indexwatcher

Watcher what of the Night? deur Jan Jacobus Greyling 2015 Deel 3

Posted on

energy-hands-ss

51

ENERGIE DENKE

Na die vyfde dood, as die energie denkende eers in lig geïnisieerd is, wat dan gevolg word deur inisiasie in die volwasse individuele liefde en wat dan met lag/laughter nou labour; dus skep met die nuwe wysheid en insig en Daat kennis.  Dit kan net deur Chokmah, Binah en Daat deur Kether vanaf Ayin, Ayin Soph en Ain Soph Aur, deurgetrek word tot in die gemanifesteerde in uit die ongemanifesteerde aan die  bokant, maar ook deurgetrek is deur die Elo-kuph-im se Kuph se Zayin en Resh proses vanuit Klipah – Kuph Yud Phei Lamed Hei na heilig:  Kedushah Kuph Yud Dalet Shin Hei.   Wat nou die oue, die verlede, die sogenaamde dood wegneem; die pass over laat verbygaan.  Die nuwe Yitzhak wat inkom vanaf Chokmah na Geburah en die nuwe lewe bring, die nuwe Sara-hei wat inkom van Binah (Sarah-yud) af en die nuwe vorm bring vir ou Abram na nuwe Abra-hei-am toe.  Dit kom van bo af.  Die Kuph se Zayin en Resh verwyder die dood onder, en bring die verlore laaste ligstukkies van onder af in, want die einde, dus onder, is ingeweef in die begin, dus bo.  Die geïnisiëerde doen die dinge.  Die verligte soos die Christen vlug weg vir die dinge, want hy is nie geïnisiëer nie, het nie sy inisiasie juk opgeneem nie.  Die ware liefde soos wat eers verkry word nadat die lig van inisiasie ontvang is, die individuele gaan doen lig.  Nie die Christelike kerke se persoon tot persoon se persoonlike weghardloop liefde met slegs ‘n sogenaamde illuminasie wat sonder dat die nodige inisiasie verkry is,  nou nie die ware Lig se doen, doen nie.

Doen My gebooie, verordeninge en insettinge, hou, doen My Shabatte, die sewende  dag weeklikse Shabatte en die sewe jaarlikse Shabatte volgens hulle korrekte tye vanaf sononder tot sononder.  Ook volgens die korrekte jaar beginne, ook die nuwemane en volmane.  Die korrekte kosmiese tye moet ook in ag geneem word. Julle is nie al lewe op die planeet in hierdie dimensie en in die kwantum nie.  Alle lewe funksioneer in harmonie.  Die koppelinge na die vier rigtings, noord, suid, oos, wes, bo en onder, dus die Vav 6 rigtings koppelinge wat in ag geneem moet word.  Die Elo-kupf-im se Kupf se Zayin en Resh kwantum koppeling se onbekende vreemde wat met ‘n vreemde nuwe kwantum gepaard gaan, moet nie gevrees word en as verbode sonde beskou word nie.   Dieselfde geld na bo, en noord, suid, oos en wes. Daarom is daar eers inisiasie nodig, en die inisiasie moet eers lig werp op die nuwe onbekende onbewuste, sodat dit verstaan kan word, logies kan word, bemeester kan word; dan eers, ja slegs dan eers kan die liefde kom.  Daarom is die lig voor die liefde vir die geïnisiëerde meester en die blinde liefde voor die lig, vir die net tot Tipharet en Tiphareth alleen se sogenaanmde geïlumineerde Christen kerk van 25 Des.  Hulle is baie slim en baie verwaand en baie heilig en baie belangrik en baie liefdevol en baie selfversekerd in hulle Tiphareth alleen lig, want deur Tipharet sien hulle die Boom, maar kan niks met die Boom doen nie, want hulle is nie in die hele Boom geïnisiëer nie.  Die Ou Testament se God en sy wette is onuitvoerbvaar, maar dit maak nie saak nie want hulle is gered en gaan na hulle hemel toe!  Hierdie is ‘n tipiese Christen liefde voor lig bewussyn; die simplistiese devil-usion bewussyn dat die Oneindige net lig is…

Cosmic Doctrine by Dion Fortune p182:  The God of light and the God of darkness  (skaduwee)  are but the actions of the  right hand and the left hand of the Father, the One… as the light fades, the spiritualising darkness of the unmanifest dark Binah flows over the  fields of matter, the cleansing waters of darkness; the symbol of peace and regeneration.   Make preparation for new life… (Dit is Twilight en nag, darkness en Twilight en die nuwe dag – die begin van die nuwe unified Ou Testament wat nou die Nuwe Testament word)…the secrets of the cosmic night have never been revealed before… Die nuwe Ou Testament van dit is twilight en nag en twilight en dag is nog nie voorheen bekend gemaak nie.  Die God van lig en donkerte van die ware nuwe Ou Testament, nie die God van net lig met geen donkerte van die vals Christen Nuwe Testament nie.  Die bewussyn van God met net lig en geen donkerte in hom nie, is die simplistiese begrip net soos die drie-eenheid Vader en Seun en Heilige Gees simplistiese Christelike begrip, wat die natuur, die lewens vorm skepping, die Elokim, Elohim uitsluit, en daarom na ‘n vae hemel toe gaan met ‘n vae liggaam wat vaagweg ȇrens vaag iets vaag gaan doen.  Die ware drie-in-een begrip van die p 187: the three primal swarms…is die ware drie-in-een wat die natuur insluit.  Dus hy wat weet dat Elohim, die Natuur, die Kosmos, die Heelal, is Yud Hei Vav Hei, leef reeds.  Dus die drie-in-een bewussyn van the Lords of Flame fuse with the Lords of Mind.  Die Natuur smelt saam met die Adam.  Die Natuur Elohiym is die Adam.  The Lords of form is betrokke by die Adam se vorm en natuur se vorm in al die kwantums… dus nuwe liggame en Aardes en natuure  en hemele en sterre,  ens.  Baie ver verwyder van die net Adamvorm Christen se drie-in-een bewussyn van ‘n God met net lig.  Lig en spiritualiteit is nie dieselfde  ding nie!

Die lig wat die net Chistelike god van net lig, en nie die donker of nag of dood fase bring nie, is die lig wat gebring word wanneer liefde voor die ligfase in die energie lewens siklus ingebring word.  Die tydelike persoon tot persoon liefde.  Die persoon drie-in-een God se persoon tot persoon Adam alleen liefde.  Maar die lig of spiritualiteit wat ingebring word wanneer die eers Lig en dan Liefde korrekte energie siklus gevolg word, is die liefde en lig wat die liefde is wat oneindig is; liefde wat die Natuur insluit.  Liefde wat individueel oneindig optree as ‘n selfstandige faktor.

Die natuur is nou ingesluit. Die Adam en Natuur liefde; die drie-in-een van die Lord of Flame, Lord of Mind en Lord of Form, waar die mind nou een word met die flame en hulle die vorm deel, as Adam en Natuur. Die bos wat brand, die natuur wat brand, maar nie uitbrand nie en mind/bewsussyn deel met die Mosheh Adam, die Adamvorm wat geïnisiëer is. Die drie-in-een Lord of Flame, Lord of Mind en Lord of Form wat met Mosheh kommunikeer as die Proceed to be… om die 70 te gaan uitlei uit die bewussyn gevangenis uit.

Die ware Ongemanifesteerde wat geopenbaar word as die ware drie-in-een, naamlik Lord of Flame, Lord of Mind en Lord of Form  se ware Yahshua, die ben Adam en ben Elohim; dus van beide die Adamvorm en die Natuurvorm, met die een geworde Mind bestaande uit Flame en Mind, of die ware verligde Mind.  Die Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah en Yechidah bewussyn, weet dat die ewige lewenskrag en lewensvorme beide lig en duister, of lewe en dood as een gesamentlike lewensproses verstaan.  Die metabolisme lewe van afbreek, die Nag fase, die dood fase; en die Dag deel, die opbou fase.  Die God van donker en die God van lig. Die dood of nag of duister of afbreek, is net so deel van die ewige lewe as die opbou of dag of lig fase.  Dit is natuurlik.  Hoekom moet een nou gered word van die nag of dood of afbreek fase as dit ‘n natuurlike deel uitmaak van die ewige lewe proses?  Dit is net halwe waarheid bewussyne wat met so ‘n gekheid na vore kan kom!  Metabolisme is lewe.  Slaap en wakker is lewe.

Slaap is 1/60ste dood; dus is slaap die oefenlopie vir die doodfase om jou nagtelike lessie te kry, jou dood lessie te kry om jou nuwe dag, vir jou nuwe lewe, te verstaan en te doen.  Stel jou die gekheid voor, dat ‘n klomp gekke jou vertel hulle storie sal jou nou red van jou slaap, van jou dood.  Van jou nodige lessie van hoe om te leef en gesond te bly en vrede te hȇ en ware liefde te ondervind, deur jou nodige slaap, jou broodnodige dood, nou van jou af weg te neem.  Die rus, die slaap, die dood, wat jy nodig het om te leef, nou van jou weg te neem… Julle sien  wat gebeur nou werklik hier, Maatjies – die wysheid, die kennis, die insig wat gedurende die nag, die doodfase ontvang word, word nou weggeneem. Die katabolisme van nuwe voedsel kan nie plaasvind nie en dan vind die ware verhongeringsproses plaas en dit is nou die groot probleem.  So die vals storie om een van sy slaap-dood te red, laat hom of haar uiteindelik van die tekort aan insig en kennis en wysheid sterf.

Shem Ayin(70) Maatjies, shema Maatjies?  Dit is die Yah, die Yud Hei, die Yud(10)+Hei(5)=Yud Hei(=15)) wat red.  Yah-shua beteken Yah is die shua, Yah is die Redder, Yud Hei is die Redder.  Wat is Yud Hei?   Yud is die punt in die middel van die sirkel wat nou met..unification..net so groot word soos die buitering van die sirkel, wanneer die Nagfase, die donker fase van die Oneindige Heilige die spiritualisering en reiniging en evil wegneem en live bring.  En wat is Hei?  Hei is die vyf siele wat iemand bereik het: die Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah.  So wat red?  Wat is dit wat enige een wat ‘n Yah-shua is, uitroep?  Yud Hei red, nie net ‘n persoon genaamd Yah nie, maar die Yud(10) Sephiroth Natuur.  Die Elohim, die Elo-k-im wat ook nou Elo-hei-im geword het.  Plus die geïnisiëerde Adam wat nou die Hei 5 siele vlak bereik het, se boodskap van redding.  Die boodskap dat hy wat weet dat Elohim is Yud Hei Vav Hei, leef reeds nou al.  Dat die Yud punt en die buitering se grootte met die donker, die Nag, die Dark matter, die donker Binah fase kant, die dood kant, die groot slaap kant, nou een word.   Die Echad plus Yechidah 50.  Die Y H V H en A D N Y se Y A H D V N H Y unifikasie proses van die evolusie Nagfase.  Die wat die Yud en Hei proses nou ken, nou weet, nou bewus is van in die Een Mind, die ge-unifiseerde Mind van die Lord of Flame en Lord of Mind, wat albei ook ge-unifiseer is met die Lord of Form, hy of sy leef  reeds nou al.  Al doodslaap hy nou vir ‘n rukkie lekker.

Geseënd is die Maatjie wie se mind eendag hierdie deel van Storetjie shema.  Die deel wat nou hier toon dat dit die Yud(10) is; die Yud middelpunt in die sirkel is wat groei met unifikasie tot die volledige 10 Sephiroth Boom van die Lewe wat die hele sirkel vul deur al sy sewe vlakke – die sewe maande geboorte, die 7 Shabatte se tel van die Omer. Tot by die Nadir 8 onder, buite die sirkel en kosmiese Christos 9 bo, buite die sirkel – die Natuur; die Elo-kaf-im en Elo-kupf-im tot die Elo-hei-im. Dus, die Yud(10) ge-unifiseer met die Hei(5) gee die Yud Hei wat red; die Yah wat red.  Bene Elohiym is ook die bene Adam.   Geen 25 Des. Jesus Christen verstaan die Storetjie nie.  Geen simplistiese devil-usie verstaan die live ewolusie unifikasie nie.  Shem Ayin(70) die baie mooi Storetjie Maatjies.  Breek deur dross en evil van die 25 Des. Jesus net lig en geen nag, se groot lieg, se evil en live, deur die Nag donker se reiniging en spiritualisering te ontvang:  Dood slaap om te kan nuut lewe.

Die ware Drie-in-Een, die Lord of Flame, Lord of Form en Lord of Mind het aan Abram en Sarai verskyn en ook die Sodom en Gamorrah uitwissing gedoen.  Die twee handelinge loop hand aan hand.  Die vernietiging van die oue en die inbring van die nuwe; die vernietiging van die Christendom en die inbring van die nuwe.   Die God van die donker en die God van die lig.  Jammer vir die wat net lig kies sonder die nag. Kyk wat het met Lot gebeur wat nie verstaan het nie…

Die verwaande Pharaoh  heerser van die wȇreld was ook geïrriteerd deur die ou skaapwagtertjie wat met die 10 irretasies hom nou frustreer.  Maar toe die laaste irretasie nou sy eersteling wegneem , toe raak dit hom.   Dit bekeer hom egter nog nie, daarom moet die Nagfase se waters hom uitwis.  Die Pharaoh van vandag, die 25 Des. Christen sal net so die 10 irretasies ontvang en net so weggewas word deur die Nagfase se waters, of hulle nou van die ou hammertjie se getimmer hou of nie.  Die 10 Sephiroth sal die ruimte vul.  Dit is net die Christenne wat so verwaand is om die Ware Heilige se Yisrael ewige program te skaak met hulle Kerkstorie.  Die ander volg die Yisrael Program.

52

 

 

LEWENSVORME / MOULDS

 

Sara-Yud(10) as Binah, se Yud(10) verdeel in  twee, dus, 2×5 en Hei = 5. Die een Hei(5) word vir die skepping as Adam vorm  gegee, dus Abram na Abra-Hei(5)-am.  Dus die helfte of 5 van die 10 Sephiroth of dus die 5 punt pentagon of pirool vyf punt ring van die organiese lewe sruktuur of lewe in vorm.  Die ander helfte of Hei(5) word vir die lewe in vorm, bekend as die natuur, of Moeder Aarde of die ander helfte van die 10 Sephiroth, naamlik die ander pirool 5 punt organiese lewensvorm struktuur, ook bekend as Elo-k-im lewensvorm gegee.  Die lewensvorm groei dan ook met die 5 Hei, die 5 punt pirool ring, vanaf Caf 20 na Caf 20 x 5, dus na Kupf(100) toe en dan met die 5 siele na  Elo-hei-im toe.  Dit is dieselfde groei met die vyf siele bewussyn vanaf Nephesh na Ruach na Neshamah na Chayah na Yechidah wat die Adam lewensvorm ontvang, wat die Elokiym lewensvorm dus ook ontvang.  Dit is die ware Yud-hei-shua program, die ware Yisrael Program, die ware BeneElohim plus Bene Adam program, wat moet plaasvind. Die lewensvorme bekend as die Natuur lewensvorme en die Adam lewensvorme wat dieselfde “mind” deel, moet die lewenskrag, die vuur, die vlam, wat beide as lewensvorme ontvang as “form” ontvang,  moet hulle nou as lewensvorme “moulds” die lewenskrag of die vuur of vlam, ook hulle vorm laat aanneem.   Sodat wanneer die twee moulds, die Natuur wat nou gegroei het vanaf Elo-caf-im na Elo-kuf-im na Elo-hei-im en die Adam wat as Abram nou gegroei het na Abra-hei-am, se vorms, se vyf siele gewoontes of stresses aangeneem het met die wegneem van die twee moulds: die Elohim Natuur mould, bene Elohim en die Adam Abraham mould.  Maar nou behoue bly in die lewenskrag, die vlam of die vuur.  Enige iets wat die ware Yisrael Program kortwiek of probeer stop, is Amalek.  Vandag se 25 Des Christen kerk is Amalek met sy groot lieg wat die ware Yisrael Program probeer uitwis.

 

Die een wat soos Saul van die Ou Testament en Paul van die Nuwe Testament nie die Hei(5) bewussyn van die Adam, die Yud Hei Vav Hei en die Natuur, die Elohim bekend as Aleph Dalet Nun Yud bekom en unifiseer in een, as Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud nie,  sal nogsteeds die Amalek koning, die Amalek Adam en die Amalek skape, die Amalek natuur, jammer kry en beskerm en spaar teen die bevel in van die ware ewige lewende lewenskrag.  Die jammerhartige optrede kortwiek die ware Yisrael Program.  Hoekom vind die jammerhartige vergiffenis van Amalek en sy kudde se sonde plaas?  Omdat die ware energie lewens krebs siklus se liefde en lig omgeruil is.  Die liefde is voor die lig geplaas, die ware lig, die Torah, die ware skeppingsdoel en program deur al sewe vlakke vir die Adam lewensvorm en natuur lewensvorm as moulds vir die lewenskrag is nie bekend nie.  Daarom vind die misplaasde keuse van persoonlike liefde en jammerhartigheid plaas ten koste van die individuele liefde en bewussyn program wat moet volg.  En nie kan volg as die persoonlike tydelike jammerharigheid van Amalek en sy kudde, of die 25 Des Jesus kerk en sy kudde nie verwyder is nie.  Die nagfase wat nou begin, die inbeweeg van die sirkelring na binne en die uitbeweeg van die Yud middelpunt na buite, is nie die simplistiese beweging nie, dit is unifikasie wat plaasvind.  Dit is die Echad 13 unifikasie plus die Yechidah 37 unifikasie.  Dit is nie die net lig terugkeer na God na ‘n sogenaamde sondeval van die Jesus vergiffenis van sondes nie.  Dit is die ware beplande lewenskrag wat met behulp van die twee lewensvorms, nou die moulds se gewoontes ook bekom het.  Die moulds se gewoontes moet die volle waarheid weergee, nie die 25 Des Jesus kerk snert of stront nie.  Die Amalek en kudde lieg nie.

 

Lees solank mooi en aandagtig Num. 12 en Num 14 om die verskil te kan sien tussen die ware Yahshua en Kaleb en dan daarteenoor, die 10 stamme se 10 verspieders; dus die vals 25 Des Christen van vandag asook die rol van Amalek.

 

Num 14:43 Omdat julle nie My opdrag gevolg het nie, julle rug op My gedraai het, sal ek my rug op julle draai.. (die 10 stamme, die 25 Des christinne) …en Amalek sal julle vernietig.

:23  Treating Me with disrespect….will never see the promised land.

Die hele geslag het in die woestyn gesterf, die hele geslag sal nou weer in die woestyn sterf, want die nuwe Chanukah boom wat met Sukah geskep word, het nie meer drie pilare met ‘n middelpilaar met Tiphareth liefde nie, maar is die noord suid oos wes bo en onder ses rigting spinnende lewende Boom met Geburah bo en Tipharet onder, en die tong orgaan as middel met die vuur en water en first en last.  Dus liefde wat ‘n selfstandige faktor is en nie aan die tydelike persoon gekoppel is nie.  Die Voortrekkers het reeds vanuit die Christen godsdiens in Europa en weer later uit die Kaap getrek.   Daar was geen Christen priester saam met my voorgeslagte nie, tot my oupas en my pa nie, ook nie my nie.  Een is of vir Amalek of teen Amalek.   As een Amalek laat leef of sy kudde laat leef, het jy reeds jou rug op die Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud unifikasie evolusie gedraai en die simplistiese devilusion gekies.  Ek trek die streep tussen tydelike persoonlike egoistiese insig en liefde of ewige individule Boself ewige  El-I-Yah se..I..insig en tipe selfstandige liefde.

 

Luister na Storetjie, die vuur, die Lord of Flame, die ewige Lewensenergie praat met die bos ook; die bos brand nie uit nie.  Die bos brand nie self nie, die bos voorsien nie die vuur of Geburah of Yitschak of haat of donker nie maar die ewige lewende lewenskrag, of Lord of Flame voorsien die vuur wat met die lewensvorm as bos, as Natuur, as Elokim praat.   Sowel as met die lewensvorm as Adam praat, want hulle kan een mind deel.  Kyk na die reeks genaamd ..Haven.. en sien hoe mooi die meester agter die reeks die probleme van die Adam lewensvorm in die Natuur lewensvorm laat manifesteer of verdwyn.   Dan sal die vuur deel, die tipe Gevurah deel, die haat met haat deel, wat gedoen moet word; die totale uitwissing van die geslag wat nadat hulle met ‘n hoë Hand uit al die 10 gevangenis Sephiroth uitgered is, nogtans weer hulle rug op die ware Vuur wat met die bos en met Mosheh gepraat het, gedraai het.  Hulle het vir hulle ‘n beter god, ‘n Nuwe Testament net glo en genade en liefde God, bokant die Ou Testament se ou gehate God wat straf en doodmaak, aangestel.  Die Ou Testament God  met sy talle ou reëls en regulasies se tyd is verby; hulle nuwe geskepte god van net liefde en glo en genade, is baie beter.  Storetjie noem nou maar net so terloops dat hulle almal nie die nuwe beloofde ingaan nie.  Net die ware Yahshua en ware Kaleb, gaan in.  Nie die goue kalf, Nimrod 25 Des Jesus en sy kerk nie.   Amalek en die Kanaaniete vernietig hulle almal.  Dit is wat in die Ou Testament staan… die deel wat die ware Yahshua en Kaleb Boere navolgers gelees het en in hulle wakis bewaar het.  Hulle met wie die vuur wat met die bos gepraat het, ook gepraat het daar in die natuur.  Die verwaande 25 Des Christen Boere weet nie eens van die Yahshua en Kaleb Boere se bestaan nie.

 

Vanaand begin Shavuot, die 7 Shabatte, die Yobel dag 50, die Echad 13 + Yechidah 37 = Yobel 50.  Die unifikasie waar die Yud middelpunt die Yud(10) volledige sirkel ruimte word, die Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud.  Die ware 8 Mashiach.  Die unifikasie evolusie.  Die Shabbat (700 x 7 = 4900) + Kuf(100) = Yobel 5000  se spiëelbeeld.  Die dag wanneer, net soos aan die begin, die vuur, die Lord of Flame, met die  bos en met die Adam Mosheh gepraat het.  Die vuur, die Lord of Flame praat, maar hierdie keer met die hele planeet bewsussyn deur die vuurspuwende berg en weer met met Mosheh, maar nou met die hele Yisrael Program.  Die praat hierdie keer is die hele Torah praat, die vyf boeke van Mosheh se praat: die Shabatte, verordeninge en insette, gebooie en Name praat.   Storetjie vra mooi dat hierdie jaar in die tyd waar vir die eerste keer die nuwe Kosmiese Nagfase aanbreek, die Yisrael Program nie weer terug hardloop na die ‘net glo en genade’ 25 Des Nimrod goue kalf toe, wat vandag bekend staan as die 25 Des. Jesus en kerk toe nie.  Dat Maatjies die Yahshua en Kaleb en Mosheh boodskap van die nuwe Beloofde Land se inname sal volg, en nie na die 10 ander stamme en hulle verspieders sal luister van hoe groot en sterk Amalek en die Kananiete is nie en dan weer hulle rug op die ware Program draai nie.

 

Die Dion Fortune Mystical Qabalah boek beskryf baie mooi dat al 10 Sephirot heilig is.  Daar is dus geen onheilige Geburah haat of vuur of Satan Sephirot nie.  Sy beskryf duidelik dat die Christendom nie Geburah begryp nie en dat Geburah hulle ruimte is wat ‘n Satan in hulle dualistiese godsbegrip van God van lig en Satan van donker toelaat.  Maar die ware 10 heilige Sephirot sluit enige bestaan van ‘n Satan uit.  Die ware heilige Oneindige sluit enige bestaan van enige iets buite die ewige Oneindige uit.  Daar bestaan niks buite die ewige Oneindige nie, so hoe kan daar dan groei plaasvind as dit nie na buite toe kan gebeur nie?  Die groei vind na binne plaas.  Net soos die volwasse mind ‘n duisend boeke se kennis en insig en wysheid na binne toe kan opneem en nie na buite toe groei met die duisend boeke se volume en gewig nie, net so groei die Oneindige ewige groeinde Lewende na binne deur die spirituele wat kristalliseer in vorm wat dan natuur Elohim of Adony vorm is en Adam Yud Hei Vav Hei vorm is.  Wat as moulds dien om die spitituele nuwe lewe nou die vorm gewoontes aan  te leer wat dan as geheue in die mind  behoue bly.  Die ewige lewende groei in ondervinding deur die twee vorme in hom… Fantasties!

54

YOBEL

Onthou Maatjies, die”-.EK IS- ” Lord of Fame wat as vuur met die bos as Natuur praat, en met Mosheh as die Adam praat en dus praat met ons as die “-I-” bewussyn in die middel van die “El-I-Yah”, die “-ekke- I” bewussyn en nie die  “ego-I” bewussyn nie, is nie ‘n dooie “EK IS” begrip nie, maar ‘n groeiende lewende proses begrip van “proceed to be” wat groei as aaneenlopende warmer en groter vuur of lewenskrag deur middel van kwantums groter wordende lewensvorms.  Die volgende Rephaim reuse van Kanaan wat Yahshua en Kaleb en Mosheh nie voor bang is nie, maar die 10 verlore Christen stamme voor weghardloop.  Die “EK IS” is ‘n “proceed to be” groeiende lewe proses, beskryf as “proceed to be” sodat ons, die “I” wat in die middel van die “Elo-kaf-im” staan, wat nou “proceed to be ” na “Elo-kuf- im” en weer “proceed to be” na die “Elo-hei-im”  “proceed to be” kwantum vorm. Die aaneenlopende lewensvorm proses aan die een kant en die Abram na Abra-Hei-am “proceed to be” lewensvorm proses aan die anderkant.   Die Aleph Dalet Nun Yud proceed to be een kant en die Yud Hei Vav Hei proceed to be  aan die ander kant, wat proceed to be na die geunifiseerde  ware 8 Mashiach van Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud.

Net hier, op die stadium van die unifikasie van die 4 letters van “Adonay” met die 4 letters van “Yud Hei Vav Hei” om die ware 8 Mashiach te gee, is ‘n groot geheim betrokke – die diepere geheim van die “skeibrief.”  Die skeibrief geheim ontsluit tot die bewussyn die enorme groot begrip van die haat met die Geburah Yitschak haat, die Heilige haat, die Geburah vuur van die Ewige Lewende, die Geburah vuur van afbraak katabolisme direk uit Chokmah met die Chokmah Geburah Netzach manlike katabolisme afbraak.  Die vuur, haat, koning op sy strydwa in oorlog Geburah afbreek handeling, met die individuele liefde van die Boself wat onpersoonlik is, maar ewig is; en daarteenoor, nadat die koning oppad oorlog toe op sy oorlog strydwa met sy oorlog uitrusting van die Geburah oorlog haat, nou ‘n skeibrief gegee  het aan sy Chesed, persoonlike liefde en genade koning pos op sy genade troon, wat met persoonlike maar tydelike Onderself liefde regeer.   Die Binah Chesed Hod vroulike, dus die vroulike opbou van lewensvorm, maar vasvang van lewensdryfkrag handeling.   Die skeibrief aan die liefde, die genade, die Chesed, die net 4 letters Yud Hei Vav Hei Adamvorm moet gegee word, en die geskeide soldaat koning moet nou met die haat, die vuur, die direkte uit Chokmah, nuwe wysheid Yitschak offer se vuur, die Geburah  5 letters Elohim Aleph Lamed Hei Yud Mem 5 letter kant, kataboliseer, afbreek, na die verteerbare, die unifiseerbare, 4 letter “Adonay” Aleph Dalet Nun Yud vorm toe om die 4 letter vorm nou weer te trou met die 4 letter “Yud Hei Vav Hei”.  Dus om  nou  die nuwe ware Mashiach huwelik te gee tussen die twee 4 letters vorme van die Natuur vorm eenkant en die Adam vorm anderkant: die Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud, die 8 of Echad 13, wat nou weer die nuwe na vore bring. Die twee Yuds, die Nun Mashiach en die Dalet nuwe Aarde, en die Aleph Hei Vav Hei – die genetiese ingeboude Boself “selfstandige liefde”  nuwe Adam.  Fantasties!

