indexwatcher

Watcher, what of the Night? deur Jan Jacobus Greyling 2015: Deel 1

Posted on

1

YAH 15 RED

Daar is die El-I-Yah, die El Linker Pilaar waarin Michael die liggaam, Vav van Mosheh kry en neem na die Yah Regter Pilaar sodat die Mem tot Tzade ses letters, nou die Vav Mosheh liggaam is wat die Kuf koning, Yahshua kry om die Tzade+Kuf=Tzadek te word. Die Melek Tzedek wat die Program voltooi met die Resh, Shin, Tav letters, plus die vierbeen Shin letter 23 en toe Beit, letter 24; die twee oorbruggings letters. Dit vind alles in die Lamed letter plaas, die Merkavah, die I van die El-I-Yah.  Of ook gestel: die El-I-Yah is die ware Koning David.  Die El pilaar is Dalet links; die I pilaar is die Vav.  Die regter pilaar is die tweede Dalet van Dalet Vav Dalet.

indexdavidBenyamin is van die regter pilaar. Hy bring die nuus dat die regter pilaar se Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzadi, die Vav(6) liggaam van Mosheh is wat Michael nou vanaf die berg buite, gered het en ook oorgebring het om as Tzadi nou by die vals Kuf(19) aan te sluit en die vals Kuf(19), nou die ware Tzadek Kuf te maak – die 19 nou die 91 te maak.  Abraham se twee halwe offers se tortelduif van Torah en Yahshua se wit duif van redding en vrede, vorm nou in die nuwe jaar se nuwe kwantum Wȇreld;  die nuwe Melek Tzedek.

Die ware Chanukah Nuwejaar se nuwe begin in die ware nuwe lewe en nuwe wȇreld; om die nuwe begin in te gaan met die96971942 nuwe lewe en nuwe lewensvorm.  Die ewige ewolusie van lewe se Nuwejaar is iets waarlik nuut.  Wie volhard tot die einde toe, sal toegang kry tot die volledige Boom van die Lewe.  Toegang in die middel Pilaar. en toegang in die linker Pilaar en regter Pilaar.  Toegang tot die Qabalah Boom van die Lewe, die Bome van die Lewe en poorte van die stad.  Dus die ware volledige inhoud van die geheime op bladsy begin van die Bybel wat in bladsy einde van die Bybel weggesteek is.  Die geheim van die Adam man en vrou ineen is sy  Ja Maatjies, let mooi op:  is SY.

Squaring of the circle in colourDie Mamma sirkel wat deur die vals net manlike god godsdienste heeltemal mis gekyk word.  Die Mamma sirkel Sara-I Yud of Rachel Matriarg.  Die volledige vier beginne en eindes geheime: die A R I H.  Die Zipporah Mamma sirkel, die squaring of the circle.  Die Mamma is net so belangrik soos die Pappa, inteendeel, dit is die Mamma sirkel wat die Pappa vierkant vooruit loop met die 9 positive evil.

8cA64r5niMaatjies het gemerk dat die berekeninge by die direkte Caf na Kuf van die vals kortpad Jesus verkeerd is.  Kom ons kyk weer daarna:  Caf(20) in die Hod posisie in die linker Pilaar wat na Kuf 100  gaan in die regter pilaar, het nou die Hei(5) nodig om die (20×5=100)Kuf te gee.  Die (9+6=14) is verkeerd. (9+6=15) en nie 14 nie.  Die net een middel kruis op Golgotha kruisiging is die fout; die net Jesus middel kruis verlossing, die Jesus liggaam alleen.

Julle sien Maatjies, die Mosheh Vav liggaam moet nog bykom, die Yochananda liggaam moet ook by wees.  Die drie liggame is in die drie-in-een kruis in die middel van die Benyamin seun van die Rachel vierde Matriarch.  Die Mamma sirkeltjie gee eerste die nuwe Tet(9) tye kwantum wȇreld lewe van die Chanukah Nuwejaar.  Die ware berekening is (9+6=15) en 15 nou die Yah 15, die Yah van my Vader wat my Helper is.  Die Yah 15 wat die (687+15=702) maak.  Maar 15 is die Mamma sirkeltjie se getal, die Shekinah se getal, Rachel se getal; (15×4=60) of Samech die ewige lewe siklus in Mem(40) van Mosheh; die ewige wȇreld vir Samech(60) om in te leef. (60+40=100) die ware Kuf, die Melek Tzedek Kuf; die ware lewe in die ware Liggaam.  Halelu-Yah!

downloadMet die Caf 11 Koning posisie van die linker kolom letters of linker Pilaar, toon die “11” dat die eerste kolom voltooi is in die 9 tye, asook die numeriese faktore vanaf “1” tot “9”, en toon ook dat die tweede “1” van die “11”  dat daar nou by punt een van die tweede kolom, of pilaar begin word.  Die tweede kolom letters wat nou tot by die “9” gaan kom, dus die “19” of die Kuf 19; die koning posisie van die regter Pilaar, of kolom letters wat met Lamed bo begin.  Maar lamed soos Aleph, is nie dierek as bousteen letter betrokke by die Beit Skepping nie.  So, die Kuf se “19” toon dus net soos die Caf se “11” iets belangriks aan.

Die Caf “11” koningskap toon die voltooing van die eerste pilaar letters binne die 9 telling en 9 tye skepping aan, asook die begin van die tweede pilaar letters.  Dus die begin van die Kuf “19” wat die  voltooiing van die tweede kolom letters binne die 9 telling; wat die 9 tye skepping aantoon, die 7 dae  skepping, die (9×7=64) skepping.  Die (6×4=24) of 12 op 12 skepping; die (6+4=10) of Yud(10) skepping.  Maar die Kuf “19” is ook die Amalek koning, die vals koning die net Kuf alleen koning.

Julle sien Maatjies, hier volg die groot geheim van die skenking van die een.  Die skenking van die Yud op die voet van Gimmel aan  Dalet om Hei te vorm; die naam Sag of Samech(60) + Gimmel l3 = 63  Sag(63).  Dus die 9 Tye x 7 dae = 64, skenk nou ook “1” dus 64-1=63.  Net soos die Amalek Kuf 19 evil nou omgebou word na live 91 toe, en die 91-1=90 nou die 2×45 Adamme, man en vrou, gee.

Wat bewys dit alles, Maatjies?  Dit bewys dat die Caf 11 Pilaar  plus die Kuf 19 Pilaar nodig is om die 30 Lamed Merkavah te kan beheer.  Julle sal almal die Huttefees hou; julle sal almal die Sukah hou.  Julle sal as Caf Mosheh linkerpilaar koning, plus Kuf Yahshua regter pilaar koning saam as Dalet links, Vav middel, Dalet regs, die David koning, die Merkavah troon beset.   Dit is die Chanukah Storetjie vanjaar.

8cA64r5ni(Na miskraam van Benyamin se dogter…) Benyamin glo dat die siel stilletjies “under cover” hierdie Chanukah kom kyk het of die “capstone” Storetjie van die Giza piramide, nou uitgestuur gaan word.  Die koning David, Dalet(4) Vav(6) Dalet(4) se 14, se 7 en 7 eenword van die twee 7 skeppinge van die 9 Tye en 9 telling.  Dan kan daar nou aangegaan word met die skeppingsproses met letters Reish(200) en Shin(300) en Tav(400) onder beheer van die ware Kuf(100) in Merkavah of Lamed, wat dan die Aleph 1000 skepping gee na die tyd van ‘the world to come’ voltooi is.  Die saadplant van die boodskap van die begin, van die aanbreek van die tyd van ‘the world to come’ het nou aangebreek.  Die Planeet moet nou deur die grids en laylines die boodskap begin kry.  Die gestuurde under cover siel kan gaan rapporteer dat die proses aan die gang is.  Die Benyamin Boervolk uit die punt van Afrika sal die boodskap uitdra.

*************

Tao Te Ching by Lao Tsu

ONE

The Tao that can be told is not the eternal Tao.

The Name that can be named is not the eternal Name.

The Nameless is the beginning of heaven and earth.

The Named is the mother of ten thousand things

Ever desireless, one can see the mystery.

Ever desiring, one can see the manifestations.

These two spring from the same source but differ in name;

this appears as darkness.

Darkness within darkness.

The gate to all mystery.

On the festival of Sukkot however, Hashem fulfils His desire to bestow his goodness upon his creatures by making himself known to them.  It is a time of joy, which increases in intensity through the perception of Hashem’s oneness brought about by the lulaf and etrog.  The joy of the Sukah is the pleasure that comes from feeling Hashem’s presence and goodness, as well as the satisfaction Hashem derives from bestowing them upon us.  Hovever, the joy that comes from a perception of Hashem’s oneness is much higher. It stems from the realization that there is no such thing as evil.  Anything negative that happens in the world is actually sustained by a divine life force, including man’s very desire to sin.  When a person understands that all need and darkness merely cover the divine effulgence and that all evil is an expression of His goodness under a garment of concealment, his joy knows no limits.

Die Netilat Lulav handeling gedurende Sukah met die etrog en die lulav,  of die vier binne Sephira; begin, einde, goed, sleg,   toon die waarheid duidelik van ‘darkness within darkness, the gate to all mystery’.  Mystery wanneer een weet dat daar nie iets soos die verlede of dood bestaan nie; weet dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei; dus reeds leef.  Mystery vir hom of haar wat weet dat daar meer is as net Small Face.  Maar die een wat dit nie weet nie, nie Huttefees hou nie, is die mystery nou ‘n misery. Mistroostig.

Nou in 2015=8 moet Storetjie die ontsettende belangriheid van die 8-beweging op twee vlakke van polariteit toon.  Die gesegde; A house that prays together, stays together, is so waar.

Cosmic Doctrine by Dion Fortune: Whenever union takes place between two aspects upon a plane, they develop a similar magnetism and thus becoming repellent thereby, they are forced apart.

Die huwelik ontwikkel net op materiele vlak tussen man en vrou, hulle begin as positief en negatief, maar met tyd word albei postief op die materiele vlak.  Nou begin hulle mekaar afstoot Maar indien hulle op nog ‘n volgende vlak saam funksioneer, ‘prays together’ geestelike vlak…

If therefore contact is only made upon but a single plane, repulsion and estrangement follows, but if contact takes place upon more than one plane, alternation of magnetism is set up and a circuit of the type of a figure 8 is build. 

Vier kwarte, so polariteit is baie belangrik.  Die vier kwarte is die vier Sephirot: first last good evil.  Die vier kwarte is die vier wȇrelde Atziluth Briyah Yetzirah en Asiyah.  Die vier kwarte van die 8 vloei vanaf die polariteite: Vast Face en Small Face.

The generation of universes is brought about by the balanced tension (polarity) between Vast Face and Small Faces or the Ayin and the manifest Aleph of Unity.

ELEVEN

Thirty spokes share the wheel’s hub;

It is the center hole that makes it useful.

Shape clay into a vessel;

it is the space within that makes it useful.

Cut doors and windows for a room;

It is the holes that make it useful.

Therefore profit comes from what is there;

Usefulness from what is not there.

Profit comes from die universes of Small Face.  Usefulness comes from what is NOT לא Lamed Aleph there.  When referring to the active aspect of NOT לא Lamed Aleph, the Zohar speaks of ‘Small Face; Zeir Anpin: Zeir: Zayin Ayin Yud Resh, Anpin: Aleph Nun Phei NunAlso Zeir Apim: Zayin Ayin Yud Resh Phei Yud Mem.

Kyk baie mooi na die groot geheim wat toon dat Yahshua, die Nun in Zeir Anpin, en Mosheh die Mem in Zeir Apim nou saamwerk.

Represented by the letter Aleph, Small Face is the power of the Ayin: Aleph Yud Nun to superimpose billions of illusionary universes (and their apparent sustenance and dissolution over time) upon the Vast Face of the Deep.  The Unmanifest is pure existence.  We cannot say of it That it Is NOT, although it is not manifest, it is the source from which all arises. It is the only “reality”.  It alone is substance.  It alone is stable.  All else is appearance and becoming.  Let mooi op: geen verlede, geen dood:  Are and are, and becoming.

Profit comes from what is there. Usefulness comes from what is not there.   Bou die veld (it is there) en die spelers sal dan kom en die veld benut (usefullness).   Bou die Tempel, die Tav heilige ruimte en die Shekinah sal die ruimte benut.  Die 4 en 40 en 400; die Dalet en Mem en Tav דמת; die heillige ruimtes met geen nul, met een nul, met twee nulle.

Let nou mooi op die volgende groot geheim: die begrip naamlik die Manifest Aleph of Unity.  The generation of universes is brought about by the balanced tension…  Die gebalanseerde 8 spin op twee vlakke; die ewe groot sirkel en vierkant van die Piramide van Giza… between Vast and Small Face, or between Ayin and the manifest Aleph of Unity.

Hierdie Aleph of Unity moet eers deur ons geskep word.  Hierdie  Aleph of Unity is die eindproduk van die Kuf(100)+Resh(200)+Shin(300)+Tav(400) = 1000, dus die Aleph of Unity.  Die aleph met die Ayin in sy middel ingeskryf, soos gesien in die Boom met die First Knowledge of Ayin binne Sephiroth.  Die polarisasie of usefullness, die tonnels, die pype, die 22 paaie, die 22 letters se usefullness nadat die Sephira en die paaie of letters gebou is.  Die makro en die mikro.

Nou het die Dalet(4) met geen nul, dus die NOT nul, nou gevorder na Mem(400) met een nul; na Tav(400) met twee nulle en na Aleph(1000) met drie nulle; die Aleph of Unity.  Die Aleph wat ook die Ayin bevat; die what is there, die profit het nou sy maksimum usefullness bereik.  Die maksimum what is not there.  Die maksimum NOT wat nou daar gebring is. Die Mosheh ARE plus die Yahshua, ARE het nou die maksimum WILL BECOME gebring. Fantasties!

Rabbi Mosheh Chayim stel die drie doele van Hashem se skepping:

 1. In order to bring Hashem’s attribute from potential to actual, through the revelations of Hashem’s Names that are derived from them.
 2. To bestow His goodness upon his creatures by making himself known to them.
 3. Above all, the desire to reveal his Oneness, Aleph of Unity that it should be known that there is none besides Him and that nothing in the world whether good or evil, has any independence existence without the His light that gives it vitality.

Eers geen spasie vir begrip: Dalet(4) met geen 0.  Dan Mem(40)  met een 0 spasie vir begrip.  Dan twee spasies vir begrip; dus Tav 400.  Dan drie spaces vir begrip, drie 000 Aleph of Unity.  Dus neem die usefullness toe  en nie die profit from what is there nie.  Die Rooms Katolieke katedrale en Kerkgeboue met die baba usefullness ruimte vir die Skeppper om homself in bekend te stel.

SIX

The valley spirit never dies;

It is the woman, primal mother.

Her gateway is the root of heaven and earth.

It is like a veil barely seen.

Use it; it will never fail.

Binah bevat geen dood nie.  Binah is Yobel 50, vry van die dood. Binah is die ewige begin. Die are Begin van Beit skepping  Die ARE begin van die Aleph Skepping;  Aleph of Unity.  Dus hy wat weet dat (7×7=50) leef reeds, daar is geen verlede of dood in hom nie.  Hy wat 19 Amalek Kuf nou die 91 gemaak het; die (1) om die 7×7=49, nou die (49+1=50) Yobel maak, vry van die dood gevangenis van Small Face alleen profit sonder usefullness vir die Vast Face.   Die ware Voorhangsel is like ‘A veil barely seen. Use it, it will never fail.’

Die Profit van die note wat daar is in die melodie; die usefullness van die note wat daar nie is nie.  Die stiltes in die melodie, maak die melodie los en lewendig, vloeibaar en soepel. Die 7×7=49 wat die 4/9 se 13 Echad een an net die streng letter van die Torah van Small Face maak, word nou die los, soepel lewensritme van die Yobel 50 ritme van die stiltes van die note wat daar nie is nie.  Die usefullness van letters om met die letters in die Lamed letter, die Merkavah letter, hoog te vlieg in jou danse, drome ritme.  Strome van polsende water, lewens strome, soepel en vry, tog usefull soepel te dans.  Die naakte dans van die vry koning David.  Die pragtige naakte Adam voor die Vast Face, sonder skuld of skaam.  Wasige droom danse vlugte…

Die Aleph of Unity danse, die Yechidah 37 danse.  Die hart van die letters danse.  Die rigiede Echad 13 Small Face is nou vergroot na Vast Face se Yechudim 37 toe.  Die soepel stiltes in die melodie neem die Small Face rigiede Echad 13 na die Yobel, vrye Vast Face Yechidah 37 toe.  Fantasties!

SEVENTY

My words are easy to understand and easy to perform,

Yet no man under heaven knows them or practices them.

My words have ancient beginnings.

My actions are disciplined.

Because men do not understand,

They have no knowledge of me.

Those that know me are few.

Those that abuse me are honoured.

Therefore the sage wears rough clothing and holds the jewel in his heart.

 

FIFTY SIX

Those who know do not talk

Those who talk do not know.

Keep your mouth closed

Guard your senses.

Temper your sharpness.

Simplify your problems.

Mask your brightness.

Be one with the dust of the earth.

He who has achieved this state

Is unconcerned with friends and enemies,

With good and harm, with honour and disgrace.

This therefore is the highest state of man.

Bogenoemde twee toevoegings tot Storetjie wat die Maatjie bygevoeg het, bevat enorme groot diepte en waarhede.  Die boek in die Bybel wat weet, maar wat nie praat nie, is die boek wat die Boek van Esther genoem word.  Die boek wat weet, maar nie praat nie.  Die geheime wat die Chanukah feestyd volg in die heilige maand Adar of Nisan.  Die maand waar die beginne, die are and are in die einde van will be in mekaar weggesteek is.  Die weggesteekte waarheid in die Boek wat weet maar nie praat nie. Die boek wat nie praat nie, omdat die wat moet luister vanwee hulle eie te slim gepraat, nie die boek van Ester se praat kan hoor nie.  Die Amalek Hamman se gepraat kom te hard en met te veel selfvertoue uit hulle eie monde.  Die Maatjie wat nou al reeds die net stil sandkorreltjie op die strand geword het, die stil tevrede sandkorreltjie Maatjie, een van ontelbare stil tevrede sandkorreltjies, is die Maatjie wat nou meer te wete kom by die wat hy reeds in sy stilswye weet.  Dit is die Hadhassa Boek wat stilweg met hom nog diepere geheime deel.  Wil die Maatjies na die gefluister van die stilte luister?  Die musieknote van die Hadhassa melodie wat nie daar is nie…

2

 ARE AND ARE AND WILL BE…

Wat is die volgende enorme groot geheime fase wat nou volg?  Die fase waar die ware koningskappe nou saam as die ware Kuf 100, nou met die Resh(200) en Shin(300) en Tav(400), die Aleph(1000) skep?  Luister na die volgende uit Qabalah, The Mystical Heritage of the Children of Abraham: ‘Where the mystery is the deepest, is the gate of all that is subtle and wonderful.’

Ons het nou oor Openbaring hoofstuk 22 se 22 letters en vers 14 se 7 en 7 gestorie, dus oor die linker en middel en regter piLaar van die Boom van die Lewe, gestorie maar nou volg die poorte van die Stad, die poorte na die geheimenisse.  Die geheime van die wortels van die Boom van Open. 22:14.

The mysterious unknown at the roots of all things, is spoken of as having both inactive or impersonal and active or personal aspects; the mysterious unknown and its two aspects.  The Tao can be trodden is NOT, the enduring and unchanging Tao.  The name that can be named is NOT לא Lamed Aleph.

Die NOT of לא Lamed Aleph of “LA”, die spieëlbeeld van “ALLA”, die geheime NOT La word bekend gestel aan die Maatjie wat nou as die ware Kuf(100) met die Resh en ware 100% Shin en Tav funksioneer in die Lamed(30) Merkavah en dus die Aleph(1000) skep.  Luister mooi na die diep geheim:

The Book of “that” which is concealed is the book of the balancing in weight.  Die weegskaal moet balanseer, die twee pilare moet balanseer.  Mamma sirkel moet so groot soos Pappa vierkant wees.  Until NOT לא(Lamed Aleph) existed as weight, NOT לא existed as Face to Face.  Die Lamed en die Aleph letters kyk vir mekaar, elkeen bo aan sy kolom letters.

And the earth, ha Aretz הּארצ Hei Aleph Resh Tzade… (Let nou mooi op hoe die Hei(5) nou funksioneer en die Aleph funksioneer en die Resh nou funksioneer, en die Tzade, die regverdigheid van die ware regverdige koning, die Melek Tzedek of Tzade plus Kuf nou funksioneer) was nullified (die oue het verbygegaan) and the crowns of the primordial kings were found as NOT (Lamed Aleph) until the head (Rosh Resh Aleph Shin) desired by all desires…  Let weer op hoe funksioneer die Resh en Shin en Aleph nou: formed and communicated the garments of splendour, communicated that weight arises from the place that is NOT him, those who exist as NOT Lamed Aleph are weighed in Yah Yud Hei. (Let baie mooi op: word geweeg in Yah).  In his body exists the weight.  NOT לא unites and NOT לא begins.  In Yah יּהּ have they ascended who NOT לא are, and are, and will be.

 

Ja Maatjies, Yah (Yud Hei) is die Helper en let op die geheim: …and are, and are, and will be. Links is die verlede; die verlede is dood.  In Hom is geen dood nie.  In Hom is net lewe; dus wat is, wat is en sal wees.  Nie was, is, en sal wees nie.  Die ware EK IS word beskryf as ARE, AND ARE AND WILL BE.  Baie beLangrik, mediteer en herkou daaraan.  Nou weer Storetjie se Mamma Sirkeltjie en Pappa Vierkantjie…

Conceiving as having no name it is the originator of heaven and earth.  Conceiving as having a name, it is the mother of all things.

Let mooi op Maatjies, die Moeder van alle dinge: die groot geheim, die Moeder van alle dinge.  Binah is twee in getal. Binah gee geboorte aan die Beit skepping.  Binah gee geboorte aan die Aleph skepping: Are, and Are, and will be.  Binah gee geboorte aan die Beit en die Aleph skepping: are and are and will be waar die geheim die diepste is.  Weereens toon die EK IS die Nou en Nou en sal wees.

Die EK IS Boodskap wat die Mem Shin Hei Mosheh nou moet bring vir die geskaakte Yahshua en herdoopte na die Ek Was Jesus wat op die dood Ek Het gesterf of verlede se dood gebaseerde boodskap  bestaan.   Die ware boodskap is: EK IS wat beteken Ek is,  Ek is, Ek sal wees:  are and are and will be.  Geen verlede nie, geen dood nie, net lewe: Nou en Nou en die toekoms.  Daarom is die korrekte beskrywing Lamed Aleph NOT לא Lamed – Merkavah.  Aleph nou Binah of Moeder geboorte gee; toekoms se sal wees.  Geen verlede nie.  Dus die Beit begin, die Aleph begin, die Moeder se geboorte toekoms EK IS, EK IS, EK SAL WEES.  EK IS – AHYH Aleph Hei Yud Hei.

 

3

SMALL FACE AND VAST FACE

indexsmallface

Kom Storetjie storie weer oor die enorme impak wat die nuwe geheim se groot begrip inhou: die begrip dat daar geen verlede is nie, die begrip van are, and are, and will be.  Engels gee die meervoud eenheid begrip met are, and are beter aan.   Nou word die begrip van ‘die einde wat in die geheim van die begin weggesteek is’ vir ons baie duideliker.  Die begin is dus nou nie die verlede nie, maar net die begin.  Bet of Binah is die begin van die Bet skepping, en Binah is die begin van die Aleph skepping.  Dus die treintjies van Storetjie hardloop nie in die verlede in nie, maar wel net na die begin, wat nie in die verlede is nie.  Die are van die Bet begin van moeder Binah, en die are van die Aleph begin van moeder Binah en die Will be.

Nou moet ook na die nuwe 9-Tyd begrip gekyk word want die past begrip moet nou uitgehaal word.  Die enigste manier hoe dit gedoen kan word is met die spinnende Boom van die Lewe.  Die drie by drie tye staan in ‘n driehoek.  Drie driehoeke in ‘n driehoek; nou is daar nie ‘n verlede nie, maar die are and are and will be. Die Binah Bet skepping, die Binah Aleph skepping, die will be skepping.  Geen verlede nie, geen dood nie, geen Satan nie.  Net die dinamiese lewe are en lewensgroei are en lewe will be lewe. Ewige lewe ewolusie, geen verlede of dood in die prentjie nie.  Storetjie haal weer aan:

Our sense of time is formed by our imperfect perception of the higher Planes of existence.

Hier volg nou die groot deurslaggewende geheim van die tyd waarin die skepping hom nou bevind; die losmaak van die begrip dat daar ‘n verlede is.  Dat daar die are and are, and will be tydsbegrip is.  Die saad van die nuwe groot geheim moet Storetjie se Benyamin nou saai.  Die  begrippe is nou so groot en so omvangryk en geheim en diep, maar Storetjie sal hulle vanuit alle rigtings benader totdat die lig deurbreek!

Nou moet die Maatjies eers aan die nuwe begrippe voorgestel word.   Die begrippe van Small Face en Vast Face met toegang tot die Mystical Heritage of the Children of Abraham of Openbaring hoofstuk 22 se toegang tot die geheime van die Bome van die Lewe van die begin van die Bybel, vir die Maatjies wat nou verstaan dat bladsy een in Genesis nie die verlede is nie, maar die are, and are and will become, moet Storetjie nou baie nuwe geheime bring!

Storetjie vra die Maatjies om die drie prentjies nou goed in die geheue vas te lȇ.  Om die nuwe geheime wat nou volg te bemeester, help die prentjies ontsettend baie.  Die nuwe geheim dat daar nou die Tyd-bewussyn bestaan bekend as Are, and are, and will be, tyd wat nie ‘n verlede tyd het nie.  Die tyd binne die 9 Tye van Past past, past present, past future, ens. bestaan nie meer in die are, and are, and will be tyd nie.  So die letter prent het dus nou die ARE kolom van letters en nog ‘n ARE Kolom van letters, en dan die WILL BE kolom in die middel.  Dis die letters wat die Vav(6) Liggaam van Mosheh opmaak: die Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, en Tzade.  Die Eliyah oftewel die Elohim Pilaar is links.

Die WILL BE Pilaar, wat ons almal moet word, is die middel Pilaar.  Die Yah of ARE vorm die regter Pilaar, dus die ARE, WILL BE and ARE Boom of Merkavah.  Die Boom van die Lewe sonder die dood, sonder die verlede, nie gebou op ‘n verlede of ‘n dood  nie.  Net die ARE of NOU Linker Pilaar en die ARE of NOU Regter Pilaar en die WILL BE Middel Pilaar.  Die NOW en WILL BE Boom van die Lewe in die NOU Beginne en gesamentlike WILL BE tyd toekoms. Mosheh is NOU, Yahshua is NOU, WILL BE volg; dit is nou Vast Face  tyd!

Die ARE as Mosheh en die ARE as Yahshua, moet in die nuwe tyd wat nie ‘n verlede het nie, as NOU Gesien word.  Die twee, Mosheh as ARE en Yahshua as ARE moet nou saam as Small Face gesien word.  Small Face se Vav(6) liggaam, of 6 swart ingekleurde Sephiroth  is dus onder.  Kyk mooi na die prentjie: dus is Yesod en Hod en Netzach nou swart ingekleur.  Kether, Chokmah en Binah is wit, nie ingekleur nie; dus Small Face.   Nou moet Storetjie eers die geheim van dat die sogenaamde Sephiroth twee, twee gelyktydig verskyn, verduidelik.  Dus die ARE and ARE gelyktydige beginne van Small Face en Vast Face en wat hulle saam as een of Yechudim, Yechidah WILL BE of gaan word.

epQj2SHps1XsP8kxYBA4RHs3Dit is dus die gesamentlike opbou van die Aleph(1000), die Aleph of Unity; die Aleph met die Ayin in sy middel ingeskryf  Die Aleph of Unity nadat Kuf(100)+Resh(200)+Shin(300)+Tav(400) = Aleph(1000) of Aleph of Unity, met Ayin in die middel oftewel Ayin van Small Face binne-in Aleph van Vast Face WILL BE word.

Die drie wit Sephiroth is nou onder en die ses swart Sephiroth of Vav liggaam, is nou bo.  Maar let baie mooi op na die verdere geheime van die are and are and will be Tyd.  Bo middel, wit Sephiroth nr. 5, word nou onder middel, wit Sephiroth nommer 6; en bo wit regs, Sephirot nr. 7, word nou onder wit, links Sephiroth nr. 8.  Bo wit links Sephiroth nr. 10, word nou onder regs wit Sephiroth nr. 9.  Above word below, maar oos word wes en noord word suid.  Die Vav(6) wat onder was, dus Small Face, is nou bo en dus Vast Face.

Wat het nou alles hier gebeur met Yoseph se Yesod?  Wat het Benyamin van Hod en Netzach nou gedoen?  Die Dalet Hod, Vav Yesod, Dalet Netzach, דוּד David Koning  wat Amalek  se tyd nou  van die toneel laat verdwyn het?

Die groot Naam of beskrywing wat Vast Face so pragtig beskryf is, Atika עטיקא Ayin Tet Yud Kuf Aleph.  Die beskrywing is fantasties! Die geheime is een op die ander in die beskrywing verskuil.  Die Ayin wat in die Aleph 1000 of Aleph van Eenheid weggesteek is;  dus die oog Ayin of live eye in Vast Face wat die evil eye uitwis.  Die Ayin Oog wat alles onderhou  Die Logos Oog tussen die Kosmos en die Heelal; die Logos Christos Oog.  Die Meganisme van die 7 East Chokmah wat 8 West Hod or Glory word en die Binah North 10 wat die Netzach South 9, Victory word.   Die Right South 9, suid van die regterkant Benyamin Boervolk, witkappie Boervrou se uiteindelike oorwinning oor die finale plaasmoorde van Amalek omdat Storetjie van Benyamin die Vast Face Atik waarheid sal uitdra oor die hele Planeet.

Die ARE Mosheh en die ARE Yahshua in die Eliyah Merkavah moet die Small Face Program met die  Yud Hei Vav Hei 72 Name bring na die  Vast Face;  die uittog vanaf Small Face na Vast Face.

The ancient one is hidden and concealed. Small Face is manifested and NOT manifested.  The manifested is written in the letters. The NOT on its level is hidden in the letters.  And Hei Vav Aleph, the NOT לא Lamed Aleph is settled in Yah יהּ Yud Hei.

Hier is die geheim weer:  Die God van my Vader is my hulp.  Die Yah יהּ Yud Hei(=15) is die Faktor wat die 72 Name wat nou 687 plus 15, die Shabbat 702 maak – Vast Face.  Die uittog van die 9 Tye tronk met ‘n verlede en dus ‘n dood van Small Face, na die 702  se Vast Face tyd van are, and are, and will be Toekoms.  Die ware Eksodus.    Die vers 5 van hoofstuk 19: die Hei(5) wat Abram  ontvang; die vyf vowels van die letters wat die Small Face onaktiewe letters, die Vast Face aktiewe praat skeppingskragte maak.  ‘Laat daar lig wees.’  Die Daat keel chakra.

Daarom is Storetjie nie neer geskryfde letters nie, maar denke stimulasie.  Kampvuur stories wat gepraat moet word, wat met ‘n ryk verbeelding vir die nageslag vertel moet word, want dan praat die keel chakra van Daat.  Die first Aleph of Unity, die Aleph wat die Ayin bevat, Covenant of Unity, Spirit of the living Elohim as ARE, en dadelik as AND ARE, is die Aleph Air Beauty; die asem wat die 22 letters lewendig maak, wat nou in die praat proses, dadelik reageer.  Die Mayim water Genade, derde saam met Shin Esh vuur power.  Dus die vier binneste Sephiroth van die drie dimensionele Boom met nommer 5 bo, en nommer 6 onder, en nommer 7 Oos, en nommer 8 Wes en nommer 9 Suid en nommer 10 Noord.  Nommer 10, Binah, die Moeder; die Yud(10). Understanding; die insig, die begrip van die Vast Face – geen verlede, geen dood  tyd.

