde Aleph Hei Bet Hei is 13.  Die genade Naam Havayah is 13×2.  So kan Storetjie aangaan en aangaan met voorbeelde van die 13 wat by die 600 bykom met die seëning van die Yitschak Geburah siel 5 of die 13 deeltjies wat nou die 613 voltooi. Is dit nie pragtig hoe groot en diep die heilige Torah is nie?  Daar is so baie om te storie, daar is so baie om te leer!

 

229

 

 

13 Mem Molekule/ Zohar Boek 13

 

Maatjie sit en kyk vir die see en hy dink.  Hy kyk na die wolke en hy dink.  Hy kyk na die bome en hy dink.  Hy kyk na die grond en hy dink.  Hy kyk na sy liggaam en die 613 deeltjies en hy dink.  Hy kyk TV en sien hulle soek water op die meteroiet of Mars vir bewys van lewe en hy dink…  Hy dink dat die skepping met 10 punte begin het, 10 dots, 10 Yuds, 10 Sephiroth wat net kon ontvang en nie eens met mekaar kon reageer nie.  Toe word die 10 in die klitser gegooi en stukkend geslaan tot 600 droë stukkies.  Toe die 600 stukkies nou toon dat hulle nie net ontvang nie, maar ook kan gee, word die klitser ‘n mengbak en in die mengbak word die Mem 13 dele water by die 600 dele droë meel bygevoeg en word die een bal deeg nou gemeng.  Water is die bindmiddel; nou het die 10 punte 600 stukkies geword wat weer een  groter stuk geword het, een  bal deeg.  Die deeg kan nou gebruik word vir die bak van ringkoekies, enige tipe koekie wat saam met die Chanuka boom geëet word.  So die een water molekule, die 13 Mem molekule, of hy nou in die grote see of bo in die wolke of in al die bome, of in die  grond is, of op ‘n metereoietklip, maak nie saak nie.  Die molekule water of deeltjie bewussyn weet presies wanneer die Maatjie nou, al is dit vinger alleen of saam met sy gesin op die heilige Shabbat 702, sy Menorah regmaak, sy drie etes voorsit en dank en eet.   Hy of hulle mag dink niemand weet nie, maar elke water molekule weet; die ontelbare leërskare weet, die 13 Echad weet.  Moenie eensaam en alleen in jou Torah handelinge voel nie, Maatjie.  Bak jou Chanukah broodjies, steek jou Chanukah liggies aan.  Dit is deel van die een groot 613 bal deeg wat die Mem water saambind in die Yechudim eenheid lewe wat die ewige Samech siklus lewe op die ewige Mem erfporsie leef.

 

Boek 13 van die Zohar se 13 of Echad, word opgemaak deur Yud(10) en Gimmel(3).  Gimmel is ‘n Zayin met ‘n Yud op die voet.  Gimmel skop die Yud vir Dalet en Dalet word dan Hei.  Die verhaal is nou presies die vorige stukkie Storetjie se verhaal.  Die Yud van Zohar Boek 13, of die Echad word verhaal van Yud(10) stukkies wat nou die Echad of Yechudim 613 eenheid word.  Die  Zayin(7) word die Shabbat 702 deur die Shabbat 702 wat die Zayin met die Yud op die voet word en die Yud in Dalet skop wat Hei word en dan Yitschak word wat Sarai, wat Sarah word, ontvang; die 600 wat 13 ontvang en 613 word.

 

Maatjies, Storetjie moet nou eers weer die beginsel van die einde is weggesteek in die begin en die begin is weggesteek in die einde verduidelik.  Die einde is die begin, is nie heeltemal korrek gestel nie.  Die einde is in die begin weggesteek, maar een kwantum op.  Dit beteken dat dit lewendig is.  Dit beteken die lees van Torah in ‘n boekrol wat rol, maar al hoër op beweeg.  Daarom moet die feit dat Mem letter no. 13 is, maar Mem ook 40 is en 13 ook Yud plus Gimmel is.  Maar Gimmel is Zayin met ‘n Yud op die voet, en Dalet die Hei sonder die Yud is.  Of dat Hei die Dalet met die Yud vanaf Gimmel is, wat deel van Zayin wat ook Echad 13 is, of ook Mem is wat 40 is.  Die Dalet wat 4 is, en Mem wat 40 is en deel van Tav wat 4000 is, maar ook Aleph is wat 1 is.  Die ewige siklus van die spiraal van die ewige lewe proses. Lewe is ‘n proses Maatjies, ‘n groeiproses vir ewig…

 

Amalek vermeng die waarheid. Hoe doen Amalek en Bilaam 19 dit?  Die Yud en die Tet maak die 19 op.  Die ware Torah begrip is die ronde spiraal lewensproses begrip wat altyd lewensgroei is.  Die ewige Samech in die ewige Mem.  Wanneer die die begrip verdoesel word met ‘n liniëre begin en ewige einde begrip, dan het ons die Amalek verbastering.  ‘n Ewige lewe van niksdoen ȇrens vaag, ‘n dooie liniëre begrip – eenkeer geskep en toe gestop, liniëre begrip.  Eenkeer leef en dan vir ewig niksdoen in die Jesus hemel liniëre begrip.  Die 19×5 se 95% waarheid, maar 100% leuen. Die Hei(5) kort nog vir 100% waarheid.  Die ewigie siklus lewens proses kort.  Die eerste vyf prosesse vanaf Aleph tot Hei kort. Die geheim van Kether, die Yud wat 10 werd is maar ook 0 is.  Die geheim dat die heilige Nothingness of NOT of 0 nul ook Somethingness is, maar nie 1 in Somethingness is nie, maar die totale Somethingness is; 100% Somethingness!  Fantasties, wie ore het om te hoor, laat hom hoor wat die Pei mond orale Torah van Purimfees spreek.  Wat die Amalek 19 nou omdraai na 91 toe, sodat die (91-90=1) nou as donasie gegee kan word, evil nou live gemaak word. 19+1=20×5 =100% Insig en Wysheid en Daat = Kether wat 0 is en wat Nothingness is.  Dit is Shema wat nou 4 bene het, die nuwe Daat wat nou weer wag vir die nuwe Yud wat van Gimmel, die Zayin met die nuwe Yud op sy voet, af moet kom.  Die ewige lewens siklus proses.  Wie ore het laat hom Shema wat die ware 36 Tzadekim  spreek. Die training of the mind…

 

Kom dat Storetjie net weer die vorige opsom.  Daar is die stappe, daar is die stap wat loop tot en met 9 Tet + 7 Zayin se 16 Ayin lees van geskrewe Torah. Dan is daar die stap van 10 Yud + Zayn 7 se 17 Pei praat van die geskrewe Torah, die orale Torah.  Dan is daar die Yud 10 + Tet 9 se Kuf 19 of Amalek stap.  Nou volg die geheim van die volgende stap. Die Purim fees omdraai van Amalek of Hamman se lot vir Yisrael.  Dus die omdraai van 19 na 91.

 

So 7 Zayin is die maksimum vlakke van Skepping. Tet 9 is die maksimum sye of getal wat ons kan tel.  Ons numeriese of wȇreld as numeries gesien, of numeriese alfabet loop dus van 1 tot 9 met 0 wat niks kan wees of ‘n teken kan wees wat ‘n posisie aandui, ‘n toestand aandui, ‘n wȇreld aandui, ‘n kwantum wȇreld aandui, ’n volgende lewens tipe in ‘n volgende wȇreld aandui.  ‘n Nul of 0 dui ‘n Sephiroth of ruimte of toestand aan. Die 1 tot 9 kan net in ‘n 0 nul ruimte of toestand of Sephiroth bestaan of geskryf word.  So die met die 19 van Amalek, staan die 1 nou in ‘n 0 of ruimte of toestand of Sephiroth, en die 9 in die 0 of ruimte of toestand regs van die 1.  Dit is nou die Mazal of destiny van Amalek of Hamman vir Yisrael.  Maar wanneer die Ester Hadassah Purim met Mordechai die Mazal of destiny of 19 nou presies omdraai wanneer Ysrael nou presies aan die ander of 19 doen as wat hulle wou doen, dus Yisrael doen nou 91 aan die 19, wat het nou gebeur?  Die 19 of Yud(10) Tet(9), word nou die Tet(9) Yud(10).  Wat gebeur dus?  Die Yud en Tet ruil om in posisies, of nulle of wȇrelde, of toestande of Sephira.  Die Tet of 9, die maksimum van wat ons kan tel, staan nou in die Yud of 10 ruimte; oftewel die ruimte wat reeds aandui dat die ruimte nou al reeds een ruimte of  skepping of toestand van 9 gevul het, en nou by die begin of 1 van die volgende ruimte is. Die eerste nul of 0 het 1 aangeskuif soos wat 1 plus 0 of 10 aantoon.

 

Dit beskryf dat die proses waar 19 na 91 omruil van Yud Tet na Tet Yud in Sephiroth of posisies, elke keer gebeur wanneer die lewensproses nou verder moet aangaan.  Elke keer wanneer ‘n Yisrael Program Egipte moet verlaat om hulle God te kan gaan dien, moet hulle eers Amalek oorwin met die hulp van beide Mosheh se arms in die lug na bo.  Die 19 moet 91 word.  Die maksimum Yud 10 Sephiroth en die maksimum 9 Sepiroth wat ‘n wȇreld eenheid kan tel, moet omruil, moet plekke ruil.  So wat gebeur?  Die twee seuns van Rachel, Yoseph en Benyamin moet plekke ruil.  Die Rachel vierde vrou, of Dalet 4 se twee seuns, Yoseph en Benyamin ruil plekke.  Maar Dalet(4) of Rachel(4) is ook die ‘4 Wȇrelde’ Asiyah, Yetzirah, Briyah en Atziluth. Dus Wȇreld van Aksie  Asiyah, van Formasie Yetzirah, van Skepping Beriyah, van eminasie Atziluth.  Maar nou kom die  Wȇreld wat nie net al die vorige vier wȇrelde insluit nie, maar ook die Companion of the Soul van die NOT of Nothingness, wat die totale Somethingness is; die Adam Kadmon. Die 613 of 10 wat of 1 of 0 is en wat of 18 of 9 is.  Dus  Aleph(1) is of Aleph(1000) is, of nul of 0 of Nothingness is of 10 totale Somethingness is;  of die 9 op 9 Onderself en Boself is, of die 1, enigste 8 Massiach redder is, of 1 plus 8 se 9  wȇreld ook is.  Dus die Yechudim eenheid van die Hei(5) siele in die eenheid Yechudim.  Want Hei(5) is Dalet(4) met ‘n Yud, daarom is Yud(10) met Hei(5) nou Dalet(4) se redder. Of Yah 15 is Dalet(4) se redder.

 

Nou volg nog ‘n groot openbaring.  Die Adam bloudruk ‘man en vrou is hy’, dus 90, is die redding van die Adam 45×2=90 man en vrou is hulle.  600 plus die Echad 13 gee dus die 613 eenheidsbegrip. Die Mem deeg begrip.  Wat is die eenheid begrip?  Die Shabbat is 702, dus 700 plus 2.  Die Shabbat as Zayin is 7, die Ayin oog is 70, en dan is daar twee maniere om 700 Shabbat te vorm, soos wat Shabbat 702 aandui,  Manier een: Kuf(100) + Resh(200) + Tav(400) = 700 Shabbat wat die Shin waarheid kort, of orale Torah kort.

 

Dan is daar ook die tweede manier van Shin(300)+(Tav)400 = 700  Shabbat.  Maar nou kort daar  weer die Resh en die Kuf, die koningskap en die Resh vierde begin wysheids openbaring.  Dit beskryf twee groot geheime.  Eerste geheim is dat daar beide die twee tipes Shabatte nodig is: eerste die Weekshabatte vir die een berekening van die 700 Shabbat en dan ook nog die sewe feestye Jaarshabatte vir die ander 700 Shabbat berekeninge.  Saam gee hulle dan eers die totale waarheid Shin en wysheids openbaring Resh vir die koning Kuf en volk Resh en die Aarde of Dalet(4) Mem(40) Tav(400).

 

Dan volg die tweede geheim: die hele Yisrael Program saam met die Meester met albei arms, is nodig om die Amalek te oorwin. Die hele volk moet saam vir drie dae in sak en as berou toon met Esther en Mordechai om die 127 Provinsies te red van die 19 Amalek Bilaam om die 19 na 91 om te draai.  Die hele program van 613 sal die Shabbat 702 hou, want kyk mooi: 702-613=89.  Adam eenheid van man en vrou is (45×2=90).  Die Shabbat is vir die Adam geskape. Die Shbabat 702 toon dus dat die Adam van 613, om die perfekte Adam(90) van die perfekte Adam van die Shabbat se 702 Name, te wees, nou nog 1 kort want 702 minus 613 is net 89.  So wat moet nou gebeur?  Die hele Program saam sal eers op die voltooide dubbele Shabat 702 berekeninge, week Shabatte en jaar feestye Shabatte se voltooing, dus aan die einde van ‘the world to come’, dus aan die einde van die  eindshabbat, saam die Amalek 19 na die 91 toe kan omdraai.  So dan die 91 minus die 90 se 1 te kry wat nodig is om die 702 minus 613 se 89 nou die volledige perfekte 90 te maak van die 45×2+90 se getroude paar Adam eenheid.  Die perfekte 4 + 5 wat 9 gee en 4 x 5 wat die 20 Kaf koning gee wat vermenigvuldig met 5 die 100% koning gee van die 702 Shabbat, die 702  Heilige Name.

 

Mag dit so wees dat die Maatjies wat Storetjie lees se mazal, destiny, mag wees om eendag meesteresse en meesters te mag wees aan die leerskole van the world to come.  Mag dit so wees dat die Divine Providence sal voorsien dat dit so sal gebeur en dat die opleiding nou vreugdevol en vol opwinding en voorspoedig mag wees vir elkeen.  Mag ons vra dat die Divine Providence vir Storetjie mag bewaar as training of the mind vir die meesters en meesteresse van the world to come, se opleiding.  Gesondheid en krag en voorspoed en geluk en liefde en genade en oorwinning en heerlikheid en wysheid en insig en Daat ondervinding en Daat kennis en voesel en kinders en lewe, mag die destiny Mazal wees.  Laat die die Chanukah boom se balle almal die kleure van vier Wȇrelde wees; van Asiyah aksie, Yetzirah formasie, Briyah skepping,  Atziluth  eminasie.  Die Yah en die Yah en die Yah en dan die Zachut, die Zayin Chet Tau, die superieure Vroulike wat al die Shabbat 702 maaltye seën.

 

Nou volg nog ‘n openbaring wat die Maatjie erg opgewonde maak. Dit was laasdnag se lessie.  Luister nou mooi na hierdie geheim Maatjies, veral die maatjies van die Akademie.  Die 64 Keys van Enoch se wit boek het voor op die buiteblad die heilige Naam Y H V H.  Kom Storetjie kyk weer na die beginsel van die 100 en 100%, of die 95% of 99% waarheid, maar nog 100% leuen.  8 is die Maschiach meganisme; 8 is Chet.  Dus met die Keys of Enoch het ons nou die volgende: Chet 8 x Chet 8 = 64 Keys.  Die Keys is vanaf die hoof Archangel Metatron.  Omdat die letter Chet nou opgemaak is uit Zayin(7)+Vav(6) wat (13) gee, het Chet ook die waarde van 13, en soos Maatjies weet is 13 die waarde van Echad 13.  Dus, die Chet(8) x Chet(8( toon wat 64 is, maar ook nou ‘n dubbele Maschiach Chet(13) plus Chet(13), dus 26. Nou, Y H V H se waarde is 26.  Yud(10)+Hei(5)+Vav(6)+ Hei(5) = 26. Nou volg die geheim van hoe die Mashiach reddings-funksie binne die Maschiach funksie funksioneer.  Hierdie geheim toon hoekom daar ‘n vals Mashiach is, ‘n Maschiach wat 95% is of 99% is, maar tog 100% vals is.  Metatron van die dubbele Chet(13), dus 26 se Y H V H se 8 x 8 = 64 Keys, verskil in getal wanneer  Metatron met Zayin(7), die vroulike geskryf word:  Mem(40)+ Tet(9)+ Zayin(7) + Tet(9) + Resh(200) + Nun(50) = 315, dus  slegs (1) vanaf Shadai, Shin(300) + Dalet(4)+ Yud(10) = 314;  maar Metatron gespel met Vav(6) is ook 314 werd!  Dus hier is ook die (1) ter sprake; die (1) wat elke keer die vals Maschiach vanaf die ware Maschiach onderskei. Die vals koning van die ware Koning onderskei.  Maar let nou mooi op: David het as Vav in die middel nou ‘n Dalet onder en Dalet bo ook, en nie net links en regs soos nou met Metatron getoon is nie.

 

229

13 Mem Molekule/ Zohar Boek 13

Maatjie sit en kyk vir die see en hy dink.  Hy kyk na die wolke en hy dink.  Hy kyk na die bome en hy dink.  Hy kyk na die grond en hy dink.  Hy kyk na sy liggaam en die 613 deeltjies en hy dink.  Hy kyk TV en sien hulle soek water op die meteroiet of Mars vir bewys van lewe en hy dink…  Hy dink dat die skepping met 10 punte begin het, 10 dots, 10 Yuds, 10 Sephiroth wat net kon ontvang en nie eens met mekaar kon reageer nie.  Toe word die 10 in die klitser gegooi en stukkend geslaan tot 600 droë stukkies.  Toe die 600 stukkies nou toon dat hulle nie net ontvang nie, maar ook kan gee, word die klitser ‘n mengbak en in die mengbak word die Mem 13 dele water by die 600 dele droë meel bygevoeg en word die een bal deeg nou gemeng.  Water is die bindmiddel; nou het die 10 punte 600 stukkies geword wat weer een  groter stuk geword het, een  bal deeg.  Die deeg kan nou gebruik word vir die bak van ringkoekies, enige tipe koekie wat saam met die Chanuka boom geëet word.  So die een water molekule, die 13 Mem molekule, of hy nou in die grote see of bo in die wolke of in al die bome, of in die  grond is, of op ‘n metereoietklip, maak nie saak nie.  Die molekule water of deeltjie bewussyn weet presies wanneer die Maatjie nou, al is dit vinger alleen of saam met sy gesin op die heilige Shabbat 702, sy Menorah regmaak, sy drie etes voorsit en dank en eet.   Hy of hulle mag dink niemand weet nie, maar elke water molekule weet; die ontelbare leërskare weet, die 13 Echad weet.  Moenie eensaam en alleen in jou Torah handelinge voel nie, Maatjie.  Bak jou Chanukah broodjies, steek jou Chanukah liggies aan.  Dit is deel van die een groot 613 bal deeg wat die Mem water saambind in die Yechudim eenheid lewe wat die ewige Samech siklus lewe op die ewige Mem erfporsie leef.

Boek 13 van die Zohar se 13 of Echad, word opgemaak deur Yud(10) en Gimmel(3).  Gimmel is ‘n Zayin met ‘n Yud op die voet.  Gimmel skop die Yud vir Dalet en Dalet word dan Hei.  Die verhaal is nou presies die vorige stukkie Storetjie se verhaal.  Die Yud van Zohar Boek 13, of die Echad word verhaal van Yud(10) stukkies wat nou die Echad of Yechudim 613 eenheid word.  Die  Zayin(7) word die Shabbat 702 deur die Shabbat 702 wat die Zayin met die Yud op die voet word en die Yud in Dalet skop wat Hei word en dan Yitschak word wat Sarai, wat Sarah word, ontvang; die 600 wat 13 ontvang en 613 word.

Maatjies, Storetjie moet nou eers weer die beginsel van die einde is weggesteek in die begin en die begin is weggesteek in die einde verduidelik.  Die einde is die begin, is nie heeltemal korrek gestel nie.  Die einde is in die begin weggesteek, maar een kwantum op.  Dit beteken dat dit lewendig is.  Dit beteken die lees van Torah in ‘n boekrol wat rol, maar al hoër op beweeg.  Daarom moet die feit dat Mem letter no. 13 is, maar Mem ook 40 is en 13 ook Yud plus Gimmel is.  Maar Gimmel is Zayin met ‘n Yud op die voet, en Dalet die Hei sonder die Yud is.  Of dat Hei die Dalet met die Yud vanaf Gimmel is, wat deel van Zayin wat ook Echad 13 is, of ook Mem is wat 40 is.  Die Dalet wat 4 is, en Mem wat 40 is en deel van Tav wat 4000 is, maar ook Aleph is wat 1 is.  Die ewige siklus van die spiraal van die ewige lewe proses. Lewe is ‘n proses Maatjies, ‘n groeiproses vir ewig…

Amalek vermeng die waarheid. Hoe doen Amalek en Bilaam 19 dit?  Die Yud en die Tet maak die 19 op.  Die ware Torah begrip is die ronde spiraal lewensproses begrip wat altyd lewensgroei is.  Die ewige Samech in die ewige Mem.  Wanneer die die begrip verdoesel word met ‘n liniëre begin en ewige einde begrip, dan het ons die Amalek verbastering.  ‘n Ewige lewe van niksdoen ȇrens vaag, ‘n dooie liniëre begrip – eenkeer geskep en toe gestop, liniëre begrip.  Eenkeer leef en dan vir ewig niksdoen in die Jesus hemel liniëre begrip.  Die 19×5 se 95% waarheid, maar 100% leuen. Die Hei(5) kort nog vir 100% waarheid.  Die ewigie siklus lewens proses kort.  Die eerste vyf prosesse vanaf Aleph tot Hei kort. Die geheim van Kether, die Yud wat 10 werd is maar ook 0 is.  Die geheim dat die heilige Nothingness of NOT of 0 nul ook Somethingness is, maar nie 1 in Somethingness is nie, maar die totale Somethingness is; 100% Somethingness!  Fantasties, wie ore het om te hoor, laat hom hoor wat die Pei mond orale Torah van Purimfees spreek.  Wat die Amalek 19 nou omdraai na 91 toe, sodat die (91-90=1) nou as donasie gegee kan word, evil nou live gemaak word. 19+1=20×5 =100% Insig en Wysheid en Daat = Kether wat 0 is en wat Nothingness is.  Dit is Shema wat nou 4 bene het, die nuwe Daat wat nou weer wag vir die nuwe Yud wat van Gimmel, die Zayin met die nuwe Yud op sy voet, af moet kom.  Die ewige lewens siklus proses.  Wie ore het laat hom Shema wat die ware 36 Tzadekim  spreek. Die training of the mind…

Kom dat Storetjie net weer die vorige opsom.  Daar is die stappe, daar is die stap wat loop tot en met 9 Tet + 7 Zayin se 16 Ayin lees van geskrewe Torah. Dan is daar die stap van 10 Yud + Zayn 7 se 17 Pei praat van die geskrewe Torah, die orale Torah.  Dan is daar die Yud 10 + Tet 9 se Kuf 19 of Amalek stap.  Nou volg die geheim van die volgende stap. Die Purim fees omdraai van Amalek of Hamman se lot vir Yisrael.  Dus die omdraai van 19 na 91.

So 7 Zayin is die maksimum vlakke van Skepping. Tet 9 is die maksimum sye of getal wat ons kan tel.  Ons numeriese of wȇreld as numeries gesien, of numeriese alfabet loop dus van 1 tot 9 met 0 wat niks kan wees of ‘n teken kan wees wat ‘n posisie aandui, ‘n toestand aandui, ‘n wȇreld aandui, ‘n kwantum wȇreld aandui, ’n volgende lewens tipe in ‘n volgende wȇreld aandui.  ‘n Nul of 0 dui ‘n Sephiroth of ruimte of toestand aan. Die 1 tot 9 kan net in ‘n 0 nul ruimte of toestand of Sephiroth bestaan of geskryf word.  So die met die 19 van Amalek, staan die 1 nou in ‘n 0 of ruimte of toestand of Sephiroth, en die 9 in die 0 of ruimte of toestand regs van die 1.  Dit is nou die Mazal of destiny van Amalek of Hamman vir Yisrael.  Maar wanneer die Ester Hadassah Purim met Mordechai die Mazal of destiny of 19 nou presies omdraai wanneer Ysrael nou presies aan die ander of 19 doen as wat hulle wou doen, dus Yisrael doen nou 91 aan die 19, wat het nou gebeur?  Die 19 of Yud(10) Tet(9), word nou die Tet(9) Yud(10).  Wat gebeur dus?  Die Yud en Tet ruil om in posisies, of nulle of wȇrelde, of toestande of Sephira.  Die Tet of 9, die maksimum van wat ons kan tel, staan nou in die Yud of 10 ruimte; oftewel die ruimte wat reeds aandui dat die ruimte nou al reeds een ruimte of  skepping of toestand van 9 gevul het, en nou by die begin of 1 van die volgende ruimte is. Die eerste nul of 0 het 1 aangeskuif soos wat 1 plus 0 of 10 aantoon.

Dit beskryf dat die proses waar 19 na 91 omruil van Yud Tet na Tet Yud in Sephiroth of posisies, elke keer gebeur wanneer die lewensproses nou verder moet aangaan.  Elke keer wanneer ‘n Yisrael Program Egipte moet verlaat om hulle God te kan gaan dien, moet hulle eers Amalek oorwin met die hulp van beide Mosheh se arms in die lug na bo.  Die 19 moet 91 word.  Die maksimum Yud 10 Sephiroth en die maksimum 9 Sepiroth wat ‘n wȇreld eenheid kan tel, moet omruil, moet plekke ruil.  So wat gebeur?  Die twee seuns van Rachel, Yoseph en Benyamin moet plekke ruil.  Die Rachel vierde vrou, of Dalet 4 se twee seuns, Yoseph en Benyamin ruil plekke.  Maar Dalet(4) of Rachel(4) is ook die ‘4 Wȇrelde’ Asiyah, Yetzirah, Briyah en Atziluth. Dus Wȇreld van Aksie  Asiyah, van Formasie Yetzirah, van Skepping Beriyah, van eminasie Atziluth.  Maar nou kom die  Wȇreld wat nie net al die vorige vier wȇrelde insluit nie, maar ook die Companion of the Soul van die NOT of Nothingness, wat die totale Somethingness is; die Adam Kadmon. Die 613 of 10 wat of 1 of 0 is en wat of 18 of 9 is.  Dus  Aleph(1) is of Aleph(1000) is, of nul of 0 of Nothingness is of 10 totale Somethingness is;  of die 9 op 9 Onderself en Boself is, of die 1, enigste 8 Massiach redder is, of 1 plus 8 se 9  wȇreld ook is.  Dus die Yechudim eenheid van die Hei(5) siele in die eenheid Yechudim.  Want Hei(5) is Dalet(4) met ‘n Yud, daarom is Yud(10) met Hei(5) nou Dalet(4) se redder. Of Yah 15 is Dalet(4) se redder.

Nou volg nog ‘n groot openbaring.  Die Adam bloudruk ‘man en vrou is hy’, dus 90, is die redding van die Adam 45×2=90 man en vrou is hulle.  600 plus die Echad 13 gee dus die 613 eenheidsbegrip. Die Mem deeg begrip.  Wat is die eenheid begrip?  Die Shabbat is 702, dus 700 plus 2.  Die Shabbat as Zayin is 7, die Ayin oog is 70, en dan is daar twee maniere om 700 Shabbat te vorm, soos wat Shabbat 702 aandui,  Manier een: Kuf(100) + Resh(200) + Tav(400) = 700 Shabbat wat die Shin waarheid kort, of orale Torah kort.

Dan is daar ook die tweede manier van Shin(300)+(Tav)400 = 700  Shabbat.  Maar nou kort daar  weer die Resh en die Kuf, die koningskap en die Resh vierde begin wysheids openbaring.  Dit beskryf twee groot geheime.  Eerste geheim is dat daar beide die twee tipes Shabatte nodig is: eerste die Weekshabatte vir die een berekening van die 700 Shabbat en dan ook nog die sewe feestye Jaarshabatte vir die ander 700 Shabbat berekeninge.  Saam gee hulle dan eers die totale waarheid Shin en wysheids openbaring Resh vir die koning Kuf en volk Resh en die Aarde of Dalet(4) Mem(40) Tav(400).

Dan volg die tweede geheim: die hele Yisrael Program saam met die Meester met albei arms, is nodig om die Amalek te oorwin. Die hele volk moet saam vir drie dae in sak en as berou toon met Esther en Mordechai om die 127 Provinsies te red van die 19 Amalek Bilaam om die 19 na 91 om te draai.  Die hele program van 613 sal die Shabbat 702 hou, want kyk mooi: 702-613=89.  Adam eenheid van man en vrou is (45×2=90).  Die Shabbat is vir die Adam geskape. Die Shbabat 702 toon dus dat die Adam van 613, om die perfekte Adam(90) van die perfekte Adam van die Shabbat se 702 Name, te wees, nou nog 1 kort want 702 minus 613 is net 89.  So wat moet nou gebeur?  Die hele Program saam sal eers op die voltooide dubbele Shabat 702 berekeninge, week Shabatte en jaar feestye Shabatte se voltooing, dus aan die einde van ‘the world to come’, dus aan die einde van die  eindshabbat, saam die Amalek 19 na die 91 toe kan omdraai.  So dan die 91 minus die 90 se 1 te kry wat nodig is om die 702 minus 613 se 89 nou die volledige perfekte 90 te maak van die 45×2+90 se getroude paar Adam eenheid.  Die perfekte 4 + 5 wat 9 gee en 4 x 5 wat die 20 Kaf koning gee wat vermenigvuldig met 5 die 100% koning gee van die 702 Shabbat, die 702  Heilige Name.

Mag dit so wees dat die Maatjies wat Storetjie lees se mazal, destiny, mag wees om eendag meesteresse en meesters te mag wees aan die leerskole van the world to come.  Mag dit so wees dat die Divine Providence sal voorsien dat dit so sal gebeur en dat die opleiding nou vreugdevol en vol opwinding en voorspoedig mag wees vir elkeen.  Mag ons vra dat die Divine Providence vir Storetjie mag bewaar as training of the mind vir die meesters en meesteresse van the world to come, se opleiding.  Gesondheid en krag en voorspoed en geluk en liefde en genade en oorwinning en heerlikheid en wysheid en insig en Daat ondervinding en Daat kennis en voesel en kinders en lewe, mag die destiny Mazal wees.  Laat die die Chanukah boom se balle almal die kleure van vier Wȇrelde wees; van Asiyah aksie, Yetzirah formasie, Briyah skepping,  Atziluth  eminasie.  Die Yah en die Yah en die Yah en dan die Zachut, die Zayin Chet Tau, die superieure Vroulike wat al die Shabbat 702 maaltye seën.

Nou volg nog ‘n openbaring wat die Maatjie erg opgewonde maak. Dit was laasdnag se lessie.  Luister nou mooi na hierdie geheim Maatjies, veral die maatjies van die Akademie.  Die 64 Keys van Enoch se wit boek het voor op die buiteblad die heilige Naam Y H V H.  Kom Storetjie kyk weer na die beginsel van die 100 en 100%, of die 95% of 99% waarheid, maar nog 100% leuen.  8 is die Maschiach meganisme; 8 is Chet.  Dus met die Keys of Enoch het ons nou die volgende: Chet 8 x Chet 8 = 64 Keys.  Die Keys is vanaf die hoof Archangel Metatron.  Omdat die letter Chet nou opgemaak is uit Zayin(7)+Vav(6) wat (13) gee, het Chet ook die waarde van 13, en soos Maatjies weet is 13 die waarde van Echad 13.  Dus, die Chet(8) x Chet(8( toon wat 64 is, maar ook nou ‘n dubbele Maschiach Chet(13) plus Chet(13), dus 26. Nou, Y H V H se waarde is 26.  Yud(10)+Hei(5)+Vav(6)+ Hei(5) = 26. Nou volg die geheim van hoe die Mashiach reddings-funksie binne die Maschiach funksie funksioneer.  Hierdie geheim toon hoekom daar ‘n vals Mashiach is, ‘n Maschiach wat 95% is of 99% is, maar tog 100% vals is.  Metatron van die dubbele Chet(13), dus 26 se Y H V H se 8 x 8 = 64 Keys, verskil in getal wanneer  Metatron met Zayin(7), die vroulike geskryf word:  Mem(40)+ Tet(9)+ Zayin(7) + Tet(9) + Resh(200) + Nun(50) = 315, dus  slegs (1) vanaf Shadai, Shin(300) + Dalet(4)+ Yud(10) = 314;  maar Metatron gespel met Vav(6) is ook 314 werd!  Dus hier is ook die (1) ter sprake; die (1) wat elke keer die vals Maschiach vanaf die ware Maschiach onderskei. Die vals koning van die ware Koning onderskei.  Maar let nou mooi op: David het as Vav in die middel nou ‘n Dalet onder en Dalet bo ook, en nie net links en regs soos nou met Metatron getoon is nie.

 

230

Die Kwantum Sprong

Koning David, Dalet Vav Dalet, het vir Hashem gevra, hoekom as die volk bid, bid hulle vir die El van Abraham en Yitzack en Yahkob?  En aangesien hy nou die ewige koningskap is, hoekom bid die volk nie vir die El die van Abraham, Yitzack, Yahkob en David nie.  Toe ontvang  koning David die antwoord met die geheime wat Storetjie nou oor storie.  Net soos die 1 vlekkie in ‘n diamant eers toon onder die volgende kwantum vergroting, die volgende uittog na die volgende kwantum, die volgende oorwinning van die volgende Amalek vergroting van die 19 na die 91 vergroting; die Chet(8) na die 2 x Chet(8) se Chet(13) plus Chet(13) se YHVH 26 toe.  Dan weer na YHVH 54 toe, en dan na YHVH 54×4 se 216 toe, maar eers via die roete van 72×3 se 216 toe;  al meer vergroting van die heilige Name tot en met Shabat se 702  toe.  Dit is die antwoord wat die koning Mashiach Dalet Vav Dalet  ontvang.  Ons is nog besig om die antwoord te bemeester in ons bewussyn.  Ons, die koningsvolk, ons die Mashiach volk, ons die reddervolk, daarom sal ons die drie bogenoemde kwalifikasies saam as volk bereik.  So daar is dus eers die tel of numeriese of Resh vierde finale begin vanuit Kether, wat begin met 8×8=64, die Keys of Enoch.  Dan volg daar die tel van 8×9=72 Name van uittog uit Egipte; die 72×3=216.  Dan volg die 54×4=216, maar ook al die ander Name tot by 702.

Wat beskryf dit nou alles?  Dit beskryf die Daat Chanukah Boom van die Lewe proses van ewige lewensgroei, bewussyn groei, van die groeiproses wat in kwantums plaasvind.  In die een kwantum kom alle lewe 100% waar voor, maar gesien vanaf die volgende kwantum is die vorige kwantum se 100% waarheid. nou net 100 en nie meer 100% nie.  Eers lyk Shaddai en Metatron dieselfde, maar dan soos een se bewussyn van lewe groei, kom hy agter dat hulle met 1 verskil.  Omdat die lewensgroei in kwantums plaasvind, maak die (1) nou nie net 1 verskil soos in liniëre denke nie, maar in kwantum denke.  Nou is (1) 100% verskil, dus 100% leuen of vals of uit kwantum uit; uit plek uit.  Die verkeerde ding op verkeerde plek.  Die ding of tyd of plek is nie verkeerd nie, die kwantum is verkeerd.  Die verkeerde ding op die verkeerde tyd en verkeerde plek is 100% leuen.  Die ding en plek en tyd as sulks is 100 reg, maar as kombinasie 100% verkeerd; dus 100% leuen.  Dit is soos die Christendom se Bilaam(19) begrip wat hulle sonde noem,  want hulle het nie die 19 na 91 kwantum omswaai van die 6 visie na die 9 visie gedoen nie.  Hulle het nie Amalek uitgewis nie, die twyfel uitgewis nie.  Die kwantum sprong gedoen nie.

Die begrip ‘sprong’ is nou waaroor Storetjie nou moet storie.  Kether en Yesod is dieselfde, maar kwantums laer.  Malkut en die heilige ewige NOT of Unmanifest is dieselfde in die sin dat die heilige NOT 100% unmanifest en Malchut is 100% gemanifesteer. Moet egter nie die fout maak om soos die Christendom te dink dat Malchut nou nie heilig of spiritueel is nie.  Malchut is 100% heilig en spiritueel in die 100% gemanifesteerde, want Malchut is die totale gemanifesteerde beeld van die totale ongemanifisteerde Heilige.  Die 9 stappe of 9 Sephiroth of 9 tye is net tussen die twee geplaas as hulp, dus die geskrewe Torah oftewel (9+7=16) Ayin.  Daarom wanneer die 9 Sephiroth ook elkeen deurgewerk is, kan koning David nou sy naam by Abraham Yitschak en Yahkob voeg.  Gesien in die lig dat die Aarde net so heilig en kosbaar is soos die heilige NOT Unmanifest, moet ons ook die Aarde se Natuur Elohim wette net so heilig ag as die heilige Torah.  Wanneer een dus onder die wanindruk verkeer dat die kwantum srong vanaf die skriftelike Torah na die orale Torah die Nuwe Testament is, die sprong vanaf Ayin(16) of Tet(9)+ Zayin(7), die nog binne Tet(9) kwantum van die skriftelike Torah na die Orale Torah die letter Pei, letter 17, of Yud(10) plus Zayin(7) se 17, die eerste letter buite die Tet(9) grens of kwantum van die skriftelike Torah na die Orale Torah nou ‘n sprong na geen Torah is,  sal die een se minagting van die Torah ook na vore kom in sy minagting van die Aarde se natuurwette.

Die ware Meester wie se ware lewe in die sogenaamde Nuwe Testament beskryf word, het self dit duidelik gestel dat hy die Yud(10)+Zayin(7)= Pei(17) mondelingse Torah bring wat die Tet(9)+Zayin(7) = Ayin(16) se skriftelike Torah nou net ‘n kwantum opneem; vanaf binne die 9 Sephiroth na die volgende 9 Sephiroth.  Die vals Nuwe Testament van die vals Meester van die vals Christendom wat ‘n vals sprong skoon weg van die Torah af gemaak het, se dade op die planeet verraai hulle totale minagting vir enige lewe en vir Moeder Natuur se heilige wette.  Die verkragting en vernietiging uit selfsug toon hoe vals die voorbokke op die planeet is.  Die tyd kom wanneer Amalek se 19 nou omgedraai gaan word na 91 toe; die Esters moet nou net begin optree. Mordechai roep mooi.