Wanneer bogenoemde skeibrief nie gegee word nie, kan die soldaat nie die Geburah haat gebruik om die 5 letter Elohim Aleph Lamed Hei Yud Mem om te bou na die 4 letter Adonay Aleph Dalet Nun Yud toe nie.  Dus kan die ewige vliëende Merkabah Lamed, nie vrygestel word nie. “El-i-yah” moet “El-i-shua” voortbring.  Die hele proses moet die twee Yuds voortbring sodat die Yud(10), wat met Tet(9) geboorte voortgebring is, nou met die Job verdubbeling na die Yud(10) + Yud(10) na die “Caf(20)” van “Elo-caf-im” omgebou kan word; ook die nuwe Aarde, die Dalet, word vrygestel en dan die nuwe Adam liefde Aleph Hei Vav Hei.  Die Merkavah, die “Lamed” is ook vrygestel.  Die Lamed is nie meer gebind in Geburah se Elohim kant nie.  Die Yezebel counterfeiting spirit van die goue kalf Nimrod 25 Des. Baalpriesters en Baaltempels van die Ou Testament se dryfkrag, die sogenaamde 25 Des. Christen kerk of 10 verlore Samaria stamme van vandag, se dryfkrag of gees wat hulle goue kalf vir hulle bou op Shavuot wat hulle Pinkster is, Pentacost se vyfpunt pirool ring.  Die net Adam 5 punt ring  en geen  Adonay vyfpunt ring nie, omdat hulle nie die David Batshaba skeibrief, nuwe huwelik Torah herken nie, herken hulle bewussyn ook nie die verskil tussen – om met Geburah haat te haat en Amalek en Yezebel te verteer met Geburah Chokmah Netzach katabolisme nie.  Die net Chesed liefde genade van die Saul of Paul Christen verlore 10 stamme, kry Amalek en sy kudde jammer.  Hulle weet nie van die skeibrief nie, hulle weet nie van die Geburah haat ombou van die 5 letter Elohim na die 4 letter Adonay nie.  Hulle weet nie van die nuwe unifikasie huwelik van die die twee na die nuwe ware 8 YAHDVNHY toe nie.   Hulle het net ‘n sondeval mislukking skeppping en ‘n geredde genade simplistiese god-mens herstel, terug na die ou begin toe: die ou God of 5 letters Elohim kan nie unifiseer met die 4 letter Yud Hei Vav Hei  Adam nie.

Die Ou Testament van die net 18 ure dag van  twilight 6 ure + twilight 6 ure + dag 6 ure =18 ure, moet nou die nag 6 ure bykry om 24 ure dag te vorm.  ‘n Eenheid van ‘n 24 uur dag, ‘n Echad Yechudim dag, ‘n Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud  8 letter dag van 24 ure; dus die 8×3=24 of die drie kruise van 3×8 ware Mashiach funksies op Golgotha te gee.  Die Ou Testament moet nou oorgeskryf word deur ons as: dit is twilight en nag en twilight en dag eenheid.  Dit beteken dat die Name van die 5 letter Natuur as Elohim nou nie meer as ‘n aparte naam langs die 4 letter “Yud Hei Vav Hei” geskryf moet word nie.  Bv.  Here HERE, of Lord God, of Elohim YHVH nie, maar nou die eenheid, die Echad as die een Naam van 8 letters ineengeweef, soos die twee hande se vier vingers van een hand binne in vier vingers van die ander hand as “Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud” nuwe huwelik,  nuwe eenheid bestaande Skepper en Skepping eenheid.  Die nuwe huwelik.  Maar die dot as die Yud is Yud(1) + Hei(5) gee die Vav(6).  Dus die Yud kry ‘n lyfie by, hy kry afstand by;  die dot of Yud word ‘n strepe met ‘n koppie en word nou Vav genoem wat 6 tel en 6 Sephiroth behels.  Maar die Yud as 10 kan ook Hei(5) bykry en Yud Hei  word wat 15 tel.  Maar die Vav(6) kan ook Hei(5) bykry om as Vav(6) + Hei(5) nou 11 te tel.

So hier word selfs aan net die Adam vormkant, al skeibriewe gegee om dan daarna nuwe hegter huwelike te vorm.  Die Yud met die Hei.  Dan die Vav met die Hei, dan die Yud Hei met die Vav Hei.  Nou om met die Elohim kant kant in die huwelik te kan tree, word weer skeibriewe gegee om eers Elohim 5 te kan afbreek na Adonay 4, wat Lamed vrylaat om dan weer die YAHDVNHY huwelik te vorm.   Die huwelik waaruit die nuwe Aarde Dalet voorkom, die nuwe Nun Mashiach volk uit voorkom met die nuwe Aleph Hei Vav Hei gene.  Asook die twee Yuds van die Job verdubbeling na Caf(20) toe – die Onderself en Boself bewussyn. Die huwelik tussen die Adonay van Malchut: die vorm wȇreld in Elohim kant, bene Elohim en vorm wȇreld in Adam kant, bene Adam, wat die ewige groeiende lewensenergie of lewenskrag nou ook die lewensvorm se nuwe karakter en geheue laat aanneem.  Die unifisering opspiraal.  Die ewolusie opspiraal.

Dit is vierde dimensie tyd! Die NG Kerk bestaan 150 jr. in die Vrystaat en vandag het almal Lev. 25 en Lukas 4:14-21 gelees.  Die Jubleum, die genade jaar is aan gekondig in al die kerke in die Vrystaat.  Dit was hoendervleis dinge!

Ek verstaan nie mooi nie.  Yobel word op Yom Kippur in die Yobeljaar aangekondig en gaan oor die natuur, die aarde lewensvorm se shabatte rustyd.  Yobel vir die natuur Aarde Geburah pilaar het niks met die Chesed Adam genade te doen nie.  Adam moet die Aarde, die natuur seën met sy Yobel Shabbat.  Ook in Lukas 4 word dit bevestig.  Yahshua as life form, ontvang die active life force, of ha Ruach en gaan dadelik vir 40 dae in die woestyn.   Die Aarde wat in sy Yobel woestyn fase is, omdat die vorige Adam nie die aarde sy gereelde Yobel gegee het nie.  Dus het die natuur, of Geburah, daar nie as ook ‘n heilige Sephirah sy heiliging van die Adam Chesed Sephirah ontvang nie.  Nou is die woestyn aarde Geburah sephirah, die haat sephirah wat natuurlik nou deur die Christen en Farisieërs en Sadusieërs, Chesed alleen oog, as Satan of bose gesien word.  Toe Yahshua terugkeer en vir hulle nog mooi van El-i-yah en El-i-sha vertel en geen reën ens, toe wil hulle hom doodmaak.  Dit bevestig die hele geslag wat in die woestyn sterf; die aarde Geburah wat die geslag nie geheilig het met sy Yobel nie.  Al tien Sephiroth moet heilig wees.  Chesed Adam moet Geburah natuur heilig deur Geburah sy Yobel te gee.  My vraag is, gaan die hele Vrystaat nou die Yom Kippur heilige vasdag vas van die bewerking en oeste van die hele Vrystaat?  Gaan hulle die hele jaar die Geburah Aarde sy Yobel rus gee?  Gaan hulle die 40 dae vas van Yahshua doen en die El-i-yah en El-i-sha lesing van Yahshua verstaan?

Yobel is nie ‘n Adam genade begrip nie.  Yobel is ‘n Geburah heiliging begrip wat deur die Adam gedoen moet word, want die handeling laat die woestyn Satan verdwyn en net een God sonder ‘n satan in die bewussyn oor.  Yom Kippur;  at-onement, Chesed en Geburah een,  en atone-ment berou omdat daar nie die Geburah Yobel heiliging gegee is nie, en gevas is nie – nie planeet opvreet met  Yobel nie.  Dit is wat Storetjie van Yobel verstaan.  As die Kerke bg. Yobel begrip korrek verstaan en gaan doen, juig Storetjie.   Maar as die kerke die heiliging van Geburah of Natuur Yobel wat die Adam se verantwoordelikheid is, soos met die Lord of Flame na bos en Adam Mosheh gegee is:  Jy staan op Heilige Grond, Heilige Bos, Heilige Natuur, Heilige Geburah.   Julle moet die Aarde Heilig.  Vir 30 jaar doen Storetjie heiligings gridwerk van Moeder Aarde.  As die Aarde nou die heliging ook vryspring, met ‘n vryspring deur genade storie, ween Storetjie.  Dan sal elke boer in die Vrystaat se grond van hom afgeneem word volgens die Yobelwet en vir die gegee word wat die grond die Yobel Shabbatsrus sal gee.

So die heilige Shabbat, naamlik  Shavuot, die sewende Shabbat van die Omer tyd, ook gesien as die die opsomming van die sewe “Jaar shabatte” neem die ongesuurde brode bewussyn, die “Boom van Kennis bewussyn” met die Pesach lam redding maal wat net vir die oomblik funksioneer om sonde weg te neem.  Sonde wat egter weer terugkeer en nie met die Boom van Kennis bewussyn oorwin kan word nie,  na die twee gesuurde brode bewussyn, die  “Boom van die Lewe bewussyn” toe,  wat nou na die 50 hekke van Binah insig toe, na die Boom van die Lewe bewussyn toe bring wat die sonde kan oorwin.  Die goue kalf Nimrod, 25 Des Christen sien die net tydelike een nag wakkerskud genade redding, en nie die verdere 7 Shabatte verdere  stadiums van Jaarshabbat heiliging wat die Boom van die Lewe bewussyn bring,  wat die permanente oorwinning oor sonde en dood bring, raak nie.

For it is only in this Devekut passionate attachment Yechudim space that one realizes that life without this Binah Ruach Devekut to the ever living ‘proceed to be’ may not be called living.  This is the secret teaching of the verse…only you. The ones who remain attached to Adony that is YHVH, thus YAHDVNHY, are all alive today.

Ja vandag reeds – nie eendag nie…

54

YECHUDIM EENWORD VAN DIE MIDDELPUNT EN DIE BUITERING

 Yobel maak die Natuur en die Adam vry van die driebeen Boom van Kennis waar Tiphareth aan die Binah se ligkant alleen gekoppel is.  Die Binah Moeder Maria met die Tipharet Jesus baba kind op die arm Kerk, en bring die nuwe na Yom Kippur Sukah Boom van die Lewe van Openbaring 22:14.  Die ronde Boom met Tiphareth onder en Geburah bo en Ayin met tong in die middel wat die volle Shin waarheid praat met die eet van die vrug van die driebeen Boom van Kennis met Tipharet in die middel, tree die verbod om nou ook terselfdertyd die vrugte, te mag eet van van die ronde Boom van die Lewe, in werking.

Hierdie gebod dat die Boom  van Kennis eers uit die bewussyn uitgewis moet word voordat daar van die Boom van die Lewe se bewussyn geëet mag word, staan ook bekend as die gebod van die uitwissing van Amalek en sy kudde.  Amalek is die Boom van Kennis en sy kudde is al die ander Boom van Kennis kerke.  Die ware Yisrael van die koning David en Batsheba, is die ware Boom van die Lewe.  Die koning Saul wat die Amalek en kudde se Boom van Kennis laat lewe, is die valse.  So wat is die baie, baie belangrike feit wat Storetjie hier die aan die bewussyn van die leser wil tuisbring?  Die enorme waarheid is dat die gebod baie effektief vanself funksioneer.  Niemand wat nog eet van die Boom van Kennis en dus ‘n Boom van Kennis bewussyn het en met die Boom van Kennis bewussyn probeer, sal die bewussyn van die Boom van die Lewe ontvang nie.  Die Saterdag bewussyn sal nie die Shabat bewussyn ontvang nie.  Die Kerk Boom van Kennis bewussyn sal nie ook terselfdertyd die ware Yisrael Boom van die Lewe bewussyn ontvang nie.  Die Amalek Boom en sy kudde moet eers uit die bewussyn verwyder word.

Tipharet as hoof Sephirah in die driebeen Boom van Kennis, wat nou hardop praat as die Woord, moet stilgemaak word as die basis van die Sukah Fees ronde boom met sy Noord en Suid en Oos en Wes en Bo en Onder, waar bo nou Geburah is.   Maar wat nou gebeur, is die belangrike ding: daar kom stilte en daar kom meditasie en dan kom die begrip bekend as Yechudim.  Luister nou mooi.. shema, Shem Ayin:  die bewussyn is nou met die Boom van die Lewe, nie meer soos met die Boom van Kennis gevestig op die finite Tipharet Jesus nie, maar op die  infinite buite die 10 Sephiroth, op die Oneindige, die Infinite Being , waar woorde slegs

The Zohar  …are appelations in the Sephiroth, and are adjectives pertaining to the Infinite Being.  The intent thus is only directed toward the Infinite Being who is clothed in all the Sephiroth and makes use of all of them and not to only one Sephiroth as the Tipharet Jesus Sephiroth. Whenever one pronounces a word, he must keep in mind that speech is ADONY and voice is Y H V H…  In the Tree of Life, one must bring them together, unifying them in the concealed unity which binds them together.

Let mooi op die groot geheim van die Boom van die Lewe bewussyn: die eenword, die Yom Kippur, die ware Yobel, is nie beweging nie, nie die Tipharet Jesus kerk Boom van Kennis beweging van hemel toe gaan nie, maar Yechudim  – eenword van die middelpunt en die buitering.  En vind plaas in die …concealed… buite die tien Sephiroth en nie in Tipharet Jesus binne-in een Sephira nie.  Nie een naam word genoem nie – nie Jesus of Adony of Y H V H of Elohim of enige naam nie, of enige Sephirot nie.

One’s intent must be directed to making them all one outside in the Infinite Being …and this is not voice or speech, but thought.   One should not direct his intent to a Sephiroth, heaven forbid, by calling it names like El or Elohim or any name.  Do not fall into this deep pit…  die slaggat van die Jesus Tiphareth pit.  Die eenheid van die heilige Oneindige Ongemanifesteerde proceed to be… ewige groeiende lewenskrag deur midddel van ewige kwantum lewensvorme wat  geen naam volledig kan beskryf nie.

So nou moet die Yechudim eenmaak proses van die nagfase begin word. Die eerste plek om dus te begin, is waar die seun van David en Batsheba  naamlik Shlomo,  begin het.  Nadat David vir Amalek, die Boom van Kennis bewussyn verwyder het, kies Shlomo die wysheid, Chokmah.  Nou moet Chokmah met Binah een gemaak word, want die Binah moeder Maria en kind Tiphareth Jesus verbintenis, word nou vervang met die Binah Chokmah eenword of Yechudim, voordat die Chesed Adam   Y H V H met Geburah  Natuur: A D N Y  Yechudim  kan volg.  So nou het ons eerste    Adam as Y H V H met  Binah  A H Y H  of Chokmah wysheid met Binah insig.  Dus YA  H H  V Y  H H: dus die boonste Yechudim.  Nou volg die onderste  Yechudim soos  reeds gegee is: die  Y H V H met A D N Y wat Y A H D V N H Y gee.

Yochanan, Esegiel en Jeremia moes die boekrol eet, metaboliseer! Interessant…

Die boekrol is die metabolisme handleiding, die insruksie voorbeelde vir die vroulike vorm opbou Binah en Hod met Sephirah wat in die Natuur Elohim of Adony kant is, met die derde punt van die anabolisme opbou driehoek se punt as Chesed in die Adam kant.   Die katabolisme afbreek driehoek is die Chokmah en Netzach Sephirah in die Adam Yud Hei Vav Hei pilaar met die derde punt van die driehoek as die Geburah Sephiroth in die Natuur pilaar.  So wat doen die metabolisme sisteem?   Met behulp van die sisteem wat die twee pilare nou een maak, unifiseer, Yechudim, bou die Yud Hei Vav Hei pilaar en die (Elohim) Adony pilaar, nou mekaar op in die nuwe Adam met die nuwe Natuur, asook die verhoogde bewussyn van beide soos deur die middelpilaar aangedui word.  Wanneer die Adam die natuur metaboliseer, word albei nou ‘n nuwe produk met ‘n nuwe bewussyn.  Die nuwe Aarde en nuwe Hemele met nuwe Adam in kerktaal.  Die Adam eet homself, metaboliseer homself in die nuwe Aarde en Hemel en liggaam in.  Dit help hom niks om net te glo en ‘n voedsel resep voor te lees aan die eet tafel nie, hy gaan sterf van die honger!

So nou metaboliseer die Y H V H Adam katabolisme lewenskrag driehoek van die metabolisme meganisme die A D N Y natuur anabolisme lewensvorm driehoek en die metabolisme sappe van  Y A H D V N H Y  bestaan nou.   Nou kan die proses nuut voortgaan wat die twee Yuds lewer.  Die nuwe Nun Mashiach lewer, die nuwe Dalet Aarde lewer en die nuwe  liefde wese, die    A H Y H.  Begin die Maatjies nou die ware lig voor die liefde energie siklus sien?

Die offer van Abel van diere die diere lewensvorm is aanvaar, maar die offer van Kain, produkte van die plante lewensvorm, is nie aanvaar nie.   Later word die dier in die plek van die Adam Yitschak gegee.  Daar is dus fases van ontwikkeling in die lewensvorm wat met die lewensdryfkrag, gesien uit die metabolisme oogpunt, op mekaar moet volg.  Hierdie is ‘n hele nuwe navorsing veld waarna nog gekyk moet word.

Gesien uit die oogpunt dat die begin die einde is, toon die Abel Kain verhaal duidelik daarop dat die Adam eerder sy metaboliese ombouing skeppings vermoë moet openbaar deur die verbeterde produk aan te bied as ‘n offer.  Ons moet ons eie yster en goud en silwer uit die minerale ryk lewensvorm, self ombou na die verwerkte produk en dan offer.  Ons moet ons eie planteryk lewensvorm ombou na ‘n beter diere lewensvorm en dan offer.  Die lusern of koring of mielies eers voer vir die bees of bok of skaap, en dan die verebeterde diere lewensvorm aanbied as offer van ons skeppings afrondings produk.  Die nog meer gevorderde lewensvorme met nog meer gevorderde lewensdryfkrag aanvaar so ‘n ewolusie optrede; so ‘n metaboliese unifikasie optrede van die Adam wat die Hei se vyf vlakke ewolusie met behulp van die metabolisme van die lewensproses doen.  Dit help ook nie vir Kain, wat dit nie gedoen het, om vir Abel dood te slaan nie.  Dit help nie vir Abram se kinders om Abra-hei-am se kinders, Yisrael, dood te slaan nie.   Dit help nie vir die Kerk om Yisrael dood te slaan nie. Jaloesie gaan nie help nie.  Metabolisme help.  Los die Boom van Kennis en metaboliseer die Boom van die Lewe.   Begin by Openbaring 22:14 …toegang tot die Boom van die Lewe.

“Wheat” Chitah

“Wheat” is Chet(8) + Tet(9) + Hei(5) = 22 Chitah.  Dus die twee brode van 11 letters elk, van die twee kant Pilare en gee die 22 letters waarmee die hele skepping geskep is.  Die mees samevattende naam vir die middel pilaar is Aleph Tav Hei Atah.  Die Aleph tot die Tav 22 letters wat met die Hei(5) klanke, van die praat van die Pei 17de letter van Chet(8) + Tav(9) = Pei 17, wat met die Hei(5) medeklinkers die volledige Shin(300) + Beit(2) + Tav(400) = Shabbat 702, skepping voltooi.  Dus die tong in die middel van die ronde Boom van die Lewe met Tipharet onder en Geburah bo.  Die Hei(5) is ook die 5×10=50 poorte na Binah toe wat tydens die 50 dae vanaf ongesuurd na gesuurd oopgemaak moet word, sodat die Yobel insig van Binah en die Chokmah wysheid ware Shin van Shabbat deur die Beit van Shabbat en  die ware Tav of eindresultaat van Shabbat kan gee, wat ook die ware begin is van die nuwe siklus, die Shabbat heilig.  Die heilige..chitah..van die heilige…Atah… voor wie dan die eersgebore produk aangebied word as die Daat wat saam met Binah Insig en Chokmah wysheid die nuwe Ain, Ayin Soph, Ayin Soph Aur; moet manifesteer uit die ongemanifesteerde.

Om dus op te som: die ewige groeiende lewenskrag, ook bekend as..proceed to be..AHYH word as ‘n vuur in ‘n bos aan die Natuur Pilaar, ALHYM omgebou na ADNY.  Asook die Adam Pilaar YHVH omgebou na AHVH, word aan Mosheh openbaar.  Die Natuur en die Adam is die ewige kwantum groeiende lewensvorms wat die ewige groeiende lewenskrag nou vorm met die Daat ondervinding.  Die Daat gevormde lewenskrag word nou as eersgeborene terug geoffer as die nuwe Daat, Binah en Chokmah om sodoende die nuwe Ayin, Ayin Soph en Ayin Soph Aur in te trek uit die ongemanifesteerde in die ruimte van manifistasie binne die Oneindige Heilige.

When a violin is perfectly tuned to the great master, it vibrates in perfect harmony, even if not played. So does the diligent student to his Master.

violin-and-bow-png-512

55

ELO-CAF-IM EN DIE ELO-KUF-IM

Dis nou weer tyd om in meer detail te storie oor die twee driehoeke wat die metabolisme meganisme opmaak sodat ons die twee Sephiroth, Chesed en Geburah beter kan leer ken in hulle funksies as die twee  Capf en Kupf faktore in die  Elo-caf-im en die Elo-kuf-im.  Wat met behulp van die 5 Hei katabolisme van energie en 5 Hei anabolisme van opbousiklusse, wat elke keer onder by 0 die volgende lewe vlak gee, wat by Nephesh lewe begin en na ‘n energie denke siklus by Ruach lewe kom en na volgende siklus by Neshamah lewe kom en na volgende energie denke siklus by Chayah lewe kom en na laaste, die Hei(5) siklus van energie denke by Yechidah lewe kom.  Dan moet groei na die Echad 13 onder Tipharet plus Yechidah 37 bo, wat die Chanukah Yoibel 50 boom is.  Die nul vlak lewe onder groei elke keer sodat die laaste siklus, die Elo-hei-im, voltooi dan word en die Elohim as Adony en YHVH nou YAHDVNHY word.   Die twee Yuds is Yud(10) +Yud(10) = Caf(20)  en Caf(20) x 5 Hei rondtes van energie denke sirkels, gee Kuph(100.   Dit is die opbou anabolisme proses, maar die proses kan ook die afbreek katabolisme proses wees, dus die Kuph(100) na vyf Hei siklusse energie denke, gee dan weer net Caph(20).  So in die Malchut, wat se helfte nou die hele vorige Boom verteenwoordig en die ander helfte nou die volgende hele Boom verteenwoordig, kan die prosesse plaasvind.

indexpillarsDie aarde, die Malchut, verteenwoordig die vorige hele Boom onder en die volgende hele boom bo.  Daarom is daar die lug en die grondboom onder die grond met sy ligbron, die vuurbal in die aarde en die boom bo die grond met sy vuurbal in die lug. Die twee bome is verbind met een stam.  Dus nou die twee helftes van  Malchut. Maar Malchut het vier kwarte, dus word die twee Bome nou weer verdeel, in die linker helfte en regter helfte, die linker pilaar en regter pilaar.   Nou het ons dus die vier kwarte, dus nou ook die vier kwarte van seksualiteit.  Maar nou volg nog ‘n groot geheim.  Dit is dat die middelpilaar wat regop staan, dus vertikaal is, ook die dun aardkors is wat plat lȇ, dus horisontaal geleë is.  Nou kan die liefdesdaad vertikaal staande plaasvind, dus middelpilaar se energie liefdesdaad, en horisontaal plat plaasvind, dus die materieël denkende middelpilaar, die aardkors liefdesdaad.

Nou met die aandag op Chesed en Geburah, en wel ten opsigte van die twee metaboliese driehoeke, is hier ook nou groot geheime wat met die eet van die buit geopenbaar word.  Daar is nou nog ‘n faktor van die Pesach maal se eet wat nog nie oor gestorie is nie: dit is die beskermings faktor, die Pass-over faktor van Passover.  Selfs hier moet ook die twee halwe ongesuurde brode saag gebruik word.  Kom Storetjie noem weer die geval van die vyeboom wat nie vye gedra het toe die Meester vye nodig gehad het nie.  Dus nie vrugte gedra het volgens die nuwe seisoen van die nuwe Aarde en nuwe Hemel waarvan die nuwe inwoner nou kom om te kyk of die Aarde en die Hemel al gerteed is – wat hulle toe nie was nie, en nogsteeds nie is nie.   Die boom het nie verstaan dat die nuwe tyd en die nuwe seisoen en die vrugte van die nuwe seisoen, nou al gedra moet word nie.  Die bloed van die nuwe lam van die nuwe offer, die Yitschak offer, moet die huis beskerm.  Die Yitschak offer wat van Chokmah na Geburah volgens die metabolisme driehoek inkom en geëet word.

Let nou mooi op die geheim: Chokmah en Chesed en Netzach is die energie Pilaar, net soos Binah en Geburah en Hod die vorm Pilaar is. Maar die koring wat geëet word, die offervleis wat geëet word, word nou nie net sommer net so vanaf ‘n koringkorreltjie ‘n mensliggaam korreltjie of selletjie nie.   Dieselfde met die lam offervleis; die vorm selletjie word nie nou net so ‘n lamvleis selletjie binne-in en tussen die mensvleis sellletjies nie.  Nee, daar moet eers kataboilisme en anabolisme plaasvind. Wat beteken dit?  Dit beteken dat twee energie eenhede, wat in die Pesach eet geval, nou op drie vlakke plaasvind vir die wat regtig verstaan.   Die vyeboom wat regtig verstaan dat die Yitschak offer van Chokmah af kom en dat Chesed van Binah af kom.   Dus Abram oppad na Abraham van Sara-yud Binah, sy Hei vanaf kry.  Dus Abram na Abraham besny hom, sluit kontrak met Binah, trou met Sara-yud wat haar Yud se twee halwe ongesuurde brode eet, haar Yud in twee saag en een Hei hou.   Sarah wat een Hei vir Abram gee wat nou Abraham word.  So daarom word die Geburah vorm Sephirah nou deel van die energie driehoek en die Chesed energie Sephirah deel van die vorm driehoek. Nou kan met die nuwe  Daat kennis begrip in die bewussyn Pilaar, die Pesach maal geëet word,  die nuwe vrug in die nuwe wȇreld  seisoen  gedra word en die nuwe  wȇreld inwoner soos Yahshua,  nou eet.  Die boom hoef nie kompos te word nie.

Die Geburah energie voorsiener, in die vorm anabolisme nuwe weefsel, nuwe vorm opbou driehoek.  Die Geburah Elo-kaph-im en Chesed, die vorm faktor in die katabolisme afbreek metabolisme driehoek.  Die Chesed  Elo-kuph-im faktor in die vyf stappe, vyf energie denke op-spiraal siklusse van  lewe by die 0 energie denke level met Nephesh sielevlak, waar vanaf 1. Lig, dan eers liefde, dan laughter, labour…tot by  lewe, nou met ruach ingeblaas, weer nuwe eers Lig, dan liefde dan laughter…weer regom tot by…Lewe, maar nou Neshamah lewe vlak.  Dan weer eers nuwe lig, dan liefde, laughter, labour…reg rondom tot by lewe op nul vlak, maar nou Chayah lewe.   Dan weer nuwe eers Lig, dan liefde dan laughter, labour…tot regom tot by Lewe by 0 vlak, maar Yechidah lewe.  Yechidah 37 van Geburah Sephiroth wat nou Sephiroth..Bo..word plus dan die Tiphareth Sephiroth echad 13 wat nou Sephiroth..Onder.. word.  Dus nou Yobel Nun(50).