A man was walking down a road in the country at dusk. Just as he turned a corner, he encounters what happened to be a large snake. His whole body gripped with fear and without thought, he jumped back to avoid getting bitten, as he looks at the snake, he noticed that it was not moving.  He picked up a rock and threw it at the snake. And still the snake did not move. He thought perhaps the snake is dead, this thought diminished his fear and he inched closer to the snake to get a better look.  As he neared the snake he was amazed and relieved to find out that it was not in fact a snake at all It is a rope that he mistook for a snake. In this story there had to be a rope in the first place, for the man to mistaken it for a snake.  The snakiness was ‘n superimposition upon the rope that only existed in the man’s mind.  Such is the nature of the Creation which is a collective illusion.  The ‘snakiness’ of Small Face is an illusion superimposed upon the reality of the rope of Vast Face.  This illusion of a difference within itself, it is a play of the Divine arising from an unfathomable whim. 

Dus die geskepte “slange” Goue Kalf gode in Yesod, Hod en  Netzach  met die verlede,  dood illusies,  moet totaal nuut van bo af, dus Bo, en Oos en Noord, vervang word met die ware Are and are and will be van Vast Face.

Dit is baie belangrik dat Kether en Chokmah en Binah, nou die Yesod en Hod en Netzach realiteit word, sodat die suiwer Vast Face nou Small Face vervang in die bestaan van die ses of Vav liggaam.   Dit is hoekom suiwer Yah realiteit die Redder is; nie die Small Face illusie nie.  Daarom moet met Sukah fees die vier soorte plante, die vier binne Sephiroth, Aleph met Ayin Unity First, nr. een en Aleph, Sephiroth nr. twee en Mem, Sephiroth nr. drie en Shin, Sephiroth nr. vier nou deur die Vav(6) na Bo en na Onder en na Oos en na Wes en na Suid en na Noord aangebied word.

Another significant component of the Tree of Life is called the Inner Court….so die beweeg in die ses rigtings van die vier bestanddele met Sukah, is dus ‘n Inner Court handeling.

The inner court of the Tree, also known as the Throne of Glory of El Shaddai, generally refers to a grouping of four Sephiroth in the centre of the Tree of Perfection.  The inner court is most clearly seen in the three dimensional, double pyramid Trees of the Sefer Yetzirah, and the Merkabah literature.  In Sefer Yetzirah the four Sephiroth of the Inner Court are called;

 1. Spirit of the living Elohim.
 2. Air.
 3. Water.
 4. Fire

or called…

 1. Depth of First
 2. Depth of Last
 3. Depth of Good/live.
 4. Depth of Evil.

 The Zohar calls them:

 1. Knowledge.
 2. Mercy
 3. Power.
 4. Beauty.

They all corresponds to the three Mother letters:

 1. Aleph
 2. Mem
 3. Shin
 4. the letter Tav of the Holy Temple.

 The four Sephiroth of the Inner Court are also shown as corresponding to the four Celestial Heads of the Messiah of the Adony Yud Hei Vav Hei.  These four Heads are functionally instrumental in creating, maintaining, and dissolving the manifest Small Face Universe.

In the Sephira Detzniyutha, the action of the Head of the Mashiach First; Reshith – To eminate and manifest. The Sephiroth descrbed as Small Face turning outward from Vast Face.  On the contrary when the Small Face Universe is dissolved by the action of the head of Mashiach, called the Last Acharit, the side colums  collapse and the Sephiroth returns to their unmanifest condition in the roots of the Tree.  With the dissolution of the Small Face Universe, the two Faces are said to return to the condition of seeing Face to Face.

So die Small Face Universe verdwyn en dus is dit nou tyd om in die Vast Face in te beweeg.

 

3

MONDIGWORDING VAN DIE SKEPPING

 

Die Yechudim 37 se (3×7=21) mondig wording, het aangebreek!  Die omdraai punt vanaf die Yud begin punt in die Kosmos, het reg deur die Kosmos 7 Planes, regdeur die Logos Oog 7 Planes, reg deur die Heelal 7 Planes af beweeg en nou by die omdraai punt, die  volwasse mondigwording punt van (3×7=21) gekom.  Die mondigwording punt waar die Skepping nou volwasse moet begin optree en volwasse woorde moet begin spreek.  Die grootmens terugkeer, die volwasse optrede moet nou met die uittog terug na vore kom.  Die Mosheh Vav liggaam moet nou nie meer soos die jongeling voor sy 21 mondigwording, soos ‘n kind optree nie.  Die mondig wording is reeds lankal voorspel deur die Maja, en Inca en Piramide kalenders.  Ons beleef nou die mondig wording van die skepping.  Elkeen sal mondig word, elkeen sal die mondigheid ontvang on volwasse op te tree en volwasse te spreek.  Elkeen sal die Pei(80) mond ontvang. Mosheh was 80.  Is dit nie ‘n voorreg om nou deel te wees van die mondigwording feestyd nie?  Nou begin die grootmens, dit is twilight en nag en twilight en dag. Die volle 24 uur se 6×4=24 uur lengte dag x3 dae = 72 uur; lengte 3 dae x 7 Planes = 21 van die 37 Yechidah.  Die volwasse mondige 687 wat nou bygestaan word deur die Yah 15 om die vrede van die 702 Shabat, die Shabat Shalom te bring.

Die mondigwording vind dus op die 18de uur van die 24 uur van die Twilight 6 ure, Dag 6 ure, Twilight 6 ure en Nag 6 ure.  Die nag 6 ure lȇ nou voor, dus gesien as die letters, is die 18de uur, nou die 18de letter, die Tzadi.  Die letters Kuf(100) en Resh(200) en Shin(300) en Tav(400) is dus nou nodig om (1000) te gee, of Aleph 1000 te gee.  Maar daar is 6 ure in die Nag deel en nou is daar net 4 letters!   Dit bring Storetjie by nog ‘n groot geheim.

Gen. 2:18 And יהוה Yud Hei Vav Hei אלהּימ Aleph Lamed Hei Yud Mem went on to say: It is not good for the Adam to continue by himself.  I am going to make a helper for him, as a compliment of him, a counterpart of him.

Let baie mooi op, die waarheid agter die waarheid.  Abram sonder die Hei, het reeds met Hagar, die kroonprinses van Egipte ‘n seun.  Maar dan ontvang Abram die Hei(5), die Yechidah 37 mondigwording, die vyf siele vlak, die vyf liggaamsvlak.  Abraham en Sarah het nou vir Yitschak en begin nou die Program wat die mondigwording omdraai program terug na die beginpunt is.  Die Kether punt, die Paradys punt, die Yud punt in die Kosmos.  Maar daar bestaan nou ‘n baie belangrike geheim; daar mag nie met die terugtog direk van Binah na Kether beweeg word nie.

Gen 4:24 beskryf die gerubs wat die pad terug na die Boom van die Lewe beskerm.  So wat nou gedoen?

DIE YAH 15 GEHEIM

 Die sogenaamde Jode van vandag lees die letter note wat daar is, en lees dus 7×7=49.  Die Manlike alleen godsbegrip vasgevang in die 49 of 4/9 se 13 Echad Aleph(1) Chet(8) Dalet(4) se (=13) Echad begrip.  Dus die vierde vlak Chai Lewe begrip.

Die sogenaamde Christendom, manlike alleen 25 Des. Jesus se (7×7= 49) bewussyn kan ook nie hoegenaamd by die (7×7=50) begrip bykom nie.  Hoekom nie?  Simplisties en elementȇr is die antwoord, my liewe Watson.  Daar is nie ‘n vrou betrokke wat bevrug kan word met die 7×7 funksie nie.  Net die vrou het ‘n uterus, net die vrou kan in die geheim, binne in haar nuwe lewe binne in bestaande lewe voortbring; dus 50 uit 49 voortbring.  Die man kan dit nie doen nie.  Die 4/9 se 13 Echad manlike Jood alleen Chai Vlak Vier lewe, kan nie die 37 Yechidah Vlak Vyf eenheid of die Aleph of Unity, die Aleph(1000) of die Kuf(100) + Resh(200) + Shin(300) + Tav(400) = Aleph(1000) gee nie.

Die manlike alleen Jodedom godsdiens met (7×7=49) Echad kan nie die manlik en vroulik, of Mordechai en Hadhassah se Yechidah 37 bereik nie.  Die (37-1=36), dus die (12×3=36), die Aarde 12 en Hemele 12 en Hemel van die Hemele 12 of ook radiale genoem.

Dieselfde geld vir die vals Jesus, die net manlike godsdiens, wat se 9 tyd met verlede tyd in dood tyd, die 9 tyd vasgevangde  begrip; die (7×7=49) begrip, nooit uitlos gebreek sal kan raak nie.  Die ware Yahshua met sy eggenote, Mirriyam kan alleenlik die 49 kettings oopbreek na die 50 Binah Moeder Yobel toe.

Nou al bietjie herkou aan die plat, net twee-dimensionele prent? Kom Storetjie maak die plat sirkel en plat vierkant nou ‘n bal; Mamma en ‘n seskantantige Pappa.  Wat gebeur nou?  Nou is daar ses boepmagies en vier driekant-piramiedes.  Wie en wat is hulle? Die groot geheim van die Een wat nodig is, moet Storetjie nou oor storie.

 

5

VROULIKHEID VAN DIE HEILIGE MANIFEST

Hier volg nou sulke groot geheime dat Benyamin van die vierde matriarg, Rachel nie weet waar om te begin nie. Storetjie sal maar weer die drie nagte se klasse wat ontvang is uit verskillende hoeke benader.

Dit gaan oor die vroulikheid van die Heilige Manifest; die Mamma sirkel, die Mamma bal.  Die ontsettende groot begrip van dat die wat teen Mamma oortree, nie vergewe word nie.  Daar is baie beskrywings in name van die Unmanifest se heilige manifestering in die vroulike, die Shekinah; die Ruach ha Kodesh.  Die Unmanifest se heilige manifest wat nog lewe kan manifesteer in die gemanifesteerde vorm; die vroulike vorm van die Godheid.  Wanneer teenoor haar oortree word, word die oortreding nie vergewe nie.  Dit is die groot, groot begrip waaroor Storetjie nou moet storie.

Wanneer word teenoor Mamma bal oortree?  Die oortreding is en vind plaas wanneer daar in die drie-dimensionele dimensie teenoor Mamma Bal oortree word deurdat daar aangeneem word dat Pappa Kubus vierkant, nou die oortreding teenoor Mamma bal vergewe. So wat beteken dit, Maatjies?  Dit beteken dat die totale manlik gedomineerde vorm godsdienste se sonde vergiffenis stories, nou een groot lieg is.  Hoekom?  Want die Manlike Manifest vergewe nie oortredings nie.  Die Manlike is die helper; die vierkant kubus is die helper.  Die vroulike Manifest vergewe die oortredings wat teen die Manlike Manifest gedoen word, maar Sy vergewe nie oortredings wat teen haarself gedoen word nie.  Ja Maatjies, lees maar weer mooi.  Dink self mooi oor die groot waarheid wat min van weet, want min luister na die ware Meester se stem en ken die waarheid.

Nou wat is die groot oortreding teenoor die Vroulike heilige Manifest?  Teenoor die Mamma ronde bal?  Kom Storetjie neem die denke nou nog verder weg van die vormgodsdienste se plain stupid begrippe van sonde.  Die groot volwasse begrip dat Mamma bal optree volgens haar wette; Moeder Natuur tree op volgens haar wette; die Elohim, Aleph Lamed Hei Yud Mem, die vyf letter Naam tree op volgens die wette, ook Torah genoem.  Hy wat nie die wette ken nie is die plain stupid wat reg onder die vallende klip staan; hy kan maar bid en smeek die klip gaan hom plat val.  Die manlike vormgodsdienste met die manlike Jesus vergeef jou sondes bid en smeek. maar miljoene sterf van honger, pes, ellende, oorlog.  Die klippe van die Moeder ronde Mamma bal, val hulle te pletter want niemand tree op met kennis van Mamma bal se wette, die Torah nie.

Die groot lieg dat die ‘net lewe’ manifesteer met geen sogenaamde dood in hom/haar nie, nou dood nodig het om “sondes ” te vergewe en lewe te gee,  word nou vervang met die waar begrip ‘hy wat weet dat die vyf letter Naam Elohim, Aleph Lamed Hei Yud Mem, is die vier letter naam Yud Hei Vav Hei, leef reeds.    Kom dat Storetjie nou nog training of the mind  Hier doen  Mamma sirkel  se getal is vyftien (15).   Die Yud Hei is ook (15).  Pappa vierkant se getal is twaalf (12).  Na die Heelal(15) en Logos Oog(15) en Kosmos(15) staan Mamma nou op (=45).  Na dieselfde stappe staan Pappa  nou op (=36).  Mamma kan nou nog voortgaan na (15×4=60) toe.  Let nou mooi op Maatjies, hier volg nou ‘n groot geheim:  Sestig of 60 is die letter Samech; die ewige lewe siklus.  So die vier Mammas van (15) elk, bekend as die 4 matriarge nl. Sarah Rivkah Leah en Rachel gee nou die Samech(60) ewige lewe!  Pragtig nie waar nie?

Necker-Cube-CSPE-colours-with-square-joints-back-highlightMaar Storetjie het nou net die vyf letter Naam Elohim Aleph Lamed Hei Yud Mem op die getal (60) met die ewige lewens siklus gekry.  Sien Maatjies die geheim dat net Mamma kan red; net Mamma Samech(60) ewige lewenssiklus kan die ewige lewenssiklus vir Pappa vierkant gee.  Maar Pappa vierkant staan met die drie matriarge op (12×3=36). Nou nog n probleem:  met (12×4=48) haal Pappa vierkant dus net (=48) en nog nie die ewige lewenssiklus van Samech(60) nie.  Pappa vierkant is Yud Hei Vav Hei, die net vier letter Naam. So wat nou gedoen?

Nou volg die geheim van die Mamma bal wat ses keer die sye van die Pappa kubus vierkant se sye oorskrei.  Dus die Sukah se bo en onder en vier rigtings: noord, suid, oos en wes.  Die Vav(6) van die ses letters van die liggaam van Mosheh van die Regter Pilaar.  Die Benyamin van die Regter Pilaar, seun van die vierde vrou Rachel.  So wat vertel dit alles?

Dit vertel van begin en begin, en sal wees.  Die Moeder gee geboorte aan nog lewe, so bestaande lewe dus ARE, bring nog lewe dus AND ARE wat nou WILL BE is.  Let mooi op: geen dood, geen verlede.  Die (60)Samech ewige lewe gee nou (60=12×5) dus Pappa Yud Hei Vav Hei is ook nou (=60), het ook nou ewige lewe.   Samech(60), die Mamma Sara-yud, het Pappa Abram nou Hei(5) gegee, nou leef Pappa Abraham ook ewig.  Aleph Lamed Hei Yud Mem = Yud Hei Vav Hei.  Halelu-yah!

Die Samech(60) ewige lewenssiklus en die Mem(40) van die Mosheh liggaam vorm die Kuf(100) Koning; die Dalet Vav Dalet David koning.  Die Aleph Lamed Hei Yud Mem Mamma en die Yud Hei Vav Hei Pappa is saam die middel Pilaar Atah, Aleph tot Tav met Hei(5)-   die Yechidah 5 siele, 5 liggame.   Die Yechidah 37 wat nou die Pappa en Mamma bevat: Man en Vrou is Pappa/Mamma Face to Face; die nuwe begin in die nuwe kwantum.

Die vier is ook die begrip Tyd; die tyd dimensie of die oorgang dimensie.  Die (15×4) oorgang tyd-dimensie gee dus die 60 ewige lewens siklus of die (12×5=60) of die (15×4=60).  Die een wat nie weet dat Elohim(vroulik) = Yud Hei Vav Hei(manlik)nie, die een wat die wet of Torah oortree, se oortreding sal hom nie vergewe word nie.  Die een wat nie weet dat (15×4 = 60 = 5×12) nie,  sal nie die vierde oorgang dimensie betree nie en sal nie die Vyf of die Hei as Pappa vanaf Mamma ontvang nie.  Die “oortreding” van die gebrek aan kennis van die Mamma se huisreëls, die Torah, sal die tortelduif, die shalom gekoer van die wit duif van vrede nie hoor nie.

Die Shekinah as 15 is die Redder. Die Yah as 15 is die Helper. So die Mamma se (15×4=60), maar die Pappa se 12×4=48) en kort Pappa dus (60-48=12).  Twaalf is die 12 Radiale van die Heelal of Logos Oog of Kosmos.  Die 12 Radiale word dus deur een volledige eenheid as die 10 Sephiroth eenheid, of Yud(10) vervat.  Die manlike (12×4=48) kort nou die een eenheid van (12) om die 60 Samech ewige lewens siklus te besit.  Die vroulike 15×4 = 60 = 12×5 manlike.   Maar hier is nou ‘n groot geheim weggesteek: dit moet ‘n huwelik tussen die twee wees.  Die (60)Samech is die ewige lewens siklus gemeenskaplike faktor wat slegs in die formule funksioneer: huweliksmaat Mamma 15×4 = 60 = 12×5 Pappa huweliksmaat.  Dieselfde geld met die (90) van die 45 Adam en 45 Adam die in huwelik (90) Adam  wat die 1 skenk vir die (7×7=49+1 = 50) Yobel; vry van die vorige kwantum, oppad na die volgende kwantum binne die ewige lewens siklus van Samech(60).

1200px-Regular_polygon_4_annotated.svgDie vier eindes en beginne van

 1. Aleph of Unity Aleph
 2. Yud(10)Yud begin nuwe un-manifest wat manifest
 3. Hei laaste asem, eerste asem
 4. Resh volledige begrip, geen begrip

Die stappe waar Mamma sirkel nou geen Pappa vierkant binne-in sirkel het nie, dan die stap waar Pappa vierkant nou binne Mamma sirkel is met net vier hoeke wat net binne sirkel raak.  Dus weet manlike vierkant nie van vroulike sirkel nie en dink hy dat hy nou die manlike alleen godheid is.

sqcirDan die volgende stap waar die manlike vierkant nou totaal groter as die vroulike sirkel is en dus weer dink dat hy nou net ‘n manlike god is.  Dan die stap of fase wat die program nou ingaan waar die Squaring of the Circle moet plaasvind.

Die volumes van die sirkel en die vierkant moet ewe groot word, Die sirkel moet op ses plekke as bal die vierkant kubus oorskrei en die vierkant kubus moet op vier plekke die sirkel oorskrei.   Dit gee dan die sirkel bal 15×4 = 60 = 12×5 vierkant kubus. Maar die moeder bal Mamma het aan die nodige 12 geboorte geskenk.  Die (48+12=60) so die Mamma, die vroulike Shekinah is die 12 Yah redder en die manlike Jesus nie.  Die helper om die 687 Name nou 702 Shabbat te kry is Yah 15 (687+15=702).  So Maatjies, daar is die vroulike redder en die manlike helper, maar hulle funksioneer ook so saam.  Die gemeenskaplike getal is 15; dus Shekinah =15= Yah.

Squaring of the circle in colourDie stappe van groei van die vierkant binne die sirkel, toon dus pragtig hoe die Program se Godsbegrip groei.  Eers geen Godsbegrip en net vierkant of manlike dominerende godsbegrippe.  Dan die bewus word stadiums van die vroulike Godsbegrip.  Die manlike alleen Jesus begrip is besig om te verkrummel hoe meer WARE geskrifte ontdek word.  Die net manlike Judaisme begrippe is besig om te verkrummel.  Die Moslem net manlike godsdiens begrippe sal begin verkrummel.  Die sirkel bal Mamma bereik nou al meer die posisie waar sy op al ses sye van die kubus haar regverdige hoeveelhede sal oorskrei om die vier hoeke wat nog uitsteek, uit te kanselleer.  Die korrekte squaring of die circle van die Piramide van Giza is die hoofrede vir die piramide se bestaan. Wanneer dit gebeur, sal 15×4 =60= 12×5 perfek balanseer op die planeet.  Sal die poorte na Archturus, na Orionis, na Pleiadis, na die Logos Oog na die Kosmos oopmaak.   Hoor Storetjie se lied al klink hy nou baie vreemd op die stadium!

Daar is die Dalet(4) met geen 0 –  dus geen godsbegrip; dus die nuwe planeet met net water, lug, grond, son, die vier.  Dan volg die Mem(40), die 4 met een 0 – die Mosheh se Mem(40) wat  godsbegrippe bring soos die Torah.  Die manlike Mem(40) Mosheh vierkant godsbegrip wat nou groei na die Tav(400); die 4 met  twee 00 nulle.  Nou is daar die drie kruise in ‘n ry langs mekaar op Golotha.  Die Dalet(4) dan Mem(40) dan Tav(400) kruise.  Nou is dit die Jesus manlike Tav(400) of Dalet(4) met twee nulle godsbegrip, wat vir die Dalet(4) met geen nulle kan vertel dat hy Jesus, wat twee nulle het as Tav 400, nou alleen met sy twee nulle godsbegrip hemel toe gaan.  Die Mem(40) met sy een nul godsbegrip, het ook nog ‘n kans.  Dit is die manlike redder Jesus  vals drie kruise storie.

Wat is die WARE drie kruise storie?  Die drie kruise staan in ‘n driehoek.  Die waarheid is dat daar net een Godheid is en dat die Godheid manlik en vroulik is, en dat die vroulik red en die manlik help.  Niemand gaan verlore nie.  Wat gebeur dus met die drie kruise in ‘n driehoek?  Die volgende waarheid gebeur:  die Tav(400) kruis skenk een nul 0 aan die Dalet(4) met geen nulle.  Wat gebeur nou?  Die Tav(400) manlike alleen Jesus Christendom wat nou die Torah of Mem(40) van Mosheh weggegooi het, vind dat die boodskap van die Mosheh Mem(40) die Torah,  die redding helper van al drie kruise is.  Al drie kruise in die driehoek is nou Mem (40); die drie nulle is nou mooi verdeel.  Die Gimmel god het sy Yud op die voet vir Dalet(4) geskop en Dalet(4)is nou Mem(40)   of Nalet met ‘n nul by.   Wat is nul 0?  Nul is ‘n volledige voltooide 1 tot 9 Sephiroth, ‘n Yud(10), ‘n ruimte.  Hier volg nog geheime.

Die 3D kubus en sirkel pragtig! Sonde teen die Shekinah wat nie vergeef word nie.  Manlike godsdienste wat dit al eeue onderdruk. Verstaan uiteindelik die Yah 15 Shekinah red!

5

 DRIE KRUISE TROON

Storetjie het al reeds die proses van die vorming van die fyngemaalde pixel dots gestorie oor Metabolisme, Anabolisme en Katabolisme en die spinnende driehoeke wat manlik en vroulik is; die vroulik wat opbou met meer en meer piksels wat die prent al duideliker begin maak – die vroulike wat nuwe lewe binne lewe bring.  Nou volg nog ‘n Yud pixel dot geheim:

Die Unmanifest manifesteer die Manifest.  Die Manifest kan dus ook as die Troon gesien word.  Wie is nou die naaste aan die troon in beeld en vorm en waarheid? Wie is nou Meta, die troon? Dit is Metatronos of Metatron.  So Metatron is die naaste perfekte aan die Manifest van die Un-manifest. Dus moet Storetjie nou baie mooi na die Metatronos manifest naaste kyk.  Om dus aan  te sluit by die Golgotha Storetjie se piksel dot beskrywing, sal Golgotha dus die troon wees.  Die ware Golgotha troon het dus drie punte in die ronde troon, dus is die getal drie.  Storetjie het reeds oor die drie kruise gestorie.  Elke kruis moet nou ‘n Dalet(4) met een nul, dus ‘n Mem(40) hȇ, oftewel die Mosheh Vav(6)  liggaam op hȇ.

Daar is nou die Metatron, naaste aan die troon; die hoof Archangel, maar daar word ook nog ‘n naaste aan die Troon beskryf.  Aan die Adam mens kant, word hy Shaddai שדי Shin Dalet Yud genoem.  Shin(300)+Dalet(4)+Yud(10) = 314.  Kom Storetjie bring Metatron nou ook in die prent in.  Metatron, naaste aan die troon moet dus sy beskrywing gestand doen.  Die eerste gekepte na beeld en gelykenis man en vrou is hy/sy.  Dus Metatronos of Metatron moet dus ook hy/sy wees, nie waar nie?  Hy is die Vav(6)en sy is die Zayin(7).  So nou moet die naaste aan, die Metatronos of Metatron dus ook as vroulike of Zayin(7) 315 wees en as hy of manlik of Vav(6) nou 314  wees.  So Metatron gespel met die Zayin(7) is die SY en Metatron gespel met die Vav(6) is die HY.

Nou kyk Storetjie na die drie kruise Troon; die 300 in die Metatron getal en die 300 in die Shaddai getal is die gemeenskaplike faktor.  Manlik en vroulik het gemeenskap.  Die 14 in die Metatron en die 14 in Shaddai is die twee se gemeenskap-like faktor.  Die 15 In Metatron is nou die gemeenskap-like faktor met die Shekinah 15 vroulike;  maar ook die Yah of Yud Hei 15 manlike van die Yud Hei Vav Hei.  Die vroulike is die redder en die manlike is die helper van die Golgotha 3 kruis Troon.  Heelwat meer in die prent verskuil as die vals 25 Des. Jesus prentjie, nie waar nie Maatjies?

Maar wag daar is nog meer.  Die groot, pragtige, ronde spinnende Boom van die Lewe tyd, dus ronde tyd, wat bestaan uit are will be and are will be, are will be and are will be, dus nie liniëre tyd met ‘n verlede nie.  Die drie kruis 40 40 40 Troon, die Mem Mosheh Vav op elke Troon ten opsigte van die Mem Vav Torah.  Maar ook die will be Meganisme, wat die are na die and are neem deur die will be meganisme; die oneindige oop spinnede spiraal.  Die Dalet geen nul are wat deur die will be na die Mem een nul and are geneem word; wat deur die will be na die Tav twee nulle are geneem word, wat deur die will be na die Dalet met een nul geneem word, nou.  Vir daardie oomblik het al drie kruise nou elkeen een nul.  Elke kruis kan nou die kwantum sprong van geen nulle na elkeen een nul, dus een nul kwantum op sprong doen.  Die stadium van die Tav(400)na die Dalet met een nul, dus die inbring van die drie kruise met elkeen net een nul, het nou aangebreek.  Die saadplant tyd van die 40 40 40  drie kruise moet nou begin met die jaar 2015  se 15 Yud en se 8 Mashiach meganisme van die ware drie kruise Golgotha Troon.  Die verwaande man alleen Tav(400)  kruis gaan afgebreek word na ‘n net Dalet(40) kruis.  Die geen nul Abram kinders gaan die twee nulle Abraham kinders met die straf sweep slaan, totdat die balans van die 40 40 40 ingestel is vir die planeet se kwantum sprong.

So wat is die nulle 0 wat nou by die Dalet 4 met geen nul 0 moet bykom?  Soos reeds genoem, nul of 0 is nie ‘n getal nie; 1 tot 9 is getalle.  Nul of 0, toon ‘n ruimte, of space of posisie of toestand aan.  Dus kan ‘n voltooide 1 tot 9 proses nou in ‘n nul of 0 Spasie of space, of plek of toestand of kwantum gestoor word.  Dus met die Dalet(4) begin, loop die 1 tot 9 nou vol en word in die Mem(40) of Dalet met een nul gestoor.  Tav(400) is dus Dalet wat tweekeer die 1 tot 9 voltooi het; dus are en die and are gedoen het, met die will be wat elke keer die werk tussen-in doen.  Daarom moet die twee nulle van die Tav(400) nou verminder word na die een nul toe.  Die nul te veel moet vir die geen nul Dalet gegee word vir die kwantum sprong van die hele planeet.  Maar nou volg daar eers weer ‘n geheim; die Tav(400) het nog eers ‘n ander funksie om te verrig.  Yahoshua moet eerste oor die Jordaan voor die 40 40 40 Mosheh liggaam Vav(6) volg; die Tav(400) moet eers help met die skep van die Aleph of Unity: die Aleph 1000.

So, die gedeelte waar die ware Yahoshua beskryf dat hy nou eers die planeet, die kwantum van die Troon van 40 40 40 moet verlaat om as Tav(400) eers solank die Kuf(100)+Resh(200)+Shin(300)+Tav (400) = Aleph(1000) of Aleph of Unity te skep, voordat hy terug kom en die Tav(400) nou die nul moet skenk aan Dalet(4) om nou die 40 40 40 Troon te gee vir die Planeet se kwantum sprong.  Dus na die tyd van the World to come voltooi is. Dus Tav(400) se eerste funksie. Dan volg die Tav 400 se volgende funksie: wanneer Dalet(4) die 40 word deurdat Tav 400 nou een van sy nulle aan Dalet(4) skenk, sal elkeen self die Torah of Mem(40) van Mosheh in die hart besit.  Die besnydenis van die hart gedurende die World to Come.  Storetjie plant nou saadjies vir traning of the mind.

Die fantastiese waarheid werp lig op die groot Babelse verwarring wat nou op die Planeet heers.  Die verwarring van wie die ware Mashiach is: die Christendom se Jesus van 25 Des. of die Mashiach van die Jode wat nog moet kom.  Die vraag van hoekom die Jesus van die Christendom nou gekom het en weer moet kom.  Omdat daar nie iets soos ‘n selfstandige leuen bestaan nie, bestaan daar net die waarheid Shin; die 300 Shin, die gemeenskaplike 300 van  Metatron en Shaddai.  Maar wanneer die rolle van die 14 en 15 nie korrek toegepas word nie, soos wat Storetjie verduidelilk het, dan onstaan die verwarring, geskepte leuens.

Die pragtige uiteensetting van die geheime beantwoord so wonderlik die vrae waarmee die gemoed worstel. Bv.  hoekom daar diegene is wat hier in stilte werk met die Dalet(4) water, grond, lug en vuur en nie met die mensdom kontak maak nie.  Dit is die wat nou in stilte hier op aarde saam met die ware Yahshua eers die plek voorberei; nou eers die Aleph of Unity skep; nou eers die Kuf(100)+Resh(200)+Shin(300)+Tav(400) = Aleph(1000), die Aleph of Unity, die drie nulle 000 Space voorberei waarin die drie nulle van die drie 40 40 40 van die drie kruise Troon, eendag na toe kan gaan, dus die Tav(400) se eerste funksie.  Dan volg die Tav(400) se volgende funksie wanneer die Dalet(4) nou die (40) word, deurdat Tav(400) nou een van sy nulle aan Dalet(4) skenk.  Die hele wereld sal elkeen self die Torah of Mem(40) van Mosheh in die hart besit; die besnydenis van die hart gedurende die World to Come.

In die ronde tyd, the infinite time, is daar nie ‘n verlede nie.  Dus die David Dalet Vav Dalet are en die Shlomo and are; dus albei.  Die Shlomo and are bestaan nie sonder die Dalet Vav Dalet are nie.  Daar bestaan nie in die ronde infinite time ‘n Shlomo sonder ‘n David nie.  Die 1000 Aleph of Unity Shlomo, bestaan nie sonder die Dalet 40, Vav 40, Dalet 40 driehoek van die drie nulle en die drie 4’s nie.  Dit wat ook in die lewe van die World to Come moet bestaan.  Die Aleph(1000), Aleph of Unity, die Shlomo 1000, kan nie and are wees as Dalet Vav Dalet nie are is nie.  Die tempel se 40 40 40 moet deur almal bymekaar gemaak word.  Die klippe moet deur almal gekap word.  Die Dalet(4) moet deur almal Dalet(40) gemaak word.  Dit is net die verwaande Christendom wat dink dat hulle nie deel van die david klippe kap ook is nie.  die Shlomo tempel bestaan nie sonder die David klippe kap proses nie.  Die energie moet altyd ge-aard bly, anders vloei daar nie ‘n ware stroom nie.  Die Tav (400) in die Aleph 1000; Aleph of Unity.  Die Shlomo 1000 wysheid moet die Dalet(4) met geen 0 Nou aard met een van die Tav(400) se nulle 0; dus is al drie dimensies, die 40 40 40 nou ge-aard.