Die heilige Naam Yud Hei Vav Hei wat 26  tel, of ook die 2×13 of   Chet(13)+Chet(13) = 26, bevat  nog ‘n groot geheim.  Die Yud(10) + Hei(5) = Yah 15.  En die Vav(6)+ Hei(5) = 11. Hier is die  leidraad: 11 as die 11de letter is Caf.  En 11 as letter 11 van die 11de Zohar boek, is Yud Aleph; Yud(10)+Aleph(1) = 11. In die skriftelike Torah staan dat Yud(10)+Hei(5) = Yah 15 die Redder is van die Vav(6)+Hei(5) = Vav Hei 11.  Dus 15+11 = 26 = YHVH = Chai 13+Chai 13 = 26.  So Maatjies, wat is die geheim?  Die geheim is dat Yud Hei as een Chet(8) Mashiach die Vav Hei  kan red, wat ons reeds weet; maar kyk nou mooi:  die tweede Chet (8) Mashiach as Vav Hei, kan die Yud Hei red!  Ja sowaar, dit is so.  Die Vav Hei(=11) kan ook die Yud Hei(=15) red.  Die Vav Hei se 11 is ook  Yud(10)+Aleph(1) = 11, dus die 11de Zohar boek.  Dis die eerste Aleph(1) berekening buite die Tet(9) skriftelike Torah en dus die mondelikse Torah se Yud(10).   Daarom kan die lewende geskepte Vav(6) Abram wat die Hei(5) ontvang, as besnyde Abraham en Sarah die Redder van die Yud Hei wees wanneer hulle dan as die vyfde Wȇreld die Adam Kadmon dubbele Echad 13, dus as Echad(13)+ Echad 13 = 26 Yud Hei Vav Hei, Yechudim eenheid wees.  Maar die groot geheim en vereiste vir Vav Hei om ook Yud Hei se Redder te mag wees, is die geheim van die besnydenis wat vrywilliglik eers moet plaasvind.

Zohar boek 15 wat in werklikheid Tet(9)+Vav(6) = 15 is, beskryf die geheim van die Vav(6) liggaam wat saam met die Tet(9) nou kan optree as die Redder, die redder Chet(8), indien hy die groot geheim ken.

Zohar Boek 15:   And on the Chet(8) eighth day, the flesh of the foreskin shall be circumcised. Vayikra 12:3. This is a holy secret. It is a holy covenant, it is a supernal secret. To whom does He reveal this holy supernal secret which is a covenant?  To the fearfull.  Who fear the sin.  (Die verkeerde ding op die verkeerde tyd op die verkeerde plek).  For it is not suitable to reveal the secret of the holy Covenant except for them.  

Die groot geheim dat die Vav Hei, die Vav liggaam met die Hei geseën word wanneer hy homself met die besnydenis heilige verbond vrywillig gebind het, en nou as die Zohar boek 11 of Yud Aleph, nou die Yud Hei van Vav Hei se Redder kan wees en hulle saam dan as Yud Hei Vav Hei Yechudim eenheid gered is.  Hierdie groot, groot geheim het die Christendom ook weggegooi saam met die ware skriftelike en orale Torah.  Geseënd is die wat ore het om te hoor, wat die orale Torah spreek.

Kom ons kyk weer na die groot geheim. Die Skepping waarin Malchut as top materiële voorbeeld en die res van die Sephira as die stappe hulle bevind, staan bekend as die   Beit skepping, Bereshith bara Beit.  Die Aleph of % Skepping of koning David skepping, moet nog nou voltooi word.  Die Aleph skepping sal in the world to come Mem(40) en the life in the world to come Samech(60) = 100, saam nou 100% of Aleph skepping voltooi raak wanneer die David koningskap volk, Mashiach volk, reddervolk regeer, onderrig en herstel en verbeter op die Beit skepping wanneer Geburah dit breek, katabolisme dit opbou na anabolisme, die verbeterde, herstelde Aleph skepping toe.  Hoe gebeur dit?   Die geheim van die besnydenis toon dit.  Die geheim van Mordechai en Esther saam wat die volk in al 127 Provinsies of al 10 Sephiroth red, toon die geheim. Die David Batsheba huwelik toon dit; 45 45 90 toon dit; die 19 omdraai na 91 toon dit. Almal toon die vebetering en ombouing van die gebreekte Beit Skepping na die verbeterde Aleph Skepping. Die 1 of Aleph(1) verbetering.  Die Aleph(1) kwantum sprong verbetering Skepping.  Nou hoe werk die meganisme wat dit kan doen?

Zechut el Supernal

Die groot geheim is dat die Yud Hei 15 ook nou Tet Vav 15 is.  Die boonste Yud Hei neem die Vav liggaam vir hom wat binne in die Tet(9) wȇrelde moet funksioneer.  En die onderste Vav Hei of 11, is nou die Yud Aleph. Fantasties.  Die onderste Vav Hei ontvang nou die boonste se Yud en Aleph.  Begryp die Maatjies die groot, wonderlike  geheim?  Nadat een hom bind met die besnydenis , ontvang hy die geheim. Die boonste Yud Hei gee sy Yud vir hom hier onder en neem sy Vav liggaam oor vir hom en beweeg ook af in die Tet(9) tye wȇrelde in.  Die  onderste ontvang nou nie net die boonste Yud nie, nee, maar omdat hy die gebreekte Beit skepping, die vyf of Hei(5) konings oowin het en Lot gered het, ontvang die onderste nou ook in plek van die Hei(5), die Aleph(1) nuwe Aleph skepping.  Die 19 wat omgedraai is na 91 verskaf vir die onderste twee 45 huweliksmaats, as die 90 huwelik nou die Aleph(1) nuwe skepping.  Ongelooflik pragtig vir die wat kan hoor wat die totale Orale Torah spreek, die Aleph 100% bewussyn.  Die Yud Hei Vav Hei (26) word nou die Tet Vav Yud Aleph (26).  Wat beteken dit alles?  Dit beteken dat jy nie meer jou liggaam besit nie, maar Yud Hei of Yah besit jou liggaam.  Jy besit ook nie meer jou Tet(9) bevrugte lewe of Mazal destiny nie.  Die Divine Providence, die Zechut el Supernal vroulike beheer jou Mazal.  Maar in hierdie ooreenkoms, waaroor het jy beheer?  Die fantastiese Yud en die nuwe Aleph!  Die besnydenis geheim is net ongelooflik!  Geen wonder die valse Christendom se herders wat hulself met die geheime dik voer, laat die skape doodgaan van die honger nie.

Die besnydenis wat die volle waarheid geheime bring, word vervang met ‘n afgewaterde paar doop druppeltjies van Bilaam Balak Hamman verwarring vermenging, wat net die aborsie Nun(50) se halwe krag en halwe 100 na vore bring.  Die halwe waarheid van ‘God het mens geword om vir jou sondes te sterf.’  Genoeg waarheid in, maar geslepe genoeg om die volle waarheid se krag, te verbloem.  Die krag wat daarin geleë is dat die ware besnydenis verbond jou ook die Yud en Aleph van die Heilige Oneindige Ongemanifisteerde NOT gee om die Wysheid en Insig en Daat en  heilige Supernal El Zechut Shekinah se seëninge op jou drie Shabbat maaltye te gee.  Dit is hoekom die Shabbat ook geskuif is en jou nou die David. vierde faktor van Resh syfers en volk te maak met die Yud kop om die nuwe Aleph skepping te bou en te regeer uit die gebreekte ou Beit skepping wat jy herstel het in die verbeterde nuwe Aleph skepping in.  Die negatiewe minus 49 evil na live 49 toe omgedraai en toe die 19 na 91 omgedraai en die 1 te veel by die 49 gesit om dit die 50 Yobel oorwinnings gevoel te maak, wat een slegs kry wanneer hy ‘n stukkende ding nie net reggemaak het nie, maar ook verbeter het met die regmaak slag, en nie net reggemaak en verbeter het nie, maar ook geleer en gegroei het in die ewige lewensgroei proses. Fantasties mooi!

Nou volg die volgende groot geheim. Die geheim is dat dit nie net die vrou is wat deur man bevrug word nie, maar dat die vrou ook die man bevrug.  Daarom moet daar die twee partye, David en Batsheba wees.  David het naak voor sy Skepper gedans en sy vrou voor Batsheba, het hom daaroor verag.  Sy kon hom, die Vav as man nie as Zayin, die ware vrou bevrug nie.  Eers toe David die Vav man, Batsheba die ware sensuele naak vrou sien wat hom kon bevrug, toe kon die Shlomo, die wyse gebore word.  Die Yud en Aleph bevrugting gebeur in die man se kop, die sensuele denke wat gepaard gaan met die man se dryfkrag, sy skeppingskrag, sy rol as die Geburah koning op die strydwa.  Why do men go to war? Because of real sensual women.  Daar is nog ‘n Boere gesegde: ‘n ware juweel van ’n vrou, ‘n ware seën op die hoof van haar man is die ware en beste dame in die dag en die beste slet in die nag, want sy weet hoe om haar man ook te bevrug.  Die Tet(9) is die bevrugte letter.  Wanneer die Maatjie mooi kyk, sal gesien word dat dit nie die vroulike Zayin is wat ‘n boepmagie van bevrugting het nie, maar die Vav Man wat die boepmagie het.  So wat is die groot geheim hier; wie is nou hier regtig bevrug?  Die Yud Hei Vav Hei se Yud Hei word die Tet Vav.  Wat gebeur hier?  Met die Binah of Beit skepping se begin, Binah, gebeur daar nou iets.  Daar is die Yud begin, die Hei begin, die Aleph begin en die Resh begin.  So, die Binah of Beit begin van die Bereshith Barah, is nie een van die beginne nie.  Binah is die koue heilige wat ook die begrip van die eerste koue vrou van David is, of die skynheilige koue Christendom vrou is wat  geen benul het van die Batsheba 7 Zayin Shabbat slet in die bed rol wat sy moet vervul om die man te bevrug met die nodige Yud en Aleph wat sy kop nodig het om bevrug te word in die Tet Vav Yud Aleph  samestelling nie.

Julle sien Maatjies, die Yud Hei of Yah wat nou Tet Vav word, is nou die  bevrugte Tet waar die Vav deur die Zayin bevrug is; dus die man David wat deur sy Batsheba sensuele vrou bevrug is, sy slet in die bed snags en sy dame in die dag; sy sielsgenoot saans en sy breingenoot soggens.  Dit is Twilight en Nag en Twilight en Dag.  Die nag deel, die sensuele Batsheba, die Resh vierde begin, moet nou by die Aleph begin en die Yud begin en die Hei begin gevoeg word.  Die Yud en Aleph denke in die man se bevrugting kom van die vrou af wat nou die Yud Hei wat Tet Vav geword het, se rol moet speel, die Shekinah rol moet speel, die Batsheba rol moet speel, die Pistis Sophia rol moet speel.  Die bevrugting in die nag moet doen dat die man in die dag sy bevrugting kan doen. Die vrou wat nie die verstaan en doen nie, vervul nie haar Mazal destiny as Batsheba vrou van David nie, en dan kan die Wysheid en Insig en Daat kennis nie gebore raak waarmee die man nou die nuwe Aleph wȇreld mee moet skep vir beide hulself en hulle Shlomo  nageslag nie.

Tet Vav is die Tet 9 tye wȇreld wat die bevrugte Vav nou in ‘n Yud  gebore laat raak.  Maar die Aleph wat saam met Yud (=11) maak, of Caf die 11de letter maak, wat dadelik dubbel Yud(10)of Caf(20)  werd is, gebeur omdat Batsheba Zayin haar bevrugting goed gedoen het.  Dus soos Job wat alles dubbel ontvang het, daarom kan die dooie uterus van Sarai nou die vrugbare uterus van Sarah word en die man die vrou nou weer bevrug, sodat Yitschak gebore kan raak. Die slet in die bed bevrug die man met saad in sy kop waarmee hy weer die vrou en moeder bevrug sodat hulle nageslag gebore kan word in die Onderself en Boself soos Job en sy vrou en sy kinders.

Kom Storetjie kyk weer na die rol wat die ware Batsheba vrouwees behels gedurende die vier tye van die dag, die vier Vavs van die vier 6 ure elk, Twilight nag, Twilight dag.  Kom Storetjie begin met Esther.  Sy was teen haar wil na die kasteel geneem. Dit het haar drie vas dae, een dag per Shabbat maal, geneem om ‘n groot geheim te bemeester.  Wat was die geheim?  Die geheim was dat haar volk, ‘n volk van die besnydenis is en dus was sy deel van die Tet Vav Yud Aleph funksionering van Yud Hei Vav Hei.  Daarom dat geen ander naam as Yud Hei Vav Hei in die boek van Esther verskyn nie.  So na haar drie dae vas het sy drie dinge geweet: sy is die Tet Vav vrou wat die man met Yud en Aleph saad gedagtes moet bevrug. Sy moet die Yud Aleph saad gedagtes vanaf die heilige NOT Nothingness deurbring en in die koning se kop laat ontkiem.  Hoe doen sy dit?  Sy stimuleer hom, met haar Batsheba sensuele optrede tydens twee aand maaltye.  Storetjie laat hom ook nie vertel Batsheba het nie geweet die koning David kan haar sien daar waar sy naak en sensueel haar aand bad geneem het nie!  Want sien, Maatjies, dit is hoe die samestelling funksioneer.  Die sensuele Batsheba vrou stimuleer die vrystelling van die Yud en Aleph gedagte saad in die kop van die man; die gedagtesaad ontkiem en stimuleer nou weer spermsaad in die man.  Die spermsaad verteenwoordig die gedagtesaad.  So raak die pragtige kringloop voltooi met die die man David wat nou weer die vrou Batsheba bevrug met die spermsaad.  Eers bevrug Batsheba David met die heilige gedagtesaad van die heilige NOT Nothingness, dan bevrug David weer vir Batsheba met die heilige gedagtesaad se heilige gevormde spermsaad om die heilige Wysheid Insig en Daat kennis gebore te laat raak.

So in werklikheid begin die Shabbat die Vrydagmiddag drie uur, want dan begin die Twilight ses ure, die tyd van die naakte sensuele gaan bad van Batsheba voor die naakte koning David wat voor sy Skepper Yud Hei Vav Hei dans van vreugde, want hy weet en sy weet dat hulle twee Vav liggame waarin hulle twee hulle rolle vervul, die Tet Vav en Yud Aleph, wel aan Yud Hei behoort.  Hulle gaan met hulle rolle se vertolking nou die volgende 24 uur van die Shabbat 702, al 702 Name of kragte of karaktertrekke hier in die Tet 9 tye, 7 vlakke wȇreld laat gebore raak,  deurdat Batsheba eers David stimuleer sodat hy die heilige Yud en Aleph gedagtes van die heilige NOT Nothingness nou kan inbring in die Yet 9 tye en 7 vlakke Somethingness (9×7=63), die seks stimulasie heilige 63 Name.  Dan volg die Shabbat nag 6 ure van Batsheba slet in die bed ure waar David dan weer vir Batsheba bevrug en dan volg die 6 ure van Twilight van beplanning hoe en waar die slim Shlomo kind met sy 1000 sensuele maats nou geakkomodeer gaan word.  Dan volg die 6 ure van dag Shabbat met al sy aktiwiteite van spiritule verassings. Wat ‘n dag om na uit te sien, Maatjies!

So is die optredes van Esther en Mordegai namens die mans en die vrouens van die besnydenis geheim Program wat met Abraham begin is en moet eindig aan die einde van so ‘n life to come in a world to come Shabbat 702.  Die 10 Sephiroth van die 127 nasies regoor die planeet.  So laat die David Mordechai en Batsheba Esther daar verstrooid oor die planeet, een gesin in ‘n stad, twee gesinne in ‘n familie, nou hulle  Shabbat rolle vertolk met vreugde en oortuiging en geloof.  Laat hulle Purim gemaskerde fees vrolik wees.  Die fees waar niemand in die res van die nasies werklik  weet wie hulle is nie.  Eers met the life to come in the world to come, sal almal weet. Laat hulle met Channuka hulle ligte in die vensters laat brand.  Die lewende Kabalah Boom van die Lewe.

Ook Mary Magdalene…

Of die Koningin van Skeba en Schlomo.  Of Romeo en Juliet, of Simson en Delila.  Dit is hoe die Zayin(7) nou die  heteira bevrugting doen van haar man, en dan die (7) deur haar man wat nou Ayin(70) geword het.  Wanneer hy haar nou weer bevrug, word die 70 nou die 702 Shabbat.  Die 72 word nou die 702.  Die “0” die NOT  of Nothingness is in die middel van die verhouding tussen die 7 en die 2 ingebring.

 

231

Die Hezekiah Geheime

David het gevra hoekom sy naam nie ook by die name van Abraham Yitschak en Yakob genoem word met die gebed of boodskappe wat die profete bring nie.  Die antwoord is die hele storie van Batsheba wat sy denke seksueel stimuleer en bevrug met die Yud en Aleph en hy wat haar bevrug met die spermsaad wat die denke gevorm het en dan die kind Shlomo wat gebore word.  Die kind wat nie net die wysheid en insig bring nie, maar ook die Hooglied mees sensuele boek skryf.  Die boek Hooglied van Shlomo met sy Chet(8) hoofstukke, die 13 Echad Maschiach, is die boek wat nou die boek van Yesha-eya-hu, Redding van Yah inlei.  Dus nou met David wat deur Batsheba Zayin(7) na die man van Ayin(70) seksueel verhoog is en nou die 700 tiepe Shlomo koningskappe van die Week Shabatte en Jaar Shabatte bereik het.  die Kuf(100)+Resh(200)+Tav (400) = 700, of saam met hulle 2 as man en vrou, nou die Shabbat 702, dus 700+2=702, of ook die Shin(300)+Tav(400)=700; asook hulle 2 wat die tipe Shabatte ook hou, bygetel is dus weer 700+2=702.  Dieselfde geld vir die 70 Heilige Name wat hulle 2 bykry en dan 72 Name word en ook dus bygetel word met elke keer se verdere meer eenword.  Die drie Shabbat maaltye eenword prosesse, dus 72x 3 = 216.  Ook genoem die El van die drie: Abraham Yitschak en Yakob, maar nou kan die omdraai begin, die vierde Nagdeel, die Resh vierde begin deel, die 216 afkomstig van die (3×72=216) kan nou die 4×54  gee.  Die David en Batsheba in die Shlomo samevatting, kan nou die David as die vierde Naam verhoog sodat die volk of profete kan bid, of die boodskap bring soos   hoofstuk (3+8=11), dus  Yud Aleph en (3×8=24) Onderself 12 + Boself 12 soos in vers 5, beskryf: The El of David, Yakob, Yitschak and Abraham.  Fantasties! Nou is David, die vierde, deel van die vorige drie.  Maar let op, Vers 5 begin nou met ‘…die El van David…’.en dan kan een self die ander name bysit.

Jes. 38: Hiskia hoor hy gaan sterf en pleit. Hy kry 15 jaar by sy lewe en vra vir ‘n teken – 10 trappe vorentoe of 10 trappe agtertoe…

Hier volg nou nuwe insigte wat volg op die vorige besnydenis geheime.  Net soos met die boek van Esther waar die heilige Name weggesteek is, is die Name in ook die boek Jesajah hoofstuk 38  weggesteek.  Die terugkeer deegmeng fase het nou begin.  Vers 8, die Chet 8, die Chet 13, die Yud(10)+Hei(5)= 15 wat nou die Zohar Boek Tet(9)+Vav(6) = 15 word, en die Vav(6)+Hei(5)= 11, wat nou Boek 11 word, of Yud Aleph word, tipe van geheime vind ook plaas! Let baie mooi op Maatjies; die 10 trappe of 10 Sephirot se skadu, dus lig wat die skadu maak, het eers 10 trappe of Sephiroth af beweeg.  Die klitser het eers die stukkend slaan tot by die 600 deeltjies gedoen.  Die skadu van die lig beweeg nou terug, die mengbak begin nou.  Die deegmaak met die Chet 13 deeltjies begin om die 613 deeltjies te meng; die David word nou begetel en genoem.  Dit is Twilight se ‘dit is nag’ wat nie in die Beit Binah koue sensueellose Skepping van Binah was nie, wat nou deur die sexy sensuele Batsheba en David vervang word met die Yud Aleph Hei Resh, vier beginne Skepping.  Hierdie vier beginne is  weggesteek agter die groot geheim van die vier verskillende maniere hoe die vier-in-een koning  Hezekiah gespel word.  Die vier in een koning David; die koning wat nou die Yah(=15) se 15 jaar ekstra lewe ontvang.

Hierdie 8 hoofstukke van die Hooglied van Shlomo, hierdie Hooglied van die produk van die hartstog en liefde van Batsheba en David se kringloop van die nuwe Aleph skepping, die agt Name Skepping, nie dag 8 Sondag skepping van die Christendom dag 8 Jesus nie, maar die agt heilige Name skepping; die sewe Name wat gered word, vervul word, voltooi word met die agste Naam, die Yah 15 Naam.  Kyk mooi maatjies hoe red die 15 nou die geheime Hezekiah koning, die vier in een koning.   Die agt Name is: die naam Ab =72 + die naam Sag =63 + die naam Mah =45 + die naam Ben =52 + die naam van Ehyeh expand met die begin Yud = Naam van 161 + die begin Hei = Naam van 151 + die begin Aleph =naam van 143, gee nou 687 wat nou 15 kort om die 702 van Shabbat te gee.  Nou kom nog ‘n groot geheim soos weggesteek in vers 2; die Beit Binah skepping wat nou die nag nag deel of skadu deel is, kort; die vierde deel kort, Die  nag se 6 ure van die Batsheba en David se unieke menswees  Torah vertolking, hulle ses ure hartstog en begeertes en lief en leed, hulle orale vertolking van die skriftelike Torah, hulle Yah 15 wat kort om te red om die 702 Shabbat te maak, maar hulle Yud  en Aleph vertolking hulle eie sogenaamde Nuwe Testament vertolking wat die nog eendag weer op sy beurt as die man sal amuseer.  Koning Hezekiah het nou die skriftelike Torah in vers 2, Beit 2, Binah 2, skepping perfek nagekom, maar kort nogtans die Yud Hei 15 vir die teruggaan van die 10 Sephiroth se skadu van die lig  net soos Tannie Wille die Berg van die Draak (Drakensberge) nou omgedraai het na die Berg van Michael, of soos Mordechai en Esther die Bilaam 19 omgedraai het na 91 toe.  Net so moet ons nou saam met Hezekiah omdraai en bid tot die God van David en Yahkob en Yitschak en Abraham. Ons moet die lig van die terugekerende skadu deur die 10 Sephiroth terug opvolg.  Die nuwe Aleph skepping, verlore dogter en seun is oppad na die nuwe kwantum huis toe!

Maar nou moet Storetjie kom by die geheim van die nuwe vier-in-een koning naam, Hezekiah wat nou vanaf die Michael berge moet bid en luister na die El van David en Yahkob en Yitschak en Abraham; dus saam met die skadu van die een deeg maak, terug opkerende lig na die Yechudim  vormingsproses gedurende die Samech 60 life to come in die Mem 40 world to come, van die nuwe Adam Kadmon eenheid toe.  Die Hezekiah vier-in-een koning.

 

Hezekiah Spelling 1: Hei(5)+ Zayin(7)+ Kuf(100)+ Yud(10)+ Hei(5) = 127. Fantasties!  Die 127 Nasies waarin Esther en Mordechai nou die 19 na 91 omdraai. Die 1+2+7=10 stappe terug, wat die skadu van die lig terug beweeg.  Die David na Yahkob na Yitschak na Abraham  terugpad.  Die Dalet Vav Dalet eenheid koningskap van die Hiskiah 4-in-1 koningskap van Malkuth, Yesod, Hod, Netzach, dan Tiphareth,  dan Geburah, dan Chesed oppad terug na Binah van die Kether Chokmah Binah drie-in-een.

Dan Hezekiah Spelling 2: Yud(10) + Hei(5) + Zayin(7) + Kuf(100) + Yud(10) + Hei(5) + Vav(6) = 143.  Fantasties, die groot, groot geheim!  Ja Maatjies, dit is die Naam van die Aleph 1, die Heilige Naam AHYEH expanded met die begin, Aleph.  Die 1 verkry van die omkeer van Amalek van 19 na 91 se 1 meer as twee Adamme se 90.  Die naam Aleph Lamed Pei Hei Aleph Yud Vav Dalet Hei Aleph.  Wat nou nog verder wonderlik is, is dat die 143 Naam nou ook opgetel naamlik 1+4+3=8, die Chet(8) Mashiach funksie gee; die  vers 8 wat die terugkeer van die skadu van die lig bevestig.  Ook die Chet 13 Echad of Aleph(1)+Chet(8)+ Dalet(4) = 13 van die Aleph 1 expansion van die Chet(8) van die herstel en verbetering van die Dalet(4) skepping van die Binah 2  Beit 2 Skepping  bevestig.  Pragtig mooi!

Nou die volgende spelling van Hezekiah.  No. 3: Hei(5) + Zayin(7) + Kuf(100) + Hei(5) + Vav(6) = 133.  Opgetel 1+3+3=7 dus die Zayin(7) Batsheba invloed op die koning.  Maar ook die Vav(6) liggaam se reaksie daarop.

Dan Hezekiah Spelling No.4: Yud(10) + Hei(5) + Zayin(7) + Kuf(100) + Yud(10) + Hei(5) = 137,  dus 1+3 +7=11.   Hier weereens is die bevestiging van die Vav(6)+Hei(5) = 11 van die Yud Hei Vav Hei wat nou in Zohar Boek 11 aangedui word as Yud(10) + Aleph(1) = 11, wat nou die nuwe Aleph 1 Skepping begin met die nuwe Yud(10) trappe skaduwee wat terug opbeweeg se nuwe lig; Wysheid, Insig en Daat kennis opgedoen.  Die Yah 15 wat die 8 Name voltooi.  Die Dalet Vav Dalet koning volk, Mashiach volk, Sielsgenoot volk.  Die 22 letters van die Aleph Tav, die 22 versies van hooftuk 38.  Die drie-in-een kruis op Golgotha. Die 8 Name van Hooglied. Dit is Twilight en Nag en Twilight en Dag.

Opgesom:  Hoofstuk 38 van die boek Yesayah dui die Nag 6 ure terugkeer fase aan.  Die terugkeer van die 600 stukkies deur die tien trappe terug aan; die redding van die Yud Hei 15 Meganisme wat die Shabbat 702 voltooi; die 22 letters, die 22 versies, die 8 Mashiach, die 13 Echad rolle, die David koningskap wat nou regeer.  Die terugkerende volgordes; die eenword deegfase; die genade fase.  Die fase wat Storetjie voel nou erg versnel het vanaf die keerpunt wat die Mayas, Inkas, Piramides en talle mites en legendes aandui.  Die inlei fase tot the World to Come Mem 40 en the life in the World to Come Samech 60. Die groot finale Shabbat 7 wat die Naam met totaal 133(=7) gee, aandui. Die Mashiach 8 tyd wat die Naam met totaal 143 wat (=8) aangee, aandui.  Die voltooiing van die 10 terugkerende Sephiroth stappe, wat die Naam met getal 127 en eindtotaal (=10) aandui.  En die Naam met totaal 137 wat die eindtotaal (=11) gee van die voltooing van die groot geheim van die besnydenis.  Die getal 11, die Yud en Aleph getal.  Die Abraham Abrahamentho na Adam Kadmon Program se Shabbat wat gaan aanbreek.  Die geheim van vers 5 se woord: ‘Go… Let there be a going.’ A verb in the infinite absolute, indefinite as to time impersonal.  Ook die geheim van die getal 11 van die een Naam. Vers 11: Yah even Yah  of Yah Yah.   Yah as 15, die Yah naamlik Yud(10)+Hei(5) se 15 van die skriftelike Torah en die Yah as die Tet(9) Vav(6) se (=15)van die orale Torah na die verbond gesluit is.  Beide Yahs red die 8 Name as die 8ste Naam van die 702.

Daar is ook die Man van Ayin, die oog naam Ayin(70) plus die 2 wat die egpaar is, dus 72. Die wat die stadjie Ayis inneem sonder om iets daar te neem of te begeer wat die 2 oë van Ayin sien.  Julle sien Maatjies, wanneer die volk nou Ka naan binneval, is daar die 7 magtige Nasies wat uitgedryf moet word; die Heelalle wat elkeen  uit 7 Planes en 10 Sephiroth per Plane bestaan, dus 7×10 = 70.  Hulle moes skoongemaak word van die vorige Programme wat die Heelal benut het, maar nou alreeds moes aanbeweeg het.  Die wat lui was en agter gebly het, moet nou skoongemaak/uitgedryf word. So die nuwe, die 8 Sisteem se nuwe vir die 9 tye Heelal, die 8×9 = 72 moet nou inkom.  Die 72 Name, die nuwe program die Ayin(70) + Bet(2) =  Ayin Bet Naam van 72.  Daar ook die Naam van 52, die Naam wat nou die Omdraai naam is; Nun(50) + Bet(2) of Ben 52. Hier volg nog ‘n geheim.  Wanneer die Naam Ayin(70) Bet(2) Ab 72  en die Naam Bet(2) Nun(50) Ben 52 bymekaar gesit word kry ons die Ayin(70) plus die Nun(50)= 120:  Ayin letter 16 plus Nun letter 14 gee (=30) en 30  is Lamed letter 12 wat ook die 12 van die 120  is. Fantasties!

 

232

Stille Nag Heilige Nag

Kom Storetjie benader weer die deurbreek begrippe van die Hezekiah koning.  Die Yah 15 jare wat hy bygekry het, die El van David wat nou beheer uitoefen, die vier tipe spellings van Hezekiah, die tien trappe terug gedurende die Nagfase.  Die feit van die volle skriftelike Torah wat presies nagekom is met die skriftelike Torah kennis, en nogtans die Yah 15 orale Torah inleiding nodig het, ekstensie expansion nodig het.  Die groot geheim is die Yah 15 jaar expansion.  Wie begin die hele uittog uit Egipte om die Godsbegrip van letterlik nul of 0 name godsbegrip te neem na die voltooide Shabat 702 Name Godsbegrip?  Die Godsnaam, vertaal as EK IS in letters: אהיה Aleph Hei Yud Hei, uitgespreek Ahyeh.  Dit is die heilige Naam wat Mosheh aan die 72 Oues wat die volk in Egipte gelei het, moes gaan aan bekend stel.   Dit was sy eerste opdrag.  Dit is die eerste fondasie steen wat ons Maatjie nou ȇrens gemis het.  Hierdie eerste fondasie steen mis die hele Christendom ook net hier.

Net soos ou oom Faan wat 65 jaar getrou op die Spoorweë die hammertjie wat die baas hom gegee het om die trein se wiele mee te slaan, die wiele getrou geslaan het en met sy aftrede en goue horlosie, toe die baas hom vra of hy nou na die 65 jaar se getroue diens enige vrae het, toe vra hy:  die hamertjie wat hy hom nou 65 jaar terug gegee is, hoekom moes hy nou die treinwiele met die hammertjie geslaan het?   So word hulle net die Naam Ek Is AHYH gegee en daar word glad nie uitgebrei, expand hoekom die Naam of hammer nou eintlik gegee is nie.

 

Die hamertjie se slaan teen die wiele bring klanke voort. Die klanke vertel die toestand van die wiele: is hulle nog heel, het hulle ‘n kraak?  Hoe groot is die kraak, ens.  Die skriftelike Torah of staalwiele word geklop met die EK IS AHYH Hammertjie. Watter klanke kan voortkom, watter expansions?  Die vyf medeklinker klanke, die vier begin letter expansion klanke soos Aaaa van die begin letter Aleph. Of uuuuu van die begin letter Yud. Of Heiiiiii, die asem klank van die begin letter Hei.  So nou moet Mosheh sy eerste opdrag uitvoer; hy moet die AHYH EK IS, die hamertjie wat die klanke uit die AHYH, die Hei of die Yud of die Aleph klanke aan die reeds bekende 72 Name voorstel.  Die Ab 72 Name.  Die 72 Vader Abba figure wat die volk reeds lei.  So wat gebeur nou?  Die opbou van die 702 bestanddele van die hoof 8 Name begin met die eerste fondasie stene van die opbou van die klanke van EK IS Aleph Hei Yud Hei wat die Skepping, die wiel, die 72 Name, die 7+2=9 tye Skepping of die Tet(9) bevrugte Beit Skepping, nou slaan en die expansion klank van die letter wat die klank begin.  Die orale Torah, die Kabbalah, die Zohar mondelingse klank hoor verklaring; die Yah 15 expansion aan die gang sit.  In die geval van die Yud letter, die yoooo expansion. Die Yud wat by Hezakiah se naam gesit word wat by Hezekiah die 137 of (=11) gee wat Yud en Aleph is, maar by EK IS AHYH gee dit die getal of Naam van 161, of (=8).

Hier is nog ‘n fondasie geheim: die klank gee met die skepping Hezekiah of Mosheh nou een getal, naamlik 137 of 11 en met die Skepper AHYH EK IS nou ‘n ander getal, naamlik 161 of (=8).  Daarom by die fondasie begin, toe die bos in die Tet(9) Skepping, die skriftelike Torah brand, maar Mosheh sien die bos brand nie uit nie, die Tet 9 tye skriftelike Torah brand nie uit nie; toe kry hy die opdrag om sy sandale uit te trek want die vuur in die bos, die orale Torah in die skriftelike Torah, die lewe van Yud Hei, werk ook in Vav Hei.  Maar dit verander want Yud Hei(=15) word 15 Tet Vav.  En hy, Mosheh Vav Hei(11) word (11) Yud Aleph. Die kop Yud en arms Hei van die Skepper, word die Vav lyf en Tet 9 tye Malchut wȇreld.  En die Vav Hei(11) lyf en bene word nou die Yud kop met Aleph nuwe Skepping gedagtes.  Saam in die kombinasie, word die nuwe Godsbegrip vanaf 0 nou tot 702 geneem. Die grond is heilig en jy is heilig; die heiligmaking vind beide kante toe plaas.  AHYH na David en David na AHYH.

So die vyf letters wat koning Hezekiah, skuilnaam vir koning David met sy vyf klippies of vyf letter naam, Hei Zayin Kuf Yud Hei, is dus die basiese naam.  Dus Naam 1 wat nou 127 is of 10 is.  Die naam wat Mordechai en Esther red, verstrooi in die 127 lande.  David is koning in elke gesin van Yisrael se Huis waar hulle ookal in die 127 lande hulle Purim en Chanukah vier met hulle nuwe tien balle Chanukah boom.  Dan kan die basiese vyf letter geheime David koning naam, tydens die Purim maskerbal fees, verder  nog drie dinge  mee gebeur in die fondasie Name se expand of hamer slaan en klanke hoor.  Daar is nou behalwe die Yud wat bygevoeg kan word aan die begin van die vyf letters wat Hiskiah spel, ook die Vav letter wat laaste by die 5 basiese Hiskiah letters kan bykom, en dan kan beide die Yud eerste en die Vav laaste by die vyf basiese letters bykom.

Opsommend: Daar is vier maniere:

  1. Die basiese 5 letters.
  2. ‘n Yud aan die voorkant plus die basiesie 5 letters, dus (=6) letters.
  3. ‘n Vav aan die agerkant by, plus die basiese 5 letters, dus ook (=6) letters. 4. Nou word beide die Yud voor, en Vav agter by die vyf basiese letters gesit. So die vier kombinansies gee die vier totale getalle soos verkry van die getalle letters wat die gemaskerde David agter die vier Hezekiah maskers se spellings verskuil.  Nou het ons ook die verskillende klanke wat vrykom uit die AHYH EK IS of Aleph Hei Yud Hei wat Mosheh bekend moet stel aan die expansions of klanke van die basiese 72 Name: die 72 Ab Ayin Bet, dan 63 Sag Samech Gimmel,   dan 45 Mah Mem Hei en dan die omgekeerde manier van skryf: 52 Ben, nou eers Beit van Nun, Bet Nun.  Malkut is nou Ben 52 maar die Bet is in die Nun se plek, en Nun in Bet se plek.  Nog ‘n groot geheim bevestiging.  Fantasties!

Die Naam se digitale klank is ook 143, of opgetel (=8).  Dus wanneer die Yud Hei Vav Hei nou sy Yud kop van sy Yud kop en Hei arms vir die Vav lyf en Hei bene gegee het, en die Yud kop en Hei arms, se arms nou ook verruil is vir die Tet(9) wȇreld in 9 tye vasgevang; en ook dan sy gewese Vav lyf nou die Yud kop laat word en sy gewese Hei bene nou die Aleph nuwe skeppings rigting laat word, dan  stem die handelinge in digitale klank ooreen.  Die ware Stille Nag en Heilige Nag lied.  Die ware Stille Nag en Heilige Nag tien fases terug sodat die Lig agter die heiliger Nagfase skepping, nou kan plaasvind.  Die Yah 15 het die 15 Vav Tet geword en die Vav Hei 11 het die Yud Aleph geword in die ooreenstemmende koning; die Yud Hei Zayin Kuf Yud Hei Vav Naam van 143, of 8 wat nou presies ooreenstem met die AHYEH EK IS, wat met Mosheh praat en nou deur Mosheh, of later David geseën word met die, אהיה Aleph Hei Yud Hei wat nou die Aleph ontvang het vanaf die nuwe Yud Aleph onderste 1, wat vir hom gegee is, se Aleph. om ook die 143 digitale Stille Nag Heilige Nag saam op te voer.  Wat gebeur dus?  Aleph Hei Yud Hei met die Aleph expand gee die 143: Aleph Lamed Pei Hei Aleph Yud Vav Dalet Hei Aleph.  Die 10 trappe terug van Koning David; die 7 letters geheime Naam met behulp van die 7 Zayin Batsheba eggenoot en die 7 Shabat wat lei tot die 70 Ayin en die  2×7 Zayin Weekshabat se Kuf Reish Tav(700), plus die Shin Tav(700) Jaarshabbat waarheid.  En 143 gee ook (=8), die Maschiach David koning verteenwoordigend van die 8 Maschiach volk van Sbhabat 702.