Nou met die nuwe Daat middelpilaar bewussyn en die nuwe vormpilaar vorm en die nuwe en energiepilaar energie, lewer die nuwe Boom nuwe vrugte volgens die nuwe seisoen wat die nuwe inwoners kan eet.  Maar nou kom daar die geheim agter die geheim:  wat doen die nuwe inwoners nou in die nuwe?  Hulle trek nou weer nuwe in.  Die nuwe Daat kennis, bewussyn, trek nou met behulp van die nuwe Chokmah wysheid energie en nuwe Binah insig vorm, dus nuwe gemanifesteerde,  nou weer nog nuwe ongemanifesteerde in.  Die drie Daat as Kether beeld en Binah en Chokmah, trek nou  Ayin en Ayin Soph en Ayin Soph Aur in.  Die nuwe lewe vir die nuwe lewe, die ewige lewensgroei in lewe.  Julle as die 12 meridiane, 12 stamme Yisrael Abraham program, sal vir ewig in julle geslagte in watter nuwe wȇrelde julle jul ookal bevind, die 7 Jaarshabatte hou as voorbeeld vir die 12 meridiane 12 Sheiks Abram Program.

So die ligkant van Yahel is dus die El van Yah-el, wat nou bestaan  uit die Elokim en Elohim.  Die Elokim bestaan nou weer uit Elo-kaph-im en Elo-kuph-im.  Elo-kuph-im se Kuph word beskryf as:

Aleph Beit p281: …he has set an end to darkness, the coming of the Mashiach  and the subsequent era of resurrection, is the ultimate revelation of the great light and energy latently present within the secret of the letter Kuph…  (die einde is in die begin ingesluit en die begin is in die einde ingesluit; die definisie van die Kuph is.. omnipresence) and redemption of the fallen sparks.

Wat beteken dit nou Maatjies?   Die vertikale drie pilare Boom het dus Geburah in die een pilaar en Chesed in die ander pilaar.  Maar daar is ook die horisontale middel pilaar, die aardkors met Caph een kant en Kuph anderkant.  Die Elokim as natuur bo die grondlaag of aardkors grens en Kuph as natuur onder die grondlaag of aardkors grens.  Net soos met die vertikale grens waar die Chesed Christendom  nou Geburah sien as Satan,  kan met die horisontale grens, die aardkors, die vreemde insig en kennis  wat Storetjie nou bring , nou  ook gesien word as Satan onder in die aarde.  Luister nou mooi na die klein verskil tussen die waarheid en die leuen; een woord gee die verskil.  Jy mag nie vreemde gode voor my aangesig bring… of die vreemde begrippe wat as gevolg van die kwantum meganisme, maar nog net onbekend aan ons is, maar alles aan een God behoort.  Ons mag nie toelaat dat ons gebrek aan lig, selfs die lig in die grond, ons skei van die een God nie.  Alles is in god, like god, of god, but not god…  Die geld vir onsself sodat ons ons nie moet verbeel onsself is god nie, maar dit beteken ons mag ook nie toelaat dat wat vir ons nog vreemd is, nou ‘n god vir ons word nie en met godsdiens nog gode skep nie.  Eie gode of satan opposisie gode mag nie geskep word in Hod en Netzach en Yesod nie.

Is Maatjie by met die Elokim met Caf en Kupf gespel wat groei tot Elohim met Hei gespel?  En die natuur bo die grond en die natuur onder die grond?  En die metaboliese driehoeke waar Geburah gevoed word  deur Yitschak vanaf Chokmah, en Chesed gevoed word deur Abram vanaf Binah.  En dan die terselfdertyd se 8 dubbel vierkant struktuur meganisme wat nou ook die bo- en Onderself meganisme voed?  Die ware Pesach lam wat beskerm?  Die vyeboom wat nou al die nuwe vrugte moet dra?  Die nuwe begrippe wat bemeester moet word as nuwe karaktertrekke van die een God en nie as ander gode gesien moet word nie.  Geen ander gode voor My aangesig nie.  Chesed is 72: Chet(8) Samech(60)  Dalet(4) is 72.  Dus nie nuwe 72 ander gode nie, maar die een God se 72 Name.  Dieselfde met die Elo-caf-im en Elo-kuf-im en Elohim.  Van die El van die een Yah-el?

NUWE ADAM 1000

Die onderwerp van die kind wat nou selfstandig geword het en dan die ouer verwerp, is dieselfde onderwerp van die skepping wat nou op vlak vier, die Chayah lewe vlak, die Skepper op die vyfde Yechidah vlak verwerp.  Daar is dus die Vlak een, Nephesh: of Asiyah of vorms making of Hei, en Vlak twee Ruach: Yetzirah of engele Formation of Vav, en vlak Drie: Neshamah of Briyah creation, of troon met siele, of Hei en Vlak vier Chayah of Atziluth, of volledige partzufim van 10 Sephiroth of nearness of Yod.  Dus die vlak waar die kind nou self leef en nie die ouer meer nodig het vir sy vlak vier Chayah lewe nie.  Die vlak van twilight en twilight en dag se 18 ure.  Die 10 Partsufim is tot by Yud voltooi, maar daar is nog die ses ure nag oor.  Die vyfde stadium van die nuwe Adam Kadmon, is nog oor.  Die vyfde Yechidah 37 stadium wat by die Echad 13 getel moet word om die Binah, met Binah donker kant, in te sluit as Yobel 50.  Die Ari wat deur El-i-yah  gereeld besoek was, was die eerste Qabalis wat melding gemaak het van die vyfde stadium;  die eenword van die kind en ouer stadium, die Binah 50  poorte Yobel nag ses ure.   Die nuwe Adam Kadmon vyfde stadium wat nog moet kom.

So nou betree ons die nuwe Nagfase van die twilight nag twilight dag.   Om die eenword met die vier letters van  die “Yud Hei Vav Hei” met die vyf letters “Aleph Lamed Hei Yud Mem” te kan doen, moet die “Lamed” nou eers uitgehaal word.  So nou word daar eers opbeweeg met die Y H V H en die     A D N Y eenword as die Y A H D V N H Y.   Maar nou moet daar in Merkavah of “Lamed” van El-i-yah af beweeg word.  (Die Ari is gereeld afgeneem in die “Lamed” van “El-i-yah” Merkavah).   So nou storie Storetjie oor “Lamed” wat 30 werd is en letter 12 is en net soos Aleph, die eerste letter van die eerste kolom van 11 letters is, is Lamed die eerste letter van die tweede kolom van 11 letters.  Dus die 2 gesuurde brode se korsies krone.  Daar word begin met die letter wat 3 werd is, dus letter Gimmel, dan letter wat 30 werd is, dus die letter Lamed, dan die letter wat 300 werd is,  dus die letter Shin.  Dus Gimmel met geen space bobbel, Lamed met een space bobbel en Shin met twee space bobbels.

37a19f3640352da3e46111f15863140405DC-500x500lettershinDie 4 letters van “Yud Hei Vav Hei” gee dus die 4 wȇrelde Asiyah, Yetzirah, Beriyah, Atziluth, maar nie die 5de wȇreld van die nuwe Adam Kadmon nie.  Dit is nou ‘n probleem.  Dus word die vyfde letter, die letter Lamed van die “Alhym” benodig.  Die vliëende Lamed Merkavah letter.  So wat doen die Lamed letter?  Die punt van die Yud word ook beskryf as ‘n ogie, ‘n gaatjie, die naald se ogie.  Die opening wat tussen die gemanifesteerde en die ongemanifesteerde bestaan.  Die Gimmel letter wat 3 werd is, wat die 3 nl. Daat en Binah en Chokmah deurlaat vanaf die gemanifesteerde na die ongemanifesteerde en die drie, die Ayin en die Ayin Soph en die Ayin Soph Aur vanaf die ongemanifesteerde deurlaat na die gemanifesteerde.  Dus is die Kether die oog opening.  Dus is dit die Echad 13 plus Yechidah 37 se 50, Yobel, waar die Adam Kadmon, die 5de, die Hei(5), die 5 van die Yobel 50, die kind en die ouer nou weer een is; die Skepper en die skepping een is, maar nie net weer een is met die vorige Daat en Binah en Chokmah nie, maar nou gegroei het.  Die drie sye Binah na 4 sye Binah toe en die 3 been Shin na 4 bene Shin toe.

Die 50 Yobel is dus die Hei 5 vlak Adam Kadmon wat deur die opening “0” van die 50 se “0” nul “manifesteer” in die ongmanifesteerde in as kind terug by ouer,  dus “verdwyn” uit manifistasie vlak vier van Atziluth met Chayah lewe – naby, maar apart van ouer in vlak 5 en dus op eie geleef het.  Die proses word beskryf as geen beweging nie maar Yechudim; eenword.  Die Echad 13 eenheid en die Yechidah 37 eenheid word die Yobel 50 “een”, maar ‘n nuwe “een”, ‘n nuwe Adam Kadmon.  ‘n Nuwe skepping.  ‘n Nuwe familielid het bygekom!  Maar onthou die einde is die nuwe begin, in die sin dat die Oue van Dae is ook die nuwe Jonge van Dae.  Let mooi op Maatjies – die begin van die nuwe Jonge van Dae.  Die Atika Kadisha.   The holy Ancient One is the partzuf that parallels the upper part of Kether and is the highest Partzuf in Atziluth… Ex. 4:11 The mystery of the verse…who placed a mouth in Adam.., Aleph(1)Dalet(4) Mem(40)=45 en die “Mah” naam is 45: Mem(40)+Hei(5)=45.

Maar net hier Maatjies is nou ‘n groot stuk prooi wat Benyamin die Wolf nou weer moet verskeur.  Die prooi is nou die Cabalah prooi waar  die bestaande Qabalah ook net nog gevorder het tot Twilight en Twilight en dag, en nog nie die nuwe Nag 6 ure liggaam van die  nuwe Adam Kadmon raaksien nie.  Nie die nuwe Beit met 4 sye of Shin met 4 bene raaksien nie.  Net hier op die stadium, waar die vyf letter “Aleph Lamed Yud Hei Mem” wat die Merkavah Lamed insluit, wat deurneem deur die “0” opening van die Yobel 50, vanaf gemanifesteer na ongemanifesteer, haak hulle vas by 7×7=49 van Metatron se Mem(40) + Tet(9) = 49, of 7×7=49 dae tot Shavuot; en weet nie dat die 49 van die driepilaar Tipharet goue kalf  25 Des Nimrod Jesus se Boom van Kennis wel in die geheim, die Yobel 50 van die Boom van die Lewe se Hei (5) met die 0  openening tussen die gemanifesteerde en ongemanifesteerde, is nie.  Die nuwe Adam Kadmon word hier in die Echad 13 + Yehchidah 37 se 50  nuwe eenheid gebore.  Die vyf letters Aleph Lamed Hei Yud Mem word een met ‘n nuwe ‘vyf letter Naam’, nie weer die vorige vier letter Naam nie.  Ons ken nog nie die Naam nie. Dit is nog net ‘n gedagte Naam.  Ons weet ook nie wat die nuwe vyf letter Aleph Lamed Hei Yud Mem naam is nie, ons weet net dit  is die nuwe Adam Kadmon se koms, nie die ou Tiphareth Boom  van  Kennis  se Tipharet alleen koms  nie, maar  ‘n Boom van die Lewe se Geburah bo met Tipharet onder en noord, suid, oos, wes, vuur, water, lewenskrag , lewensvorm, en tong van spraak in die middel, se koms wat..the world to come..inlei.

Die volle 7 Shabbatte gee die Yobel 50, dus is die 7×10 Sephiroth se 70, gee die 70 jaar wat Aleph Adam vir David Adam gee om die 500 nuwe Yobel Adam te word.  Skrywer wat Storetjie ontvang is nou 70 jaar oud. Sy Adam tyd is voltooi.  Sy hart juig met vreugde oor Storetjie wat ontvang is, maar ween ook met pyn omdat so min Storetjie nog kan bemeester met hulle bewussyn.  Die bestaande 7×7=49  bewussyn, die bestaande Tipharet net 49 bewussyn, die Amalek bewussyn moet  afgesterf word sodat die ware Yobel 50 of 500 of 5000  bewussyn kan oorneem.  Die David Adam se 70 jaar, bring die Aleph Adam se 1000 jaar vir die totale nuwe Adam Kadmon.lewensvorm wat die nuwe lewenskrag nou moet vorm na sy vorm.  Die nuwe siklus van die ewige siklusse van lewensgroei vir ewig.

So die skrywer van Storetjie se 70 jaar as die David Adam se 70 jaar word by die Adam in Genesis se 930 jaar getel om die huidige siklus te voltooi.   Die 1000 jaar Adam word aangebied as eersteling offer van die 1000 jaar siklus, sodoende die volgende nuwe 1000 jaar, nuwe Adam in te trek vir die nuwe siklus!  Die koms van die nuwe Adam!

Hallelu Yah!

57

VERBODE AMALEK

Kom  dat Storetjie die verbode Amalek gebod nog duideliker maak.  Die 7×7=49 gesien uit die huidige wȇreld se oogpunt maak die volgende wȇreld nou 49x groter en die son daar 49x helderder en die Adam ook daar 49x groter.  Dus reuse, die reuse met die 6 vingers; dus 5 voorvingers plus die duim vingers.  Wanneer hulle Yechudim doen, is dit dus die vyf voorvingers met vyf voorvingers Yechudim.  Daar mag nie ‘n vyf voorvinger van een Program met ‘n vier voorvinger van ‘n Program wat nog aankom, die Yechudim vinger handeling doen nie. (In skool mag standerd vyf nie met standerd vier ‘n gevryery aan die gang sit nie!)  Amelek se Standerd 5 mag nie die Yisrael Standerd 4 afvry nie.  Dit is verbode.  Wanneer Amalek met Yisrael deurmekaar raak, kan die Yisrael wat nog nie die Geburah bo met Tipharet onder, Boom van die Lewe bereik het nie, nog nie hulle eie 24 uur Twilight en nag en Twilight en dag fase bereik het nie en nie kan onderskei tussen hulle eie Geburah wat hulle bo moet wees en die Tipharet van Amalek wat vir Amalek onder is, maar wat vir Yisrael bo is, nie.  Koning Saul of Paul verstaan dit nog nie.  Koning David en Batsheba weet dit, verstaan dit.  Die Amalek Program se Tipharet is nie die Yisrael Program se redder nie.  Die Standerd 4 Yisrael Program het sy eie standerd 4 na sy eie standerd 5 Program Redder.  Die Yisrael met sy 4 voorvingers in standerd 4, sal sy eie 5 voorvingers in standerd 5 kry.  Sy eie 5 letters met 5 letters Name wat sy eie nuwe Adam Kadmon reuse met 6 vingers sal laat manifesteer in sy eie  groter wȇrelde, nie Amalek sin nie.

Die nuwe Beit met 1 sy meer en die nuwe Shin met 1 been meer, is die nuwe Yisrael Adam Kadmon met met 1voorvinger meer.  Die Beit met 1 sy meer is die nuwe Binah pilaar met sy 5 name en die Shin met sy 1 been meer is die nuwe Chokmah pilaar met sy 5 name vir die 5 voorvinger met 5 voorvinger vir die Yisrael se eie Program Yisrael se  Echad 13 plus Yechidah 37 Yechudim 50 proses op Yobel 50.  Nie Amalek sin wat reeds gebeur het nie.  Die Amalek kinders wat nie een wou word met hulle ouers op hulle Echad 13 plus Yechudim 37 se Yobel 50 nie, mag nie nou probeer om die nuwe Yisrael standerd 4 klas oor te neem deur as agtergeblyde standerd 5 kinders vir die nuwe standerd 4 kinders voor te skryf wat hulle moet doen nie.  Die Adam 70 jarige Yisrael moet rustig met hulle 70 jaar  Daat lewensvorm ondervinding aangaan en koppel met die Aleph Adam se 930 jaar om hulle gesamentlike 1000 jaar eersteling te offer, sodat die nuwe Yisrael Program se Adam Kadmon mag manifesteer.

58

Enoch Swende van Adam

Nou moet Storetjie net eers oor die groot waarheid agter die begrip bekend as die “doop in water” storie.  Die sleutel kern stukkie tot die waarheid is in:

The Cosmic Doctrine p168  It is therefore necessary that in such a matter you should have cooperation from an entity of a different type to your own

Die twee halwe spiëelbeeld ongesuurde brode, Yochanan en Yahshua.  Die spieëlbeeld volgende 6 Vav maande beelde is dus ook Yochanan die doper met Mem 40 of water, of Natuur Pilaar, die entity of a different type to Yahshua, die Adam tipe.  Die Samech(60) ewige lewe tipe word dus in die Mem(40) ewige wȇreld om in te lewe, tipe gedoop.  In die Jordaan gedoop, in die deurgang opening gedoop, in die opening punt van die Kether punt gedoop.  Sodat die deurgang van die Binah insig en Chokmah wysheid en Boom van Lewe Daat opgedoende kennis van Natuur en Adam Pilaar nou kan deurgaan na die ongemanifesteerde en die nuwe Ayin, Ayin Soph en Ayin Soph Aur kan laat inkom na die gemanifesteerde kant.  Die ware doop in die Jordaan tussen die Natuur pilaar Mem en die Adam pilaar Samech wat plaasvind.

CD p168 One turns towards the centre, one sets out towards the circumference, they come into alignment  and the new life force, the Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, can pass through them.  Impactation, the act of advancing a life force in evolution ..Samech 60.. by developing it upon the form aspect..Mem 40.

Dus word Samech(60) (lewenskrag) in Mem 40 (water, lewensvorm) gedoop.  Dit is die ware doop.  Die ware doop is ‘n samevattende begrip van Cosmic Doctrine –  the 7 laws to train the mind, not to inform it. Wanneer die Maatjie se “mind” die sewe wette bemeester het, sal Maatjie die ware doopbegrip bemeester het.

The 7 Laws are

1) The law of action and reaction.

2) The law of limitation. 

3) The law of seven deaths.

4) The law of impactation, or the transmission of action from one plane to another.

5)  The law of the aspects of force or polarity…thus polarity is force, life force.

6) The law of the attraction of the outer.

7) The law of the attraction of the centre.

Hierde sewe wette wat die begrippe beskryf, gee die nodige oefening vir die bewussyn om die diepte van die samevattende begrip, beskryf as die  “doop” duidelik te maak.  Die ware doop is dus om in die bewussyn van die sewe wette gedoop te word.  Dus ‘n sewe perfekte Shabatte doop van een wet per Shabbat wat met die Rooisee se doop begin en met die Jordaan se doop eindig, sewe wette later.  Wanneer ‘n Maatjie geseënd is om toegelaat te word om die doop proses jaarliks te kan herhaal vir 70 jaar gedurende sy David Adam lewe, behoort hy dan na die 70 jaar, by die Aleph Adam se 930 jaar gevoeg te word om die groot Aleph se 1000 op te maak.

CD p169 …and when the triangle seeks to cross the bar and develop into the – “mighty Alpha” – it follows the lines already laid down.

Wanneer Storetjie die sewe wette van die sewe Shabatte van die ware begrip van die 70 jaar, elke jaar se sewe Jaarshabatte doop deur gestorie het, sal die Maatjies weereens besef hoe die 25 Des. Nimrod Jesus kerk goue kalf godsdiens se watertjie druppeltjie op die voorkoppie, ‘n bespotting maak van die 70 jaar lange lewenstaak vir die David Adam, asook die Aleph Adam se lewenstaak.  Die ware doop van die “Aleph” van Abram tot die “Aleph” van Abra-hei-am, naamlik die Aleph of “the mighty Alpha” neem die Abram Adam deur die Hei(5) se 5 stappe, die Hei 5 stappe van beweging /movement  soos gevind in CD p 31:

1) the primary movement of the rings.

2)  the secondary movement of the rays.

3)  the tertiary movement of the tangentials within the segments.

4) the quantinary movement of the vortices.

5) the quintecular movement of the composite atoms.

So die 5 tipe bewegings stem ooreen met die 5 tipe beskrywings, nl.

1) The absolute, the unmanifest life.

2) The manifest life.

3) The evolution of life.

4) Form of life.

5) Force or life.

So Maatjies, die 7 Shabatte van die doop van die Samech(60) siklusse van lewenskrag word in die Mem(40) vloeibare lewensvorm gedoop om die nodige lewensvorm ondervinding of ook Daat genoem, of ook lewe in die Boom van die Lewe genoem, om elke siklus vir ewig vanaf Aleph(1) na Aleph(1000) te ewuleer  deur die 5 Hei stappe van beweging.

Lewe is metabolisme. Lewe bestaan dus uit katabolisme en anabolisme, lewe is om wakker te wees en om te slaap.  Die wakker wees deel van die lewe kan nie plaasvind sonder die slaap deel van die lewe nie.  Die Samech(60), die ewige lewenskrag deel se 60 is die een 60ste deel wat slaap van die Kosmiese Slaap, of op aarde ook bekend as dood.  Die wakker deel wei die lewenskrag en die slaapdeel of sogenaamde dood deel, herkou die lewenskrag.  Die David Adam se 70 jaar se wakker en slaap word beleef in aardse dag en nag tyd.  Die Aleph Adam se wakker en slaap word beleef in die kosmiese beweging se dag en nag tyd.  So vir die David Adam met sy 70 jaar se dag en nag, of wakker en slaap tyd om te koppel met die Aleph Adam met sy 970 jaar kosmiese wakker en slaap tyd, of sy dag en nag tyd, moet hy sy 70 jaar lewe koppel met die 930 jaar lewe, want dan leef hy voort in die kosmiese tyd se wakker en slaap.  Dan is die kosmiese slaap nie vir hom die aardse dood nie.  Die begrip ‘dood’ is net van toepassing om die gebrek aan kennis en insig en wysheid van die Torah te beskryf – glad nie die begrip wat die 25 Des Nimrod goue kalf of Jesus 25 Des se redding storie aan hulle begrip van dood geheg het nie.

Luister nou mooi Maatjies, hier volg die waarheid verskuil in die ontsettende belangrike vers van Gen.32:8 van die vals 8, die vals Mashiach agter die kalf verskuil.  Die vals begrip wat vir die David Adam van aardse 70 jaar se bewussyn voorgehou word as  ‘n vals “dood” se begrip van wat in werklikheid, soos die Torah aandui, net die kosmiese Aleph Adam se slaaptyd in kosmiese tyd is, wat in die kosmiese tyd van die Aleph(1) tot Aleph(1000) Adam, net sy normale slaaptyd is.  Daar is geen dood in die oneindige ewige lewenskrag nie.  Die enigste dood begrip bestaan ten opsigte van die dood van die kennis en wysheid en insig wat die Torah bied, dieselfde Torah wat Mosheh besig is om te ontvang in die vuur wat uit die aarde kom.  Die Torah wat die Nimrod goue kalf 25 Desember  navolgers verwerp.  En met ‘n vals boodskap van ‘n vals god se redding van ‘n vals  dood wat nie eers bestaan nie en die hele wȇreld se beperkte van die Torah waarheid, afgesnyde bewussyn te verlei.  Hulle sȇ vir Aaron die hoofpriester: Hierdie god red van die dood van Egipte.  Maar wil nie die God van die Torah wat Mosheh nou ontvang hȇ nie.  Hulle verkondig die 25 Des Jesus red van die dood.  Storetjie verkondig die Torah red van die gebrek aan wysheid en insig en kennis, wat nodig is om deur die 25 Des vals dood klug te kan sien.

Die Egipte kennis verkondig net die bestaan van die 70 jaar Adam hier in die wakker en slaap aardse tyd siklus, maar met geen bewustheid van die kosmiese Aleph Adam 1000 se wakker en slaap kosmiese tyd siklus nie.  Die kosmiese Adam 1000 se slaap deel van sy wakker en slaap is vir die aardse Adam 70 nou ‘n “dood” begrip.  Die Torah is die liefdevolle riglyne van hoe om die 70 jaar Adam met sy aardse wakker en slaap siklus nou in te koppel om deel te word van die kosmiese Adam 1000  se wakker en slaap siklus.  Daarom het die Aleph Adam 1000 nou vir die David Adam 70 jaar gegee en het hy net 970 jaar oor.  Sien Gen 5:5, die “Hei 5” hoofstuk van Genesis:  So all the years of Adam mounted to 930 years…  Dus saam word hulle 1000 jaar.  Gen 5:24 gee die 12 op 12 geheim wat bogenoemde bevestig dat die 365 dae lange slaap en wakker tyd, nou deel van die Aleph Adam 1000 slaap en wakker tyd word…so all the days of Enoch... sewende van Adam; het sewe Shabatte se doop bewussyn bemeester; het David Adam se wakker en slaap gekoppel met Aleph Adam se wakker en slaap.

:23 all the days mounted to 365 (aardse jaar)

:24  and Chanuck kept walking with Ga-el ….hy  het dus die 70 Adam met die 930 Adam gekoppel – een gemaak.

Gen 5:22 gee dus 22 letters, asook die 5 stadiums van Hei, asook die eerste melding van Ha-elohim.  Dus Hei Aleph – Aleph Lamed Hei Yud Mem.  Dus die 7 letter naam vir die 7 Shabatte doop wat Chanuck 7de van Adam deurgegaan het in die..Hei na Aleph..van die Ha van Ha-Elohim.  Dus, hier is die ware redding verhaal van die ware Torah en nie die 25 Des Nimrod kalf, nou bekend as 25 Des Jesus vals dood redding verhaal nie.  Gen. 5 beskryf die waarheid, nie die leuen nie.  Die ware Shin(300) redding is…Enuch walked with Ha-Elohim 300 “Shin”.  Dit is die storie wat julle moet glo, die storie van Gen. 5, Maatjies.

Die ware verhaal is die wakker word uit die dood van onkunde oor die Chokmah, wysheid, Binah Insig en Daat, lewensboom kennis, dus die Torah, wat nodig is om die David 70 se slaaptyd een te maak met die Aleph Adam 930 se slaaptyd.  Dus die aardse nagdeel een te maak met die kosmiese nag deel, dus slaaptyd met slaaptyd.  Om dit te kan regkry, moet ons die Torah bemeester, om die Torah te bemeester moet ons toegang kry tot die boom van die lewe waarna Yochanan in Open. 22:14 verwys.  Die boom van Sukkah, die boom met Geburah bo, Tipharet onder, en noord en suid en oos en wes en vuur en water en die tong  in die middel en die begin en die eindelose siklusse van  lewenskrag groei en lewensvorm groei. Die tyd is hier vir die nuwe kwantum sprong. Die organismes wat dooie  weefsel verteer het, begin lewende vlermuise verteer, die wat diere verteer het begin mense verteer,  die  kwantum sprong nag  het begin – vanaf  Adam 70 na Adam 930 na Adam 1000 se nagslaap.

Die waarheid is so groot dat een eers verdwaas stomgeslaan staan, maar na ‘n tyd begin die lig en die logika en die groter pragtige prent tot een se jare lange dooie bewussyn deurdring.  Die ontwaking uit die bewussyn dood begin stadig maar seker deurdring tot die bedwelmde bewussyn.  Die jare se wyn bedwelming van die hoerkerke begin wyk en die groot waarheid begin deurdring.  Die Chanukh Adam, die sewende van die Aleph Adam het die Torah bestudeer: die heilige Name, Shabatte, verordeninge, insettinge en gebooie gedoen en geëer.  Dus met Ha Elohim gewandel en is opgeneem deur sy samewerking met ‘n Elohim…ja let mooi op, nie Ha Elohim nie, maar die Elohim pilaar en Enuch as die Adam pilaar, het saam opspiraal met die Atah bewussyn van die Aleph tot Tav 22 letter skepping wat die Hei 5 stappe voltooi het en dus nou die Echad 13 plus Yechidah 37 se Yobel 50 voltooi het.

Spirals_0_38059

AANBREEK VAN KOSMIESE NAG

Nou kom die vraag dus in die nuwe bewussyn na vore: waar pas die 25 Des. Nimrod, goue kalf, Jesus prent dan nou in die nuwe bewussyn beeld in?  Kom dat Storetjie die ware bewussyn prent bring. Die twee halwe ongesuurde Pesach brode is die ware Yahshua en Yochanan twee helftes.  Na die perfekte 7 Shabatte word die twee halwe ongesuurde Pesach brode nou die twee gesuurde brode van Shavuot, mits hulle die Torah pad van Mosheh kies en nie die 25 Des Nimrod goue kalf Jesus pad kies nie.  Dus die wysheid en insig en Daat Boom van die Lewe kennis verkry het om hulle 70, met die 930 “een” te kan maak, dus nie bang is vir die ware bewussyn se grootte nie.  So wie is die ware Yahshua en Yochanan dan nou?  Na die ontvangs van die Torah word al 12 verspieders uitgestuur om die nuwe te gaan verken.  Net 2 van die 12, dus Yahshua en Ka-leb, of die Yochanan, die een wat reeds Boself en Onderself gekoppel het en ook die Yahshua daarin doop, is gereed om hulle 24 uur siklus se nag met die ‘1 dag is soos 1000 jaar’ se nag te koppel en dan uit die nuwe nagslaap wakker te word in die nuwe in.  Dit is die ware Torah Yahshua en Yochanan twee gesuurde  brode wat elke jaar na Shavuot kom kyk of  die ander 10 stamme  nou al die Torah  gekies het of nog nie.