Die duisende pragtige Spreuke boeke wat geskryf is van die wonderlike lewe wat geleef kan word, maar wat nie geleef word nie.  Die daaglikse nuusberigte van haat en moord en pyn en ellende, toon dat daar groot fout is.  Die groot fout is dat die Shlomo 1000, die Aleph of Unity,  Aleph(1000) nou ge-aard is aan die 40 40 40 van Dalet Vav Dalet; die drie pilare koningkryk, realiteit van die lewe op Aarde, die hele aarde.  Die Eretz Dalet(4) van Malkuth, Yesod, Hod en Netzach.   Die realiteit is om die vals geskepte gode te vervang met die ware Aleph of Unity, die ware Shlomo koningskap wat ge-aard is met die Dalet realiteit en die energie van die lewenskringloop van Samech(60) laat vloei deur die Mem(40) om die ware ge-aarde Kuf(100) koningskap te gee, die volledige siklus energie wat nȇrens geblokkeer is nie.  Dus die Shalomit Shalom resultaat vir die hele skepping lewer.  Nie die illusies van ‘n paar wat droom dat hulle alleen die Nirvana saligheid belewe nie.  Yechidah 37 sluit die totale in.  Daar is niks buite Yechidah 37 nie.  (3+7= 10 = Yud) die manifistasie punt; en (3×7=21) dus 3×7 Planes, dus 7 Planes van Kosmos en 7 Planes van Logos Oog en 7 Planes van Heelal.  Dus Yechidah eenheid van al drie die gemanifesteerde.  Die lewens siklus vanaf die Yud punt manifistasie tot by die Dalet Vav Dalet omdraai punt, tot terug by die Yud punt.  Die Yechidah 37 lewensenergie kringloop.

 

6

ADAM / ABRAM DIEP SLAAP

Adam beleef die diep slaap en Abram beleef die diep slaap; die helper word vir albei gegee. Die Yisrael volk beleef ‘n diep slaap in Egipte en met die Uittog wakker word, word die helper by die berg met Shavuot gegee.  Die vroulike helper word gegee.  Nou met die mondigwording, word die vroulike helper gegee.  Dood en slaap word in dieselfde sin gebruik.  Daar is die sewe dode, dus wat gebeur?  Wat is die verband tussen die offer van Kian wat die grond bewerk het, wat dus ‘n produk van sy grond bewerking is, wat nie aanvaar is nie?  Die Boom van Kennis, die wetenskap Boom van Kennis grondstowwe, of elemente bewerking? En die Kian offer wat nie aanvaar word nie net die dood as straf?

Wat is die verbinmtenis tussen die liniëre tyd finite time met ‘n verlede en dood, en Boom van Kennis teenoor die ronde infinite time met geen verlede: net are will be and are will be are.  Of die driehoek 4 40 400 en dan die 40 40 40?  Die, oggend-aand dag, teenoor die oggend, dag, aand, nag; of die aand, nag oggend dag verskillende volgordes in tyd. Die finite time tyd en die infinite time tyd?   Daar is die korrekte regs op om pad en die verbode links op om pad; die verbode Binah na Kether direkte pad.  So wat is die ware geheime pad terug na die Boom van die Lewe in die Paradys?

Mosheh as dominante beweeg eerste oor die Rooisee, maar Yahshua as dominante beweeg eerste oor die Jordaan.  Dit is oggend en dit is aand, die eerste dag – net 18 ure; net tot by Tzade letter 18; die regverdige Abram.  Waar is die He vir die Abraham?  Die nag 6 ure kort; die Vav(6) kort vir die Yahshua regverdige 18 ure om die nag 6 ure by te kry.  Dan volg die nag die roete van Kuf, Resh, Shin, Tav.  Maar daar is ook nog Shin met vier bene en Tav met die vierde of toebeen Bet letter 23 en 24. Die korrekte pad  vanaf Bet of Binah na Kether; die Binah na Daat na Chokmah na  Kether.  Met die dubbele Daat en dubbele Shekinah, die dubbele Beit en dubbele Sheen, die 22 letters wat ook 24 letters is.  Die 7×7=49 asook 7×7=50, die 19 wat nou 91 word, dan 90+1 word, sodat 49 nou 50 word.

Die volgordes wat verkeerd om begin gedurende in-finite tyd en tog later regom draai in finite tyd.  Die korrekte Malchut, Yesod, Hod en Netzach wat moet ooreenstem met die korrekte  Binah, Daat, Chokmah en Kether in die regs op om pad vanaf Binah na Kether via die korrekte Daat en Chokmah. As below so above; die mondige 21 Yechidah 37 Nagdeel terug roete wat nou begin na 2012=5.  Abram na Abra-h-am roete; die Shekinah =15= Yah Helper roete.

Sonder die hulp van die Shekinah 15 Yah Helper wat in Gen. 2:18 vir die letter 18, die Tzade regverdige Abram gegee word, kan die regverdige Abram nie die end koning Abraham of Melek Tzedek word nie.  Sonder die Shekinah 15 Yah Helper kan nie een van ons uiteindelik die Melek Tzedek koning word nie.  Let mooi op Maatjies, die Shekinah 15 Yah Helper – nie in plek van die jy hoef niks te doen redder van die Christen mite nie, nee, die helper wat kom help om sy taak volgens die Torah opdrag te voltooi.  Die helper om hom ‘n vrugbare ewige lewe te laat leef in sy woonplekke waar hy homself ookal mag bevind, vir altyd en ewige in-finite ronde tyd; sonder verlede are will be and are will be are… ewige op-spiraal, regs op om kwantum na kwantum.

Dit bring Storetjie nou by die ware begrip van die Shekinah 15 Yah begrip.  Die helper van Gen 2:18, die begrip wat ook die Mem Shin Yud Chet(358)Mah-shee-ach bevat.

The consciousness of the Yud Hei Vav Hei Incarnate with full power in the lower worlds; the ultimate spiritual mystery in all mystery traditions.  These incarnate appearances have allowed humankind to directly experience the attributes, actions and nature of Small Face as the all pervading person.

Die wortel mantra wat die gelowige nou kan gebruik is Ani Yud Hei Vav Hei.  Die gelowige kan dus wanneer sy Small Face persoon nou Mosheh is, die mantra Mosheh: Mem Shin Hei ani Yud Hei Vav Hei gebruik.  Ook dieselfde indien dit Yashuvah is:  Yud Hei Shin Vav Hei ani Yud Hei Vav Hei.  Of Torah Tav Vav Resh Hei ani Yud Hei Vav Hei of Aleph Nun Yud ani Yud Hei Vav Hei Torah Tav Vav Resh Hei.  Dus watter Small Face persoonlikheid die gelowige nou gebruik vir sy mantra, maar onthou, almal saam vorm die Mashiach M’shishi.  Die hele volk saam ontvang elkeen sy helper.  Die Shekinah-15-Yah.

Thus there is the practice of looking for the משיח Mem Shin Yud Chet 358 from now on in everyone’s eyes.

Ons het nou mondig geword.  Voor die mondigwording draaipunt nie bereik is nie, mag nie direk van die Boom van Kennis geëet word nie.   Maar nou met die mondigwording, mag daar nou teruggegaan word volgens die regte roete na die Boom van die Lewe toe, want die Boom van Kennis se kennis word nou op die volwasse mondige manier verkry; die Daat van ondervinding.  Daarom is die 358 getal, die Helper dieselfde 358 getal wat eers die verleidster in die Paradys was.

Bogenoemde Storetjie is Small Face Benaderinge. Small meditation practices involving God with name and form. Nou volg Vast Face benaderinge:

Vast Face denounces blissful experience of Small Face; the difference by the two Faces is only distinguished by human thought.  The three root mantras of Vast Face are Ani Ayin: I am nothing, and Ehyeh Asher Ehyeh: I will be that I will be and Shomer mah mehlylah:  Watcher what of the night?  Vast Face meditation’s movement into the roots of the Tree is seamless merging with the negatively existent roots.  The old self is totally gone upon movement into the roots, like a salt doll dissolved in the ocean.   Therefore you can only continue by leaving a copy of your programming of yourself in Small Face before you enter. 

Hier word die groot geheim van Gen. 2:17 waar die helper gegee word:

Gen. 2.17 …but as for the Tree of Knowledge, of good and bad, you must not eat from it, for in the day you eat from it you will positively die – mohth ta muth.  Eseg. 3:18 mohth ta muth.

Let baie mooi op die groot geheime wat die Tso-pheh Whatchman, Lookout, die ben Adam aan die einde van die Sewe Dae of Planes nou moet doen:

The process of creating a copy of yourself is very deep and difficult to describe.  Want dit neem vanaf die begin van die Bybel tot die einde van die Bybel, vanaf die Gen. versie wat die Boom van Kennis verbied, tot Ppenbaring se einde wat die toelating tot die Boom van die Lewe beloof aan die een wat volhard tot die einde toe, om ‘n afdruk van homself of haarself te maak; voordat hy of sy the negatively existent substratum betree.

Dus wanneer een van die Boom van Kennis eet, voordat hy eers ‘n deeglike kopie van homself in Small Face vasgelȇ het, in die siklus van die Kosmos 7 Planes, die Logos Oog 7 Planes, die Heelal 7 Planes se al 12 Radiale in elkeeen; dus vanaf die Yud punt af tot by  Dalet Vav Dalet mondigwording en terugkeer weer tot by Yud, en dan met ‘n deeglike kopie agtergelaat ingaan, dan sal een nie na die Nagfase soos ‘n soutbeeltjoe oplos en verdwyn en nie weer terug gekodifiseer kan word nie.

Ezek. 3:16 And it came about the end of the seven days that the word/ dabar of Yud Hei Vav Hei proceeded to occur to me saying:

:17 Ben Adam, a watchman (tso-pheh)is what I have made you to the house of Yisrael.

Die Vast Face root mantra: Shomer mah mehlylah – Watcher, what of the night?  Wat van die Nagdeel, die nag 6 ure wat nou aanbreek het, wat nou aangedui is deur die Mayas, Incas, 2012=5 en verder. You must hear from my mouth speech and you must warn them from me. (Benyamin roep in die nag in die woestyn).

:18  When I say to someone wicked, (die een wat eet van die Boom  van Kennis sonder ‘n kopie afdruk) you will positively die – mohth ta muth… Vast Face waarsku in die nag, die terugkeer van die mondiges, dat hulle eers deeglike kopië van hulleself in Small Face moet maak.

When the connection is opened up to the negatively existent substream, all the programming in the neuronic synapsis of the cerebral cortex is completely shattered by this experience, always.  You can only continue leaving a copy of your programming in Small Face at the edge of the void before you access the negatively existent substratum, with any changes that you wish to make to the file.  You continue as this program if or when you re-enter Small Face creation as a differentiated being.  The old self is totally gone upon movement into the roots.  (Daarom word die root mantras gebruik).  Like a salt doll dissolved into in the ocean  (Lot se vrou oppad om opgelos te word sonder Abraham se Hei kodifisering in Small Face).  You can also place an executable code in the silver cord of the Geviyah which establishes a vibrational affinity between the salt doll copy you leave in Small Face and the stone doll in Ayin.

Hierdie proses is baie diep; die gedenk en eer en heiligmaking van die vier jaarlikse heilige tye, asook die ander gelofte ‘als een Shabbat’is baie belangrik; asook die shabatte, in die nodige kopie program in Small Face.

Om die middel pilaar, die ATAH pilaar te voltooi, is die volgende nodig:

Qabalah The Mystical heritage of the Children of Abraham by Daniel Hale Feldman:

Meditation, complimentary practices, and rituals, such as Pesach, are laboratories for mystical scientists. In the mystical qabalah, meditations and remembrance zakhor of names of power are the foundation of everything else. They purify and strengthen mind and body, cultivate focus, allow control over the dream state and temper the shells so they can channel massive power without shattering or cracking badly.  Ancillary practices appropriate for the central column might include

1) chanting the names of power in the Sepher Hafhamoth.

2) intoning powerful verses and root phrases  from the Torah and other primary sources.

3) Observance of Shabbat Shin Bet Tav and Pesach Phei Samech Hei and other holy days.

4) Mashiach practices. 

5) Devotional singing.

6) Acts of selfless service.

So nou kan die Maatjies dus kontak maak en boodskappe ontvang soos Ezekiel.

Ezek. 3:1-9:  And he proceed to say to me, ben Adam what you find, eat. Eat this roll and go speak to the house of Yisrael.

:2  So I opened my mouth and he gradually made me eat this roll.

:3  And he went on to say to me. ben Adam you should cause your own belly to eat that you may fill your very intestines with this roll that I am  giving you. And I began to eat it and it came to be in my mouth like honey for sweetness.

:4  And he continued saying to me:  Ben Adam go enter in among the house of Yisrael, and you must speak with my words to them.

:5  For it is not to a people who are unintelligible in language or heavy of tongue that you are being sent, but to the house of Yisrael.

:6  Not to numerous peoples unintelligible in language or heavy in tongue, whose words you cannot hear.  Understandingly if it was to them that I had sent you, those very ones would listen to you 

:7 but as for the house of Yisrael, they will not want to listen to you, for they are not wanting to listen to Me. Because of all of those of the house of Yisrael are hard headed and hard hearted.

:8  Look I have made your Face exactly as hard as their Faces and your forehead exactly as hard as their foreheads.

:9 Like a diamond, harder than flint, I have made your forehead. You must not be afraid of them, and you must not be struck with terror at their Faces, for they are a rebellious house.

NA1002W4-3Hier is dus nou die opdragte en pligte van ‘n ben Adam.  Wanneer een dus met behulp van die Middel Pilaar, die Atah Aleph tot Tav met die Hei by, pilaar nou ‘n ben Adam boodskapper is, moet hy nogsteeds by die Yisrael program betrokke bly.  Hy is nie nou gered en gaan direk hemel toe, gaan direk van Binah na Kether toe nie.  Nee, die direkte roete is verbode ‘sodat hule nie ook nog hulle hande uitsteek en van die Boom van die Lewe ook neem en ewig bly lewe nie,’ Die direkte pad is verbode.  Dit is net die vals ‘net glo’ en direkte pad hemel toe, paradys toe, van die Christendom wat die leuen as waarheid voorhou.  Luister nou mooi, wat moet die ben Adam nou nog eers doen:

Ezek. 3:17  Ben Adam. A tso pheh Watchman is what I have made you to the house of Yisrael, and you must hear from my mouth speech and you must warn them for me

:18  When I say to someone wicked, you will positively die (mohth ta-muth) and you do not actually warn him and speak in order to warn the wicked one from his wicked way, to preserve him alive, he being wicked in his error, he will die (mohth ta muth) but his blood I shall ask back from your own hand.

:19  But as for you, incase  you have warned someone wicked, and he does not actually turn back from his wickedness and from his wicked way, he himself for his error will die (mohth ta muth) but as for you, you will have delivered your own soul.

Die verkeerde links op om of regsom Binah na Kether, net glo en direkte aarde na hemel pad.  Die Binah na Kether, direkte verbode pad.

7

  MAAK ‘n KOPIE IN SMALL FACE

Ezek 13::20 And when someone righteous (reeds die 19 posisie bereik, maar nou as Amalek optree en nie die Mordechai en Esther optrede nie) turn back from his righteousness and actually does injustice and I must put a stumbling block before him (soos met Amalek) he himself will die mohth ha muth because you did not warn him.  For his sin he will die, and his righteousness acts that he did will not be remembered (het terug gevorder tot in Vast Face, maar nie ‘n kopie in Small Face gelaat nie). But his blood I shall ask from your own hand. 

:21  And as for you, in case you have warned someone righteous that the righteous should not sin, and he himself does not actually sin, he will without fail, keep on living, because he had been warned, and you yourself have delivered your own soul.

Begryp Maatjies die groot opdrag wat hier gegee word?

So die oortreding, die ongehoorsaamheid in die Paradys, die kortpad te vroeg, te gou, te onvolwasse, voor mondigwording optrede in die Paradys, moet reggestel word deur die na-mondigwording, volwasse optrede in die vier ge-aarde optredes in Malchut, Yesod, Hod en Netzach.  Sodoende die korrekte roete in die 4 bo te gee, dus in Binah na Daat na Chokmah na Kether; die regte pad, die ondervinding pad.  Die Torah pad.  Nie die verbode kortpad vanaf Binah direk na Kether toe nie; die pad na die dood, mohth ha muth nie.   Maak eers ‘n kopie van jouself in Small Face via die korrekte pad voordat jy in Vast Face vir ewig verdwyn en nie weer kan terugkom na jou kopie nie. Die ben Adam waarsku die huis van Yisrael.

Storetjie beskryf wie die ware Ben Adam is; die ware ben Adam is die een wat aan die liggaam van Mosheh, die Jodedom, nou moet verduidelik dat al kan hulle nou met hulle middel Pilaar Atah Torah kennis Kether bereik, gaan hulle verwyn en nooit weer terugkeer nie.  Hoekom nie?  Want Mosheh se liggaam is nog buite Kanaan, die beloofde land.  Hulle moet eers vir hulle ‘n kopie in Small Face maak, die ware ben Adam Yahoshua moet hulle oortuig om eers ‘n kopie in Small Face te maak.  Die vals 25 Des. Jesus wat die verbode kort pad van Binah na Kether verkondig, sal hulle nooit oortuig van hulle benadering nie.  Die ware ben Adam Yahoshua sal hulle wel oortuig dat hulle nou die Binah Daat Chokmah Kether pad moet volg, deur die Malkut Yesod Hod Netzach Dalet Vav Dalet pad moet volg.  Die twee kant pilare moet ook eers betrek word.  Die Small Face kopie moet eers gemaak word.  Die ware ben Adam sal dus die huis van Yisrael ook kan oortuig.

Daar is twee dinge wat die ware ben Adam moet doen; die ware Ezekiel ben Adam Mashiach moet doen, die een wat Merkavah van buite gesien het en weet dat al drie Pilare, al drie kruise, nodig is om die Eliyah Merkavah van binne te kan beheer.  Daarom moet die ware ben Adam nou die twee dinge doen:

1)  Die kortpad vals 25 Des. Christendom oortuig dat hulle nog eers die Torah moet bemeester, nog eers die vier dinge moet doen: die verordeninge en insettinge en gebooie en Shabatte met die 702 Heilige Name om dan eers Tzade of regverdig te word.

2) Die reeds regverdige huis van Yisrael te oortuig dat hulle ook eers na die ware Yahshua moet gaan wat reeds in Kanaan is, die Mosheh liggaam na die Yahshua ondervinding in Kanaan moet gaan om dan nou in staat gestel te kan word om eers die kopieë te maak voordat die reeds regverdige mag terugkeer in die verbode paradys in, sodat daar weer teruggekeer kan word na  hervorming.  Dit is die twee kante toe wat die twee dinge gedoen moet word deur die Ezekiel ben Adam Mashiach.  Dit moet nou gedoen word met die aanbreek van die nag ses ure; die 18 tot 24 ure wat nou op hande is.  Verstaan die Maatjies?

Die seun van Rachel, die Benyamin Wolf moet nou twee kante toe verskeur.  Die een kant toe na die nog ver van Tzade regverdig af, Christendom se net manlike 25 Des. vals Jesus met sy net glo direkte aarde na hemel, Binah na Kether, verbode pad wat na die dood lei.   Dan moet die Benyamin die Wolf nog anderkant toe ook, die reeds Tzade regverdige net manlike Jode, of huis van Yisrael godsdiens, sonder die ben Adam Yahshua reeds binne Kanaan se sewe nasies kennis verskeur.  Die geloof dat een die Paradys weer kan betree sonder ‘n kopie van jouself in Small Face en dan kan terugkom.  Net so min as wat die Christen geloof van ‘n pad vanaf Binah direk na Kether ooit die waarheid sal wees, net so min sal die huis van Yisrael sonder ‘n kopie in Small Face ooit weer terugkeer.  Die twee vals gelowe moet verskeur word.  Die ware buit moet op die tafel gesit word.

Die huis van Yisrael of die Jodedom se oortreding is dat hulle glo dat omdat hulle die Tzade regverdigheid bereik het, hulle die Paradys mag betree en weer sal terugkom, sonder dat hulle n kopie agter gelaat het.  Die Christendom se oortreding is ook dat hulle die Paradys wil betree, maar op die verbode direkte pad vanaf Binah na Kether.  Hulle glo dat die verlede linkerkant wat die dood kant is, nou vir hulle direk oopgemaak is.  Beide die twee oortredings kan net reg gestel word deurdat al drie kruise nou ‘n driehoek vorm.  Die Dalet(4) en Mem(40) en Tav(400).

Tav(400) gee nou sy eersgeborene 0 vir Dalet(4).  Nou is daar die 40 en 40 en 40 driehoek; fondasie vir die Aleph of Unity, die Aleph 000 Troon Yechidah 37.  Die ware Pesach maal se ware een heel Pesach ongesuurde brood en eerste helfte ongesuurde brood en heel ongesuurde brood en tweede helfte ongesuurde brood laaste, vorm die ware drie Pesach brode Pesachmaal.  Dit is die ware buit op die tafel.  Maar almal sal eers voor die maal die verbond sluit.  Die tortelduif en die wit duif sit saam aan by die Pesach maal.  Die Binah, Daat, Chokmah, Kether maal; die Malchut, Yesod, Hod, Netzach, maal.  Die Boself en die Onderself sit saam by die Pesach maal.

Elkeen klop en klop en dan word die deur oopgemaak na die skatkamers van geheime.  Een tree na binne en jy staan stomgeslaan.  Hy wat weet, praat nie.  Maar dan word hy bevorder tot die Ben Adam en Ben Elohim.  Díe een word nou die Watchman of the Night gemaak.  Vir die eerste ses dae tot met die sewende dag wat die Ben Adam geroep word, volg die Skepping die siklus van  die oggend, dus 3 vm tot 9 vm se 6 ure; dan volg die aand van 3 nm tot 9 nm se 6 ure, dan volg die dag vanaf 9 vm tot 3 nm.  Nou is daar die oggend en die aand met die ligdag deel tussen die tweeTwilights; die nagdeel kort nog. Dis die 6 ure vanaf 9 nm tot 3 vm – 3 vm wanneer die haan kraai.  So die stelling: Dit was aand, dit was more die eerste dag se 18 ure, moet nou word –  dit was aand, dit was nag, dit was more, dit was dag die eerste 24 uur dag.   Hierdie nagdeel skepping vanaf 9 nm tot 3 vm moet nou plaasvind.  Nou word die Ben Adamme aangestel wat moet vra:  Wat van die nag wat nou geskep moet word?  Die ben Adamme wat in die skatkamers toegelaat word, word nou die rol gegee wat geëet moet word, wat soet soos heuning word.

44205963-stock-vector-young-business-man-silhouetteNou volg die ontsettende twee groot opdragte wat uitgevoer moet word, om hulself as ben Adamme van die voortgaande lewe te voorsien.  Kom Storetjie gee ‘n ‘is soos’ verduideliking:  Vast Face is soos die groot Adam figuur wat vertikaal groei aan die linker vertikale lyn van die statistiek prent.  Die klein Adampies wat op die horisontale lyn van die grafiek van links na regs groei in Daat ondervinding in die Malchut, Yesod, Hod, Netzach.  Dus die Small Face klein horisontale Adampies se bewussyn en ondervinding groei, laat die vertikale regop groot Adam al groter groei.  Maar voordat een van die horisontale klein Adampies in die groot vertikale Adam wil ingaan, moet hy eers ‘n kopie van sy posisie en vordering los op die horisontale posisie wat hy nou al bereik het, sodat daar ‘n aanwysing agter bly van waar hy was voordat hy in die vertikale groot Adam ingegaan het. As die een, nadat hy hernu is, na sy vorige horisontale Adampie posisie wil terugkeer maar nie so ‘n kopie gelaat het nie, kan die terugkeer nie gedoen word nie.  Hierdie is training of the mind.

people-figures-holding-hands-vector-260nw-126690443

Die ware ben Adam beskryf dat die ware ben Adam ook die ben Elohim is; dus beide die twee pilare is wat saam met die Atah  Pilaar, die driehoek van drie pilare vorm.  Die ben Adam Dalet Vav Dalet David.  Maar nou kort die Nag 6 ure nog.  Wat van die nag?  Die Vav(6) Mosheh liggaam kort nog; wat van die Mosheh Vav(6) liggaam?  Die nag 6 ure moet nou deel word van die 24 ure lange dag.  Die Mosheh Vav(6) beendere is nog buite Kanaan.  Die inkom stuiptrekkings van die Vav(6) Mosheh liggaam, van die 6 ure van die Nagdeel, het in 1945 begin toe die Christendom Jerusalem bevry het.  Maar dit is nog nie die ware begin van die skepping van die Nag nie. Mosheh Vav(6) is nog buite die Heilige Land, daarom sal daar nog oorloë heers.  Die ben Adamme moet nou vra: Wat van die Nag 6 ure?  Wat van die Mosheh Vav(6) liggaam?  Wat van die ware Yahoshua boodskap?  Wat van die ware Mem Shin Hei Mosheh Vav(6) liggaam ?

Die nag deel is nou die donker kant; die nag kant van Binah, die insig wat verkry is nadat die 18 ure deel skepping, die deel wat via die ondervinding opgedoende kennis, die rol wat geëet is, Daat verkry is en die Chokmah wysheid bygevoeg is, nou via die pad terug toegelaat word na die Paradys Kether en na die Boom van die Lewe toe.  Geen kortpad klug direk vanaf Binah na Kether Paradys toe en Boom van die Lewe toe nie.

So, om dus die vrede wat alle verstand te bowe gaan te bewerkstellig in die Heilige Land, dus in die Midde Ooste en op die planeet, moet die Boere Benyamin  wit kappie vrou van die punt van Afrika nou as ben Adam en ben Elohim, as die bewakers van die nag, hard en duidelik uitroep:  Wat van die nag?  Die hele planeet moet die heilige land gemaak word!

Die Shabbat 702 Shalom moet gerealiseer word.  Die Nag 6 ure moet nou geskep word; die terug fase vanaf die ge-aarde Malchut, Yesod, Hod en Netzach moet nou begin word.  Die Binah na Daat na Chokmah na Kether roete, moet nou aangepak word.  Die Nag fase het begin.

Rosh ha Shanah is die Boself Nuwejaar en Pesach is die Onderself Nuwejaar. Die een is die regop groot vertikale Adam van die grafiek en die ander is die klein Adampies op die horisontale lyn van die grafiek.  Die liggaam van Mosheh is die 6 letters vanaf Mem vir Mosheh  tot by  Tzade: dus Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzade.  Die 6 letters is die Vav(6) liggaam van Mosheh wat nou oor die Jordaan moet kom.  Die 6 ure van die Nagdeel vanaf 9 nm tot 3 vm.  Dit is die nuwe liggaam wat ons almal moet kry; die ware nuwe liggaam.  Ons op die planeet se liggame wat ons nou in leef as ouer mense, het as normale liggame al die laaste een in 1975 doodgegaan.  Van toe af hou ons ons liggame kunsmatig aan die gang met medikasie, hartoorplantigs, ens.  Ons verleng die dagkant kunsmatig met ons elektrisiteit ligte.  Die ware nag begin 9 uur saans en ons moet nou eerder ons Mosheh liggaam van Mem tot Tzade ontwikkel; die liggaam vir die kinders van Abra-H-am.   Die Wagter roep: Wat van die ware nag?  Wat van die ware liggaam?

 

8

PARADYS TYD

In infinite time, in Paradys tyd, in die ronde tyd, is daar geen verlede nie; daar is geen dood nie.  Die begin is in die einde verskuil en die einde is in die begin verskuil.  Dus kan daar nie aan die ongehoorsaamheid van Adam en Eva gedink word, of gekyk word asof hulle oortreding met die Boom van Kennis, hulle wickedness, NOU in die verlede gebeur het nie.  Nee, die wickedness gebeur nog elke dag, elke oomblik.  Die wickedness om ongehoorsaam sommer kortpad te neem na die vrug van die Boom van Kennis, gebeur nog elke dag, nog elke oomblik.  Die wickedness om kitskennis, kortpad kennis, maklike kennis, nie die langpad 22 Skeppingsletters, die langpad Torah belewenis nodig het nie, bly nog elke oomblik die voorkeur van die verbode kits kennis 25 Des. Christen.  Ook sy kits opgestane nuwe liggaam van sy kits Jesus moet ook sommer net so opgetower word.  Die 6 letters wat die nuwe liggaam moet skep, die Nag 6 ure waarin die liggaam geskep moet word: die Mem(40), die ware Nun(50).  Die ewige lewe Samekh 60, die Ayin 70, die Phei 80, die Tzade 90 met hulle diep wonders, maak nie saak nie.  Die kits eet, kits liggaam, kits ewige lewe, van die ongehoorsaame optrede, gebeur nog elke oomblik.  The wickedness of the wicked followers of the 25 Des. false Jesus.  Die wagter roep: Wat van die nag?  Wat van die ware liggaam, die Mem tot Tzade liggaam?  Die ware liggaam wat NOU gebou moet word met die ware Torah kennis; die Atah Aleph tot Tav met Hei kennis.

Die ware Yahoshua en die ware Huis van Yisrael het albei die ware liggaam nodig.  Albei moet NOU saam die ware liggaam vanaf Mem tot Tzade bou in die ses ure van die Nag.  Die ses uur skof vanaf 9 nm tot 3 vm wanneer die haan kraai.  Die bou van die liggaam moet nie verraai word nie; die liggaam moet gebou word.  Die gekheid van chroniese medikasie om die ou liggaam wat sy tyd uitgedien het, NOU kunsmatig met die Boom van Kennis se verkeerde kennis, NOU langer aan die lewe te probeer hou, moet gestop word.  Daar moet eerder na die Wagter van die Nag se geroep geluister word:  ‘Wat van die Nag, wat van die ware nuwe liggaam?  Spandeer eerder tyd aan die bou van die ware nuwe liggaam.

Wanneer die nuwe liggaam, die Mashiach liggaam gebou is, dan sal dit die tyd van die ware Mashiach  wees, die nuwe opgestane liggaam, die nuwe geskepte ware Vav(6) liggaam; die nag se 6 ure, die 9nm tot 3vm nuwe geskepte liggaam.  Die nuwe liggaam wat die ware “Yahoshua”-iete en ware “Mosheh”-iete, NOU gebou het ter verduideliking.  Waar begin ons bou? Deur die Heilige Name elke dag te doen.

Storetjie moet NOU meer storie oor die liggaam.  Die letter Vav  moet eerste oor gestorie word, dan oor elkeen van die ses letters wat Vav(6) of die liggaam uit bestaan; die letters, Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade.  Benyamin die Wolf sal ook prooi in die proses moet verskeur.  Vav se bekrywing is Connection/Verbintenis:

In the beginning of Creation, when infinite light filled all reality, Hashem contracted His light to create hollow empty space, as it were, the place necessary for the existence of finite worlds.  Into this vacuum Hashem drew down figuratively speaking a single line of light, from the infinite Source.  This ray of light is the secret of the letter Vav.

indexHierdie laaste sin toon NOU wat Vav of die liggaam is.  Maar NOU kom die groot geheime, Maatjies, luister NOU mooi.  In die Paradys is daar nie verlede tyd nie; daar is net are and are will be.  So die beskrywing met die verlede tye is vals. Die nuwe liggaam of Vav moet die are and are will be liggaam of Vav wees. So kom die Maatjies skep NOU die nuwe Vav   Ons verander die eerste sin na: Ha shem contracts (huidige tyd, gebeur elke oomblik NOU nog altyd) His light to create hollow empty space, as it is of are the place necessary for the existence of finite worlds.  In this vacuum Ha shem is drawing (huidige tyd) down, figuratively a single line of light, from the infinite Source.  NOU is daar die nuwe are and are will be ronde tyd sonder verlede, nuwe liggaam.

Though the line is singular in appearance it none the less possesses two dimensions, an external and an internal force, both of which take part of the process of creation and the continuous interaction between the creative power and reality that it is continuous bringing into existence. The external force of the line Vav is the power to differentiate and separate the various aspects of reality, thereby establiShing hierarchical order up and down within creaton

Storetjie sal NOU nog aanhaal om die Vav of liggaam nog beter te omskryf.  Hier word NOU ook beskryf dat daar skeppings ordes gedurig in bestaan gebring en gehou word soos ‘n flits wat in die donker skyn.  Lig die flits is daar lig, lig die flits nie, is daar nie lig nie.  ‘n Flits se lig word die beste in die donker van die nag van 9 nm tot 3 vm gesien.  Daarom skep ons die lig in die nag. Ons nuwe lig.