Opdrag Mosheh is dus voltooi.  Die middel C, die digitale Stille Nag, Heilige Nag van die 8 wat die 143 is, wat die getal van Aleph Hei Yud Hei geslaan met die Aleph hammer, en die 143 getal van die David koning met die Vav en Yud van sy sielsgenoot, Yud Hei Vav Hei, sing saam Stille Nag Heilige Nag.

Begin die Maatjies verstaan wat Storetjie storie?  Dit is nie net die halwe waarheid Christendom se liewe Jesus wat op die pragtige lied, Stille Nag Heilige Nag gebore word nie.  Die waarheid, volle Shin waarheid van die Nagfase, die Stille Nag, Heilige Nag, is die geboorte van die 8, die 143 digitale klanke wat saam voortgebring word vanuit die voltooide Aleph Hei Yud Hei en die voltooide Yud Hei Vav Hei in al 702 glorie en heiligheid.  Die geboorte van die nuwe Aleph Samech 60 lewe in ‘n Mem 40 Wȇreld se voltooide kwantum sprong, wat met hanekraai 3vm. se Twilight nuut begin!  Begin die Maatjies die ware radio 702 se storie shema?

Wanneer die Maatjies dus na Stille Nag Heilige Nag luister, visualiseer die geboorte van ‘n nuwe pragtige skepping; nuwe Adam Kadmon wat ‘n totale nuwe skepping is.  ‘n Nuwe kind-skepping tussen die ontelbare pragtige skeppings.  Al die ander skeppings sing saam die Stille Nag, Heilige Nag, gedurende die Nagfase van ons nuwe geboorte in die koningkryke van die Hemele.  ‘n Nuwe baba koningkrykie; kyk hoe pragtig is hy of sy.  Ons wonder wat is sy Mazal?  Kyk na al die nuwe Aleph karaktertrekke.  Laat julle training of the mind groot wees, Maatjies.  Gee julle skeppingsvermoë vrye teuels.  Breek die kettings van die vormgodsdienste.  Geburah moet nie vir julle die ‘in sonde ontvang en gebore’ kettings wees nie.  Geburah se vyf, Geburah se Hei, moet met die Aleph vervang word.  Abram het die Geburah Yitschak Hei(5) ontvang, maar  toe volg die Yahkob.  Nou is daar die David, en David het nou die Aleph ontvang; so die Hei vrug is nou ryp en kan gepluk word, die nuwe Aleph kan nou gebore word.  Met die nuwe, die Aleph se geboorte sing ons saam met die leërskare van die Stille Nag, Heilige Nag.

Heelal Naam Sag 63

Malchut as die een, volledig teenwoordigende Sephiroth van al die Sephiroth, dus al 9 ander Sephiroth plus homelf ingesluit; dus 10 Sephira.  Maar Malchut is terselfdertyd ook die opsommende Sephiroth, maar daar is net 10 Sephiroth, nie 11 nie, en ook nie 9 nie, daarom is daar die Daat Geheim,  Daat bestaan, maar word nie ingeteken nie, want 10 bestaan, daar is 10 Sephiroth, maar in ‘n 9 tye of 9 sye struktuur, met net 7 Planes, is daar nie 10 nie. So wat is daar?  Daar is  ie “0”.  Daar is die 1 aan die begin, en die 9 aan die einde.  Die 0 kan langs of aan die begin 1 gesit word om soos 10 voor te kom, en die 0 kan langs of aan die einde 9 gesit word om soos die 90 voor te kom. Ons weet nou Abraham, Man(5) en Sarah vrou(5) gee 2×5=10 aan die begin, en Adam Man(45) en Adam Vrou(45) gee 2×45= 90 aan die einde. Wat beskryf dit alles?  Dit toon dat Malchut onder aan die struktuur  as ‘n (1) geheel opsommende, nou een kwantum op, homself bokant die bestaande struktuur  bevind as nog ‘n opsommende van die struktuur onder hom; maar as ‘n struktuur met 0 bewussyn van die nuwe struktuur aan sy bokant. Die nuwe Malchut baba is gebore, maar in die 0 of NOT plek bokant die vorige struktuur se Kether.  So die Aleph of 1 wat nou gebore is, is in die NOT of 0 plek gebore as die 1 met 0 kennis/Daat van die struktuur bokant hom.  Al is hy 1 van die 10, is hy die 1 buitekant die 9 binne die struktuur van 10, wat dus eintlik vir ewig uit 9 plus 1 bestaan wat as 10 voorkom, maar ons weet 10 as nog ‘n getal bestaan nie.

Dit is hoekom die David Boom net een lang string van Sephiroth is wanneer  bogenoemde begrip weergegee word.  Daarom is daar ook die Naam van 45:  Mem(40) + Hei(5) = 45 Mah.  Daar is ook die Naam van 63: Samech(60) + Gimmel(3) = Sag 63.  Die naam Sag 63 is die voltooing van die 6+3 = 9 Tye binne die Heelal sirkel van 7 Planes x 9 Tye of 9 Sye struktuur op die 7de Plane van die Heelal; dus die 9×7 = 63 voltooing van die Heelal Naam Sag 63.

indexDaar is ook die Man van Ayin, die oog naam Ayin(70) plus die 2 wat die egpaar is, dus 72. Die wat die stadjie Ayis inneem sonder om iets daar te neem of te begeer wat die 2 oë van Ayin sien.  Julle sien Maatjies, wanneer die volk nou Ka naan binneval, is daar die 7 magtige Nasies wat uitgedryf moet word; die Heelalle wat elkeen  uit 7 Planes en 10 Sephiroth per Plane bestaan, dus 7×10 = 70.  Hulle moes skoongemaak word van die vorige Programme wat die Heelal benut het, maar nou alreeds moes aanbeweeg het.  Die wat lui was en agter gebly het, moet nou skoongemaak/uitgedryf word. So die nuwe, die 8 Sisteem se nuwe vir die 9 tye Heelal, die 8×9 = 72 moet nou inkom.  Die 72 Name, die nuwe program die Ayin(70) + Bet(2) =  Ayin Bet Naam van 72.  Daar ook die Naam van 52, die Naam wat nou die Omdraai naam is; Nun(50) + Bet(2) of Ben 52. Hier volg nog ‘n geheim.  Wanneer die Naam Ayin(70) Bet(2) Ab 72  en die Naam Bet(2) Nun(50) Ben 52 bymekaar gesit word kry ons die Ayin(70) plus die Nun(50)= 120:  Ayin letter 16 plus Nun letter 14 gee (=30) en 30  is Lamed letter 12 wat ook die 12 van die 120  is. Fantasties!

Lamed(30) is Merkavah.  Dus word die nuwe baba beskerm in Merkavah.  Die El-I-Yah Wa van Vuur.  Die 8×9=72 Naam  Ab, Ayin Beit naam, die 8 Nadir x 9 Logos 72 Naam wat die Baba oor die 7 Planes x 9 Tye = 63 Heelal Naam van 63, of Sag 63 neem, na die volledige David naam, die Hiskiyah naam van 143 wat ooreenstem met die AHYH EK IS.  Wanneer met imageslamedAleph expand wod, wat ook 143   is, nadat die Esther Mordechai Purim fees se 127 met die basiese David Hiskiyah naam van ook 127, omgedraai en gered is.  Hierdie stukkie Storetjie, is maar net bietjie training of the mind stimulasie vir die Maatjies.

Maatjies, net soos oom Faan nou na 65 jaar pligsgetrou elke dag die wiele met die hamer gslaan het en betaal is en nie geweet het waarom hy dit gedoen het nie, omdat sy baas hom nooit vertel het nie en hy nie gevra het nie,  en hy gelukkig was dat een van sy treine ‘n wiel gebreek en ontspoor voor ‘n aankomende trein in nie en daar 6000 mense dood was nie en die ondersoek na die tyd by hom geeïndig het nie, net so sit daar die hele Christendom se oom Faans en gesinne getrou elke Sondag in die kerk en lees die Bybel net so getrou, maar nie een weet hoekom hy dit nou regtig doen nie.  Bo en behalwe die maandelikse salaris en medies, voorsiening vir die lewe, weet nie een waarom hy die wiele met die godsdiens hamer slaan nie.  En die Pous en kie vertel hulle niks nie.  Lees Storetjie vir die nodige training of the mind om te begin dink… hoekom en waarom!

Die Nagfase is die donker kant van Binah.  Die donker kant van Binah is die Aleph wat sy vir ons wegsteek. Die mens het nou eers die donkerkant van die Maan gesien, die mens gaan nou ook begin om die donker kant van Binah te begin sien, dus die Aleph kant.  Die nuwe vierde fase kant, die nuwe Aleph Skepping wat gedurende die stil heilige Nagfase gebore word.  Die Heelalsirkel het binne in hom die 7 vlakke en 9 tye of stuktuur met 9 sye op vlak 7; dus klink sy musiek, sy hemelse digitale musiek so: 9×7=63 Sag 63 musiek; dus ook 9+7=16 of letter 16 wat letter Ayin is.  Ayin is die oë wat die skriftelike Torah lees. Dus Sag 63 Naam is die naam van die lees met die Ayin oog van die skriftelike Torah wat maar net die begrip van die Torah bring wat binne die Heelalsirkel met sy sewe vlakke en nege tye kan vorder. Die lees van die Sag 63 se maksimum begrip van die geskrewe Torah en begryp of verstaan, is dus maar net die Christos Vlak 7 van die 9 Tye van binne die Heelalsirkel; dus die Beit Skepping, die Beit Adam.

Wanneer een nou buite die Heelalsirkel van 9×7 = Sag 63 beweeg en die volle Nadir, dus 8, buite aan die onderkant van die Heelalsirkel, en dan bo-oor die sirkel gaan na die Logos 9 buite die sirkel aan die bokant, dan bereik jy 8×9=72, die Naam van 72 of Ayin Beit; so 8+9 =17 wat letter Pei, of praat, of orale Torah, die uitleg van die geheime van die skriftelike Torah is.  Dus die Aleph insig vanaf die donker kant van Binah, vanaf die donker kant van die skriftelike Iorah.  Die Ayin Beit 72 Naam, die oë Aiyn(70) wat die Beit(2) of Binah 2 se weggesteekte kant kan sien en met die mond se praat, Pei kan verduidelik; die   geheim oopbreek.  Benyamin vervang Yoseph.

Maar nou is daar die groot probleem van Amalek.  Amalek is die Bilaam 19 wat ook kan sien en praat, dus die Ayin sien en Pei praat reeds bereik het, asook Tzadi(18) en Kuf(19).  Dus is dit ontsettend wat Bilaam Amalek reeds weet en bereik het. Die Amalek het dit al oor die 127 spektrum ook bereik. Ontsettend!  Maar wat doen Amalek nou? Die paar wat Amalek opmaak, die paar wat al die geheime bemeester het, hou dit net vir hulle self.  Hoekom doen Amalek dit, want kennis is mag.  En die mag van die kennis het hulle oorgeneem.  Dit is soos die Lord of the Rings.  Die mag wat kennis bring neem oor; dit is Amalek. Dit is hoekom Amalek vernietig moet word.  Koning Saul kon nie die mag van die kennis oor homself vernietig nie, koning Saul het nie Amalek vernietig nie.  Paul het Amalek nie totaal vernietig nie.  Babelse verwarring bring Amalek, Bybelse vewarring bring Saul Paul Amalek met sy babelse Bybelse Kerk verwarring.  Skynheilige, skyn Nuwe Testament Amalek met al die kennis, kroon homself as die Pous op sy troon op Aarde en spreek dan as God op Aarde.  Hy kan, want hy weet die Yud Hei 15 word Vav Tet 15, en die Vav Hei 11 word Yud Aleph 11.  So Amalek tree met sy Yud kop wat hy ontvang het op asof hy alleen nou die nuwe Aleph Skepping is met sy Kerk en sy Jesus Aleph geboorte jaarliks.  Maar Maatjies, met die groot ware Purim fees wat kom, gaan almal die Kuf 19 vlak van kennis bereik en die 19 omdraai en dit die 91 maak; wat die 90, Adam 45 van die Naam van 45, die Mah Mem(40) Hei(5) se (45×2) se huwelik (90) sal gee met die 1 of Aleph nuwe Baba wat gebore word.  Nie ‘n selfsugtige mag beheerde Amalek se Jesus net vir hom alleen nie, maar ‘n totale nuwe Baba Adam Heelal skeppping, nuwe Adam Kadmontjie! Die Kuf 100%.

Wat beteken die omdraai van die Amalek 19 na die 91?  Dit beteken die Amalek 19 se wegsteek en vashou vir eie mag gaan vernietig word.  Die 19 weggesteekte Kennis en Insig, gaan omgedraai word na die 91 oopmaak en bekend maak van die Kennis, Insig en Wysheid vir die hele 127, of 10 Sephiroth.  Die mag van net 19 Amalek se Aleph skepping word nou vir die Aleph skepping van die Adam 45 man en Adam 45 vrou gegee.  Die 1 Aleph word selfs vir Metatron en Shaddai gegee.  Die oopbreek van die mag oor kennis het begin. Die Zohar is nou vir almal in Engels bekend gestel. Die rekenaar netwerke kan die mag van die paar drukkers oor die wȇreld oopbreek.  Die kennis kan beskikbaar word vir almal.

Indien Maatjies die hoofstuk lees na Hfst.38 in Yesayah, sal die Maatjies sien dat die kennis vir die besoekers aan die tempel gegee word.  Die uitdeel van die geheime het wel later tot gevolg gehad dat die verstrooing van Yisrael weer plaasgevind het, maar dit is Yisrael se Mazal.  Die geheime moet uitgedra word en vir almal beskikbaar gestel word.  Dit is nou die tyd.  Die Purim tyd is hier.  Die briewe wat die Amalek 19 nou moet omdraai na die 91 toe, is hier.  Die Adam Man se 45 Mah naam is beskikbaar; die Adam Vrou se Mah naam is beskikbaar.  Die Mem 40 nuwe wȇreld vir die geplukte ryp vrug, Hei(5) na vyf jaar, is beskikbaar.  Die 1 Aleph, nuwe Aleph Skepping kan gebore word.  Die Naam van 52 of Yoibel 50 van Binah 2 het aangebreek.  Amalek moet net omgedraai word.  Die mag wat die paar wat die mensies so beheer, en die gebrek aan Kennis en Insig en Wysheid waarmee die paar ons almal so beheer, moet nou gestop word.  Die tyd is hier, Maatjies.  Die groot leuen het sy groot einde bereik.  Korrupsie, lieg en bedrieg van die mensdom se einde is in sig!

Die vier Fases is ‘n Twilight fase en ‘n Nagfase; en ‘n Twilight fase en ‘n Dagfase.  Die drie fases van die Beit of Bereshith Bara kort die Nagfase.  Die Nagfase wat nou voltooi is, die Aleph wat nou bykom, die nuwe Adam wat die nuwe Kosmos en nuwe Heelal is en wat as ‘n baba gebore word, die twee is een ding.  Die Adam is die nuwe Skepping wat as ‘n nuwe baba gebore word.  Die Aleph nuwe baba gebore uit die Beit Ouers.  Daarom is die vierde Nagfase die Aleph nuwe baba wat gebore word gedurende die Stille Nag, Heilige Nag; die Nagfase wat nou begin.

Geseënd is jy dat jy die insig ontvang om dit vir ons te kan oopbreek!

Die volle Shin waarheid is in sig!  Shin is letter 21 en Shin is (300) werd. Shin(300)+Tav(400) = 700. Die ryp vrug wat nou gereed is om gepluk te kan word vanaf 2012 = 5 of Hei(5).  Na vyf jaar kan die vrugte geëet word.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat die groei in godsbegrip vanaf godsbegrip nul, waar Mosheh nou begin het om die opdrag van EK IS Aleph Hei Yud Hei AHYH, nou te bring tot by Shabbat 702.  Daar is ook die groei in die sielsbegrip vanaf die Nephesh, dan Ruach, dan Neshemah, dan Chai, dan Yechidah; asook die vyf wȇrelde waar die Adam Kadmon met die Yechidah ooreenstem.  So Yechidah is יחידה Yud Chet Yud Dalet Hei, dus Yud(10)+Chet(8)+Yud(10)+Dalet(4)+Hei(5) = 37 of (3+7=10) volle Sephiroth, of (3×7=21) of Shin die 21ste letter.  Die waarheid letter.  Die ewige vlam letter.  Die ewige vlam wat in die bos verskyn het wat Mosheh erken het.  Die ewige vlam van waarheid.  Die letter 21.  Die Shin wat saam met Tav die een helfte 700 Shabbat vorm.  Dus die een, die Yechidah 37. Dus letter Shin letter 21 + Ayin letter 16 = 37 Yechidah.  Letter 21 Shin, is Zohar boek 21 se letters: Caf(20) Aleph(1) = 21 en letter 16, Ayin, is Zohar boek 16; dus Tet(9) Zayin(7) = 16.

Wat beskryf dit?  Dit beskryf dat die finale nuwe Adam Kadmon wat gebore word, nuwe Skepping wat gebore word, die Shin in sy Tav, nou die Yechidah, die Aleph Skepping  wat die Caf koning is van  die volle Shin waarheid; wat uit die Zayin(7), Shabbat 7 vlakke en  Tet(9) uterus, Tet 9 tye gebore is.

Ons weet nou al die einde is in die begin verskuil, en die begin in die einde verskuil in die ewige kringloop van die Samech 60 Lewe sirkel en die ewige Mem 40 vierkant.  Die Mosheh se begin met die AHYH EK IS,  en die ewige vlam in die bos, Shin. Begin is dus ook die einde wat in die begin weggesteek is.  Daar is dus die AHYH EK IS onveranderbare.  Maar daar is ook die vlam, die Shin, die veranderbare of die Elokim.  Daar is dus die onveranderbare EK IS AHYH en die veranderbare is die Elokim.  Die meervoud Naam, Elokim is Aleph Lamed Caf Yud Mem, die naam volledig uitgeskryf (=300), en Shin (=300).  Die Atbash van AHYH is Mem Tzadi Pei Tzadi (=300).  So hier word die begrip van die einde in die begin, nou duidelik weer bevestig,  maar met die groot en belangrike begrip van die Shin wat op die hoof, die voorkop Tephillyn aan die regterkant ‘n Shin letter met drie koppe het, en aan die linkerkant ‘n Shin met vier koppe het.  Dus toon dit duidelik dat die einde wat in die begin verskuil is, wel een kwantum sprong op gemaak het.  Dit is bekend dat in the world to come en die lewe in die World to come, die Shin vier koppe het.  So dit is dan die Aleph Wȇreld; Shin, die 100% Shin.

 

233

Hunting for lost souls, fallen sparks

Nou dat die einde van die klitser fyn slaan van die divine sparks, aangebreek het en die divine sparks nou die hele bak vol gespat het, moet hulle nou bymekaar gemaak word vir die mengbak se deegfase, Storetjie haal aan uit  Alef Beit bl. 273.

Hunting for lost souls, fallen sparks trapped in the World of Chaos, is the work of the Tzadik, the rectified soul of Yisrael. In particular, this is the work of the lower Tzadik, Benyamin as taught in Qabalah.  Benyamin was the only son of Yahkob to be born in the land of Yisrael to the right, south side of the land of Haran, where the first eleven tribes were born.  Yahkob called his youngest son, Benyamin בנימון (Beit Nun Yud Mem Vav Nun), literaly, the son of the right side.  The right side, Chesed, loving kindness, is the power that finds and connect souls. Chesed is (72) and Tzadik, צדיק Tzadi Dalet Yud Kuf is numerically equivalent to ‘the right side’ צדימיו Tzadi Dalet Yud Mem Yud Vav. Kuf, the next letter of Aleph Beit, which equals the three letters: Mem Yud Nun of right מינ Yud Mem Yud Nun, of the Tzadik represents the fallen Spark itself to which the Tzadik links…

Opsommend dus:  Kuf = Mem Yud Nun, afgebreekte stukkie spark of gevalle stukkie siel.  ‘n Heel siel bestaan uit 5 stukkies, ‘n heel regterkant = (Yud + Mem Yud Nun) = YudMem YudNun.  Daarom  word Vav Hei(=11) nou Yud Aleph, sodat die gebreekte stukkie, Mem Yud Nun nou die ander Yud ook kan bykry om die volledige Regs of YudMem YudNun te kan word.

In Yahkob’s blessing of Benyamin, he likened him to a preying wolf.  Rashi comments that this blessing refers prophetically to Benyamin’s hunting after and catching soulmates in the account of the concubine of Givah, related at the end of the book of Judges. When the end Kuf of Tzadi-K Tzadik, his uplifted and returned fallen spark becomes enwedged in the beginning Kuf of the Tzadik. The Tzadik is the foundation, the beginning of the world, with the word Kuf Tzadi, the final end is formed.

Dus die fondasie, Yesod is eers Yoseph wat voedsel gee, dan volg sy jonger broer as fondasie Yesod wat die saad gee,  die Yud wat die regterkant bring om die vyf siele stukkies een te maak.  Die Kuf en Tzadi wat die Tzadik maak. Abraham seën die Melek Tzadi of  Tzadik,  en word self geseën tot Tzadik.  Dis reeds aan die begin, wat die einde ook is, in Benyamin versteek, maar een kwantum op in die vierbeen Shin, of die Yud wat die Mem Yud Nun moet bykry om volledig die nuwe YudMem YudNun te word.  Boek van Daniël se laaste versie dui aan: ‘And you go to the end…’ Meaning: And you shall go your way until the end be…. And rest and stand to your fate at the end of days.’  Here ‘days’ appears or is written as YudMem YudNun or ‘right’.

Maatjies nou moet julle baie mooi oplet na die oopbreek van nog ‘n groot geheim deur Benyamin die Wolf van die Regterkant; die oopbreek van regs, of regterkant, na ver-regs, of na nog verder as net regs; na die ekstreme regterkant!  So as Shin met drie koppe as regs gesien word, is ekstreme regs of ver-regs, nou Shin met vier koppe.  Shin as regs is 300, maar  Shin as ver-regs is nou 305. Hier is die geheim:

shin-four (1)Die Mem Yud Nun kry nou die Yud vanaf die Vav Hei(=11) wat 11 Yud Aleph geword het, en word nou Yud Mem Yud Nun, of die regterkant, of Shin(300).  Abram het dus nou die verlore stukkies, of Lot gaan red van die vyf konings.  Hy is nou die Shin(300).  Hy het nou die nodige Yud by die Mem YudNun gesit en nou is daar die YudMem YudNun.  Die siklus is nou voltooi.  Die nuwe kwantum op is nou bereik en voltooi.  Die Shin(300) is nou bereik,  maar nou gebeur daar die wonderlike nuwe dinge!

Die seëning van die Abram na Abraham met die Hei(5) of Shin(300) verhoging na Shin 305, vind ook nou plaas wat op sy beurt die nuwe een kwatum op, nuwe Aleph skepping ook weer begin stimuleer tot die volgende groeifase, tot die volgende ryp vrug wat na vyf jaar, na vyf volle siele vlakke, se ontwikkeling ook weer geoes kan word.  Kom kyk mooi hoe die Mem Yudnun, wat na die Yud by gekry is, en YudMem YudNun geword het, nou nog die Hei ook bykry en dan die Hei +YudMem YudNun = Hei YudMem YudNun word.  Fantasties!  Die ewige Mem(40) wȇreld waarin die ewige lewensgroei proses van die Nun  met die Yud en Hei plaasvind.

Die Tzadi se T dui op die Tav se T, en Tav is die Seël van die Skepping. Die Koning van die Skepping se Seël wat op die Skepping geplaas word,  maar eers moet Storetjie nou die storie van Daniel voltooi:

The ‘end of days appears’ is written as Right YudMem YudNun. This teaches that ‘the end of days’ and ultimate fate of the Tzadi is the extreme Phei Tzadi end.  Or extreme right side, or the Shin 305, or the 100% Shin; not just right side or Shin(100), without the %.  The right side or End of Days,: Kuph(100) + Tzadi(90) + Hei(5) + Yud(10) + Mem(40) + Yud(10) + Nun(50) = 305 =  Caf(20) + Phei(80) + Resh(200) + Hei(5) = 305 Atonement. Daarom is Yom Kippur of Atonement Day, die mees heilige dag, want met die 24 uur se vas, word die 100 van Shin(300) van regs, nou omgebou na die 100% van Shin 305.

Atonement(305) is the cleansing of the soul of all impurity and foreign matter by the merit of ones devoted service of finding and connecting fallen sparks, souls, the extreme good or extreme right, or 305, the (3+5=8) Maschiach funtion, is the destiny, Mazal of every soul of Yisrael.  Kuph 90 is redemption of the fallen sparks.

Buite die een, buite die Yechidah 37, dus (3+7 =10), of (3×7=21) of Shin 300 + 5 Atonement, Yom Kippur = Shin 305;  dus die nuwe saad, is daar niks wat nou uitgelaat is nie.  Daar kan nie nou meer verkragtings of kindermishandeling plaasvind nie.  Daarom  dui die Torah net die vier dinge aan:  Eer My 702 Name, dus my Shabbatte, my gebooie, my verordeninge en my insettinge.

Die groot geheim wat Bilaam ken, wat Amalek ken, is dat hulle weet dat die huidige Program, die huidige volk Yisrael daar onder in die vlakte, reeds vir die Program geseën is, reeds vir die Shin 300 geseën is, maar dat die Program se nuwe begin, die Shin(300)  se nuwe Shin 305, nog nie geseën is nie, nog nie beskerm is nie. Die groot geheim, dat met verbastering, met verkragting van die toekomstige Shin 305 saad, die vervloeking van die sogenaamde ver-regses, die spot en afbreek van die Yom Kippur heiligmaking, die seëning van die toekomstige Hei(5) saad.  Die beskerming wat bewerkstellig moet word, die omdraai van die Biliam 19 na die 91, sodat nie net die huidige 90 twee Adamme van 45 elk gered word nie, maar ook die 1, die Aleph(1) nuwe Program van die Shin 305. Die  Ver-regses se nuwe Program van die toekoms mag nie nou alreeds besoedel word met verkragting en verbastering voordat hulle eers gesëen is nie

Exodus 17:8  And the Amalekites proceeded to come and fight against Yisrael in rephidim.9 at this Mosheh said toe Yahoshua, choose men for us and go out and fight against the Amelikites, tomorrow I am stationing myself on top of the hill with the rod of the true Hashem im my hand.  Then Yahoshua did just as Mosheh has said to him in order to fight against the Amalekites  and Mosheh and aaron and ur went upto the top the  hill.

:11  And it occur that as soon as Mosheh would lift his hands up, the Yisraelites proved superior, but as soon he would let down his hand, the Amalekites proved superior.  When the hands of Mosheh were heavy then the took a stone and put it under him and he sat upon it and Aron and Hur supported his hands; one on this side and the other on that side…(beide Pilare van die Sephiroth)…so that his hand held steady until the sun set. Hence Yahoshua vanquished Amalek and his people with the edge of the sword.

:11  YHVH Adony now said to Mosheh:  ‘Write this as a Memorial in the Book; and propound it in Yahoshua’s ears.  I shall completely wipe out the remembrance of Amalek from under the heavens. (Alternative for Name Yud Hei Vav Hei is Adony Nissi, the exultation by lifting up, :16  a hand or Yad is against the throne of Yah.  War with Amalek for generation to generation.)

Die Oneindige vertrou Abraham soveel dat hy hom reeds die Hei gee.  Abraham ontvang nie die Hei as ‘n geskenk soos die Christendom daarvan gemaak het nie, die goue kalf denke daarvan gemaak het nie.  Abraham  sluit ‘n kontrak, verbond met die vennoot.  Nou is die Hei nie meer ‘n geskenk nie, nou is die Hei deel van ‘n ooreenkoms wat op reëls en regulasies gebaseer is.  Die huweliks reëls waarop die huwelik gebaseer is.  Die derde party is die huwelik met sy ooreenkoms; die Torah.  Alles is reeds gegee vir die huwelik, die vertoue en geloof in die nasaat van Abraham is so groot, dat die wete daar is by die Gewer, die Hei en Yud en Aleph, dat die ooreenkoms na die derde geslag by Yahkob en die vortexpunt in plek en tyd ontvang sal word en gedoen sal word deur die suiwer regte saad.  Maar die Amalek saad, die wat die Hei se gee as ‘n skenking sien, sal ook daar wees en nie wil wag vir die huweliksooreenkoms nie.  Met die ooreenkoms  met Abraham het reeds die volgende plaasgevind: die Yud(10) Hei(5) Vav(6) Hei(5) het nou as volg verander. Die Yud(10) Hei(5) as (=15) het nou die Tet(9) en Vav(6) as (=15)  geword.  Die Vav is dus nou die Vav wat Mosheh verteenwoordig wat nou in die Tet 9 tye wȇreld die Torah of ooreenkoms wat reeds met Abraham en die Hei ontvangs gedoen is, nou deurbring.  Mosheh, die Vav wat in Tet(9) van vers 9 van Judas se Brief voor Openbaring staan; die Vav liggaam wat ook eers nog in Ka naan moet ingaan, al het die Yahoshua  sonder die ooreenkoms Vav liggaam nou reeds ingegaan, maar dus met elke doodgaan nou maar net kan wag sonder ‘n liggaam, want sy liggaam, die Mosheh kontrak liggaam, is nog buite die Beloofde kontrak Land.  Daarom is die Yahoshua kontrakloos, Torahloos, maar ook liggaamloos.

Jude: 9  But when Michael the Archangel had a difference with the Devil and  was disputing about Mosheh’s body…

Met die kontrak met Abraham se verandering vanaf die Yud Hei na die Tet Vav toe, waar die Vav nou Mosheh se Vav liggaam is wat nog buite die Beloofde Land wag, en wat Michael nog moet kom haal en inbring, het die Yud Hei Vav Hei se van Hei nou ook verander in die YudAleph. So nou het die Yahoshua die Yudkop en bewussyn ontvang, asook die toegang tot die nuwe Aleph Skepping, die Ka naan, die Beloofde Land en het ingegaan.  Maar die Yudkop in die Aleph land het nie ‘n Vav ligaam nie; nie ‘n tempel nie, nie die Mosheh Vav deel tempel nie. Abraham se Hei ooreenkoms is nou nog nie voltooi nie, daarom dat die Christendom nou verkondig dat die Kerk het nou die Mosheh Vav Tempel geword, die Vav van Mosheh wat nog buite die Beloofde Land is.

So die volle verbond, die volle kontrak, die volle Torah die volle 613 stukkies Vav liggaam of Torah of divine sparks of volle Hei(5) vrug sal nog eers gepluk word. Die Yahoshua Yud kop in die Aleph land sal nog eers sy Mosheh Vav liggaam, wat nog in die Tet 9 tye is, moet ontvang om die huwelikskontrak Torah Yechudim vyf siele eenheid te word.

Hierdie groot begrip dat die Yud Hei Vav Hei in twee gedeel gaan word, dus YudHei een deel en VavHei een deel, dus twee halwes en dat daar nou ‘n vuurbal tussen die twee dele, die twee halwes, verteenwoordig deur:

Gen. 15:9  In return He said: Take for Me (or yourself) a three year old heifer, a three year old she goat, a three year old ram  and a turtle dove and a young pigeon. (Total 10) So he took all these to himself and cut them in two and put each part of them so as to match the other.  The birds he did not cut in pieces.

: 17  The sun was now setting and a dense darkness came and look, a smoking furnace and fiery torch passed in between the pieces Yud Hei Vav Hei concluded the covenant. 

Nou Maatjies, laasnag het twee dinge hier gebeur.  Maatjie het duidelik die beeld gekry hoe die YudHei en Vav Hei in twee halwes gedeel word.  Die YudHei word Tet Vav en die Vav Hei word YudAleph.  Die Tet Vav is die navolgers van Mosheh.  Die YudAleph is die navolgers van Yahoshua.  Die Yahoshua is nou al oor die Jordaan in Kanaan in, dus die Yudkop denke, geloof is nou al in die Aleph nuwe in.  Maar die navolgers van Mosheh, die Vav liggaam, is nog nie in die Aleph Beloofde Land nie.  Hulle is nog in die Tet 9 tye Skepping.  Die ingangsproses vind in die twee helftes plaas.

Maatjie se huweliksmaatjie was wakker en het net voor drie uur vanoggend ‘n groot ronde, rooi-oranje  gloeiende bal van links na regs oor die see voor die huis, in doodse stilte vinnig sien verbysnel!

So die tweede helfte van die kontrak, die helfte waar die Mosheh Vav liggaam, nou ook moet begin ingaan, het nou aangebreek.  Die vuurbal wat die kontrak bevestig van die Yahoshua helfte van die Yudkop en Aleph Skepping  wat eerste ingaan, en dan die tweede helfte van die vuurbal kontrak: die ingaan van die Mosheh Vav liggaam uit die Tet 9 tyd Beit Skepping na die Aleph skepping het nou aangebreek.  Die Yahshua Yudkop gaan nou die Mosheh Vav liggaam  kry, en die Vav Mosheh liggaam gaan nou die  Yud Yahshua kop kry; beide in die nuwe Aleph Skepping  waar die ou 10 Sephiroth, die woonplek van die 10, die Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaim, Amorites, Canaanites, Girgashites en Jebusites was.  Jebusi was voor Jerusalem.  So die Torah kontrak moet vervul word. Die Gen. 17 kontrak sal nagekom word; 17 is die letter Phei: die praat van die orale Torah, die geheime van die skriftelike Torah.  Die Yud(10) Zayin(7) se 17 kontrak.

Tannie Wil la Ponder het haar leeftyd geoffer sodat die eerste Yud Aleph Yahshua navolgers wat eerste ingegaan het, die een helfe van die vuurbal offers se draak, se Satan, in die vorm van die bergreeks, wat hulle nou geskep het en wat Michael terughou om te kom help met die inbring van die Vav Mosheh liggaam; die ander helfte offers waar tussen die vuurbal gegaan het, nou omgebou kan word in die Berg van Michael.  Nie meer die Berg van Satan die Draak nie, maar nou die Berg van  Michael.  Die Vav liggaam van Mosheh wat die Yudkop van Yahshua moet kry, om sy liggaam te ontvang om in op te staan, en die Yud Yahshua kop, wat die Vav Mosheh liggaam moet kry om in op te staan.  Beide se opstanding is in die nuwe Aleph Skepping.  Fantasties!

 

234

DIE VUURBAL  KONTRAK

Daar is ook die twee heel offers.  Die tortelduif en die wit duif.  Die tortelduif sing die heel tyd ‘die Torah..die Torah..die Torah.  Dit is Storetjie se Pappa Vierkantjie.  Die 12×3=36 Torah kant, die Vav Mosheh kant van die offers.  Dan is daar die sirkel Mamma kant, die Shekinah 15 kant, die 15×3=45 kant. Die 45-36=9 te veel kant; evil 9, die eerste ingaan Yahoshua kant. Die Yashua + Yochananda, Weste en Ooste kant.  Die wit duifie wat neerdaal kant wat nou reeds oor die Jordaan is.  Maar die tortelduif, die Torah Vav, Mosheh liggaam, sing nog anderkant van die Jordaan.  Dit het dus nou twee basiese dinge tot gevolg:

  1. Die Vav liggaam is nog nie oor die Jordaan nie.
  2. Die volledige Torah is nog nie oorkant die Jordaan nie. Wat is dus oorkant die Jordaan? Die vals Christos is nou oorkant die Jordaan.  Wat is die vals Christos?  Dit is die te haastige goue kalf. Dit is die wat nou die tortelduif se sang van Torah nog nie het nie.  Dit is die wat die ander halwe Torah ongesuurde brood, die Ooste se Yochananda brood, ook nog nie het nie.  Dit is die wat die Torah van die tortelduif se Vav Mosheh liggaam nie het nie en die Vav Tempel of Yisrael volk met hulle kerk vervang het.

Die wat die Vuurbal se kontrak wat met die besnydenis verseël word, vervang het met ‘n doop en aannemimg in hulle Kerk, die vals Vav Liggaam van Mosheh wat Michael nog moet help.  So, die een helfte het ingegaan maar die pad byster geraak.  Die Christendom het die pad byster geraak; verbaster geraak.

Dit is hoekom daar nou weer die deel beskryf word wat Storetjie reeds oor gestorie het, waar Yahoshua as die jong seuntjie weer koning is en hullle nou die Torah ontdek, en ontdek dat hulle die pad byster geraak het.  Toe die Torah dag in en dag uit gelees het en alles van die Torah herstel het, maar ongelukkig was al 12 stamme nog nie een nie.  Maar die voorbeeld toon duidelik, dat die Christendom, die sirkeltjie, die wit duifie deel van die offers, die Yahoshua deel, wat eerste oor die Jordaan getrek het en die Torah verloor het, nou eers weer moet terugkeer, en nie net terugkeer nie, maar die 9 te veel nou ook moet inkorporeer in die Torah.  Die lewensgroei wat plaasgevind het.  Die Shin vlam in die bos wat nou die kool in die hout van die bos moet vertel van wat die vlam nou beleef het, voordat die houtkool van die  bos, die Vav liggaam ook nou oor die Jordaan beweeg.

Twee verspiedrs het ingestem om te gaan, Yahoshua wat toe eerste gegaan het en Kaleb wat nou moet volg. Die twee helftes van die offers.  Die duifie kant eerste, dan die tortelduifie kant wat volg.  Maar die tortelduifie gaan nie die duifie volg as sy roep nie plek laat vir die tortelduif se koer van die Torah nie.  So die Christendom van vandag kan maar vergeet.  Hulle moet ook eers Amalek  uitwis en die 19 na 91 omdraai.  Die Esther Purim 127, soos Sarah  se 127 jare se leeftyd, moet eers gered word.