Die Kosmiese Nag is besig om aan te breek.  Hoe weet Storetjie dit?  Die lewensvorms is besig om op te gradeer vir die Kosmiese Nag.  Die wat van die volgende geheim bewus is, dus die Torah gekies het saam met Yahshua en Yochanan Kaleb, sal nou weet dat die nag lewensvorms soos die swamme in die donker grotte wat die nagdiere, die vlermuise se mis gekataboliseer het, nou opgradeer het en die lewende vlermuise nou by honderde miljoene kataboliseer.  So ook met die visse en nagvoëls  wat dood neer reën.  So is die lewende lewensvorms wat die diereweefsel kataboliseer soos ape of hoenders, ook besig om op te gradeer en begin om Adam weefsel te kataboliseer. Die Adam bewussyn moet nou opgradeer na die nuwe bewussyn om te oorleef.  Die opgraderings word nou deur die 25 Des Jesus Nimrod goue kalf bewussyn waargeneem as die HIV Vigs of Hoenderpes, ens. met geen begrip van die ware toedrag van sake nie.

Die ware 64 Sleutels van Chanuck, die 7de vanaf Adam is terug gebring na die David Adam se 70 toe om sy Nagsiklus van slaap te help een word met die 930 Aleph Adam Nagslaap siklus.  Die Keys is die Elohim wat saam met Chanuck op spiraal.

Gisteraand op National Geographic is getoon hoe miljoene voëls reg oor die planeet neer reën snags, morsdood.  Ook miljoene vlermuise dood, ook miljoene visse dood, bye dood.   Al die dood te wyte aan lewe wat opgradeer na hoër lewensvorms soos die Vigs lewensvorm

Goed of sleg?  Waarom dood met opgradering en Vigs vir uitwissing?

So wat beteken dit?  Dit beteken dat lewenskrag ewig ewuleer en die lewensvorm ewig ewuleer.  Die laer lewensvorm ewuleer deur die hoër volgende vlak lewensvorm te eet, te metaboliseer deur eers katabolisme, afbreek en dan anabolisme, opbou.  Daar moet nie na die ewige ewolusie gekyk word met die 25 Des Nimrod goue kalf Jesus bewussyn se oog van “goed of sleg” nie; die Torah gee die bewussyn van die totale kosmiese insig, wysheid en kennis van die ewige ewolusie van lewe wat nie gestop kan word nie.  Die koms van die Keys of Enoch tegnologie kan nie gestop word deur die wat dit nie verstaan nie.  Die industriele of rekenaar of tegnologie ewolusie kan nie gestop word nie.  Die swart rasse wat die wit rasse na-aap en hulleself verbeter deur die wit rasse se Bybel te eet, kan nie gestop word nie.  Die lewensvorms wat dooie organiese lewe materiaal eet en nou hulleself verbeter deur lewende organiese materiaal te begin eet, kan nie gestop word nie.  Die lewensvorm organisme wat diere materiaal eet en nou homself opgradeer deur mens materiaal te begin eet (Vigs genoem deur die 25 Des Jesus bewussyn) kan nie gestop word nie, veral nie deur die 25 Des Jesus gelowige wat nou te lui is om die hoër vorm lewe boekrolle, genoem die Torah by die berg te ontvang en te eet nie.  Omdat die mens se lewens bewussyn nou vashaak by die “net glo en niks meer eet nie” 25 Des klug nie, begin die laer ewolerende lewensvorms  hom nou inhaal en opeet, want hy het nie ook aangegaan met die eet van sy ewolusie Torah  nie.

Nou is die 25 Des Nimrod Jesus bewussyn, die 10 stamme bewussyn onder die indruk dat hulle nou gaan vrykom uit die lewens ewolusie deur ‘n sogenaamde “wegraping” na ‘n vae hemel toe ȇrens by hulle 25 Des Jesus.  ‘n Perfekte vervanging – antichris van die ware kosmiese ewolusie van die lewenskrag wat deur die lewensvorm wat die Torah lewens ewolusie boekrolle bly eet het en ook ge-ewuleer het vanaf die David 70 Adam na die 930 Aleph Adam na die Aleph(1000) Adam.  Die Echad 13 plus Yechidah 37 se Yobel 50 vry van die Ring Pass Not na die buite onder Nadir 8 en Logos 9 na deur die Christos oog tussen die Heelal en die Kosmos, dus vanuit die manifest Daat, Binah en Chokmah, terug na die Ayin, Ayin Soph en Ayin Soph Aur in die Un-manifest, geneem is.  Die slaap van die Kosmos een met die troon, waar die pragtige nuwe bewussyn ingedrink word soos soet heuning, voordat die nuwe weer in aanvang neem.  Die pragtige, logiese waarheid bewussyn van een wat die Torah bly metaboliseer het, sodat die ewolusie agter en na en onder hom, hom nie ook kom inhaal en opeet nie.  Nie ‘n vals klug ewolusie vryspring wegraping storie nie, maar Storetjie se Shin ware Kosmiese ewige ewolusie van lewe, storie.

Maar Maatjies, dit is nie al nie.  Die lewe in mikrovorm in ons spysverteringskanaal wat ons aan die lewe hou deur ons voedsel vir ons liggame te verteer, begin nou ook opgradeer en begin ons liggame nou verteer.  Die 25 Des Jesus bewussyn noem dit nou maag ulkusse; dieselfde gebeur met die rumatiek en kankers, ens.  Die  David Adam moet nou opgradeer na die Aleph Adam deur die Torah te eet, die liggaam en bloed van die ware Aleph(1000) Adam te eet, sodat hy die nuwe liggaam en bloed – die lewe is in die bloed – van die ware, nuwe Aleph(1000) Adam kan word.  Die Echad 13 plus Yechidah 37 = Yobel 50 Adam kan word.  Dit is die ware nuwe kosmiese Nag maal, wat die nuwe Kosmiese Nag slaap se liggaam bring.  Nie die perfekte vervanging, die 25 Des Nimrod goue kalf Jesus Sondag Nagmaal van die hoerkerk en haar dogters se kamtige nuwe liggaam, wat nogsteeds opgeȇet word nie, maar die nuwe Aleph 1000 Adam liggaam en bloed, dus lewe.  Dit is die ware kosmiese Nag maal, een met die Troon.

Net soos wat die vuur vanaf die son deur die pole, en dan deur die vuurspuwende berg op die aarde, vir ons nou die Torah bring om te eet, bring die oer oue sonlig vuur vasgevang in die mikro lewensvorms, nou bekend as olie, ook vir ons diep onder die woestynsand, die ware Torah boekrolle.  Moeder Aarde het dit liefdevol vir ons bewaar en het die kinders van Abram en Hagar toegelaat om die bewussyn veilig te bewaar.  Die verlore vir die Torah bewussyn tien stamme met hulle 25 Des Nimrod hoerkerk en dogters 25 Des Jesus, is nou besig om Moeder Aarde totaal te probeer vernietig met hulle frakturing vir olie oorlog, teen Abram met hulle olie wat aan hulle toevertrou is.  Gelukkig is die kinders van Abram en Hagar nou besig met hulle lae olie prysoorlog om die vernietiging van Moeder deur die fracturing van die aarde, teen te staan, deur die frakturing firmas bankrot te maak en die verenietigingproses stop te sit.  Die gekheid van die Torah-verlore, Torah weggegooide Abra-Hei-am  se 10  stamme wat bedwelm met vals nagmaal wyn, glo dat hulle weggeraap word en dat Moeder  Aarde nie deel uitmaak van hulle hemel toe gaan proses nie, en hulle haar dus maar kan vernietig.

So wat is die bewussyn wat die oer oue mikro organismes bring?  Die olie uit die Moeder Aarde bring?  Dit is die groot geheim dat die Adampies, die David 70 Adampies net soos die oer oue mikro organismetjies, die mikro organismetjies in die spysverterings sisteem van die groot  Aleph (1000) Adam is, wat sy voedsel wat hy inneem, moet verteer, moet afbreek, moet kataboliseer en dan sorteer en dan opbou, dan anaboliseer. Dus is die David Adam 70 nou die metabolisme meganismetjies van die groot Adam Aleph 1000.  Die Keys van Chanuck stel dit as die versameling van die lig deeltjies.  Om die taak korrek en volledig te vervul, moet die Adampies die korrekte en volledige handleiding besit, die bewussyn van die Torah besit.  Die Torah met die Shavuot twee gesuurde brode, kosmiese nag se maal eet.  Die kosmiese Adam Aleph(1000) se liggaam eet, die kosmiese Aleph(1000) se bloed met lewe drink.  So met die Kosmiese nag se maal, eet die groot Aleph(1000) Adam dus, en die David 70 Adampies eet saam as die klein verterings mikro organismetjies van sy metabolisme sisteem.  Hulle drink ook die lewenswyn; die lewens vuur saam.  Ook die water van die lewensvorm saam. Storetjie het reeds al die David ster met metaboliese trosssies van die katabolisme en anabolisme se driehoeke oor gestorie.  Lees maar  weer – nou met meer insig.  Die pad na die Man van Ayin se hart loop deur sy maag…

Net soos daar die ware Hei 5 is, is daar die vals Hei 5.  Daar is die ware Ruach en die vals Ruach, daar is die ware Christos en die vals Christos. Die valse doen hom perfek voor as die ware.  Hoe doen die valse dit – deur die ware perfek te vervang.  Hoe kan een tussen die twee onderskei?  Een kan tussen die ware en die valse onderskei deur net een ding; dit is deur die Torah diep en deeglik te ken in jou bewussyn.  Die ware wysheid en insig en boom van die lewe Kennis bring die onderskeidings vermoë.  Die klein mikro organismetjie spysvertering Adampie 70, moet onderskei watter voedsel is goed en watter is sleg vir die groot Aleph Adam 1000. Dit is Abram wat die vals Hei 5 konings eers doodmaak en sodoende die Lot, die divine providence, die man van Ayin, die nuwe Ayin wat moet inkom, die Aleph Adam 1000, red.  Die einde is die begin.  Die aarde het woes en leeg geword deur die valse se frakturing agter oeroue mikro organismetjies aan.  Die aarde is besig om woes en leeg te word deur die vals Hei 5 konings se frakturing agter die mikro organismes aan.  Dit is Abram wat die vals Hei 5 konings dood maak.  Dit is Abram wat nou die  die vals Hei 5 Torah verwerpte Amerikaners en Engelse en hulle maters ekonomies dood maak; hulle woes en leeg maak van Moeder Aarde stopsit, sodat die ware Ruach die vals ruach kan vervang en oor die Aarde kan laat  beweeg, sodat Abram nou Abra-hei-am kan begin word procceed  to  be

Die Boerseuns moet net die ware Hei(5) dinge doen: 1. My Name eer, 2. my Shabatte hou, 3. My gebooie, 4.  Verordeninge, 5. Insettinge hou en eer.   Dan sal Ek ..die Proceed to be… ewige groeiende lewenskrag en die proceed to be.., ewige groeiende lewensvorm, julle klein David 70 Adampies, deel maak van my groot ewig groeiende Aleph Adam 1000 Program.  Julle moet net julle Hei 5 mikro organisme onderskeidings vermoë in Malchut deeglik kan doen. Julle moet die Amalek gif vir die groot Aleph Adam 1000 nie in sy sisteem laat opneem nie.  Laat die Amalek gif in die ontlasting uitge-poeffie word asseblief.  Daaglikse  gereelde poeffie is nodig.  Hierdie opdrag is ‘n volle daaglikse lewensroeping – dit is waarvoor julle daar is. Dit is julle doel.  Julle doel is nie om gered te raak na ‘n vae niksdoen airy fairy hemel ȇrens nȇrens nie.   Die enigste wegraping, is die Amalek poefie wegraping uit die liggaam van Aleph Adam 1000 uit, met  sy ‘een dag is soos ‘n 1000 jaar’ se daaglikse gereelde volledige gesonde poeffie.  Dit is die wegraping. Sorg eerder dat jy deel bly van die ewige lewens metabolisme sisteem deur jou ware Nag se maal te eet, die liggaam van die ware Aleph Adam 1000 en sy bloed met lewenskrag in te drink en sy water van lewensvorm waarin jy gedoop is, te drink.  Kou en geniet die ware Nag se maal van die ware Aleph 1000 Adam deeglik as die mikro David Adampie.   Dit is jou voorreg – daar kom die nag se herkou slaap vir die herkou.  Eet nou en sluk in die voormaag in, die slaap herkou tyd kom  nog.  Die herkou tyd van “the world to come”.

Die hoofdoel van Malchut is om te kan onderskei wat ons as die David 70 Adampie eet – of dit fisies die eet van voedsel is en  of dit die kennis se boekrolle eet is.   Dus om te onderskei tussen wat goed is vir die Aleph Adam 1000 of nie goed is vir hom nie, dus giftig is vir hom. Bv. varkmaniere en varkgedrag en varkvleis is giftig vir die Aleph Adam 1000, daarom mag die spysvertering mikro organisme in die Aleph Adam se spysvertering sisteem, ook nie die varkvleis eet nie.  Dieselfde reël geld vir al die ander, soos visse sonder skubbe of ander verbode diere of goue kalf Nimrod 25 Des boekrolle; onder watter skuilname die boekrolle ook al in die Adam 70 tye hulleself mag verskuil.  Daarom beskryf die Torah die korrekte voedsel as ‘…vir ewig en altyd, in watter woonplekke julle julleself ookal mag bevind.’

Dit bring Storetjie by nog ‘n groot geheim. Die liggaam het twee tipe senuwee sisteme.  Die willekeurige sisteem wat die hoofbrein beheer, dus die loop en sit en staan spiere; en dan die onwillekeurige sisteem, die wat outomaties die spysvertering stelsel beheer.  Wanneer die liggaam slaap, slaap die willekeurige spiere terwyl die hoofbrein droom en herkou en lesse kry.  Maar die spysvertering prosesse van die onwillekeurige sisteem en sy brein, gaan voort en slaap nie.  Die Aleph Adam 1000 funksioneer net so.  Wanneer die Aleph Adam 1000 sy nagslaap van ‘1 dag is soos 1000 jaar’ slaap, dan funksioneer die Adampies 70, die outonome sisteem nog voort op vol stoom.  Hulle het mos hulle outonome optrede handboek, die Torah, ontvang by hulle onwillekeurige brein, wat ook die Moeder Natuur, die Elohim pilaar, genoem word.  Die engele onder beheer van Metatron is mos hulle outonome brein.  Hulle is mos die Enuch Adam, die scriba van Metatron se outonome  Torah reëlboek van presies hoe moet die metabolisme voortgaan gedurende die hoofbrein se nagslaap.  Moet nou nie dat Aleph  Adam wakker word met  Amalek gif  in hom nie, Maatjies!

Hy wat weet dat Elohim as Adony, Aleph Dalet Nun Yud, is Yud Hei Vav Hei, dus is Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud, leef reeds as die mikroskopiese spysvertering sisteem Adampie 70 onder beheer van die Metatron wat ook oppad is na die Shaddai, outonome brein van die Aleph Adam 1000 se hoofbrein, wat die nagslaap doen.  Ons verteer sy nagmaal wat hy geëet het voor hy gaan slaap het, vir hom.  Ons werk pligsgetrou volgens die vuurspuwende berg Lord of Flame gebringde Torah.  Die slapende Lord of Mind van die willekeurige brein gekoppel aan die wakker outonome brein.   Pragtig, met huppel in ons treetjies doen ons ons pligte wat ons voorreg is, want ons weet ons is “een” die “Echad 13” deel van die “Yechidah 37” se “Yobel 50” eenheid.  Ons leef reeds binne die wakker en slaap ritme van die Aleph 1 tot Aleph 1000 Adam !

Onthou, Storetjie is net oefening vlugte wat “training of the mind to expand the mind”.  Die oogklappe van die beknopte tonnelvisie weg te neem, die ware buit voor te sit in die baba melk se plek.  Om die beknopte bang kindertjie bewussyn nou verder deur die doop van die water van die Jordaan te neem na die grooooot Aleph(1) tot Aleph(1000) Adam se bewussyn toe.  Die 7 Shabatte se 10 Sephirot elk wat die 70 opmaak, kry nou die Nadir onder en Logos bo by vir die 72.  Die 70 kry dus nou die ware 2 by, die ware Yahshua en die ware Yochanan wat as verspieders vertel dat die hemel nou nie die airy fairy 25 Des Nimrod Jesus se illusie van blink en niksdoen is, waarmee jy met jou blink BMW inry nie.  Die hele geslag met blink hemel drome, kon nie die waarheid van die werklikheid verwerk nie en is in die woestyn uitgepoef; is in die woestyn ‘weggeraap’.  Die getroue ware Yahshua en Yochanan  boodskappers se navolgelinge, bly toe agter op die ou Moeder Aarde en besny hulleself en veg stad vir stad vir hulle nuwe Hemel.  Heeltemal ‘n ander prent as die airy fairy hemel storie van die 25 Desember klug!

60

VERSKIL TUSSEN YECHIDAH EN ECHAD

Jou vraag: Wat is die verskil tussen Yechidah en Echad, is nou ‘n  uitstekende voorbeeld van wat is die verskil tussen die Boom van die Lewe en die Boom van Kennis?  Of ook: Wat is die verskil tussen om die Bybel te lees voordat jy Openbaring 22:14 se toegang tot die Boom van die Lewe verkry het.   Of om die lewende Woord te eet nadat jy toegang tot die Boom van die Lewe gekry het.  Jy sien, daar staan nie dat die hoofdoel is om hemel toe te gaan  na 25 Des Jesus toe nie, maar daar staan dat die hoofdoel is om nou op die aarde, met die liggaam, toegang tot die Boom van die Lewe te kry, sodat jy die Lewende Woord kan eet en metaboliseer.  Die hoofdoel is nie die Boom van Kennis se hoof Sephirot, die Jesus Tipharet nie, maar dat jy die Tipharet drieboom Boom moet ombou na die Echad 13 punt spinnende metaboliese  sisteem van 12-in-1 se Echad 13, die ware Yahshua toe, om daarmee die Boek van die Lewe te kan metaboliseer na die lewende Boom van die Lewe toe;  die Yechida 12+12+12 se 36-in-1 wat 37 gee.  Die ware Yochanan.  Die Heelal 12 plus Logos Oog 12 plus Kosmos 12 se 36 in die 1; dus die Yechidah 37.   Nou is jy nog nie klaar nie; die twee halwe brode moet een brood word.  Die Yobel 50 moet gegee word en slegs die Echad 13 plus die Yechidah 37, gee die Yobel 50.  Die Prediker beskryf dat nadat hy alles bestudeer het, hy tot die slotsom gekom het dat om gelukkig en vreugdevol te eet en te drink aan ‘n feesmaaltyd met genot, die toppunt en doel van die lewe is.  Wanneer jy geëet het, moet jy ook later gaan poefie terwyl jy lekker ontspan met ‘n boek.   Jy sien, die land van Gosen, die beste in Egipte, is die Tipharet Boom van Kennis 25 Des Jesus  posisie. Dit is die Echad 8 sonder die 13 posisie.  Dit merk Storetjie op, is jou vraag posisie want jy laat die syfers  uit.

Metabolisme bring die syfers.  Sonder syfers, sonder metabolisme is die Tipharet in die Boom van Kennis die toppunt Jesus Nimrod 25 Des seun van God, die Gosen in Egipte.  Mosheh moet al 10 Sephirot van die Boom opblaas met die sogenaamde 10 plae om die 25 Des Jesus Nimrod beeld wat net die Jesus 8 van dag 8, die Sondag sien, na die 13 stukkies van die 13 punt spinnende twee driehoeke metaboliese sisteem van die David in Malkut toe, sodat hulle die manna van die Yechidah 37 kan begin metaboliseer in die woestyn en nie aanmekaar na die vleispotte van die 25 Des Jesus Tiphareth 8 toe terugverlang nie.  Sodat hulle kan begin shema, Shem Ayin, kan begin eet en metaboliseer en onderskei en Amalek kan uitpoefie.  Maar die liewe Jesus net glo en hemel toe wegvlug glorie, suig wel die hele geslag in hulle begeerte van wegraping poefieland toe.  Skaapmis vir die volgende olyfbome planting.  Die skape wat net blȇr wat die vals herders hulle vertel.  Die 10 stamme wat nogsteeds in Egipte hulle middelpunt Boom van Kennis Tipharet 25 Des Nimrod Jesus  Chet(8)  Sondag dag 8 volg, met hulle slim kennis Boom harde koppe, is nou alweer besig om die Moeder Aarde woes en leeg te maak in hulle selfsugtige gejaag om hulle idee van Koning Dawid op Aarde te wil wees.

Die ware koning David is die ware 70 Adampie wat die ware metaboliese sisteem van die Echad 13 punt metaboliese sisteem van die ware Aleph Adam 1 tot 1000 ..proceed to be.. metaboliese proses van die Boom van Lewe, verrig.  Sodat die volledige 12 radiale van die 7 levels Heelal ring en die 12 radiale van die  ware Logos Oog en die 12 radiale van die Kosmos Ring, dus die 36 van die 36-in-1 of Yechidah 37  lewende struktuur, gemetaboliseer kan word met die perfekte 12-in-1 se 13 Echad David metaboliese sisteem.  Die training of the mind, moet geëet word, fyn gekou word tot by die numeriese 9 syfertjies en 22 lettertjies toe.  Na die fynkou, die afbreek, die katabolisme na net syfertjies en lettertjies as bousteentjies toe.   Dan eers mag een met die Torah handboek, as voedsel resepte boek, die opbou van woorde, die opbou van sinne, die opbou  van begrippe, die anabolisme deel van die metabolisme begin.  Daarom is daar die “jammer sȇ” of “dankie sȇ”  resepte, ook genoem die “sonde offers” of dank sȇ “vreugde offers.”   Ken die Maatjies die “offer resepte” of is die Maatjies te besig om die koning David op die Britse troon te probeer wees, dat die ou metaboliese prosessies nou te maklik en minderwaardig is?  Wie nie deur die naald van die Echad 13 metaboliese ogie kan gaan nie, sal nie die Yechidah 37 en dus die Yobel 50 van die Echad 13 plus die Yechidah 37 bereik nie. Wie nie die bemesting deel ook wil doen nie, sal nie van die druiwe wyn kan maak nie.

As die cerebellum en cerebrum van die willekeuringe spiere van die grand liggaam met sy spirituele denke, nou die die hele tyd met sy tong vir die medulla oblongata van die onwillekeurige spysvertering kanaal en blaas en longe wat die gekristalliseerde spirituele moet verwerk, met die metaboliesde prosesse wat die grand willekeurige spiere liggaam aan die lewe hou, nou vertel van hoe stink sy asem of piepie of poefie, hoe moet hy nou voel?   Hy wat die grand een aan die lewe hou?   Of dink die grand een hy gaan bly leef met sy breinkennis van die Boom van Kennis?   Nee Maatjies, sonder die metabolisme proses van die Boom van die Lewe, gaan die grand Boom van Kennis sekerlik eendag sterwe.   Die nagslaap van die Aleph Adam 1 tot 1000 word vir hom sekerlik ‘n wegrapingsterwe na skaapmis komposland toe.   So sal hy dan leer dat hy maar net so deel van die metabolisme proses is soos al die ander.  Jammer vir die grand 25 Des Nimrod Jesus goue kalf, goue lewe, geen stank, geen poefie hemel toe alleen Maatjies.  Maar dit is waar: daar is net een manier wat lewe funksioneer – metabolisme David Echad 13 spinnende twee driehoeke metabolisme – of dit nou gekristalliseerde spirit is en of dit nou net spirit is en of dit nou spirit met volume is, die Aarde Malchut se spirit of die 6 Sephirot Hemele se spirit of die 3 troon Sephirot hemel van die hemele se spirit, die Yechidah 37 het nog altyd die Echad 13 metabolisme nodig om Yobel 50 te gee.  Dit is wat Yechidah 37 en Echad 13 is.

Die Echad is Aleph(1) wat dui dat dit deel van die Aleph(1) Adam tot Aleph(1000) Adam is.  En dan Chet(8) wat dui dat as die 8ste letter, dit die Mashiach 8 meganisme is.  En dan Dalet(4) wat dui dat dit deel van Malchut of die Aarde se water, lug, lig aarde is.  Dit toon dus die maklike geopenbaarde deel van Echad as Chet(8), maar Chet is ook ‘n Vav(6) en ‘n Zayin(7), dus 13 wat die manlike Vav en vroulike Zayin huwelik is wat weer die metaboliese twee driehoeke is: Manlik Chokmah Geburah Netzach en vroulik Binah Chesed Hod.  Dus die enigste meganisme wat Chokmah wysheid en Binah insig kan intrek in die 6 Sephiroth van die Boself in, en sodoende die Daat Boom van die Lewe kennis te kan opdoen.  Dit is dus die pad van Chanuck, die 7de van Adam af; die pad van die Boom van die Lewe.  Die einde Openbaring is die begin Genesis. Kies die Boom van die Lewe.  Kies die 7 stappe van Chanuck; die 7  Shabatte, die 7 levels van die Heelalsirkel van Adam tot by Christosse, en metaboliseer hulle met die David Echad 13 metabolisme.  Bereik dan  Chet(8) Nadir en Tet(9( Logos Shemesh  sodat die Logos Oog kan vorm en die Kosmos kan vorm, dus die Yechidah 12 en 12 en 12–in-1; die 37  wat dan saam die Yobel 50 vorm.  Dus die ware pad van Chanuck – die Boom van die lewens metabolisme pad.

Echad is nie 5 nie.  Aleph(1) +Chet(8)+ Dalet(4)=13 –  nie 5 nie en ook nie die vyf sielsvlakke nie.   Die vyfde sielevlak is Yechidah Yud(10) + Chet(8)  + Yud(10) + Dalet(4) + Hei(5) = 37.  Moet nie die Yechidah se vyf siele terug in die Kether se Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur kant verwar met die Yechudim begrip nie.  Yechidah is nie Yechudim nie, ook nie die 8ste letter se Vav(6) + Zayin(7) =13 Echad nie.  Die Boom van Kennis se Tipharet is nie die Boom van die Lewe se Tipharet nie.  Die Boom van Kennis se Tipharet metaboliseer nie, daarom poefies hy nie, daarom gaan hy uiteindelik dood.  Die Boom van die Lewe se Tiphareth eet en metaboliseer en moet dus ook poefies; moet Amalek uit poefies.

Luister na die versie in die Bybel met die groot geheim dat die Boom van die Lewe metaboliseer en dus moet eet, want dit is wat die Adam 70, die David Adam, the earthling man must eat to live… die mees wyse man in die Bybel, Shlomo as die predikeres, die vroulike Shlomo, die Qoheleth wat met die earhling man spreek.  Die ware Ruach van die Boom van die Lewe, van metablosme, dus eet en poefies.  Nie die vals Ruach van die Boom van Kennis nie.  Pred 8:15, dus 15 die Shekinah: …and I myself commended rejoicing, because mankind.. die David Adam 70, earthling man, have nothing better..ja niks beter nie..under the sun than to eat and drink and  rejoice, and that it should accompany him in their hard work…die Torah, die Name, Shabatte, verordeninge, insettinge, gebooie…for the days of their life that ha Elohim has given them under the sun.  Die metaboliese wysheid en insig wat met die metabolise Boom van die Lewe se Daat kennis opgedoen, kom en as jy wil metaboliseer, moet jy eet en as jy eet moet jy poefie.  Daar is nie ‘n ander soort lewe vir die Adampie nie.

Gebruik die drie Name om die Boom van die Lewe te help aktiveer:  Shem Shel Geburah om Geburah bo in die nuwe Boom van die Lewe te aktiveer.  Die naam:  Torah Sephirot – die hele Sephirot is die Torah.  Die naam:  Hod je dod vod je dod – om die metabolisme  David meganisme aan die spin te sit.