Die nuwe are and are will be connection Vav liggaam is dan die kopie.  Die nuwe huidige, sonder verlede, net are and are will be Vav netwerk wat elkeen van ons in Small Face realiteit kan agterlaat voordat ons die Vast Face binnegaan.  Die verlore seuns en dogters wat terugkeer   Storetjie sal nog oor die repentants storie.  Die mag om vanaf die toekoms na die begin, let wel nie net verlede nie, maar die verlede wat die begin is te gaan.  Nie liniëre tyd verlede nie, maar ronde tyd waar die begin en einde in mekaar verskuil is; dus are and are will be.  Dit is Teshuvah.  Wanneer dit met liefde gedoen word, is dit ware teshuvah.

Ilze is die simbool van die Adam Kadmon; spartel om te leef, om asem te haal.  Haar gesondword en groei sal ons meter wees.  Sy het drie kilogram opgetel maar longfunksie is maar 54%. Sy het ‘n baie slegte nag gehad – moeilik asem gehaal. Dan te warm dan te koud maar met elke benoude wakkerword was daar ‘n koor van stemme wat vir haar bid.

 

9

NOU RONDE TYD

24 Jan. 2015:  Die 1% wat die Planeet regeer en besit is NOU in Switserland in Davos bymekaar saamgetrek.  Die 1% is besig om die mensdom met die Zayin, onregverdige teenstander van die Tzade regverdige, te versmoor.  Die Shekinah se ruach asem word onregverdig weggeneem.  Intussen beleef die mensdom die diep slaap van onkunde.  Die mensdom moet wakker gemaak word.  Die onreverdigheid het NOU sy toppunt bereik.  Die ware Poortwagters  moet NOU almal roep:

‘Wat van die nag?’  

Wat gedoen moet word, is dat die begrip van verlede, begrip van dood, moet NOU uit die mensdom se bewussyn verwyder word.  Daar moet net ‘n begrip van die NOU in die mensdom se bewussyn, gebring word, maar die NOU begrip moet met albei hande vasgegryp word.  Dus met die Yud Hei of Ayin of Aleph Chet Dalet Negatively existent Ayin Hand en die Vav Hei of Aleph of Aleph Hei Bet Hei Hand.

Die volgende stukkie aanhaling moet NOU ook van die Verlede Tyd vrygemaak word en oorgeskryf word in die NOU tyd; die are and are will be tyd:  In the gospels of Matthew 11:14 and Mark 9:11 – 13, master Yashuvah specifically identifies his cousin Yochanan the baptist, as the reincanation of Eliachu ha nabi Eliyah, the prophet.

18tzadeDus Yochanan die profeet, is ook die nuwe liggaam, die geskepte, oorgebringde liggaam van Mosheh: Mem Nun Samech, Ayin, Pei, Tzade; Vav(6).   In Tanach it is said that Eliyachu will again incarnate to announce the final Mashiach advent of Adonay Yud Hei Vav Hei. In Qabalah Eliyochu is said to be the incarnate form of the letter Tzade.  (Dus die geskepte liggaam van Mosheh: Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzade liggaam).

 zayin1Lettergate on the colomn of the left of the flat Tree, the Tzade is at war with the letter Zayin, lettergate of the colom of the right.  The Zayin incarnated as Ye-z-ebel who was subsequentely vanquished by Eliyachu. (die nuwe Mosheh liggaam), and then as Salome whose infamous nude dance resulted in the beheading of Yochanan the Baptist.

 

 NOU gaan Storetjie die gedeelte in die NOU, ronde tyd sonder verlede, die are and are will be Tyd oorskryf. Dan sien Maatjies wat gebeur:

Yahkob kruis sy arms wanneer hy Yoseph se twee seuns seën.  Yoseph maak die jongste die oudste.  Hy maak die einde die nuwe begin; hy neem die verlede tyd weg.  Hy draai dinge om.  Hy maak Rachel NOU Yesod en homself Hod en Benyamin Netzach.  Hy doen Teshuvah met liefde.  Hy neem die ongehoorsaamheid oortreding se negatiewe afsak tot by die varkhok en bewerk nie net vergiffenis terug tot by nul nie, maar swaai die negatiewe vanaf onder in ‘n sirkel verby die nul horisontale lyn, tot by  dieselfde hoogte plus(+)  as wat die negatief was.  Die minus -49 word nie nul nie, nee dit word plus +49 plus 1; dus plus +50.  Dit doen hy uit liefde, nie vrees nie.  Dit is Teshuvah met liefde.

Dit is NOU nie net Yahoshua nie, maar Yahshua plus Yochanan die Doper of Eliyahu, of die Tzade letter of die ingebringde liggaam van Mosheh, die letters Mem Nun Samech Ayin Pei Tzade.   Wat is die 22 letters?  Die letters is die poorte, die koppel-paaie tussen die 10 Sephiroth.  Die letters, is die Pesach poorte, die paaie wonders.  Julle moet haastig oppad wees, sandale aan en omgord, nie tyd vir suurdeeg nie!  Die 10 Sephiroth is die 10 plae.  Die Zayin pad of letter probeer die Tzade pad of letter blok.  Die Amalek vrou, die counterfeiting spirit probeer die Mosheh vrou Keturah regte spirit, die Mem Shin Hei, die Mosheh, plus Yahshua, Yud Hei Shin Vav Hei, plus Hei, die Shekinah ware Spirit blokkeer.  Die Mem Shin Hei en die Aleph Tav Hei.  Die vier paaie naaste aan die die Naakte Orgaan van eenheid, die Aleph met die Ayin in die naakte vals Salome dans word vervang  met die naakte David dans.  Die dood verlede is vervang met die NOU are and are will be.  Die naak Adam is nie meer skaam nie.

Die groot geheim dat Eliyachu of Yochanan die Doper NOU die Mosheh of Mem Nun Samech Ayin Pei Tzade liggaam is; die Mosheh liggaam wat Hosea doop na Yahoshua toe, die liggaam wat NOU die  Yahshua moet doop na die volledige Mashiach toe.  Die Mem Shin Hei, die Aleph Tav Hei, die Shekinah Hei; die NOU Tyd wese.  Die NOU Tyd Mem woonplek, die NOU Tyd Samech Lewe in die NOU Tyd Mem woonplek.  Die ware NOU tyd Mashiach met die ware NOU Tyd lewe in die ware NOU tyd woonplek.  Die ware man van Ayin in die NOU Tyd. Die ware Pei spraak in die NOU tyd.  Die ware Tzade regverdigheid in die NOU tyd wese.  Die nie skaam naakte paar in die Paradys wat toegelaat word om NOU te eet van die Bome van die Lewe, eers nadat die  hele Bybel boek van bl. begin tot bl. laaste ‘n boek van NOU gemaak is.  Dus ‘n boek van are and are will be.  Maar nie ‘n verlede boek nie, nie ‘n boek wat die verlede beskryf nie;  ‘n NOU Boek wat NOU se are en NOU se and are en NOU se will be beskryf.  ‘n NOU Lewe NOU boek, waar die toekoms NOU gemaak word, ‘n NOU wat are and are beginne het, en ‘n will be het.  Daar praat NOU drie manne, die Adony Yud Hei Vav Hei met NOU se Abraham en NOU se Sarah.  NOU word die boodskap van will be Yitzack gegee, NOU word die Sodom en Gemorra, die verlede uitgewis.  NOU is die are begin en die nuwe and are begin vir die will be.

Die NOU are begin is die begin van Yitschak, die NOU and are begin, is die uitwis van Sodom en Gemorra; die and are begin nadat die Sodom en Gemorrah uitgewis is, nadat die verlede of dood of Satan illusie uitgewis is.  Die NOU will be is die NOU  are Yahshua en die NOU and are Eliyahchu of Mosheh liggaam of NOU belewenis van Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzade.  Die Regverdige die NOU gehoorsame wat NOU as volledige gehoorsame regverdige koning NOU as Dalet van die Hod pilaar en Dalet van die Netzach pilaar met die Vav liggaam: Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzadi in die NOU objektief en subjektief kan optree, want in die NOU is die Lewe.  Die NOU van are and are will be is die NOU Lewe.  Die EK IS Lewe;  EK IS are and are will be.  Geen verlede of dood nie.

Mosheh neem die volk uit die verlede dood na die NOU are and are will be Lewe toe.  Hy doen dit NOU. Yahshua is NOU met hom.  Die Shekinah vroulike is NOU by.  Vervang al die vertalings Name met die ware heilige Name in jou Bybelboek en neem alle verlede beskrywings uit jou Bybelboek; maak jou Bybelboek ‘n NOU Bybelboek wat NOU met jou in die NOU praat.  Daar kan net NOU gepraat word net in die NOU geluister word.  Shema of Shem Ayin NOU.

Die oomblik wanneer een die Bybel lees in die NOU, dan bou een in die NOU die Mosheh liggaam. Dan bou een in die NOU die Eliyachu liggaam wat saam met die Yahshua in die NOU funksioneer.   Dus die are en die and are in die will be wat volg.  Die studente vra: Is Eliachu ook NOU hier?  Yahshua antwoord: Die wat weet, weet NOU in die NOU.  Alles is altyd in die NOU se are and are and will be.  Die Lewe is NOU.  Die NOU Lewe kan nie in die net verlede meer wees nie.  Verlede bestaan nie in die Lewe nie.  Lewe is NOU elke oomblik nuut,  daarom is dit are and are will be.  Dit is die polslag van Lewe.  Luister, Shema Shem Ayin    are and are will be.  Soos die geklop van die Lewe Trein op sy  spore are and are will be are and are will be are and are will be. Hoor Maatjies die klop van Lewe?  Wees stil, is stil, is NOU. Luister NOU are and are will be klik klak klikketie klak…  Die NOU Lewe ritme in die NOU en sal wees.

 

10

DIE LIGGAAM VAN MOSHEH

Jude 1:9 But even Michael, one of the mightiest of the angels, did not dare accuse the devil of blasphemy, but simply said, “The Lord rebuke you!” (This took place when Michael was arguing with the devil about Moses’ body.)

Daar is altyd in die realiteit ‘n voorbeeld wat betyds vir die realiteit gegee word, soos ook nou met die realiteit se Boom van die Lewe voorbeeld van die ware Boom van die Lewe in die Paradys.  Dus ook in die 1970’s  met die terugeer van die 64 Sleutels van Chanuck, kom die voorbeeld van die Boom van die Lewe van die boek van Yochanan of Eliyachu, of die liggaam van Mosheh, of die nag 6 ure; die eweknie, die maat van die dag 6 ure.  Die Vav 6 bestaan uit die external force hanteer meganisme, asook die internal force hanteer meganisme.  Daarom moet dit die Mosheh liggaam plus die Yahshua liggaam wees wat saam funksioneer.  Wanneer Yahshua kom, kom Eliyachu ook, die interne en die eksterne dele van Vav.  Die ses ure dag en die 6 ure nag maak die volledige Adam met sy skaduwee: die daglig 6 ure Adam plus die naglig 6 ure Adam.  Daar is ook die Twilight 6 ure Adam en die Twilight ses ure Adam, van die aand Twilight 6 ure en oggend Twilight 6 ure.  Die twee half-lig en half-donker paar.   So hier is nou die ware suiwer nag 6 ure en suiwer dag 6 ure,  asook die gemengde dag en nag 6 ure en gemengde dag en nag 6 ure;   3 ure van elk vermenging.  ‘n Babelse verwarring!  Tyd met ‘n verlede gevind.

Daar moet nou die suiwer dag 6 ure en suiwer nag 6 ure geskep word.  Die 22 heilige letters is die 22 paaie tussen die 10 Sephiroth.  Die heilige 10 Name is die 10 Sephiroth.  So elke letter is ‘n poort.  Elke Sephiroth of elke Naam is ‘n samestelling; ‘n stad, ‘n Power Point.   Die Uittog gebeur volgens die paaie, die letters en die Sephiroth, die stede, die Power Points, die Name.  So die studie van die 22 letters, is die studie van die Paaie, die Poorte, die tonnels wat verbind.  Die studie van die Name is die studie van die Sephiroth, die Power Point, die stad of stede.  Elke stad het weer sy straatjies, sy poortjies, dus n mikro-konsentrasie van die groot makro beeld.

Elke letter het sy geopenbaarde of dagkant en sy verskuilde of nagkant.  So ook met elke Sephiroth  bv. Binah die Moeder met haar lig kant en die Moeder met haar donker kant.  Die direkte donker kant van Binah na Kether is verbode, maar luister nou na die groot geheim: die donker kant van Binah na Kether via die donker kant Mosheh liggaam, Yochanan liggaam, Eliyachu liggaam, is toelaatbaar!   Fantasties!

Maar die poortwagter roep: Wat van die Nag?  Die Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade Liggaam van die Nag 6 ure moet nou geskep word.  Dit moet in die Nou van are Yahshua and are Mosheh will be geskep word.  Die Shekinah se Hei(5) is beskikbaar: Mem Shin Hei (Mosheh) en Aleph Tav Hei (Atah).

Die roete vanaf Binah, die Insig is nogsteeds na Daat Kennis opgedoen deur die Dag Yahshua en Nag Mosheh lewe in die NOU are and are will be proses na die Wysheid Chokmah en dan na Kether; dus die ware korrekte pad na die Bome van die Lewe van Yochanan se Openbaring 22 vers 14.  Die korrekte toegang na die Boom van die Lewe se wysheid, se kennis deur die Daat lewensproses opgedoen.  Die ware Lewe se lewe-leerskool wat kennis en wysheid en insig bring deur die doen van die Torah leerskool.  Die nou Mosheh, die nou Yahshua, die nou Shekinah, Hy wat weet, wat nou leef, weet nou dat אלהימ Aleph Lamed Hei Yud Mem is הוה Yud Hei Vav Hei en leef nou reeds.  Eet nou reeds van die Boom van die Lewe en staan verstom voor al die ander baie Bome van die Lewe waaraan daar nog gesmul kan word. Fantasties!

Hierdie Eliachu inkarnasie van Mosheh se liggaam wil nie vir my werk nie.  Later verskyn Mosheh en Elia weer op die berg elk in hulle eie ‘liggame’…

Die drie dimensionele realiteit het drie asse, daarom is daar drie liggame, dit is liniëre tyd met drie tye: verlede, huidig en toekoms.  Verlede is dood.  Die een wat vasgevang word in die drie liggame denke, is in die dood denke, tyd met verlede denke. Net die drie liggame op die drie kruise word liniër gesien. Die vierde kruis in die middel, die vierde liggaam in die middel, die drie-in-een liggaam in die middel van are and are will be word nie beleef nie.  Die ronde infinite time liggaam, die nuwe Mosheh liggaam, die nuwe El-i-yah liggaam se I word nie beleef nie. Daar word drie liggame, Yahshuva, Mosheh, Eliyah op die berg gesien. Die ben Adam sien die blink Gevviyah drie-in-een liggaam, die vierde liggaam in die middel.  Die liggaam wat nog buite wag, wat nou tydens die Nag geskep moet word.  Die Eliyah ry in die El-I-Yah liggaam; beleef die El-I-Yah liggaam.  Die beste drie studente kon ook nie die drie-in-een liggaam sien nie, maar net die drie liggame wat binne die drie dimensionele kant funksioneer.  Daar is nie ‘n kortpad na die drie-in-een liggaam nie, die roete is deur die Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade  Mosheh liggaam; die Nag ses ure.

 11

 CELESTIAL MESSIAH

Die drie lyne wat die drie dimensionele wȇreld vorm, moet perfek kruis om die drie-in-een liggaam te kan vorm. Die grids of laylines of vloeilyne moet korrek herstel word voor die magic time, se magic liggaam kan vorm, daarom is daar die wat aan die herstel van die grids werk.  Die magic van die tyd van die voltooiing van die Program is hier.

Whenever there is a decay of righteousness and an ascendancy of unrighteousness, I manifest myself, and for the protection of the virtuous, the destruction of the vicious and for the establishment of righteousness.  I manifest myself in age after age.

Binne drie dimensionele linieëre tyd finite time se Drie liggame maar vanaf een liggaam liggaam uit ronde infinite time Mashiach come as world teacher as righteousness fades, and the message of the absolute unity of existence and the primacy of unconditional love, discrimination and renunciation as a means to intimately know Hashem, becomes obscured by the conditioned impressions of conventional religions,. Soos byvoorbeeld 25 Des. Jesus Christendom wat een van die drie in een liggame foutiewelik aansien is die infinite drie in een liggaam.

Such extraordinary beings remind us in a lively way of our innate divinity and of the spiritual awakening Magic time that is our birthright.  By appearing in human form, Mashiach are able to perfectly portray divine qualities through the medium of human life in a way that can be comprehended by the finite consciousness of humans. 

Hier is nou die probleem: finite consciousness is die bewussyn van die drie  persone, een per dimensie met ‘n begin nou, verlede nou, en later en dus vroeër liniëre tyd bewussyn.  Asook‘n vertikale lyn beeld en twee horisontale lyn beelde wat mekaar kruis.  Die kruis van finite tyd.  Die drie-in-een liggaam van infinite time word nou die drie liggame een per lyn van die drie dimensionele dimensie. Of ook gesien in hierdie geval as Yahoshuah, Mosheh, Eliyah as drie liggame.

Mashiach also perform other important functions.  The deterioration of righteousness is often paralleled by deterioration in the gate keepers who have the responsibility of echoing the message of the Mashiach and pointing humanity to the open gates. (Nou is ons weer in die tyd van die dimensionele en kwantum se oop hekke).  Sometimes Mashiach wind the clocks, for example, lead a transition from one aeon to another aeon, or vanquish powerful demons that threaten the stability.

The Celestial Mashiach has a four fold nature and function in Qabalah.  The four aspects of Celestial Mashiach are described as four heads. The four heads are Aleph Tav Mem Shin.

Nou voordat Storetjie verder aanhaal kom dat daar nou eers op nog ‘n manier na die vier faktore gekyk word.  Met die drie-in-een begrip is daar dus vier faktore betrokke.  Daar is die Dalet(4) en Mem(40) en Tav(400) wat in ‘n driehoek geplaas word.  Die Tav(400) skenk een 0 aan Dalet(4).  Nou is die vierde faktor geskep: die 40 40 40 vierde faktor wat die vierde faktor reg in die middel van die ander drie is.  Dus ‘n nuwe skepping, ‘n drie-in-een skepping waar die Aleph en Tav en Mem en Shin in vervat is.  So die drie-in-een skepping of vierkop Mashiach kan nou verskillende funksies verrig, afhangende van watter kop of letter die hooffunksie verrig.  Met Aleph as hoof kan daar nuut geskep word.  Met Tav as hoof kan die skepping opgebreek of dissolve word. Met die Mem water as hoof, kan die skepping aktief ondersteun word.  Met die Shin vuur as hoof kan die skepping aktief ondersteun word.  Die Mosheh en Yahshua, die water en vuur funksies van aktiewe instandhouding funksioneer op die metabolisme manier soos reeds oor gestorie.  Maar nou volg die volgende geheim: Wanneer die drie-in-een nou sy hart, middelpunt oopmaak, en sy Aleph Tav Mem Shin as vier faktore buite plaas en met Hei of die Shekinah gedoop word reg in die middel, dan is daar die vyf gaktore struktuur: die Chesed Gevurah, Netzach, Hod met Tiphareth in die middel l5 struktuur, die vyf siele wat nou net die Yesod, reg rondom kort vir die Vav(6) David struktuur. Of dus die Mosheh Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade Vav(6).  Die nuwe ware volledige Mashiach.

Die Mosheh liggaam, ware volledige Mashiach, die Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade regverdige, ware Mashiach. Die Dalet Bav Dalet David ware Mashiach Chesed, Gevurah, Netzach, Hod, Tiphareth, Yesod.  Met die metabolisme sespunt ster van Binah, Chesed, Hod en Chokmah, Geburah, Netzach.  Die spinnende ster van die Lewe, wat die Torah wat geëet word verteer, sodat geleef kan word om die Daat lewens kennis te kan bekom.  Die Daat lewens kennis wat saam met Binah insig en Chokmah wysheid een toelaat terug in die Kether Paradys tot die Bome van die Lewe.  Die toegelate pad van Mem, Nun, Samech, Zayin, Phei, Tzade; die 6 ure Nag Poortwagter wat geroep.word: Woortwagter, wat van die Nag? Watcher, what of the night?  Shomer mah melylah? Vast Face mantra at the root of the Pesach.  Shomer (Shin Mem Resh) mah (Mem Hei) melylah? (Lamed Yud Lamed Hei). Vast Face mantra Ani ayn: I am the Ayn: Ani (Aleph Nun Yud.  Ayn (Aleph Yud Nun).

Daar is drie beskouings ten opsigte van die Mashiach begrip:

1) The Lord of All does appear to sport in human form 

2) The dream of Small Face Universe is projected and withdrawn through the action of the Celestial Mashiach.

3) The name and form finite illusory manifestation or shadows of infinite undifferentiated being.

These three perspectives are relatively valid and reflect different spiritual constitutions.  This three mystical world views agree not in conflict, but represent gradations of distinction that exist only in human intellect.

Daagliks staan elkeen van ons voor die keuse in ons lewens: gaan ons direk van die Boom van Kennis eet en die kortpad, verbode pad kennis van buite leer en maak asof ons dit self bekom het via die Boom van die Lewe?  Of gaan ons ongehoorsaam wees en die kits kennis, kits roem, kits sukses, kits hemel toe gaan godsdiens pad volg?  Daar is ook die gehoorsame pad, waar elkeen die kennis volgens die korrekte pad kan bekom; die ware egte lewens ondervinding kennis, die selfontdekte formules waarvan een die geheime en diepte uit lewenservaring ken, nie die oppervlakkige uit die kop aangeleerde kennis met geen diepere lewens ondervinding, geen sielsgroei nie.  Aangeleerde bandopnemertjie kennis; Robot kennis, Robot lewe, Robot roem.

 

12

TZADIK/YECHIDAH

Kom dat Benyamin, broer van Yoseph, die twee seuns van Rachel, nog buit op die tafel sit; die buit vanaf die Wagter van die nag wat roep: ‘Shomer mah melylah?  Vast Face mantra at the root of Pesach.  When referring to the active aspect of NOT לא Lamed Aleph.  The Zohar speaks of Small Face.

Let nou mooi op die geheim:  daar is twee, Yahshua en Mosheh, in die nuwe Mosheh Vav(6) liggaam, Zeir Anpin – Zayin Ayin Yud Resh  Aleph Nun Pei Nun.  Yahshua and Zeir Anpin Zayn Ayin Yud Resh Aleph Pei Mem.  Mosheh represented by the letter Aleph, Small Face is the power of the Ayn Aleph Yud Nun.  Ayn is die Divine Providence – die Divine Voorsienigheid wat twee oë het, wat as’t ware weerskante kan sien van wat Vast Face en Small Face benodig

1) to superimpose billions of illusory universes and their

2) apparent sustenance and

3) dissolution over time upon the Vast Face of the deep. 

Die 1. skep 2. onderhou 3. weer opbreek; dus are as skep en are as onderhou en will be weer opbreek of ombou.

The generation of universes is brought about by the balance tension between Vast Face and Small Face, or between the Ayin and the manifest of Unity, also called weight and the balancing in weight.  The relationship between Vast Face and Small Face is depicted in the Tree of Life, Etz עצ Ayin Tzade.  Some of the most important names of Small Face are Yud Hei Vav Hei, El אל Aleph Lamed opposite of Lo לא Lamed Aleph NOT, also Adony, Aleph Dalet Nun Yud.

Small Face is the active power of the Ayin the power of Divine Providence (maar die korrekte ronde tyd; die are and are will be moet funksioneer).  Our sence of time is formed by our imperfect perception of the higher planes of existence will be.  Our hopes for the future and our memories of a past, also created, sustained and dissolved moment by moment, instill the impression that time is on flowing.  (Die verlede skep die vals indruk van liniëre tyd.  Neem die past verlede weg en vervang dit met are and are will be, dan is dood weggeneem.)  To access the consciousness of Vast Face, are and are will be, one must renounce Small Face Past Present Future, in whose dream you are a creature, for relieve from the dream universe.

Nou volg nog ‘n geheim: die waarheid van die voorgehoude vals godsdiens begrip.  Let mooi op wat die stelling regtig beteken: Hence it is only through the Son, Small Face that one can know the Father Vast Face.  Mediteer en bestudeer die prent deeglik om die waarheid agter die leuen van die Christendom te bekom; die 99% Shin waarheid, maar die leuen. Die 100% Shin waarheid het die will be vierbeen Shin by.  Die ware are and are will be tyd sonder die verlede dood.

Maatjies julle moet baie mooi na die prentjie kyk: dit is al drie wit Sephiroth wat plekke ruil. Dit is al sewe Sephiroth wat plekke ruil.  Al drie kruise op Golgotha funksioneer saam.  Al drie liggame funksioneer saam as die drie-in-een om die kwantum opskuif te bewerkstellig.  Die net een liggaam bewussyn in Small Face moet heeltemal verwerp word; die drie aparte liggame se Small Face bewussyn moet heeltemal verwerp word.  Een kan nie net die Yahshua liggaam sien en dan die Vader sien nie, dit is net een derde, dit is nie die hele drie derdes geheel nie.  Net so met elkeen van die ander twee liggame:  een moet die drie-in-een liggaam sien om die ses-in-een liggaam te kan sien.  Dan moet ook Small Face renounce word om die Vast Face bewussyn te bekom maar eers nadat een Vast Face leer ken het deur die Small Face belewenis.  Daar is nie ‘n kortpad nie.  Small Face moet voluit beleef word om Vast Face te leer ken, en dan moet Small Face totaal renounce word om die Vast Face bewussyn te kan binnegaan.  Dit is op hierdie punt wat een ‘n bloudruk van homself in Small Face moet agterlaat.

indexsmallfaceDie Mosheh liggaam, Mem Nun Samech Ayn Pei Tzade met Kuf middelpunt, die 7 Sephiroth wat nou geskep word, is nie die net Mosheh liggaam buite Kanaan nie, buite die Eretz nie, die Boom van die Lewe nie.  Die nuwe liggaam wat nou gedurende die 6 ure van die Nag geskep word, bestaan uit die drie liggame samestelling;  die drie-in-een spieëlbeeld van die ses-in-een.

Nou moet Maatjies mooi luister na die verskil in die klank van die ware NOU Lewe ritme die, are and are will be ritme, waar een  toegelaat word tot die Bome van die Lewe, en die verkeerde direkte ongehoorsame se ritme, wat lei tot verlede se sal doodgaan.  ‘n Leuen bestaan nie outonoom soeweryn nie. Die Shin waarheid bestaan.  Die leuen is waarheid, maar net nie 1000% waarheid nie.   Dit is slegs die regverdige, die Tzade van die are Yahshua and are Eliyachu Mosheh liggaam: Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzade, wat die ware NOU are and are will be Lewe is.

Kom Storetjie kyk weer na die prentjie van die tien Sephiroth. Met Small Face is die middelpunt Tiphareth, maar met Vast Face is die middelpunt Daat.  Small Face, die Tiphareth middelpunt, moet renounce word vir die Daat middelpunt.  Daat is praktiese lewens ondervinding, kennis opgedoen.  Deur wie?  Deur die volledige ses-in-een opgedoen.  Wie is die sewende van die ses in een swart Sephiroth?  Die ses is Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzade en die sewende is Kuf.  Die middelpunt, dus Tzade plus Kuf, gee Tzadik die regverdige koning.  So onregverdigheid is nou weer herstel na regverdigheid.   Tzade of Tzadik se definisie is:  The faith of the righteous one.  The Tzadik lives by his faith.

 Daat is kennis opgedoen deur lewens ondervinding.  Die eet lewens ondervinding, die metaboliseer deur katabolisme en anabolisme lewens meganisme.  Wanneer Maatjie mooi na die ses-in-een of sewe swart Sephira kyk, sal die dubbele driehoek metabolise meganisme gesien word met die middelpunt Daat, ook gesien as die sespunt David Ster.  Ook as die 13 punt Echad spinnende Boom van die Lewe soos reeds oor gestorie.   Maar daar is nog meer!  Hierdie Tzadik regverdige, is die fondasie van die Wȇreld.  Yesod is die fondasie van die Wȇreld.  Yoseph is Yesod.  Benyamin is Yoseph se broer.

Met Tiphareth as middelpunt, is Yoseph die fondasie, maar met Daat as die middelpunt, is Benyamin die fondasie.   Tzade as letter is die ewebeeld van Aleph as letter.  Die woord “ewebeeld” is “tzelem” dus Tzade Lamed Mem.

Maar Nun=50 en 7×7=49 wat 50 moet wees om een tot by Binah te bring; en van Binah af kan een mos sommer direk Kether bereik; maar die NOU kortpad Roete is verbode.  Die NOU Erfporsie neem van die verlore seun gelykenis se roete is verbode.  Dit is nie die NOU roete van are and are will be nie.  Maar hier volg die groot geheim: dit is juis die een wat die kortpad Nun(50) glo wat by die will be stadium land op minus 49 en by die varkhok sit en sy varkvleis eet.  Indien hy daar opstaan en omdraai uit liefde en berou, nie oor homself nie, maar hoe seer hy sy Skepper maak, wat dan as repentant Teshuvah kan doen.  Dus die net Nun(50)are alleen leuen, of te min Shin waarheid nou die and are  van Mem of Mosheh dus: Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzade kan bysit en die will be Melek Tzedek vervul.  Die NOU are and are will be is defnitief nie die Eet van die Boom van Kennis en weet alles nie. En vra NOU vergiffenis en is NOU terug en het NOU ‘n nuwe liggaam nie.  Maar die goeie nuus is dat indien hulle die Eliyachu liggaam net raaksien, is hulle die Repentant van die Teshuvah korrekte NOU are and are will be manier; Poortwagters wat roep: Wat van die Nag 6 ure?

18tzadeThe letter Tzade:  Tzadik begins the word Tzelem Tsadi Lamed Mem,   Divine image in which Hashem creates Adam.  In Qabalah it states that the Tzadik of Tzade Lamed Mem corresponds to the three conscious levels of soul: 1) Mind 2) Heart 3 Action, whereas the two following letters, Lamed and Mem of Tzade Lamed Mem: Tzelem, correspond to the two transcended levels of the soul. 1) The living one Chayah and 2) The single one Yechidah 37 respectively as in the letter Hei(5) Tzadik in Atbash.  

Albei is die vyfde letter; siele is Nephesh, Ruach, Neshamah, dan Chayah, Yechidah.  Let mooi op die groei vanaf Echad 13 eenheid in metabolisme, na Yechidah 37 ‘the single one’.  Mediteer oor die groot begrip.  These two levels become conscious as two states of faith in the inner awareness of Tzadik.  Faith in the transcendent light of Ha shem, the ultimate Source of creation and faith in the very essence of Ha Shem, the ultimate source of revelation of Torah and Mitzvot.  For this reason the word  Tzadik Tzade dalet Yud Kuph(204) equals (2×102), thus 2 x faith;   Emunah: Aleph Mem Vav Nun Hei(102).

Maar Tzadik, die een met die middelpunt as Daat het dubbele geloof; dus die Tiphareth middelpunt Small Face Chayah Echad 13 geloof, plus die Daat middelpunt Yechidah 37 Vast Face geloof.  Daar is die drie dae Tiphareth middelpunt, die drie-in-een Echad 13.  Dan is daar die ses dae, Daat middelpunt, ses-in-een, die 7 die Yechidah 37.  Dus is daar die Yoseph fondasie, Tiphareth middelpunt Echad 13 geloof, en die Benyamin fondasie, Daat middelpunt Yechidah 37 geloof.  Die drie-in-een geloof en die ses-in-een geloof.

13

 Wagter wat van die Nag?