Die 127 nasies wat Amalek sonder die Torah, beheer, moet nou deur Esther verander word na die 127 nasies wat Sarah se 127 jare beheer.  Sarah en Abraham.  Die vuurbal wat die twee stappe ingang in Kanaan in bevestig.  Die besnydenis bevestiging van Abraham en die 127 jaar leeftyd van Sarah  bevestiging.  Dus die 1+2+7=10  Sephiroth en 1x2x7=14 Shabat bevestiging.  So Michael moet nou veg om die draak wat die Christendom geskep het nou om te bou word sodat die die liggaam van Mosheh, die Vav, wat uit beide die offers bestaan, as die Yechidah 37 een liggaam funksioneer.

So die nuwe vlam wat nou reeds gebrand het, die Christendom se positive evil moet nou live gemaak word, voordat die Vav liggaam ook in Kanaan sal kan ingaan. Daarom moet Benyamin die prooi verskeur en die buit uitdeel.  Die prooi het van die nuwe bos wat met die nuwe vlam gegroei het, geëet.  Die 9 meer van die sirkeltjie se 45, wat meer is as vierkantjie se 36.  Die nuwe Tet(9)  tye lewe van die vlam van die bos wat nou gebrand het sonder die reëls of Torah, van die gloeiende kool in die stam van die bos, moet nou aangepas word by die Torah sonder dat die nuwe vlam lewe nou verlore gaan.   Dit is wat beskryf word as die orale Torah.  Die vlam letters se vlamme. Torah, die vlamme beweeg en lewe in die ewige lewensgroei proses.  Die skriftelike Torah, die stam sonder die vlam, die Mosheh Vav liggaam wat nou nog moet volg, moet nou by die vlam aanpas.  Daarom word een van die belangrikste riglyne in die Torah nie verstaan nie. Dit is: Jy mag op Shabbat geen vreemde  vure voor My aansteek nie. Die vlam wat Shabbat moet brand, moet die vlam van die bos van Mosheh wees, sodat die hout se kool en die vlam kan ooreenstem. Die Yahshua eerste vlam deel moet kom vanaf die Mosheh hout deel en moet die Mosheh hout deel aanvul, nie verwerp of ‘n vlam van ‘n vreemde hout wees nie.

Kom dat Storetjie die groot geheim op nog ‘n manier storie.  Die Yechidah getal is 37; dus die finale eenheid van  die Program is dus 37.  Die 3×12=36 lengte wat ‘n Program duur volgens die vierkant, die Torah kant.  Dus kort daar nou 37-36=1 om die Yechidah 37 te bereik. Die 1 is nou die Aleph(1) wat kort.  Die Aleph(1)is deel van die Yud Aleph wat die Yahshua of sirkeltjie of 15×3=45  deel uitmaak; dus die 45-36=9 deel.  Die 9 is nou weer die Tet(9) wat die  Tet en Vav deel van die Mosheh deel uitmaak.  So wat is die 9 van die Tet nou?  Dit is een volle 9 tye Program wat voltooi is; een volle spiraal siklus.  Een volle kwantum wat voltooi is. Een volle  Beit wat nou ‘n Aleph(1) skepping word; een volle 36 wat nou 36+1=37 Yechidah word.  Dieselfde vlam van dieselfde hout van dieselfde bos wat brand. Nie ‘n vreemde vuur nie.  Nie ‘n ander god wat die program uitgelei het nie. Nie die Pous se Christendom Kerk se bos nie.  Hierdie is die EK IS Bos en die EK IS se vlam, dus die 702 Shabbat Name vlamme.  Nie ander vlamme as die 702 op die Shabbat nie.

Die infinite Yud Hei, Yud(10)+Hei(5)=15 word nou die finite 15 Tet Vav; dus Tet(9)+Vav(6)=15.  Tav die laaste vlamletter, staan beken as the impression that is the secret of simple faith in Yud Hei or Yah’s ultimate omnipresence, the infinite present in the finite, for there is none like unto Him.  Faith passes in inheritance from generation to generation.  (Daarom is die kontrak nou aangegaan om die erfporsie). The initial impression of true faith was that which was stamped upon the soul of our first father Abraham. The first of all believers.

Met die geloof koop Abraham die grot van Machpelah vir Tav 400 sodat Sarah 127 daar mag wees met Esther se 127 aan die einde of Tav.  Die geloof dat aan die einde...the final culmination of the flow of divine wisdom in the soul after all is said and done, is the majestic revelation of the infinite treasure house of simple faith. Aleph Mem Vav Nun Hei in Hashem’s absolute omnipresnce below innate in the soul of Yisrael, Yud Shin Resh Aleph Lamed.  The culmination of truth Aleph Mem Tav Emet and simple faith, is the secret of  the Tav.  All follows the seal Tav in the secret of the returning light  from Tav to Aleph forming the Word cell.  Tav Aleph, the dark cells where Hashem stores his essence Torah is the impression the Tav of divinity.  Yisrael is the impression, the Tav of Torah.  Divinity word verkry deur die geheim van Tav Shin(=700) stilte van Chashmal.  Tav Shin Mem lamed(=770) die heilige stilte van die skriftelike Torah en die liefdevolle kommunikasie van die orale Torah tussen siele.

So wat beskryf dit alles?  Dit beteken dat die gelowige nasate van Abraham en Sarah nog bestaan, maar dat hulle geloof misbruik word.  Die tyd het nou aangebreek dat die sterk geloof nou na die Emet waarheid van die Shin waarheid van 100% draai.  Hier in die punt van Afrika is nog van die Abraham gelowiges. Hulle moet nou net weer die besnydenis verbond doen, die kontrak sluit, die genade alleen geskenk lieg van die Christendom kerke in plaas van die Yisrael volk kontrak gelowiges

Die gelowiges moet net weer die kontrak van Abraham soos bevestig met die vuurbal, nou herbevestig. Yahshua en die volk moes voor hulle oor die jordaan gegaan het die kontrak van Abraham herbevestig. Yahoshua, die jong koning en die volk moes jare later toe hulle weer die Torah gevind het en teruggekeer het, die kontrak van Abraham herbevestig.  Nou met die openbaring van die Emet waarheid en die teken van die vuurbal, moet die kontrak van Abraham en Sarah weer herbevestig word.  Hoe moet dit gedoen word?  Die Torah moet weer gelees word. Die mans moet hulle weer laat besny. Die vrouens moet soos Esther weer voor die huidige koning van die wȇreld intree vir die volk Yisrael.  Dan sal die huidige heerser ook wakker lȇ in die nag, en vra dat die geskiedenis vir hom voorgelees moet word.  Mordechai sal ingeroep word, die Purim, die 127 van Sarah sal in die 127 van Esther bevestig word.  Dit is die geloof van Benyamin wat nou in Storetjie praat. Wie saam dit glo, sȇ Amen!

AMEN!

Nou volg nog ‘n groot geheim: die stam van Dan Dalet Nun is die stam wat laaste trek.  Dan moet al die verlore siele wat agterbly wanneer die 72 Name lig of wolkkolom beweeg, bymekaar maak en saambring.  Die letter Tav is opgemaak uit die Dalet en Nun, dus die stam Dan.  Malchut is die laaste Sephiroth; Malchut se laaste letter is ook Tav of Dalet Nun.  Ons weet ook reeds die einde, Tav is in die begin, Aleph vervat of ingesluit.  Tav bestaan uit Dalet Nun.  Die naam van die Malchut koning is Adonai אדני Aleph Dalet Nun Yud.  Die Dalet Nun is die midelste twee letters.  Die Aleph Yud is die eerste en laaste letters; dus die Yud Hei Vav Hei, se  Vav Hei wat met die vuurbal kontrak nou Yud Aleph   geword het.  Die Dalet Nun middel letters of Tav, kan dus die vals Nun(50) bevat, die aborsie Nun, die Nun wat die Mashiach is wat te gou gebore wil raak.  Die Dalet Nun is ook die stam van Dan, wat skoon maak, wat opruim, wat die volk inbring.

Nou  bestaan daar twee tipes Malchutte.  Die Malchut wat nou geskep word sonder die volledige Torah, die ego Christendom Malchut met die Dan Duitse stam  wat voor trek, maar ook agter skoonmaak en bymekaar maak, want dit is dieselfde ding.  Die Duitser Dan druk die Bybel eerste, daarom het die Tweede Wȇreldoorlog se Heil Hitler, heilig Mashiach reeds plaasgevind. Die Dalet Nun van die vals, te vroeg, selfgeskepte Malchut energie het oorgeneem.  Die ware Abraham verbond Malchut en Mashiach moet nou kom, maar eers wanneer die Ego deur die Ek oorwin is.  Dit kan net binne die ware Torah gebeur. Binne die Abraham Sarah 127.  Die ware Malchut Adonai Havayah.

Let mooi op na die verskil tussen die twee Malchutte:  Self conscioussness and ego are the expression of the Malchut Kingdom of every World and creature…(elke enkeling of elke volk se geskepte koningkryk, soos talle al gekom en gegaan het: die Helene, die Romeine, die Britte, die Duitsers, die Amerikaners wat nou oppad uit is, dit hang nou af of hulle grasieus hulle koningkryk gaan prysgee en of hulle die hele wȇreld nou saam met hulle val gaan meesleur.   Daarteenoor staan die:

‘Your Kingdom is the kingdom of all worlds’ means that the divine Malchut stamps its impression and seal upon every subsequent created Malchut.  The power of this impression of divine Malchut in every creation, gives it the power to choose to transcend its own  finite ego and subdue itself, and thereby identify and unite with the true Malchut of Adonai Havayah kodoish Hashem. AHYEH, YHVH, die Shabbat 702 Name.  The consciousness of this impression produces an awareness that there exists something beyond, something much more essential than anything we can comprehend. The feeling of beyond entails the sense of individual as well as universal purpose.  The true source, desire, and motivation of Teshuvah.  Even one moment’s  experience of this sincere feeling of beyond, stamp its  mark on the soul forever.  Imbued with this power, one shall eventually come to stamp the eternal mark of his divine soul on creation.

Wat beteken …to stamp the eternal mark of his divine soul on creation?   Dit beteken dieselfde as die 19 van evil Bilaam wat nou 91 live gemaak word.  Kain is gemerk, wat keer dat hy nie volgens die Torah dadelik moes sterf nie.  Die merk Tav wat uit die Dalet en Nun bestaan.  Maar die merk van lewe is Hei Tav Vav, dus live, maar evil is Tav Hei Vav, dus chaos.  So net soos Esther met Purim  in die 127 die 19 evil Amalek Bilaam omgedraai het na 91 live, kan die David ware koningkryk nou die chaos Tav Hei Vav evil omdraai na live Hei Tav Vav.  Net soos die regs om evil nou omgedraai kan word na regs op om live toe.  Hierdie toon alles hoe presies die Torah gevolg moet word.  Selfs die volgorde is belangrik. Baie belangrik. Die tye is belangrik. Die veertig dae wag vir Mosheh by die vortexpunt is belangrik.  Die vernietiging van die wat te haastig is met hulle goue kalf wat nie vir die Torah en Mosheh wil wag nie, en nie bekommerd oor hom is nie, maar eerder met hulle goue kalf godsdiens voortgaan.

Luister wat is die opdrag; die merk van die lewe:  On this mark we find in the prophesy of Ezekiel. ‘And Hashem said to him, go through the midst of the city, through the midst of Yerusalem, and set a mark Hei Tav Vav upon the foreheads of the men who sigh and cry for all the abominations done therein.  Slay old, young men, and maidens, children and women. (Geen genade indien die merk nie op voorkop is nie) But come not near any man upon whom is the mark Bei Tav Vav.  The mark of life stamped upon the forehead of the Tzadik remains impressed upon him even in his apparent physical death.  Tzaddikim in their death are called alive.  The evil in their life are called dead.

So die merk word slegs verkry deur drie dinge wat gedoen moet word om dan die Tav en die Vav en die Hei te bekom.  Die drie essensiële dienste wat die siel moet doen om die merk te bekom is Teshuvah, Tav Shin Vav Beit Hei; Gebed, Tav Phei Lamed Hei; Torah, Tav Vav Resh Hei.  Al drie begin met Tav.  In die drie vereiste optredes wat die drie, Abraham, Yitschak en Yahkob gedoen het, is die vierde weggesteek, die handeling van koning David.  Die handeling van die totale rectification van Koning David in Malchut.

235

RECTIFICATION VAN KONING DAVID

Bogenoemde beskryf in gewone taal die begrip dat iemand maar slegs die Torah regtig kan  verstaan as hy of sy eers die Torah gebreek het, eers chaos veroorsaak het.  Wanneer hy of sy dan vasbyt in geloof en die stukke optel en weer inmekaar sit, maar hierdie keer nie net reg nie, maar beter inmekaar sit, dus die rectification van koning David doen, dan eers het hy die Torah les bemeester, dan het een die  Tav laaste opsommende en samevattende letter, die Tav, nou verdien.  So die program se volgorde word verander. Abraham, of, Abrahamentho, of Yahoshua was nou eerste, ondervinding is opgedoen, die positive 9 evil ondervinding is opgedoen.  Hoekom evil, maar wel positief?  Want die ondervinding van die Christendom is sonder die Torah gedoen, die Vav van Mosheh kort nog.  Maar nou is daar die goeie nuus: die rectification van Koning David van die foutiewe chaotiese geskepte Malchut, wat nou omgedraai kan word na die korrekte en verbeterde ware Malchut van die Koning van die Konings.  Slegs die geloof in die bewussyn, die Daat van kennis opgedoen, wat nou in lyn gebring word met die Chokmah wysheid en Binah insig en die ware Daat van die volle samevattende Torah soos in Tav, uitgeskyf as Tav Vav op die voorkop, die derde oog te sien is.  Die Hei as ryp vrug is ook daar. Fantasties.  Slegs hierdie handelinge kan die doodmaak van kind, vrou, man  jonk en oud verhoed in Yerusalem.

Bogenoemde beskryf ook nog ‘n groot geheim:  omdat die volk nie wou wag vir die volle 40 dae by die gee van die volle Torah vir Mosheh nie, is hulle goue kalf Christendom godsdiens nou ook die volle 40 dae Torah Insig en Wysheid en Daat kort.  Mem(=40).  So die Torah begrip van ‘dan moet julle tel 7×7 Shabatte (=49) dae, wat die Yoibel dag 50 moet word.   Sonder die volle Torah van Mosheh, en net met Yahoshua wat ingegaan het, sal die 7×7 nou 49 gee, dus die 9 positive evil wat geleef is op die 40 Mem Aarde of Malchut.  So die positive evil 9 van die Christendom of Yehoshua wat reeds oor die Jordaan is, moet nou live 9 gemaak word.  Maar nou kom die groot geheim waarvan die Christendom evil 9 nou ook nie die volle prent het nie.  Die Christendom het ‘n halwe waarheid prent van die ‘opstanding’ soos hulle dit noem. Omdat hulle nie die hele volledige prent het nie, is hulle beeld van hoe en waar en wat die opstanding ten volle behels, nie volledig nie.  Die Christendom wat sonder die Torah van die Vav liggaam wat Mosheh voor gewag het funksioneer, moet nou vir hulleself ‘n sisteem van sondeloos en sonde skep.  Met net die Yahoshua deel van die diere offers van Abraham met die vuurbal, het die Christendom ook net ‘n halwe beeld van die totale eenheid van die ware Godheid.  Die leemte van die tortelduif en offers van die Mosheh Vav kant, word nou gevul deur die geskepte Satan met sy sonde.  Maar in die volle Emet waarheid wat met Tav eindig, is daar net die EEN. Buite hom is daar niks.

Daarom het die Christendom ook geen benul van Teshuvah nie. Hulle 7×7=49 se 9 evil sonde moet nou net vergewe word weer na nul toe.  Daar is net minus 9 na 0 toe; die Christelike vergiffenis van sonde.  Die Godheids begrip van die Christendom is:  God het sy volk Yisrael geskep en die Torah gegee.  Maar die Torah was te moeilik, toe faal Sy skepping hom en toe red Hy hulle nou maar net weer in ‘n opgestane liggaam in.  Die Christen kerk het nou die Yisrael Program vervang.  So die hele eenmaal lewe, met sondeval, genade red, na terug by Jesus, is nou die hele verhaal.

Maatjies, dit is nou ongelukkig so ver van die Emet wat met Yav eindig, volle waarheid af, dit is hartseer.  Die volle Shin 100% waarheid is so pragtig en mooi en groot en sinvol.  Die volle opstanding van die minus 9 as die nuwe 50; nie net herstelde sonde gevalle Christendom verhaal nie.  Die Teshuvah waar minus 49 nou nie net plus 49 gemaak word nie, maar plus 50.  Die Tav einde maar ook Aleph begin, nuwe kwantum begin, sal Storetjie nou verduidelik.  Die opstanding is nie net ‘n nuwe wese in ‘n volgende kwantum in nie.  Die opstanding van die Tav, die opstanding van die David rectification, is nie net nog weer ‘n nuwe liggaam nie.  Die finale Tav wat Aleph is is nou soos volg:

Die oneindige onbeskryflike NOT Nothingness bring ‘n klein stukkie van homself voort in die ruimte en tyd en afstand wat Hy in homself geskep het.  Dit vorm dan die uitvloei vanuit die eerste Kether na die tien Sephiroth tot by Malchut, die materiële geskepte koningkryk.  Wanneer Malkut dan perfek volgens die Torah gekorrigeer is deur David, die Tav van Teshuvah, die Tav van Torah, die Tav van gebed, alles saam, dan stimuleer die gekorrigeerde  Malchut koningkryk nou die NOT die Nothingness. Wat vir ons darkness is, Binah se donker kant is; nou weer nuwe lig wat uit die donkerte na vore gebring word.

Hier volg die groot geheim. Die ware Emet nuwe liggaam, die ware David gekorrigeerde Malchut nuwe opstanding, is in die splinternuwe donker waaruit nou splinternuwe lig na vore kom, splinternuwe lewe na vore kom.  So die opstanding in die gekorrigeerde David Malchut koningkryk is splinternuut!  Nie die Christendom se ou herstelde wese wat misluk het en uit genade maar net gered is nie.  Die David Malchut nuwe liggaam is die vuurbal kontrak, splinternuwe liggaam en wese en lewe.  Ons het nie eens ‘n manier om die begrip nou te beskryf nie.  Begin die Maatjies die groot, groot verskil te verstaan tussen die Tav van die Torah, Teshuvah, gebed, rektifikasie?  En die Christendom se namaaksel opstanding?

Die woord Bybel, babbel, verwarring is dieselfde.  Daar is ‘n groot verskil tussen her-inkarnasies gedurende ‘n Program tot en met voltooing van die program.  Daar is na voltooing van ‘n program, nou die opstanding as’ n totale nuwe wese met nuwe lewe, nuut uit die NOT of Nothingness, wat heel nuut geskep word, voortgebring word.   Maar met die Christendom se Sanlam net een lewe geldmaak lieg stories, is dit nou moeilik om die waarheid bekend te maak.  Daarom moet daar eerder die vermenging van waarheid plaasvind.  Net sommer so een verbasterde opstanding en die David Malchut gekorrigeerde finale nuwe liggaam met nuwe lewe uit nuwe donker wat nuwe lig word.  Maar sonder die wysheid en insig en Daat van die Torah, is dit nie moontlik vir die Christendom om enige iets van die Tav Emet Shin 100% waarheid te bemeester nie.  Die liggaam van Mosheh saam met die Torah, moet nou ook oor die Jordaan kom; die vuurbal van die volledige kontrak toon dit nou.

Dit neem 20 letters om halfpad by 200 te kom, dan neem dit net 2 letters om tot by 400 Tav, die einde te kom.  Die 2 letters is Shin en Tav.  Die 2 letters Shin(300) + Tav(400) = 700. Een Shabbat 700 bevat dus die helfte  van die data om die hele Program te red.  Wanneer daarop gelet word hoeveel ontwikkeling die laaste 200 jaar plaasgevind het teenoor die vorige duisende jare, stem dit ooreen.  So ons kan dus ook teen versnelde tyd inhaal met die rectification van David in die laaste fase van die Program.  Ons moet net die inhoud van die laaste twee letters, Shin en Tav, in diepte bestudeer en bekend maak.  Bv. die baie interessante aanhaling uit The Alef-Beit  Jewish Thought revealed through the Hebrew Letter, Rabbi Yitschak Ginsburg

In addition Tav, the impression: is at the level of souls, the secret of reincarnation, the impression of previous lifetimes on one’s present lifetime.  Occurrences and situations of this lifetime serve to rectify blemishes. The return of lost items of previous lifetimes, in addition to one’s consciousness service of Torah and Mitzvot.  The blemish: Mem Vav Mem related to Mem, inherent in the impression Tav.  The secret of death Mem Tav comes to life or becomes rectified by divine providence symbolized by Aleph and the soul’s experience of Hashem’s presence in one’s  present lifetime.

The essence of rectification depends solely on one’s divine consciousness in the present lifetime.  One must experience the existential freedom of the present from the past by the infinite power of the omnipotent One, in order to rectify the blemish inherent in the impression of the past.  When resurrected, the blemish itself, the Mum, opens its scar to issue Mem, the living waters of Torah insight.  No one is wise in Torah, but the master of traumatic experience, and cannot understand the law unless one has stumled over it, thus has failed to perform it.

So met die insig en Daat kennis, kan Storetjie nou na die laaste 100 se geskiedenis kyk.  Die een helfte offers, die Yahoshua helfte met die duifie wat nou oor die Jordaan gegaan het met die Yud kop en Aleph tot beskikking, maar sonder die Vav liggaam van Mosheh en die Torah, gaan nou voort met die Program.  Die stam van Dan of Dalet Nun of Tav laaste letter en die Shin van die Mashiach Nun aborsie te haastige begrip, voel die einde van die Program se koms aan.  Die Dan stam begin kriewelrig raak.  Hulle het nie meer insig as die Yahshua begrip wat eerste oor die Jordaan getrek het nie. Die ander stamme wat wel die Zohar inligting het en die Kabalah inligting het, en die Torah inligting het, het dit ook nog nie vir die stam van Dan gegee nie.  Dan begin nou bymekaar maak; Dan begin die 1000 jaar vrederyk van Jesus se skoonmaak en bymekaarmaak handeling, soos wat hy dit sonder die Torah helfte verstaan.  Daar glo Dan met hulle Heil Mashiach dat hulle reg doen en daar beleef die wȇreld die Tweede Wȇreldoorlog!

Wat is die resultaat?  Baie is uitgewis wat nog nie die merk van die lewe op hulle voorkoppe het nie.  Daar het wel nou van die Mosheh Torah kant af, geskrifte beskikbaar geraak vir die Yashua kant.  Die Zohar, Kabalah, die Aleph Tav, The Cosmic Doctrine, die Yochananda Autobiography, die Keys of Enoch, ens.  Maar daar is nog steeds die Juda stam wat die Dan stam nou vervloek oor die  Tweede Wȇreldoorlog, sonder om te besef dat hulle net so skuldig is deurdat hulle nie ook reeds volgens die eindtyd begin optree het nie.  Die twee halwe offers weerskante die vuurbal, moet weer een word.  Die duifie en die tortelduifie moet weer saamsing.  Die Amerikaanse voorbokke Christendom voel al weer dieselfde energie deurkom en sien hulleself nou weer as die inbringers van die Jesus Maschiach Ryk, maar sonder die totale prent van die Abraham verbond soos wat Koning David die finale Malchut rektifikasie gaan maak, sal dit maar net weer die aksie wees soos bekryf as: Slay the old men, the young men, the children, the maidens…

It will be seen then that the goal of evolution is the development of consciousness which can unite with the Logoidal consiousness and pass from the phase of the reflected or projected existence, a phenomenal existence to that of a real noumental existence in the cosmic state.  This can only be achieved when the entire manifested universe is perfectly synthesized, this represents the night of Brahma.  Dit is Twilight en nag…

When the entire manifested Universe is perfectly synthesised. (Tav is 400. Die 400 word reeds met die vuurbal bevestiging van die kontrak tusssen Hashem en Abraham genoem. Die 400 jaar van bannelingskap.) The number 400 first appears in Torah in the covenant between the pieces, Hashem’s first covenant with Abraham, in which he promised him the Land of Yisrael.

Let mooi op wat hier staan: die Land van Yisrael.  Hier het ons te doen met die geheim van die (4)Dalet, die (40)Mem en die (400)Tav.  Dus die mens Abraham en die land Yisrael.  Letter Tav toon die verhouding; die Tav bestaan uit Dalet, die land en Nun, die mens.  Die kontrak dat die nageslag van Abraham die land, die Natuur ook sal beërf, sal bemeester, sal red, vanaf chaos na die perfekte ombou.  Abraham se nageslag sal die 400 gevalle stukkies Lig wat ook die Natuur genoem word, ook omdraai en red.  Yitzack het twee seuns: Esau en Yahkob.  Esau is die reïnkarnasie van Kain en Yahkob is die reïnkarnasie van Abel.  Die geskiedenis probeer hom nou weer herhaal, maar wat gebeur die keer nou na die vuurbal verbond, die vuurbal wat nou weer aan ons getoon is?  Die tweede naam van skrywer van Storetjie is Yakob.  Esau is die Natuur.   Esau kom met die 400 om Yakob dood te slaan.  Die 400 is die chaos gevalle sparks wat die land of die Natuur genoem word.  Die domein die veld; Esau is die man van die veld, die Natuur.  Maar die keer wen Adam, die Natuur.  Ons moet die Natuur orden, ons moet nie die Tav(400) sparks minag nie.

Ons het nou die Natuur se domein, die 400 van Esau binne gedring; ons het die atoom se kern gesplit. Nou kan ons dat Esau as Kian,  ons Yahkob as Abel weer doodslaan met die kernbom, of ons kan nou die Natuur orden en benut.  Met die split van die kern van die Natuur, met die ingaan in die mikro chip, nano chip, het Yahkob nou die bewussyn van Easau binne gedring.  Die vierkantswortel van die Tav(400) is 20, want 20×20=400 en 20 is die letter  Caf en Caf eindig die eerste pilaar van 11 letters.   Tav eindig die tweede pilaar van 11 letters.  Daar is dus met die vuurbal se Verbond met Abraham wat nou weer bevestig is, ook die twee kolomme letters weerskante:  die Aleph tot Caf 11 letters een kant, en die Lamed tot Tav 11 letters anderkant.  Gaan die vuur van die Natuur of Kain of Esau nou weer die Abel of Yahkob dood slaan?  Gaan jaloesie nou weer oorhand kry?  Gaan selfsug  seëvier?  Gaan die nano kennis nou gratis vir almal die Torah geheime bring, of gaan die magsug van ‘n paar die nano kennis beheer en die res onderdruk en slawe maak?  Die oog van die monster wat almal dophou?  Die evil eye van Esau of die live eye van Yahkob?  Maar daar is goeie nuus:

Through the merit of Yahkob’s 20 year service of elevating the divine sparks enclothed in the trail of exile, he possessed the power to subdue Esau and his four hunderd men.  These subsequintely dispersed, and later appear in the Tanach,  reincarnated now at the true level of souls, in the four hundred  men of David.  David himself, is the rectification of the red one, (die rooi bal teken wat nou gesien is, is die bevestiging van die finale korrigering van David, die koninkryk van Esau.)

Ons het dus nou die Tav in die Tanach.  Die Tav in die Torah,  die Tav in die Teshuvah, die Tav in die gebed,  die Tav in die David rectification van David, die  Esau rectification, die land van Yisrael rectification, die Natuur rectification, die evil eye na live eye rectification.  Die ogies van die tortelduifie wat die Torah sing,  die duifie van Geburah en die ogies van die wit duifie van Chesed.  Dit is interessant dat dit maar altyd die Tav 400 kant is wat as die Dalet Nun die kern begin split.  Einstein wat die eerste vuurpyle gebou het en op die maan geland het. Werner von Braun, ens.  So die begin en die einde wat in mekaar verskuil is, die Tav en die Aleph.  Nou moet ons weereens teken van die rooi vuurbal baie meer intens bestudeer.  Let baie mooi op wat die opdrag aan Ezekiel is: die wat hulle kwel en besig hou met die dinge, is die wat gemerk word en nie uitgewis word nie.  Kom Maatjies laat ons besig raak met die dinge van belang; die Bybel is nie net ‘n geskiedenis boek nie, die Bybel is ‘n lewendige organisme, dit is lewende Letters, al 600,000 van hulle.

Die Maatjies wat hulleself nou in die punt van Afrika bevind, hier tussen die getroue gelowige Christendom wat nou vas glo dat hulle ewig sal lewe en sal opstaan in die Ewige Lewe, wat glo hulle is nou gered en hulle nie bekommer oor die Land van Yisrael, die stad van Yisrael Yerusalem, wat nie gered is nie.  Die Christendom wat net die duifie kant se Yahsua Mashiach aangeneem het en hom glad nie bekommer oor die tortelduifie David Mashiach nie; die herstelling van die Rooi een nie; die 400 gevalle, gebreekte stukkies sparks nie.  Daarom moet die Maatjies wat belangstel, nou betrokke raak by die wakkermaak proses.  Die vertel van die Storetjie van die rooi bal vuur wat oor die kop van die Suidpunt gegaan het, om aan te dui dat die tweede halwe deel offers se tyd ook nou aangebreek het.  Die deel van die recification of David.  Die ander helfte offers moet dit nou hoor.  Die Christendom moet dit nou hoor.  Maar dieselfde geld vir die aanhangers van net die skriftelike Torah, die sogenaamde Jodedom.  Gaan die Capstone boodskap hier vanaf die Kaappunt nou uitgaan na die res van die piramiede?

Nog ‘n geheim is besig om na vore te kom op hierdie stadium van Storetjie. Om die geheim te verduidelik moet Storetjie weer by die Yud Hei Vav Hei begin waar met die rooi vuurbal verbond en verdeling van die offers verdeel die in Yud Hei en Vav Hei.  Dan verander die Yud Hei in Tet Vav, dus Tet(=9) en Vav(=6).  Vav is die liggaam van Mosheh, wat die liggaam van die volk as Adam is. Maar Tet 9 is die tyd, die 9 sye van Vlak 7; die finite al digter geskepte.  Die hele Adam Kadmon as ‘n Woningswȇreld skepping.  Dus die Natuur deel, die heelal deel, die land (9) waarin die Vav(6) woon; die 9 insig en die 6 insig waarin die Yud en Aleph woon.

Dit is juis omdat beide die Christendom en die Jodedom nie die geheim ten volle ken nie, dat die Jodedom, die Sadduseers en Fariseers het,  en die Christendom die verwarring oor die geestelike en vleeslike Yisrael het en of die Hemel nou geestelik of vleeslik is.  Die  verwarrings heers omdat die diepte van die geheime van die Yud(10) Hei(5) wat die Zohar Boek 15 word, wat genommer is Tet(9) Vav(6) = 15, en ook  Vav(6) Hei(5) = 11 wat dan Zohar Boek 11 word, wat genommer is met Yud(10) Aleph(1) = 11, wat ook elke kolom letters se getalle is. Die 11 letters van Aleph tot Caf en 11 letters van Lamed tot Tav.  Dus nou met die rooi bal vuurverbond moet die twee helftes weer een word. Al vier letters van Yud Hei Vav Hei en van Tet Vav Yud Aleph.  Nou waar word die geheim ook gegee?

Die geheim word ook gegee in die vier mans en vier vrouens,  die vier huwelikspare;  die agt mense Adam en Chavah,  Abraham en Sarah, Yitzack en Rivka,  Yahkob en Leah; die 50 hekke na elkeen.

The 50 Gates of Understanding, of which is said, if there is no knowledge, there is no understanding.  The 50 gates of husband knowing wife, and the 50 gates of wife knowing husband.  The total of 100 gates.

Daar is 4 pare, dus 400 Gates of Understanding.  Abraham het 400 betaal vir die grond van die grot van Machpelah. Daar is die vier lewende Tzadikim in die grot; dus 4×100 of ook 8×50.  Daarom is dit so belangrik dat die 7×7 nou nie 49 bly nie, maar 50 word.  As daar nie Daat kennis opgedoen word nie, is daar nie Understanding nie, insig nie, begrip nie, shemah nie.  Die vorige eienaar Efron die Hitite, is hier ook die evil eye en Abraham is die live eye.  Dit is dus duidelik dat al 8 letters nou die eenheid vorm.  Daar mag nie een van die 8 funksies uitgelaat word nie.  Die volle insig moet bemeester word, die volle kennis moet dus bekom word.

Hierdie is 8 of 4 pare, waarvan David nou die herstelde Adam is en Batsheba nou die herstelde Chavah is.  Daar is egter nog nuwe geheime; die Jodedom het nou al die pragtige informasie vanaf die Torah Mosheh kant af wat die Christendom moet bemeester, maar die Christendom se ware Yahoshua as die Yahoshua wat nou al oor die Jordaan getrek het en die Yahoshua wat die volk weer die Torah laat ken het, en die Yahoshua van 2000 jaar terug se vordering moet nou bygesit word by die Jode se kennis.  Nou praat Storetjie nie van die vals 25 Desember Jesus nie, maar van die ware beeld, soos wat die seun van die vrou Rachel, naamlik Benyamin nou reeds in Storetjie na vore bring.  Hier waar die Jodedom nou halt roep by die 8 of laaste vrou Leah en Yahkob, en dan net alles verder oorplaas na die koms van die Mashiach eendag, moet Storetjie nou die feit beklemtoon dat Yahshua reeds oor die Jordaan gegaan het.  Dat daar nou nog die Rachel onvoltooide faktor is wat moet bykom.

Die feit dat Benyamin die Yahshua kant van die offers eers moet verskeur en suiwer, asook die Mosheh kant van die offers ook moet verskeur en suiwer, maak die werk van die Seun van Rachel,  wat ook nie by die ander begrawe is nie,  nou baie moeilik.  Die verskeur van die Yahshua kant, is die verskeur van die te haastig, te vinnig in die toekoms weghardloop.  Die verskeur aan die Mosheh kant is die verskeur van die verstarde en in die verlede verknogte, skriftelike vasgenaelde.  Die twee kante van die offers moet mekaar nou begin ontmoet.  Die twee heel duifies moet nou help.  Die Amerikaners en die Jode het tog darem ‘n verbintenis.  Daarop kan versigtig nou regstellings kom en voortgebou word.  Die Engelse het ook na die oorlog, die Heilige Land weer oopgemaak vir die Jode.  Storetjie gebruik nou maar die beskrywing ‘Jode’ om die Mosheh deel van die offers wat later volg, te beskryf soos hulle vandag bekend staan.  Die stam van Yisaskar staan bekend as die kenners van die Torah.  So dit is nou die optrede van Benyamnin tussen die voorbokke, hardekwaste Dan eenkant en die stoere Yisaskar, anderkant.  En alles moet nuut gemaak word; nie hernu word nie, nuut uitgedink en gemaak word.  Dit is ‘n nuwe Aarde en nuwe Hemele.  As ons by die Jode se vier pare in die grot vashaak, het ons net die ou Yisrael Aarde. As ons na die Christendom se Hemel toe hardloop het ons net die ou Hemel en glad nie Aarde nie!  So wat nou gemaak?  Storetjie moet nou Rachel en Yoseph en Benyamin se raad inroep. Dit is al raad…

King David comprises each of the three services  of Tav Kuph Vav Nun (Tikkune) rectification.  In particular, his rectification derives from the Teshuvah, Tav Shin Vav Beit Hei of Abraham, the first man to fully return to find himself in Ha shem.  The word Hei Tav Vav itself is a permutation of Tav Hei Vav (Tohu) Chaos.  Just the opposite of Tav Kuph Vav Nun, Rectification. 

 Gen.1:2 ‘Die aarde het woes en leeg geword.’ Chaos het geheers. The proper permutation of the initially chaotic elements or letters of Tav Hei Vav is thus  Tav Hei Vav – Hei Tav Vav.  This is the secret of this rectification.  Hierin is ook die geheime van Qabalah en die 137 en die 37 Yechidah en die kwantum Aleph(1) en die konstantes van 137 opgesluit.

 

235

RECTIFICATION VAN KONING DAVID

Bogenoemde beskryf in gewone taal die begrip dat iemand maar slegs die Torah regtig kan  verstaan as hy of sy eers die Torah gebreek het, eers chaos veroorsaak het.  Wanneer hy of sy dan vasbyt in geloof en die stukke optel en weer inmekaar sit, maar hierdie keer nie net reg nie, maar beter inmekaar sit, dus die rectification van koning David doen, dan eers het hy die Torah les bemeester, dan het een die  Tav laaste opsommende en samevattende letter, die Tav, nou verdien.  So die program se volgorde word verander. Abraham, of, Abrahamentho, of Yahoshua was nou eerste, ondervinding is opgedoen, die positive 9 evil ondervinding is opgedoen.  Hoekom evil, maar wel positief?  Want die ondervinding van die Christendom is sonder die Torah gedoen, die Vav van Mosheh kort nog.  Maar nou is daar die goeie nuus: die rectification van Koning David van die foutiewe chaotiese geskepte Malchut, wat nou omgedraai kan word na die korrekte en verbeterde ware Malchut van die Koning van die Konings.  Slegs die geloof in die bewussyn, die Daat van kennis opgedoen, wat nou in lyn gebring word met die Chokmah wysheid en Binah insig en die ware Daat van die volle samevattende Torah soos in Tav, uitgeskyf as Tav Vav op die voorkop, die derde oog te sien is.  Die Hei as ryp vrug is ook daar. Fantasties.  Slegs hierdie handelinge kan die doodmaak van kind, vrou, man  jonk en oud verhoed in Yerusalem.