Maar moet eers onder om Malchut volledig deur die Nadir posisie gegaan word – dus die metaboliese eet en poefie onder die son van Malchut – voordat daar na die Nadir bokant die Heelal sirkel, bokant die son, gegaan mag word.  Daar is nie ‘n net glo en kortpad uitweg nie.  Dit is die Boom van Kennis leuen.  Die eet en poefie onder die son in Malchut tot by Nadir onder Malchut, moet nou eers voltooi word.

Jou 2012 Storetjie het Echad as die vyfde sielevlak aangegee.

Ja jy is presies reg, ek het so gedink, ek het in dieselfde slaggat geval van die Boom van Kennis, dit is wat Storetjie is.  Net soos die Zohar vorder en struikel hulle elke dag op hulle reis, daarom kan daar later na die slaggate verwys word met die Daat Boom van die Lewe se lewens ondervinding kennis opgedoen.  Dit is lewe, dit is wat dit so mooi en menslik maak: die foute kan uitgepoeffie word.  Dit is nie kennis nie, dit is voedsel wat jy eet en uittoets.  Ek het die voruige jare al my ander skrywes vernietig oor die rede, maar toe vind ek uit ek verloor almal, die trappe is weg.  Hierdie is lewende training of the mind, van die Boom van die Lewe.  Nie feite van die Boom van Kennis nie.  Hier mag jy maar weer uitpoeffie waarvan jy nie hou nie.  In die Speurverhaal is daar so baie kere wat een oortuig was dat ‘n nuwe ontdekkiing, ‘n nuwe prooi, nou die regte spyse is, om maar net later uit te vind, daar is ook weer dele wat  uitgeslag moet word – nie eetbare kliere in die boudvleis of so iets. So vorder ons ten minste en verspeel nie ons kosbare tyd selfversekerd  oppad na nȇrens toe nie.

61

Egipte/Kanaan

Julle sien Maatjies, daar is die Boom met sy kop na die vuurbal son in die middel van Moeder Aarde, die Onderself Boom, of die Onderself 10 Sephirot Boom, of Egipte, die Onderself Dalet;  dan is daar die penwortel/stam, die koppeling, die Vav wat die Onderself aan die Boself Dalet, of Boom, of Kanaan Boself Boom koppel.  Die Egipte 10 Sephirot is die Onderself, en Kanaan 10 Sephirot is die Boself.  Dalet Vav Dalet, David is die metaboliese sisteem vir die Onderself 10 Sephirot Boom of Egipte, en die metaboliese sisteem vir die Kanaan Boself 10 Sephirot sisteem; die Kanaan 10 nasies met hulle stede.  Die Mem Shin Hei, Mosheh en die Yud Hei Shin Vav Hei, Yahshua/Caleb werk saam in die El-i-yah Merkavah van Yah sisteem wat ‘n metabolisese sisteem is.  Mosheh kataboloiseer die ou Onderself  Boom / Farao en Egipte, en Yahshua die seun van David, kataboliseer die ou Boself Boom / die stede en nasies van Kanaan, soos wat dit pragtig in Yahshua/Jehoshua se 12+12=24 hoofstukke beskryf staan.  Yahshua het ook elke nuwe stam se nuwe Boself groeiplek, vir hom voorberei.  Sien Maatjies, die Boom van die lewe se volwasse spyse is nie bedoel vir die 25 Des liewe Jesus kindertjies nie.  Dit is wat Yahshua vir hulle sȇ:  Julle is nog liewe Jesus babatjies, julle sal nie die heilige eenkant gesitte volwasse metabolisme Boom van die Lewe met sy Dalet Onderself en Vav stam, en Dalet Boself  katabolisme kan  hanteer nie.  Julle kan nog nie met haat net as ‘n katabolisme instrument haat nie, julle kan ook nog nie met die Boself individuele liefde liefhȇ nie.   Julle is nog babatjies, julle bewussyntjies is nog te piepklein om die Onderself tien plae van Mosheh en die Boself tien plae van Yahsua te kan hanteer.  Wanneer gaan julle groot word?  Dalet=4, maar moet nou 40 Mem word en 400 Tav word. Vav=6 maar moet nou Sameck 60 en  600 dus, Kuf(100) + Shin(300) + Resh(200) =  600, word.  Die kosmiese metabolisme van die David Onderself en Boself soos verrig deur Mosheh en Yahshua.

Slaap maar rustig in die nagte, terwyl Storetjie bloeddruppels snags vir julle bewussyne se wakkerword bid.  Julle sien Maatjies, as een nie die kosmiese metabolimse verstaan nie, sal een ook nie die boek van Yahshua verstaan nie.  As een nie verstaan dat die lewenskrag op kosmiese skaal konstant toeneem of groei nie en dat die lewensvorme op kosmiese skaal in kwantums groei nie, dus uitgedien raak en vervang moet word met nuwe lewensvorms nie, sal een nie die Onderself Egipte en die Boself stede en nasies van Kanaan se vervanging van ou lewensvorme met nuwe verbeterde lewensvorme, verstaan nie.  Een sal nie die ewige groei van die Boom van die Lewe se kosmiese metabolisme verstaan nie, een sal nie die kosmiese wakker en slaap verstaan nie.   Een sal met sy piepklein, maar tog so slim Boom van Kennis liewe Jesus van 25 Des, met sy dood begrippie, nou die boek van Yahshua verwerp, die ware kosmiese Yahshua verwerp, want hy en sy Mosheh en sy Yahweh god is tog so wreed om al die stede se mense so uit te wis met vuur en dood.  Die een weet nie dat dit maar net die ou uitgediende lewensvorme is wat gekataboliseer word om weer geanaboliseer te kan word in nuwe verbeterde lewensvorms in vir die groter ewige groeinde lewenskrag op kosmiese skaal nie.  Van die kosmiese metabolisme se bestaan weet die slim liewe Jesus bewussyntjie niks van nie, want hy het die handboek wat hom daarvan leer, die Torah, weggegooi.  Nou weet hy nie dat Yisrael die nuwe groter lewenskrag is wat nou nuwe beter lewensvorms nodig het nie.

Yahshua se vir hulle: julle kan nie met julle Boom van Kennis 3% benutting van julle linkerbrein bewussyn, die 100 % benutting van die Boom van die Lewe se kosmiese bewussyn se kosmiese metabolisme verstaan nie, daarom sal julle die Torah, die boek van die ware Yahshua, die boek van Prediker, die hele ou Testament verwerp, dus die sleutels tot die kosmiese metabolisme bewussyn verwerp, die sleutels van Chanuck verwerp, die sleutels tot die 100% kosmiese bewussyn verwerp. Julle is te slim met julle 3% Boom van Kennis linker helfte bewussyn om die ware heilige Yud Hei Vav Hei ha Elohim te leer ken.

Korreksie: Yisrael wat eenkant gesit is vir die vorming van die nuwe heilige kwantum sprong lewensvorm.   Die groter, heilige lewenskrag moet oorbeweeg in die beter nuwe heilige lewensvorm, naamlik Yisrael in.  Die ou lewensvorm, die Egipte Onderself, en die Kanaan Boself stede en nasies, is uitgedien en moet totaal nuut vervang word.  Dit is die metabolise rol wat Bilaam raak gesien het, maar ook die swakpunt gesien het.  Wat is die swakpunt?  Dit is die vermenging van die nuwe lewensvorme met die ou uitgediende lewensvorme.  Die laaste Adam lewensvorm van die Aleph Adam, die Amalek Adam, mag ook nie met die nuwe Aleph Adam vermeng nie.  Die nuwe David lewensvorm Adampies moet nie met die Onderself Egipte uitgediende lewensvorm Adamme en die Boself stede en nasies van Kanaan se ou uitgediende lewensvorms vermeng nie.  So daar moet kosmies een spiraal op, nou een spiraal op nuwe lewenskrag in een spiraal op lewensvorme wees op die Kosmiese skaal.  Daar mag nie met die Aleph(1) tot Aleph(1000) lewenskrag groei en lewensvorm kwanrum spronge groei, nou verbastering met die vorige uitgediende Aleph lewensvorme plaasvind nie.  Hierdie word in die Bybel na verwys as die Amalek geval wat Mosheh en Yahshua benodig om te kataboliseer.  Die David Adampie 1 tot David Adampie 70 moet dieselfde verbastering ook nie as Onderself in Egipte en Boself in Kanaan laat gebeur nie.,

Om dus op te som: die Aleph(1) tot Aleph(1000) Adam is binne die gemanifesteerde, die aaneenlopende groeiende lewenskrag, die Amalek, die sirkeltjie. Die David Adampies is die kwantum groterwordende lewensvorms, die vierkantjie, die David Yisrael waardeur die aaneen-groeiende, aaneenlopende  lewenskrag Aleph(1) Adam tot Aleph(1000) Adam groei.  Dit is die kosmiese Boom van die Lewe metabolisme.  Die lewensgroei proses se swak punt, die Achilles hak, is vermenging van die ou uitgediende lewensvorme met die nuwe opkomende lewensvorme – die Phineas verhaal.  Ook die vermenging van die ou lewenskrag bewussyn, met die nuwe opkomende lewenskrag bewussyn – die Amalek verhaal.

01alef

62

YISRAEL BOOST PROGRAM

Dieselfde ware Yahshua/Caleb  Onderself/Boself “een” boom in “drie” dele.  Dus die (1) wortel (1) stam (1) takke, Boom of “111” Boom.  Dus die (1)”el”(1)”i”(1)”yah” boom sȇ dat daar nie nuwe wyn (nuwe lewenskrag) in ou sakke (lewensvorms) gegooi word nie.  Die ewige groeiende lewenskrag volume benodig nuwe kwantum groeiende (nuwe groter gemaakte wynsakke of lewensvorms) waarin dit gehuisves moet word.  Die proses herhaal homself vir ewig.  Die Mosheh, Yahshua, Yochananda “drie in een” waar die “een” nou “el-i-yah” is, kan dus ook as die “1” “1” “1” eenheid  gesien word.  Dus gesien word as die drie bene van die Qabalah boom.  Een van die drie bene in een “1” been, is die Metatron been, of die Elohiym been.  Ja Maatjies, die geheim van die “1” dus van die “1” “1” “1”  of “drie-in-een” se groot geheim is opgesluit in die Metatron Hoofengel se manlike,  die “Vav 6” karakter of ook se “Zayin 7” vroulike karakter.  Julle sien, met die Vav(6) manlike David karakter, is Metatron se totaal =314 en met Zayin(7) Batsheba karakter, is  Metatron se totaal nou =315.  Dus 315-314=1; dit is hoe die “1” van die       “1” “1” “1” nou geskep word.  Hierdie is ‘n groot geheim Maatjies, want sien, die “1” “1” “1” is nie die “drie-in-een” begrip van die Christendom nie.  Die “een” is die “Echad 13 Eenheid” begrip.  Dus die huwelik eenheid begrip.  Die net Metatron kan die “1” voortbring.  Net die Chanuck 7de van Adam af, die scriba van Metatron se bewussyn verstaan, die “1” “1” “1” van “el-i-yah”.   Dit  is  die “el” en die “yah” wat deur Metatron ook nou omgebou word na “1” en “1” deur die 315 – 314 = 1.  Die Metatron 315 na SDY 314(Shaddai)  ombouing wat beide kante die “1” produseer van  die “1” “1” “1”  nuwe wynsak vir die nuwe wyn.  Die “1” in die middel soos Chanuck, wat weet dat die linkerkantste “1” is ook die regterkantste “1”, leef reeds al het hy reeds die Aleph Adam 1 tot Aleph Adam 1000 se slaap ingegaan.

Ons weet dat die 12 stamme in groepe van 3 stamme per kant van die tabernakel uitgekamp en uitgetrek het.  Ons weet dat die heilige Naam “Adony Tsebaoyth ” beteken “Adony van die Leërskare” en ons weet ook dat Yisrael uitgelei is met ‘n uitgestrekte hand.  So wat beskryf dit?  Dit beskryf dat die katabolisme van die Kosmiese Metabolisme deur ons beleef word as ‘n georganiseerde oorlog waar ons ons deel moet doen en Yah Sy deel sal  doen.   Wanneer ons as die nuwe wynsakke nie ons deel reg doen nie, verander die katabolisme in chaos.  Dit is die chaos wat beskryf word as “die aarde het woes en leeg geword”. 

Yisrael moet dus apart gesit, optree.  Hulle moet in die 111 en 111 en 111 en 111 in ‘n vierkant om die tabernakel optree.  Nou die ronde nuwe Boom van die Lewe, die Sukah boom, het sy Bo Geburah  en Onder Tiphareth en dan Noord 111 en Suid 111 en  Oos 111 en Wes 111.  Dan is daar ook die tong, die Phei 18 in die middel, soos die Tabernakel.  Elke 1 van die 111 bestaan ook uit 111, dus is daar 3,6,9,12,18 of Phei 18 of tong of praat van Torah, in die middel van die Sukah Merkavah of El-i-yah Merkavah Boom.  Dus is dit die georganiseerde kosmiese metabolisme sisteem waar die David(70) Adampies die metaboliese katabolisme afbreek, oorloë voer, georganiseerd in samewerking  met die Adony Tsebayoth.  Yah is die Redder van die wat Yah se Torah volg.  Vermenging van die katabolisme en anabolisme gee swak metabolisme en werk nie.  Storetjie beskryf die ware storie van die Yobel vrygemaakte messelaars of bouers van die Hoof Argitek baie mooi; die anabolisme deel.

Die nuwe wynsak vir die nuwe wyn het ‘n ander kleur as die vorige uitgediende wynsakke.  Die wynstok, of druiwe “boom” kan homself nie regop vanaf die grond af hou nie en het ‘n stut nodig.  Die wyn is uniek deurdat wyn die sonkrag, die grondkrag, die reën, die oesjaar, die tyd, dus al die lewensfaktore saam metaboliseer in sy unike geur en kleur en smaak.  Ook die wynsak het ‘n invloed in die uitkoms van die eindproduk as wyn se kwaliteit.  So daar is die normale Aleph(1) Adam  tot Aleph (1000) Adam se groei wat plaasvind; of daar kan die ingryping of impactation plaasvind van die Adam 70 jaar wat die Program dus 14 keer versnel: 70×14 = 980+10+10 = 1000 ( Yud Yud Job verdubbeling: Yud na Caf) – dit is die witvelwynsak, of  Yisrael ‘boost’ program. Nagelate skelette soos die piramides in Amerika of Stonehenge of Paaseilande reuse beelde, toon talle sulke ingrypings of ‘boost’ programme van die verlede.  Die “Hei” versnellings Program soos die Abram Abraham, Yitzaq Yahkob Yisrael, bene Yisrael Program ontvang die versnellings wette of ook Torah genoem.  Dit is die wette wat Yahshua beskryf as die wat die Program nie kan hou nie.

So wat beteken: Julle sal Yud Hei Vav Hei nie kan dien nie, want julle is nie heilig nie?  Dit beteken, julle is soos Kian, julle offers word nie aanvaar nie.  Hoekom nie? Want julle funksioneer nog met die “personality” en nog nie met die individuality nie. Julle offer, julle kommunikasie met My, is in die personality liefde, en personality bewussyn, nie die induviduality liefde en bewussyn nie.

Julle sien, EK IS “unmanifest” en julle is “manifest“.  Dit is net manifest se Chokmah wysheid en Binah insig en Daat kennis van ondervinding wat met My, die Unmanisest kan kommunikeer.  Vir julle as manifest wat My as Unmanifest hoegenaamd nie kan begryp nie, stel Ek Myself as die drie unmanifest spiëelbeelde: die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, van die manifest se Kether Chokmah Binah, voor.   Julle offers moet op die vlak aangebied word.  Die kommunikasie moet op die individuele vlak van Binah Chokmah Kether en Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, plaasvind.  Indien die samesyn, die kuier gesels oor die tafel maaltyd, nie op die Daat kennis en Chokmah wysheid en Binah insig, wat van die individuele vlak is, plaasvind nie, stel Ek nie belang in julle gesprekke nie.  Ek stel nie belang in julle offers nie. Toe Mosheh by die Rooisee ‘n smeekoffer, ‘n help ons, gebed aanbied, wat was die antwoord?  Lees self die antwoord. Yahshua is die hele tyd by, hy sien wat die hele tyd gebeur. Daarom, toe sy wynsak se einde tyd kom, toe weet hy dat die Program nogsteeds by die Onderself liefde en bewussyn en offers vassteek.  Die Kain offer, die goue kalf offer, die 25 Des Jesus van vandag nog se offer en nog nie by die nodige Boself bewussyn offer, die induviduele offer, die individuele liefde.  Nog nie by die Chokmah wysheid en Binah insig en Daat kennis uitgekom het nie, en dus nie die aandag van die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, gaan kan kry nie.  Hulle offer word nie aanvaar nie, daar is geen reaksie nie, daar is geen kommunikasie nie, daar  is geen nuwe tweegesprek nie.

Die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur wil nuwe dinge hoor, oor nuwe dinge gesels, na nuwe ondervindinge luister.  Waar is die nuwe?  Die oue is verby.  Wat het julle nuut geleer, nuut beleef, nuut gedoen?  Julle is die nuwe Program, die nuwe uitgesoekte en eenkant, apart gesit van die ou Programme, wat ou nuus vir My is.  Ek stel nie in hulle nuus belang nie, Ek het dit reeds gehoor en gesien en gedeel met hulle.  Daar moet nou julle nuwe, apart gesitte, nuwe nuus kom, sodat ons dit kan deel.  Watter nuwe Yechudim het julle nuut gedoen wat ons as Yechidah nou nuut kan deel?  Waar is julle nuwe offers?

Die nuwe wyn moet in die nuwe sakke kom.  Daar word ook nie ou wyn in nuwe sakke gegooi nie; daar word ook nie nuwe wyn in ou sakke gegooi nie.  Die prosesse word nie vermeng nie.  Ou wyn in ou sakke en nuwe wyn in nuwe sakke.  Die verouderings proses bly dieselfde.  Moet nie die verouderings proses verwar met die begrip van nuwe wyn in nuwe sakke en ou wyn in ou sakke nie.  Mediteer deeglik oor hierdie training of the mind. Die gemeenskaplike openingtjie in die Yud punt of Kether punt tussen Unmanifest se Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur en Manifest se Kether, Chokmah, Binah, dien as die koppeling, die deurgang.   Net so is die verouderings proses, die koppeling tussen die ou wyn in die ou sakke en die nuwe wyn in die nuwe sakke.  Die Torah is die verouderings proses resep.  Dit bly altyd want dit is tydloos.  Die verouderings proses resep moet altyd oorgedra word, maar die verouderings proses resep moet nie verwar word met die vorige verouderde wyn of uitgediende ou wynsakke nie. Die verouderings proses resep moet nie saam met die ou wynsakke of ou wyn weggegooi word nie.

Die verouderings proses resep is die resep van hoe die Personality nou die Individuality ontwikkel en hoe die twee nou saam as Onderself en Boself in lyn kom as die nuwe lewnsvorm om die nuwe lewenskrag vanuit die Unmanifest Ayin Ayin Soph  Ayin Soph Aur te laat inkom na die Manifest deur Kether na Chokmah, Binah Daat.  Die nuwe wyn in die nuwe sakke wat nou weer op hulle nuwe manier volgens die tydlose, nie tyd gebonde verouderings proses resep gaan verouder (Daat).  Kennis opgedoen deur die Boom van die Lewe se metaboliese prosesse (fermenterings prosesse)  in die nuwe wynsakke, die Daat prosesse bring die Daat van die indivudialisme wat die nuwe nuwe Chokmah wysheid en Binah insig bring, wat met die nuwe Ayin, Ayin Soph, Aiyn Soph Aur  kommunikeer oor die nuwe spysoffer op die feesmaal tafel.

Die 25 Des Jesus navolgers het die tydlose verouderings proses resep, ook die Ou Testament Torah verwerp en dus die proses om die individualisme te bereik, verwerp en dus die voorreg dat hulle offers aanvaar sal word, verwerp en is nou soos Kain woedend vir Abel wie se offers aanvaar word en wil hom doodslaan.  Die eerste keer in die sinagoge toe Kain sien, Yahshua is Abel, toe wil hulle hom doodslaan. Lees dit self.

Daar is van die ware nuwe wynsakke apart gesit in die verre suidpunt van Afrika.  Die nuwe wyn moet nou in die nuwe apart gesitte wynsakke gegooi word.  Die apart gesitte wynsakke moet suiwer bly.  Die Kain saad haat nogsteeds die Abel saad en maak nogsteeds die apart gesitte wynsakke dood.  Die ware apart sit, die ware heilig, is ‘n skelwoord gemaak deur die Kain saad.  Die Kain saad het nou die verhewe skyn aan die ware heilig of apart gesit begrip gebind om dit nou na die verhewe heiligheid te verhoog.  Kain verhef homself tot bokant die ware Skepper.  Kain se heilig is verhef tot bokant die ware Skepper se heilig.  So nou haat die wȇreld die ware Argitek se eenkant sit van die nuwe wynsakke, die apart sit, die heilig van Yisrael en het die verhewe wonderlike personality liefde alleen heilig begrip van Kain, baie lief.  Kain weet nie eens van die individuality of Boself se bestaan nie.  By Bloedrivier het die eenkant, die apart, die heilig gesitte wynsakke reg gekies, maar by die laaste ja of nee stem  referendum het die meeste wynsakke verkeerd gekies, want die verhewe heiligheid van Kain was vir hulle meer aantrekliker, dus heiliger as die heiligheid van die ware Argitek van die Kosmos.

Storetjie het altyd gewonder hoe kan die valse dit reg kry om sy troon bokant die ware te stel.  Daar kom die groot geheim se antwoord nou.  Die valse maak sy beeld van heilig nou heiliger as die ware; meer verhewe as die ware se heilig!  Wat ‘n slim plan. En maak dan die ware se heilig nou die apartheid vloekwoord.  Dit is met hierdie skuif op die skaakbord, waarmee die hele wȇreld teen die apart gesitte nuwe wynsakke gedraai gaan word.

So wat moet nou gedoen word?  Die Maatjies wie se Boself individuele bewussyn nou al begin wakker word, moet met alles tot hulle beskikking optree en die ander nuwe wynsakke se Boselwe, se individualiteite ook probeer opwek uit die bewussyn dood.  The Overself Awakening, moet plaasvind.

63

RACHEL WEEN

Metatron as die Elohim Natuurordes deur die Keys en Akademie doen die Overself awakening op die Elohim  manier.  Storetjie is besig met die Adam pilaar manier om die individualisme bewussyn wakker te maak.  Om Ben-Yah-Mem-Nun, of die Seun van Yah wat die Mem, Metatron pilaar, die Mem vierkant wȇreld van lewensvorm waarin die Samech sirkel lewenskrag in lewe, bekend moet maak, dus die heiliger begrip van die 25 Des goue kalf te moet verskeur om die ware heilige nuwe wynsak en nuwe wyn begrip te bring; die individuele Boself begrip te bring.  Nou moet die bewussyn van die begrip van linkerkant en regterkant met die training of the mind ge-oefen word.  Hierdie is nie informasie vir die Boom van Kennis bewussyn se mind nie, maar Storetjie is training of the mind van die Boom van die Lewe, wat net soos enige lewende wese, sy daaglikse oefening nodig het.  Dit is om die daaglikse en weelikse oefening te kry soos wat die Boom van die Lewe boek, die Torah boek, aandui dat die Torah gedoen, geoefen, moet word, geëet moet word, geleef moet word, living the Qabalah, living the Cosmic Doctrine, living the Keys of Chanuck; geen melding van Boom van Kennis debatte nie, net living training of the mind, Verskeur prooi en eet buit. Kyk na die inkom van die Ben-oni vanaf die On of Aur of Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur kant af na die Chokmah Binah Daat kant toe deur Kether soos wat Rachel met haar Yechidah siel hom inbring van die minder digte na die digter waar hy dan bekend word as Ben yah min.  Seun van die Regterhand noem Yahkob hom; Rachel noem hom Ben oni – Ben Aur.

Nou hier volg nou groot geheime wat in die buit op die tafel voorgesit word vir die oefening van die bewussyn wat nie in die Boom van Kennis brein geleë is nie.  Dus nie bedoel is vir brein met kennis debatte nie, maar oefening vir die Yobel 50 (Echad13 + Yechidah 37) vrye messelaar bouer,  binne die logika van die Hoofargitek.

Cosmic Doctrine p166 en 167 vir die een wat nou die 7 “dode” op p166 bemeester het, volg nou die twee teenoorstaande begrippe van impactation en sublimation wat aanleiding tot die groot misverstaan gee.  Hier is ‘n groot geheim verskuil.  Sublimation is to separate the dense from the gross and the gross from the subtle…dit is wat die 25 Des Jesus navolgers nou sien as die hemel toe gaan by Jesus voete met geen dense en gross nie.  Daar is nou egter ook die begrip – Impactation is the act of advancing a force – the life force – in evolution by developing it upon the life form aspect. Dus nou presies die teenoorstaande begrip as die sublimation, of hemel toe gaan begrip van die Christendom.  Dus ‘n aarde toe kom begrip.  Wat nou?  Hier beweeg een begrip nou hemel toe en hier kom nog ‘n begrip terug van die hemel af aarde toe.  Die twee begrippe stap nou reguit na mekaar toe en die een begrip se regs, is nou die ander begrip se links.  Wat nou? Is Benyamin nou van die linker- of regterkant?

CD p167 An important concept concerning the dynamic of good and evil,  is contained in this distinction….  Daar staan ook: The stream of evolving life issuing from the Logos ( wat van die Kosmos van die Unmanifest se Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur af kom ) has to descend into matter ( moet nou inkom deur Kether na Chokmah, Binah, Daat, dus die Manifest ) in order to be organised ( en die Aarde het woes en leeg geword, dus ongeorganiseerd geword aan die begin wat die einde insluit en die einde wat die begin insluit; maar op een op die regs op om spiraal maar wat links om is, reeds deeglik oor gestorie).   Nou is Storetjie nogsteeds by die punt soos wat die voorbeeld van die Rachel vorige geslag deur vorm georganiseerde lewenskrag uitruil vir die nuwe Ben oni lewenskrag wat nou weer nuut met vorm moet bind, die Ben Yah Min om ook en nuut as ongeorganiseerd (woes en leeg ) deur die nuwe kwantum vorm, nuwe wynsak, georganiseerd gemaak kan word.  Sien Maatjies, die einde ingesluit en weggesteek in die begin, en die begin ingesluit en weggesteek in die einde, is nie die simplistiese 7×7=49+1 = 50  van die Boom van Kennis bewussyn insig nie.  7×7=50 – die linker en regterkant is een kant.  Hy wat weet dat die Elohim is Yud Hei Vav Hei, leef reeds.  ADNY en HYVH is YAHDVNHY.  Hy wat weet dat 6 is 9, leef reeds.  9 is maar net 6 wat opgeslaan het en omgedraai het.  Individsualisme is maar net Persoonlikheid wat opgeslaan het (Boself wakker geword het)  en omgedraai het ( Boself perspektief gekry het).  Ben oni is as Ben Yah Mem Nun, die Nun(50) wat nou soos volg beskryf kan word:

In the death in life (die sogenaamde dood is maar net die slaap siklus van die Aleph Adam) which is the freedom of the spirit in the bond of the flesh, he transcends the Law of Limitation. (die bewussyn van die 6 ) Being dead, (9 bewussyn is nou vry van 6 beperkte bewussyn ) he is free.  Being dead he moves with power (die nuwe omgedraaide 9 lewenskrag soos deur vorige materie mould se ordening verkry) among those buried in the flesh (die Vav 6 liggaam  net 6 bewussyn, personality Boom van Kennis bewussyn  ) and they seeing the light (9 bewussyn ) Shining brightly through him, know that he is dead, for the light cannot Shine through that consciousness, (beperkte Boom van Kennis Vav(6) personality bewussyn alleen ) but when consciousness is discarnate (uitgehaal uit die  Onderself alleen beperkte bewussyn) the light Shines through.  And if the discarnate consciousness is still manipulating its body, then that light Shines through into the World of Matter and illuminates man.