Dus alles wat beleef word, alles wat geëet word, alles wat gemetaboliseer word, bou aan die Daat kennis wat deur lewensondervinding opgedoen word.  Eers die jongmens opgroei lewe se lief en leed, dan later die kinders grootmaak lief en leed, dan die ouer laaste jare lief en leed.  Elke stadium het sy eie lief en leed.  Die pyn faktor is die groot faktor in die lief en leed.  Die regverdigheid maatstaf meet die regverdigheid van die lief en leed.  In die jong dae oorheers die emosie pyne, maar in die ou dae oorheers die liggaamspyne.  Die liggaamspyne wat toon dat daar nou tyd en aandag aan ‘n nuwe liggaam gespandeer moet word.  Daar moet tyd en aandag aan die nuwe Nagfase liggaam spandeer word.  Die Tiphareth middelpunt meganisme moet nou voorberei vir die Daat middelpunt meganisme.  Die Chayah geloof moet nou voorberei vir die Yechidah geloof.   Die Yoseph moet nou gevolg word deur die Benyamin.  Oudag se liggaamspyne dwing nou die verskuiwing, die kosmos tekens dwing ook nou die verskuiwing.  Die Wagter van die Nag roep die Daat middelpunt, die ses-in-een, die Benyamin root mantra: ‘Shomer mah melylah – Watcher, what of the night?

Afrikaanse Bybel vertaal: Wagter, hoe ver is dit in die nag?

Die Nag is ‘n baie groot begrip wat die vertalers glad nie gesnap het nie.  The Night of Power, Surah in the Quran also alludes to the direct experience of Vast Face consciousness.

Die vraag is dus korrek vertaal in Engelse Bybel:  Wagter, wat van die direkte ondervinding van Vast Face?  ‘Wat’ is ‘n Vast Face naam net soos NOT La – Lamed Aleph of This – ‘n Vast Face naam.

Truly we have sent THIS (Vast Face naam) in the Night of Power (Vast Face) Samadhi and WHAT (Vast Face naam) is the Night of Power?  The Night of Power is better than a thousand nights.  The angels and the spirit descend in it by the will of their Adony.  It is peace for all until the rise of Dawn.

Die Nag, die Shem Ayn, die NOT, die WHAT, die LA Lamed Aleph Vast Face wat heers van 9nm.  Die ses-in-een sewe met die onsigbare Sephira Daat in die onsigbare middel; die Shabat Shalom tot 3 vm, wanneer die haan kraai.

So nou dat ons begin bewus word van Vast Face sowel as Small Face, kom  Storetjie haal nou weer aan sodat die Shema baie, baie dieper  verstaan kan word.  Die Shema toon pragtig hoe die Echad 13 en die Yechidah 37 funksioneer.  Hoe Small Face en Vast Face funksioneer.

The Shema is the best known and most revered, root mantra.  According to the Zohar it should be pronounced: Shem ayin Yisrael Yud Hei Vav Hei Elohenu Yud Hei Vav Hei Echad 13.  In the Torah the letters Ayin in Shem Ayin and Dalet in Echad are greatly enlarged.

So die Ayin en Dalet word groot geskryf, want dit is ook ‘n Vast Face root mantra of Naam, Ayn Dalet עד uitgespreek as OOD.  Hier is dus weggesteek die NOT Root mantra.  Vast Face, die Yechidah 37 is dus ook vervat in die Shema.

In this root mantra, Shem Ayn is the NOT La Lamed Aleph.  The negatively existent mysterious Unknown.  (Die onsigbare Daat middelpunt, ses in een.)  The hidden of the hidden One.  The single one.  Yechidah.  (What of the night).  Ysrael Yud Shin Resh Aleph Lamed is the supernal Ysrael, the witness states Aleph worlds of Vast Face in Atziluth, and the name Yud Hei Vav Hei is the Small Face totality archetype.  Elohenu, our Elohim Aleph Lamed Hei Yud Nun Vav refers to the creative aspect of Small Face in general, and the consciousness of our local sun.  The mantra then returns to the station of Small Face with the repetition of Yud Hei Vav Hei.  It climaxes with Echad alluding to the great unity of Vast Face and Small Face.

Een kan dus nou duidelik die twee sien:  Small Face met Tiphareth  middelpunt, die Echad 13, die Aleph Lamed AL, die Yud Hei Vav Hei.  Maar ook die Ayin Dalet Yechidah 37 met die onsigbare Daat Vast Face, die What, die NOT, die Lamed Aleph LA.  Die fantastiese Shema of Shem Ayin. Aan die ligdag 6 ure, dus vanaf 9 vm tot 3 nm, word dit bekend gemaak dat die volgende seisoen, die donker Nag, die WHAT gebore gaan word.

Die Pesach met sy baie diep geheime het drie ronde ongesuurde brode.  Die middelste ongesuurde Pesach brood is tussen die eerste en die laaste ongegesuurde Pesach brood.  Die ongesuurde Pesach brood word in twee halwes gebreek nadat hy gebak is.  Daar is 24 uur in n dag.  Daar is die 6 ure suiwer Dag, dus vanaf 9 vm tot 3 nm.  Dit is die eerste heel ongesuurde Pesach brood.  Dan is daar die suiwer Nag 6 ure dus vanaf 9 nm tot 3 vm.  Dit is die laaste heel ongesuurde Pesach brood.  Hulle is spieëlbeelde van mekaar.  Nou is daar die twee Twilights halwe Dag en halwe Nag, hulle is ook 6 ure lank met 3 ure dag en 3 ure nag elk.  Die twee Twilights word elkeen deur ‘n halwe ongesuurde Pesach brood verteenwoordig, want hulle is spieëlbeelde van mekaar.  Die verskil tussen die twee Twilights en die suiwer dag en suiwer nag, is dat die Twilights half dag en half nag bevat.  So die twee Twilights saam vorm een heel ongesuurde Pesach brood.  Dus is daar drie ongesuurde Pesach brode.

Die groot gevaar vir die suiwer Yisrael program, is Bilaam en Balak, die Amalek raad van verbastering, van vermenging, van lig en donker vermenging; van die mag om die mensdom nie die verskil tussen die drie ongesuurde brode se diep geheime te kan laat raaksien nie.   Hierdie mag van die Nun letter alleen, van die Nun Mashiach alleen, sonder die res van die letters, van Mem, Samech. Ayin, Phei, Tzade wat die volledige ware Mashiach vorm, is so sterk, dat dit die hele wȇreld verblind.  Nogsteeds word die hele wȇreld verblind, want niemand verstaan steeds nie dat die 3 uur vm, die begin van die Twilight halwe nag en halwe dag, die verbastering is nie.  Nie die suiwer Nag 6 ure, spieëlbeeld van die suiwer dag ses ure.  Met die hanekraai het almal maar net  weer die  ware Nag begrip verraai.

Elke sogenaamde Nagmaal wanneer miljoene Christinne, die Nun alleen Mashiach, hulle gesuurde stukkies brood van Amalek Bilaam, Balak vermenging eet, versterk hulle die netwerk van blindheid en doofheid in Hod, Netzach en Yesod net meer.  Die halwe Yoseph suiwer lig Dag van 6 ure, kan glad nie by die halwe suiwer Nag 6 ure van Benyamin uitkom nie.  Daar kan nie die suiwer Dag 6 ure wees as daar nie die Nag ses ure ook is nie.  Sonder die volledige suiwer diep bewussyn van die ware Pesach ongesuurde brode, is daar geen manier wat een die ronde tyd, die are and are will be Tyd enigsins kan begryp nie.  Een sal maar bly om die verlede as begrip verwysing te gebruik, die verlede dood begrip.  Bv. ‘Adam en Chavah het so en so gedoen; Jesus het so en so 2000 terug gedoen…’  Daar is geen verlede nie. Daar is net die NOU wat bestaan uit are and are will be.  Hy wat dit begryp, leef reeds in die NOU van die EK IS.

14

WIE IS DIE WAGTER?

Die ware heilige Naam wat die ware Pesach uittog, die ware drie ongesuurde pesach brode openbaar, die heilige Naam Aleph Hei Yud Hei net een korrekte vertaling in ronde tyd met geen verlede het: I will be what I will be.  Of aktief beskryf word met twee beginne en die toekoms as – are and are will be.

Daar is twee beginne, twee Nuwejare, en een toekoms; net een soos onsigbare Daat, ook nie sigbaar wat as die punt oor Chanukah val. Die Torah gee sigbaar die twee beginne en die sigbaar halwe Daat of onderste Daat of onderste Shekinah, die een halwe ongesuurde Pesach brood.  Maar die ander helfte is onsigbaar weggesteek, moet eers gesoek en gevind word.  Moet eers sigbaar word in ronde tyd waar geen verlede is nie.  Die ware onsigbare halwe ongesuurde brood, die halwe onsigbare boonste Daat, die halwe onsigbare boonste Shekinah, die halwe onsigbare Benjamin, broer van die onsigbare Rachel, kan net in die ronde tyd van twee beginne Are and are en die een Toekoms will be gevind word.  Die een wat in die NOU leef, weet dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei, leef nou reeds.  Geen dood is nodig nie; daar is geen dood in ware NOU leef nie.  Are and are will be leef NOU met die altyd opgewonde, onbekende, nuwe will be.

Die een wat NOU weet dat die sigbare Dag 6 ure is die onsigbare Nag ses ure, leef nou reeds. Die een wat die Nag ses ure, saam met die Dag 6 ure, noubeleef, leef NOU reeds, met NOU se toekoms NOU se will be.  Die are van die Dag ses ure begin, and are Nag ses ure begin, leef nou reeds en will be.  Die will be is een met NOU se are and are en glad nie iets wat in die dood verlede gebeur het nie.  Die Jesus verlede se dood bring geen lewe vir die NOU lewe se are and are will be lewe, nie.  Maar daar is die heilige beplanning, die heilige Voorsienigheid, die Divine Providence: die letter Ayin, die twee oë, die twee halwe ongesuurde Pesach brode.  Die Dag deel in die halwe brode en die Nag deel in die halwe brode, dus die vier kwarte soos wat reeds oor gestorie is.  Daar is Yahshuvah wat reeds oor die Jordaan is en daar is Mosheh wat nog anderkant die Jordaan is; maar daar is nou in liniëre tyd, die tyd met ‘n verlede, nou die halwe waarheid betrokke by beide; die Christendom en die Jodedom.  Die onsigbare, weggesteekte halwe ongesuurde brood, die onsigbare Daat deel, die onsigbare Shekinah deel, die ronde tyd met geen verlede, met geen dood.  Die are and are will be, die NOU leef met will be toekoms, moet nou gevind word deur die ware gaste van die ware heilige Pesach.

Daar is verskillende paaie of roetes wat gevolg kan word.  Storetjie haal die Elohenu Yud Hei Vav Hei roete of pad aan uit The Mystcal Heritage of the Children of Abraham, Daniel Hale Feldman:

 In ascending the central column on the way of Yud Hei Vav Hei Elohenu, the consciousness of the traveler first moves from the awakening state of the nephesh in Sephirah Kingdom Malkuth into the dream state of the Geviyah in Sephirah Foundation/below.  This is done by passing through the Gate of Beit, thus connect Sephirah Kingdom to Sephirah Foundation/below.  Most people do this every night and experience it as a conscious state of R.E.M. sleep.  However if the Gate is traversed while maintaining awareness, it will be experienced as a conscious dream state from which one can move further up the Tree. Sephirah Foundation/below is the point of departure from which we may either enter the psychic state by passing through one of the gates into the side columns, or into higher states of consciousness by moving further up the central column.  From Sephirah Foundation/below, the traveler on the way of Yud Hei Vav Hei Elohenu move through the Gate of the Gimel into the Ruach ha Koidesh in Sephirah Beauty/last.  The world of Briyah is experienced every night by almost all as deep sleep.  In consciously passing through the gate of Gimel, the awakening of consciousness in the Ruach ha Koidesh in the heart Sephirah, Beauty/last, is accompanied by great bliss.  The individuated   consciousness sustains the constant and exclusive experience of its chosen Small Face ideal.  This vision often filters down through the astral senses of the Geviyah, so that the chosen idol is seen and heard.  Attachment to the bliss experience of Small Face in the Ruach ha Koidesh must be renounced if the aspirant is to further ascend the Tree.

Net hier is die groot groot groot probleem wat die miljoene der miljoene ondervind; die Beauty Sephirah verbind tot al die ander Sephiroth en is so mooi en so heerlik…

At that point, the experience may be deepen further into the formless world of Beriyah through Sephirah Beauty/last, or continue to move up the central column of the Tree.  The Gate of Gimel/reward (infinite time subject and punishment finite time object).  The gate of Gimel is a mirror upon which collects the residue of karmic impressions of many lifetimes.  Hence in the beginning stages, when we move consciously into Sephirah Foundation/below, we will often next see the Watcher on the threshold in the mirror of the gate of Gimmel.

Let nou baie mooi op na die geheime van die ‘Watcher’.  Wie is hy nou eintlik?

The Watcher is actually the reflection of our own reincarnating geviyah.  People typically run in fear from their Watcher when they encounter it in their dream state, but the Geviyah is a plastic medium subject to change.  Repeating the name of one’s chosen Small Face ideal, the Adony Yud Hei Vav Hei, cleanses the Geviyah of the seeds of impure desires and spiritual ignorance that have crystallized during past life’s activity.  With the purification of the Geviyah, the Watcher is replaced by the reflection of the form of one’s chosen Small Face ideal, or by a high level Gate Keeper, or may even become transparent or clear. 

15

DIE VYFDE DREAMTIME

When the reflection in the mirror of the Gimel is transparent thus clear of reflection, the soul becomes invisible to the Gate Keepers in the side columns of the Tree, and all paths can be traversed without conflict or obstruction.  Such a soul is master of a Tree. (Die definisie van ‘n ware meester; Rabboni.  Elkeen self moet ‘n meester van die Boom van die Lewe word; dis wat Openbaring 22:14 beskryf).

A good tip is if you awaken in the Geviyah in Yetzirah and become aware of the Watcher, instead of running from it, ignore any intrepidation you feel and proceed to go right through it.  Many people get sidetracked by attachment to psychic powers that can come when they awaken in their Geviyah and elect to move from Sephira Foundation/below into either of the side columns.  One is well advised to resist that temptation, and eschew such powers when they arrive.  They will generally go away in a few weeks by simply ignoring them.  As mentioned previously, some people develop simultaneous awareness in the waking state and the astral states.  This can be quite disconcerting until one becomes comfortable with it. One condition that should be looked for, is when a person has uncontrollable outs thus they have sporadic events in which they shoot out of their physical body, which thereby goes limp.  If this happens it is a flag that one should decrease the intensity.

Bogenoemde is ‘n opsomming van die lang pad wat elkeen self moet stap.  Daar is die Sephiroth en die paaie tussen hulle. Eers is daar die pad of poort van Binah, dan is daar die pad of poort van Gimmel.  Poortwagters word in die poorte aangetref.  Die Bet skepping begin by Binah en beweeg na die Gimel kant toe, dus bring Storetjie die Gimel buit vir die gaste om die Pesach tafel…

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982From the Sephirah Foundation/below, the traveller on the way of Yud Hei Vav Hei Elohenu moves through the Gate of Gimel into the Ruach ha koidesh in Sephirah Beauty/last in the world of Beriyah.

Hierdie kort aanhaling bevat leeftye se ondervinding om te bemeester!  Gelukkig het die dreamtime nou aangebreek waar elkeen wat soek, die drome kan vind en die drome waar kan maak.  So kom Storetjie storie oor Gimel:  Gimel word beskryf as reward and punishment.  Reward word toegeken in die infinite tyd, die are and are will be tyd.  Punishment word uitgedeel in die finite tyd: verlede vandag more tyd.  Dus dood tyd.  Gimel is gebore uit Beit; die oop kant van Binah, want dit is van waar Beit gebore is.  Gimel is dus nou Vav met ‘n Yud op die voet.  Gimel, die ryk een, bevrug nou die arm een, Dalet met die Yud.  Die Dalet word nou die bevrugde Dalet wat Hei genoem word.  Gimmel is letter nr. 3, Hei is letter nr. 5.  So die Gimmel(3) + Hei(5) = Chet(8). Die Chet(8) huwelik letter waar bevrugting plaasvind.  Die Chet 13 Echad letter want Vav(6) + Zayin(7) = 13 Echad,  of ook letter 13 Mem, die Mem(40).

Waar pas die Islam in met hulle scary Allah?

Die Islam met hulle scary Allah pas presies in waar die Christendom met hulle scary Jesus van 25 Desember inpas.  Albei is ewe scary.  Enige godsdiens of denke wat die ewige heilige skeppings planne, die Torah, kortsluit, short circuit, die Binah na Kether vebode pad verkondig, is scary, is tot die dood toe scary.  Die kortsluiting, die kortpad vanaf die heilige Oneindige NOT un-manifested, die LA of Lamed Aleph na die manifested die Somethingness, die AL Aleph Lamed.  Dus die direkte kortsluiting, kortpad Boom van Kennis manier, gelees, geblik, gelabel Alla-h, klaar, slim, volleerd, weet alles, ken alles, ken die Skepper, is baie, baie scary!  Net so is die kortsluiting Jesus, geen Torah, geen langpad, geen selfdoen, geen kennis, geen regs op om pad, verwaand, volleerd, net so, indien nie meer scary!  Want die Christendom het die grootste doodmaak monster wapentuig ooit!  Die Christendom is die ware scary lot, die Alla-h het geen  waterstof bomme nie, geen eie wapentuig monster groot fabrieke nie, geen drones wat dood saai nie, geen wȇreldwye spioen netwerk nie, geen doodmaak satteliete nie.  Kom asseblief uit onder die breinspoeling klug, Maatjies.  Vra julleself die vraag: Wie is die meeste scary? Die skaap in Wolfsklere of die verdwaalde verdwaasde ou paar jakkalsies wat in die woestyn blaf?

Daarom moet die ware boodskap nou hier uit die punt van Afrika die planeet bereik.  Die Capstone boodskap, die boodskap wat beskryf dat die oneindige heilige Un-manifest, die NOT die LA Lamed Aleph, vir ewig en altyd ‘n skeppingsplan het wat oneindig is, wat die are and are will be Plan is.  Die I will be what I will be; die what will be binne die Manifest. Die AL Aleph Lamed, maar volgens die roetes van die ewige Torah.

Daar word na elke Dreamtime weer ‘n nuwe Yud op die voet van Gimmel geplaas vanuit Beit.  Die Unmanifest openbaar nuwe Yud Manifest wat die 22 Letter roete eers deur die 10 Sephiroth moet volg, af en terug; run and return.  Die Chet dinamic run and return moet volledig gevolg word, moet korrek gevolg word.  Hoe scary is ‘n geloof wat nie die planne het nie?  Wat nie eens weet vandie planne nie?  Kan daar iets meer scary wees as idiote met waterstof bomme en geen ware planne in die hande? Storetjie dink nie so nie.

indexgimmelGimel soos gesien onder Beit, is vroulik en Beit manlik teenoor Gimel.  Maar Gimel is manlik teenoor Dalet wat dan vroulik is, en Dalet word weer manlik teenoor Hei wat dan vroulik is, die een bo is altyd manlik teenoor die een onder hom.  So die Gimel bring die nuwe vrygestelde Yud vir die Dalet.  Die Gimel Yahkob Yud Ayin Caf Beit, bring die Yud vir die Dalet Esau.  Yahkob hou aan Esau se enkel of voet vas – die Gimmel met die Yud op die voet. Maar die eersgeborene waardeer die Yud glad nie; Esau is te slim.  Die Christendom is te slim vir die ware nuwe Yud, die Yud van are and are will be.  Die Christendom hou vas aan die 2000 jaar verlede, nou, toekoms; die evil, die dood.  Die live are and are will be stel hulle nie in belang nie.  Die Torah, die ewige skeppings roete van nou are and are will be stel hulle nie in belang nie.  Hulle eet nog elke dag van die Boom van Kennis en dink dit is die Boom van die Lewe.  Hulle weet nie die kortsluiting is die dood nie; die Jesus van die verlede is die dood nie.

Die lewe is die Gimel(3) plus Hei(5) wat Chet(8) gee – the life dynamic; run and return.  Die Mem letter 13 Echad Small Face.  Ook die Shem Ayn met Dalet, dus Ayn Dalet OOD Vast Face.  Die hele 32 roete, run and return, die Echad 13 en ook die Yechidah 37.  Die wat die Shema hoor, maar ook die wat die Shem Ayin hoor.  Later hoor hulle die musiek van die ware dream time waar drome werlikheid word, en drome nie illusies of dwelm drome is nie. Drome van vrede, maar realiteit van dood en oorlog nie.  Die ware 702 Shabat shalom Dreamtime van die vyfde Yechidah 37 en Echad 13; die are and are will be.  Weer ‘n nuwe Yud wat op Gimmel se toon land – die ewige oop Heelalle will be

In die Gimel Poort, is die Wagter in die begin, vir die een op die roete, nou die karakter wat deur een self daar geplaas is, maar soos een groei, vind een uiteindelik dat dit hyself is.  Dan kan een Small Face vaarwel toeroep en na Vast Face aan beweeg. Die doel van die volgende stappe is om dan weer ‘n nuwe Yud hoeveelheid Nothingness te stimuleer soddoende te manifesteer as Yud Somethingness, wat dan weer die roete van Beit na Gimel na Dalet na Hei volg.

Qaballah, Daniel Hale Feldman:  Other than the Watcher on the threshold in the Gate of the Gimel and the shell of terror reflected in the Gate of Aleph between the Sephiroth Beauty/last and the Sephiroth of Realization/first, the getting close to the throne experience, the gates of the Central Column are open and colourless.

Maar voor Storetjie hier verder gaan moet daar eers nog na die

Gimel gekyk word.  Onthou hierdie is nou net die middelpad roete, die Atah Roete, die Aleph tot Tav roete met die Hei(5).  Dus is die Gimel(3)+Hei(5) Chet(8) se run and return van Echad 13  Small Face.  Daar is nog die twee kant Pilare ook; daar is nog die Yechidah 37 Vast Face ook.   Nou eers weer terug na Gimel wat die nuwe Yud inbring.  Yud is die Yud van havayah, na die teshuvah met liefde, dus Hei Vav Yud Hei.  Die Yud bring Gimel; die Yud is die NOT of Unmanifest se aktiewe bestanddeel, ook genoem die WHAT.  Daar is die groot geheim: ‘Watcher what about the Night? Die nag 6 ure wat self ‘n geheim is, se geheim; WHAT…

Om WHAT beter te omskryf haal Storetjie aan uit the Aleph Beit: Gimel: Through the interchanging of the letters of the root גמל Gimel Mem Lamed, one derives the word gimel lamed mem: primordial formless matter (die aarde was woes en leeg).

Gimel, draer van die Yud en die Lamed vlieënde Merkavah letter wat die 13 Memme besoek en die Mem(40), of Mosheh nuwe liggaam in wording, of die Nag Watcher Gimmel poort.  What About the Night se  6 ure Nagfase.  Twilight dag, twilight are; twilight nag and are, twilight dag will be nuwe siklus.  Whose numerical value is 73; die spieëlbeeld van die 37 Yechidah wat dit will be, na die are and are 73 is Chet Caf Mem Hei – Chokmah Wisdom

Chokmah se geheim is: The power of WHAT; dus vormlose materie.  Of which one asks the question what? Of the night?  What is die Yud van die heilige Naam Havayah.  Kyk hoe pragtig die geheim agter die geheim;  Gimel, גמל Gimel Mem Lamed kry nou die What of Yud by vanaf Havayah en nou is daar die wortelwoord  Gimel Mem Lamed + die Yud vanaf HVYH = Gimel met die Yud op die voet; the power of Live.   Net soos die 19 nou die 91 word, word die 73 die 37.  Evil word Live.  Die nuwe Yud moet nou eers afbeweeg en die volle Torah voltooi voordat die Live na Teshuvah met Havayah ondervinding terugkeer. Dus are and are will be Ronde Tyd.

Nou volg die groot geheim van die ware Mashiach se getal: getal 50.  Die Nun tel ook 50, maar die Nun(50) soos die Christendom se verlosser of die verlosser van die Jode of die verlosser van die kinders van Hagar met net die Nun(50) verlosser begrip wat nie volledig is nie.  Die groot waarheid is dat slegs die Chet(8) run and return as die Zayin(7) en Vav 6 se 13 Echad , asook die Mem letter 13 van die Mem tot Tzade se 6 letters, saam met die Kuf letter, die Tzadek maak wat Small Face verby gaan na Vast Face toe.  Wat die Yechidah 37 bereik en dan die Yechidah 37 byvoeg tot die Echad 13 en dus die 50 gee, die 37+13=50.  Die ware 50, die ware 50 Binah, die ware 50 Yobel, die ware volledige 50 Mashiach, die ware volledige Shavuot 50.  Vry van enige leuens Amet Aleph Mem Tav.  Daarom moet die Aleph poort nou ook bespreek word:  die Mem 40 en Tav 40 en Dalet 40.  Die 4×3=12 en 4+4+4=12.   Die twaalf stamme van Yisrael en 12 van die kinders van Hagar:  soos die sterre aan die hemel en die sand van die see.

The gates of the central column are open and colourless. It does not have gatekeepers who must be satisfied to proceed further. The usual early response to the experience of the shell of terror is extreme due to the ego’s false identification with the mortal physical self: I am going to die, I am going to die.  Regarding this, Proverbs:  The fear of or reverence for, the Adony Yud Hei Vav Hei is at the beginning of wisdom.  Beginning is the Sepirah Knowledge/first, and wisdom is the Sephirah Wisdom/east.  When the ego is dehypnotized, allowing for its proper identification with Small Face, then fear is replaced by love and the traveller is able to move through the shell of terror without fearing the extinction that is to follow.  If consciousness becomes temporarily distracted into the right or left columns, it has recourse on the Tree of Yud Hei Vav Hei Elohenu, but to return to the central column since there are no gates connecting the Sephiroth vertically up the right and left columns.  After passing into Sephirah Beauty/last the next step in ascending the central column in the way of Yud Hei Vav Hei Elohenu is to pass through the gate of the Aleph.  The gate of the Aleph connects Sephirah Beauty/last with Sephirah Crown/above, travelling across the Face of the Abyss of the invisible Sephirah Realization/first at the throat centre.  In Qabalah the Gate of the Aleph is called the sword bridge. It is called straight path.  One must maintain the balance between the good and evil and wisdom and understanding to enter the Supernal World of Atziluth in Sephirah crown/above. Balance can be maintained by staying focused on the name  Yud Hei Vav Hei as the experience deepens, whereby the letters of the Name will disappear.

In passing through the Gate of the Aleph the consciousness of the traveler awakens in the supernal shell of the Neshamah.  In the Neshamah the traveler merges with the consciousness of Vast Face in the World of Atziluth, and all differentiation between individual and divine consciousness dissolve.  Consciousness in the Neshamah is experience as a witness state of pure self awareness that fills the entire Small Face Universe.  By renouncing attachment to the experience of this dream universe Small Face consciousness automatically moves into the Neshamah Ha-neshamah in the negatively existent roots of the Tree. Spiritual life begins with the realization of the Ayn Aleph Yud Nun.

Kyk nou baie mooi:  Are Aleph, dan and are Ayin, dan will be are Nun(50), want Echad 13 en Yechidah 37 is Nun(50).  Neshamah ha neshamah is Yechidah 37 vyfde vlak siele.  Die Aleph het die Ayin in hom verskuil en vorm die ware Nun(50).  Die Shem Ayin met die Shema binne in verskuil met die Adony Yud Hei Vav Hei ware Nun 50 Mashiach wat een self moet wees,

When and if a soul re-emerges from complete extinction in the Divine Essence in the root of the Tree, it returns to the consciousness in sephirah Crown/above. (Troon van Koning van Regverdigheid Melek Tzedek)  The individual is thereby remanifested in Small Face as a Tree of perfection, and perceives the entire creation as a mind generated unity dream of Vast Face in the name Yud Hei Vav Hei.

Daar is altyd ten minste 36 van die Meesters soos nou net beskryf op die Planeet besig om die Program by te staan.  Storetjie vorder mooi met die opbou van die ware Meester: begin met Mem, dan kom Nun by, dan die manier om die Samech lewe te behou.  Nou die Ayin soos nou oor gestorie.  Dan volg nou die ware Phei boodskap wat gepraat moet word; dan die Tzade Reverdige optrede.  So bou ons die Tzade plus Kuph kroon van die Melek Tzedek wat ons elkeen self moet word.  Ons bou aan ons are and are will be elke oomblik van elke Twilight nag, Twilight dag. ‘Watcher what of the night?  Die ses boustene: Mem ?? en Nun?? en Samech?? en Ayin?? en Phei?? en Tzade??  En dan die middelpunt, die Kuph vir die  ses-in-een.  Die  drie kruise met elkeen ‘n man en vrou, dus die ses-in-een.  Daar is ook die drie-in-een; dus die 7 en die 4, dus die 11.  Daar is die  Vav(6) en Hei(5)wat ook 11 gee.

Die Mayas en Incas se vyfde Dreamtime het aangebreek.  Storetjie moet die drome help realiteite word.  Hierdie is drie-dimensionele Bome van Openbaring 22:14.  Die tyd is nou hier wanneer elkeen homself moet gereed kry, sodat hy of sy toegang tot die Bome van die Lewe mag kry.

16

 DIE BOONSTE WATERS en DIE ONDERSTE WATERS

 Mosheh spreek genesing oor Mirriam uit met die woorde: El na rapha na la!

 Num. 12:13 Let op die El voor en die LA aan die einde.

Almal wat in die finite time wat ‘n verlede het funksioneer, is altyd teleurgesteld met die infinite time, die ronde tyd met geen verlede; die are and are will be gebeurtenisse word deur hulle gemis.   Daar is ook nog altyd die stappe wat gevolg word: bevrugting, dragtyd, geboorte.  Bevrugting is nie geboorte nie.  Die haastige instant kortpad mens is altyd teleurgesteld.  Num. 12 moet as geheel gelees word.  Die Mamma wat saam met sirkel nou (15×3=45) word wat meer is as die 12×3=36, dus positive Evil 9 gee, moet nou van die melaatsheid  genees word.  Die vroulike, die koningin het saam met die sirkel afgekom, die Shekinah 15 deel het saam met Yisrael afgekom.  Die vroulike deel saam met Mosheh, draai teen Mosheh en kies kant saam met die vormgodsdiens teen Mosheh.  So die Mosheh liggaam, die nuwe Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade  met middelpunt Kuph; die ses in een, die sewe, moet nou die Shekinah maat terug kry uit die hande van die vormgodsdiens waar sy bekend staan as die Heilige Gees.  Die Heilige Gees waarmee hulle woeker.  Die Ruach ha koidesh Shekinah sal weer die een heel 15×4=60 Samech lewe, die finite tyd, die Mosheh deel Shekinah. terug gee aan die infinite tyd Mosheh, nadat sy gereinig is.   Num. 12, is die 12 stamme.  Vers 16 is letter 16 en dit is die Man van Ayin: die Ayin binne die Aleph of Unity, Shem Ayin.  Die vorm godsdienste sal Mosheh se Mirriam nou verloor.  Mosheh sal weer een met sy vroulike wees.  Man en vrou is hy, die nuwe Adam Kadmon.

Nou moet Storetjie terugkeer na die letter Aleph, die poort tussen Sephiroth First spirit of living Elohim en die middelpunt: the holy Temple Covenant of Unity organ of Aleph, the tongue.

Met die middelpunt Ayin, die inbeweeg na Neshamah en Neshamah ha Neshamah.  Die Yechidah 37.  Hierdie poort behels baie diep geheime en om hulle te bemeester moet Storetjie met behulp van verskillende benaderinge die geheime openbaar.  Hier word reeds getoon dat met die opbou van die finale Vav liggaam van Mem, Nun, Samech, Ayin Phei, Tzade, dat na die Ayin, die tong vir die spreek van die ware Phei, nou gevorm word.  Die Mosheh nuwe liggaam, reeds in Num 12:8 ‘Mouth to mouth, I speak to him.

aleph-headAleph’s definision is:  The paradox of the divine Supreme and man.  The letter Aleph Is formed by two Yuds.  One Yud to the upper right and one Yud to the lower left, joined by a diagonal Vav.  And the definition of Vav is connection with an external force and an internal force.  