Bogenoemde beskryf ook nog ‘n groot geheim:  omdat die volk nie wou wag vir die volle 40 dae by die gee van die volle Torah vir Mosheh nie, is hulle goue kalf Christendom godsdiens nou ook die volle 40 dae Torah Insig en Wysheid en Daat kort.  Mem(=40).  So die Torah begrip van ‘dan moet julle tel 7×7 Shabatte (=49) dae, wat die Yoibel dag 50 moet word.   Sonder die volle Torah van Mosheh, en net met Yahoshua wat ingegaan het, sal die 7×7 nou 49 gee, dus die 9 positive evil wat geleef is op die 40 Mem Aarde of Malchut.  So die positive evil 9 van die Christendom of Yehoshua wat reeds oor die Jordaan is, moet nou live 9 gemaak word.  Maar nou kom die groot geheim waarvan die Christendom evil 9 nou ook nie die volle prent het nie.  Die Christendom het ‘n halwe waarheid prent van die ‘opstanding’ soos hulle dit noem. Omdat hulle nie die hele volledige prent het nie, is hulle beeld van hoe en waar en wat die opstanding ten volle behels, nie volledig nie.  Die Christendom wat sonder die Torah van die Vav liggaam wat Mosheh voor gewag het funksioneer, moet nou vir hulleself ‘n sisteem van sondeloos en sonde skep.  Met net die Yahoshua deel van die diere offers van Abraham met die vuurbal, het die Christendom ook net ‘n halwe beeld van die totale eenheid van die ware Godheid.  Die leemte van die tortelduif en offers van die Mosheh Vav kant, word nou gevul deur die geskepte Satan met sy sonde.  Maar in die volle Emet waarheid wat met Tav eindig, is daar net die EEN. Buite hom is daar niks.

Daarom het die Christendom ook geen benul van Teshuvah nie. Hulle 7×7=49 se 9 evil sonde moet nou net vergewe word weer na nul toe.  Daar is net minus 9 na 0 toe; die Christelike vergiffenis van sonde.  Die Godheids begrip van die Christendom is:  God het sy volk Yisrael geskep en die Torah gegee.  Maar die Torah was te moeilik, toe faal Sy skepping hom en toe red Hy hulle nou maar net weer in ‘n opgestane liggaam in.  Die Christen kerk het nou die Yisrael Program vervang.  So die hele eenmaal lewe, met sondeval, genade red, na terug by Jesus, is nou die hele verhaal.

Maatjies, dit is nou ongelukkig so ver van die Emet wat met Yav eindig, volle waarheid af, dit is hartseer.  Die volle Shin 100% waarheid is so pragtig en mooi en groot en sinvol.  Die volle opstanding van die minus 9 as die nuwe 50; nie net herstelde sonde gevalle Christendom verhaal nie.  Die Teshuvah waar minus 49 nou nie net plus 49 gemaak word nie, maar plus 50.  Die Tav einde maar ook Aleph begin, nuwe kwantum begin, sal Storetjie nou verduidelik.  Die opstanding is nie net ‘n nuwe wese in ‘n volgende kwantum in nie.  Die opstanding van die Tav, die opstanding van die David rectification, is nie net nog weer ‘n nuwe liggaam nie.  Die finale Tav wat Aleph is is nou soos volg:

Die oneindige onbeskryflike NOT Nothingness bring ‘n klein stukkie van homself voort in die ruimte en tyd en afstand wat Hy in homself geskep het.  Dit vorm dan die uitvloei vanuit die eerste Kether na die tien Sephiroth tot by Malchut, die materiële geskepte koningkryk.  Wanneer Malkut dan perfek volgens die Torah gekorrigeer is deur David, die Tav van Teshuvah, die Tav van Torah, die Tav van gebed, alles saam, dan stimuleer die gekorrigeerde  Malchut koningkryk nou die NOT die Nothingness. Wat vir ons darkness is, Binah se donker kant is; nou weer nuwe lig wat uit die donkerte na vore gebring word.

Hier volg die groot geheim. Die ware Emet nuwe liggaam, die ware David gekorrigeerde Malchut nuwe opstanding, is in die splinternuwe donker waaruit nou splinternuwe lig na vore kom, splinternuwe lewe na vore kom.  So die opstanding in die gekorrigeerde David Malchut koningkryk is splinternuut!  Nie die Christendom se ou herstelde wese wat misluk het en uit genade maar net gered is nie.  Die David Malchut nuwe liggaam is die vuurbal kontrak, splinternuwe liggaam en wese en lewe.  Ons het nie eens ‘n manier om die begrip nou te beskryf nie.  Begin die Maatjies die groot, groot verskil te verstaan tussen die Tav van die Torah, Teshuvah, gebed, rektifikasie?  En die Christendom se namaaksel opstanding?

Die woord Bybel, babbel, verwarring is dieselfde.  Daar is ‘n groot verskil tussen her-inkarnasies gedurende ‘n Program tot en met voltooing van die program.  Daar is na voltooing van ‘n program, nou die opstanding as’ n totale nuwe wese met nuwe lewe, nuut uit die NOT of Nothingness, wat heel nuut geskep word, voortgebring word.   Maar met die Christendom se Sanlam net een lewe geldmaak lieg stories, is dit nou moeilik om die waarheid bekend te maak.  Daarom moet daar eerder die vermenging van waarheid plaasvind.  Net sommer so een verbasterde opstanding en die David Malchut gekorrigeerde finale nuwe liggaam met nuwe lewe uit nuwe donker wat nuwe lig word.  Maar sonder die wysheid en insig en Daat van die Torah, is dit nie moontlik vir die Christendom om enige iets van die Tav Emet Shin 100% waarheid te bemeester nie.  Die liggaam van Mosheh saam met die Torah, moet nou ook oor die Jordaan kom; die vuurbal van die volledige kontrak toon dit nou.

Dit neem 20 letters om halfpad by 200 te kom, dan neem dit net 2 letters om tot by 400 Tav, die einde te kom.  Die 2 letters is Shin en Tav.  Die 2 letters Shin(300) + Tav(400) = 700. Een Shabbat 700 bevat dus die helfte  van die data om die hele Program te red.  Wanneer daarop gelet word hoeveel ontwikkeling die laaste 200 jaar plaasgevind het teenoor die vorige duisende jare, stem dit ooreen.  So ons kan dus ook teen versnelde tyd inhaal met die rectification van David in die laaste fase van die Program.  Ons moet net die inhoud van die laaste twee letters, Shin en Tav, in diepte bestudeer en bekend maak.  Bv. die baie interessante aanhaling uit The Alef-Beit  Jewish Thought revealed through the Hebrew Letter, Rabbi Yitschak Ginsburg

In addition Tav, the impression: is at the level of souls, the secret of reincarnation, the impression of previous lifetimes on one’s present lifetime.  Occurrences and situations of this lifetime serve to rectify blemishes. The return of lost items of previous lifetimes, in addition to one’s consciousness service of Torah and Mitzvot.  The blemish: Mem Vav Mem related to Mem, inherent in the impression Tav.  The secret of death Mem Tav comes to life or becomes rectified by divine providence symbolized by Aleph and the soul’s experience of Hashem’s presence in one’s  present lifetime.

The essence of rectification depends solely on one’s divine consciousness in the present lifetime.  One must experience the existential freedom of the present from the past by the infinite power of the omnipotent One, in order to rectify the blemish inherent in the impression of the past.  When resurrected, the blemish itself, the Mum, opens its scar to issue Mem, the living waters of Torah insight.  No one is wise in Torah, but the master of traumatic experience, and cannot understand the law unless one has stumled over it, thus has failed to perform it.

So met die insig en Daat kennis, kan Storetjie nou na die laaste 100 se geskiedenis kyk.  Die een helfte offers, die Yahoshua helfte met die duifie wat nou oor die Jordaan gegaan het met die Yud kop en Aleph tot beskikking, maar sonder die Vav liggaam van Mosheh en die Torah, gaan nou voort met die Program.  Die stam van Dan of Dalet Nun of Tav laaste letter en die Shin van die Mashiach Nun aborsie te haastige begrip, voel die einde van die Program se koms aan.  Die Dan stam begin kriewelrig raak.  Hulle het nie meer insig as die Yahshua begrip wat eerste oor die Jordaan getrek het nie. Die ander stamme wat wel die Zohar inligting het en die Kabalah inligting het, en die Torah inligting het, het dit ook nog nie vir die stam van Dan gegee nie.  Dan begin nou bymekaar maak; Dan begin die 1000 jaar vrederyk van Jesus se skoonmaak en bymekaarmaak handeling, soos wat hy dit sonder die Torah helfte verstaan.  Daar glo Dan met hulle Heil Mashiach dat hulle reg doen en daar beleef die wȇreld die Tweede Wȇreldoorlog!

Wat is die resultaat?  Baie is uitgewis wat nog nie die merk van die lewe op hulle voorkoppe het nie.  Daar het wel nou van die Mosheh Torah kant af, geskrifte beskikbaar geraak vir die Yashua kant.  Die Zohar, Kabalah, die Aleph Tav, The Cosmic Doctrine, die Yochananda Autobiography, die Keys of Enoch, ens.  Maar daar is nog steeds die Juda stam wat die Dan stam nou vervloek oor die  Tweede Wȇreldoorlog, sonder om te besef dat hulle net so skuldig is deurdat hulle nie ook reeds volgens die eindtyd begin optree het nie.  Die twee halwe offers weerskante die vuurbal, moet weer een word.  Die duifie en die tortelduifie moet weer saamsing.  Die Amerikaanse voorbokke Christendom voel al weer dieselfde energie deurkom en sien hulleself nou weer as die inbringers van die Jesus Maschiach Ryk, maar sonder die totale prent van die Abraham verbond soos wat Koning David die finale Malchut rektifikasie gaan maak, sal dit maar net weer die aksie wees soos bekryf as: Slay the old men, the young men, the children, the maidens…

It will be seen then that the goal of evolution is the development of consciousness which can unite with the Logoidal consiousness and pass from the phase of the reflected or projected existence, a phenomenal existence to that of a real noumental existence in the cosmic state.  This can only be achieved when the entire manifested universe is perfectly synthesized, this represents the night of Brahma.  Dit is Twilight en nag…

When the entire manifested Universe is perfectly synthesised. (Tav is 400. Die 400 word reeds met die vuurbal bevestiging van die kontrak tusssen Hashem en Abraham genoem. Die 400 jaar van bannelingskap.) The number 400 first appears in Torah in the covenant between the pieces, Hashem’s first covenant with Abraham, in which he promised him the Land of Yisrael.

Let mooi op wat hier staan: die Land van Yisrael.  Hier het ons te doen met die geheim van die (4)Dalet, die (40)Mem en die (400)Tav.  Dus die mens Abraham en die land Yisrael.  Letter Tav toon die verhouding; die Tav bestaan uit Dalet, die land en Nun, die mens.  Die kontrak dat die nageslag van Abraham die land, die Natuur ook sal beërf, sal bemeester, sal red, vanaf chaos na die perfekte ombou.  Abraham se nageslag sal die 400 gevalle stukkies Lig wat ook die Natuur genoem word, ook omdraai en red.  Yitzack het twee seuns: Esau en Yahkob.  Esau is die reïnkarnasie van Kain en Yahkob is die reïnkarnasie van Abel.  Die geskiedenis probeer hom nou weer herhaal, maar wat gebeur die keer nou na die vuurbal verbond, die vuurbal wat nou weer aan ons getoon is?  Die tweede naam van skrywer van Storetjie is Yakob.  Esau is die Natuur.   Esau kom met die 400 om Yakob dood te slaan.  Die 400 is die chaos gevalle sparks wat die land of die Natuur genoem word.  Die domein die veld; Esau is die man van die veld, die Natuur.  Maar die keer wen Adam, die Natuur.  Ons moet die Natuur orden, ons moet nie die Tav(400) sparks minag nie.

Ons het nou die Natuur se domein, die 400 van Esau binne gedring; ons het die atoom se kern gesplit. Nou kan ons dat Esau as Kian,  ons Yahkob as Abel weer doodslaan met die kernbom, of ons kan nou die Natuur orden en benut.  Met die split van die kern van die Natuur, met die ingaan in die mikro chip, nano chip, het Yahkob nou die bewussyn van Easau binne gedring.  Die vierkantswortel van die Tav(400) is 20, want 20×20=400 en 20 is die letter  Caf en Caf eindig die eerste pilaar van 11 letters.   Tav eindig die tweede pilaar van 11 letters.  Daar is dus met die vuurbal se Verbond met Abraham wat nou weer bevestig is, ook die twee kolomme letters weerskante:  die Aleph tot Caf 11 letters een kant, en die Lamed tot Tav 11 letters anderkant.  Gaan die vuur van die Natuur of Kain of Esau nou weer die Abel of Yahkob dood slaan?  Gaan jaloesie nou weer oorhand kry?  Gaan selfsug  seëvier?  Gaan die nano kennis nou gratis vir almal die Torah geheime bring, of gaan die magsug van ‘n paar die nano kennis beheer en die res onderdruk en slawe maak?  Die oog van die monster wat almal dophou?  Die evil eye van Esau of die live eye van Yahkob?  Maar daar is goeie nuus:

Through the merit of Yahkob’s 20 year service of elevating the divine sparks enclothed in the trail of exile, he possessed the power to subdue Esau and his four hunderd men.  These subsequintely dispersed, and later appear in the Tanach,  reincarnated now at the true level of souls, in the four hundred  men of David.  David himself, is the rectification of the red one, (die rooi bal teken wat nou gesien is, is die bevestiging van die finale korrigering van David, die koninkryk van Esau.)

Ons het dus nou die Tav in die Tanach.  Die Tav in die Torah,  die Tav in die Teshuvah, die Tav in die gebed,  die Tav in die David rectification van David, die  Esau rectification, die land van Yisrael rectification, die Natuur rectification, die evil eye na live eye rectification.  Die ogies van die tortelduifie wat die Torah sing,  die duifie van Geburah en die ogies van die wit duifie van Chesed.  Dit is interessant dat dit maar altyd die Tav 400 kant is wat as die Dalet Nun die kern begin split.  Einstein wat die eerste vuurpyle gebou het en op die maan geland het. Werner von Braun, ens.  So die begin en die einde wat in mekaar verskuil is, die Tav en die Aleph.  Nou moet ons weereens teken van die rooi vuurbal baie meer intens bestudeer.  Let baie mooi op wat die opdrag aan Ezekiel is: die wat hulle kwel en besig hou met die dinge, is die wat gemerk word en nie uitgewis word nie.  Kom Maatjies laat ons besig raak met die dinge van belang; die Bybel is nie net ‘n geskiedenis boek nie, die Bybel is ‘n lewendige organisme, dit is lewende Letters, al 600,000 van hulle.

Die Maatjies wat hulleself nou in die punt van Afrika bevind, hier tussen die getroue gelowige Christendom wat nou vas glo dat hulle ewig sal lewe en sal opstaan in die Ewige Lewe, wat glo hulle is nou gered en hulle nie bekommer oor die Land van Yisrael, die stad van Yisrael Yerusalem, wat nie gered is nie.  Die Christendom wat net die duifie kant se Yahsua Mashiach aangeneem het en hom glad nie bekommer oor die tortelduifie David Mashiach nie; die herstelling van die Rooi een nie; die 400 gevalle, gebreekte stukkies sparks nie.  Daarom moet die Maatjies wat belangstel, nou betrokke raak by die wakkermaak proses.  Die vertel van die Storetjie van die rooi bal vuur wat oor die kop van die Suidpunt gegaan het, om aan te dui dat die tweede halwe deel offers se tyd ook nou aangebreek het.  Die deel van die recification of David.  Die ander helfte offers moet dit nou hoor.  Die Christendom moet dit nou hoor.  Maar dieselfde geld vir die aanhangers van net die skriftelike Torah, die sogenaamde Jodedom.  Gaan die Capstone boodskap hier vanaf die Kaappunt nou uitgaan na die res van die piramiede?

Nog ‘n geheim is besig om na vore te kom op hierdie stadium van Storetjie. Om die geheim te verduidelik moet Storetjie weer by die Yud Hei Vav Hei begin waar met die rooi vuurbal verbond en verdeling van die offers verdeel die in Yud Hei en Vav Hei.  Dan verander die Yud Hei in Tet Vav, dus Tet(=9) en Vav(=6).  Vav is die liggaam van Mosheh, wat die liggaam van die volk as Adam is. Maar Tet 9 is die tyd, die 9 sye van Vlak 7; die finite al digter geskepte.  Die hele Adam Kadmon as ‘n Woningswȇreld skepping.  Dus die Natuur deel, die heelal deel, die land (9) waarin die Vav(6) woon; die 9 insig en die 6 insig waarin die Yud en Aleph woon.

Dit is juis omdat beide die Christendom en die Jodedom nie die geheim ten volle ken nie, dat die Jodedom, die Sadduseers en Fariseers het,  en die Christendom die verwarring oor die geestelike en vleeslike Yisrael het en of die Hemel nou geestelik of vleeslik is.  Die  verwarrings heers omdat die diepte van die geheime van die Yud(10) Hei(5) wat die Zohar Boek 15 word, wat genommer is Tet(9) Vav(6) = 15, en ook  Vav(6) Hei(5) = 11 wat dan Zohar Boek 11 word, wat genommer is met Yud(10) Aleph(1) = 11, wat ook elke kolom letters se getalle is. Die 11 letters van Aleph tot Caf en 11 letters van Lamed tot Tav.  Dus nou met die rooi bal vuurverbond moet die twee helftes weer een word. Al vier letters van Yud Hei Vav Hei en van Tet Vav Yud Aleph.  Nou waar word die geheim ook gegee?

Die geheim word ook gegee in die vier mans en vier vrouens,  die vier huwelikspare;  die agt mense Adam en Chavah,  Abraham en Sarah, Yitzack en Rivka,  Yahkob en Leah; die 50 hekke na elkeen.

The 50 Gates of Understanding, of which is said, if there is no knowledge, there is no understanding.  The 50 gates of husband knowing wife, and the 50 gates of wife knowing husband.  The total of 100 gates.

Daar is 4 pare, dus 400 Gates of Understanding.  Abraham het 400 betaal vir die grond van die grot van Machpelah. Daar is die vier lewende Tzadikim in die grot; dus 4×100 of ook 8×50.  Daarom is dit so belangrik dat die 7×7 nou nie 49 bly nie, maar 50 word.  As daar nie Daat kennis opgedoen word nie, is daar nie Understanding nie, insig nie, begrip nie, shemah nie.  Die vorige eienaar Efron die Hitite, is hier ook die evil eye en Abraham is die live eye.  Dit is dus duidelik dat al 8 letters nou die eenheid vorm.  Daar mag nie een van die 8 funksies uitgelaat word nie.  Die volle insig moet bemeester word, die volle kennis moet dus bekom word.

Hierdie is 8 of 4 pare, waarvan David nou die herstelde Adam is en Batsheba nou die herstelde Chavah is.  Daar is egter nog nuwe geheime; die Jodedom het nou al die pragtige informasie vanaf die Torah Mosheh kant af wat die Christendom moet bemeester, maar die Christendom se ware Yahoshua as die Yahoshua wat nou al oor die Jordaan getrek het en die Yahoshua wat die volk weer die Torah laat ken het, en die Yahoshua van 2000 jaar terug se vordering moet nou bygesit word by die Jode se kennis.  Nou praat Storetjie nie van die vals 25 Desember Jesus nie, maar van die ware beeld, soos wat die seun van die vrou Rachel, naamlik Benyamin nou reeds in Storetjie na vore bring.  Hier waar die Jodedom nou halt roep by die 8 of laaste vrou Leah en Yahkob, en dan net alles verder oorplaas na die koms van die Mashiach eendag, moet Storetjie nou die feit beklemtoon dat Yahshua reeds oor die Jordaan gegaan het.  Dat daar nou nog die Rachel onvoltooide faktor is wat moet bykom.

Die feit dat Benyamin die Yahshua kant van die offers eers moet verskeur en suiwer, asook die Mosheh kant van die offers ook moet verskeur en suiwer, maak die werk van die Seun van Rachel,  wat ook nie by die ander begrawe is nie,  nou baie moeilik.  Die verskeur van die Yahshua kant, is die verskeur van die te haastig, te vinnig in die toekoms weghardloop.  Die verskeur aan die Mosheh kant is die verskeur van die verstarde en in die verlede verknogte, skriftelike vasgenaelde.  Die twee kante van die offers moet mekaar nou begin ontmoet.  Die twee heel duifies moet nou help.  Die Amerikaners en die Jode het tog darem ‘n verbintenis.  Daarop kan versigtig nou regstellings kom en voortgebou word.  Die Engelse het ook na die oorlog, die Heilige Land weer oopgemaak vir die Jode.  Storetjie gebruik nou maar die beskrywing ‘Jode’ om die Mosheh deel van die offers wat later volg, te beskryf soos hulle vandag bekend staan.  Die stam van Yisaskar staan bekend as die kenners van die Torah.  So dit is nou die optrede van Benyamnin tussen die voorbokke, hardekwaste Dan eenkant en die stoere Yisaskar, anderkant.  En alles moet nuut gemaak word; nie hernu word nie, nuut uitgedink en gemaak word.  Dit is ‘n nuwe Aarde en nuwe Hemele.  As ons by die Jode se vier pare in die grot vashaak, het ons net die ou Yisrael Aarde. As ons na die Christendom se Hemel toe hardloop het ons net die ou Hemel en glad nie Aarde nie!  So wat nou gemaak?  Storetjie moet nou Rachel en Yoseph en Benyamin se raad inroep. Dit is al raad…

 

236

UITLOOG VAN DIE 9 SILWER MINORA

 Benyamin en Rachel moet nou na die ou Testament en Nuwe Testament kyk, want die eerste bladsy beskryf Bome en die laaste bladsy beskryf Bome. So beide sogenaamde Testamente, of soos Storetjie nou vertel het, beide kante van die offers waar tussen die rooi oranje vuurbal deurgegaan het, en nou weer ons herinner het aan die verbond van Abraham, moet ons nou na die Bome begrip dieper kyk.  Boom Etz – Ayin(70)+Tzadi(90) = 160. Lewe Chaim.  Boom van Lewe Etz Chaim.  Nou het ons die silwer Minora met 9 lampe.  Silwer Caf(20)+Samech(60)+Pei(80) = 160.  Die beeld en gelykenis se beeld, Tzelem צלמ Tzadi(90)+Lamed(30)+Mem(40) = 160.  Almal dus gemeenskaplik (=160).  Abraham koop die grot met silwer. Die 9 Minora is silwer.  Daar is 8 siele in die grot, Rachel die 9de siel van die 9 silwer Minora is buite die grot.  So wat toon dit alles, Maatjies?  Dit toon dat Benyamin nou die ware Ou Testament, skriftelik en oraal na die suiwer silwer toe moet uitloog, asook die waarheid, die suiwer silwer uit die nuwe Nuwe Testament moet uitloog.  Die Boom van Kennis moet uitgeloog word na die Abraham en Sarah Boom, Etz עצ Ayin Tzade (=160) toe; die ware beeld Tzelem, Tzade Lamed Mem (=169) toe; die ware silwer Caf Samech Pei (=160) Minora van 9 toe; Rachel die 9de, die vroulike van 10 of voltooide nuwe Ayin Tzade  Boom van Lewe/Chaim.

Maar nou die nuwe Yechidah Boom vers 14 van hoofstuk 22 van die Openbaring van Yochananda: ‘Wie volhard tot die einde toe’  Elke nuwe inkarnasie tot die laaste inkarnasie toe, die inkarnasie van die silwer 9 Minora van Caf Samech Pei(=160) toe, die Rachel 9de siel vrou wat trou met die 10, die Yud, die Yechudim  eenheid.  Nie net weer die Joodse 8 Chaim eenheid nie, maar die nuwe Yahoshua eenheid, die drie-in-een, Yahshua Yochananda Mosheh in EliYah Merkavah sisteem.  Die vyfde vlak Yechidah, nuwe skepping, nuwe Adam Kadmon skepping en nuwe Adamme in die nuwe Adam Kadmon Skepping, om dit so te probeer verduidelik.

So op hierdie stadium is daar nou weer twee groot geheime, hier by die punt waar die vers 14 van hoofstuk 22 of letter 22, letter Tav, nou aangaan ‘…sal toegang kry tot die Boom van die Lewe.’ Die Etz, Ayin Tzade word, die nuwe Skepping word. Die nuwe Yechidah skepping word.  Kom Storetjie kyk na die geheime; die geheim van die volhard. Die laaste inkarnasie, die Tav gebeurtenis.  Eers moet Rachel se Benyamin nou van die gewone inkarnasies en finale inkarnasie se Babelse Amalek vermenging prooi ook eers verskeur en die uiteen gehaalde stukke nou apart van mekaar voorsit.  Kom Storetjie kyk eers na die een kant wat eerste die Jordaan oorgegaan het.  Hier moet nou mooi opgelet word.  In Kerktaal sal Storetjie begin en dan die suiwer silwer uitloog van die 9 silwer Minora.  Wie is Yahshua die god en wie is Yahshua die mens?  Of Jesus in die verwarde Christendom?  Met die gewone inkarnasie vertolking van die Yud Hei wat Tet Vav word, God wat mens word, is Yahshua die man wat in die huwelik met Mirriaym optree, die getroude meester; dus Jesus die mens. Maar in die rol van die laaste inkarnasie, die volhard tot einde toe liggaam, die Tav letter liggaam; die man van Rachel.  Die Yud(10) van Tet(9), dan tree die Yahoshua drie-in-een op as die  Yud Hei wat Tet Vav geword het;  as Tet – Jesus die God in Kerktaal.  Dan is hy nie gewone inkarnasie getroud nie; maar finale Tav einde, Aleph begin getroud.

Die einde Tav is in die begin Aleph versteek; daar is die Adam, man en vrou is hy.  Die Yahshua in die einde Tav Aleph, begin getroud – die volhard tot die einde begin huwelik.  Maar dan word dit weer die Adam, man en vrou is hulle, die gewone inkarnasie getroud; die Yahshua Mirriyahm getroud.  Onthou Maatjies, Storetjie is slegs training of the mind. So op die punt van die Boom wat Yochananda sien, wat die ander halwe Yahshua ongesuurde brood is, wat van die helfte is van Abraham se offers wat reeds ingegaan het, sien die Mosheh helfte, die Jodedom, nou nie die Openbaring vers 14 van hoofstuk 22 nie.  Hulle weet nie dat die getroude Yahshua van die gewone inkarnasies wat oor die Jordaan nou al gevorder het na die vers 14 se Tav einde se Yahshua wat nou die finale inkarnasie ook voorstel van die Rachel 9 met die Yud(10) van die Yechidah eenheid van vyf-in-een; die man en vrou is hy, en nie meer man en vrou is hulle nie.  So, die Jodedom sien nog nie die finale volhard tot die einde toe inkarnasie en nuwe geboorte van heeltemal iets nuut nie.

Die Christendom daarteenoor het die verwarde gemengde beeld van  die Jesus Godmens, en ook geen beeld van die rektifikasie van die David Malchut Yisrael grondgebied nie.  So Rachel en Benyamin moet nou die twee dele van Abraham se offers met die lewensgroei wat plaasgevind het, bring.  Rachel is buite die grot; Rachel is langs die pad, oppad begrawe, dus moet die boodskap aan die hele Program wat nog oppad is na die Tav einde toe, na die Openbaring 22 se vers 14 se ‘wie volhard tot die einde toe’, die finale inkarnasie se einde toe gebring word.  Dus  vir albei helftes van die rooi oranje vuurbal, wat nou weer aan ons getoon is aan die einde 2014=7 en begin 2015=8, bring; die wat eerste oorgaan en die wat volg.  Daarom vind ons dat die Christendom nie so verwoed veg vir die geskiedkundige Yisrael grondgebied nie, maar die Jodedom veg hand en tand vir die grondgebied.  Die Christendom het tog ‘n verwarde verantwoordelikheids gevoel vir die Jode daar in Yisrael.  Hulle verstaan egter nie heeltemal die verbintenis nie. Die Jodedom begin agterkom dat hulle wel die Christendom nodig het om hulle voortbestaan daar in Yisrael te verseker teen  die finale aanvalle van die kinders van Hagar, die 12 Sheiks teen die 12 Stamme.

Beide helftes van die offers moet na hulle twee duifies saam begin luister: aan die Jodekant, die Mosheh wat nog oor die Jordaan moet gaan, is nog nie die bewustheid van die  inkarnasie fase, getroude Meester fase en die finale Openbaring 22, Tav 22 fase van Meester wat nie die gewone inkarnasie huwelik doen nie, maar die  Yechidah een die Yechidah 37, teenoor die Echad 13,   daar waar almal een word.  Die laaste Shin(300)+Tav(400) = 700  Shabat of  die gedeeltelike prentjies van die verskillende stukke prooi van verwarring wat genoem word, world to come of koms van Jesus of 1000 jarige vrederyk, ens.  Ons moet nou saam met Benyamin en Rachel die stukke buit mooi bekyk en verwerk.  Die lewensproses  gaan nog voort.  Wat gaan die toekoms bring?  Kern oorlog of Shabbats vrede?

Nou gaan Storetjie bogenoemde begrippe op nog ‘n manier benader. Kom ons kyk nou eers na die Sephiroth Netzach.  Die Sephiroth wat baie moeilik is om te begryp:

With Netzach, a great Chance comes over our mode of apprehending the different types of existance assigned to each sphere.  The beings of Netzach, the Elohiym, are not so much intelligences as embodiments of ideas.

So in Netzach, waar die polariteit na vore kom soos wat die beginsel in die manlike en vroulike vervat word, kom dit nou na vore dat die groei van die Adam soos wat die Yisrael beeld dit vir ons illustreer, nou ook so funksioner ten opsigte van seksualiteit en polariteit; eers die man en vrou is hy, dan man en vrou is hulle met die afkom na Malchut toe.  Maar nou met die terugkeer van Malchut na Kether, is dit eers  man en vrou is hulle. Yahshua met Mirriam, dan Yahshua man en vrou is hy soos wat daar nou opbeweeg word.  Daar is die Boom as mikrokosmiese Boom van die Lewe, of subjektiewe Boom binne die siel, waar die Sephiroth nou faktore in bewussyn is.

Nou kan ons kyk na begrippe soos die Boself en Onderself, of persoonlikheid.  Hier het ons nou polariteit wat die basis van manifistasie is.  Watter tipe vorm manifesteer, word deur die tipe polariteit bepaal.  Dus hoe meer volledig die Mashiach begrip is, hoe meer sal die polariteit, die meer vollediger Mashiach vorm laat manifesteer; die Tav einde samevattende einde en begin.  Wie volhard tot die einde toe, sal die volledige nuwe Mashiach laat manifesteer waarvan hy of sy deel is.  Die Bene Elohiym en die Bene Adam.  Die natuur land van Yisrael, en die volk Adam Yisrael, en die Elohiym Yisrael en die Torah Yisrael; die koning Yisrael, die Mashiach Yisrael, die Yud Shin Resh Vav Lamed Program.

Maatjies, die rooi bal van vuur wat nou hier net voor Chanukah van oos na wes oor die punt van Afrika, die Capstone van Gondwalaland beweeg het, dui die aanbreek van die eindtyd van die Program  aan.  Die 2014 = 7 Shabbat.  Maar nou het die Program weer sy baie moeilike omdraai punt bereik; die punt wat by die vortexpunt ook aangedui word.  Dit is die punt waar die hele volk die berg op moet beweeg, en nie net Mosheh, Yehoshua en die Eliyah meganisme nie.  Dit is die punt waar die volk nou nie weer moet weier om die 40 dae te wag nie; dit is die punt waar die volk nie weer die Goue Kalf God moet kies nie.  Watter punt is dit Maatjies?  Hierdie is die Netzach punt. Hierdie Chanukah moet die Qabalah Boom nou prominent die Netzach balle toon.  Dit is die balle met die kleure vir Atziluth – amber;  vir Briah – emerald; vir Yetzirah – bright yellowish green; vir Assiah – olive flecked with gold, maar wit heel bo aan die Boom.  Hoekom is die punt so moeilik en belangrik?  Dit is die punt waar die bewussyn in die middel Yesod Pilaar, en die energie in die Siel in die Netzach pilaar van emosie, en die vorm in die Hod pilaar van intellek, nou moet omdraai.

Onthou matter en spirit is dieselfde ding.  Matter is crystallized spirit and spirit is volatized matter. Cosmic Doctrine, Dion Fortune.  Die begrippe moet beleef word in emosie, energie, vorm, intellek en bewussyn; dan kan die omdraai gedoen word en volhard word tot die einde toe; die einde van die Elohiym wat Mosheh bring en wat lei; en nie die Goue Kalf Elohiym wat die volk dink hulle uitlei nie.  Wat is die verskil tussen die twee gode?  Hoekom is die volk so bang vir die God wat Mosheh nou ontmoet?  Wie en wat is die God, die God wat die wȇreld nou nog nie leer ken het nie?

Wat nou volg is baie belangrik en Storetjie gaan probeer om die groot geheim te openbaar, want dan gaan die groot verskil tussen die Goue Kalf Kersfees boom se God, en die Chanukah Kabalah Boom van die Lewe se God, die God wat Mosheh en Yahshua en EliYah op die berg leer ken het, nou na vore kom.  Kom Storetjie begin by die begin:  Die Elohiym sȇ: Kom dat ons die Adam maak na ons beeld en dat hy gelyk kan word aan ons.  Nou gebeur dit en die af beweeg deur die Boom begin, deur die Sephiroth Boom.  Die hele tyd sorg die Elohiym nou vir hulle skepping en die skepping voel so veilig en beskerm, want die skepping vra net en die Elohiym voorsien.  Dit is emosioneel en intelektueel en in bewussyn en in vorm, so gerusstellend en veilig in die Elohiym, wat die skepping geskep het, se hande.  Die geloof word ook nie te erg beproef nie.  Maar dit is die maklike gedeeltes van Skepping van ‘dit was  Twilight, en Twilight, en dag  Die Elohiym sorg vir die Adam wat hy geskep het en die Adam is so veilig in sy …en gee, en gee..NG Kerk of sy goue kalf God, of sy liewe Jesus kersboom se arms van daglig.  Die Adam wil nie die Nag, die vreemde nuwe donker deel bykry nie.  Die volk stuur vir Mosheh alleen die berg op.  Waarvoor is die volk so bang?

Aan beide kante, bo en onder die Boom, buite die Boom, is die NOT Unmanifest bo die Boom en Malchut, en the fully Manifested onder buite die Boom.  So die Adam geskape deur die Elohiym, beweeg van bo af deur die Boom tot by Malchut.  Wanneer Malchut nou perfek as die volle gemanifisteerde beeld van die ongemanifisteerde nou terug beweeg, gebeur die dinge.  Die Nagdeel Skepping; die omgedraaide Skepping.  Wat gebeur nou?  Nou moet die volledige Adam, nou die Elohiym skep.  Ja Maatjies, julle het reg gehoor; die Adam Koning van Malchut Koningkryk, moet nou weer op hulle beurt, die Elohiym skep.  Die Elohiym het al die verantwoordelikheid op hulle geneem om die Adam te skep en te versorg, nou moet die Adam nou weer die Elohiym skep en versorg! Die begrip dat daar nie nou net meer die geen verantwoordelikheid en die Here of Jesus sal voorsien nie, is vreesaanjaend!  Toe Mosheh bid en vra om versorg te word by die Rooisee van die Rooi bal wat nou verby gekom het, toe kom die antwoord: ‘Nou moet julle self doen!’ Die hele verhaal verder herhaal hom.  Die water is bitter en die volk tjank en Mosheh moet doen. Die volk leer nie doen nie.  Die ontmoeting by die Berg vortex punt kom, die volk moet verantwoordelkikheid neem en nou die Elohiym begin skep. Maar hulle hardloop eerder saam met die Elohiym wat nou vir hulle geskep het en nog sorg.

Kom ons bestudeer die Netzach Sephiroth.  Die Elohiym wat die Adam nou skep;  die naak vrou, die Rachel vrou; die 9 Tet tyd wat nou die kraamtyd voltooi en geboorte gee aan die Elohiym.  Die 10, die Yud, is die Rachel 9 se man. Yahshua is nie die kerk se man nie, nee glad nie!  Die ware verhaal is nie die man Jesus met sy vrou die Kerk nie, nee, nogmaals nee!  Die vrou is Rachel want Yah is die Redder, maar Yah het as Yud Hei nou Tet Vav geword, en Vav Hei het nou Yud Aleph geword.  Die Yud Aleph red nou die Tet Vav.  Die terugkerende Malchut skep nou die Elohiym. Die hele volk is die Mashiach, die hele Mashiach is die vrou.  Die hele vrou is Rachel; die totale Malchut.  En die totale Unmanifest is die Man van die totale Manifest.  Dit is die deel van die grootword proses wat nou moet plaasvind; so vanjaar het ons nou weer die volwasse kinders se Chanukah Boom en die goue kalf kinders met hulle Jesus Kersboom.  Toe die ware Yahshua toon aan die Jode, dat die tyd van die Elohiym wat die Adam geskep het, hulle deel nou gedoen het en die Adam moet nou die Elohiym begin skep, met ander woorde, bevestig  wat by die Berg met Mosheh gebeur het, toe wil hulle hom doodmaak.

Storetjie verduidelik weer bogenoemde kernbegrip:  Matter is crystallized  spirit. Spirit is volatized matter.  Ys is gekristalliseerde water.  Gekristalliseerde ys is water met groter volume, ys dryf op water.  Maar ys en water is water, dus dieselfde ding.  Ys is water wat se volume toegeneem het.  Volume kan ook bewussyn groei as gevolg van lewens ondervinding  genoem word. Die Elohiym of energie of druk of positiewe, skep die water.  Die lewens ondervinding Daat laat die water ys.  Nou bly dit dieselfde hoeveelheid water, maar die volume van die water neem toe.  Die water as ys skep die groter volume, so die Adam as die geyste water skep nou en dit wat geskep word, is die terugkeer krag.  Die ys gaan na die bokant van die water toe. Die ten volle gemanifesteerde Malchut onder Yesod, gaan na die ongemanifesteerde bokant Kether toe.  Die materie Adam skep die Elohiym nou; nuwe Elohiym.  Die pad terug is buite die sirkel vanaf Nadir na Logos; dus 8 na 9 en nie Adam na Christosse toe nie of 1 na 7 toe nie.  1 tot 7 skep die Elohiym; 8 na 9 skep Adam.  Cosmic Doctrine by Dion Fortune.