An initiate (‘n eenkant gesitte, apart gesitte, geheiligde wynsak wat gevul is met nuwe wyn en die materiële David Adam 70 inisiasie deurgemaak het as die Vav 6 en nou  9 geword het) is a dead man who manipulates his body (soos wat hy by die fabriek van die Bene Elohim gekry het: sien  Keys of Enuck) that he may thereby serve those who cannot otherwise be approached. Rachel se twee seuns Yoseph en Benyahmin.  Yoseph as Yesod koppel Malchut met die Vav 6  Zeir Anpin liggaam,  maar Benyahmin  bou die Zeir Anpin Vav 6 liggaam om na die 9 bewussyn, wat ‘n 6 is, wat op oorgeslaan het en omgedraai het, en wat dan ‘n Vav 6 liggaam gebruik om diegene  te help wat andersins  vasgevang in hulle Vav 6 liggame en 6 bewussyn van die Boom van Kennis, nie bereik kan word nie.  Die 6 ure van die Kosmiese Nag, die tyd van Benyamin breek nou aan.

So die twee Sephirot naamlik Kether en Yesod manifesteer saam.  Yoseph funksioneer deur Yesod.  Malchut word deur Yesod na Zeir Anpin geneem; dieselfde geld vir Ben oni – Benyahmin  wat deur Kether funksioneer tussen die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, en die  Daat, Chokmah, Binah.  Die poort tussen die un-manifest en die manifest.  Die terugneem van die voltooide Program vanaf die manifest Daat Chokmah, Binah, deur Kether na die un-manifest Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, asook die inbring van die nuwe onbekende un-manifest Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur deur die Kether na die manisfest Daat Chokmah, Binah . So Benyamin se grootste betrokkenheid is by die twee seuns van Yoseph, Ephraim en Menasse.  Dit is nou reeds die twee kleinseuns van Rachel wat sy oor ween.

Rachel ween omdat die Ephraim en Menasse nou vir Yoseph gevolg het tot by die heerlike posisie van die Kersfees Boom waar Tipharet nou in die middel van Zeir Anpin, die hele Boom verlig.  Tipharet se lig bereik al die ander Sephiroth.  Die Yoseph en Maria seun Jesus van 25 Desember verlig nou die hele Boom, maar Rachel ween.  Rachel die moeder van Yoseph en Ben oni/ Benyahmin, ween diep.  Haar vyf siele tot by Yechidah ween oor die vyf letter seun Ben Oni/Benyahmin wat deur haar ander seun, Yoseph se twee seuns, Ephraim en Menasse verwerp word.  Julle sien Maatjies, die Ephraim en Menasse kinders dink hulle 25 Des Jesus seun van vader Yoseph en moeder Maria, is die seun van die ware Vader Kether.  Maar daar wag nog verassings vir hulle dat Kether nie die werklike ware Vader is nie.  Kether is die Yud, en die Yud het in sy punt ‘n gaatjie waardeur die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur kom van die ware  un-manifest, die NOT die Nothingness.

Nou kom die groot geheim: dit is nie die ‘net glo’ en die Tipharet Jesus van 25 Des seun van Yoseph en Maria wat die Un-manifest deurtrek nie ; maar dit is Daat.  Deel van die Daat Boom van die lewe meganisme se metaboliese spin aksie wat saam met polariteite en  middelpuntkrag en buiteringkrag en seksualiteite van manlike en vroulike Abba en Imma en  hulle  kind, Daat wat die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, nou intrek.  Dit is die Ben oni/Ben Yah min  vyf naam, die Abra hei am, die Hei(5). Die Rachel vierde matriarg meganisme.  Die Ben oni/Ben Yah bin geboorte wat die Rachel 5 siele benodig, en nie net die 25 Des Jesus Tipharet net glo nie.  Die Rachel se Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechudim vyf siele moet geoffer word om die offer aanvaar te kry, sodat die offer beantwoord word met die gee van die nuwe Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, wat uit die Unmanifest in die manifest ingesuig word.  Die nuwe ongeordende lewenskrag, die nuwe sap wat deur die nuwe eenkant, apart, geheiligde wynsakke tot nuwe wyn gemetaboliseer sal word.

Die oomblik wat die Planeet besef dat die gemanifesteerde nie met ‘n Big Bang onstaan nie, maar dat die big bang maar net die nuwe ongemanifesteerde is wat net weer nuwe by manifesteer.  Die nuwe Ayin, Ayin Soph, Aiyn Soph Aur, wat weer opnuut gemanifesteer word, dan sal die planeet ook die Rachel se geboorte aan Ben oni/BenYah min verstaan.  Die meganisme wat die wetenskap vandag die “A G N”, “active galactic nuclei” noem.  Hier is die nuutste veld van studie in die astro fisiese wȇreld van galaktikas ten opsigte van die twee energie strale, wat hulle uit die kerns na weerskante toe uitspuug.

AGN p.11  Our galaxy contain a cold gaseous medium. This cold combustion is a vital ingredient and the giant molecular clouds provide the source of material and the nurseries for star formation and is the fuel supply for the central engine of the galaxy.  The Milky Way is a barred spiral.  So hier het ons nou die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, wat wag om ons galatika van nuwe lewenskrag te voorsien. Dit is ook ‘n spiraal.  Hierdie nuutste ontdekkings word ook “jetstreams” genoem, so hierdie force..lewenskrag wat nou ingesuig word deur die nucleus punt se spinnende aksie wat die middelpunt kragte van die spiraal sirkel en die buitering kragte en die positiewe en negatiewe magnetiese kragte veroorsaak, in die  Elohim natuur kant, word nou ook in die Adam kant as karaktertrekke van die Adam beskryf.  Dus die individuele liefde. Die manlike en vroulike, die regter- of linkerhand, die moeder en vader en kinders, ens.  Die ween van die moeder Rachel.  Die krag wat nou nuut ingebring word, verhoog alle natuur Elohim intensiteite.  Ook verhoog die nuwe krag alle Adam karakter aktiwiteite.

006 (2)Cosmic Doctrine p168:  Then comes the figure of the exchange of partners and you have wholes instead of four halves.  One wholly positive and one wholly negative.  One turns back towards the centre. And one sets out towards the circumference.  They come into a alignment and the force pass through them (hierdie is die Rachel geboorte van die seuns meganisme wat die nuwe lewenskrag nou deur Kether laat inkom).  The force intensifies all qualities. That which sets towards the centre draws towards the centre, that sets towards the circumference draws towards the circumference, then comes repolarisation. (lang dag van Yahshua) Each of the two halves temporarily joined, draws apart and affects repolarisation within itself towards a positive and negative aspect – consiousness and subconsiousness; personality and individuality and reforms itself. (Dit is nou hoe Boself wakker gemaak word.) You then have four wholes on two planes. This is a subject for much meditation. It cannot be comprehended without a key.  Have you realised the important of that which has been given? We have given you the lock. The key cannot be given so freely.

As julle net bly eet van die Tipharet se 25 Des Jesus seun van Yoseph, sal julle saam met julle galaktika  uiteindelik eendag  tot niet gaan, want julle galaktika en dus julle, kry geen nuwe lewens impulse vanaf die kern deur middel van die A G N  active galactic nuclei in nie.  Rachel se tweede seun, Ben oni Ben Yah min aksie, wat die spinaksie motiveer van die vader Abba (l.w. nie Kether nie) en Imma (l.w. nie heilige gees nie) en die Daat spiëelbeeld in die Galaktika.  Dan spuit die spinkrag se trekkragte en die die magnetisme kragte, die Daat eers uit, en dan swaai die polariteit om en suig die meganisme nou die koue molekule wolk van Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, die nuwe lewens krag impuls nou weer in – die vyf siele, van Rachel; dus die deur vorm geordende lewenskrag, in ruil vir die nuwe lewenskrag in die galaktika.  Die offers is aanvaar van die Abel. Maar die Kain loer reeds weer met haat want sy Tipharet offer is nie aanvaar nie.  Die Amalek wag ook daar; die begin in die einde verskuil.

228

BEGIN IN DIE EINDE

Dit is nie al geheim waar die begin in die einde verskuil is nie.  Ben oni/Ben Yah min is nie net die laaste van die ou 12 stamme of radiale nie, maar ook die eerste van die nuwe 12 stamme of radiale.  Die vierde matriarg, die vierde oorgang matriarg, (vier is oorgang), se offer van haar voltooide vyf siele met die inbring van Ben oni, die eerste van die nuwe lewenskrag, maar ook uitgaan van die laaste vorige 12 stamme of 12 radiale.  Rachel gee haar voltooide vyf siele vir die “poel van siele ” die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, die un-manifest, sodat die poel van siele weer vol kan wees, sodat die Ben oni met die vyf  siele potensiaal gebore kan word.   Maar sy vader in die manifest, sy vader aan die Daat, Chokmah Abba en Binah Imma kant, Yahkob, noem hom Ben-Yah-miyn, seun van die regterhand.  Seun wat nou weer terugstap as laaste van die 12 stamme, nadat hy ingestap het – sy regterhand wat dus aan die linkerkant was toe hy ingestap het as die eerste van die 12 stamme.  Die 12 uur op die horlosie, is ook die 0 uur op die horlosie of tyd in die manifest: so die vyf siele wat Rachel offer, is eintlik haar eersgeborene by name Ben oni; die lewenskrag wat nou volledig deur die lewensvorm georganiseerd geraak het.  Rachel sien Ben Yah min, die laaste van die 12 in die manifest as Ben oni, die eerste van die 12 in die un-manifest, die poel van die siele.

Yahkob se oë kyk in die manifest en kyk na die horlosie en sien die 12; hy noem hom die Ben Yah miyn, seun van die regterhand.  Maar Rachel se oë kyk in die un-manifest en kyk na die horlosie en sien die 0 en noem hom Ben oni, die seun van die linkerhand.  Yahkob sien hom instap en Rachel sien hom wegstap uit die manifest.  Die een sien hom van voor en die ander sien hom van agter; die een sien die 12, die ander sien die 0 van die bokant van die horlosie.  Die een noem hom Ben Yah myin, die ander een noem hom Ben oni.

Onthou Storetjie is nie Boom van Kennis inligting feite vir debatte nie, dit is slegs die Boom van die Lewe training of the mind oefeninge.  So doen nou die mind stretching;, sien die hele 10 Sephirot struktuur.  Kether is bo en Yesod is onder op die plat papier prent.  Bo buite Kether is die Ayin, Ayin soph, Ain Soph Aur (Logos in Cosmic Doctrine).  Onder buite Yesod is Malchut (Nadir in Cosmic Doctrine).  Nou het ons ‘n lekker posisie in die ring van 10 Sephirot, die Tipharet posisie (ook Kanaan in die Ou Testament of 25 Des Jesus in die kerke se Nuwe Testament).  Dan kom die droogte en geen voedsel.  Nou volg die twee seuns (twee halwe brode ) van Rachel se rolle: Yoseph neem die 72 van Yahkob vanaf die binnekant van die sirkel, na buite deur Yesod na Malchut, die Nadir; die maksimum gekristalliseerde spirit of materie – ook Egipte genoem.  Mosheh kom en neem hulle nou weer terug tot by die Tiphareth posisie in die sirkel.  Mosheh gee oor aan Yahshua.  Die Tipharet posisie kan al 10 Sephirot verlig.  Maar nou kom die ander broer Benyamin en neem hulle vanaf die Tipharet posisie na bo, buite die sirkel van 10 Sephirot deur die Kether Sephira na die Logos posisie toe.  Die 72 volle uittog, dus 12×6(Vav) = 72, maar ook die 5 siele ewige Samech lewens siklus, dus 12×5=60(Samech).   Dus al 12 stamme se Vav liggame met al 12  stamme se 5 sielevlak, volledige uittog na die Logos,  na die Kosmos wat vir die Heelal nou die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur is.

En nou begin die verhaal weer…

NUWE ARK

Julle sien Maatjies, die belangrikse voorwerp in die tabernakel is die Ark. Die belangrikste voorwerp in die Tempel is die ark. Die belangrikste voorwerp in Noag se Lewe is die ark.  Die belangrikste ding met die Pesach Passover is die Ark (huis met gemerkte buitedeur). Die belangrikste voorwerp met Sukah is die sukah, die ark.  Die belangrikste voorwerp wat ons almal op en van leef is Moeder Aarde, ons ark in ons Heelal in ons galaktika.  Bou ons ark Maatjies met die nuwe bewussyn, die nuwe Lewenskrag wat inkom by die middelpunt deur die active galactic nuclei meganisme; ons moet die nuwe planeet Aarde ark bou, ons enigste ark wat ons het sodat ons ark as nuwe wynsak, as nuwe aarde, nou nuut kan wees vir die nuwe sap wat inkom sodat ons nuwe aarde nou die nuwe wyn kan voortbring. Yahshua toon dat die gaste eers die vorige ou wyn klaar opgebruik, voordat die nuwe wyn dan deur hulle benut word.  Daar is die gaste wat die wyn benut.  Daar is makers van die ou wynsakke en wynmakers van die ou wyn en die skinkers van die ou wyn.  Dan is daar die makers van die nuwe wynsakke en nuwe wyn wat later aangebied word.  Chanuck het vir homself ‘n ark gebou, Noach het vir homself en sy gesin en die diere ‘n ark gebou; nou moet ons vir die hele planeet as planeet ‘n ark bou.  Dit is ons hoofdoel nou.

Wanneer daar in die Ou Testament gelees word dat almal in die regte tye die nuwe insig sal ontvang, moet hulle besef dat dit die getroue diensknegte was wat die Lewensenergie lyne herstel en oopgemaak het sodat die nuwe Lewenskrag nou daardeur kan invloei.  Dit is dus danksy hulle harde en pligsgetroue werk dat die nuwe bewussyn nou so mildelik beskikbaar is.  Die nuwe siele wat nou ontwaak, moet nou ongelukkig nie in die vangnet van die bewussyn dat dit nou net die spirituele God sonder die materiele liggaam en materiele aarde is nie.  Om nou te Lewe met God in die agtergrond, beteken nie dit is net ‘n spirituele verhewe Lewe nie. Yud hei Vav Hei is Aleph Lamed Hei Yud Mem ook.  Die spirituele god is die aarde god ook.  Om dit nou so te stel, Yahshua en Mosheh en Eliyah is aards fisies ook.  Die Aarde is die Ark.  Die Ark is die hoof voorwerp in die tempel.  Malchut is die koningkryk – David Adam se ewige koningkryk.  Aleph Adam moet nie met David Adam verwar word nie. Echad 13 plus Yechidah 37 maak Yobel 50. Yahshua ry met die Esel-Merkavah Yerusalem  binne.

Daar is die 12 en daar is die 36.  Daar is die 12-in-1, die Echad 13 eenheid.  Daar is die 36-in-1, die Yechidah 37 eenheid.  En dan is daar die Echad 13 plus  die Yechidah 37, dus 50 Yobel eenheid.  Dit is belangrik dat die stappe volledig en deeglik bemeester word.  Wanneer die 12 op die planeet as net die fisiese 12 stamme gesien word sonder die David eenheid van die Echad 13 metabolisme, dan is dit maar net ‘n politiese volk met geen beter doel vir bestaan nie. Maar wanneer die Echad 13 funksie van metabolisme gedoen word, dan word die fisiese planeet as Ark nou gebou deur die fisiese Echad 13 metabolisme om nou fisies die wynsak te wees wat die spirituele wyn Lewensenergie te verouder, te vorm in die 9 tye wynsak.  Sodat dit volume, geur en smaak en karakter ontwikkel – die Yechidah 37 word en dan saam die Yobel 50 word.

Die fisiese Malchut, die fisiese Aarde, die fisiese Echad 13 metabolisme, die fisiese Elohim Natuur, is net so belangrik soos die spirituele Yud Hei Vav Hei; die een wat dit weet, leef reeds.  Daar moet egter die fisiese Echad 13 gedoen word met die spirituele Yechidah 37 as agtergrond sodat die Yobel 50 gevorm kan word; nie die Echad 13 of Yechidah 37 op hulle eie voltooi die Yobel 50 nie, beide is nodig.  Verhewe heilige hemelse spiritule benaderinge wat neersien op die aardse fisiese, sit die pot heel mis; die grootste, slimste storie dat die ewige Lewende as Lewensbron nou dood bevat en daar met dood onderhandel moet word om te Lewe.

Die boek in die Bybel met die naam Yahshua beskryf presies hoe die nuwe wynsak gevorm moet word, die nuwe ark gebou moet word, die nuwe vloeilyne vir elke stam, vir elke radiaal van die 12 radiale, die nuwe Lewewnsvorm vir die nuwe Lewenskrag wat moet inkom.  Die nuwe Echad 13 vir die nuwe Yechidah 37.  Die hele boek van Yahshua beskryf hoe elke stam se nuwe vorm vloeilyne netwerk van die nuwe wynsak, van die nuwe ark samestelling moet wees.   Die nuwe Lewensvorm wat karakter aan die nuwe wyn gee, wat moet vorm moet gee, nou gebou moet word volgens die Hoofargitek se bouplanne.  Die Echad 13 plus Yechidah 37 se Yobel 50 vry messelaars, Yobel 50 vry bouers, vry van die hoerkerk wyn verslawing van die 25 Des Jesus verhaal van dood vir Lewe.  Die Yobel 50 vrye bouers wat die nuwe Aarde messel, lyn vir lyn volgens die Echad 13 punt spinnende metabolise netwerk strukrtuur van die nuwe Aarde; die struktuur wat reeds begin is hier in die punt van Afrika; die dagloners wat vroeg reeds gehuur is en vroeg reeds begin het. Hulle mag ook nou nie ontevrede wees as die wat nou ter elfder ure gehuur word, nou dieselfde dagloon kry nie.  Dit is ‘n toets om te sien hoe maklik die laat gehuurdes nou het, maar die ou dagloners moet dankbaar wees vir die voorreg om voortrekkers te kon mag wees.

Naat vir naat werk die Maatjies die nuwe aardbol wynsak, stukke leer volgens die hoofargitek se patroon aanmekaar met die Heilige Name, die  karakter aktiverings kodes, sodat die Aardbol wynsak as Lewensvorm, nou die korrekte karakter aan die Lewenskrag sap kan gee om sodoende na die metaboliese fermentering en tyd veroudering, die regte nuwe wyn met verbeterde karakter te kan aanneem.  Daar is nog drie punte van die 13 punt metaboliese Echad netwerk buite die land wat nog gedoen moet word.  Dit is die drie punte wat Storetjie nou eers ontvang het; Qabalah se,  Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur buite Kether of ook genoem in die AGN of Active Galactic Nuclei, se  B L R en N LR  en Xray koue wolke buite die middelpunt van die galactika.  Die drie moet nou ingetrek word deur die netwerk buite die land, deur die drie punte te gaan doen.  Dit is ‘n simboliese optrede.

Laasnag se lessie, die Boom van Kennis, die Boom met sy dood stel homself aan bo die Boom van Lewe.  Nou is die Boom van Dood so verwaand dat hy die Boom van Lewe dwing om nou in die Boom van dood se bewussyn sy, die Boom van Lewe se minderwaardige Lewe slegs mag verkry, wanneer daar die Lewe geoffer word aan die regeerder, die dood, vir die dood se geskenk van lewe.  Die Boom van Lewe stel dit duidelik na die Yobel 50 by Sinai dat hy die Boom van Lewe soeweryn is en nie die Boom van Dood nie.  Geen offer moet aan die Boom van dood gebring word nie:  Julle mag geen ander gode voor my aangesig bring nie.  EK IS soeweryne Lewe, geen dood is in My nie.  Geen offer aan die Boom van die dood (kopkennis) is nodig om dan eers van my Boom van Lewe se vrug te mag eet nie.  Inteendeel dit is verbode om terwyl jy van die Boom van die dood eet, jou hand uit te steek en ook van die Boom van die Lewe te eet.  Dit is verbode om die Boom van dood met die Boom van Lewe te koppel soos met die 25 Des Nimrod goue kalf, Jesus  se lewe geoffer aan dood om Lewe te mag bekom.  Dit is verbode.  Die Boom van Lewe is soewerein.  Die hele wȇreld word dronkgemaak en verlei deur die vals wyn wat op die vals manier gemaak is.  Die wyn gemaak met die een hand op die vrug van die Boom van dood en die die ander hand op die vrug van die Boom van die Lewe, dis heeltemal verbode optrede!

Die Boom van die dood is afgesny van die kontak met die nuwe Lewe wat moet inkom en daarom moet die Boom van die dood parisiteer op die muwe onskuldige naiwe lewe om aan die lewe te bly.  Die 25 Des Nimrod, goue kalf, Jesus dood vir lewe verhaal, is eintlik presies omgekeerd.  Dit is die Boom van Dood wat lewe suig uit die onskuldige naïewe Lewe uit.  Daarom moet die naïewe potensiele Boom van Lewe weggehou word by Sinai, by Shavuot, by die gee van die nodige Torah af, sodat hy bedwelm gemaak kan word met die  groot leuen dat dood nodig is om te leef.  Word wakker uit die bedwelming en sien die waarheid!   Die Boom van die Lewe het nie die Boom van die dood nodig om te leef nie.  Hy wat dit weet, leef reeds en kan nou voortgaan met die ware Yahshua wat oorneem by Mosheh se hele boek, om die aardbol wynsak pragtig volgens die instrukties van die gegewe patrone aanmekaar te weef met die nodige Boom van die Lewe energie kodes.  Nie meer die kosbare lewe verspeel onder die bedwelming van die vals wyn nie.

Nie meer die vals storie glo van ‘n hemel toe gaan daar ȇrens nerens wat nie die Aarde insluit in sy nuwe vorm nie; nie ‘n nuwe aarde wynsak bal wat deur die Echad 13 Yisrael Program op die nuwe nate geweef moet word met die ware Heilige Kodes nie.  Die nuwe aarde wynsak bal wat die nuwe Lewe sap in nuwe wyn moet laat verouder nie.  Niks van die nuwe weefwerk word nou gedoen deur die lam dronk 25 Des Jesus  volgelinge nie; die  aardbol wynsak is besig om woes en leeg te word, want die Echad 13 doen nie hulle deel nie.  Kom Maatjies, help dat die waarheid verskuil agter die groot leuen nou hier vanaf die punt van Afrika op die wynsak bal, nou bekend raak deurdat die weefwerk van die ware nuwe energielyne, nou die ware nuwe wynsak bal sal vorm  sodat die  nuwe lewens sap nou kan ingegooi word en ware nuwe wyn kan word.

Die ware Yud en Hei is die Redder van die ware Program van die nuwe aardbol wynsak wat deur die ware Yisrael 12-in-1 as Echad 13 die wynsak aardbol se nuwe nate aanmekaar weef sodat die nuwe lewensvorm daar kan wees om die nuwe Lewenssap wat ingegooi gaan word,  te kan ombou na nuwe lewenswyn.   Hale lu YAH – Yud(10) + Hei(5). Dus die 15de letter is Samech wat 60 tel.  Die ewige siklus van die Lewensenergie.  Die asem van die Lewe, die Ruach beweeg oor die wynsak aardbol wat die vals 25 Des Jesus volgelinge besig is om woes en leeg te laat word met hulle atoombomme, koolstof verbranding vernietiging,  kweekhuis tegnologie, frakturing.  See en riviere besoedeling, dierelewe vernietiging, selfsug tegnologie.  Red orange, kiem oorloë, ens. Help weef Maatjies, sodat die Yah, die Samech, die nuwe Lewensenergie mag inkom en die Boom van die dood met sy groot leuen, se woes en leeg maak proses, nou stop sit.

65

TWEE SOORTE DOOD

Maatjies daar is twee soorte dood bewussyne. Die Boom van die dood waar die bewussyn van die bestaan van die Boom van die Lewe heeltemal doodgaan. Maar daar is ook die nodige dood van die vorige lewensvorm as mould wat dadelik plek maak vir die nuwe verbeterde lewensvorm wat die nuwe lewensenergie se nuwe bewussyn kan hanteer.  Hierdie staan bekend as die sewe dode of sewe stappe of kwantum spronge in die ewolusie van die lewensvorme met die ewige lewenskrag groei.  Die 25 Des Nimrod, goue kalf Jesus het die dood bewussyn van die Boom van die die vermenging met die sewe dood stappe van die kwantum groei van lewensvorme.  Die Boself bewussyn is nou verlore. Die ware doel van die skepping is nou verlore.

Die onnodige dood van die Boom van die dood en die nodige doodgaan van die  kwantum spronge se vorige vorm, en die vervanging van ‘n nuwe  beter vorm, word nou verbaster en vermeng, sodat die ware suiwer prent verdoesel word agter die leuen.  Die leuen dat die Boom van die dood se dood nou die sleutel tot lewe inhou; waar die waarheid van die dood van die vorige kwantum  vorm wat omgebou word in die volgende nuwe verbeterde kwantum vorm, wel die ware sleutel tot die ewige lewenskrag se karakter vorming is.  Kyk nou net hoe naby is die anti- langs die ware geplaas.  Daarom stel die Lewende Woord dit baie duidelik dat baie min die waarheid van die leuen met ‘n oppervlakkige bewussyn sal onderskei. Die geheime van  die ware wat deur die vernuftige anti-  so perfek verdoesel is, kan slegs bekend raak as die valse anti- as prooi verskeur word en die ware buit op die tafel gesit en geëet word sodat die 12-in-1 se Echad 13 metabolisme dit kan deel maak van die nuwe bewussyn.

Wanneer ‘n galaktika homself afsny van sy active galactic nuclei omdat hy dink hy vol kennis is so op sy eie, dan is hy reeds besig om dood te gaan want hy ontvang nie die nuwe lewenskrag impuls vanaf die active galactic nuclei nie. So dit is die Boom van die Dood se dood.  Maar die doodgaan van die ego personality en die geboorte van die individuality is heeltemal  iets anders.  Die lewe se wakker en slaap siklusse is heeltemal iets anders as die Boom van die Dood se dood.  Moet nie die twee verwar nie, Maatjies.  Die wakker siklus en ‘n slaap siklus is nodig om uit te rus en te hernu. Maar die dood van die Boom van die Dood wat die gevolg van ongehoorsaamheid is, is heeltemal iets anders.  Die soeweryne lewe het nie ‘n offer aan die dood nodig om te lewe nie.  Dit is net  gehoorsaamheid aan die Torah, die Shema, die Shem Ayin, die gehoor van die tong van die Man van Ayin, die Ayin, die Ayin Soph, die Ayin Soph Aur, die active galactic nuclei, die nuwe lewenskrag, wat die galaktika, die Boom van die lewe inkom, wat die soeweryne nuwe  lewe inbring.  Shem Ayin Yisrael… Gehoorsaamheid aan die Torah, geen ander vals liegstories nie.  Geen ander kortpad nie, net die inisiasie  kortpad in die sewe dode se sewende dood inisiasie lewens kortpad.  Niks met die dood van die Boom van die Dood te doen nie.  Heeltemal iets anders as die  dood vir lewe lieg van die 25 Des Nimrod goue kalf, Jesus  verhaal.  Die ware Yahshua, die Yah is die shua, die Redder verhaal, word in Yahshua se boek beskryf.

Bestudeer die boek van “Yahshua”, “Yah” is die redder, “Yud Hei” is die redder, “15” is die redder, “Samech” is die redder. “60” is die redder. “Die aaneenlopende sirkel lewenskrag” is die redder. “Die nul wat die twaalf is, wat die nul is” bo aan die tyd horlosie is die redder. Die “Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur “is die redder.  Die “Samech, Ayin, Mem” is die redder, dus die “Samech sirkel, die Ayin oog tussenin wat albei sien; die Mem vierkant” sisteem, is die redder.  Die “Piramiede sirkel en vierkant ewe groot in bewussyn” is die redder.  Die “Yah shua taktiek van elke stad se inval” is die redder. Bv.Yericho se sewe maal om met trompette, of Ai, se uitlok en lokval en stad leeg lok taktiek.  Die ingewikkede beplanning om die oë oop te maak van die hoerkerk wyn verblindes, wat nie die verbastering kan raaksien nie.  Ja Maatjies, dit is met die nuwe Ai oop oë, die Ayin oë wat Samech en Mem kan raaksien, wat die nuwe gebou word.  Opgewonde tye wat wag vir die wat Kanaan nou binne val!