Die Vav(6) gebruik al 22 letters om sy funksies te verrig.  Vav(6) soos die voorbeeld Mosheh, dus Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade praat mond tot mond.   Boonste Yud met onderste Yud, of boonste Mem(40) waters met onderste Mem(40) waters.  Aleph is thus the higher waters. Mem(40) and the lower waters Mem(40), with the firmament between them.  Dit is hoekom are Mem(40) moet wees en and are ook Mem(40) moet wees.  Sephirah First en Sephirah Last is dieselfde.  Die poort tussen die middelpunt Ayin tongue en Last is Tav(400) en die poort tussen Sephirah First en middelpunt Ayin tongue is Aleph.  Die poort tussen Sephirah Mem(40) water emptiness and void  is ook Mem(40).  Die funksies van die ware tyd infinite time vir Aleph as 1 en 0, is 1 tot 1  en 0 tot 1 en 1 tot 0.  Manifest tot manifest en Unmanifest tot manifest en Manifest tot unmanifest:  Are and are will be.  The higher water is wet, thus oneness with the Supreme, the lower water is cold, thus separation of the Supreme.

Daar is dus die Beit Poort, Beit Dualisme skepping: Barashith barah.  Maar met die Mem Shin Hei, die Mosheh uittog na die vortex punt by die berg op die ware dag 50, begin die Aleph Skepping.  Die Aleph poort na Ayin tong middelpunt.   EK IS die Supreme wat julle uitgelei het.

The higher reality Ayin Lamed Yud Vav Nun Yud Mem is apart from the lower reality Tav Chet Tav Vav Nun Yud Mem. 

Die boonste Waters mag nie weer afkom nie en die onderste Waters mag nie weer opgaan nie, die reënboog verbond.  Maar met die gee van die Torah, die Vav konneksie, die Mosheh Vav konneksie:  Mem Shin met die Hei want die Shin poort gaan na die Shin vuur Sephiroth.  Die vier binne letters vir die 4 Sephiroth is Aleph, Tav, Mem, Shin; die drie Moeder letters, drie vroulike, plus Tav.

But the Supreme Himself, higher reality came down Mount Sinai and lower reality in turn ascended.  Mem Shin with Hei, Mosheh approached the cloud, the union of higher reality, the upper Yud, with the lower reality, the lower Yud, by means of the connecting Vav of Torah.  This is the ultimate secret of the letter Aleph.

Hier word ‘n baie groot geheim geopenbaar, luister mooi Maatjies.  Die  Vav of Torah is die geheim: die Mem Shin met Hei Vav of Torah.  Die Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade Vav of Torah.  Storetjie het reeds die ander Vav liggaam benadering van die liggaamsdele gebring, maar hierdie is nou nog ‘n benadering. Elkeen vandie ses letters moet nog in diepte met hierdie benadering bestudeer word.  Die Mem, Mosheh wat die berg op is, maar die Nun, Yahoshua was in hom met hom.  Die volledige Samech Shekinah (15×4=60) was in hom, met hom.

Hier volg nog ‘n aanhaling om te toom dat die tyd van die verwydering van die melaatsheid van Mirriam, die verwydering van die counterfeiting spirit, die impure spirit, die vormgodsdienste se heilige gees wat sonder die supreme will, sonder die Torah en mitzvot funksioneer, nou sal begin plaasvind.

The Lower Waters Mem(40) cry out: We want to be close to the Supreme just as the Higher Waters Mem(40) are close to him.  This will come to be only in the time of Universal redemption, when I shall make the impure Spirit pass away from earth.  

Net nadat Mirriyahm van haar melaatsheid geneesis, is die verspieders ingestuur in die Beloofde Land. Yahoshua en Caleb is die enigste twee wat kans sien vir die groot onbekende wat voorlȇ.  Die invloed van die vals vormgodsdienste se sogenaamde Heilige Gees is nog heeltemal te sterk.  Die Aaron priesterskappe maak glad nie melding van die feit dat daar ‘n vals sogenaamde Heilige Gees bestaan nie en dat daar eers ‘n passing away from the earth of the impure spirit moet plaasvind nie.

The Vav in the middle of the Aleph is that power which initially differentiates between, but ultimately connects these two states. The letter Vav represents the force of Torah and Mitzvot.

Let baie mooi op, Vav verteenwoordig die stukrag:  By commitment to serve the Supreme through Torah and Mitzvot, one achieves emotional balance and ultimately becomes able to unite the seemingly antithetical states of feeling close to, simultaneously far from the Supreme.  The inherent delight of learning the wisdom of the Supreme’s Torah, links one to the higher Water of Joy, while the sincere submission to accept the yoke of Heaven in the performance of the Supreme’s mitzvot, links him to the lower Water of bitternis.  The ideal balance and simultaneous experience of joy and bitterness is expressed in the Zohar as: Crying is enwedged in my heart, while joy is enwedged on the other side.

Dit is die gelyktydige twee funksies in die boonste Yud of Waters of reality en terselfdertyd die funksies in die onderste Yud of waters of reality, wat die vormgodsdienste heeltemal verwar.  Die godsdienste wat net Hemel toe wil gaan, net die joy van die boonste waters wil geniet en nie die dienskneg Mosheh in die onderste waters wil wees nie.  Dit is ‘n ewige Chet run and return.  Dit is ‘n ewige Gimel ryke wat die nuwe Yud vir die arme Dalet gee om Hei te word.  Dit is ewige Beit skeppinge en ewige Aleph Ayin skeppinge.  Dit is ewig are and are will be.  Mosheh Mem Shin Hei spreek mond tot mond Phei en is Tzade, maar hy is die nederigste dienskeg ook.  Hy doen Torah en hy doen Mitzvot.  Dit is wat elkeen moet word; dit is die ware prent.  Mem Shin Hei trou ook met die Kusitiese vrou, dus die Aardse Nephesh vlak siel; die Moeder Aarde Nephesh vlak siel waarin die Ruach nog ingeblaas moet word.

 

Die self righteousness van die Aaron vals Heilige Gees vormgodsdiens geredde self geheiligde Christen, kan nie die nederige optrede van die ware Vav, die ware Mem Shin Hei, Vav  verstaan nie.  Die mees nederige Vav op Aarde, maar die enigste Vav wat Yud tot Yud, mond tot mond praat.  Die ware Tzade wat nie die Kuph gryp en as Melek optree nie.  Nee, die koningskap pla hom nie; hy dien net as ‘n Tzade, ‘n reverdige dienskneg.  Hier is nou ‘n pragtige voorbeeld van die are and are will be.  Daar is nou die voltooide Vav wat nou begin om in die volledige spektrum te funksioneer: boonste realiteit met Torah, onderste realiteit met Mitzvot, and are.  Dan die nuwe begin met die Kusietiese vrou, die Aardse Nephesh are.  En dan die will be, die nuwe volledige geheel.  Die will be nuwe Echad 13 + Yehchidah 37= 50, die ware Amet Aleph Mem Tav.

Kom Storetjie storie nou oor die begrip bekend as emosie wat betrokke is by die balans.  Begrippe soos balans en regverdigheid word afgeskeep met die vormgodsdiendste se eksklusiewe beklemtoning van liefde en geloof alleen.  Wat is die belangrike begrip bekend as emosie?

By commitment to serve the Supreme, through Torah (Boonste Yud) and Mitzvot (onderste Yud), one achieve emotional balance. (Daarmee saam ook die sin vir regverdigheid tussen die crying on the one side and the joy on the other side; die Boom van die Lewe manier om kennis, Daat op te doen.  The power to enwedge is the power of Daat knowledge.  This is the secret of the letter Vav that is between the two Yuds of the Aleph; the power acquired through commitment to Torah.  Yud above and Mitzvot Yud below. 

Die emosie wat met Venus gekoppel is, verdwyn saam met Venus. Gedurende die Small Face en Vast Face ondervindinge, vind daar emosionele verskuiwings plaas. Tussen die Personality en Individuality verskuiwings, vind daar emosionele verskuiwings plaas.  Daar is net die twee verspieders wat die emosionele verskuiwings kan hanteer; die Yahoshua en die Caleb.  Die ander tien sal eers met die Universal Redemption die emosionele veranderinge kan hanteer.  Ook gepaard met die emosionele betrokkenheid, is die Yahoshua tipe emosionele reaksie, beskryf as die hantering van die Lig van die Supreme wat beskryf word as immanent Light filling all worlds which reveal itself to each individual or Vav according to his capability to comprehend; thus from the lower Yud.

Dan is daar die Caleb verspieder wat emosioneel die boonste Yud se transendent light which encompasses all reality kan hanteer. Dit is die emosionele twee wat voor the world to come, voor die finale tyd, bereid is om te gaan.  Maar die 10 ander is nie gereed nie.  Die Yahshua immanent laer Yud lig is die vlak 4 Chayah Echad Shemah siel lig wat die beperkte emosionele eers tevrede maak, maar dan begin sy soeke ook na die Caleb vlak, die vyfde siel vlak, die Yechidah vlak, die alomvattende lig, die Yechidah 37 vlak.  Dus saam met die Echad 13, eindig albei Yahshua en Caleb uiteindelik saam op dieselfde emosionele vlak; clinging to the transcendent light.

16

RUN AND RETURN

Die jaarlikse Pesach kom nader. Die een Nuwejaar, of een begin kom nader, die volledige siklus is dan weer voltooi. Die nuutste siklus van een jaar kruis die vorige jaar se ooreenstemmende punt in die op spiraal op ‘n hoër vlak.  Daar vind dus groei plaas, die ewige ewolusie van lewe.  Lewe as die Nephesh lewe, die basiese natuur lewe.  Die lewe is in die bloed; suurstof is in die hemoglobien in die bloed.  Die Nephesh lewe bewussyn, die Nephesh lewe emosionele vlak spreek tot die lewe in die bloed van die een jaar oud ram.  Die Nephesh lewe wat een jaar siklus voltooi het, se bloed, se lewens ondervinding, se lewens emosie, kan nou vervang word met ‘n hoër vlak lewe.  Toe word daar die Ruach in die Adam se neus, se longe, se rooibloedselle in sy bloed, geblaas.  So nou kan die Adam lewe in die bloed bewussyn as small Face, die emosionele hanteer.

Dus word die een jaar oud ram se bloedbeussyn van lewe, se emosionele ontwikkeling van lewe, nou geoffer om die Nephesh plus Ruach Adam lewensbloed, lewensbewussyn te bekom sodoende die Nephesh en Ruach se emosionele lewensbewussyn te kan bekom.  Nou volg nog ‘n jaar, nog ‘n volle spiraal siklus.  Nou moet die Nephesh en Ruach Adam geoffer word om die nuwe vlak bloed lewe bewussyn, die nuwe emosionele lewe bewussyn, te mag bekom; dus die Neshamah vlak lewe bloed, emosionele vlak te mag bekom.  So volg die een hoeër Pesach offer jaar na jaar.  Die Chayah, Echad 13 run and return Small Face Pesach lam word geoffer op Pesach vir die Yechidah 37 Vast Face lewe in die bloed bewussyn; sodoende die emosionele vlak  te kan hanteer.  Die offer vind steeds jaarliks plaas in die are and are will be infinite time soos volg:

Cosmic Doctine:  The fifth death is the death of the personality.  The personality, being withdrawn from the body, yet continues to life and to function as a personality and the man is in no wise changed and still answers to the name he bore in the flesh.  In the lower hells he burns with desire until the possibilities of desire are burned out; desire then remains only as an abstract idea and is part of the individuality.  He then dies to the lower desires but continues to life in the higher desires.  These in their turn he learns to be finite and mortal.  He finds them to constitute barriers between himself and his Father whose Face he would behold, and he desire to escape from them.  He would no longer love with the personal love which love a person, but the higher manifestation  of love which itself is love and love no person or thing , but is a state of consciousness in which all is embraced.

Kom die Benyamin Wolf verskeur nou ook die prooi wat Storetjie self nog onlangs nie kon raaksien nie.  Storetjie het gesien dat daar eers die een jaar, een siklus ram offer was met die Nephesh bewussyn en emosie.  Storetjie het toe later beleef hoe dat die ware Yahshua die ram lam met Nephesh bewussyn en emosie, presies vervang het op dieselfde Pesach as die Pesach lam.  Maar wat gebeur toe?  Dieselfde wat hier in Cosmic Doctrine so fantasties beskryf word!  Die Yahshua offer het Storetjie as Personality nou vry gemaak van sy liggaam,  maar Storetjie leef en reageer nogsteeds op die naam van die liggaam  en nou in the hells brand sy begeertes hom totaal uit.  Wat is die rede?  Die rede is die groot leuen wat vertel word deur die Christen godsdiens dat die Pesach lam 2000 jaar klaar geoffer is en daar nie weer Pesach lammers is nie.  So nou is daar nie meer die jaarlikse een kwantum op Pesach lam wat die vorige Pesach lam vervang nie.  Die 2000 jaar terug lam het die skaap lam vervang, maar wat het nou die Yahshua lam vervang?  Waar is die Kaleb lam?  Waar is die individuality lam wat die personality lam moet vervang?  Die volgende Pesach offer wat die withdrawn personality wat nog op sy ou naam reageer omdat hy nie weet nie, nou moet wakker skud?  Die Christendom moet wakkerskud uit die finite and mortal gekheid van mag en kernbomme en bedrog, waarmee hulle hulle uitbrand?  So vanjaar se Pesach lam moet die lam wees wat die emosie en bewussyn bring van:  He then seeks freedom from the lesser love, and with this desire for escape from that which is good, though finite in order to realise the good that is infinite, causes the fifth death and he is born into individuality, to later return – to Chet run and return.  Asemhaling.

So die jaarlikse Pesach offer het te doen met die vorige jaar siklus se emosionele groei, geestelike groei.  Lewens groei, maar dit is in siklus kwantums vasgevang.  So die vorige kwantum moet geoffer word om die volgende kwantum te mag word.  Dit is die jaarlikse Pesach offer.

Die dood van die Pesach offer die aand met die aanbreek van die eerste Shabbat van die sewe Jaarshabatte, lei die sewe groeiende emosionele begrippe van die begrip ‘dood’ in; die dood begrip is nie wat gevrees moet word nie, maar is die begrip:

‘…did you but live, all experience would pass through consciousness and leave but little impression after the first few pictures has filled all available space.  All would be concrete unrelated, unsynthesized, but in the meditation which is death, the abstract essence of life is extracted and instead of a million concrete images there is the abstract concept.  It is death alone which enables you to utilize experience.  Learn to trust death.  Learn to love death, learn to count upon death in your scheme of things…(jou Pesach ete elke jaar met Pesach) and regularly perform the exercise of visualizing yourself as dead and conceiving how you then shall be, for thus you will learn to build the bridge between life and death so that it shall be trodden with increasing ease.  (Die ongesuurde Pesach brode  begrippe elke jaar).

Storetjie uit die Ou Man se mond en Benyamin wat die porsies op die Pesach Tafel sit, se hart jubel van geluk en vreugde as die nageslag en die nageslag van die nageslag, die porsies kan verteer en geniet. Dit beteken vreugdevolle Pesach etes!

18

 HOE MOOI IS JOU TENTE

 Num. 24:3 – 9 het na my toe gekom.

 “How beautiful are your tents, Jacob,
your dwelling places, Israel!

“Like valleys they spread out,
like gardens beside a river,
like aloes planted by the Lord,
like cedars beside the waters.
Water will flow from their buckets;
their seed will have abundant water.

“Their king will be greater than Agag;
their kingdom will be exalted.

“God brought them out of Egypt;
they have the strength of a wild ox.
They devour hostile nations
and break their bones in pieces;
with their arrows they pierce them.
Like a lion they crouch and lie down,
like a lioness—who dares to rouse them?

“May those who bless you be blessed
and those who curse you be cursed!”

10 Feb. 2015:   Mosheh en Balaam kan gesien word as die twee oë van die letter Ayin(70).  Die Ayin binne in die Aleph; die 7+0=70, maar 7×0=0.  Beide Mosheh en Balaam is Manne van Ayin, able bodied men met die oop oog, Ayin wat kan sien.  Wat sien hulle?  Hulle sien wat gebeur tussen 0 en 1 en tussen 1 en 1 en tussen 1 en 0.  Hulle kan die Boom van die Lewe, die Daat of kennis opgedoen volgens die lewe roete van die Boom van die Lewe sien.  Wat is die roete?  Dit is die 1 tot 9 roete wat weggesteek is agter die (1+0=10) of Yud (10) roete.  Die Yud(10) wat uit die verwagtende Tet(9) gebore word.  Kom dat Storetjie verduidelik…

Daar kan net van 1 tot 9  getel word; 10 is nie ‘n nuwe getal nie, 10 is ‘n voltooide 1 tot 9 wat nou een 0 of ‘space’ of paralelle dimensie aangeskuif het.  So die getal 10 toon eintlik ‘n groot geheim aan: 10 toon dat daar weggesteek, nou ‘n hele 1 tot 9 lewensproses gebeur het vanaf 1 tot by 9 wat nou as n 0 langs ‘n 1 gesit is, dus 10.  Maar voor daar 1 is, is daar 0.  So eintlik is daar die abstrakte telling of Boself tellingvvan 0 1 0 1 0 1.  Ja Maatjies, lyk dit nie bekend nie?  Dit is die sogenaamde rekenaar taal.   Non manifest is 0 en manifest is 1.   Tussen non manifest se 0 en manifest se 1 is daar die weggesteekte geheime 1 tot 9.  Die syfers is ook letters: Aleph(1) tot Tet(9).

 

17

7 MAALTYE/ 7 DODE

Daar is sewe jaar Shabatte, daar is sewe sogenaamde dode of Pesach offers.  Sewe hoof geleenthede waar die konkrete selfoon se prentjies vol is en die dood van die konkrete vol prentjie selfoon se boodskap nou gestuur moet word.  Die konkrete volgelaaide boodskap moet nou geoffer word, gestuur word, doodgaan, sodat daar ‘n abstrakte prent aan die anderkant by die ontvanger kant kan vorm.  Die abstrakte prent is groter as die konkrete woorde boodskap.  Die konkrete evil boodskap die kant word die abstrakte live prent anderkant.  Dit is die jaarlikse Pesach offer.  Die jaar, die een siklus, die Samech(60) abstrakte voltooide siklus wil nou die Mem konkrete prentjies vir die jaar ontvang, sodat die konkrete weer leeg is vir nog ‘n jaar se nuwe prentjie boodskap wat dan met Pesach weer abstrak gemaak word. Maar die proses groei:  Pesach een, dood een, evil een, na live een konkreet een na abstrak een.   When two lines of movement intersect, a vortex is set up.  These two lines of movement then cease to exist (gaan dood een kant, evil konkreet) and become a centre of stability atom (geboorte aan ander kant live abstrak.)  So is daar sewe sulke groeiende lewes; groeinde emosionele Pesach etes.  Hier volg hulle sewe se opsommings:

1) Neutralisation of two movements.

2) The transmutation of force from one plane to the plane below. Let mooi op na die groot geheim ‘below’.  Run and then later return. Eers af. 

3) The death of the individualized consciousness and abstraction of the obsolete essence of life in meditation.  Thus death ‘evil’ is the souls meditation and ‘live’ is the study. Daarom is lewe en dood deel van lewe.  Dag en nag is deel van dag; daar is net een supreme. 

4) The linking or teaching death, of Pesach – hier is die koppeling.

Dalet is ook vier werd en die vierde letter.  Wanneer Dalet die Yud ontvang vanaf Gimel, gaan Dalet dood en word Hei gebore.  Die vierde Pesach maal is die onderrig Pesach maal.  Nou is daar die Hei.  Daar is ook die Gimmel(3) plus Hei(5) wat Chet(8) gee, die run en return  Chet is ook Vav(6) plus Zayin(7) dus Echad 13 oftewel Small Face, die Yahshua of die  koppeling.   Daar mag nie by die Pesach ete gestop word nie.

The linking or teaching death (Pesach maal) is an objective on its own plane.

Die vierde is die hoogste van die personality en koppel met die individuality.  Yahoshua koppel met Caleb.  Ook bekend as slaap.  Met slaap is individuality aktief en personality onaktief.  Met hierdie Pesach maal het die planeet 2000 jaar gelede vasgehaak.  Nou het die personality, die Onderself se konkrete selfoon, vol geraak en geen Pesach boodskappies word meer vir die Boself of individuality of abstrakte gestuur nie.  Al wat nou vir 2000 jaar gebeur is dat die Onderself 5 Hei sintuie  gevoed word deur die vals  Mosheh, die Pous, wat kamtig mond tot mond praat.  Net die Echad 13, die Boself vyf siele tot by Yechidah 37 word glad nie met verdere Pesach maaltye gevoed nie.  Die abstrakte ontvang geen konkrete Pesach boodskappe meer nie.

Die vyfde Pesach maal, die vyfde dood van die konkrete en geboorte van die abstrakte death of the personality and all of its desires. Hierdie Pesach maal neem een nou na die realm van Vast Face, Face to Face with the Father.  Dus die Yechidah 37 een met Vast Face.

Maar nou volg nog ‘n groot geheim:  Dit is nog nie die laaste Pesach maal nie, nee glad nie.  Yechidah 37 is nie die volledige ware Amet Aleph Mem Tav nie, nee.  Nun(50) wat opgemaak is met  Echad 13 plus Yechidah 37 gee 50, die ware Amet Aleph Mem Tav, waarheid.  Die waarheid dat Aleph is Tav soos weggesteek in die Mem(40).  Na ‘n tydperk voor die aangesig van die Vader …but with the waking of desire (begeerte is ook n gawe) come again the dream and with the dream come the recall into matter.  Uit die abstrakte weer terug na die konkrete want Tav, die einde is Aleph die begin.  Amet Aleph is Tav in Mem.   The spirit beholding the Face of his Father, until consciousness is weary with its brightness, closes its eyes and sleep, and sleeping it dreams of its unfulfilled desires and so it is born again.

Sien nou die lang, groot en mooi pad wat die ware born again siel van die sewe Pesach etes beleef, teenoor die Jesus born again kortpad van die Christen Kerk wat by die vierde Pesach maal gestop het.  …for upon the plane of desire, a state of consciousnesses is a place and as we desire, so are we reborn, thus each man makes its own karma.

Die Reënboog Verbond verseker dat die Mem bo en die Mem onder, die water bo en die water onder, die Yud bo en die Yud onder, nooit weer teen mekaar gebring sal word nie en dus die koppeling, die Vav, die Adam sal uitwis nie.  Die koppeling, die Vav, die Adam, sal altyd bly bestaan volgens die reënboog verbond.  So die Mem(40) moeder letter, die Aleph moeder letter en die Tav sal altyd daar wees.  So ook die waarheid, die volle waarheid letter, die Shin moeder letter.  Dus die Shin waarheid, die Shin Amet Aleph Tav met Mem.  Met die Shin – Shin is ook vuur.  Dus die vuur Shin waarheid Amet Aleph Mem Tav doop moet nou volg; die doop met vuur.  Die begin Aleph en einde Tav se Sodom en Gemorrah doop met Shin vuur Tav wanneer Abraham en Sarah se begin Aleph laat gebeur;  are and are will be.

Die sesde en sewende Pesach maaltye. Die sesde en sewende dode. Die sesde en sewende is die  sesde Vav en sewende Zayin of Chet 13 se run and return van Echad 13.   Small Face wat vanaf Vast Face nou teruggekeer word in die infinite ronde tyd: are and are will be. Die begeerte om altyd te will be are and are…  Daar bestaan nie evil dood nie, maar net evil live. Are and are will be are and are will be and are and are will be…

Die sesde Pesach maal. Die sesde Pesach offer, die sesde dood trance; the body sleeps but the soul is awake.   Die sesde Pesach offer maal en die sewende Pesach offer maal moet geëet en beskou word soos die huwelik tussen die Vav(6) en Zayin(7); apart, maar ook saam as Chet(8) en ook as Chet 13 Echad van Small Face.  Ook as die ses dae skeppings proses van dit is aand en more en dag, plus die sewende dag wat die voltooing inisiasie proses vorm.  Die verkorte proses van Yechidah.

Die sewende dood of Pesach offer is: Initiation consciousness withdrawn from the personality and made one with the individuality. (Dus dieselfde as Trance).  The body sleeps, but the soul is awake.  Die sesde dood of Pesach offer verskuil agter die twee Pesach offer maaltye.  In Pesach offer maal ses en Pesach offer maal sewe vind ons die pragtigste groot en mooi geheime.

Die heilige en rein begeerte van Gimmel wat uit Bet gebore is en wil afkom om haar Yud vir Dalet(4) te gee, word pragtig beskerm teen die verkeerde elemente.   Die verkeerde elemente omdat hulle verkeerd is, nou die mooi en heilige optrede beskryf as ‘in sonde ontvang en gebore’ deur die verkeerde elemente.  Kom Storetjie beskryf wie hulle is.  Die vyfde Pesach offer maal of dood, beskryf pragtig die verhaal van Gimel na Dalet:

But with the waking of desire come again the dreams, and with the dreams come the recall into matter.

Let nou baie mooi op die heilige begrippe: dreams, desire, matter.  Daar is geen sonde betrokke of iets verkeerd met die begrippe nie maar moet hanteer word deur ‘n skoon, onskuldige bewussyn: Consciousness.  Maar nou met die sesde Pesach offer maal, die sesde dood word die verkeerde elemente beskryf.  Die gemengde saad, die psychic consciousness.  Wie is die elemente en wat doen hulle?  Die slegte elemente, die gemende saad, die psychic consciousness besoedel die rein en onskuldige materiële, die maagdelike Dalet(4) wat nou wag vir die rein, ware bevrugting van die ware rein bewussyn wat nou terugkeer vanuit ‘the Father’s consciousness.  Daarom gebeur die fantastiese mooi optrede van die Supreme.  Die psychic consciousness word uitgehaal uit die onskuldige rein Dalet uit; die Shin vuur maak skoon sodat die rein Dalet beskerm bly.  Luister mooi na die sesde Pesach offer:

The psychic consciousness is focused by the instincts and passions with matter as background, this psychic consciousness is then transferred to the etheric matter which is withdrawn from the dense vehicle (die suiwer onskuldige Dalet) in order that the false psychic with matter background, may not act as the vehicle of passionate desire for the consciousness that is coming from the Face of his father. 

Die Gimel wat kom om die ware onbesoedelde Dalet te bevrug nie.  So waar land die psychic consciousness, die verkeerde elemente?

They are then seen as manifestations of the lower magic, black magic dangerous and evil in all its forms degrading to the personality because its life is lived in relation to matter and not spirit.

Hierdie is die waarteen die boek net voor die Openbaring van Yochanan waarsku: gevaarlike elemente wat spot met wat heilig is omdat hulle nie weet wat rein en heilig is nie.  Die wat varkvleis eet.  Die wat die sewende Pesach offer maal sien as…

Those who desire the things of the five senses and the pride of this life, use the words ‘living dead’ to explain according to them, the most terrible fate that can befall man.  But those with knowledge Daat, know that the living death means the freedom of the Ruach brought through the seven planes of matter. 

Is dit nie pragtig nie?  Die onskuldige rein maagd Dalet word so mooi beskerm.  Die begeerte van die pragtige ryk prins Gimel wat galop op sy wit hings om haar naakte skoonheid in te drink en haar met sy reine opregte begeerte te bevrug.  Pragtig!

Daar is sewe Planes. Daar is sewe dae in ‘n week, daar is sewe jaarshabatte, daar is sewe maal sewe shabatte in ‘n shavuot   Daar is sewe lae in die Vav liggaam se vel.  Die sewe Plane skepping in die nege tye het sy eie unieke ritme binne ritmes.  Die sewe en nege is ook die einde en begin in mekaar verskuil.  Hulle is nie die letterlike konkrete beginne of eindes nie, maar die abstrakte samevattende prent van die siklus se konkrete wat vol raak; elke siklus van sewe en nege.  Daarom is (7×9=63) wat nou 6×3=18 is, dus 9 Onderself konkrete en 9 Boself abstrakte; (6+3=9), die Tet(9) verwagtende konkrete Onderself wat nou in die abstrakte Boself geboorte moet gee: die Pesach offer maaltyd.  Die Tet(9) konkrete Onderself bewussyn offer homself sodat die nuwe abstrakte Boself gebore kan raak.  Daar is so baie benaderinge waarmee Storetjie die geheime binne geheime kan openbaar.  Met Shavuot gaan Mosheh drie keer die vortex binne.  Die 40 dae van die Mem(40) water.  Yud is Mem in die Atbash.  Die korrekte Torah sal nou deur die nuwe Mem tot Tzade liggaam gebring word.

18

 HOE MOOI IS JOU TENTE

 Num. 24:3 – 9 het na my toe gekom.

 “How beautiful are your tents, Jacob,
your dwelling places, Israel!

“Like valleys they spread out,
like gardens beside a river,
like aloes planted by the Lord,
like cedars beside the waters.
Water will flow from their buckets;
their seed will have abundant water.

“Their king will be greater than Agag;
their kingdom will be exalted.

“God brought them out of Egypt;
they have the strength of a wild ox.
They devour hostile nations
and break their bones in pieces;
with their arrows they pierce them.
Like a lion they crouch and lie down,
like a lioness—who dares to rouse them?

“May those who bless you be blessed
and those who curse you be cursed!”

index10 Feb. 2015:   Mosheh en Balaam kan gesien word as die twee oë van die letter Ayin(70).  Die Ayin binne in die Aleph; die 7+0=70, maar 7×0=0.  Beide Mosheh en Balaam is Manne van Ayin, able bodied men met die oop oog, Ayin wat kan sien.  Wat sien hulle?  Hulle sien wat gebeur tussen 0 en 1 en tussen 1 en 1 en tussen 1 en 0.  Hulle kan die Boom van die Lewe, die Daat of kennis opgedoen volgens die lewe roete van die Boom van die Lewe sien.  Wat is die roete?  Dit is die 1 tot 9 roete wat weggesteek is agter die (1+0=10) of Yud (10) roete.  Die Yud(10) wat uit die verwagtende Tet(9) gebore word.  Kom dat Storetjie verduidelik…

stock-vector-hebrew-font-the-hebrew-language-the-letter-tet-vector-illustration-on-isolated-background-366851384Daar kan net van 1 tot 9  getel word; 10 is nie ‘n nuwe getal nie, 10 is ‘n voltooide 1 tot 9 wat nou een 0 of ‘space’ of paralelle dimensie aangeskuif het.  So die getal 10 toon eintlik ‘n groot geheim aan: 10 toon dat daar weggesteek, nou ‘n hele 1 tot 9 lewensproses gebeur het vanaf 1 tot by 9 wat nou as n 0 langs ‘n 1 gesit is, dus 10.  Maar voor daar 1 is, is daar 0.  So eintlik is daar die abstrakte telling of Boself tellingvvan 0 1 0 1 0 1.  Ja Maatjies, lyk dit nie bekend nie?  Dit is die sogenaamde rekenaar taal.   Non manifest is 0 en manifest is 1.   Tussen non manifest se 0 en manifest se 1 is daar die weggesteekte geheime 1 tot 9.  Die syfers is ook letters: Aleph(1) tot Tet(9).

01alefNou raak dinge lewendig.  Beide twee oë van Ayin(70) sien die geheim tussen die 0 en die 1, en die 1 en die 0 se 1 tot 9  stappe.  Die geheime stappe word ook die Yisrael program genoem.  Die Vav tussen  die Yud bo en die Yud onder van die letter Aleph met die Ayin ingeskryf, of Aleph of Unity genoem.  Die volk van die Aleph of Unity.  Die  Yechidah 37 en die Echad 13, die ware Mashiach 50 volk van (37+13 =50).  Die  7  vlakke en 9 telling Program volgens die Boom van die Lewe, die Torah program volgens die volledige nuwe voltooide Mosheh, Mem, Nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade Vav(6) liggaam in die 1 tot 9 program wat neem vanaf 01 tot 10, maal 3 keer, dus 10 10 10 of ook 1000 of Shlomo 1000 of Aleph(1000) of Mem(40), Mem(40), Mem(40).  Want Tav(400) skenk een 0, vir  Dalet(4) wat nou ook 40 word.