008Hier volg nog ‘n manier van verduideliking. Die geskrewe Torah wat Mosheh moes skryf, is die tweede keer gegee nadat die volk vir die groot begrip weggehardloop het.  Die eerste keer moes almal die Torah ontvang wat Hashem self geskryf het.  Dit sou dan sommer klaar die praat of Pei Torah gewees het, klaar die letter 17, dus Yud(10) Zayin(7); dus 17 reeds na Yud en buite die sirkel en nie die lees van Ayin oog letter 16.  Dus Tet(9) en Zayin(7) is 16 nog binne Yud of die sirkel nie.  Die Mosheh geskrewe Torah  moet nou nog eers geleer word om te kan praat, te kan volume gee,  volumized spirit te word.  Die draaiboek word nou nie gelees nie, die draaiboek word nou gespeel, volume gegee.  Mosheh moes nie weer die klip geslaan, geskryf het nie, maar met die klip gepraat het.  Wanneer die Adam die Torah praat, skep die Adam die nuwe Elohiym.  It has required many generations of culture to reduce the many to the one God.

Hierdie moeilike stadium kan ook soos volg beskryf word:

This brings us to the great question, which might almost be called the Dweller on the Threshold; the horror which confronts every adventurer into the unseen and asks the question of the soul upon the answer to which hangs its fate, shall he be condemned to wander in the realms of illusion?  Shall he be turned back on to the planes of form, or shall he be permitted to pass into the light? This question is: ‘Do you believe in gods? If he answers yes, he will be a wanderer in the planes of illusion, for gods are not real persons as we understand personality.

Hier is ‘n geheim, Yahshua die persoonlikheid wat getroud is met Mirriam, maar Gods (Yahshua as god) is not a real person as we understand personality.  And if he answers no, he will be turned back at the gate, for gods are not illusions.  What then shall he answer?  The intuition of a poet has given the answer: For no thought of man made gods to love and honour ere the song within the silent soul began.  Nor might earth in dream take heaven upon her till the word was clothed with speech by lips of man. Therein we have the clue to the riddle.  The gods are the creations of the created; they are made by the adoration of their worshippers.    Dit is hoe die god Jesus van 25 Desember geskep is en aan die gang gehou word.  Die ware Yahshua mens, deel van die drie kruise; van Chanukah, is heeltemal verskillend.

Until the word of speech was clothed by lips of man… Totdat die orale Torah van Pei bemeester is.  Hierdie is nie My Name hardop sȇ nie, hierdie is nie preek nie, hierdie is nou My Name ken, My Torah ken, My kragte gebruik om mee te skep.  Die see oop te maak, die bitter water soet te maak, die dooies lewendig te maak, op die water te loop, ens.  Hierdie is om die Elohiym te skep, die ware Elohiym volgens die Torah die 22 letters van Atah Aleph Tav Hei.  Hierdie is om die Amalek  te verslaan, die 25 Desember  met Chanukah te vervang.

It is not the gods that do the work of creation.  The work of creation is done by the great natural forces working each according to its nature.  The gods come in their procession after the egg of manifestation has been laid in the darkness of the Cosmic Night.  The gods are not emanations of Eheyeh, the one and eternal, but they are still very powerful.

Die gode van die goue kalf, die selfgeskepte Jesus van die Christendom, daarom is dit moeilik om onder hulle mag uit te kom en na die een, die EK IS AHYH Aleph Hei Yud Hei wat Mosheh gestuur het, wat saam met Yahshua en Eliyah meganisme die orale Torah gaan haal het.  Die Chanukah projeksie wat vanaf Shavuot en die agste dag van Sukah af kom.  Die volk moet hulle reinig en heilig voor die ontmoeting met Shavuot op die berg om die terugkerende geheime, die verdere Torah te ontvang van die Sephiroth van Netzach, die 7de Sephiroth, die Zayin naakte vrou. Die Batsheba, die Rachel, die gebied word beskryf as:

In entering Netzach, therefore we have definitely passed within the portal of mysteries, and are treading upon sacred ground reserved for initiates.  Thus in Netzach we get a sphere wherein evolution from Malchut as organized force ensouling vivified form, is able to contact essential force once more.

Die ys, water met volume keer nou terug. Die Malchut keer nou terug na die Nothingness, die NOT.  Netzach dui die oorwinning aan wat behaal is oor die vrees vir die verantwoordelikheid van die NOT of Nothingness, die EK IS, die Aleph Hei Yud Hei wat verwag dat ons die Vav moet wees in die Yechidah eenheid.  Die Zayin(7) en die Lamed(30) van die (=37) van die Yechidah eenheid.

Mosheh moet sy sandale uittrek want die vuur in die bos maak die grond, Malchut heilig.  Die vuur is die vlam, die lamp, die vuur element van die Mars element wat ook in Netzach te vind is, dus die energie dryfkrag van die spirituele liefde vanaf Kether wat Netzach die dinamiese dryfkrag gee om die intellektuele Hod te dryf om die lewenskringloop reg deur tot by die gemanifesteerde Malchut en weer terug tot by die NOT, Unmanifested te laat voltooi. Die lewe moet die kringloop voltooi; die lewe moet in Malchut ge-aard wees.  Dan kan die geïnisieërde die balans handhaaf tussen die individualisme of Boself lewe wat deur Tiphareth afkom, en die Personality energie wat deur Netzach opkom vanaf Malchut,  en die intellek van Hod om die onderbewussyn van Yesod nou te balanseer en hanteer.  Hierdie funksies is die Rachel funksies.  Benyamin, seun van Rachel maak die subconsiousness van die Yoseph seun, nou consiousness in die die bewussyn van die ander stamme.  Die Boself individualisme moet nou die Onderself personality ontmoet. Die volle 613  deelties Adam, dus 6+1+3=10; die Yud man en die 9 Rachel vrou   Die 6x1x3=18, die 9 Onderself en 9 Boself.

 

                                                    237

BATSHEBA DIE JONG NAAKTE VROU VAN NETZACH

 Netzach the sphere of Nogah, which is the Hebrew name for Venus Aphrodite, is therefore an exceedingly important sphere from the point of view from the practical work.  The Mystical Qaballah by Dion Fortune.

Dus nou met die omdraai fase, die terugkeer fase, die Adam skep Elohim fase, die ge-aarde, volume spirit se terugkeer fase, die Daat deur ondervinding oopgedoen fase, die hantering van die Mosheh Torah Pei praat met die klip fase, die handeling by die Rooisee of Jordaan rivier, waar die water opdam tot by Adam fase.

It is because most people who go in for this higher work, only work up the central pillar only, which is the pillar of consciousness, and pay no attention to the side pillars, which are the pillars of funtion.  That is why such negligible results are obtained from initiation.

Maar die volle initiasie op hierdie punt, hierdie Rachel die vierde Matriarch met haar Yesod Yoseph subconsiousness en Benyamin  Tiphareth consciousness pilaar van Yahkob en die Hod reason intellect pilaar van Yitschak en Netzach liefde instincts pilaar van Abraham, gee nou die volledige Netzach oorwinning oor die groot vrees van die grootword proses van elke Adam, daar waar die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee  een word.  Die nuwe skepping.  Die beskerming van die gode van die ouerhuis is nou verlaat en nou moet die man, die jong naakte David van Yesod en Batsheba die jong naakte vrou van Netzach,  hulle eie  gode skep, hulle eie Michael in Hod skep.  Michael kom haal dus Vav van Mosheh. Verstaan die Maatjies?

Kom Storetjie verduidelik op nog ‘n manier.  Wanneer daar by Kether begin word en nou af beweeg word deur die Sephiroth, dan is Netzach nou die sewende Sephiroth, dus Zayin(7).  Indien nou verder af beweeg word tot in Malchut en Malchut wat self ook uit 10 Sephiroth  bestaan. Daarom moet Malchut se 10 Sephiroth al 10 deeglik deurleef word en bemeester word, want die 10 van Malchut moet by die 7 van Netzach getel word om die 17 Pei te gee.  Dit is net die 17 Pei praat uit ondervinding, Daat, opgedoen in al 10 die Malchut Sephirot, wat nou volledig deur die Netzach 7 van die Rachel vierde matriarg hanteer word in al die fasette van Netzach self, en Hod en Yesod en Tiphareth, soos bo genoem wat dan die volledige geïnisieerde gee.  Die letter 17, dus die 10 Sephiroth van Malchut, die Yud(10)+ 7 van die Zayin Sephiroth gee die (=17) Pei praat met ondervinding en Kennis en Insig en Wysheid. Of anders gestel; die water met volume ook ys genoem, of ook nou spirit met volume genoem, net die proses kan spirit afkomstig van die NOT Unmanifest, nou volume van ondervinding gee en terugneem na die NOT Unmanifest toe.  Wat weer op die volume spirit wat nou terugkom reageer, en weer nog meer nuwe onbekende spirit manifest uit die unmanifest en die proses herhaal hom weer, maar op ‘n totaal nuwe vlak.  Oneindig is die proses…

Kom Storetjie verduidelik op nog ‘n manier.  Wanneer daar by Kether begin word en nou af beweeg word deur die Sephiroth, dan is Netzach die sewende Sephiroth, dus Zayin 7. Indien nou verder af beweeg word tot in Malchut wat self ook uit 10  Sephiroth  bestaan, moet Malchut se 10 Sephiroth al 10 deeglik deurleef en bemeester word, want die 10 van Malchut moet by die 7 van Netzach getel word om die 17 Pei te gee. Dit is net die 17 Pei praat uit ondervinding, Daat, opgedoen in al 10 die Malchut Sephirot wat nou volledig deur die Netzach 7 van die Rachel vierde matriarg hanteer word in al die fasette van Netzach self; asook Hod, Yesod en Tiphareth soos bo genoem  wat dan die volledige geïnisieerde gee.  Die letter 17, dus die 10 Sephiroth van Malchut, die Yud  (10+7) van die Zayin Sephiroth gee die 17 Pei praat met ondvinding en kennis, insig en wysheid.  Of anders gestel: die water met volume of ook ys genoem, of ook nou spirit met volume genoem.  Net die proses kan spirit afkomstig van die NOT Unmanifest volume van ondervinding gee en terugneem na die NOT Unmanifest toe. Wat dan weer op die volume spirit wat nou terugkom, reageer en weer nog meer nuwe onbekende spirit manifesteer uit die Unmanifest.

 

238

OOG VAN DIE NAALD GEHEIME

Nou kom ons by ons Chanukah Qabalah boom.  Ons moet die Boom bou met die gode in die volgende posisies.  Heel bo Kether: Ehyeh Asher Ehyeh.  Dan Chokmah: Yah gee my wysheid.  Dan Binah: Elohim Chaim gee my insig.  Dan Chesed: El met die regterhand van liefde maak my volwasse.  Dan Gevurah: Elohim beskerm my teen die geweld van U oordeel.  Dan Tipharet: YHVH met die genade gun my skoonheid.  Dan Netzach: Adony Tzebaoyth hou altyd toesig oor my. Dan Hod:  Elohim Tzebaoyth grant me gratitute from his splendour.  Dan Yesod: El Chai make his covenant my foundation.  Dan Malchut: Adony open my lips and my mouth wil speak of your praise.  Hier het ons nou die gode wat ons moet skep in elke posisie.  Indien ons in eerbied laag buig voor die Boom met die heilige Name in die Sephira, dan gaan ons ingeneem word in die mees wonderlike dinge.  In die wonder wȇrelde van die magic squares wat begin waarmee Storetjie begin het, die  magic vierkantjie van Pappa koning en  magic sirkeltjie van  Mamma koningin, Mamma sirkeltjie se 15 getal en die tyd se 9 getal.

Meditation and Kaballah, Aryeh Kaplan: The most elementary magic sqaure of the third order, that is, it contains tree digits to a side, it therefore contains the first nine digits and its usual form is first row 2 9 4, second row 7 5 3, third row 6 1 8,   The reader wil immediately notice that every line, row and diagonal has the same sum, namely 15. Furthermore the sum of any two extremities in a straight line is always 10.  This is the simplest magic square, since one of the first order is a simple digit and it is impossible to construct one of the second order. (Daarom is daar drie kruise op Golgotha) Dan volg die volgende magic van die Qabalah boom:

These are represented by the magic squares of the order of ten Yud to twenty Caf.  They can be used for special meditation. Here each horisontal row of the magic square is a “house”, while each number in this row is a “room”; thus in the magic square of the tenth order, which represents Kether crown, the first “room ” of the first “house” is 1; the second room is 2; the third is 98.  Each number represents a thousand myriad 10,000,000 parsangs and a thousand myriad colored lights.

Hierdie is net ‘n naald oog grootte voorsmakie van wat die Chanukah Qabalah boom nou werlkik behels. Dit toon hoe bevoorreg ons is om met so ‘n opsommende nege  syfers, en 15 gemeenskaplike faktor, en 10 gemeenskaplike faktor toegelaat te word tot die magic van alle magic.  Ons moet darem net tot by die basiese minimum boom vorder.  Die Meester het die geheim aangeraak toe hy die baie Wonings Wȇrelde genoem het

If you look carefully at the order of numbers in the houses and rooms, you will understand a wondrous concept regarding the mystery of the order of Atziluth, the mystery of these luninaries.  This is among the deepest mysteries of the highest Merkavah; it cannot be dilated by books or scrolls.  The mysterious reason for this is that they are cycled by the Infinite Being where no eye can penetrate, but the intelligent will understand.

So Maatjies, die ware Qabalah boom van Chanukah is die naald ogie van die wonderlike geheime wat die Boom vir ons in pag hou. Ons moet nou net eers ons eerste tien gode van onder af skep: 1. Malkut – Adony  2.Yesod – El Chai 3. Hod – Elohim Tzebaoth, 4. Netzach – Adony Tzebaoyth 5. Tiphareth – YHVH 6. Geburah – Elohim 7. Chesed – El 8. Binah – Elohim Chaim 9. Chokmah – Yah 10. Kether – Ahyeh asher Ahyeh. Daar staan ons boom nou en ons weet dit is die oog van die naald waardeur ons na die skatkis van geheime en wondere kyk.

Nou dat die Maatjies verstaan dat die Adam nou op sy beurt weer gode moet skep, moet Storetjie nou meer storie oor die maniere van ‘gode skep’ en wat geskep raak.  Ook wat is die manlike rol en die Shekinah vroulike rol. Ons haal nou weer aan:

One’s good practices are not without results, but results in the creation of angels and holy spirits.  These survive and endure, but both good and evil angels are created from a person’s speech, depending on his words that shows his intents, and with no ulterior motive, the created will be without error and reliable.

Die betroubaarheid hang dus af van hoe volledig en betroubaaar ons data is wat ons gebruik.  Daarom moet ons studiewerk en naslaanwerk so presies moontlik wees. ‘n Vertalingsfout kan nie toegelaat word nie. Nie ‘n naam kan vertaal word nie; nie ‘n spelling van ‘n naam kan verander word nie.  Benyamin het so baie prooi om te verskeur en so baie buit om uit te deel, die seun van Rachel, die vroulike, die Shekinah, die Ruach ha Kodesh kant, die 15 van Mamma sirkel wat nou (15×4=60) is met Rachel die vierde Matriarg.  Daar is nou die piramide van Giza se squaring of the circle, dus die vierkant van (12×4=48) moet ook nou deur die manlike Yah 15 gedoen word; dus 15×4=60 en 12×4=48 en 60-48=12.   Fantasties.  Matriach Rachel lewer die nodige 12, wat Benyamin is, wat die vierkant en die sirkel nou ewe groot maak  Die 12de seun, die 12de stam.  Die stem wat praat die Pei 80.

Nou bring die Pei(80) praat, die Ruach ha Kodesh wat ‘n stem nodig het om gehoor te kan word, sodat die geheime wat die oog Ayin(70) nie kan sien nie, nou gehoor kan word deur die stem wat praat.  Al is dit die man se stem wat met sy vrou praat sodat die Ruach ha Kodesh deur sy stem met hom en met haar kan praat, die Pei(80) geheim kan openbaar.  Dit is nou met die die hardop praat van Pei(80) en die skep van die gode, waar die groot geheim  van die red heifer en die afgebreekte tempel en die straf met die hardop gebruik van die heilige Name, wanneer een nie heilig is nie, inkom.  Mosheh wat nie hardop met die rots gepraat het nie. Yahshua wat voor Mosheh oor die Jordaan gaan. Yahshua wat help dat die probleem van geen tempel, geen red heifer, geen vergiffenis van oortredings en dus geen hardop sreek van die heilige Name nie, nou reggestel word.  Sodat ons vergifnis van ons foute mag ontvang en nie gestraf word wanneer ons die heilige Name hardop gebruik nie.  Hierdie aangeleentheid is nou weer die deel waar Benyamin die Jode se prooi hier moet verskeur en die buit van  Numeri 19:19 moet uitdeel, wat die probleem vir hulle kan oplos.

In the past with the temple standing, the ashes of the red heifer were available, through which they could purify themselves of all the defilement.  Now, however we are defiled by the dead and we do not have the ashes of the red heifer, which is the only means of removing this defilement.  It does not help when we purify ourselves from other defilement, when that resulting from contact with the dead remains as it was.  We are therefore no longer permitted to make use of these holy Names, and one who does so can be punished very severely.

Die vraag is nou, hoe het die volk wel die kragte, die Name voor die bou van die Tempel gebruik, want daarin kan ‘n deel van die antwoord verkry word vir ook nou, na die tempel afgebreek is.  Die yahshua deel het dit vir die Mosheh deel kom bekend maak.  Die geheim is weggesteek in die ‘hy wat weet dat die Elohim pilaar, die Tav 400 ligdeeltjie bekend as die Natuur, die rooi, die David, is die YHVH leef reeds.’  Hy wat weet dat daar nie ‘n Satan is nie, nie dood is nie, leef reeds.  Daar is nie dood in hom nie; dit is wat die Yahshua deel nou voor die tyd vir die Mosheh Vav liggaam kom toon het.

How did the earlier generations make use of the divine Names?  He replied, that one may use them if he can fulfill in himself…

Elkeen moet in homself doen wat die Yahshua deel vooruit kom toon het; dit is nie Jesus wat red nie, dit is Yah wat red.  Indien ons die Yah naam in die Chokmah Sephirot Boom van Chanukah kan herstel, die Yah God in Chokmah kan skep vanaf die Malkut kant af, die volume spirit Chokmah Yah.

In the verse: ‘Maidens loves you…’ Rachel, al 4 matriarge/maidens het jou lief.  Maar Rachel het reeds die dood oorwin toe sy haar siel gegee het met Benyamin se geboorte, toe het sy die sielepoel weer vol laat word het.

Song of Songs 1:3 Maidens alamot loves you.  But now you must read  ‘Do not read the maidens alamot but read ‘al mot’ over death thus, the One over death, loves you.  Rachel over death loves Benyamin; this means that one must be himself so righteous, that he is even loved by the Angel of Death.

Dit is nou net hier waar die volgende probleem is: ons weet almal ons is nie volledig righteous nie, maar nou kom die groot belangrikheid van die daarstel van die ware Chanukah boom.  Ons moet die Name gebruik, ons moet die Name herstel, want dan kan die Name ons beskerm want dan is daar nie ‘n aanklaer nie.

If a person is righteous, the accuser cannot come before the blessed One and say, he is using your Names and he must be punished.  The Angel of Death becomes his friend.

Hy wat weet dat Elohim is Yud Hei Vav Hei leef reeds. Daar is nie dood in hom nie.  Die ware God wat lewe is, het nie dood in hom nie en het ook nie dood nodig om te leef of laat leef nie.  Die ware God wat net lewe is, se Name moet gebruik word, die ware God wat lewe is moet geskep word.

Wanneer daar net een God is, wanneer die een God alles is; wanneer daar niks buite Hom is nie; wanneer die een God wat alles is nou ook net lewe is en geen dood in Hom is nie, bestaan dood nie.  So wat is die dood storie dan?  Kom Storetjie verduidelik: Sou daar nou ‘n gedeelte van die EK IS ALLES WAT IS God,  nie bekend wees aan ‘n persoon nie en hy weet glad nie van die gedeelte nie, die gedeelte bestaan nie vir hom nie; nie in sy bewussyn of in vorm of in energie nie, dan kan daar gesȇ word dat die gedeelte van die God nou vir die persoon glad nie bestaan nie, dus nou vir hom ‘dood’ is.  Dus ‘dood’ is net lewe wat nog nie vir die poersoon bestaan nie. Dood is net lewensenergie wat nog nie aan die persoon se lewensenergie of bewussyn of lewensvorm bekend is nie.  So wanneer Malchut nou die karaktertrekke of gode genoem van EK IS opbou om te toon dat Malkut nou EK IS ten volle ken, dan is die Chokmah Wysheid, die Yah, die laaste finale toets van 100%.  Dus red die Yah toets die Malchut.  Yah red dus vir Malchut. Verstaan die Maatjies nou?

YHVH wat Tiphareth se naam of karaktertrek is, red nie ten volle nie, al die Name, al die karaktertrekke, al 687 Name red nie, maar die Yah 15 wat bykom vir die 702 Shabbat, red  Malchut.  Is dit nie fantasties nie?  Die Yah shua.  Yah is die finale Redder, die wie volhard tot die einde toe redder, die boodskapper dat Yah die finale 15 Redder is.  Die sirkeltjie 15 Shekinah en die Yah 15 Chokmah finale Redder.  Yah 15 red die 687, die (6+8+7=21) Shin waarheid, maar nie volle waarheid nie.  Die (6x8x7=336) dus (3x3x6=54), dus (5×4=20) Caf koning letter 11, einde van eerste pilaar letters.  Die 11 van Zohar boek 11; dus Yud(10) Aleph(1) wat voor die rooi vuurbal van Abraham se offers nou Vav(6) Hei(5) of (=11) was.

So wat beskryf dit alles, Maatjies?  Dit beskryf dat die 11 gered  is,  maar die  Yud red nou nog die Pilaar met die laaste letter as Tav.  Tav bestaan uit Dalet en Nun; die Natuur en die Nun Mashiach.  Die Yah 15 is Yud(10)en Hei(5) wat die Zohar boek 15 is.  Dus Tet(9) Natuur en Vav(6) liggaam van Mosheh.  Yah is ook  Dalet(4) Natuur, en Nun(50) gevalle Mashiach; Mashiach nog anderkant die Jordaan, wat nou gered word.  So Maatjies, verstaan julle die groot geheim?  Die Yah is die redder van die Mosheh Vav liggaam nog buite die Beloofde Land.  Die Boodskapper of shua, kom eerste die Beloofde land in, sodat die Beloofde land, Malchut solank die gode kan skep tot en met Yah. Die laaste 15 by 687 moet sit vir die 702 Shabbat waar Mosheh ook kan inkom.  Fantasties.

Die Yah is die Redder boodskapper, kom eerste in Malchut aan om die Malchut nou te kry om die Boom terug op te bou tot by die Yah van Chokmah, sodat die Yah die Mosheh wat nog buite is, kan red en inbring.  Dit is darem heeltemal ‘n ander storie as die Jesus van 25 Desember wat nou red na ‘n vae hemel toe en die Mosheh Yisrael Program wat nou nie geslaag het nie.

Wanneer daar in ‘n drie dimensionele, sewe vlak en nege tye  Skepping, nou die H Bar Plank konstante of 5 in die middel of Hei(5) van Abraham ingesit word, word al 16 funksies nou 15 of Yud Hei 15.  Die ryp vrug na 5 jaar kan nou gepluk en geëet word deur die Magic Square van die 100; die nuwe kwantum.

Wat beteken die stukkie van die een Magic Square nou eintlik?  Alles gaan oor die ewolusie van lewe en die vorme wat die spesifieke vlak van lewe kan hanteer.  Hier volg die pragtige antwoord:

‘Life having evolved beyond the capacity of lowly forms to give it expression, (die 9 vierkant Magic Square) builds itself higher forms. (Bv. Kether se 100 vierkant Magic Square).

Die lewe is die sirkel, die Mamma, die Samech ewige sirkel, die 15, die vierkant met die 5 Hei in die middel.  Die vorm is die vierkant sonder die 5 of Hei in die middel; die vierkant vorm met 10 en 15, maar nog nie vol met 15 nie, vol met lewe nie.  Die vol lewe vierkant raak nou te klein, want Mamma-lewe gaan net aan, maar op hierdie stadium is die sirkel en vierkant ewe groot in oppervlaktes.  Nou moet die nuwe lewensvorm van die 100 Magic Square kom vir die lewe, daarom toon die Giza piramide dit so mooi: die squaring of the circle; die pad wat lewe nou volg na Orionis en Pleiades via die Herder met die staf, die Archturus met die H Bar konstant, die Midwegstasie.  Pragtig, nie waar nie, Maatjies – leer die Storetjie vir julle kinders.

Hierdie is die Storie van die vol met lewe 9 Magic Square wat nou ‘n kwantum sprong maak na ‘n 100 Magic Square toe.  Dit is nou die ‘wie volhard tot die einde toe’ kwantum sprong.  Maar wat is volhard tot die einde toe in die sewe vlakke by nege Tye vierkant Magic Square?   Dit is nou die lewe se ewolusie binne die 9 Tye Magic Square se 7 vlakke.  Lewe begin op Vlak een, ontgroei Vlak een en gaan na Vlak twee; so vorder die lewe deur al sewe vlakke.  Daar is dus die verhaal van die sewe keer doodgaan en ook sewe keer weer gebore raak op die volgende vlak.  Dit is die inkarnasies of lewens binne die 9 magic vierkant, voor die groot sprong nou kom van die 9 magic vierkant na die 100 vierkant en al die wat nog wag. So Maatjies, hierdie is n kort opsomming, training of the mind.

Kom Storetjie kyk nou na die vordering binne die 9 Magic Square se 7 vlakke. Die Magic Square van 9, bestaan dus uit die eerste 9 syfers vanaf 1 tot 9 en 3 syfers in 3 rye; 3 kruise op Golgotha.  Die 9 syfers is ook die eerste 9 letters vanaf Aleph 1 tot Tet 9.  Hierdie eerste 9 Magic Square is nou die eerste Pilaar van letters.  Dit is ook die sogenaamde Onderself of personality.  Sonder die middel syfer 5, of letter Hei gee die Magic Square nou na buite 16 Ayin resultate. 8 van die 16 gee nou 10 of Tet, en 8 van 16 gee nou 15 Samech of ook Yud(10)+Hei(5) = Yah 15. Of ook Tet(9)+Vav(6) = 15. Daar is 12 letters, dus twee Pilare van 11 letters elk.  Dit is nou 10 van die eerste Pilaar van 11 Caf, of Yud(10)+ Aleph(1) = 11 letters elk.   So hier is ook n geheim weggesteek. Die 11de, Caf letter is ‘n samevatting van 1 Aleph en 0 as Tet(9)  wat saam 11 of Caf 11 gee. Nou is daar ook die tweede Pilaar van 11 Caf letters.  Die Pilaar begin by letter Lamed syfer 12 tot by letter Tav syfer 22.  Daar is ook ‘n tweede Magic Square wat nou die 5 of Hei in die middel het.  Nou gee die 16 resultate na buite, 16 keer die getal 15 of Samech of Yud Hei 15. Dus dubbel 8, Samech letter 16 is die ewige lewe siklus; Samech is 60 werd.  Nou Lamed letter 12 is ook Tet 10 + Bet(2)=12.  Dit toon ‘n groot geheim.  Dit toon die koppeling van kolom een se Tet 10 met die tweede kolom van 10. Daarom is Lamed 3000, die vlieënde Merkavah letter wat Bo- en Onderself koppel; die derde 10 op die kruis.  Die El-i-Yah.  Die ander is Mosheh eerste (10) + Yahshua tweede (10) wat al oorgegaan het oor die Jordaan, oor na tweede kolom.  Nou volg nog nog geheime:

Die letter 22 Tav net soos letter 11 Caf het ook geheime. Letter 22, Tav is ook letter Caf 20 + letter Bet 2 = Caf Bet(22) wat opsommend toon dat letter Tav 22 dus ook eintlik ‘n opsomming is van albei kolomme letters. Maar dit is nie al geheim nie!  Net soos die eerste letter van die Onderself, letter Aleph nie deel van die Bet Skepping is nie, is die eerste letter van die Boself kolom Lamed ook nie deel van die Bet Skepping nie.  Drie is betrokke by die Shavuot Torah gee gebeurtenis. Twee gaan op en een is die Meganisme.  Mosheh kolom een, plus Yahshua kolom twee gaan op en Eliyah is die Meganisme.  Lamed is 3×10=30.  Maar daar is nog n geheim:  drie tiene of 10+10+10 is nie net 30 nie ; drie nulle (=000).  Dus 9 letters, Aleph 1 tot Tet 9, gee geboorte aan een nul(0),  dan 9 letters, Tet 10 tot Kuf 19 wat 100 tel, gee geboorte aan twee nulle(00).  Dan gee die 4 letters  wat elkeen twee nulle het, dus (00) nou geboorte aan (000) drie: Kuf(100) + Resh(200) + Shin(300) + Tav(400) = 1000.  Nou het al drie  op die drie Kruise hulle take voltooi.  Die Onderself + die Boself + die Logos(000) en Aleph die een, die EK IS bly die EEN, die Spirit.  Die (1) die een het nou net volume (000) gekry.  Die Skepping het nou volume aan die Spirit gegee.  Die lewe het volume gekry. Die lewe het volume gekry in Daat, in Binah, in Chokmah.  Lewensondervinding, lewensinsig, lewenswysheid.

Opsommend is dit dus die Mosheh eerste kolom tot by een nul (0) Skepping of Pilaar of Boom of Kruis, dan volg die Yahshua kolom of twee nulle (00) Skepping of Pilaar of Kruis; dan volg die Eliyah kolom drie nulle (000). Almal is vanaf die begin af daar, maar elkeen kry ‘n beurt vir sy solo in die voorgrond van die Skeppings Orkes.  Hei die (5) skop ook in, bv. die Hei in die middel van die Magic Square wat nou die 16 x Yud Hei 15 gee of 240. Dus die Dalet(4) word 12 Stamme en word bevrug met die Yesod Yoseph  Yud saad om nou die Hei te word wat nou die Magic Square bevrug met die Hei, en siedaar die 16×15=240 Onderself 12 Stamme en Boself 12 Stamme!  Daar is nog nog die (0) oor, die 0 van die 240.  Die 0 plek vir die broer van Yoseph, die seun van die 4de Matriarg, met naam Benyamin, om die vyf bekers ekstra Hei-saad nou vir die 12+12 stamme te gee sodat die 12+12+12 = 36  kan  volg.  Die meganisme van die 8.  Die meganisme van die Yah.  Die meganisme van die 15.  Die meganisme van die 10 Yud wat die Dalet bevrug om die Hei te gee.  Of Dalet nou (4) werd is, of nou 40 Mem werd is, of 400 Tav, wat eintlik (000) werd is.  Lamed(30) is die Merkavah vir die 3×10 om die 3 nulle te bring.  Tav 400 is nodig om die (000) te bring, die volume vir die Spirit; die Yechidah 37, Yud(10) + Chet(8) + Dalet (4) + Hei(5) = 37.

Wat beskryf Storetjie nou entlik? Storetjie beskryf die rol van Benyamin, die laaste boetie.  Benyamin moet die korrekte prent deur bring, die groot lieg uitwis en die korrekte pad aantoon; die pad van die lewe wat elkeen moet gaan bekyk daar van die bergtop af, sodat hyself kan sien wat aangaan.  Dan kan hy self besluit hoe en wat en waar as hy afkom en sy lewenstog begin en aanpak. Wat hy nodig het vir sy roete wat hy gekies het, want op die einde gaan dit oor hoe hy sy roete beplan en gedoen en voltooi het. Het hy die saad geplant wat nodig was?  Is dit nou die Dalet(4) of die Mem(40) of die Tav(400) wȇreld waarin hy sy lewensroete afgelȇ  het?  Het hy elke dag sy dag geleef tot eer van die lewensgroei proses; van hom of haarself en die ander lewensvorme om hom of haar?  Was daar lewensvreugde?  Het hy of sy lewensvolume ervaar?  Was elke nano sekonde deel van die groot Lewensvreugde Orkes wat speel?  Gaan elke oomblik in die toekoms een groot lewensvreugde ervaring wees?  Hoor die Maatjies die musiek in al sy glorie?

Die Yechidah 37 יחד som alles so mooi op. Die Yud(10) het die Mashiach Chet(8) nodig om die Eretz Dalet(4) te bevrug met die Hei(5) om dan die volume groei van die siel te gee vanaf 10 na 30 in die 7 vlakke; dus die Yechidah totaal van (=37)!  Is dit nie kort en pragtig nie?  Dit is die blye lewensgroei vreugde boodskap van Chanukah.

Die heilige EK IS AHYH stuur Mosheh om die land Kanaan in te neem.  Mosheh stuur vir Yahshua om die land in te neem.  Die land word stap vir stap ingeneem deur Yahshua terwyl Mosheh buite wag.  Die land wat ingeneem word, word na al die verstrooings en bannelingskappe uiteindelik die hele Planeet wat ingeneem word.  Die Planeet word verlig met die net een God begrip.  Die stam wat voortrek en agter skoonmaak, dus die skape voor lei en van agter aanjaag, is dan Dalet Nun.  Die stam Dan of Duitser lei die tegnologie.  Die stam verander die manier van wakker skud tweekeer; met die eerste Wȇreldoorlog se masjiengewere en dan die tweede Wȇreldoorlog se vuurpyle en bomme en tegnologie.  Die ander stamme is jaloers en bestorm sy 1000 jaar vrederyk.  En steel sy vuurpyle en breinkrag en gaan nou self voort daarmee.  Sy kern split en dring in tot die middel kernsel, die sewende middel kernsel van die sewe selle van die nege tyd en sewe Planes of selle Natuur, breek hulle nou oop.  Die stamme het Moeder Natuur se siel oopgebreek.  Nou ken die stamme die Aarde.  Wat nou?  Kom Maatjies ons kyk of ons die verhaal kan herken as Storetjie hom nou in sy Cosmic Doctrine mantel vir julle vertel.

Cosmic Doctrine p122:  The formation, development, and devolution of a Universe (die land Kanaan, Planeet aarde) corresponds to the evolutionary cycle of the Logos (die Mosheh, Yahshua, EliYah, drie-in-een) so that the Logos develops by means of a series of incarnating impulses which are evolutionary life waves or swarms or preceding evolution.  (Die stamme wat die volke van Kanaan uit die grondgebied van Kanaan dryf. Of die 7 Planes en 9 tye wat een na die ander ingeneem word; of die hele Planeet wat ingeneem word.)

Each succeeding evolution penetrates deeper into the ‘form’ aspect of the universe, renders it more complex in its organization; brings it to a stage further in the development of that perfect balance of forces which it is enabled to reach as a whole.  When the entire manifested universe acts as a whole, it is fully self-conscious. (Die Planeet kan nou as een geheel optree en ten volle van homself bewus wees, dus ten volle selfbewus as ‘n Planeet) And soon as self consciousness is established, objective consciousness becomes possible.  (Die lewende spieël Meganisme)  The universe (of Planeet) then becomes aware of the Cosmos. (Let wel, die kosmos, nie die Logos nie. Die kosmos, die EK IS, die AHYH wat die logos gestuur het.) Reciprocal consciousness between Logos and Universe is established.  Hier is die Mosheh deel Logos wat nog  buite die heelal is, maar nou die kosmos agterond het. Ons het ook die Yahshua deel Logos wat nou niverse agtergrond het.

 

Nou het die tyd aangebreek dat die Mosheh Kosmos agtergrond Logos, en die Yahshua Heelal agtergrond Logos, nou in die El-I-Yah Logos Meganisme  begin optree.  Dit is die nuwe fase wat ons nou ingaan.

Terwyl ek so van agter af vorentoe werk, verstaan ek baie meer. Ek is soms verras oor hoe lank terug jy al sekere begrippe verduidelik het en hoe stadig van begrip ek was.

Dit werk so met ons almal.  Eers die Daat saadplant, dan ontkiem en opkom en groei as dit versorg word; dan die vrug van insig, begrip wysheid en wat volg.

Het laasnag ‘n interessante droom gehad.  Droom ons ry op ‘n wa agter ‘n trekker deur die hele land.  Almal kamp in familiegroepe en is besig met hulle dinge.  Party sing saam met hulle familie orkeste. Braaivleis vure oral. Toe word ek wakker. Nadat ek vir Meisie vertel het, toe onthou ek dis vandag die GELOFTE DAG ALS EEN SHABBAT.  Daar is dit toe.  Dit moet seker ‘n toekomsvisie wees van die FINALE SHABBAT 702 eendag in die WORLD TO COME wanneer Mosheh as die een halwe ongesuurde oop Pesach brood van die Logoidale Bewussyn met die Kosmos agtergrond, die Pei(80) praat Torah agtergrond, nou met sy ware Kosmos helfte ongesuurde brood Logoidale bewussyn, Yahshua met sy Heelal agtergrond, nou EEN word en die ware 100% Shin waarheid EMET Aleph Mem Tav gee vir die hele Heelal, die hele Planeet.  Die Shabbat 702, die gelofte als een Shabbat.  Die inneem van al die Planes van die Heelal, selfs die Berge van die Draak wat met gelofte belowe is, sal die Berge van Michael gemaak word.  Die belofte, die Gelofte als een Shabbat 702, die 687 sal die 15 Yud Hei(=15) of Yah bykry om die Shabbat 702 of als een Shabbat te maak. Die Mosheh en Yahshua in El-i-yah Merkavah.  Gedenk die dag, eer die gelofte, my Benyamin Boerevolk, die Herdervolk.

Geseënde Chanukah!

Dit is nou baie interessant dat in die jaar 2014 = 7, die gelofte dag van die Boerevolk en die Chanukah gelofte se eerste dag, teen mekaar val; net die volgende dag. So Maatjies, wat is die Gelofte van Chanukah?  Hoe verskil Chanukah se 8 dae van die Christendom se 8 dae tussen 25 Desember en 1 Januarie?  Die twee tye wat nou saamval op die vierde punt van die jaar siklus?  Storetjie nou eers agtergrond gee.