Active Galactic Nuclei p25. There are over 10 billion galaxies visible in the universe.  These radiate by the combined output of their billions of stars.  But interspersed among this universe of normal galaxies are those 1% galaxies whom does not conform to this picture.  Hierdie galaxies het dieselfde vorm maar het…much greater power output (luminosity).  They outShine their compatriots by up to a thousand fold. (Die Aleph(1000) Adam teenoor die Aleph(1) Adam).  These are the active galaxies.  Hulle is aktief want hulle ontvang ook nog die lewenslig vanaf die active galactic nuclei in hulle middelpunt. An active galaxy is a galaxy in which a significant reaction of its total luminosity is radiation, not ultimately attributed to stellar photospheres. In other words, we are seeing something other that the starlight that typifies the dominant electro magnetic output of a normal galaxy.  So hier het ons nou  die active galactic nuclei lig plus die sterre se lig in die galaxy.

Cosmic Doctrine p165…in the death (nie die Boom van die dood se dood nie) in life (die  Boom van die lewe se lewe wat uit slaap of ook dood genoem en wakker bestaan )  which is the freedom of the spirit (dit is die nuwe lewenslig vanaf die active galactic nuclei ) in the bonds of the flesh…(dit is nou die bestaande sterre wat die normale galaktika  opmaak.) He (die active galaxy met die nuclei se lig ook by) transcends the law of limitation. (die gewone galaxy se net sterre lig limiet). Being dead (die net ou bewussyn van die sterrelig alleen is nou dood) he is free. (vry van die net sterrelig alleen bewussyn). Being dead he moves with power (die power of lig of lewenskrag vanaf die active galactic  nuclei afkomstig) among those buried in the flesh, and they seeing the light (die nukleus lig) Shining brightly through  him, know that he is dead (dood  vir die beperkende net sterrelig bewussyn).

So hier het ons nou die sewe stappe in die ware Boom van die Lewe se ewolusie van die sogenaamde afsterwe of dood van ‘n vorige beperkende  bewussyn, na die geboorte van die volgende groter bewussyn.  Eers die dood  van die net Adam alleen bewussyn met die geboorte van die Adam en Natuur bewussyn van Level twee, die nature bewussyn, dan volg die… levels of the saints, the masters, the angels, the archangels, the christs. (CD p221).  Nou is die sewe doodgaan van net die vorige bewussyne met geboorte van die nuwe groter bewussyne wat die volgende level insluit, voltooi. Nou kan  die Nadir onder, die Tiphareth onder en  die Logos bo, die Geburah bo, van die Sukah Boom, die noord en suid en oos en wes, plus die water  en vuur en die begin en die einde met die tong middelpunt, voltooi word.

Maar kom ons kyk na die dood van die Boom van die Dood; die resultaat van on-gehoor-saam-heid – nie een met Ayin nie.  Die energie siklus vir the Tree of Life begin met…live, light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation.  Hier is die belangrike punt.  Die limitation van die Boom van Lewe se ander naam is ook ‘dood’ – die Boom van die Lewe dood, wat benut moet word om te verhoed  dat een die dood van die Boom van die Dood, die Boom met sy grootmond kennis wat homself ontplof, se pad kies.

Active Galactic Nuclei p25.  Type 2 super novas are more powerful as active galaxies, emitting 46 times more light in the form of neutrinos, but only for a few seconds... then they are gone.. kaboom!  Boom van Kennis dood.

Cosmic Doctrine p162 The individuality, being unable to function on its own plane (die lewensvorm, die aarbol wynsak, die personality vorm nie die wynsap, nie die individuality nie).  Die active galactic nuclei lig word nie ontvang deur die galaxy gewone sterre nie.   Hulle het nou liefde voor lig  gekies;  hulle het personality laer persoonlike liefde, 25 Des Jesus liefde bo die nuwe lig vanaf  die kern gekies)  makes no growth and becomes an exaggerated caricature of itself. (Die supernova wat gaan ontplof na ‘n paar galaxy sekondes). From this he can only be freed by the third death of the Tree of Life, thereby enabling the individuality to assert itself. Maar die Personality wat nou in sy 25 Des Jesus Onderself alleen bewussyn dink hy gaan nou na sy Onderself alleen hemel toe, is dan na hy sy liggaam verloor het, nou die volgende…The personality withdrawn from the body, yet continues to live and to function as a personality and the man is in no wise changed and stil answers to  the name he bore in the flesh. In the lower hells he burns with desire …super nova!

Die Onderself alleen personality stel sy 25 Des troon, sy super nova 49 helderder troon, bokant die ware personality en individually active galaxy aan, maar hy ontplof wel dan as ‘n super nova.  Die Boom van die Dood se dood, nie die kwantum stappe van die galaxy se dood van die ou vorm bewussyne wat met nuwe groter bewussyne vervang word nie.  Die roete van die volledige Torah, die 7×7=50 roete nie; die heilig gesitte, die eenkant gesitte ware aktiewe galaxies.  Nie die Boom van die Dood se kortstondige helder selfvernietigende supernova ontploffing nie.

CD p164 When  psychic consciousness is focused by the instincts and passions with matter as the background (Boom van die Dood benadering) consciousness is transferred to the  etheric matter which is withdrawn from the dense vehicle in order that it may not act as the vehicle of passionate desires.  Then are seen the manifestation of the lower magic, dangerous and evil in all its forms…degrading to the personality because its life is lived in relation to matter (die deur die super nova uitmekaar ontplofte chaotiese) and not to spirit (die geordende ruach).  Die verkeerde roete van die dark magic.

66

DIE NUWE ARK

Ons het dus die wynsak en die wyn.  Moet nie die twee verwar nie.  Ons het die wynsak, die mould, die Yisrael volk, die druiwestok  en dan het ons die druiwe, die vrug van die druifstok, die druiwesap wat wyn moet word; die ander nasies wat deur die Yisrael voorbeeld, die wynsak, nou georden moet word.  Moet nie deur Bilaam Balak, die hoerkerk se verbastering, se verwarring verblind word nie. Lees mooi die deel van

Cosmic Doctrine p167  You must remember that the stream of evolving life issuing from the Logos has to descend into matter in order to be organised, and having developed form by its confinement in matter… (let mooi op na die dubbele diepte hier.  Die geheim is verskuil in die “confinement in matter” deel.  Die skep van die wynsak, die skep van die matter, die skep van die Yisrael 12 stamme, wat nie verwar moet word met die skep en dan vorm van die wyn nie.  Ek het ook die ander nasies geskep en hulle gode, wat Yisrael nie mag voor neerbuig en dien nie) it (dit is hulle wat die vorm, die wynsak  gebruik) uses the form as a mould.   Storetjie vra nou die vraag aan die Maatjies:  Is u van die  druiwe wat wyn moet word en deur die wynsak gevorm moet word,  dus een van die ander nasies?  Een van die 12 sheiks van Abram en Hagar van Egipte?  Of is u die wynsak wat geskep word, die 12 stamme van Yisrael?  Die 12 seuns van Abraham en Sarah?  Die wat reeds die Hei 5 siele vlak bereik het en nou dien as die wynsakke?  Of is u nog oppad om wyn te word?  Wat is u hoofdoel?  Of is u heeltemal dronk verwar deur die hoerkerk se gemengde wyn?

Abel word deur Kain afgebreek, maar Abel se bloed roep nogsteeds uit die aarde – Min ha Adamah.  Set, die volgende verbetering lei tot Chanuck sewende van Adam…en Elohim het hom opgeneem na ha-Elohim.  Nou het die 64 sleutels van Chanuck teruggekom.  Nou moet ons dinge reg benader met al die training of the mind wat beskikbaar is.

Daar is ‘n boek met die naam The last days of Ancient Sunlight Thom Hartman, wat eintlik herdoop kan word na ‘Die laaste dae van die Huidige Sonlig en sy Beskawing’.  Of die active galactic nuclei, die nuwe son, met sy nuwe bewussyn, want sien Maatjies, die tyd van die “nuwe son” se lig het aangebreek.  Die nuwe son, of ook bekend as die “active galactic nuclei“, of die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur van Qabalah, of ook bekend as die BLR Broad Line Region, die NLR Narrow Line Region, die UV en X-ray continuum emission gebied; dus die drie wat nou deur Kether deurkom vanaf die Un-manifest na die Manifest, die drie wat nou deurkom vanaf buite die middelpunt van die Galaxy na binne die Galaxy, die AGN of in die bewussyn van die Galaxy.  Dus die bewussyn Galaxy, die spinnende Boom van die Lewe, die Sukah Boom.  Die Geburah bo, Tipharet onder en noord en suid en oos en wes en vuur en water en begin en einde en tong in die middel wat nuwe bewussyn kan spreek, se tyd is nou hier.

Active Galactic Nuclei by Ian Robson, p200  The AGN that shows a prominent BLR, the wide variety of ionization stages present are much greater than can be produced by normal (sunlight) sunlight continuum

Prediker spreek van ‘onder die son’ maar nou kom die ‘bokant die son’. Die nuwe sonlig wat die galaktika instroom vanaf die kern en wel op ‘n 90˚ hoek van buite af; nuwe bewussyn, wat nuwe  tegnologie ook bring. Nuwe wyn en nuwe wynsakke; de nuwe Adampies wat met die nuwe son se nuwe lig nuwe dinge skep se tyd, se twilight is besig om aan te breek.   Die ou son gaan onder, die AGN nuwe son se nuwe SGN daglig gaan more opkom, vir die nuwe Adam, as nuwe wynsak en nuwe wyn wat gemaak word.

Storetjie beskryf die bou van die nuwe.  Nie net die nuwe bewussyn nie, maar ook die nuwe fisiese.  Die nuwe Sukah Merkavah met sy oop dak sodat die nuwe galaktika (sterre) gesien kan word.  Die Noag bou sy nuwe ark, sodat die nuwe wȇreld bereik kan word.  Die nuwe wynsakke word gemaak.  Die diereryk moet nuut gemaak word om nuwe velle vir nuwe wynsakke te kan lewer.  Die natuur moet nuut gemaak word om nuwe diere te lewer.  Die ou son, die ou kragbron, die ou Eskom se krag is verby; die ou son se bakterie olie petrol en vervoer is verby.  Die nuwe  AGN rotor vierslag masjien wat met die nuwe son se BLR en NLR en UV Xray loop, en die Adam wat hom benut met sy Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, bewussyn, se aand, twilight nuwe dag het aangebreek. Die Maatjies moet saam met Noag die nuwe Ark bou, die nuwe Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur bewussyn intrek, die nuwe BLR, NLR, UV en Xray  van die AGN inbring, die nuwe bewussyn druiwesap en die nuwe bewussyn wynsak  inbring, die nuwe Noag ark en nuwe Adam en nuwe diere moet geskep word: dit is nuwe sap in nuwe sakke, wat nuwe goeie wyn voortbring.  Kry vir julle die boek Active Galactic Nuclei deur Ian Robson  sodat Storetjie net soos met behulp van die Qabalah boeke, en Cosmic Doctrine, en Zohar en Bybel nou gevolg kan word met die bou van die nuwe Sukah, die nuwe Ark, die nuwe Planeet, die nuwe Galaktika, deur die nuwe Ayin, Ayin Soph Ayin Soph Aur, die nuwe BLR, NLR, UV, Xray gebiede van die AGN in te trek in die Galaktika in.  Ons hier in die punt van Afrika kan die nuwe Noag Ark bou, die spinnende 13 punt David metabolisme meganisme wat die Planeet vol sal begin spin en die planeet  deel sal maak van die nuwe AGN son se spin wat die galaktika nou begin spin.  Die Rachel vrou, die wit Boervrou met die wit kappie met die wit hand in die “Great White Brotherhood“.

Maatjies, as julle gedink het Storetjie se kleur en tyd treintjies was interessant moet julle nou Storetjie se nuwe vervoer middel beloer.  Die nuwe Ark wat Storetjie nou bou, wat nou reg deur Kether of Yud kan gaan.  Ja Yud is nou die punt waaruit die lyn kom.  Die punt waaruit die tyd kom, die punt waaruit die afstand kom, die punt waaruit die manifest kom.  Tot nou het die bewussyn net tot by Kether gekom, want die 25 Des. Jesus bewussyn sien Kether as die Vader.  Die wetenskap sien Einstein se son ligsnelheid as die maksimum.  Die Yud is die Big Bang bewussyn punt; maar nou bou Storetjie die nuwe Ark wat regdeur die Kether Vaderbegrip, regdeur die Yud black hole, Big Bang begrip beweeg na die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur toe.  Regdeur die kern black hole van die Universe na die BLR en NLR en XRAY, UV regions toe.    Die Yud as punt, se punt is ‘n opening; die naald se opening waarvan die ware Yahshua praat.  Kom Storetjie haal aan:

AGN (active galactic nuclei) p3:  Supermassive black holes are the ultimate powerhouses, the central engines of active galaxies. (Ons ark se motor moet dus dieselfde dryfkrag kry om ons en ons diere en ons ark deur te kry).  The story of black holes is more complex.  Most objects in the universe are rotating in some manner, and the theory of black hole formation predicts that black holes (die yud) will also be rotating systems along with their surrounding material.  Due to the conservation of angular momentum and particle interaction, the infalling matter will not fall directly into the black hole, but as is very common in astrophysics will form a flattened system.  A prime example of this system is the solar system, where all the planets orbit the sun in one plane, another is a spiral galaxy, the Milky Way. The matter falling into a black hole forms an accretion disc outside the hole, and it is the material of the accretion disk that is extremely hot and radiates into space, not the black hole itself.  The studies on black holes and accretion disk make it readily understandable why no obsevation has ever directly reavealed one, They are far to small for current telescopes to resolve (so klein is oog van naald waar ons en ons ark moet deurgaan).  If the sun were to shrink to be a black hole, the inner part of the accretion disk would have a diameter of 100 km.  The presence of a black hole is best revealed by its interaction on the surrounding view to its high gravitational mass.  As we saw Above for solar mass size black holes membership of a binary system provides the best observational candidates.  Active galaxies are not active all the time… Baie belangrik – toe Yisrael Kanaan moes  inval moes hulle dit doen, op die aktiewe stadium.,

Ons moet soos Noag 40 lank bou aan ons ark en sy dryfkrag sisteem.  Die Mem(40) is deel van die Dalet(4) en Mem(40) en Tav(400) sisteem.  Mem is letter 13, Echad is 13.  Die David metaboliese sisteem het 13 punte.  Dus moet ons ons Ark self bou.  1975 tot 2015 gee 40 jaar wat die Keys en die AGN en die tipe van bewussyn data al vir die planeet gegee word.  Miskien probeer dit iets vir ons tuisbring van die tye, Storetjie weet nie.  Maar dat ons ons Ark moet bou, is waar.  Ons moet ‘n fisiese ark bou en ons moet ‘n bewustheids ark bou.  Die 25 Des Nimrod Jesus goue kalf net geestelike hemel toe gaan, laat die fisiese ark bou van 40 jaar en die diere inbring en versorg, heel uit.  Dit moet gedoen word.

Ek voel ‘n sterk begeerte om by ‘n voorbeeld van al die diere in ons land uit te kom wat in die Ark moet kom.  Volgende naweek is daar n groot wildveiling by Addo.  Wil graag daar kom.

Met Storetjie se treintjies het ons nou in die finite time, die 9 tye rondgery.  Maar nou met ons nuwe ark, soos Noag se Ark moet ons nou in infinite time kan rond beweeg.  Nou moet ons nuwe vervoermiddel dus ‘n infinite time, tydmeter kry.  Nou is die afstande en tye te ver en te lank vir die finite time se meters van die tyd treintjies.  Nou moet ons die nuwe infinite time meters fisies, sowel as in bewussyn, ontwerp en bou.  Daar bestaan die finite time se ligjaar, finite time meter, maar die meter is nie geskik vir ons infinite ark vervoermiddel nie.  Onthou nou Maatjies, die ark wat ons nou bou is ook ‘n tipe tydmasjien en is nou nie die 25 Des Liewe Jesus KinderBybel se Noag Ark houtkis wat almal laat wonder van hoe het hy nou al die diere in die houtkis gekry nie.  Die Ark wat Storetjie nou bou, het ‘n Parsec meter in.  ‘n Parsec meter meet die Universe se verlede, die infinite time se verlede en nie die finite time se 9 tye verlede nie.,

Wanneer ons nou met ons Mannemarak Noag ark met sy Parsec meter “beweeg” deur die black hole in die Yud ogie vanaf manifest in die universe na unmanifest buite die universe, kan ons en ons ark en ons parsec meter van tyd, afstand, grootte, spirit, christillized spirit as matter asook volutized matter, Daat kennis en Binah insig en Chokmah wysheid meter, dan bewus wees van waar ons is en wat om ons gebeur en wat met ons gebeur.  Hierdie Noag se Ark wat die tipe vervoer kan doen van…the lower desires he find in their turn to be finite and mortal, he finds them  to constitute barriers between himself  and his father whose Face he behold and desires to escape from them (so hy benodig sy ark en parsec meter)….he then seeks freedom of the lesser love, and with the desire to escape..(benodig weer sy ark met parsec meter)…so his desires is born again  for upon the plane of desire, a state of consiousness is a place (om daar te kom en daar rond te beweeg het hy weer sy ark met parsec meter nodig).  Daarom is daar nou reeds vanaf die eerste stoomengin, die wat besig is om aan die nuwe Merkavah, die nuwe sukah, die nuwe ark met sy dryfkrag en parsec meter te werk.  Die wat die nuwe wynsakke probeer bou, en daar is ander wat die bewussyn oefeninge ontwerp,

Gelukkig het almal hulle nou nie bewusteloos, breinloos, bewussynloos gesuip aan die hoerkerk se wyn nie en bly daar altyd die Lamed vliëende letter se 30 of 36 oor wat die Ark bly bou.  Die Lamed letter 12.  Die Merkavah letter.  Dit is noodsaaklik dat ons nou die Sukah saam bou. Noag het 40 jaar alleen gebou.  Storetjie sal nou na die ware ark se bouplanne moet kyk.

Storetjie kyk na die branders in die see en dink hoe kan die enorme energie in die branders wat nou verlore gaan, benut word?  Die ou finite meganiese denke van die finite treintjies 9 tye manier, se denke van vlotte en ratte is verby.  Die ratte rekenaars en ratte tyd meet horlosies is verby. Die papier kennis stoor is verby.  Die impuls kennis stoor is hier.  Die papier geld is verby, die bitcoin impuls geld is hier.  Die Tesla impuls manier van die energie van die branders neem en die gloeilamp in die hand hou en laat brand.  Die Adam moet die beheer impuls van die nuwe impuls Ark wat hy nou met die nuwe impuls van nuwe lewe moet bou en beheer, nou bemeester met sy nuwe impuls bewussyn.  Die nuwe impuls bewussyn moet aangevra word, sodat die galaktika die nuwe impuls vanaf die active galactika nuclei kan  ontvang en deur die hele galaktika kan stuur wat die planeet insluit.  Die impuls Arke wat ons reeds besoek, word hoegenaamd nie deur die meganiese ou bewussyn bemeester nie.  Die ou tik tok Urgos staanhorlosie se finite tyd bewussyn  verstaan glad nie die nuwe infinite tyd Ark se imuls parsec bestaan nie.  Die diere wat die velle moet voorsien vir die nuwe wynsakke, moet in die nuwe ark “gelaai” word.  Die bome wat die vate moet voorsien vir die veroudering van die nuwe sap, moet die nuwe impuls ontvang.  Die bome moet nie meer uitgewis word vir die verlede se papier nie.  Ons moet nou die bewussyn impuls van die nuwe Ark bemeester, die infinite time se hiper moderne impuls ark wat die een oomblik oneindig groot kan wees en die volgende oomblik so groot soos ‘n nano deeltjie kan wees en dit met almal in hom.  Kry julle bewussyne om die nuwe ark bou begrippe Maatjies. Die nano impulse is ook hier.

Moenie dat u die een is wat die nuwe ark in ‘n storm insleep met u ou finite ratte kompas bewussyn nie.   Moet nie die een wees wat gevra moet word om die nuwe impuls ark te verlaat omdat u nog nie voldoende nuwe impuls bewussyn bereik het nie.  Kyk wat gebeur met Job.  Kyk wat gebeur met Paul Saul op die Arke waarin hulle hul bevind, die een wil glad nie die vashaak by die Onderself Personality, die vashaak by die Tipharet Jesus van 25 Des.  die 72 volledige uittog nog nie in die bewussyn gedoen nie, geen Boself individualiteit bewussyn nie.  Ons planeetjie as ’n Ark gesien, as die nuwe ark gesien;  bou u aan die nuwe impuls Aarde Ark Maatjies; maak die see kalm vir ons Planeet Ark Maatjies.  Doen julle gridwerk, die nuwe impuls Ark gridwerk.  Leer die gloeilamp in die nou!

Die makers van die nuwe wynsakke, die bouers van die nuwe impuls ark wat nou stilletjies vir jare die bouwerk doen, die Boself oopveg, ondervind nou dat die impulse begin deurkom, dat die persoonlike Onderselwe nou van die Boself impulse begin optel.  Maar nou gebeur die die volgende ongelukkig.  Die persoonlike Onderself selfvesekerde se ego bars nou oop van sy persoonlike verhouding met God, soos hy dit stel en hy praat net soos Saul Paul lang en ingewikkelde spirituele verhewe dinge, ver verhoog en verwyderd van die ou Aardse sondige dinge soos die ego dit sien.  Die Noag en sy Ark bouery het nou maar niks te doen met sy hoë persoonlike gesprekke met God nie.  Hy weet nou nie mooi wie die God is nie, wie die hiëragie is nie, wie die bouers is nie, wie die Hoofargitek is nie, wie die saints en meesters en engele en arch-engele en Christosse is op die 7 Levels nie – wie nou oneindig  stilletjies die “Mem Shin Hei” Mosheh diensknegte is nie.  Hulle luister nederig in stilte na die voor op die wa kenner van God, wie se Torah hy nie ken nie, wie se ewige skeppings planne hy niks van weet nie, maar daardie ou minder belangrike dingetjies maak nou nie eintlik saak nie. Die “Oh my god!” wat die verwaande Amerikaner elke keer uiter as hy verbaas is, kom nou eerste in sy belangrike eie ego oë.

67

GALAKTIKA REËLS

Storetjie verduidelik nog. Wanneer wakker is, moet die Personality eerstens weet van die Individuality se bestaan sodat hy, die Onderself Personality sy daaglikse konkrerte handelinge kan gee vir sy Boself Individuality, wat dit dan snags, wat een 60ste dood is, nou verwerk na die opsommende abstrakte wat behoue bly.  Maar wanneer die Onderself  Personality nou op sy eie 25 Des ego trip is oppad na ‘n kortstondige super nova ontploffing toe, weet die Personality, Onderself nou nie eens van die Individuality Boself nie en voed hom dus nie saans die duisende konkrete handelinge nie.  Die arme Boself Individuality sit en wag vir die konkrete wat hy nou nie ontvang nie, en hou hom nou maar  besig met…because the lower soul is not pouring upon it impressions, it becomes objective upon its own plane and beholds the Face of the Father. Tthe individuality then measures itself by the divine standard and makes such adjustments as are within its power, but the adjustments of the spirit are aeonnial…(parsec lang tye)..,and are measured  by the span  heaven.  Intussen ontpof die verwaande Onderself Boom van die Dood se eie kennis hom in ‘n super nova in, maar ook in die parsec span of the heavens tyd in, om dan sodoende baie, baie later nou as voeding, as stukkies kunsmis, nou weer ‘n kans te kry as personality saam met die indvidduality wat hulleself maar besig gehou het, aeons later.

AGN p 21 There are galaxies with active galactic nuclei.  There are quasars stars also; these massive stars are also important for the future, because after a brief life around ten million years, they explode as super novae and in doing so, they scatter the newly synthesized heavier elements into the interstellar medium.  New stars then form from this enriched interstellar debris, and as these stars evolve and explode, the interstellar medium of the young galaxies becomes richer in elements such as carbon etc.  Some and perhaps many stars, formed with planetary systems and in at least one such system, one planet formed on which our life began and evolved, and here we are  today…

Die eerste adam vuur gemaak en bokkie geëet in Wondergrot by Kuruman.  So Maatjies, die active galactic is ‘n roterende vierslag roter masjien.  Daar is die insuig van die eerste kompressie slag siklus en dan die ontbranding van die tweede ontploffing slag siklus. Dan is dit die ewige lewende masjien.

Daar is dus die galaktika in die universe, heelal, wat se middelpunt of centre of nuclei, aktief raak en dan as die active galactic nuclei van die active galaxy, bekend staan, wanneer die aktiewe galaktika se sterre nou normaal bly brand.  Dus as Onderselwe, of Personalities  nou normaal hulle konkrete lig vir die nuwe aktiewe nuleus gee (die maan sy lig vir die son gee op die volmaan David koning maal, die Echad 13 metabolisme nou vir die Yechidah 37 gee) dan ontwikkel die aktiewe galaktika normaalweg in die heelal.  Maar wanneer een ster in die galaktika nou as Onderself, die lig vir homself hou en ‘n super nova word, ontplof hy baie gou, met die gevolge soos reeds oor gestorie.

Die ander nasies is soos hulle eie sonne, hulle het hulle gode.  Maar Yisrael is soos die maan; Yah is Yisrael se son.  Yisrael as ‘n aktriewe galaktika moet in Yah sy Redder, die aktiewe galaktika se aktiewe nuclei se lig wees.  Saam as ‘n eenheid van Echad 13 plus Yechidah 37 is hulle Yobel 50.

Opsommend het ons basies dus nou twee sisteme.  Eerstens die sisteem waar ‘n ster sisteem in ‘n galaktika nou homself verhoog en alleen helderder begin brand as die res van die sterre, maar homself dan in ‘n super nova in ontplof en al sy deeltjies reg deur die galaktika skiet.  So ‘n voorbeeld in die Bybel is nou Pharao van Egipte.  Dus die voorbeeld van die tipe koning van die ander nasies, wat Yisrael nie oor hulle moet aanstel nie.  Hy beveel dan sy hoofdeeltjie, Hagar om by Abram as vrou aan te sluit.  Wie is Abram nou?  Die tweede stelsel is waar al die sterre in die galaktika ewe sterk bly brand volgens die galaktika reëls, in die Bybel, die Torah genoem.  Hulle stel dan  volgens die Torah vir hulle die David tipe koning aan; die tipe  koning  wat die aktiewe galaktika se aktiewe kern is, wat die nuwe lig en nuwe lewe is wat inkom.  Die Abram wat ‘n Sephirot van 10, dus ‘n Yud 10 is wat nou die Hei wat 5 is, bykry en dus Abraham of Yud(10) plus Hei(5) word.  Dus Yud Hei word of 15 word, Samech of 60 word, dus die Yitschak, die nuwe lig vanaf die galkaktiese kern inbring.   Die nuwe Dalet Vav Dalet sisteem, die David tipe koning sisteem, die Echad 13 sisteem, die meta bolisme van die nuwe kernlig en lewesisteem;  die Boom van die Lewe sisteem.  Die aktiewe galaktika met die aktiwe galaktika kern eenheid sisteem: die Abraham en Sarah se Yitschak Yakob Yisrael, bene Yisrael sisteem, waar die koning nie in ‘n super nova ontplof nie.  Die ware Yah is die Shua sisteem; die aktiewe kern is die galaktika se redder, sisteem.  Saam as Echad 13 en Yechidah 37, is dit die Yobel 50, vry van die dood van die super nova koning, of  Boom van die Dood sisteem.  Die Yobel 50 vrye messelaaars bou nou die Hoofargitek se Tempel of woonplek in Malchut.

So Maatjies, hierdie groot geheim, hierdie pragtige waarheid verhaal van die ware “Yud Hei” meganisme, die ware volledige prent, die ware volledige prent so groot soos ‘n galaktika “Yah is shua” prent.   Nie die 25 Des liewe Jesus van die verlede, onvolledige verdunde melk, gemengde afgewaterde hoerkerk wyn nie.