Daar is 7 Planes en die 9 Sye met 9 Hoeke ring wat in die 7de Plane vorm.  Maar let nou  baie mooi  op  Daar is  ook die 7 sye met 7 hoeke struktuur wat op die  vyfde Plane van die middelpunt af vorm.  Daar bestaan ook die struktuur met ses van 6 sye en 6 hoeke strukture om ‘n sewende 6 sye en 6 hoeke struktuur in die middel, die nukleus atoom te vorm.  Nou is daar dus verskillende tipes sewes waaraan daar aandag gegee moet word.  Hoekom?  Want die sewe is die Shabbat שבו Shin Bet Tav, die 702.   Daar is groot geheime hier verskuil, wat die 7 of Shabbat 702 baie interessant maak.  Daar is die 9 sye struktuur op die 7de Plane.  Daar is die 7 sye struktuur op die vyfde plane van die middel af. Daar is die 7 by 6 hoek en 6 sye stuktuur.  So die 7 het net soos die 9 geheime wat ontdek moet word.  In die konkrete is 7×7=49 en 9×9=81.  Wat is dit in die abstrakte, wat vorm dit saam?  Dit is alles vrae waarop ons antwoorde moet kry in die toekoms.  Dit toon dat net soos een tot nege die Daat kennis tussen nul en een verskaf, daar ook verkryging van Daat kennis plaasvind tussen die  sewe tot sewe van die verskillende sewes.  Daar is byvoorbeeld die Shabbat shalom en die shalom Shabbat, daar is die sewende Plane en daar is die vyfde Plane sewe sye en hoeke struktuur.  Die syfer nul 0 en die syfer sewe 7 het baie in gemeen.

Ai die ogies wat so verskillend sien! Ek sien digterlik: ‘Hoe mooi is jou tente o Yisrael’ en jy sien computer taal met wȇrelde tussen 0 en 1..!

20

ONDERSELF/BOSELF BRODE

Die 7 of Shabbat is die middel spasie, of 0 spasie of kern spasie van die 6 ringe wat seskantig is om die sewende middel seskantige spasie.  Die struktuur is op die vyfde plane, dus die Hei(5) plane, dus die Abraham en Sarah plane of Program.  Die sewende plane weer het die 9 sye met 9 hoeke sirkel om die 0 middelpunt; dus die 1 tot 9 sirkel om die 0 middelpunt.  So die ware infinite time, of ronde tyd van are and are will be het nie ‘n begin of einde nie, maar is rond, draai om ‘n middelpunt en spiraal op.  Daar is die are punt in die onder-spiraal of Onderself spiraal, of konkrete spiraal; die Personality spiraal, wat aangedui word dat die middelpunt die 7 of Shabat is, die 7×7 Shabatte is.  Dan is daar die and are punt reg bokant die are punt in die op spiraal, wat om die 0 punt draai; die Boself spiraal, die abstrakte spiraal, die indidvidualiteit spiraal wat in plane 7 draai.  Die twee die Onderself are en die Boself and are se gesamentlike doel is will be.  Wat maar weer are and are is in die infinite time.

007Daar is wel ‘n verskuilde verskil soos ontdek word deur die heilige 7 Jaarshabatte se gedenk en doen.  Daar is die twee Nuwejare die twee spieëlbeeld Nuwejare in een jaar.  Daar is die Pesach Nuwejaar en die spieëlbeeld, trompettedag Nuwejaar 6 maande later.  Dus die onderste Yud of Mem Onderself Nuwejaar of die are punt en die reg teenoorstaande in die op-spiraal Boself Nuwejaar, of Trompette dag; die and are punt.  Albei lei na die will be toe in die in-fintite ronde tyd.

Daar is dan die Onderself, die are se dag 10 wat die Yud geboorte is, wat die uitsoek van die lam is.  Daar is die Boself se and are se 10de dag wat die Yom Kippur dag is.  Daar is die Onderself se dag – aand 14, dag 15 wat die slagoffer van die een spiraal, een jaar, offer met ongesuurde brode is.  Die dag 14, letter Nun en dag 15 letter Samech; die eerste dag van die 7 dae van ongesuurde brode.  Maar terselfdertyd een spiraal op regteenoorstaande punt, op dieselfde punt in die Boself spiraal, ook die dag 15 Samech, die eerste dag van die Sukah.

Nou weer in die Onderself spiraal, die 7de dag van die week van ongesuurde brode, die 21ste dag vanaf dag 1 of die are punt, die dag 21 of letter 21, die letter Shin.  Maar in die Boself spiraal is daar nou iets by; die will be is by.  Die dag 8 is by, die dae van Sukah is een dag meer; die dag 22, die letter Tav, letter 22 is by.  Dag 8 is letter Chet 8; run and return.  Die Onderself spiraal se 7×7=49 kry nou die 1 by van die 1 dag meer van die Boself spiraal en word nou (49+1=50).  Dit is dus net die ronde in-finite time met Onder- en Boself gelyktydig wat die ware 50 Shavuot dag 50 gee.  Dit is net Onderself Echad 13 + Boself Yechidah 37 = 50 wat die ware Nun 50 op die ware Shavuot gee. Die volledige Samech(60) Shekinah lewe; die 5×12=60 lewe vir 12 stamme van die Abraham, Hei(5) Program.

downloadDie letter Shin met 4 bene en die letter Bet met vier bene, die letters 23 en 24, is die Skepping beskryf as Adam man en vrou is hy. Let wel hy; net een persoon, Yechidah, net een Yechidah 37.  Dan word die ribbebeen uitgehaal en dan word die Adam beskryf as man en vrou is hulle; let wel hulle.  Die ribbebeen, die vierde been van die Bet word nou die Gimmel met die Yud op die voet. Die Zayin vroulike met die Yud op die voet; die vierbeen Shin word weer die driebeen Shin

20

THE PLANETARY BEING

Die 22 letters bestaan uit 11 Onderself of Personality letters en 11 Boself of Individuality letters. Die 11 Onderself letters is vanaf Aleph tot Caf en die 11 Boself letters is vanaf Lamed tot Tav.  Die Onderself 11 letters bevat die Yud(10)+Hei(5)+Vav(6)+ Hei(5)= 26. Echad =13 en 2×13=26.  Wanneer die Onderself 26 nou die Boself 11 letters bykry, gee dit 26+11=37 en dus Yechidah 37.  Dit toon dat in die Infinite time, die ronde tyd, die are 13 and are 13 will be 11 die totaal nou 37 is. Die volledige 3×7=21 mondige nuwe Adam Kadmon wat bestaan uit die 3+7=10 volledige nuwe 10 Sephiroth samestelling; die Bo en Onderself eenheid.   Die Mem, nun, Samech, Ayin, Phei, Tzade, die 6 Letters of sogenaamde Mosheh liggaam. Die liggaam wat nou opgebou moet word, is die sogenaamde Boself liggaam of Overself body.  Die man van Ayin met die Ayin twee oë waarvan een oog die digterlike tente van Yisrael sien en die ander oog die wȇrelde tussen een en nul sien.  Die Aleph letter, die are letter van die Aleph tot Caf se 11 letters, vorm die Aleph skeppinge.   Die Lamed letter, die and are letter van die Lamed tot Tav tweede reeks van 11 letters, vorm die Merkavah skeppinge.  Hierdie are and are will be word dan die nuwe Adam Kadmon skeppinge wat weer die are and are skeppinge is.  Eers man en vrou is hy dan man en vrou is hulle.  Die infinite ronde tyd met geen verlede of einde of begin nie, maar net are Onderself and are Boself will be Adam Kadmon vir infinite time – geen dood nie.

Storetjie bring nog ‘n benadering. Onthou steeds, Storetjie is maar net training of the mind.  Die ronde op-spiraal tyd, beskryf as are and are will be kan ook so beskryf word.  Storie val nou in die ronde tyd, die ronde springtou tyd, by will be en beskryf will be as the Plane, or planetary entity.  Die Adam Kadmon entiteit, die will be entiteit.

Cosmic Doctrine p 210:  The plane entity, or planetary entity (or Adam Kadmon, or will be) is the Logoidal idea of the planet or plane as it is to become (will be).   In its spiritual sense (al vyf vlakkeNephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah  dus Echad 13 plus Yechidah 37, dus 50 nuwe Adam Kadmon) at the end of the evolution (maar daar is nie n einde nie, maar net die are en die and are soos Storetjie nou gaan verduidelik.  So die are is nou genoem die Plane or Planetary Being).  Plane or planetary being as it were a vast elemental composed of the consciousness of which each one of its children, the children being all the lives upon the plane or planet or earth humans, beasts, birds, reptiles, fish, insects, etc.  Lewe in al sy vorme in the Great Elemental.  Die konkrete Onderself, die are, die stukkies, die Planetary Being.  All these are, or should be one (Echad 13) and are one (nog ‘n Echad) in their relationship to each other.  Dus 2×13=26 Yud Hei Vav Hei.

Sien nou die geheim van jy moet Hashem liefhȇ met jou hele hart, verstand en siel; dus een Echad 13, dan jy moet jou naaste liefhȇ soos jouself; tweede Echad 13.  Dus 2×13=26 Ehyh Aleph Hei Yud Hei – Dus die konkrete Onderself twee Echad liefdes. Nou is daar nog die and are sogenaamde Boself of abstrakte, dus die boog lyne wat die boog Planes van mekaar skei.  Die sewe Planes en die sewe Booglyne, of ook genoem Arch of Boog engele, Archangels.  The Archangelic intelligence of the Planes, (die and are Elohim  Aleph Lamed Hei Yud Mem.  So daar is die are Yud Hei Vav Hei van die Plane spasie, en nou die and are Aleph Lamed Hei Yud Mem van die boog tussen die Planes.  Die Torah stel dit dat hy wat weet dat Aleph Lamed Hei Yud Mem of and are of Plane Intelligence Yud Hei Vav Hei of are of Plane Being leef reeds, is reeds will be, is reeds Adam Kadmon, is reeds Plane Entity.  Pragtig!

Die will be Plane Entity nuwe Adam Kadmon, are the plane being (is) and (are) die Plane Archangelic Intelligenge – Yechidah 37 + Echad 13 = 50; ware lewende spieëlbeeld van die Vader, Abba Nartoomid.  Die ware 50 wat die sewende Pesach offermaal geëet het, die sewende sogenaamde dood gesterf het, die inisiasie deurgegaan het.  Dus beskryf word as een wat sy bewusssyn ontrek het vanuit die Personality en nou een geword het met die Individuality en dus beskryf word as: an initiate is a dead man who manipulates his body that he may thereby serve those who cannot otherwise be approached.

Daar is altyd 36 sulke persoonlikhede op ‘n planeet to serve those who cannot otherwise be approached.  Die Tzade, die regverdige diensknegte wat stilletjies dien, wat deur die energie vloeilyne werksaam is, wat die nuwe siele wat nou inkom, bystaan met die will be tyd, wat maar eintlik are en and are tyd ook is. In die ronde op spiraal infinite time met geen verlede met geen dood, moet die Logoidal idea van die planeet waarlik gemanifesteer wees wanneer alle planeet lewensvorme een is op ‘n sekere vlak.  So wanneer die ware nuwe will be Adam Kadmon Mosheh Mem Shin Hei (345) liggaam by die vuur in die bos te staan kom, is die opdrag:  ‘Haal die sandale van jou voete af, want jy heilig die aarde.’  Luister mooi na wat die opdrag behels:

Cosmic Doctrine p 211: All should remember that as developed and developing human beings they have a great debt to earth who is in very truth their mother.  Die Dalet(4) moet nou deur die Mem(40) Mosheh se ontwikkeling tot by Tav(400), toesien dat die een  0  van die Tav(400) aan die Moeder Aarde Dalet(4) gegee word, sodat Dalet(4) ook nou  Dalet ‘40’ of Mem(40) word. Mosheh moet Moeder Aarde seën.

The earth is their parent, they are made of her substance and live upon her substance and all that they do here on earth, all that they discover in science, all that they make in art or industry are also part of her. But she develops less quickly than her children and it is the duty of the children by their development (die Tav 400 development wat 0 vir Dalet moet gee)  to aid her. Therefore, whatsoever you do, let it be not only for your own gain or interest, but also for the gain and keen interest of the Planetary Being. (die totale vorme wat lewe kan aanneem)  The more that you do that is consciously shared with this vast elemental Parent the more will those things prosper not only in her, but in you.  (Opdrag aan Mosheh:  Seën die aarde en die aarde sal jou seën.)  There is no thing on earth, no thought brought through to earth which does not concern the Planetary Being.  However how great or lofty, however unfortunately mean or base, you have a very great responsibility  not only to yourself and to each other (jou naaste) but also to the great group soul of the earth, the great mass, mother of you all.  The more you are in touch with her the more will you earn (verdien nie gratis nie) the privilege of the contact with her guiding intelligence and Archangels. (Die boog engele Elohim Aleph Lamed Hei Yud Mem)  And they will guide you not only in matters immediately (Onderself konkrete) concerning the Earth life, but in using such things to pave the way for the future (die will be) towards the time when the planetary being will become one with the planetary entity…

Die Are word een met die will be, die Echad 13 en die Yechidah 37 word een die 50 ware Emet Aleph Mem Tav, saam met die naaste; die  Echad die intelligensie.  Die Metatron wat Shaddai word; 315 wat 314 word.  Die vroulike Metatron met die Zayin(7) wat die manlike Metatron met die Vav(6) word, dus 315 wat 314 word of Shin(300) Dalet(4) Yud(10) dus 314.

Kyk nou na die groot en pragtige geheim: die Plane of Planetary Entity, die will be, die Adam Kadmon, die nuwe Mosheh Mem(40) + Shin(300) + Hei(5)=345 word nou een met die Planetary Intelligence and are die Archangel Metatron as vroulik, dus met Zayin(7) gee nou 315.  Die Mosheh 345-315=30; die 30 Tzade met Vav(6) liggame of 36 wat altyd op die Plane of planeet is.  Dus die Metatron  Archangel intelligensie 315 wat een word met die 30 Tzade, gee die eenheid van 345 of die nuwe Mem(40)+Shin(300)+Hei(5) = 345 Mosheh liggaam!  Ook 3+4+5=12 stamme liggaam, wat 3x4x5=60 Samech ewig lewe.  Die een Onder en Boself liggaam met die Metatron as Shaddai intelligensie nadat die 315-314=1 geoffer is aan die Onderself 7×7=49 + 1=50  wat die Emet Aleph Mem Tav = 441 ware(50) gee.  Die 4+4+1=9 produk tussen 0 en 1.  Fantasties!

Opgesom dus: die Planetary Entity is die will be Adam Kadmon, die Planetary Being is die are totale vorme van lewe op die planeet. Die Archangel Intelligensie of Planetary Intelligence and are is die liefdevolle versorging gedurende die ewolusie.

As all of you develop through the ages, so do you carry this vast parent and her development along with you. When you stray from the right path, so do you lead her astray and this is a grievous wrong for it holds the degradation of the planetary being (alle lewensvorme).  Be mindfull too, in thinking of the Planitary Being to think also of all other stages of life upon her – birds, beasts, insects, elementals and all forms of live, for to these do you bear relationships.  Be aware of the planetary being as a being of immense age in which each one of you is as it were embedded and through which you draw your earth life.  It could be compared to an enormous beehive with millions of sections each of which holds a small bee making honey. Be aware too, of the Archangelic intelligence as having tremendous protection, love and devotion for each and every creature on earth, because each creature is part of earth and as being able to guide each one of you, either indirectly through the planetary being, (Yahshua tipe) or directly if you have the right approach to him and have earned and maintained the right of direct contact with him (Kaleb tipe). What is said here, however fancifull the expression may appear, is deeply real and worth the intensive consideration.

Dink net aan al die pyn wat die idiote met hulle kern bomme, cluster bomme, fosfor bomme, agent orange bomme, gif bomme, laser bestraling. Kiem bomme, vir die Planetary Being bring.  Die moeder wat haar geheime openbaar het aan enkelinge, se geheime word nou deur idiote teen haar gebruik. Die idiote egos het hulle swart monsters gemaak wat selfsugtig haat, dood, en vernietiging saai.

21

KONKRETE ONDERSELF ABSTRAKTE BOSELF

Die konkrete Onderself bou deur die konkrete daaglikse handelinge die abstrakte Boself.  Die manier, die dryfkrag, die liefde, die ideale, die drome, die kwaliteit, die afgeronde volledigheid van elke konkrete projek deur die konkrete Onderself, in elke faset van die Onderself lewe, waar die Onderself Yud, of Mem of water koud is, bepaal direk watter grootte en tipe abstraskte Boself geskep raak in die Boself abstrakte, die Boself Yud, of Mem, of water wat nat is.  Daarom vind een wat bang is vir die swaarkry van die koue water, die swaarkry van die doen in die konkrete, dat hy of sy maklik koud kry in die konkrete Onderself, maklik koue voete kry met die korrekte en nodige doen in die koue Onderself om ‘n Onderself konkrete projek volledig afgerond, te voltooi.  Dit is eers wanneer die koue volledige afgeronde voltooide konkrete projek daar gestel is, dat daaruit dan die groot abstrakte Boself, Omself verrys soos die Phoenix, die groot gees, die abstrakte permanente een groot wasige beeld van die duisende klein konkrete handelinge.  Die volledige nat water Boself spieëlbeeld wat al die indrukke en kwaliteite van die konkrete koue water Onderself stukkies, in een beeld weergee.  Beeld wat respek en eerbied, en liefde en regverdigheid en begrip en alles wat mooi is in die lewe afdwing.  Hierdie Omself, Boself, individualiteit, kan slegs geskep word indien die koue water konkrete stukkies van die Onderself hulleself gevind het en een gemaak het, Echad 13 gemaak het in die konkrete Onderself Echad 13 en konkrete Boself Echad 13,  wat dan saam die Yud Hei Vav Hei 26 maak.  Dan kan die Yechidah 37 gevorm word, dan kan die ware 50 gevorm word  uit die Echad 13 plus die Yechidah 37 saam te voeg.  Die ware een abstrakte beeld wat deur almal wat dit sien, gerespekteer word.

Al die korrekte konkrete stukkies verdwyn en die een samevattende abstrakte beeld staan daar vir almal om te waardeer en te respekteer.  Die regverdige koning beeld; die Melek Tzedek   abstrakte wat tzedek  konkreet opgetree het in  elke stukkie  konkrete handeling; die are en die and are en die will be

indexDie Ayin, divine providence, die heilige voorsienigheid, die twee oë wat die Boself abstrakte kan sien en die Onderself konkrete kan sien, wat die nat water kan sien en wat die koue water kan sien en plaas in die ewige opspiraal van die lewe, in die..are…and are…will be… tydspiraal.  Daaglikse stukkies van die konkrete lewe in ons pad om te sien met sy oë, sy Ayin oë wat 70 tel, wat dus die 7 Shabat konkrete lewe sien, asook die 0; vloeibare water lewe kan sien, sodat die Ayin Voorsienigheid kan sien wat maak ons met die stukkie wat in ons lewenspad geplaas is.  Bou ons aan die koue water konkrete kant, begin daar ‘n wasigheid van die Boself verskyn aan die vloeibare nat abstrakte Boself kant of kry ons koue voete aan die konkrete kant?  Vries ons en doen ons niks?  Laat ons die kosbare lewe en geleenthede net eenvoudig by ons rug soos koue water afloop of stort ons in die nat water en reinig onsself? Sit ons seep by?

Wat gebeur wanneer een wat ook vrees in hom dra, maar met vyf talente geseën is en met die talente woeker?  Of nou deur die Divine Providence, aan een met vrees wat met een talent geseën is, maar die talent onder die grond begrawe het en te bang is om daarmee te woeker, vasgebind raak in n huwelik?  Is dit wanneer die een met vyf talente nou die sewende dood moet sterf?  En ook  soos die dooie huweliksmaat met die begrawe een talent in die dood moet lewe?  Sal die lewenslig ooit kan deurdring?  Dit is die vrae wat voor die spieël in die tweegesprek gevra word.

Daar is ‘n tyd om te doen en daar is ‘n tyd om te praat.  Mosheh moet die rots slaan, Mosheh moet die doen ding doen aan die konkrete Onderself kant om water te kry.  Maar aan die abstrakte Boself kant moet Mosheh met die rots praat om water te kry.  Water is ook wysheid.  Daar is die doen Onderself konkrete elf letter pilaar en daar is die abstrakte praat, Pei 80 Boself elf letters pilaar.  Wanneer die dade in die konkrete Onderself nie volledig afgerond gedoen is nie, veroorsaak dit pyn in die abstrakte Boself Pei praat kant.  Die Boself abstrakte pyn en seer wat nou veroorsaak is, kan nie met doen reggemaak word nie, dit moet nou met praat reggemaak word.  Die abstrakte Boself beeld skep met praat; Pei(80) praat.  Kom dat ons die saak tussen jou en my uitpraat.  Die praat moet nou gedoen word, want dan kan die volgende daad in die konkrete Onderself nou volgende keer reg gedoen word.  Daar is nie ‘n kortpad verby die praat met die rots nie.  Mosheh sal eers met die rots moet praat, voordat Mosheh Kanaan sal mag ingaan om weer te doen.  Solank daar nie gepraat word nie, so lank sal Mosheh buite bly.

Die een wat die talent met die doen konkrete Onderself begrawe het en die pyn in die abstrakte Boself gebring het, sal eers die abstrakte Boself praat moet praat om die abstrakte Boself praat skep te gebruik om die konkrete nie doen; talent begrawe doen, reg te maak.  Die praat van die abstrakte Boself: ‘laat daar lig wees’ en daar is lig, is die enigste manier wat dinge weer herstel in die seer abstrakte Boself, asook die konkrete Onderself.  Na die herstel kan dinge nou weer gedoen word.  Dit is Teshuvah met liefde.  Dit is evil nou live maak. Dit is 7×7=49  nou die ware 50 Yobel Jubilee vry maak, vry van die seer en haat en pyn en dood wat veroorsaak is deur die onafgeronde onvoltooide Onderself konkrete handeling.

In Boeretaal is dit nou die kampvuur storie van die uitpraat van die huwelikprobleme, die abstrakte Boself Pei(80) uitpraat, pillow talk gevolg deur die konkrete Onderself Chet(8) of Chet 13 hewige lekker opmaak seks daarna. Slet in die bed opmaak seks. Nasie bou. Hardegat Boere nasie bou…

22

DIE TAV TEMPEL/TABERNAKEL

Die 7 of Shabbat is die middel spasie, of 0 spasie of kern spasie van die 6 ringe wat seskantig is om die sewende middel seskantige spasie.  Die struktuur is op die vyfde plane, dus die Hei(5) plane, dus die Abraham en Sarah Plane of Program.  Die sewende plane weer het die 9 sye met 9 hoeke sirkel om die 0 middelpunt; dus die 1 tot 9 sirkel om die 0 middelpunt.  So die ware infinite time, of ronde tyd van are and are will be het nie ‘n begin of einde nie, maar is rond, draai om ‘n middelpunt en spiraal op.  Daar is die are punt in die onder-spiraal of Onderself spiraal, of konkrete spiraal; die Personality spiraal, wat aangedui word dat die middelpunt die 7 of Shabat is, die 7×7 Shabatte is.  Dan is daar die and are punt reg bokant die are punt in die op spiraal, wat om die 0 punt draai; die Boself spiraal, die abstrakte spiraal, die indidvidualiteit spiraal wat in plane 7 draai.  Die twee die Onderself are en die Boself and are se gesamentlike doel is will be.  Wat maar weer are and are is in die infinite time.

Daar is wel ‘n verskuilde verskil soos ontdek word deur die heilige 7 Jaarshabatte se gedenk en doen.  Daar is die twee Nuwejare die twee spieëlbeeld Nuwejare in een jaar.  Daar is die Pesach Nuwejaar en die spieëlbeeld, trompettedag Nuwejaar 6 maande later.  Dus die onderste Yud of Mem Onderself Nuwejaar of die are punt en die reg teenoorstaande in die op-spiraal Boself Nuwejaar, of Trompette dag; die and are punt.  Albei lei na die will be toe in die in-fintite ronde tyd.

Daar is dan die Onderself, die are se dag 10 wat die Yud geboorte is, wat die uitsoek van die lam is.  Daar is die Boself se and are se 10de dag wat die Yom Kippur dag is.  Daar is die Onderself se dag – aand 14, dag 15 wat die slagoffer van die een spiraal, een jaar, offer met ongesuurde brode is.  Die dag 14, letter Nun en dag 15 letter Samech; die eerste dag van die 7 dae van ongesuurde brode.  Maar terselfdertyd een spiraal op regteenoorstaande punt, op dieselfde punt in die Boself spiraal, ook die dag 15 Samech, die eerste dag van die Sukah.

Nou weer in die Onderself spiraal, die 7de dag van die week van ongesuurde brode, die 21ste dag vanaf dag 1 of die are punt, die dag 21 of letter 21, die letter Shin.  Maar in die Boself spiraal is daar nou iets by; die will be is by.  Die dag 8 is by, die dae van Sukah is een dag meer; die dag 22, die letter Tav, letter 22 is by.  Dag 8 is letter Chet 8; run and return.  Die Onderself spiraal se 7×7=49 kry nou die 1 by van die 1 dag meer van die Boself spiraal en word nou (49+1=50).  Dit is dus net die ronde in-finite time met Onder- en Boself gelyktydig wat die ware 50 Shavuot dag 50 gee.  Dit is net Onderself Echad 13 + Boself Yechidah 37 = 50 wat die ware Nun 50 op die ware Shavuot gee. Die volledige Samech(60) Shekinah lewe; die 5×12=60 lewe vir 12 stamme van die Abraham, Hei(5) Program.

Die letter Shin met 4 bene en die letter Bet met vier bene, die letters 23 en 24, is die Skepping beskryf as Adam man en vrou is hy. Let wel hy; net een persoon, Yechidah, net een Yechidah 37.  Dan word die ribbebeen uitgehaal en dan word die Adam beskryf as man en vrou is hulle; let wel hulle.  Die ribbebeen, die vierde been van die Bet word nou die Gimmel met die Yud op die voet. Die Zayin vroulike met die Yud op die voet; die vierbeen Shin word weer die driebeen Shin.

Op die 14de van die 2de maand, Februarie vind ons die storie van Valentino, die geheime vreemdeling wat geskenke bring.  Die 14 van 2 se storie bring Storetjie by die 14de boek van Genesis se 24 versies, waar die geheime Regverdige van vers 18, die Tzade letter 18 vers, van Jerusalem brood en wyn bring vir Abram sonder die Hei, en seëninge bring as die Melek Tzadek in die Kuph vers 19 van die Kuph 19de letter.  Abram van El Eliyohn, die Abram sonder die Hei, en ook die El Eliyohn producer of heaven and earth.  Dan volg die handeling van die bring van die een tiende van Abram en die handelinge tot by vers 24.  So Maatjies, wat is die storie agter die storie van die 24 verse?

Hier waar Abram nou reeds geseën word dat hy later AbraHam geseënd met die Hei 5 sal word.  Hier waar die Hei 5 konings reeds teen die  Dalet 4 konings geveg het, die 9 konings van die finite tyd wat net van 1 tot 9  loop en dan die een tiende, of die samevattende 0 wat die 9 bevat en nou as 10 of een 1 0 aangedui word.  In die 24 verse word die 24 letters se hele verhaal van are and are will be reeds gegee.  Die El Eliyohn producer of heaven Boself, die Yud of Mem nat water bo and earth, die onderste Yud of met of koue water onder.  Die Boself individuality opsommende abstrakte en die personality konkrete Onderself stukkies.  Die Boself Tzade wat die Onderself Abram seën.  Die Boself Tzade met die Kuf, die Tzade Abram met die Kuf as die Abraham met die Hei, die oorwinning, die vyf konings wat die El Eliyohn seën.  Die skepping van letter 23, die Shin met 4 bene, die vers 23 en die skepping van die toe Bet met vier sye letter 24, vers 24, vind  ook plaas.  Die hele infinite time word beskryf: Are and are will be: Are and are will be.

Die hele verhaal van die tien, die Yud op die Gimmel se voet wat uit die vierbeen Bet gebore is, wat nou die vier, die Dalet bevrug en dan die vyf, die Hei produseer en dan saam die 9, die konkrete Onderself volledig afrond.  Dan die produce of Heaven, die abstrakte wasige Boself, die samevattende, die eet van brood en wyn wat toon dat die Echad 13 en Yechidah 37 nou saam die 50 produseer.  Die  gesuurde 2 brode van die dag 50 Shavuot, die ware gesuurde brode en wyn maal van die Tzade Boself en die Echad Onderself as die Melek Tzedek 50.  Dus die hele verhaal tot by Openbaring 22:14 se toegang tot die Boom van die Lewe en die poorte van die Stad van Salem, die Yeru Salem alles reeds gegee in Gen. 14 se 7×7 en 7+7 se 24 verse.  Lees die verse oor en oor en mediteer daaroor, alles staan reeds daar: die Shema en die Shem Ayin Are and are will be, Are and are…

Wat nou wat baie, baie belangrik is, is die jaarlikse Pesach ongesuurde brode wat met Pesach geëet moet word – die Onderself volledige afgeronde handelinge. Die Abram sonder die Hei(5) handeling  wat betrokke is by al die 9 letters tot by Tet(9) om geboorte te kan gee aan die Yud; die tiende letter wat deur Abram gegee moet word sodat hy sy Boself mag laat realiseer.  Maar Abram moet by al 9 betrokke wees, by al 9 letters betrokke wees, by al 9 konings betrokke wees; die Hei(5) en die Dalet(4).  Abram moet ook die ware Lot red.  Abram moet die Ayin Divine Lot red. Abram moet die noodlot se toevalligheid omdraai na die Ayin Divine Providence in sy lewe.

Die man met die inkpot aan die sy en pen in die hand kry opdrag om almal wat by al 9 van die ongesuurde Onderself, soos verteenwoordig deur die ongesuurdheid van die Pesach brode, die bekommernis oor die hele Planetary Personality, mens tot insek, se name in die Boek van die Lewe aan te teken.  Die boek waaruit die wasige abstrakte Omself, Boself, Individuality geproduseer word.  Die ongesuurde brode van die jaarlikse Pesach, die 9 konkrete Onderself, produseer die tiende, die Shavuot Yechidah 37, die een gesuurde opgerysde wasige abstrakte Boself bestandeel.  Die Echad 13 kom by as die ander bestandeel om die twee gesuurde brode van Shavuot te vorm.  Daar is die week van Ongesuurde Brode bydrae, en daar is die Sukah week se bydrae want Echad 13 moet ook verdubbel om Yud Hei Vav Hei 26 te word.  Daar   is dus nogsteeds die jaarlikse Pesach ongsuurde maal en die twee gesuurde brood en wyn maal van Abram van Gen. 14; die Boself abstrakte individuele twee gesuurde Shavuot brode en wyn maal. Hierdie twee Heilige feestye wat vir ewig jaarliks in al julle woonplekke geld are will be and are will be are will be and are…

Dit is nou wanneer die Babel babbel Bybel kortpad verwarring, verbastering van Baal Balak plaasvind.  Die ewige infinite time opspiraal Program word verbaster en dan steriel gemaak.  Fisiese verbastering, geestelike verbastering, die verbastering raad van die Hoof van verbastering.

So nou eet die Christendom die verbasterde maal en die Jodedom vorder nie na die diepte van Gen. 14 se 24 verse nie.  Die Abram se Hagar nageslag word nou as die groot Islam gevaar gesien. Die Abraham Sarah nageslag se Onderself konkrete word bedreig en die Pesach ongesuurde brood maal kom nie by die twee gesuurde brood en wyn maal van die abstrakte Boself uit nie, wat nog van die Echad 13 plus Yechidah 37 se ware 50 Yobel maal?  Die Babelse Bybelse gebabbel vermenging, verbastering werk nogsteeds uitstekend.  Die verbasterde manlike sogenaamde Gees verwar almal nog verder met wonderdade.   Dit preek en praat die vals Pei met die tand verbastering uit die Bybel met die vertaalde name.  Die ware kodes wat heilig is, is steriel vertaal en dra geen ware bevrugtiging nie.  Net mooi opium gevulde feëverhale.  Elke prediker is slimmer as die volgende, maar die wat die Torah regtig in diepte dag en nag bestudeer en naspeur, is min en stil.  Die diepte van die Torah is oneindig, tydloos, altyd nuut.  Daar is geen verlede of dood nie, net die konkrete Onderself en die abstrakte Boself; die are and are will be ewige opspiraal.