Die Yisrael siel is soos die Maan wat deel is van die Son vir sy lig en lewe, net ‘n halwe siel.  Die ander nasies is soos die Son, hulle het lig in hulleself.  Hulle is dus ‘n heel siel op hulleself. Die Yisrael halwe siel moet sy ander halwe siel hȇ om te kan leef.  Daar is nog ‘n verskil: die halwe Yisrael siel se ander halwe siel, is nou nie die son nie, maar die son agter die Sonne.  Die ander nasies verstaan nie die begrip nie; die ander nasies sȇ dat Yisrael net soos hulle is.  Die drie tekens wat die twee halwe siele as waar bevestig, is die Ateret ha Yesod.

Daar is presies drie dinge wat die ander nasies Yisrael probeer verbied om te doen.  Dit is 1) Die heliging van die Nuwe maan en die Volmaan ete van die Melek David.  2) Die besnydenis verbond van Abraham, die Hei verbintenis met die Yud.  3) Die hou van die ware Shabbat.  Hierdie drie handelinge bevestig dat die Yisrael siel net ‘n halwe siel is en gekoppel is, dus een is met die ander halwe siel in die Heilige.  ‘Just as a lioncloth clings to a man’s hips, says Hashem, so did I make the entire house of Yisrael to cling to me.’ (the foundation coronet, the Ateret ha Yesod).

Nou is dit waar dat met Sukah, die Huttefees al die bogenoemde nou bevestig word, so wat is nou die verskil wat bykom met Chanukah?  Dit is waar dat albei groepe Voortrekkers in die Skepper geglo het.  Met die optredes  by Bloedrivier se Gelofte van als een Shabbat het hulle opgetree het en hulle lewe op die spel geplaas.  Die ander  gelowiges wat onderhandel het, het hulle lewens verloor.

Net dieselfde geld met die Chanukah gelofte. Die Makkabeer broers het hulle eie lewens op die spel geplaas, hulle het die Yahshua handeling as voorbeeld gevolg en nie geskuil agter die Yahshua optrede nie. Hulle ook die voorbeeld van hoe self opgetree moet word, nie gebruik as die lafhartige verskoning om agter te skuil nie.

Hierin lȇ die verskil: Met Chanukah, plaas die hele Mashiach volk, die hele Yisrael volk hulle lewens op die spel om as halwe siele nou weer een heel siel te mag word. Die face to face eenword wat volg na die 8 dae se meer en meer reiniging en heiligmaking.  Daarteenoor is daar die vals 25 Desember groot fees van die goue kalf se Boom met sy goue geld geskenke en mens eerste fees.

When Yisrael wave the four species on Sukkah, three are bound together, while the etrog is held separately.  The etrog represents this world, which is separate from the heavenly realms.  Yet the etrog also has a small crown at its end which, although fragile, is all important because the commandment of waving the four species can be performed only when it is intact.  This crown represents this world’s attachment to the Source of all blessings, while the etrog’s independence from other species shows Yisrael’s dissociation from Hashem while in their daily state of awareness.  Like Sukkah, the festival of Chanukah is 8 days long. This implies that the light that shines during Sukkah when we wave the four species, also illuminates us on Chanukah.  For the miracle of the oil that has been saved pure, parallels the joy of coming face to face with Hashem during the 8 days of Sukah.  Yet although both festivals reveal our inseparable link to the foundation coronet Ateret ha Yesod, the revelation of this bond as we commemorate it on Chanukah is stronger than on Sukah.(en hier volg die groot groot geheim) The reason is that in the rebellion against the  false (die vals 25 Desember Christendom) Yisrael goes to war, ready to risk their own lives to regain the connection they had lost.  Hierdie is die rede hoekom die Christendom die boek van die Makkabeers uit hulle Bybel gehaal het.  Hierdie Chanukah geheim; hierdie gelofte geheim.

Let op die baie fyn verskil tussen die waarheid en die leuen wat net nie 100% waarheid is nie.  Om jou lewe te waag, is nie om jou lewe te gee nie.  Daar is nie dood nodig om te lewe nie.  Die volk as Mashiach waag hulle lewe, nie iemand anders waaragter hulle skuil nie.  Die hoofdoel van die lewe waag, is nie ‘n selfsugtige eie ewige lewe nie, nee, die hoofdoel is om  een met die sielsgenoot, die companion of the soul te wees;  die Yahshua deel wat eerste oor die Jordaan gegaan het, die deel wat eerste die Heelal ingeneem het, en die  Mosheh deel  Mem(13)+Shin(21)+Hei(5) = 39 deel, wat nog in die Logos tussen Heelal en Kosmos wag, wil nou weer EEN word sodat die Yechidah 37 eenheid bereik kan word.  Dit is die Mosheh wat op die berg sit en sy arms ophou, en die ware Yahoshua wat onder in die vallei nog die heeltyd teen die Amalek  sy lewe op die spel plaas. Dit is die lewe op die spel plaas in die Heelal saam met Mosheh in die Logos posisie, wat saam die geveg teen Amalek veg, wat die Chanukah optrede is.  Chanukah is heeltemal iets anders as die goue kalf feesvieringe wat eintlik die weghardloop optrede is van die wag vir die Torah wat Mosheh moet bring.  Die Mem(13)+Shin(21)+Hei(5) = 39,  of (3+9=12) of Mem(40)+Shin(300)+Hei(5) = 345;  of (3+4+5=12), die 12 stamme van die Yisrael Mashiach Program; nie net ‘n vals Jesus red van 25 Desember nie. Kan Maatjies die verskil begin raaksien?

Dit bring Storetjie by nog n belangrike onderwerp. Dit is die bykans fanatiese oprig van tempels van die Christendom wat al vanaf die Griekse tye af kom:

‘Why didn’t they destroy the temple of Yisrael?  Since this was the very source of Yisrael’s strenght, the place on earth were their souls below were infused with divine energy. The Christians therefore wanted the temples to draw divine sustenance to earth. But they want this sustenance direct for themselves and not first to Yisrael and then to them.  The only way they can do this is by preventing the soul union, the Ateret ha Yesod, between the holy One and his holy nation, the community of Yisrael.’ 

So die Christendom moet verhoed dat die Yisrael volk heilig is.  Geen besnydenis verbond meer nie. Geen ware Shabbat meer nie.  Geen heiliging van die volmaan begrip van die Ateret ha Yesod een siel tussen die Heilige en Sy heilige volk nie.  Geen gebruik van rein diere nie, varkvleis is maar reg.  Geen verskil tussen heilig en nie heilig nie. Geen verskil tussen die heilige Shabbat of die weeksdae nie. Geen heilige volk as tussenganger nie, geen heilige Torah meer nie.  Wie is Yisrael dan nou eintlik dat Yisrael die verbond en Shabbat en nuwemaan en volmaan en Torah  verpligtinge het?

Abraham merited a land for his vibrant trust in Hashem’s personalized providence.  Hashem revealed to him that Yisrael is immune to Planetary influence, and he believed with all his heart.

So dit toon dat Yisrael se son nie die planitȇre son is nie, dat Yisrael nie van die planitȇre stelsel is nie. Maar Yisrael sal die 400 bannelingskap, die Aleph tot Tav(400) voltooi en die Yechidah 37 eenheid wel bereik.

For this faith, Abraham merited descendants who would attain this high level of closeness in which the surrender, body and soul before the holy One.

Dit is die ware handeling van Chanukah. Vir hierdie verbond, vir hierdie inisiërings proses het Abraham ‘n bewys gevra. Die bal vuur wat tussen die halwe siele deurbeweeg het, was die bewys dat die eenheid van die siele nadat die Tav 400 Program voltooi is eendag, op die vlak sal wees van ‘essence of his essence’ Yechidah 37 EEN.

Dit is Amalek se hoofdoel om die sielseenheid te verhoed. Daarom moet daar elke dag vir die sewe dae van die agt dae, nou vir elke Plane van die sewe Planes van die Heelal, die Amalek op elke Plane uit die weg ruim.  Die sonde van die goue kalf is die verlies van die vermoë om die nodige toestand ‘to enter a state of expanded consiousness to aquire the new awareness that Mosheh received.’  Die selfreiniging en self heiligmaking  moet oor die sewe dae plaasvind.  Reinig julle en heilig julle, want Ek is rein en Ek is heilig.

Hier nog ‘n baie groot geheim wat ook in die 8 dae van Chanukah versteek is: 7 van die 8 dae verwys na die 7 Planes: Understanding of the Planes is essential to an understanding of the problems of evolution and initiation, which is simply condensed evolution.

Storetjie gaan nou verduidelik hoekom dit so belangrik is om die verskil tussen die  kortsluiting weghardloop van die goue kalf Christendom vanaf die res van die Torah wat Mosheh, Mem Shin Hei nog moet bring. Want sien Maatjies, indien die  lewe en ligstroom  nie tot en met die Logos waar Mosheh hom bevind, gekoppel raak nie, vind daar ‘n kortsluiting plaas. Die kortsluiting vind plaas na Plane 4 en Plane 5, waar die onderbewussyn hom bevind.  Nou wat beteken dit Maatjies?  Dit beteken ‘n terugsprong in die verlede in.  Die onderbewussyn was opgebou in die verlede. Dus nou neem die verlede beheer oor.  Die verlede is in die linker Pilaar geleë. Die linker Pilaar lei na die permanente dood.  Die een wat nou reeds gevorder het, soos Amalek tot by die letter Kuf 19, en nou terug kortsluit na Plane 4 of Plane 5, is ‘n gevaar vir homself en die ander saam met hom.  Hoekom?  Hy het die hoë Planes bereik, maar hy het kortgesluit in sy kapasiteit om die hoër Planes korrek te beheer.  Daarom sal die destroyers met so een afreken.  Kom Storetjie kyk na die geheim.

Die stam van Dan, Dalet Nun wat voortrek en opruim, tree op maar onder die kortgesluite bewussyn van Plane 4 en 5. Die goue kalf Christen Duitser met sy kortgesluite Jesus van 25 Desember figuur, wat hy elke jaar terug in die verlede in, die geboorte herdenk en nie by die toekoms se Vlak 8 na 9 Logos Mem Shin Hei, Mosheh koppeling uitkom nie, wil nou die Plane 7 of Shabbat in forseer met sy 1000 jare vrederyk.  Maar sy Hitler, Hei  Tav Lamed Resh gekortsluite Plane 4 en 5 onderbewussyn kwalifikasies skiet heeltemal tekort om die baie meer gekompliseerde Planes te kan hanteer.  Almal op die Planeet ken die gevolge.  Die groot gevaar is dat dieselfde geskiedenis weer gaan herhaal, indien die gekheid nie gestop word nie.  Die verdraaide Yahshua wat nou Jesus van 25 Desember geword het in die gekortsluite onderbewussyn, moet nou teruggebring word na die Yahshua wat eerste in die Heelal ingekom het en dan gekoppel word met die Mem Shin Hei Mosheh bewussyn op Plane 7 sodat die ware Nadir 8 na Logos 9 of Logoidale Bewussyn van die nuwe Yahshua met Heelal agtergrond, en Mosheh met Kosmos agtergrond, binne die El-i-Yah Merkavah nou gevestig kan raak met die volle vermoë om korrek te kan optree.  Dit is ons Chanukah wense vir die Planeet.

Die proses herhaal hom weer, maar op n totaal nuwe vlak; oneindig is die proses.  Daarom die skriftelike Torah, die stel wat Mosheh moes skryf, die Ayin 16, wat bestaan uit Tet(9) en Zayin(7) wat (=16) gee. En 16 is nou nog binne die Heelalsirkel vasgevang, al is daar reeds die Zayin of Netzach 7, maar die Malchut se net 9, nie 10; die 1 van Malchut kort.  Die 1 van die volledige beker van Malchut wat die ware Mashiach toon, moet geledig word.  Al 10 van Malchut moet voltooi word om die 17 op te maak van praat met gesag en ondervinding en Kennis en insig en wysheid, maar die  volume toeneem faktor, die ys wat in volume toeneem, water wat in volume toeneem, spirit  wat in volume toeneem, word slegs geskep deur Daat, of ondervinding deur die Boom van die lewe.  Die metabolise Boom van die lewe wat spin, die Pei 17, en nie deur die Boom van Kennis, die Ayin 16 nie.  Malchut met al tien geleef word.  Dus moet die Adam ook die volledige korrekte Hod Michael Bene Elohim skep en die volledige Netzach Haniel Elohim skep; die Yesod Gabriel El Shaddai en die Tiphareth Raphael Malachiym YHVH aloah va Daat; en die Malchut Sandalphon Adony Melek Ishiym souls of fire.  Die maagd Malchut fully manifest van die NOT Unmanifest

Die tiende pad: the resplendent intelligence. Crystallized spirit with volume, because of Daat living experience; because this exalts Malchut above every head and it sits upon the throne of Binah. It illuminates the splendour of al the lights.

Die Daat ondervinding, die 17 Pei Daat praat. Die volledige Torah soos die vinger van Hashem die eerste keer self geskryf het. Die 17 Pei Torah, die volledige Boom van die Lewe se Malchut, al 10 Sephiroth wat nou by die Zayin(7) gesit word om die 17 Pei te gee.  Die Yud(10) Zayin(7) se 17 is ook die 8 Nadir voltooide Malchut en 9 Logos se (8+9=17) voltooiing van die 7 Planes van:

  1. Man, 2. Nature, 3. Saints, 4. Masters, 5. Angels, 6, Archangels, 7. Christs. It illuminate the spendours of all these, and causes an influence to eminate from the Prince of Countenances, the Angel of Kether.

Malchut se volume spirit stimuleer die NOT; die Unmanifest, die Angel of Kether tot nuwe reaksie.  So maatjies, die Christendom wat nou net die ou Malchut so graag wil verlaat en hemel toe gaan, is in vir ‘n groot verassing.  Malchut moet in al 10 Sephirot voltooi word en dan nog met die volledige Rachel, vierde matriarg se Netzach 7 te doen kry soos wat reeds beskryf is.  Dus die omdraai, die Shavuot projeksie en die agste dag Sukkah projeksie na die vierde  punt, die Chanukah se Rachel, die vierde vrou se produk – die nuwe Adam.

Nou sien die maatjies die groot verskil tussen die Christendom se weghardloop van die volledige Program voltooing in Malchut se liewe Jesus geboorte Kersfeesboom, en die volledige Malchut voltooing in al 10 Sephiroth en Netzach Rachel, Yoseph, Benyamin;  Hod, Tiphareth voltooing van die volledige Chanukah Boom van die Lewe, die Qabalah Boom van die Lewe, die Boom van die Atah. Die hoofstuk 22 se 22 letters. Die Aleph Tav Hei; die Hei volume groei wat die Aleph Tav gedoen het.  Die ryp vrug se geur en smaak en voeding vir die Engel van Kether, wanneer hy dit pluk en eet.

Die Drakensberg Seunskoor moet nou die Michaelberg Seunskoor word.  Die Ave Maria lied moet nou die Ave Rachel lied word; Rachel met haar nuwe skepping met Chanukah.  Die geskenke by die Chanukah Qabalah Boom that illuminates the splendours of all the lights and causes an influence… (Die nuwe energie, die nuwe lewe, die nuwe lig, die nuwe gedagtes, die nuwe drome, die nuwe argitek planne, die nuwe moontlikhede, oneindige meer en nuwer dinge) …to eminate from the Prince of Countenances the NOT the Unmanifest, the Angel of Kether.

Kether en Yesod is die twee teenoorstaande Sephiroth van die Qabalah Boom.  The Prince of Countenances bokant Kether en Malchuth onderkant Yesod is, twee teenoorstaandes.  Malchut is net so heilig soos die Prince of Countenances wanneer ons Malhut nie ontheilig nie.  Hoe doen ons dit?  Ons doen dit deurdat ons nie Malchut volledig grond nie, ons wil nie die nederige Mosheh dienskneg funksie verrig nie. Ons wil heilig in die hemel wees. Die Malchut aarde moet in al 10 Sephiroth geheilig word voordat die Yud(10) by die (7)Zayin gevoeg word om nou die 17 te gee sodat die silwer Menorah van 8 vlamme met die 9de vlam nou die Chanukah (8×9=72) Name tog vanaf die 8, die Nadir buite die Heelalsirkel aan Malchut kant, tot regoor die Heelalsirkel se 7 Menorah planes kan neem na die Logos 9 buite die Heelalsirkel aan die Kether kant.  Dus nie die Jodedom se 7 Planes van Adam(1) tot Christs(7)toe nie, maar Nadir(8) tot Logos(9) toe.  Maar dit is nou al nie; Logos 9 as Ragel Tet(9) trou met Yud(10), wat 19 gee.  Esther met Purim kom en draai die 19 om, want dit is Amalek, na 91 toe; nou is daar die Adam 45 + Adam 45 = 90 plus  die 1 wat die (12×3=36) nou 37 of Yechidah 37 maak.

Wat beteken al hierdie dinge waaroor Storetjie nou storie? Dit beteken dat die Aarde, die natuur, die grond, die water, die lug, die sonlig, alles hier om ons net so heilig en rein is soos die oneindige NOT Ongemanifisteerde wat dit alles gemanifisteer het. Dit beteken dat ons nou voluit moet leef en leer en doen, maar met die eerbied en respekvolle benadering dat die vier van Dalet, die grond, die water, die lug en die lig,  alles rein en heilig is.  Ons lewe en ontwikkeling moet nie ten koste van die natuur wees nie, maar in harmonie met die natuur. Ons moet die natuur met eerbied en respek behandel. Ons moet die idee dat ons alleen hemel toe gaan en dat die natuur nie saak maak nie, uit ons denke verban.  Die Aarde is nie iets wat ons net gebruik om in die hemel te kom nie.  Alles is EEN en sonder die Aarde is daar nie ‘n Hemel nie.  Die rede hoekom hier ‘n Aarde is, is dat die gemanifisteerde Spirit nou gekristalliseerde Spirit ook geword het, sodat die gekristalliseerde Spirit of Aarde of Malchut nou Volume kan kry; ondervinding kan opdoen, Daat opdoen en die Volume is die ryp vrug.  Die loon op die rede vir die skeppingsproses.  Ons is deel van die proses en dus verantwoordelik vir die korrekte verloop van die proses.  Die hele proses draai om die  Voortbringer van die proses; die hele proses draai nie om ons nie, die Son draai nie om ons nie, ons draai om die Son. Die EK IS draai nie om ons nie, ons draai om die EK IS.  Ons is nie die middelpunt nie, die EK IS is die middelpunt.

Die logiese vraag nou is, dat indien ons nou so sou leef en regverdig en eerlik optree in ons lewenshandel teenoor die natuur en ons medemense, hoekom is daar dan nou die hou en doen van die Shabatte, die jaarlikse en weeklikse Shabatte, asook die Mosheh Torah feestye en die Sages se feestye soos Purim en Chanukah?  Wat het dit nou met ons korrekte eerlike en opregte lewe te doen? Dit is ‘n goeie vraag en Storetjie sal nou oor die vraag moet storie.

Die hou en doen van die feestye en Shabatte het te doen met die feit dat van Malchut af, terug deur Yesod na Hod en Netzach, daar nou wel gode met baie kragte geskep kan word. Sou die volk by die vortexpunt in pole en tyd, die Shavuot punt, met die gee van die volle Torah, of Skeppings program, maar net nie die Torah wou ontvang nie en geen goue kalf godsdiens gebou het nie, geen godskep diens begin het nie, dan sou daar in die Yesod, Hod en Netzach Sephira, geen ander van Malchut geskepte gode in die grys Wȇrelde gewees het nie.

Maar nou is daar sulke geskepte gode. Die gode word deur godsdienstige optredes en rituele geskep.  Die kristal spirit struktuur van die materie van Malchut, laat toe dat optredes en rituele nou wel gode skep in die Hod, Netzach en Yesod wȇrelde.   Die gode wat ons nou geskep het, lei ons uit Hemel toe.  ‘Jesus van Krismis neem my Hemel toe.  Ek skep hom op 25 Desember en herskep hom elke 25 Desember,’ sȇ die volk.  So indien ons die ware gode daar in Yesod, Hod, Netzach, Tipharet Gevurah en Chesed wil skep, die ware hulp vir EK IS AHYH, dan moet ons die vals gode  uithaal en  ombou na die ware gode toe; daarom moet ons die ware  dae en feeste hou.

Hierdie is die groot geheim van Amalek.  Die van Malchut af geskepte gode, moet uitgewis word deur die ware gode wat uit Malchut geskep moet word.  Die ware ombou moet vanaf die kasteel deur Esther gedoen word.  Die 127 Provinsies (=10) volledige Malchut saam met 7 plus 7 wat red.  So Maatjies, ons moet die vals gode met die ware gode vervang.  Ons mag hulle nie verbaster nie.  Onthou die 100% waarheid.  Hierdie begrip moes Job ook bemeester.

Dit is die begrip van daar is mis, dit reën hard maar ek sien nog mooi, so waarom moet ek my motor se ligte aansit?  Dit is waar dat jy kan sien, maar kan die motor wat volspoed van voor af kom en by ‘n vragmotor verbygaan, jou sien?  Nee, my vriend, hy kan nie. Net so kortsigtig en selfsugtig is een wat die lewe en lig sien in Malchut met sy goeie Job lewe, maar nie sy gode skep verddubbeling doen nie; Yud(10) wat Caf(20) word.

Wat gaan jy hierdie Desember maand doen Maatjie?  Gaan jy begin om nou die ware gode te skep wat deel is van die EK IS AHYH wat Mosheh, Yahshua, Yochananda in die Eliyah Merkavah gestuur het, wat met die volledige Torah funksioneer; gaan jy die Chanukah Qaballah gode skep?  Of gaan jy die 25 Jesusgod skep met sy Kerk en geen Torah en vae Hemel belofte?  En sy Kersvader bespotting van baie heilige begrippe?   Die ware Chanukah fees het ook die familie bymekaar en die mooi en die geluk hier op Aarde, maar daar is die enorme wat bykom, wat baie meer is as die leuen.

Gebruik net logiese denke, Maatjies.  Een lewe eenkeer vir ‘n paar jaartjies, teenoor die Program van duisende jare?  Een lewe met net ‘n rukkie van die Jesus redding storie; wat van die duisende miljoene voor die tyd en na die tyd?  Wat van almal wat nie in een lewe nou die Jesus ontmoet het nie?  Daarteenoor het ons die pragtige ewige logiese konsikwente van die Boom van die Chanukah Fees wat homself oneindig afspeel in sulke groot en mooi fasette en dimensies, en logies is in alle opsigte.  Binne die 9 Tye en buite die 9 Tye… finite time and infinite time.

 

239

YAH IS DIE SHUA

Aan die groot stilte is dit duidelik dat die waarheid van die groot geheim nog nie deurgedring het nie; die vals gode se vals boodskap verdoesel die waarheid nog totaal.  Kom Storetjie probeer weer.  Die twee duifies van die offers van Abraham waar tussen die rooi vuurbal gegaan het, moet nou weer bestudeer word. Hulle is nie geslag nie. Hulle is lewendig. Die twee duifies maak saam op die Shabbat, die tortelduifie van die Mosheh Torah plus die wit Shekinah 15 duifie van die Yah is die shua.  Die tortelduifie se totaal van die Shabbat Shin(300) + Bet(2) +Tav(400) = 702, is nou die name Ab(72)  + Sag(63) + Mah(45) + Ben(52) + die AHYH expansions met Yud(161) en Hei(151) en Aleph(143) =  687.  Nou kort die wit Shekinah duifie se Yah 15 om die Shabbat totaal van 702 te gee. Dit Maatjies, is die ware Shin Tav Emet verhaal wat die twee duifies vir mekaar moet vertel.  Indien een van die twee duifies ‘n leuen vertel, gaan die ander duifie hom nie glo nie.  Die Christendom sal nooit die Jodedom van hulle verdraaide lieg storie oortuig nie.  Die ware wit duifie van die Yah 15 wat finaal red, moet die waarheid wees.

Kom Storetjie neem ‘n benadering.  ‘n Kompleet motor voertuig het 702 onderdele.  Die tortelduif se verantwoordelikheid is 687 dele van die 702 dele. Die wit duifie se bydrae is 15 dele tot die 702  dele.  Maar nou net soos ‘n motor voertuig kan al die dele daar wees, maar as die draadjie na die aansitter na die battery se positief en negatief nie daar is nie, sal die voertuig nooit loop nie.  Die ware Yah is die shua moet die Yah 15 draadjie reg koppel en die Mosheh Vav liggaam sal aanskakel en loop.

Hierdie ware Emet Shin Storetjie van die wit duifie, die Yah 15 is die shua, die Redder; die ware wit duifie verhaal van die ware naam van Chokmah is Yah.  Die ware Yah wysheid, die ware verhaal van die Yah 15 wat die tortelduifie se 687 aanvul tot die ware Shabbat 702, the world to come Shabbat, die Mashiach tyd wat kom se Shabbat; die tyd wat almal die Storejie van die twee duifies sal verstaan.  Die Capstone, Yah 15 het geland op die piramide 687 en nou is die piramide die 702 Piramiede.  Wat meer moet Benyamin doen om die Afrika kop waarheid van die ware Yah 15 is die shua meer duideliker te maak sodat daar ‘n gejuig gehoor kan word?

AMEN!!

Die Jodedom se tortelduifie, die 687 Mosheh deel, wag vir die blye boodskap uit die punt van Afrika, uit die Capstone in Afrika; die Keys of Enoch wag vir die blye boodskap.  Die boodskap van die wit duifie, die Yah 15, is die shua, die Redder, die koppeling wat die hele 702 Shabbat gaan lewendig maak.  Die ware Chokmah Yah 15 Capstone van die 687+15=702 Shabbat.  Dit is die ware boodskap van die Chanukah fees, die Chanukah Qabalah Boom fees. Die fees met die Chokmah Yah 15 wit duifie.  Die Shekinah 15  praat met ‘n stem wat sy kan vind, die stem wat roep uit die Kalahari woestyn; die ware Yah is die shua redder van die  Christendom en die Jodedom.  Die laaste Yah van Chokmah, die ware Wysheid sal die ware Insig bring, die praat van die ware wit duifie en die ware tortelduifie.  Die twee se praat vul mekaar aan, pas bymekaar, maak mekaar se praat nou een groot saampraat. Die koer van die tortelduifiedie Torah, die Torah en die sing van die wit duifie Yah 15 is die shua, Yah is die shua, maak nou een groot koor, reg deur die hele Chanukah Qabalah boom van die jaar 2014 = 7.  Halelu-Yah die finale aanskakel!

So Maatjies, die ware blye boodskap hier vanuit die Kalahari Capstone dat Yah 15 die getal is wat die 687 nou 702 maak, die Redder van die planeet se vals 25 Desember Jesus Christendom  sowel as die Jodedom wat nog wag vir die Mashiach, is, moet nou uitgedra word!

Die rede hoekom die Yah is die shua eerste oor die Jordaan trek, dus eerste die kontak met Malchut maak en dus eerste die aanskakel draadjie, die Yah 15 draadjie van die starter nou aard of grond, op die ‘battery’ groot NOT Unmanifest Positief spiritueel, en die ten volle gemanifeseerde crystallized Spirit Malchut, of grond of negatief van die battery, is dat die Yah 15 aanskakeling gedoen kan word wat dan die energie voluit laat vloei; die bewussyn voluit laat vloei en die vorm voluit laat vloei in die drie fase Qabalah boom.  Die Boom is dan ten volle verlig en sigbaar en bewusbaar.  So met so ‘n volle verligte boom is daar niks wat nie sigbaar is nie, daar is dus niks wat een nie van weet nie, daar is dus niks dood vir een nie, daar is dus geen aanklaer nie.  Die spieël is mooi skoon; daar is nie vlkekke of dooie kolle in die spieël nie. Geen blinde kolle nie.  Die beeld kan dus ‘n volle spieëlbeeld van homself sien, in werlklikheid n vergrote beeld, ‘n volumized beeld.  Elke kolletjie is vergroot. So die vergroting spieël funksioneer nou 100%.  Onthou Maatjies Storetjie is net training of the mind.

Met ‘n trained mind kan die ware Chanukah boom nou opgerig word. Die ware Chanukah boom kan die vals Kersfeesboom van die 25 Desember vals Jesus nou ombou in die ware Chanukah.  Yah 15 is die Chokmah shua wysheid boom, wat Christen en Jood red.  Die Esther Shekinah 15 en Mordechai Yah 15 bou die Amalek se 19, Jesus net 19, nou om na die volle 91, beide die twee 45 Adamme, dus (=90) en die Aleph 1 nuwe begin, een kwantum op of 1 totale nuwe  begin.  Begin hierdie jaar al met die Esther en Mordechai omdraai van die Kersfees boom na die Chanukah boom. Mag julle pogings geseënd wees.

Wanneer ons nou weer na ons 9 syfer magic square kyk wat nou die volgende bevat bo: 2 9 3 dan 7 5 3 dan 6 18 soos diagram toon. Kyk nou mooi na die magic van die Magic square.  Sien dan die magic van die Yud 10 en die Hei 5 van Yah 15. Sien die magic van die Hei, die 5 in die middel van die Magic square, die magic van die Hei wat Abram nou Abraham maak en Sarai nou Sarahei maak. Wanneer die Hei of 5 nie daar in die middel is nie, is die resultate net 10 na al die rigtings toe.  Dus net Yud na elke rigting toe. Maar met die 5 nou in die middel, die Hei met die ryp vrug kenmerke, is die resultate nou buite toe (15) of Yah 15.

So nou het ons  weereens die magic van die ware Chanukah Qabalah boom van 10 Sephiroth waar die begin in die einde en die einde in die begin weggesteek is.  Die 5 of Hei van die Abraham en Sarah magic in die begin van die Program en die Yah 15 magic van die einde van die program  van die magic square van 9, of Tet of tye of finite time na infinite time.  Die 5, die Geburah, die Yitschak wat gegee word vir die magic square, die Qabalah boom.

(JAMMER SKETS HET VERLORE GERAAK)

 

240

Bybel is soos ‘n Ui

Soos ons almal weet Maatjies, is die Bybel versies en die Bybel boek se inhoud se begrippe, soos ‘n ui.  Soos ‘n ui laag op laag opgebou is, is die inhoud van die Bybel boek laag op laag opgebou.  Soos wat die letter Tav, die laaste letter is, maar ook die eerste letter is; ook die samevattende letter van al 22 letters is, so is die eerste maklikste begrypbare ui laag van die Bybelboek.  Met op die eerste oogopslag ‘n maklike Storetjie, maar soos wat mens die een laag na die ander laag dieper gaan, so vind een met trane in die oë die lag en die ween van die volgende lae.  Net so funksioneer Storetjie.  Eers land die buit van Benyamin op die tafel; die eerste laag beskryf Elohim het julle geskep; nou moet julle Elohim skep.  Daar is die Qabalah Boom van die Lewe, al meer nuwe begrippe; elke laag bring nog meer nuwe begrippe.

Die eerste laag is so maklik, maar dan kom die teenstrydige lae, soos byvoorbeeld: Is daar gode?  Antwoord jy nou ‘n eerste laag antwoord en antwoord, nee, is jy in die moeilikheid, want daar is gode.  Antwoord jy ‘n eerste laag antwoord: ja, is jy ook in die moeilikheid want daar is net een God.  Wat nou?  Daarom is dit baie belangrik om die volgende lae van die ui, die volgende lae van die Bybelboek eers ook deur te werk, voordat jy kan antwoord.  Daarom is die Yah 15 wat jou uit die situasies red, so belangrik.  Die hulp wat nodig is om van die eerste laag tot by die diepste laag te vorder, sonder om aangekla te word vir die ontdekkingsreis foute wat een maak.   Jy moet gode skep, maar jy mag nie gode skep nie.  Wat nou?

Gesien vanuit die ui-laag benadering, is die gewone Bybelboek dus nou die buitenste eeste ui-laag.  Wanneer ‘n Maatjie dus nou na ‘n volgende, dieper laag beweeg, moet Maatjie nou daardie laag boek aanskaf en begin bestudeer.  Daarom is daar al die ander ui-laag studies met Name soos Zohar, Qaballah, Pistis Sophia, Keys of Enuch, die ware Yahshua en Yochananda en Judas en Enoch, ens. geskrifte.  Wat beskryf dit alles?  Dit beskryf die oneindige NOT Nothingness Unmanifest wat iets manifesteer in ‘n ruimte in Homself.  Die iets moet ‘n spieël wees waarin Hy homself kan sien, kan beleef, homself vanuit die spieël kan sien en ‘n vergroting van homself kan sien en beleef.  Om dit kort op te som: die Bybel lees met die eerste buite uilaag is so ‘n tipe van opsomming.  Die aanvullende studiestukke is die diepere ui lae.  Daar is ook die hulp wat gegee word met die vordering na die diepere lae.  So nou moet Storetjie oor die godskep ui-lae storie.

Nou dat die Maatjies weet dat die einde in die begin verskuil is, kan die Maatjies ook die kontrasterende seëninge en opdragte van die stam van Dan verstaan., dan die stam wat voor trek, soos die Voortrekkers, ook die Voortrekkers oor die Jordaan, of oor die Kaukasiese gebergtes Danzig, Dannau, oor die see Amerikas toe, oor die see Suid Afrika toe, oor die lug, Maan toe, Mars toe.  Maar ook die stam is wat opruim en aanjaag heel agter, soos die Tweede Wȇreldoorlog se inbring poging van die 1000 jarige Vrederyk, want die einde is die begin.

Nou weet die Maatjies dus hoekom die Yah of Yud en Hei nou voorgetrek het oor die Jordaan, sodat die koppeling nou eers gemaak kan word van begin en einde en einde en begin; die Abraham se Hei by die Yud of Aleph en die Hei in die middel van die  magic square, wat die 15 of Yah 15 gee. Die wysheid se Yah wat beskerm met die hardop praat wat Mosheh moet kan doen.  Mosheh kon nie met die rots, die Eretz, die Aarde, Malchut praat nie, daarom wag Mosheh eers buite, totdat die Yah-koppeling gemaak is deur die Voortrekkers.  So die Voortrekkers, die Yah 15 koppeling  Voortrekkers,  moet nou eerste koppel;  nie hulle eie Christen godsdiens vorm nie, nie hulle goue kalf bou nie, nie sommer die Torah weggooi nie, nie ‘n baster godsdiens skep met eie Sondae en 25 Desember Kersfees en 1 Januarie Nuwejaar nie.; ‘n totaal nuwe vreemde god skep nie.  Die 25 Desember Jesus is nie die Yah 15 nie.  Die tyd het nou aangebreek dat die Voortrekkers nou terugkeer na die Yah 15 toe.  Die Yah 15 wat die koppeling moet maak, sodat die hardop praat Pei 80 kan kom.  Mosheh is Pei 80; die matter of crystallized spirit of Malchut moet nou volume kry.

Onthou Maatjies, Malchut het ook 10 Sephiroth in homself, dus moet die Voortrekkers in Malchut,  nou eers Malchut alleen deurwerk vanaf Malchut van Malchut, tot by Kether van Malchut, voordat daar nou aangegaan word na Yesod van Zeir Anpin.  Die volume bou, die Boom bou, die Sephiroth karaktertrekke bou van die een EK IS AHYH God moet nou gedoen  word.  Die materie se invloed moet die volume bou; nooit mag die karaktertrekke as aparte gode gesien word, of gebou word nie.  Die Yahshua saam met Mosheh en die Yahshua seunkoning wat die Torah herstel, en die Yahshua van 2000 jaar terug, is dieselfde Yah 15 Faktor wat die shua of Redder faktor is.  So dit is dieselfde Yah karaktertrek in Chokmah, wat die wysheid karaktertrek is van EK IS AHYH die EEN GOD.  Die Yah karaktertrek, die wysheid karaktertrek, mag nie nou ‘n aparte god met die naam Jesus gemaak word nie, en dan gesȇ word dat die Jesus geskepte god van 25 Desember,  die God wat uitlei is nie, wat red nie.  Die goue kalf Jesus red nie.  Mosheh en sy Torah kan maar daar in die woestyn agterbly.

Die groot fees wat die skep van die goue kalf god, die Kersfees geskenke god, wat die Jesus nou vergestalt, is een van die mees geslepe en  briljantste planne van die goue kalf god.  Die volk het groot fees gevier met die skep van die nuwe god wat hulle uit Egipte uitlei.  Die Kersfees los nie veel tyd vir die waarheid van die boodskap wat Mosheh en Yahshua in die El-i-Yah Merkavah, van die  ontmoeting  met die ware God, nog steeds probeer bring nie.  So gaan die geleentheid vir die ontdekking van die waarheid jaar na jaar verlore.  Die mens en sy geluk stel homself voor die ware EK IS AHYH, God en sy geluk; die wolf in skaapsklere van familie samesyn en vreugde.  Moet Storetjie nie verkeerd verstaan nie,  familie is nommer een, maar nommer een, naas die EK IS AHYH en nie ten koste van die EK IS AHYH nie.  Yahshua het self gesȇ, julle hier saam met my en my Vader is my familie toe iemand hom daarop wys dat sy familie vir hom wag.  Die valse plaas sy deurkosyn styf teen die ware met elke moontlike ding.

Kom Storetjie kyk na nog so ‘n geval waar die ware en die valse styf teenmekaar is.  Met die eerste ui-laag lees en begrip, het die verskillende Sephiroth nou nou verskillende kleure. Die kleur balle hang ons nou aan die bome want in ons metanoia geheue onthou ons so vaagweg iets.  Maar kom ons kyk nou ‘n paar ui-lae dieper na die gekleurde Sephiroth balle aan ons bome; in die Qabalah ui-laag lees ons:

In many places in the Qabalistic text and the Zohar we find that various colours parallel the Sephiroth.  One must be very careful and not imagine that this is to be taken literally.  Colour is something physical used to describe physical world, and the Sephiroth which are spiritual, should not be described with physical properties.  If a person thinks that these are literally the colours of the Sephiroth, he destroys the entire system and oversteps the boundaries set by the ancients.  One who delves into this should be most carefull not to assume that anything physical is implied.  But actually, these colours allude to the results that are transmitted from the highest roots. Thus for excample: Gevurah: Strenght, war, blood, red, hatred, judgement. Red is thus derived from the power of the root.  