Die wonder om as ‘n gewone brandende ster in ‘n gewone galaktika in ‘n heelal nou so nano klein te word om deur die nano grootte oog van dieYud naald te gaan om die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, die meganisme van die kern, die nuwe lig, die nuwe lewenskrag, met die David koning meganisme, die metabolisme van Echad 13, nou die kernlig in te trek, sodat die hele galaktika nou ‘n aktiewe galaktika word saam met die aktiewe galaktika kern, die Abraham en Sarah wat die Yitschak inbringDie Geburah bo Sephira in die Sukah spinnende Boom van die Lewe. 

Mag die Trompettedag Nuwejaar, nuwe parsec galaktiese tyd tel, van die nuwe aktiewe galaktieka in eenheid met die nuwe galaktika aktiewe kern as koning, hierdie Huttefees aan die Maatjies se bewussyn geopenbaar word. Mag die stukkies van die ontplofte super nova, die Abram Hagar Yismael, die nuwe deeltjies wees waarmee die nuwe aardbol wynsak mee gemaak word.  Yisrael offer die 72 bulle.  Die leer moet ‘n pragtige aardbol wynsak maak.  Die Yisrael weefsters moet die leer voorberei en die weefwerk begin doen.  Yisrael offer die beeste vir die 72 ander nasies.  Die nuwe Merkavah Sukah, Noach Ark, is reeds begin toe die gerwe beweeg was met die eerste dag van die tel van die Omer.  7×7 perfekte Shabatte het gevolg.  Nou met die spieëlbeeld Boself Sukah fees se aanvang word die na bo, vir Gevurah, Yitschak.  En na onder vir Tipharet; en noord, suid, oos, wes, groot nuwe aktiewe galaktika verder voltooi.

68

PERPETUAL LEWENSDRYFKRAG

Slapeloosheid – is dit ‘n probleem wat opgelos word met drugs vir slaaploosheid?  Of is slaaploosheid nie ‘n probleem nie, maar die geleentheid om die nodige training of the mind in die David Adam 6 uur nag te ontvang vir die die Aleph Adam Nag wat kom.  In Gen. in die Paradys, het die Meester ook met die aanbreek van die fase gekom om te “gesels” met Adam en Chavah.  Storetjie vra dus, is u een wat eerder ‘n slaap tablet neem of woon u die “geselsie” by?  Daarom moet ons nog training of the mind doen.

Impactation then is the act of advancing a force (die wyn) in evolution by developing it upon the form (die wynsak) aspect.  Nou het ons die ou wyn vanuit die ou wynsak dus die force wat nou reeds die ou wynsak vorm aangeneem het, die Ben Yah min as die laaste 12de stam wat nou deur Kether na die Logos na die Kosmos, of na die Ayin, Ayin Soph, ayin Soph Aur, toe gaan; die vyf siele offer van Rachel, die eersgeboorte offer van Rachel.  Die aand Twilight voor die nuwe verbeterde nag (die nuwe verbeterde vorm), die nuwe verbeterde wynsak, nou die nuwe force, die nuwe seun, die nuwe genoem Ben Oni moet ontvang.  Oefen die mind nou mooi Maatjies. Daar is die Echad 13 asook die Yechidah 37.  Daar is die ou wynsak met sy ou wyn wat die offer is van die vorige Program, die vorige dag, wat nou met die twilight van die aand aanbreek.  Maar daar is nou die die nuwe wynsak van twilight wat nou die vorm van die die nag wat volg, moet wees vir die nuwe wyn wat nou inkom vir die veroudereing van die nuwe dagsiklus.  Daarom is die aand twilight so belangrik.  Daar is nou twee ligte – die ou wynsak se lig, ook genoem die Boom van Kennis, maar die ou kennis, die vorige siklus se kennis, die vorige dag se wyn, die vorige vorm se force.  Daar is ook die boom van die nuwe force, die nuwe lewe wat inkom en nou in die nuwe vorms, in die nuwe wynsak gegooi moet word.  Met aand twilight word die ou dag afgesluit.  Met aand twilight word die nuwe dag begin.  Die dag is 24 uur. Indien die Bybel deurgelees word met die ou wyn en ou wynsak bewussyn,  bring dit die bewussyn tot by Openbaring 22:14…die verkry van nuwe wynsakke en die nuwe wyn, dus toegang tot die Boom van die Lewe.  Met die tweede deurlees van die Bybel met die Ayin oë van die Boself individualisme, vry van die baba Onderself personality, vry van die ou wyn, vry van die vorige siklus se Boom van Kennis wat net tot by vlak vier van Chayah gaan en nog nie geoffer was na vlak vyf van Yechidah nie.  Nog nie weer terug na binne die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur geoffer is nie.  Die nuwe wynsak moet die nuwe wyn, vars uit die Ayin, Ayin Soph en Ayin Soph Aur, ontvang.  Die Ben oni wat nou die nuwe begin is en nie die ou Benyamin wat die ou laaste was nie – dit is homself as die Ben Yah min prooi wat hy verskeur en homself as Ben Oni buit wat hy op die tafel plaas as die nuwe training of the mind voedsel.

Groot is die verwarring en soeke en onbeantwoorde vrae, wanneer die Bybel gelees word met die ou Ben Yah min vorige siklus se Boom van Kennis oë en bewussyn.  Die bewussyn wat net tot sielevlak vier van Chayah gekom het, lewe van die galaktika sonder die nuwe vyfde Yechida sielevlak, die active galactic nuclei, die nuwe Ben oni van Rachel inspuiting, die nuwe wyn, die nuwe oë, die nuwe bewussyn, die Boom van die Lewe van die Yechidah 37 bewussyn in die nuwe wynsak.    Die nuwe Echad 13 spinnende metabolisme, die nuwe wynsak fermentasie vir die nuwe wyn; die nuwe insig en wysheid en kennis van die Boom van die Lewe, die individualisme van die geïnisieerde.  Die nuwe wynsak, die nuwe Nag van die nuwe vorm wat die nuwe wyn nou weer moet orden.  Miskien is ons ook maar soos ‘n vierslag masjien.  Ons het eers met ons eerste ewolusie siklus die suurstof van die vorige ewolusie siklus, ingesuig, (dit was twilight en twilight en dag) en gaan ons nou ons eie ding doen, ons eie Boom van Lewe ding doen.  Ons twilight en nag en twilight en dag  self doen, ons nag deel, ons nuwe wynsak en nuwe wyn ding self doen.   Nie weer die vorige siklus se wyn steel nie, nie weer diewe in die nag wees nie, maar ons eie wyn in ons eie nag maak!

Storetjie voel sterk op die Shabataand dat ons nou die keer ons eie wyn in ons eie sakke moet maak na die nuwe twilight en nag en dan twlight en dag. Geen diefstal meer nie. Shalom shabat…shabat shalom!

In ons Echad 13 eenheid is julle elkeen ‘n ewige lewende perpetual lewe masjien.  Een stukkie vis maak julle oneindige stukkies vis.  Een stukkie brood maak julle oneindige stukkies brood.  Een kraffie olie maak julle oneidige kraffies olie.  Julle eer my Name, Shabatte, Gebooie, verordeninge en insettinge en Ek, omdat julle dit doen, gee die reën, oeste, vrede.  Die perpetual ewige lewende meganisme, wat nie die natuur vernietig nie.  Hy wat dit doen en weet is reeds ‘n perpetual ewige lewende masjien en al sy masjiene wat hy skep, is ewige lewende perpetual masjiene.  Sy waterpompe, sy motor masjiene, sy kosmasjiene. Die nuwe aarde wat die ware Yah shua bring.  Die Tesla lig wat die Tesla laat brand.  Die Merkavah wat homself herstel omdat sy reisiger homself kan herstel.  Die ware Adam wat die materie met liefde hanteer en beheer volgens die lewende Torah wat die tong spreek.  Die middelpunt.  Eet van die Boom van die Lewe en word ‘n ewige lewende perpetual masjien wat perpetual masjiene aan die lewe hou, of eet van die Boom van Kennis en word ‘n teologiese professor in godsdiens.

Tannie Wille la Ponder en haar man se ou Morris motortjie het baie sonder petrol gaan staan in veraf geleë plekke met haar weefwerk aan die wynsak Aardbol.  Dan het sy net haar man aangesȇ om die Morris se aansitter te druk en dan het sy as perpetual wese, as die dryfkrag vir die Morris ingestaan tot by die naaste petrolstasie.  Benyamin getuig ook vandie perpetual dryfkrag beginsel.  Gedurende al die jare se weefwerk oor al die duisende kilometers het hy nooit permanent gaan staan nie, eers altyd by die huis gaan staan.  Kyk ook na die plaas opstalle – wanneer die eienaars wat die perpetual lewens dryfkrag van die huis en tuine en bome was nou nie meer die lewenskrag instoot nie, gaan alles tot niet.

69

HOOGLIED VAN BENYAMIN

Daar is dus die twee bronne van lewenskrag:

  1. Die bron vanaf Chokmah wat vanaf die Ongemanifesteerde, die aktiewe galaktiese sentrum, die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, deur Kether inkom.
  2. Die tweede bron van lewenskrag kom vanaf die lewensvorm se metabolisme af en wel vanaf die afbraak katabolisme kant af.

So daar moet vorm wees. Daar moet geëet word om metabolisme te kry en wel katabolisme afbraak om lewenskrag te kry.  Daarom is Yitschak die koppeling hier vanaf Chokmah, maar ook van Binah, Abraham, Jupiter.  Maar vanaf Malchut kom Venus Netzach. Venus draai vanaf die teenoorstaande kant as Jupiter.  Dus die terugkerende Malchut Aarde wynsak wat geur en karakter bydrae tot die wyn.  Die lewensvorm se lewenskrag vanaf die katabolisme metabolisme bydrae tot die lewenskrag vanaf Chokmah wat deur Kether, vanaf Ayin, Ayin Soph Ayin Soph Aur of die drie BLR NLR Xray in die aktiewe galaktiese nukleus af kom.  Dus is daar die pragtige samewerking tussen die metabolisme se katabolisme afbraak wat ook lewenskrag gee en dan ook die vorm opbou van die lewensvorm se metabolisme anabolisme deel; die nuwe wynsak vir die maak van die nuwe wyn.  Daar moet dus altyd ook lewensvorm wees, want daar moet metabolisme wees.  Nuwe lewensvorm word ook geskep deur die seksualteit deel van polariteit van magnetisme se twee pole, negatief en positief.  Die twee kragte moet ook altyd daar wees in die “as God, like God” but “not God” tipe “drie-in-een” eenheid.  Dit is die dilemma wat die slinkse goue kalf Godsdienste met hulle metaboliese-lose en sekslose skynheiligheid probeer systap.  Dus Chesed Jupiter en Netzach Venus probeer systap: die net Tipharet Jesus seun van Kether God se alleen bewusssyn, sonder die Chesed en Netzach metabolisme en seksualiteit doen dit nie aleen nie.

Jupiter Chesed, vierde oorgang Abram Abraham Yitschak offer, die ware Pesach offer; die wyn en Venus Netzach naakte Batsheba, sewende terugkerende vanaf Malchut Aarde vorm wynsak se polatiteit en seksualiteit en meatabolisme  met die volmaan David maal in Kosmos tyd, het nou in die tyd vir planeet aarde kom toon dat ons die tipe perpetuele masjiene moet bou.  Die ewige lewende masjiene, dat ons nou soos Enuck perpetueel met “God” moet wandel in die “as God, like God but not God” vennootskap.  Venus se “God” is die Elohim en Chesed se “God” is die Chasmalim.  Geseënd is die een wat shema wat Ayin(70) se tong spreek; die tong in die Sukah spinnende Merkavah van die geseënde  Sukah wat nou volg op die boodskap van hierdie jaar se Jupiter Chesed en Venus Netzach en David volmaan ete op Malchut Aarde in die Yesod son van Yoseph,  waar Benyamin  nou aankondig dat die nuwe son die ware Yobel 50  vrymaak van die Yoseph ou son  bring.  Die nuwe Aarde en nuwe Hemele se nuwe Son.  Zohar se World to Come klop aan die deur.  Maak oop die deur en stap deur die deur.

Side View Of A Man Kneeling And Praying Against Cloudy Sky At Sunset

Ontwaak jy wat slaap en stap deur die deur.  Breek deur die bedwelming.  Beleef die opkoms van die nuwe wȇreld se nuwe son.  Kom wandel saam met Chanuck, saam met die Elohim van Netzach, Venus in die sonlig van die nuwe Son op die nuwe Aarde Onderself.  Kom wees saam met Chanuck, die Hashmalim van Chesed  Jupiter  in die nuwe Hemel Boself van die nuwe Son.  Sien met die Chesed toekoms insig wat hoog op die toekoms visie berg sit, hoe jy in vennootskap soos Chanuck wandel en die Hoof Argitek se skeppingsplanne as ‘n Yobel 50 vry van die ou Yoseph son, nou die nuwe Aarde se valleie  in die nuwe son vol nuwe druiwe plant.  Die Hashmallim draer van die Hoof Argitek se drome in Chesed en die nuwe David Elohim van die nuwe Netzach naakte Batsheba, wat haar naakte pragtige heupe en lang eindelose slanke bene week in die laaste ondergaande sonlig van die  NUWE                                                                               SON.  Luister na die Hooglied van Benyamin.

Die metabolisme is die Adampie in Malchut op die planeet Aarde se anabolisme, bou lewensvorm en katabolisme gee lewenskrag.  Dit is die 12-in-1 of Echad 13 Ster van David volmaan ete metabolisme van die planeet Aarde Adampie.  Maar nou is daar die 12 op 12 op 12 se 36-in1 Yechidah 37 metabolisme.  Die 12 van Hod lewensvorm en Netzach lewenskrag; en dan die 12 van die Geburah lewenskrag en die Chesed lewensvorm; en dan die 12 van die Chokmah lewenskrag en die Binah lewensvorm, dus die 36 in die een deurgang deur die Yud opening, die Kether, dus die Yechidah 37.   Hier is nou die lewenskrag driehoek. Chokmah, Geburah, Netzach en lewensvorm driehoek, Binah, Chesed, Hod.  Dus katabolisme en anabolisme. Nou wanneer die twee nou saam eet, dan kry ons 13+37= 50, die Yobel vry vanaf die son na die volgende son.

Daarom moet ons nou aktief raak, sodat die boodskap kan uitgaan dat ons graag ‘n aktiewe Galaktika wil wees, sodat ons ‘n aktiewe galaktika kern kan ontvang, sodat ons nader na die middel van die galaktika na die aktiewe galaktika kern kan reis met ons aktiewe Sukah Merkavah met ‘n dakvenster soos ’n sunroof, dat ons die verbyrollende sterre kan dophou op ons reis na ons nuwe tuiste.  Mag ons Sukah Merkavah soos ‘n plat klippie wat oor gladde water gegooi word, net hier en daar die water oppevlakte raak in sy skaats, gly en spring reis na ons nuwe bestemming.  Mag die kinders en honde met swaaiende sterte, se neuse plat teen die sunroof gedruk wees!  Wat ‘n opgewonde reis!

Jupiter-Venus_30Jun2015_940x400

70

JUPTER VENUS VOLMAAN

Nou dat Storetjie by die groot gebeurtenis is van die twee planete, Venus as Netzach en Jupiter as Chesed en die Volmaan as die son, wat nou bymekaar gekom het, sien Benyamin die prooi wat verskeur verskeur moet word en waarvan die buit uitgedeel moet word; die buit is nie vanaf iets anders as die prooi afkomstig nie.

Daar bestaan nie ‘n selfstandige leuen nie, daar bestaan net die waarheid.  Die leuen bestaan net uit ‘n verdraaide onvolledige deel van die waarheid.  Dis Tipharet se eienskap en wat dus die vermoë besit om die volle waarheid buit voor te sit, indien die Sephirot ten volle bemeester is. Tipharet is die Sephirot wat kontak met al die ander Sephirot het, daarom is hierdie Sephirot die belangrikste en moeilikste om ten volle te bemeester.  Die een wat hierdie Sephirot beheer, beheer die hele Boom.  Daarom is dit hierdie Sephirot waarop die 25 Des godsdienste, die Nimrod, die Kain slaan vir Abel dood offers, konsentreer.   Een se bewussyn moet met die David volmaan maal metabolisme, wat naby Malchut is, geneem word na die Netzach Venus metabolisme wat verder weg is, dan na die Jupiter Chesed metabolsme wat nog verder weg is.  Dit lyk of die drie liggame bymekaar is, maar hulle is in afstand baie ver van mekaar af.  Jupiter Chesed is verder weg as Tipharet.  So met die Chesed Jupiter bewussyn van Tipharet, verskeur Benyamin nou die Netzach Venus bewussyn (die prooi) van Tipharet en sit die volgende buit op die tafel.

Mystical Qabalah p 203:  In Tipharet the sun centre, we have the spiritual manifesting in the natural.  And we should give reverence to the sun god as representing the naturalisation of the spiritual process. (Let nou op die omgekeerde roete van die 25 Des godsdienste)  The spiritualisation of the natural process has had a good deal to answer for in the history of human suffering…

Hoekom? Die 25 Des Jesus godsdiens konsentreer net om die natuurlike mens Jesus nou die godmens, die spirituele Jesus te maak wat nou so heilig is en nie getrou het nie en nie kinders gehad het nie en nie seksueel met Mirriam verkeer het nie.   Die 25 Des Jesus godsdiens sien nie die spirituele Jesus wat nou eers die mens Jesus voluit moet word en wees in al die menswees.  Die natuur wees mens moet wees nie.  Die natuur maak van die spirituele word nie beleef nie; die halwe waarheid se net Onderself 25 Des Jesus godsdiens prent sien hulle nie, en weet nie van die Boself se bestaan nie.  Die lewenskrag wat by Kether songod inkom en dan deur Tipharet songod gaan en dan deur Yesod songod gaan in die metaboliese driehoeke van die Chokmah Binah Kether driehoek.  Dan die Chokmah Daat Binah driehoek.  Dan die Chesed Daat Geburah driehoek, dan die Chesed Tipharet Geburah driehoek, dan die Netzach Tipharet Hod driehoek, dan die Netzach Yesod Hod driehoek, dan die gronding, the earthing in Makuth in die die aardse opsommende metaboliese twee driehoeke van die 6 punt, 12 punt, Echad 13 Davidster.

Die 25 Des Jesus god net Onderself bewuste, besef nie dat sy God son wat met hom spiritueel spreek, nou maar net van sy eie Boself driehoeke is nie.  Hoogmoedigheid is die euwel van Tiphareth en daarom vind Storetjie se Benyamin die feit dat sy God nou so pragtig met hom persoonlik gesels en hom dus nou so ‘n belangrike gosdienstige een oog  karakter in die land van die blindes maak; min wetende dat die een oog koning maar net die Onderself oog van die Ayin met twee oë is.  Die ander oog van die twee-oog Ayin, sien ook die Boself en ware Christos Boself en ware kosmiese prent.  Met beide Ayin oë oop van Shem Ayin, sal die hoogmoed verdwyn  en die Mem vierkant eenkant en die Samech sirkel anderkant gesien word, en sal die hoogmoed verander in die bate van die ware Tipharet Songod wat as net kind koning of ben Adam of ben Elohim weet dat hy reeds leef en reeds as Chesed koning regeer en Geburah koning veg.  Dat hy die metabolisme, magnetisme, polarisasie, seksuele positief en negatiewe funksies verrig; die groot werk van afbreek vir energie en opbou vir vorm van die hoof argitek doen.

Soos met Chanuk se tyd is die vortekse oop; soos met Noach se tyd is die vortekse oop; soos met Mosheh se tyd is die vortekse oop;  soos met Yahshua se tyd is die vortekse oop;  soos met nou se tyd, 2+0+1+6 = 9, is die vortekse oop.  Volg jy die net Onderself een oop oog Ayin wat net die spiritualisering van die Natuur doen?  Of volg jy die eenheid van Onderself en Boself wat as Echad 13 plus Yechidah 37 nou die man Ayin 70 is, wat albei oë oop het en dus weet dat die natuur maak van die spirituele, eers ten volle gedoen en bemeester moet word.   Die Nadir 8, voordat die reis terug begin word na Logos 9 toe: die Sukah Merkavah, die Noach ark, die natuur moet volledig ingelaai wees voor die reis na die volgende nuwe Tipharet son begin – die middelpunt van die volgende nuwe Adam Kadmon!

Die fisiese koms van die fisiese  ben Adam Chesed Abram na Abraham lewensvorm, en ben Elohim Geburah Yitschak lewenskrag, en ben Tiphareth  bewussyn wat Daat kennis opdoen; die natuurmaak van die spirituele, is die volledige Boself en Onderself en  natuur en spirituele  prent.  Die bokant Tipharet en onderkant Tipharet en links van Tipharet en regs van Tiphareth, die Natuur Elohim en die Adam Elohim, die weerkoms van ‘n Jesus persoon net in die vleeslike liggaam met net ‘n Onderself spiritualisering van Natuur boodskap, is die valse.

Netzach Venus, Chesed Jupiter 9243609ea9b6faabf06ced3608372257--kabbalah-quotes-tree-of-life

Die een driehoek spin die een kant toe en die ander driehoek die ander kant toe.  Die een planeet, Venus draai die een kant toe om die Son bron en die ander planeet Jupiter, draai die ander kant toe om die Son bron.  Daar is die anabolisme en katabolisme van die metabolisme van die ewige perpetuele lewe masjien. Laat hierdie Torah vir julle van toepassing wees vir ewig en altyd in al julle woonplekke, waar julle jul ook mag bevind.  Daar is die aktiewe gehoorsame sterre in die aktiewe Galaktika, daar is die aktiewe nukleus in die aktiewe Galaktika, daar is die verstrooide super nova stukkies, die “verkeerd om spinnende” deelties in die aktiewe Galaktika. Daar is die Venus wat verkeerd om spin nou by die Pluto wat reg om spin.

Maatjies, verwyder nou asseblief totaal uit die bewussyn die gedagte van Kain wat Abel dood geslaan het, wat Nimrod 25 Des versterk het, wat die goue kalf  dra, wat verleng word na 25 Des Jesus Godsdiens.  Die gedagte van…as God, like God…sonder die deel van ..but not God.. wat nou weggeneem is.  Luister mooi na Storetjie gedurende die negatiefste deel van die jaar wanneer die Maan en Venus en Jupiter nou die metaboliese driehoek bevestig.

The Mystical Qabalah p 86:  The essential nature of man is similar in type to his Creator… die sleutelwoord is soortgelyk, nie is dit nie – as God, like God, but not God.  We may personalise natural forces in terms of human consciousness or we may abstract human consciousness in terms of natural forces .

Daarom moet die persoonlike Onderself Echad 13 en die individuele Boself Yechidah 37, nou saamwerk en die konkrete gereeld ombou in die abstrakte sodat saam die Yobel 50 gevorm kan word.  Yobel is die terugkeer na die toestande aan die begin van die siklus.  Die vrymaak van skuld.  Dit is al manier hoe skuld afgeskryf word.  Daar bestaan nie ‘n ander manier nie.  As God, like God but not God.  Net God het soeweryne lewe; die skepping het metabolise lewe.  Dag en nag.  Positief en negatief. Adam en Natuurlewe, die enigste “not God” lewe.

The personification and deification of the natural forces was man’s first crude and shrewed attempt to evolve a monistic theory of the universe and save himself from the destructive and crippling influences of unresolved dualism… Kain se tipe offer.  Hy wou nie die metabolisme se katabolisme en anablosme probleme hanteer nie.  Makliker om net ..as God, en like God te wees, as moeilike metaboliese Not God te wees.  As age by age extended his knowledge and elaborated his intellectual prossesses, he read more and more.  Hy bou dus net meer op aan die Boom van Kennis kant wat die..Not God..deel net verder uit sy bewussyn neem.

Die planeet Jupiter is die Sephirah Chesed.  Die inkom van Abram vind by Chesed plaas, die 4de Sephirah.  Die Chet(8) Samech(60) Dalet(4) se 72 heilige kragte van “as God, like God, but not God”.  Die “Not God” manifesteer die 72 Chesed Jupiter “as God “en “like God” heilige kragte. Chesed is die anabolisme punt van die manifistasie “as God, like God” lewe.  Dit is sonder die Jupiter liefde, Chesed metabolisme lewe begrip; die bewussyn wat weet dat die gemanifesteerde lewe, die “as God like God” lewe slegs ‘n metaboliese lewe is.  Die Tipharet alleen 25 Des  Jesus bewussyn is verward en dink die “not God” net soos sy Torah deel, nou nie meer geld nie, en hy as geskepte, nou die “not God” sonder die nodige metabolisme lewe ook kan leef.   Hy verwar die Tipharet en Kether Sephirot.  Die  ander planeet, Venus of Netzach, die 7de Sephirot, die jong naakte vrou, die emosie en nodige seksuele polariteit van die “as God, like God but not God” gemanifesteerde.

Maatjies, oefen die bewussyn om die Godsbegrip te vergroot na die ongemanifesteerde, die “Not”, die “Nothingness”.  Die “not God” van die begrip “as God, like God, but not God”.  So in die gemanifesteerde kant is daar “as God” en “like God” maar in die ongemanifesteerde kant “not God”.  Lewe in die gemanifesteerde kant of “as God” en “like God ” kant, kan nou beskryf word in bl 229, Mystical Qabalah onder Netzach of Venus wat nou Chesed Jupiter ontmoet hierdie maand, as die basis waarop manifistasie van die skepping plaasvind,  gebaseer op die lewensdrukkrag wat  polariteit of seksualiteit verskaf en die lewensvorm wat die funksies van metabolisme verskaf.  So seksuele polariiteit verskaf die lewenskrag en metabolisme verskaf die lewensvorm vir die gemanifesteerde “as God, like God” lewe deel van die “as God, like God, but not God, volledige prent van Lewe, om dit nou baie kort op te som.   Daar is dus geen ander geslepe goue kalf Godsdiens kortpad uitweg uit die dilemma van  bogenoemde vir die gemanifesteerde nie.

Die perpetual gemanifesteerde lewende masjien word net op die een manier gebou.  Die Jupiter Chesed en Netzach Venus en David volmaan, toon dit weereens nou weer na 2000 jaar se vorige kom vasstel, of die bewussyn nou al gereed is vir die bouwerk.  Die drie Pilare se bouwerk van die nodige lewensvorm van die Hod en Geburah en Binah pilaar, die nodige bewussyn van die Middel Pilaar en die nodige lewens dryfkrag van die Chokmah, Binah, Netzach pilaar, waar Netzach Venus nou terugvoer gee na Chesed Jupiter om Chokmah weer te kontak vir die aktivering van nuwe insuig van nuwe Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, of active galactic nucleiIn Chesed Jupiter we get the organization of forces into interacting wholes, and in Netzach Venus, we get a sphere wherein evolution, ascending from Malchut as organised force..,(Yisrael trek georden uit)…ensouling vivifed form (nogsteeds vorm)…is able to contact essential force once more.  Nuwe aktiewe nuleus lewenskrag. Hier funksioneer die perpetual masjien.  Die skoene aan die voete word hernu, die manna, kom die lig pilare…  Bestudeer Mystical Qabalah se Chesed Jupiter en Netzach Venus deeglik Maatjies, terwyl die energië nou met julle kommunikeer.  Wees die wyse manne van nou wanneer die drie helderste tekens in die lug vir julle iets probeer wysmaak.

Dit is goed om die bewussyn te oefen, maar die bewussyn moet ook benut word om die bouwerk werk nou te doen.  Al drie die pilare moet nou omgebou word in die spinnende Merkavah Ark, die Noach se ark, die Sukkah se ark.  Die perpetual masjien wat vorm het, wat lewe het.  Die perpetual lewe van polariteit, en metabolisme wat as volg beskryf word: “as God, like God” maar wat defnitief “but not God” is.  Die volmaan wat as God like God die sonlig van but not God voluit weerkaats; die Venus Netzach en die Chesed Jupiter wat die 25 Des Jesus volgeling glad nie ken nie.  Laat hulle julle volmaan Netzach Venus en Chesed Jupiter lig en lewe en lewenskrag seksualiteit en polarisasie en magnetisme sien en beleef, en julle metabolise lewens feesmale bywoon van die verskeurde Benyamin prooi se genotvolle disse wat vorm gee vir die aardbol wynsak, sodat die nuwe wyn in wording baie geurvol gaan wees!