Ek is elke keer geskok om te vind hoe die Rooms Katolieke kerk die goeie Boerekerke infiltreer het. Komende Woensdag is Ash Wednesday.  As van verlede jaar se palms word op die mense se koppe gestrooi. Dan is dit Nagmaal met suurdeeg en dan begin die sewe Lydensweke!  Presies die teenoorgestelde van Pesach oor sewe weke se ongesuurde brode vir 7 dae, en dan die afmeet van die koring, olie en wyn vir 49 dae met die fees van die Gesuurde  Brode op dag 50!

Die uitgeslape aksie van die verbastering!  Omdat daar net Shin die waarheid bestaan, is daar nie ‘n selfstandige leuen nie; daar is net verbastering en vermenging van die Shin waarheid.  So die gesuurde brood met wyn is nie ‘n selfstandige leuen nie, maar  Abram se brood en wyn met die Gen. 14 konkrete Onderself en abstrakte Boself totale diepte van begrippe, van geheime agter geheime, agter geheime wat eers duidelik suiwer waarheid, 100% Shin word.  Die Emet Aleph Mem Tav, die 441 waarheid, die tydelike verskuilde vierbeen Shin en vierbeen Beit ingesluit.  Daat  kennis opgedoen na 24 letters se deurleef in die konkrete Onderself en abstrakte Boself, is nou gekortwiek, verbaster met suurdeeg brood en wyn Christelike Nagmaal deur die hoerkerk en al haar dogters.  Let mooi, baie mooi op; al 800 Baalpriesters, daar is ook nie eens iets soos n goeie ou Boerekerk nie.  Die ou Boere was mense sonder die kerk, hulle het sonder die kerk getrek as Voortekkers.  Die kerk het hulle maar later weer net ingehaal. Verbastering het hulle geestelik maar net eers ingehaal en is toe nou onlangs gebruik om hulle fisies ook met fisiese verbastering in te haal.

Hulle het darem ‘n kerk gebou; die Voortrekker kerkie in Pietermaritzburg na die slag van Bloedrivier.

Ja, maar nie die ware Tabernakel nie.  Enige kerk wat nie die ware Tabernakel is wat Onderself en Boself en die Christos Logos toon nie, is ‘n verbastering kerk; die goue kalf Kerk met die goue kalf godsdiens.

Die Boere by Bloedrivier het die ‘als een Shabbat’ gelofte gedoen en toe geveg, ‘n Onderself konkrete handeling gedoen en afgerond.  Dit was al wat hulle gedoen het, want dit het hulle abstrakte Boself geskep.  Dit is die ware Tabernakel.  Die Baalpriesters wat niks van die begrippe verstaan nie, het later die verbastering kerke gebou.  So gebeur dit elke keer; die Mosheh, Yahshua, Yochananda drie in die Eliyah een, doen die konkrete Onderself Pesach wat die 50 dae later Shavuot, twee brode abstrakte gesuurde Boself Echad 13 plus Yechidah 37 Tabernakel daar stel.   Die Baalpriester hoerkerke, almal van hulle, kom skaak die Onderself deel met ‘n klug  Boself klip gebou kerk gedrog en verdere verbastering die Jesus 25 Desember verbastering en die brood en wyn maal.  Die verwarring bring die verbastering.  Dit is dus dudelik dat ‘n Tabernakel of ware Tempel, een self is; die konkrete Onderself afgeronde Pesach ete handeling. Dan vorm die abstrakte Boself daaruit na die 7×7 handeling.  Dan kom die volledige Shekinah Samech(60) lewe in die volledige tempel of tabernakel woon.  Die Tabernakel Tempel is nie klip en steen waarin die Samech haar intrek neem nie.

tav-hNou bring dit Storetjie by die letter Tav.  Die letter Tav wat die begrip Tabernakel of Tempel of Torah of Emet beskryf.  Die letter wat die 22 letters voltooi en begin.  Om die diepte van die letter Tav van Tempel te deurgrond, of die Tav van Torah, moet een die diepte van die 22 letters vanaf Aleph tot Tav bestudeer. Die letter Tav word beskryf as the impression, the seal of creation.  Dus die begrip van die woord of beskrywing Tempel of Tabernakel of Torah.  Hierdie ware Emet Aleph Mem Tav proses is nie die bou van klippe opmekaar nie.  Tav of Tempel word beskryf as ‘n samestelling van Dalet en Nun.  Die Dalet Pesach-hou handeling, die Echad 13 en die Shavuot brood en wyn handeling, die Yechidah 37.  Saam vorm die Dalet- en die Nun-handeling die ware tempel, die ware Tav tempel.  Die abstrakte Boself wat staan op die konkrete Onderself met die Samech lewe wat in hom woon.

Storetjie sal in diepte oor die letter Tav van Tempel en Torah moet storie.  Dit is hoekom die Tempel eers met ‘n sweep skoongemaak moet word van die geldhandel as hoofmotief van die konkrete klip Onderself.  Die konkrete klip Onderself se hoofmotief is om deel te wees as fondasie van die abstrakte Boself sodat die Shekinah Samech(60) daarin kan woon.  Die lewe se volledige siklus sonder einde Samech(60) woon dan in die Mosheh liggaam.  Die Mem(40), wat Mem(40) is as Dalet 40, Mem 40, Tav 40; die drie is die volledige Tempel of Tav(400) wat sy 0 vir Dalet gegee het.  Begin die Maatjies die Heilige Tav ruimte, die Heilige Tempel, wat die Torah is, wat Emet is, van bewus raak? Is die consciousness besig om te ontwaak?

23

DOOD VAN ONDERSELF NA BOSELF

Die David koning, die Dalet Vav Dalet kap al die Onderself konkrete klippe.  Die samevattende abstrakte Boself word opgerig sonder dat een konkrete Onderself klip gekap word.  Die Onderself konkrete klippe moet klaar gekap, gedress, afgerond wees in getalle en groottes en voorkoms, voordat die abstrakte Boself op die konkrete voltooide Onderself gebou word.  Dan beweeg die Shekinah Samech(60) in die voltooide struktuur in, die voltooide tempel, die voltooide Mem(40) op drie vlakke tempel. Mem 40, Mem 40, Mem 40; 4×3=12 stamme of radiale; 4+4+4=12 stamme of radiale. In die Heelal en in die Kosmos met die  Logos Ayin oog, die oog tussen die Heelal en Kosmos.

Die tempel is die lewe se lewende kosmiese meganisme, of dit nou die Adam  is en of dit nou die Heelal-Logos oog-Kosmos meganisme is, dit is die Torah.  Die klitser slaan eers al die konkrete Onderself stukkies stukkend tot al die David stukkies daar gereed is, in die konkrete Onderself handeling van lewe, dan kom die menger en meng die abstrakte Boself beeld.  Nie ‘n gemaalde maalvleis mannetjie nie, nie die verbastering vermenging maalvleis produk nie, maar die oogselle bymekaar, die spierselle bymekaar, die velselle bymekaar; ‘n geordendende veelsydige struktuur. Die Echad 13 en Echad 13. Die Yud Hei Vav Hei 26.  Daarop staan die samevattende abstrakte een beeld Boself en dan  kom die volledige Samech(60), die Shekinah en neem haar intrek as die volledige 60 siklus van are and are will be wat reeds weer are and are will be is. Die lewe se ewige op-spiraal sirkel.

1 Kings 1:1 Now King David was old and advanced in days, and they would cover him in garments, but he will not get warm.  So his servants said to him: ‘Let them look for a girl, a virgin for my lord the king, that she may become his nurse, and she must lie in you bosom.’

Wanneer 1 Konings se eerste dele in geheel gelees word, is dit Storetjie se abstrakte Boself wat op en uit die konkrete Onderself verrys.  Melek Dalet Vav Dalet onder in die koue water Yud, begin koud kry.  Batsheba, die gedeelte Shekinah, die Mamma koningin wat saam met Sirkeltjie afgekom het, is nog by hom, maar hy begin ‘n behoefte op sy oudag kry na die volledige hitte van die volledige Nag warmer water van die abstrakte Boself; Batsheba is nie genoeg nie.  Die volk bring die mooiste vroulikheid om hom warm te hou.  Intussen vind die Adonai Yah proses plaas.  Die klipkerk Onderself bou nou net Onderself klip katedrale met Onderself priesters en Pouse en godsdienste en magstrukture; die gemeentes weet nie eens van die Shlomo abstrakte Boself nie. Die Adonai Yah manupileer ook die Batsheba, die geheel Shekinah.  So wat vind nou hier plaas?  Die Adonai Aleph(1) Dalet(4) Nun(50) Yud(10)=65, plus die YHVH Yud(10) Hei(5) Vav(6) Hei(5)=26, dus  65+26=91 vind plaas.  Adam Aleph(1) Dalet(4) Mem(40) = 45×2=90, dus man en vrou is hy.  Daar is nou 91-90=1 te veel. Die (1) Wat nou die Onderself 7×7=49 + 1=50 kan maak.

Eers kry die Adonai Yah konkrete klip alleen, dit reg om Batsheba te manipuleer om nie dadelik dood gemaak te word nie, maar later moet die 91 sy offer bring; sy (1) offer bring, sy Pesach offer bring, sy ongesuurde brood en Pesach lam offer bring, sodat die net Onderself klip kerk strukture, nou die 7×7=49 + 1=50 ware Mashiach abstrakte Boself gebou op en uit die konkrete klip Onderself kan bou. Die 50 dae later Shavuot se 2 gesuurde brode maal – man en vrou is hy of man en vrou is hulle 45×2=90 ware maal.  Adonai Yah word wel geoffer deur Shlomo, die Aleph wat net (1) tel in Adonai, word nou die Aleph wat (1000) tel, gemaak.  Die Aleph of Unity. Die Aleph met die Ayin in die middel. Die Aleph met Yud bo en Yud onder en nou ‘n Ayin Vav lyf of koppeling in die middel het.  Nie net ‘n Vav koppeling nie, maar ‘n Ayin as Vav koppeling.  Ayin uitgeskryf is Ayin Vav Nun. Die ware, die Ayin as die Vav as die Nun, ware Mashiach; dus die ware of Emet Tempel.  Die ware Emet Aleph, nou Aleph(1000), of Shlomo(1000), se Vav(6) of Mosheh nuwe Vav liggaam, Tav Tempel Torah.  Dus die Mem 40 Mem 40 Mem 40.  Shem Ayin die Maatjies?

Nie net Adonai Yah se konkrete klip tempel se shema nie, maar ook die abstrakte Boself Shlomo of Aleph se Ayin, se shem Ayin.  Onthou Storetjie is nie konkrete gekapte klip Onderself feite nie, maar wel abstrakte Boself opsommende wasige beeld oefening vir die training of the mind. Droom die groot drome, maar onthou hulle sal nie groter wees as wat die klipfondasie grootte van die Giza piramide met die ware Mashiach hoek toelaat nie.

Storetjie waarsku die Maatjies teen die Adonai Yah en sy volgelinge wat Batsheba misbruik; die konkrete Onderself wat in die naam Adonai Yah met die Batsheba se 7 struktuur op Plane 5  energie werk.  Die Batsheba bekend in hulle taal as die Holy Spirit waarmee die Adonai Yah erg woeker, soveel so, dat hy die hele wȇreld verlei.  Die hele Onderself wȇreld wat se middelpunt die 7 is, en nog nie die Plane 7 en sy 9 middelpunt struktuur by het nie. Die volledige 1 tot 9 tussen die 0 en die 1 van ‘n voltooide sogenaamde 10 of Yud of Mem geboorte nie by het nie, sodat die volledige Samech(60) lewensiklus, die volledige 4×15  Shekinah, die volledige vroulikheid, die volledige hitte, lewe, wat die mooiste jong dame wat die Yisrael Program verteenwoordig, die ware volledige vroulikheid.  Nie net die geskaakte Batsheba vroulikheid wat die Adonai Yah nou voorhou as sy kerk, sy gemeente, as die vroulike wat die ware Yisrael as vroulike vervang het nie, en sy Heilige Gees waarmee hy en almal mee woeker nie.  Shlomo 1000, Aleph 1000, Aleph of Unity sal die valse openbaar. Shlomo sal Adonai Yah en sy wangebruik van Batsheba openbaar vir almal om te sien.  Maar voor dit intussen, is daar die groot bedreiging dat almal mislei word met die vroulikheid van Batsheba wat as die manlike Heilige Gees die wonderwerke doen, en almal al meer in die tyd nou mee op hol raak.  Wees gewaarsku deur Storetjie. Lig loop Maatjies.

007Wat presies word deur die dood van die David koning beskryf?  Die Dalet Vav Dalet dood, die dood van die Onderself konkrete Dalet van die Boself abstrakte Dalet deur die Vav liggaam?  Die doodgaan van die Personality Onderself Dalet en die geboorte van die Individuality Boself Dalet deur die Vav liggaam?  Die Vav liggaam as die Personality Onderself, die David Onderself koning weet op sy eie nie van die Boself individualiteit nie. Koning David kan nie vir Batsheba beveel om die Adonai Yah dood te maak nie.  Koning David, nadat hy die vierde dood en die vyfde dood gesterf het en die sewe dode voltooi het, kan dan as Koning Shlomo met die Samech, Samech Mem Chet, die Mem Mosheh liggaam met die Samech volle (60) vroulikheid en die ware Chet(8) Masiachskap, koningskap, wel die manupilasie van die net Adonai Yah oor Batsheba raaksien, en die dood van Adonai Yah beveel.  Die dood van David moet oor gestorie word.

Vlak, Plane vier, het die 7 by ses kante met ses hoeke struktuur; die enigste struktuur waar ses ringe om ‘n binneste sewende ring pas, die kern ring.  Die Plane is ook die plane se struktuur en dus die hoogste van die konrete Onderself Personality struktuur.  Daarom is die David se eerste Dalet dood, die vyfde dood; die dood wat neem na die volgende Plane vyf wat nou weer ‘n sewe ring, sewe hoek struktuur het.  Die Plane sewe het ‘n nege ring,   nege hoek struktuur.  Nou die Plane vyf met sy sewe hoek, sewe sye struktuur, word geskei deur die sesde dood na Plane ses met sy agt sye en agt hoeke struktuur.  Met die oorgang van die David se eerste Dalet na David se tweede Dalet, ook Shlomo genoem, vind   een die Trance Death.

Die Trance death fase word nou beskryf as Melek David wat oud is in reeds bedlȇend is en koudkry. Die stadium kan die Boself abstrakte as agtergrond dien, asook die konkrete Onderself as agtergrond dien in die lewensbeskouing.  Daarom, om David by te staan met sy Boself abstrakte lewensbeskouing, word hy gehelp deur die perfekte pragtige jong Yisrael vrou beeld.  Sien die naakte mooi jong vrou in die Netzach Sephirah. Met die konkrete Onderself as agtergrond, word die David in die Trance stadium bygestaan deur die feit dat die gevaar, die Adonai Yah, die psychic nou eers deur die aanstelling en bevestiging as koning opvolger deur Tzadok, die Tzadek, gedoen is; die sondebok die woestyn ingelei is.  Die doodbevel sal later volg na die Plane 7 en nege 9 sye voltooi is en die  Logos Christos, die Logos oog buite, die Nadir onder buite tot die Logos bo buite stap bereik is.  Na die sewende dood.  Dan eers funksioneer die volledioge Samech(60) Shekinah, die volledige vier Matriarge, op die volledige Mem(40).

Intussen word miljoene betower deur die bonatuurlike mag van die Adonai Yah wat Batsheba verskuil as die Holy Spirit, manupileer;  ook later bekend as die counterfeiting spirit of spirit of folly.  Miljoene volg die wonderwerke in die stadium met die aanbreek van die DreamtimeHou vas aan die Torah. Die slaan van die klip op sy tyd en die praat met die klip op sy tyd, sodat die water van wysheid en insig en Daat mag uitvloei; die Water van Lewe.

Hier volg nou nog ‘n benadering; die voorbeeld van die konings soos David en Shlomo asook Adonai Yah as “bouers” kan ook as volg beskryf word…

Cosmic Doctrine p. 201. Let us consider the second swarm, the life wave of those great regents of the Logos, we call the Lords of Form (lords, Adonai) builders.  They might also be called builders for through them all form, all shape is developed.  The shape that covers or encases the life consciousness is made by the builders to hold that life for a time sufficient for the life to react as needed to the stresses of that sphere/plane/planet on which it is, after which the life withdraws to another condition leaving the form to decompose into the elements of the sphere.  This is one of the earliest conceptions of death, so that the Adonai of form, are also called the Adonai of death.

Nou moet Storetjie weer na die deelnemers van die David Shlomo geval kyk.  Daar is die verhaal van die seun wat sy erfporsie uit sy beurt, te vroeg geneem het, maar die verlore seun het as repentant teruggekeer met die aanwins van die teshuvah met liefde.  Daar is dus dieselfde reëls hier van toepassing.  Die konkrete Onderself Adonai of bouers kan net die 7×7=49 bou binne die konkrete Onderself beperkinge.  So die bouer wat die Adonai Yah plus Yud Hei Vav Hei se (91) ding doen en dus met die (1) meer as 90 oorskrei, kan dus die Pesachlam offer wees met sy(1) wat die 49 nou 50 maak.  Dit is net ‘n ander manier van wat pas beskryf is. Die Adonai bouers van vorm werk ritmies, daaarom word hulle ook die Adonai van ritme genoem.

Met ritme bou hulle vorm en met ritme breek hulle vorm af, en met ritme herbou hulle ‘n verbeterde vorm.  Eers ‘n tabernakel, dan breek hulle af en bou hulle ‘n tempel; dan breek hulle af en bou ‘n beter tempel, dan breek hulle af, dan… Die groter wasige Boself abstrakte kan ook so beskryf word:

As the rytmic sound of building increases in its intensity, giant forms gradually begin to build in outline vast form dimly and only partly seen in outline for they are too huge and too strong to be contained in space as we know it. Within this work which is being done by the Adonai of form, is a vast patience which is content to take millions of years over the task it has set itself, so that it can be perfectly done…

Baie, baie belangrik. Doen en voltooi elke ding wat jy doen na die beste van jou vermoë.

Every time the Great Worker returns to a task, he brings a new power derived from the Logos… (die nuwe Yud of Mem wat die unmanifest, die NOT die LA nou nuut gemanifesteer het)…and from the sphere in which he accomplished his last work…(die  David klippe met die Shlomo abstrakte eenheid)…and this new power gives a somewhat changed type of force to do the work.

Net so ‘n bietjie training of the mind van wat die Melek David en Melek Shlomo as Adonai bouers behels.  Die bouers van die groot heilige Boumeester, die groot heilige Argitek.

25

BILIAAM BALAK VERBASTERING RAAD

Storetjie help dus die Maatjies om hulle bewussyn wat nou op die David as persoon en die Shlomo as persoon gevestig is, te verskuif na die hoof begrip die lewens krag, die life force wat groei en ontwikkel en dus beweeg deur die David lewensvorm na die Shlomo lewensvorm. Dit is dus dieselfde lewenskrag wat aanbeweeg; maar net gehuisves word deur al groter wordende, al meer sye met meer hoeke strukture op verskillende planes.   Dit gaan oor die groei van die ewige lewe en die lewensvorme wat die lewenskrag groei, elke keer moet huisves die opbou en afbreek van die tempels.   Die nuwe liggaam, elke keer are and are will be, are…

Die ewige groeinde lewenskrag is ook die lewensvorme in elke kwantum se lewensvorm bouers en die lewensvorm afbrekers wanneer die lewensvorm sy tyd en funksie uitgedien het. Dus die Adony bouers of lewensgewers van lewensvorme en Adony doodmakers of afbrekers van lewensvorme, maar die ewige groeiende lewenskrag, groei ewig deur middel van die opeenvolgende lewensvorme wat die ewige groeiende lewenskrag huisves; die David vorm opgevolg deur die Shlomo vorm are and are will be.  Maar nou vind die bogenoemde proses horisontaal en vertikaal plaas. Die Dalet Vav Dalet kan horisontaal beskou word soos in die drie pilare Qabalah Boom op die vlak van Hod – Dalet,  dan Yesod – Vav, dan Netzach – Dalet soos reeds oor gestorie.  Of ook vertikaal: die Dalet as lewensvorm naamlik die David koning, dan die Vav as die ewige groeiende lewenskrag, dan Shlomo as die volgende lewensvorm.

Nou die baie interessant is dat die horisontale en vertikale albei ewe belangrik is in die ewige groeiproses van die lewenskrag  wat ewig lewe en dus ewig groei; dus ewig nuwe lewe bybring met die horisontale ewige skeppingsproses van die plane of planeet of ruimte of 0 se lewensvorm of liggaam of Tempel.  Dit is dus van uiterste belang dat die lewensvorm geneties so suiwer moontlik gehou word.  Wanneer ‘n suiwer perd en ‘n suiwer donkie nou die Bilaam Balak verbastering raad volg, is die resultaat ‘n steriele muil.  Die vertikale bewussyn groei vermoë van die lewensvorm raak deur die Bilaam Balak raad dus steriel.  Die horisontale Adony Yah se beheer oor die een kwart sterkte Batsheba bekend as Heilige Gees bly behoue, maar die vertikale vermoë van die Shlomo wysheid en Shlomo lewensvorm, gaan verlore. Dus is die baster verlore vir die volledige Yisrael program, mits die verbasterde lewensvorm die volledige Teshuvah met liefde daad   doen.  So wat is dit?

Die volledige Yisrael program word verteenwoordig deur die verhaal van Melek David en sy seun Melek Shlomo.  Die Melek van Yisrael beteken dat die een persoon, die Melek, is die volledige verteenwoordiging van die hele volk Yisrael; ‘n hele volk vervat in een persoon.   Die hele volk as lewenskrag in die Melek David lewensvorm vervat wat dan as ‘n hele volk lewenskrag oorgaan in die hele volk lewensvorm bekend as die Melek Shlomo lewensvorm.  Die Program, die bouprogram deur die bouers as volk gebeur volgens die Torah bouprogram ritme soos wat die Hoof Argitek van die bouprogram bepaal.  Wanneer van die bouers nou inmeng met die ewige bouprogram ritme, die ritme as’t ware verbaster, of versnel of ritmes oorslaan, dan vind daar ritme disharmonie plaas.  Die Adony Yah ritme disharmonie, die misbruik van Batsheba. Disharmonie.  Die kortpad roete wat eindig in pyn en lyding.  Die roete of ritme uit pas met die ewige lewenskrag groeiritme.  Die ritme verbastering.  Dit breek die Samech sirkel van lewe wat die are and are will be Lewenskrag groei sirkel is, nou oop met die Batsheba skakel en bring dan die begin met einde, dus dood illusie van die ewigie lewenskrag groeiproses in die bewussyn in. Die bewussyn verwar nou die lewensvorm bekend as David se dood met die lewenskrag, en dink die lewenskrag gaan dood.  Die foutiewe begin en einde denke sit nou ‘n hele foutiewe reeks denke aan die gang wat dan bekend staan as godsdiens; die goue kalf, die Baaltempels, die klipkerke, die konkrete klip kerk  goddsdienste.  Die uit ritme klanke van die Adony Yah met Batsheba klipkerk bouers net in die David lewensvorm vlak, die Shlomo vlak ver buite die bewussyn se bereik.

Wat is die begrip wat ver buite die wanritme klipkerk tempel bouers se bereik is?  Dit is die begrip van die twee maniere waarop die 7×7=49 se 49 nou 50 kan word.  Daar is die in ritme Yisrael program, Torah program se volledige 22 letters, bladsy een tot bladsy laaste van die Bybel tot by Openbaring 22:14 program.   Die Dalet(4) en Mem(40) en Tav(400) manier, waar die Tav(400) nou sy 0 te veel vir die Dalet(4) gee en daar dan drie pilare, drie kruise met elkeen 40, dus 40, 40, 40, of Mem Mem Mem of Mosheh se nuwe drie kruis driehoek, drie pilaar in een pilaar wat 12 werd is, staan.  Die Shlomo 0 0 0 of Aleph 0 0 0, of die Yud Yud Yud buite driehoek met Yud in die middel, want Mem in atbash is Yud. Yud is of 01 of 10.

Dan is daar die uit ritme Adony Yah Batsheba manier wat die Teshuvah met liefde manier moet word.  Die Adony plus Yud Hei Vav Hei, die Aleph Dalet Nun Yud plus Yud Hei Vav Hei, wat Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud word.  Wat 91 is wat nou die 1 meer as 2×45=90 vir die 49 moet gee om 50 te word.  Maar die stap van die te haastige verbastering in ritme se Teshuvah met liefde, bring die 50, maar onthou die 50 is nou nog nie die 50 wat opgemaak is uit die Echad 13 plus Yechidah 37 se (=50) nie.   Daar is ‘n verskil tussen die geredde wat weer ‘n kans te kry, en die in die Kether ingegaande en teruggekeerde  as Melek Tzedek.

Daar is die verskillende seëninge:  Melek Tzedek seën Abram, Melek Tzedek seën El Eliyohn.  Abram seën Melek Tzedek.  Daar is die 12 wat verspied in Kanaan.  Daar is die twee wat se bewussyn gereed is om in te gaan, die Yahshua en die Kaleb.  Wie is hulle?  Die Yahshua is die 7×7=49+1=50 geredde wat nou weer ‘n kans het; die Abrahamentho, die Abram wat by Chesed inkom.  Die Kaleb is die Melek Tzedek, die een wat voor die troon soveel moontlik kon inneem en nou weer terugkeer om voort te gaan; die een wat inkom vanaf Kether. Pragtig nie waar nie!  Die Yitschak wat met Ayin en nie Aleph gespel word.  Die van bo gestuurde, die Kaleb.  Die are Abram en die and are Yitschak, die man van Ayin; die Divine Providence.  Die man met twee oë, die Ka- Boself abstrak en -leb Onderself konkreet.  Elke oog sien elke kant. so die Yahshua verspieder sien die 49+1=50 wat kom, en die Kaleb sien die  Dalet(4) en Mem(40) en Tav(400) wat dan Mem 40 Mem 40 Mem 40  word.   Dan die Echad 13 plus Yechidah 37 wat 50 word in die Yisrael Program in Ka-naan.

Bogenoemde bring nou ‘n ontsettende groot en belangrike begrip na vore; die begrip dat die konkrete Onderself genetiese Yahshua Adam wat eerste oor die Jordaan gestuur is nadat hy en die volk besny is, die verbond gesluit het; die verbond dat geen genetiese verbastering tussen Yisrael en die ander nasies of volke mag plaasvind nie.  Die rede is dat die Abram Yahshua Abrahamentho saad wat by Chesed inkom en dan die Hei(5) ontvang, nou die Yitschak, die Ayin moet inbring vanaf Kether.  So die Abram met Hei na Abraham saad moet perfek suiwer, apart, heilig volgens die besnydenis verbond gehou word on die suiwer Boself abstrakte, die Yitschak, die Ayin, die Tzedek saad vanaf voor die Kether troon, af te kan bring in Ka-naan in die Mem Mem Mem liggaam en 0 0 0 abstrakte bewussyn vermoë sodat aan die einde van die David liggaamsvorm, die Shlomo liggaamsvorm gebou kan word sodat die ewige lewenskrag se ewige lewensgroei ewolusie kan voortgaan.

Sodat die Mosheh ligaam gebou kan word, die Kaleb ook Kanaan kan ingaan, die Shlomo koning abstrakte tempel uit die genetiese suiwer konkrete fondasie Yahshua kan voortgebou word.  So Maatjies, die Onderself konkrete verbastering is verbode, want reeds net daar word die suiwer Yisrael program lamgelȇ; daarom dat Phineas so daadkragtig, ferm en vasberade opgetree het.  Dit is nou Phineas tyd, die aanval vind nou voluit plaas. Die Adony Yah met Batsheba wat geskaak is, vind nou voluit plaas, wees gewaarsku.

Gert Steenkamp het net die behoudende boodskap vir Suid Afrika gebring hou die saad suiwer en die vormgodsdienste van die klipkerke se gemeentes het nie die Yisrael program vervang nie.  Sy basiese een boodskap is waar.

Opperman se hoofboodskap vir Suid Afrika is die Tempel moet herstel word.  Hurtak se hoofboodskap vir Suid Afrika is die heilige Name moet herstel word en die Boself moet geaktiveer word en die capstone boodskap moet kom.  Die basiese boodskappe is waar.

GLOSSARY

Abba en Ima             Supernal Father and Mother in Chokmah en Binah sfere

Abrahamentho         Yahshua as verlosser in Pistis Sophia

Adam Kadmon         Bloudruk Adam; die perfekte

Adonai                       Here, Lord, Baal

Amalek                       Magtige heidense nasie van die Ou Testament

Arich Anpin               Vast Face

Atik Yomiym              Oue van Dae

Bilaam                        Magtige towenaar van die Ou Testament

Binah                         Insig Sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chabad                      Chokmah-Binah-Daat (Wysheid-Insig-Kennis) – boonste omgekeerde driehoek van die Boom van die Lewe

Chassadim                Begrypbare Chokmah/Wysheid

Chavvah                    Eva (Hebreeus)

Chai                           Intelligente lewende; ook vierde sielsvlak

Chesed                      Genade Sfeer op regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chokmah                  Wysheid sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van Lewe

Christos                     Gesalfde (Grieks)

Daat                            Kennis; onsigbare sfeer op middelste pilaar  Boom van Lewe

Echad                        Eenheid; ook vyfde sielsvlak

Elohiym                     Manlike en vroulike gode

El Shaddai                God Almagtig

Gevurah                    Krag/mag sfeer op linkerkantste pilaar van Boom van die Lewe

Hod                             Heerlikheid sfeer links onder op Boom van die Lewe

Hy                               Samevattend vir die Skepper as Hom/Haar/Dit.

Ishi                              My Geliefde

Ka                               Boself /Overself (Egipties)

Kanaän                      Die Beloofde Land

Kether                         Kroon sfeer op boonste punt van Boom van die Lewe

Malchut                      Koninkryk sfeer aan onderste punt van Boom van Lewe

Man van Ayin           Die ‘losser’ soos in die relevante situasie geopenbaar.

Mashiach                  Die Verlosser/Gesalfde

Mayim Nukvin          Lewende Waters

Melek Tzedek           Melgisedek; Koning van Geregtigheid

Merkabah                  Voertuig van Lig/ Chariot

Metatron                  Aartsengel in Kether posisie op Boom van Kennis

Mochin tov                Hebreeus: goeie saad

Netzach                     Oorwinning sfeer regs onder op Boom van die Lewe

Nephesh                   Siel; vlees

Nephilim                    ‘n Gevalle engele skepping

Neshemah                Asem van die lewe

Partzifum                   Layers of creation; veils; curtains

Purim                         Joodse ‘Esther’ gemaskerde Fees

Rosh Hashanah      Hoof feesdag op Joodse kalender

Ruach                         Asem; wind; gees

Shabbat                     Sewende dag van rus

Shavuot                     Fees van die Weke/ Twee gesuurde Brode

Shekinah                  Vroulike sy van die Godheid

Shemesh                   Perfekte voorbeeld; God sien Homself

Shlomo                      Koning Salomo (Hebreeus)

Tiphereth                  Skoonheid sfeer op middelste pilaar van Boom van die Lewe

Tsadik                       Regverdige

Tzimtzum                   Sphere of Contraction

Vyf Sielsvlakke         Nephesh, Ruach, Neshemah, Chai en Yechudim

Yahoshua                 Yah is die Verlosser

Yahoshua-Ayin       Man van Ayin oftewel die Massiach

YHWH                        Tetragrammathon: die Skepper

Yechudim                  Unification – ook vyfde sielsvlak

Yesod                         Fondasie sfeer onder op middelste pilaar van Boom van Lewe

Yisrael                        Die volk afgesonder aan YHWH

Yitschaq                    Isak, enigste seun van Abraham en Sarah

Yoibel                         Vyftigste Jubeleum Jaar

Zohar                         Heerlikheid; ook Teaching of Splendour

 

 

*************