Dieselfde geld vir die wit van genade van Chesed.  So die kleure is die weergawe  wat die funksies en resultate van wat die Sephiroth weerspieël.  Een is rooi van woede of groen van jaloesie; of een het homself wit geskrik.

The Sephiroth do not exist in a spatial continuum and therefore it is impossible to diffirentiate them, exept through allegory.  This can only be done when we use colours to allegorically represent the Sephiroth.  There is no question that the colours can thus serve as a door to the dynamics of the Sephiroth. Colours are also useful in transmitting influence from a given Sephira...(onthou die Sephiroth is eintlik die ui-lae wat nou net uitmekaar  gehaal is)

Thus if you wish to transmit the influence of Mercy from the Sephira of Chesed, love, meditate then on white silver.

Daarom moet die Maatjies oefen om in kleure te dink.  Oefen om die kleure te kan sien.  Hierdie agtergrond moet die kleure se benadering wees;  dieselfde geld vir die Heilige Name van elke Sephirot. Klank is kleur.  Daarom is Chokmah, wysheid se kleur, die kleur wat alle kleure insluit; dus die Naam of klank sluit alle Name of kleure in.  Die naam is Yah of Yud Hei; of die getal 15.  Daarom red die Yah al die ander Kleure, getalle of klanke. Die Yah 15 red al die 6 8 7, klanke, kleure, getalle, om die training of the mind so voor te stel.  Nou kan die Vav, die Mosheh, ook hardop klank voortbring en water of Mem uit Malchuth laat voortkom.

Mosheh is die 6 8 7, dus die liggaam Vav 6, wat die Mashiach 8 is wat nog moet kom, maar nou nog in die Shabbat 7 vasgevang is.  Die Yah 15 sal hom dus red, en saam vorm hulle die Shabbat 702  wat eintlik die (7+2=9) is wat dan die 8 Nadir na 9 Logos   Mashiach is van die 8 Meganisme.  Wat die Heelal na die Kosmos neem deur die Logos oog.  Fantasties Maatjies.

 

241

DIE CHANUKA PRENT

Maatjies, dit toon duidelik dat die lewens stroom in die fisiese Malchut ge-aard moet word, sowel as gekoppel word terug na die Mem Shin Hei Mosheh in die Logos posisie.  Die ware Yahshua se Heelal ondervinding moet een gemaak word met die ware Mosheh met die Kosmos agtergond.  Die Ayin oë se lees van die Torah, moet nou een gemaak word met die Pei praat en die doen van die Torah.  Daar mag nie meer die verlede in terug gekortsluit word nie.  Daar mag nie meer die goue kalf kortsluiting pad gevolg word nie.  Daar mag nie meer van die Torah van die hoëre Vlakke weggevlug word nie.  Elke Vlak het sy wette, dit is nie net Vlak een wat wette soos die sogenaamde natuurwette het nie.

This power of the Cosmic Christ can be thought of as that of the higher Planes of the sun behind the sun.  Which so to speak unites the rays with the Logos (Mem Shin Hei – Mosheh se naam gee 12 Rays van die 7 Planes).  The time has now come (beginning 2014=7) when the great force as a whole will no longer focus in a single being, but in a group ever widening until it takes in the whole world.  The forces of the Ray exemplars are very strong and very deep.  The being of whom we know most is he who is sometimes called the Lord of the Purple Ray; he is to speak the group mind of that Ray.   A great group mind which is at the super phase in which it leads on our evolution to its conclusion.  The intricacy of the subject makes it nearly impossible to give a clear exposition in words alone.

Man’s primal existence is to the one unity.  As the One is a law (the Torah) no other type of existence is possible. In it we live and move and have our being.  It is, however very necessary to understand that the One, the Logos, is actually the becoming manifest of the Unmanifest.  It is Unity. Not because it is concentrated or limited, but because it is undifferentiated.  The nucleus of the being of each immortal soul is a nucleus of energy in the Unmanifest.  The Logos provides the ordered substance of manifestation on each Plane.  Therefore is our manifested existence conditioned thereby, the logoidal nature being the Law of Existance (Torah) to which we must submit if we would live harmoniously in manifestation. (Yahshua en Mosheh moet mekaar nou vind in die El-I-Yah Merkavah).

The nucleus of each living soul does not derive its existence from the logoidal being, but from the Unmanifest Itself.  (Dit is hoekom Yah die redder is en nie Jesus nie).  However as man manifests forth in the sphere of the solar Logos, man must work in and through its conditions which are the laws of the logoidal nature (Torah).  The solar Logos is the god of the solar system and gives it its laws.  This Logos, working through the planetary beings and their arChangelic guides is the source of the differentiated energy manifesting within the bounds of the solar nebula.  The solar Logos is the conditioner and sustainer of manifestation in its Universe.  But the great Unmanifest is unconditioned.  There is a difference between the Cosmic Christ and the force of the Cosmic Christ that is focused in an individual.  But the force proceeds only from the cosmic Christ and could not manifest without the Cosmic Christ.

Storetjie kan dus dit ook so verduidelik: die El-I-Yah Meganisme is die Cosmic Christ meganisme.  Die drie persone wat nou die drie individuele deel uitmaak van die Cosmic Christ, het dus elkeen ‘n Cosmic Force in hom wat afkomstig is van die Cosmic Christ; daarom moet hulle saam funksioneer in en onder een Torah om harmonie en vrede te laat heers.  Hulle kan in liniëre tyd binne die 9 tye voorkom asof hulle nie een binne een Torah is nie en dit is nou presies die illusie wat Amalek voorhou.  Die Jesus van 25 Des. wat nou die Mosheh se ou Torah nie meer nodig het nie, is Amalek se breinkind.  Kry die maatjies die vals prent nou duidelik onder die oog en sien julle die ware Chanukah beeld nou duidelik?

Met Chanukah moet die sewe Vlakke nou bemeester word sodoende die Nadir agt en Logos nege te kan voltooi.  Dis Vlak een van die mens, dan Vlak twee van die natuur.  Dan Vlak drie van die Saints en Vlak vier van die Meesters; dan Vlak vyf van die Engele en Vlak ses van die Archangels.  Dan Vlak sewe van die Christs, dan die Nadir, die agste en dan Logos, die negende.   Maar binne elkeen kry ons die dense physical, die etheric, die instincts, die passions, die abstract emotions, die concrete mind, die abstract mind, concrete spiritual.  So elke dag is daar die deurwerk van die groeifases.  Wat toon dit alles, Maatjies? Dit toon dat die lewe ‘n ewige groeiende, ontwikkelende identiteit is met oneindige potensiale.  Dit is die Chanukah prent!

Die groot stilte vanaf die kant van die Maatjies, dui aan dat die skok van die groot gaping en sprong wat nodig is vanaf die liewe Jesus Kersfees prentjie na die enorme Chanukah prent, net so groot is soos wanneer iemand vir 2000 jaar geslaap het en nou wakker skrik om hom midde die jaar 2014 se nano- en kernsplitsing tegnologie bevind.  Vanaf n donkie se rug gisteraand na ‘n reis na die maan in ‘n tuig; alles in een nag terwyl hy geslaap het.  Die Christendom het vir 2000 in hulle Baaltempels vas geslaap. Nou moet Benyamin hulle wakker skud met die Chanukah boodskap van nano- en kernsplitsing tegnologie in die “spirituele” lewe wat ook moes plaasgevind het. Die handleiding vir die spirituele ewolusie lȇ vir 2000 jaar op hulle bedkassie.

Daar is baie kleurvolle abstrakte reise en drome in die 7 Plane en 8 en 9 Merkavah vlugte in die Chanukah weergawe ook, maar dit is werklikheid, nie ‘n illusie in die verlede in, in die linker pilaar in nie.  Chanuka het die eteriese, die instinkte, die passies, die emosies, die konkrete mind, die abstrakte mind, die konkrete spirituele; die meditasie vlugte, drome, gesigte, numeriese magic squares, die Sephiroth van magic, Hod en die Michael Archangel van die ‘magic’ Sephiroth Hod.  Die Daat lewens proses ondervinding, die Binah lewensonderving insig, die Chokmah wysheid toevoeging tot die lewensgroei ondervinding, of Daat.  Dus die Chanukah ewige lewensgroei ondervinding se program.

Benyamin besef dit is nou erg om hier oornag wakker geskud te word en met duisende jare se agtergeblewe ewolusie gekonfronteer te word.  Kyk net hoe deeglik het Amalek se Baaltempel slaapmiddel gewerk!  Maar gelukkig is daar die vier beginne ook; die vier feestye in die jaar.  Die Aleph begin van die Aleph tot Tav letters.  Die Yud beginpunt vir die skryf van elke letter.  Dan die Hei begin vir die asem en klank van die uitspreek van elke letter en die woorde en begrippe.  Dan die Resh begin, die vierde begin; die Chanukah begin.   Die begin waar die wat geslaap het, nou kan wakker skrik en van hulle kant af nou iets kan begin doen. Die Resh(200) begin,  begin by die neerlȇ van die ego.  Die vrees van Hashem, is die begin van wysheid.  Die Resh letter staan bekend as die art of clarification; dus die geheim van die vierde punt, die vierde heilige feestyd.

Die Chanukah punt kan vir die een wat sy lewe op die spel plaas, wat maar eintlik net sy ego opoffer, pragtig duidelik gemaak word.  Die duisende jare se slaap agterstand kan wonderbaarlik oornag ingehaal word, want Resh, die magic square sonder die Hei, begin met 8 x Yud(10) en 8 Hei(5) van 200 en kry nou die Hei(5) in die middel by, dus word die ander 8 nou ook 15; 16×15=240, dus 12 Boself en 12 Onderself stamme.   Abram op 99 besny homself en ontvang die Hei(5) kragte om te verdeel as Abraham in die 12  stamme van die Aardse of Onderself Yisrael en die 12 stamme van die Hemelse Yisrael.   Die Magic Square met (16×15) Yud Hei.   Chanukah, die vierde Resh art of clarification, is beskikbaar vir die wat wil begin met die begin, al is dit op 99!

Die vier beginne; Aleph Resh Yud Hei spel אריהArih, die Uittog.  Daar is die uittog met die Name, die Arih Shemot.  Die begin, Resh, the art of clarification kan mee begin word sodra die ego uit die weg geruim is.  Dit is die ego wat die Shema verhoed. Die ego laat een nie werklik luister nie.  Die haastige goue kalf optrede het nou die Ek Shema, werklik hoor vervang met die Ego wat luidkeels die wysheid van die Torah verwerp.  Amalek is so verwaand, die ander volke vrees die God van Yisrael, maar nie Amalek nie.  Amalek dryf die Yisrael volk uit sy tempel uit, en plaas homself in Yisrael se plek, in Yisrael se tempel.  Die Christendom se kerk of gemeente het die volk van die ware god Yisrael nou vervang, of so dink die verwaande ego van die mens.  Maar wanneer die groot ego uit die pad geneem word met Chanukah, die Resh begin, dan vind die Ek mens hom in vrees en bewondering midde die Torah, voor die ware en oneindige grote God van Yisrael.

 

242

DIE GROOT GEVEG TEEN REPHIDIM

 Storetjie se Benyamin moet uit nog ‘n ander benadering oor die Vierde Feestyd van die jaar ‘n storie vertel; die Amalek Storie, die Vals Koning Storie.  Die Getal 19 se Storie; Koning Saulus van die Ou Testament, later die Paulusus van die Nuwe Testament. Koning Saulus wat die Amalek se Koning of 19 nie omgebou het nie. Die Paulus wat op sy manier die Amalek of 19 nie omgebou het nie.

Hoofstuk 19 van die Eksodus of Uittog of Arih Shemoth; die hoofstuk in die Bybel wat so ontsettend belangrik is en dus in diepte oor gestorie moet word.  Hoofstuk 17: 8 en 9 of Nadir 8 en Logos 9, gee reeds die groot geveg van die Vierde Feestyd tussen Amalek die Valse 19, of die net 7de vlak Christos en die ware Mosheh en ware Yahshua oftewel die omgekeerde 19, die 91 of die ware 8 Nadir en 9 Logos in Eliyah meganisme; Mosheh, Yahshua, Eliyah.

Gen. 17:8 And the Amalekites proceeded to come and fight against Yisrael in Rephidim.  

Die gebruik van die beskrywing Yisrael in Eksodus 17:8 is misleidend.  Die korrekte beskrywing wat daar gebruik moet word is te vind in Hoofstuk 19:1 The sons of Yisrael… Die seuns van Yahkob as een persoon, wat nou die geveg met die Engel, die geveg in ‘Rephidim’, die Groot Wese gewen het.  Maar let nou baie mooi op: hulle is nog nie die volk Yisrael nie!

Gen. 19:5  And now if you will strictly obey, listen to My voice and keep My covenant, then you will certainly become (or you must then become) My special property out of all peoples, because the whole earth belongs to me then you will become to me a Kingdom.

Let nou baie mooi op want hier is die groot geheim weggesteek wat duidelik toon dat Eksodus 19 die hoofstuk is wat toon hoe dat Amalek 19 nou omgebou word na Yisrael 91 toe – die hele 127  provinsies van die hele Aarde, Esther se verhaal!  Yisrael bestaan nog nie in vers vyf nie.  Luister weer mooi – Yisrael bestaan nog nie in vers vyf nie.  Vers vyf en die hele Eksodus 19 beskryf hoe enige mens op die Aarde, nou Yisrael of ‘n Yisraeliet kan word,  hoe Amalek nou Yisrael kan word; hoe die 19 nou 91 kan word; die (45X2=90) twee Adamme + die (1) wat die (1) of Aleph as 1 is.

Die bestaande Yisrael moet nou besef dat die Hoofstuk 19 wat hulle nou reeds gedoen het met die Mosheh deel op die berg met die AMALEK geveg, ook nou deur die ware Yahshua deel onder in die vallei in die geveg teen AMALEK gedoen moet word.  Die Amalek is beide vandag se Jood en vandag se Christen se vyand.  Wat en wie is Amalek?   Amalek is die Jood wat dink dat hy reeds in Eksodus 19:5 ‘n Jood was, Yisrael was en dus die groot fout maak van om vers 5 te lees vanaf die bestaande tyd oogpunt af en vergeet dat die 9 Tye se begin en einde een verskuil is in die ander.

Gen.19:5 kan dus lees: ‘You will become my special property out of all other peoples…’ of ook ‘You will become my special property out of all peoples.’

Die misverstaan van hierdie baie fyn verskil skep die bestaan van die 19 as Amalek.  Hoe probeer die Ou Testament se koning Saulus die probleem oorkom?  Deur die Amalek koning nie om te bou nie, nie uit te wis nie.  Hoe probeer die Nuwe Testament se koning Saulus onder die skuilnaam Paulus, die probleem oorkom?  Deur te verkondig dat enige een nou deel kan word van die Program sonder dat hy hoofstuk 19 van Eksodus hoef na te kom.  Geen vers 5 verbond, dus besnydenis nie, geen Torah nie, net glo, en daar herdoop Paulus nou Yahshua, die vennoot in die vallei van Mosheh op die berg, na die nuwe goue kalf Jesus soos gebore op 25 Des.  Die net glo, geen verbond, geen besnydenis, geen Torah, geen Shabbat; geen volmaan of nuwemaan, geen 7 Jaarshabatte, net die nuwe Jesus god.

Hier volg nou die volgende groot geheim.  Hierdie geheim is te vind in Eksodus 32:5 (dus ook vers vyf, die vals vers vyf.)

Ex, 32:5 When Aaron got to see this… (die goue kalf; die verlossing sonder verbond, sonder besnydenis, sonder Torah, sonder Shabatte, sonder Nuwe en Volmane, die Jesus god, toe kondig hy die groot fees aan)…he went building an altar before it all. (die kerke deur die eeue)  Finally Aaron called out and said: ‘There is a festival to God tomorrow.

:6 …after that the people sat down to eat and drink. (groot kersfees etes) Then they got up and had a good time.

Die Nuwejaars partytjies; die 8 dae van Kersfees tot Nuwejaar. Daarteenoor vind ons die vers vyf van eksodus 19, wat gekenmerk word deur die optrede van die vegtende Makkabeers wat Amalek veg en die 8 dae van heiligmaking; Eksodus 19 se heiligmakings prosesse om die volle Torah te mag ontvang. Die nodige riglyne vir die volledige Merkavah rit uit die sewende Christose vlak van binne die Heelalsirkel na die 8 van die Nadir buite onder, en dan regoor na die 9 Logos heel bo buite.  Die Yahshua en Mosheh in Merkavah heilige berg meganisme deur die Logos oog na die Kosmos uittog; die ware uittog.

Nou bring Benyamin vers 9 van Eksodus 17:9 of (2016=9)

Ex. 17:9  At this Mosheh said to Yahshua, (Yah is die Redder) choose men for us and go out and fight against the Amalekites.

Let mooi op die samewerking tussen Mosheh en Yahshua in geveg teen Amalek. Yahshua veg onder in die vallei en Mosheh Mem Shin Hei (=345) of (12) of (60) doen die Qabalah Boom handeling bo teen die berg.  Die drie dimensionele wetenskaplike beheer oor Malchut of Dalet of Natuur en die multidimensionele Kaballah beheer oor die res van die Boom of Mem(40) en Tav(400).  Die Nadir onder buite Malchut en Logos bo buite Kether; die ware 8 en ware 9, die (8×9=72) ware Shemot uittog; die Arih Shemot.

Nou kom Storetjie by die groot geheim van Eksodus 18:3 en 4.  Die geheim van Zipporah, Mosheh se vrou en twee seuns, Gershom en Eliezer.  Die verse bervat die geheim van die twee tipes oorloë; die twee tipes uittogte.  Daar is die uittog uit Egipte vanuit die Pharao se swaard, en die inname van die volke van Kanaan; die Eliezer kind.  Dus die inneem van die sewe Planes met nege tye Heelal.  Dan is daar die volgende kind, die Gershom kind wat vanaf ‘n Kosmos na die Heelal gekom het en nou die Amalek geveg moet wen om uit te breek uit die sewe Planes en nege tye heelal via die 8 Nadir en 9 Logos deur die Logoidal Oog terug na die heelal, maar in ‘n verhoogde posisie in die Heelal.  Dus is dit verskillende gevegte en uittogte vir die verskillende seuns.  Kom ons lees die groot verse…

Ex. 18:3  And had two sons; the name of one was Gershom because he said: An alien resident I have become in an foreign land (vanaf die Kosmos na die vreemde Heelal)

:4 and the name of the other was Eliezer because the God of my father is my helper in that he delivered me from from Pharaoh’s sword.

Hierdie groot geheim openbaar baie.  Bogenoemde beskryf dat die Uittog uit die vals konings van 19, nou die uittog van Eliezer uit die Egipte 19 vals koning is na Kanaan.  Maar daar is ook die weggesteekte  uittog uit die vals koning 19 Amalek uit die 7 Plane 9 tyd Heelal deur die verse 8 en 9 Nadir en Logos via die Logoidal Oog na die kosmos.

Ex. 19:4 …that I might carry you on wings of eagles and bring you to myself.

Hierdie geheim van die einde weggesteek in die begin, en begin weggesteek in die einde van die Pharaoh geveg en Amalek geveg en die twee seuns van Zipporah, Gershom en Eliezer is ook te vind in Rachel en haar twee seuns, Yoseph en Benyamin; so ook in Mosheh en Yahshua.  Ook in die (45+45=90) Meganisme wat die Beit of (2)  Skepping na die Aleph of (1)skepping neem.  Kom Storetjie noem die Heelal die Beit of Twee skepping; en die kosmos die Aleph of Een skepping.  Onthou Storetjie is net ‘training of the mind.’   Is jy ook deel van die  wat die lewe in die waters bo die planeet fisies en geestelik doodmaak en dood dink, asook die meerminne in die waters van die Planeet doodmaak met sonar wapentuig en dooddink met heftige liegstories?  Of is die Maatjie een wat optree soos die brawe Makkabeers?  Die Chanukah heiliging inbring vir alle heilige lewens vorme en die onheilige lewensvorme op die verbygaande Komete laai, en soos die sondeboek die woestyn van heelal-lose ruimtes instuur?

Jy vlieg hoog my vriend.  Brother het op die skerm verskyn toe ek vriend tik!?  Ek herkou nog aan al die wonderlike dinge.

 

630

DIE ARIH SHEMOT EXODUS HET AANGEBREEK!

Hier volg nou nog meer van Benyamin se buit: Abram , sonder die Hei of 5 van die MAGIC SQUARE, het met Hagar, die Kroonprinses van Egipte, nou die nageslag van die 12 SHEIKS of 12 MERIDIANE van die HEELAL, getrou.  Die 12 stamme van YISRAEL wat die 12 seuns van YISRAEL as YAHKOB, nasate van ABRAHAM EN SARAH met die HEI van die MAGIC SQUARE is, is dus die 12 MERIDIANE van die KOSMOS.  Let baie mooi op: die Ismael 12 is die HEELAL 12.  Die Yisrael 12 is die KOSMOS 12.  Die HEELAL 12 is die SOMETHINGNESS.  Die KOSMOS 12 teenoor die HEELAL 12 is die NOTHINGNESS.  Die LOGOS OOG is die NOTHINGNESS of KOSMOS becoming SOMETHINGNESS of HEELAL 12, maar kan ook die SOMETHINGNESS HEELAL 12, wat kies om vers 5 van hoofstuk 19 van Eksodus se verbond te sluit, nou terugneem na die KOSMOS NOTHINGNESS 12, of 12 STAMME van YSRAEL; dus vanaf die Heelal na die Kosmos deur die Logoidal Christos Oog.  Die verse 8 en 9 van Eksodus 17; die geveg teen Amalek, die Nadir 8 en Logos 9 of (8×9=72) Arih Shemot.

Nou het jy gekom by die suiwer simplistiese ‘essence’ van hierdie saadplanting!

Die Heelal 12 se 7 Planes kan dus ook gevul word in al 9 tye deur die Abram Hagar nasate van 12 Sheiks; dus die Egipte piramide verhaal deur Arcturus na Orionis na Pleiadis in die Heelal.  Maar let nou nou mooi op; die Abraham Sarah met die Hei 12 gaan deur die Archturus  na die Kosmos 12, ekwivalent van die Heelal 12.   Daar is die Zipporah twee seuns, Gershom vanaf Kosmos en ‘n vreemdeling in die Heelal, en dan Eliezer (my vader se God is my helper) wat my van Egipte se Pharaoh se vals Pei tong red.   Daar is die vals Pei(80) mond en die ware Pei(80) mond  Watter een is vals en watter een is waar?  Die 12 Heelal Sheiks is nou besig om met die 12 Kosmos Yisrael te veg.  Mosheh kon alleen die uittog deur die Rooisee lei.  Yahshua kon alleen die uittog deur die Jordaan lei.  Maar nou na 2014=7, die sewende Plane en nege tye,  moet die 8 en 9 saam werk.  Mosheh en Yahshua moet nou saam in  El-I-Yah  Merkavah werk om die geveg of vals Pei(80), tussen die Heelal 12 Sheiks, nageslag van Abram en Hagar, en die Kosmos 12 Yisrael, nageslag van Abraham en Sarah om te bou na die ware Pei(80) se Shabbat 702 se Shalomith Shalom.  Nie net die Arih Shemot van 72 nie, maar al die Name plus  die Yah (=15) Eliezer se God van my Vader Yah(15) is my helper wat my van Pharaoh van Egipte se swaard red; wat Eliezer die seun van Zipporah red van die 12 Sheiks van Abram en Hagar, kroonprinses van Egipte, dogter van Pharaoh.

Die herder loop voor en die kuddes volg hom, maar wanneer daar kuddes is wat hom nie hoor of Shema wanneer hy voorloop nie, moet hy nou agter loop en selfs die sweep gebruik.  Die דנ Dalet Nun of Dan of Duitser trek eerste, maar ruim ook laaste op met die sweep.  Dieselfde gebeur met Dan in sy ander vorm, nl. die Heelal 12 of Sheiks 12 wat die Kosmos 12 net soos met Dan se Hitler, nou ook optree as Hagar se Sheik 12 Heelal 12 om die Yisrael 12 of Kosmos 12 te begin aanjaag met die sweepklappe van die sogenaamde terroriste bomme. bDie tyd vir die vertrek van die Kosmos 12 is hier. Die Heelal 12 voel dit aan. Die Heelal 12 klap die sweep. Gaan die Kosmos 12 die sweepklap reg verstaan?  Gaan Benyamin se Storetjie die Yoseph beendere uit Egipte kry?  Is die 10 Plae eers nodig?  Hierdie uittog is die 702 uittog, nie net die 72 uittog nie.

Sara-i סארי het die Yud(10) gehad.  Sy het haar Yud(10)in twee Hei(5) vyfs verdeel en vir Abram vyf gegee om te vermeerder en Abraham te word.  Sy het verminder na Sarah הּסאר met Hei(5).  Let mooi op na die baie groot geheim: Sara-i gee haar Kosmos bestaan op vir haar Heelal bestaan saam met Abram en maak hom Abraham. Dan kan Abraham nou die Kosmos program, die Yisrael Program begin.  Benyamin se Sara-i sien die vuurbal wat tussen die halwe lewensvorme deurbeweeg sodat die 45+45 halwes, nou die 90 een kan word, of ook 91 genoem.  Die Aleph een Kosmos skepping: of 4+5=9, dus 9+9=18 , dus hoofstuk 18 se Jethro verhaal en geheime vers 9:  Then Jethro felt glad over all the good: over the deliverance of Yisrael: die Kosmos 12.

Die letters het waardes in getalle op verskillende maniere.  Die letter kan nommer 13 wees soos byvoorbeeld die letter Mem, maar die Mem kan ook (=40) werd wees.  Die Mem kan ook uitgeskryf word as מּמּ Mem Mem of מּוּמּ Mem Vav Mem en dus ook nog waardes in syfer getalle bekom.  Hierdie is almal boustene in die Heelal 12 se 7 Planes en 9 Tye.  Daar is ook die 22 letters en daar is die vier beginne: die vier feestye, die Aleph, die Yud, die Hei, die Resh beginne, maar daar is ook nog die ander geheim, die opbou van die letters.  Dit is die Kosmos 12 manier.  Daarom moet daar twee letters by opgebou word deur die Kosmos 12 of Yisrael 12.  Kom Storetjie kyk na die geheim van סארי Sara-i met die Yud(10).  Sien haar as die Zayin letter wat nou die Yud op die voet kry en die Gimmel letter word nou kan daar n paar opgewonde dinge gebeur.

Die Zayin is 7 werd en word nou Gimmel wat 3 werd is.  Almal sal nou dink sy het agteruit geboer; of het sy?  Zayin(7) of Shabbat(7) gehou en gedenk in die Heelal 12, gee dus Gimmel(3) in die Kosmos 12 agteruit?  Nee Maatjies, van Heelal 12 na Kosmos 12 is enorm vooruit en enorm groot!  Sy is nou die Gimel(3) in sie Kosmos 12 oftewel Binah, die derde sfeer in die Heelal 12.  Sy kan dus nou gesien word as Zayin(7) plus Yud(10) op die voet, dus (7+10=13) of die Echad 13!  Sy kan as Gimmel die Yud vir die Dalet Aarde gee, en Dalet kan dan Hei word.  Dalet plus Yud gee Hei. (ר+יּ=הּ) Die Hei letter bou in die Kosmos 12 die Abram aardsvader of Heelal vader.  Abraham word soos soos die sterre aan die hemel – die Kosmos vader of vader van die kerse wat soos sterre brand; die Kersvader Abraham.

So daar is die groot geheim; die Heelal kersevader is eintlik die Kosmos Vader, ‘n vader vanaf die Kosmos 12.  Die Abra-h-am met die tower Hei, die tower vyf in die middel van die tower vierkant wat nou alle somme die tower vyftien of tower Yah(=15) maak wat die gewone getalle van die Heelal 12 omtower na Kosmos tower getalle toe.  Die Mem Shin Hei Mosheh towenaar met sy staf; maar die Yahshua moet nog die geveg in die vallei ook veg.

Die Yud(10) as die Yud(10) self, die begin dot-punt funksioneer dus, maar na die Hei(5) wat nou deur die Yud op die Gimmel se voet met Dalet gevorm is, moet nou nog iets groot gebeur.  Die Yud rek homself uit soos die rubber rek man en rek homself vanaf die Kosmos tot by die Heelal.  Hy rek hom nou skoon in die letter Vav in.  Die Yud dot word die gravitasie lyne – die bol lyn wat die Heelal aanmekaar hou, die laylines.  Die berg waarin hy as Yud homself uitrek na Vav toe, tot by Mosheh en Yahshua in die El-I-Yah meganisme, vanaf die Kosmos reg deur die Logos Oog wat die 9 op sy kop as die 6 of Vav draai, en nog ‘n spieël ook maak met die omdraai slag.

Nou het ons die Heelal Vav asook die Kosmos Yud wat nou deur die Logoidal Oog die Heelal Vav geword het.  Op die vierde punt in Heelal tyd, die Resh begin punt, die Kosmos bestaan begryp punt, die bewustheid begin punt, die bewus word punt van die verdere riglyne, die Torah punt, die chanukah punt.  Die Abraham Kosmos vader punt, die vierde Matriarg punt, die Rachel punt.  Die Zipporah twee seuns punt, die deurbreek punt.  Die nuwe twee letters, letter 23 en letter 24 punt: die 702 punt die Stille Nag punt.

Wat gebeur op hierdie punt?  Wat is die Nuwejaar?  Hier volg die groot geheim van die ware Chanukah se Yobel 50 Nuwejaar:

‘Dan moet julle tel 7×7 weke…’ dus die Heelal se 7 Planes; elke Plane het ook 7 weggesteekte Planes, die 7 Kosmos Planes.  Die 7 Heelal Planes word nou saamgevat, saam met die 7 Kosmos Planes en word dan een in die vyftigste, die Binah.  Die Gimel, Zayin(7) met die Yud dot as (10) voet saamgevat.  Die nuwe verhoogde posisie in die Kosmos se 7 Planes.  Die totale 7 Planes in die Heelal moet bemeester word om dan deur die 8 Nadir en 9 Logos na die 10 of Yud op die Zayin voet,  nuwe Gimel een verhoging op in die Kosmos se beloning; die  vrymaking uit die vorige Heelal funksies.

Die lewe is gras eet tyd en die dood is die gras kou tyd; wakker is die gras eet tyd en slaap is die herkou tyd.  Soortgelyk is die Kosmos soos die Nuwejaar Yobel in die Kosmos waar die letters gebou word en die Heelal waar met die letters gebou word. Let mooi op na die geheim:  waar die letters gebou word, en waarmee met die letters gebou word.  Oefen in die Heelal eers om met die letters te bou, voordat daar in die Kosmos nou letters gebou kan word.  Fantasties!  Die ware Pei(80) Nuwejaar Yobel vryheid terug in die Kosmos, of vir die eerste keer in die Kosmos; die twee seuns van Zipporah.

In die Kosmos letter bou proses, vind ons ook geheime.  Wanneer die Yud van Gimmel nou by Dalet gesit word, word Dalet Hei, maar wanneer daar nou weer ‘n Yud by Hei gesit word, word Hei nou YUD HEI of Yah(=15).  Die Yah 15 wat die God of Yah van my Vader is, wat my helper is; die woorde van Eli-ezer, die een seun van Zipporah Tet(9).  Die 9 Tye gee geboorte aan Yud(10), die Yud(10) plus die Zayin(7) van die 7 Planes vorm die Gimel(3).  Die Gimel(3) skep die Hei(5). Hei(5) plus die volgende Yud(10) vorm die Yah 15  Yud Hei(=15); die redder of helper van Eli-ezer, die Yah van sy Vader.  Mosheh is die helper van Eli-ezer.

Die Tet(9) gee geboorte aan Yud(10) en Yud(10) word dadelik nou Caf(20), dus verdubbeling.  Daar is ook Kuf(100) wat nou Caf(20) x Hei(5) nodig het om hom, naamlik Kuf(100) te vorm.  Kuf(100) is nou letter 19  of ook Amalek 19.  Dit is hoekom die ware Torah, Mosheh Kuf 19 gebou kan word met die ware Hei 5. vers 5 van Eksodus 19:5.  Maar ook die vals Bilaam Balak Amalek Kuf(100) of letter 19 kan gebou word met die vals Hei(5) vers 5 van Eksodus 32 met die bou van die goue kalf Kuf(100),  vals Jesus Kuf koning sonder die Mosheh Torah en Shabbatte, verordeninge en insettinge en verbond van die rooi vuurbal en die besnydenis bevestiging.

Daarom is daar op dieselfde tyd die twee feeste: die ware Mosheh, Yahshua in El-I-Yah Meganisme Fees of die Chanukah fees; die Sukkah dag 8 en dag 9 projeksie fees, of die Shavuot Yobel Dag 50 projeksie fees.  Of daarteenoor die vals 25 Desember tot 1 Januarie fees van die Amalek Bilaam Balak opponent van Mosheh, fees.   Die datum van die Boek van Esther se uitwissing van Yisrael, die uittog na die Kosmos Program, die Arih of Aleph, Resh, Yud, Hei, die vier beginne se volledige 702 Shabbat Arih Shemot Program.  Nie die volledige vals program wat op dieselfde tyd val nie; die vals 19 evil moet live 91 gemaak word.  Die vier beginne moet nou saam funksioneer.

Die A R I H Aleph Resh Yud Hei moet nou saam Shemot, uittrek; die Eksodus aanpak.  Die Shabbat 702.  Die Samech(60) en die Mem(40)  saam se (=100)Kuf tyd;  the future life Samech(60)in the future world Mem(40), moet nou begin.  Die Eksodus 19 se ware koning 19 Kuf se vers 6, se Vav(6). ‘…and you yourselves (meervoud) will become to Me Yud Hei Vav Hei se 702 Name waarvan Yah15 die 15 is wat die 687 of 21 of 3 of 336 of 54 of 20, dus die 3-in-1 se 10 Yud + 10 Yud ware Caf(20) koning of 10 Yud x 10 Yud se ware Kuf(100) koning, die Dalet(4) + Vav(6) + Dalet(4) = David 10 koning of die Yud koning,  wat by die Hei(5)  gesit word om die Yah 15  helper te wees.  Die Yah van my Vader is my helper.  Wonderlik. HalleluYah!  Alle eer aan Yah.  Begin Maatjies die lig sien?

Die geheim van die begin is in die geheim van die einde weggesteek, en die geheim van die einde is in die geheim van die begin weggesteek.  Die geheime van die einde en van die begin moet nou bemeester word, dan moet die einde se geheim nou die begin se geheim oopsluit en die begin se geheim, die einde se geheim oopsluit.  Dit is dus nou duidelik dat die einde en die begin direk afhanklik is van mekaar.  Die toekoms is direk afhanklilk van die verlede, maar die verlede is direk afhanklik van die toekoms.  Die linker pilaar van die Boom is die verlede, die regter pilaar van die Boom is die toekoms.  Die linker pilaar is ook die eerste 11 letters vanaf Aleph tot Caf.  Die regter pilaar van die Boom, is ook die 11 letters vanaf Lamed tot Tav. So Aleph tot Caf is die verlede en Lamed tot Tav is die toekoms Benyamin is van die regter pilaar. Benyamin is van die toekoms.

Beide pilare het ‘n koning.  Die verlede pilaar het die Caf koning.  Die toekoms pilaar het die Kuf Koning.  Mosheh saam met Yahshua lei uit oor die Rooisee; dus die linker kolom van 11 letters.  Yahshua sonder Mosheh, lei oor die Jordaan; dus die tweede kolom, van 11 letters.  Mosheh kort nou, so wat het nou hier gebeur met die Yahshua koning wat alleen oor die Jordaan is, sonder die Mosheh se bydrae?  Wat is Mosheh se bydrae?  Die eerste Pilaar van letters lewer die Caf koning.  Die Caf koning  gaan nou kortpad oor die Jordaan na die Kuf koning, deurdat die Caf koning wat 20 werd is, nou die Hei(5) vers van Eksodus 32  gebruik om nou die (20×5=100) Kuf koning te word.  Die goue kalf kortpad sonder die Lamed tot Kuf se 6 letters van die regter pilaar; dus die Vav(6) van die Mosheh liggaam wat nou nog agter gebly het bo in die Lamed Merkavah berg van Horeb, en nog met die Torah wag om ook die regter Pilaar te voltooi met die Lamed(12), Mem(13), Nun(14), Samech(15), Ayin(16), Pei(17), Tzade(18), ware Kuf(19) Mosheh liggaam wat nog moet bykom. So wat beskryf dit?

Dit beskryf duidelik dat daar net die een God is; daar net die een Torah is. Dus toon dit dat al isAAmalek en die goue kalf en die Jesus koning nou vals op hierdie oomblik, die hele prent nog steeds onder die een God se beplanning en beheer is.  Buite Hom is daar niks nie.  Daar is die Echad 13 eenheid, maar daar is ook die Yechidah 37 eenheid wat bestaan uit die Yud Hei Vav Hei(=26) plus die 11 van die 11 letters van die regter Toekoms Pilaar van Benyamin, wat dan die (26+11=37) Yechidah gee.

Mosheh se Vav(6) wat in Lamed vlieg, bestaan dus uit Mem 13, Nun 14, Samech 15, Ayin 16, Pei 17, Tzade 18 wat dus (=96) gee; die getal waarin baie geheime weggesteek is.  Daar is die 6 Begrip, en die 9 Begrip.  Daar is die begin 6 Begrip en daar is die einde 9 Begrip, maar saam gee hulle die (6×9=54) begrip wat die(5×4=20) Caf koning begrip gee, of die (6+9=14) begrip,  wat die (1+4=5) begrip gee van die Hei(5), waarmee die Caf(20) koning nou of die  direkte kortpad Kuf(100) koning kan word van die goue kalf, die Jesus koning, of ook die pad van die volledige regter kolom letters van Mosheh, ingesluit met Yahshua wat die ware Kuf koning gee.  Die Tzade plus Kuf, naamlik die Tzadek koning wat Abraham seën en wat Abraham hom seën en wat die El Eliyon geseën word; die begin en die einde in mekaar verskuil.

 

AMEN