indexwatcher

Watcher what of the Night? deur Jan Jacobus Greyling 2015 Deel 5

Posted on

imagesflame

100

SPIËELBEELDE

Sukah begin met volmaan, 15 dae na Rosh ha Shanah se donkermaan en 5 dae na Yom Kippur. Dus is die 10 Sephiroth, die “Yud” voltooi vanaf Rosh ha Shanah tot Yom Kippur en die “Hei” 5 dae  voltooi vanaf Yom Kippur tot begin van Sukah. Dus die Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah vlakke van die siel is voltooi. Met Shavuot word twee “tablette” gegee.  Dit is die een tablet vir die Onderself, die Personality, die “man” en dan die een tablet vir die Boself, die Individuality, die “Logos”.  Want sien die Shavuot Onderself punt is ook die “omgevoude” Chanukah Boself punt.  Dus is die eerste tablet nou die donkermaan eerste dag met uittog en volmaan  Pesach en 7 dae  van ongesuurde brode Onderself tablet, en die tweede tablet is die donkermaan Rosh ha Shanah en die volmaan Sukah, nadat die Onderself 5 en Boself 5 nou een gemaak is met Yom Kippur at-onement, asook die nodige verootmoediging, atone-ment, gedoen is.  Julle sien Maatjies, daar moet in-perking van bewussyn plaasvind om manifistasie te laat plaasvind.  ‘n Groot bewussyn wat in-geperk word, is nie ‘n beperkte bewussyn nie.  Die Boself Logos bewussyn plus die Onderself man bewussyn wat saam op Yom Kippur in-geperk word (geen eet of drink vir twilight 6+ nag 6+ twilight 6+ dag 6 =24, nie) manifesteer dus die nuwe lewe.  Maar die net Onderself beperkte bewussyn (soos die Christendom en ander godsdienste  van die Onderself alleen bewussyne – die wat nie weet dat Elohym=YHVH nie ) weet nie dat die twee tablette, die twee reekse feestye die Onderself  “man” en Boself “Logos” feestye is van die “Ek is die Weg” nie.  Die Onderself “man” aanbid nou sy eie Boself “Logos” en dink dit is sy “god”.

Die net Onderself wese is net bewus van die Onderself “man” bestaan  en hou die twee tablette feestye met die Onderself alleen (“mind” + “heart” +  “action”) of (“Nephesh”+”Ruach”+”Neshamah”) van die volledige potensiële (“Adonai of Mind”+”Adonai of Form” +”Adonai of Flame”) benadering en aanbid nou die (“Chayah”+”Yechidah” vlak 4 +vlak 5)  van die (eie siel eenheid) as “god”.  Die Onderself Pesach bewussyn aanbid die Boself Sukah bewussyn.

Aleph Beit p 266  The letter”Tsade” – the faith of the righteous one (the one with two levels of faith=die Onderself geloof + die Boself geloof  – die Onderself “man” Pesach en ongesuurde brode bewussyn tablet +Boself “Logos “Sukah tablet) begins the word “tzelem” = Tsade, Lamed, Mem = the divine image in which Elohym created Adam.  The “Tsade” Tsade, Lamed, Mem, corrosponds to the three conscious levels of the soul – mind+heart+action, whereas the to following letters Lamed + Mem, corresponds to the 2 transcendent (Boself) levels of the soul, the Chayah + the Yechidah... (ook die Atbash van Tsade=Hei).   These two levels become conscious as two states of faith in the inner awareness of the Tsade: 1) Faith in the transcendant light (Logos) (Boself) of the ultimate source of creation.

2) Faith in the very essence, the ultimate source of revelation of Torah in “man” (Onderself) for this reason the word Tsadik – Tsade(90) + Dalet(4) + Yud(10) + Kupf(100) = 204 = (102 x 2).  Faith = Emunah Aleph(1)+ Mem(40)+  Vav(6)+  Nun(50)+  Hei(5) = 102.  Dus (2 x 102) of 2 x geloof = Onderself geloof + Boself geloof.  Fantasties.  Met die “sondeval” het die Boself en Onderself geskei.  Dus is dit net die Onderself Boom wat nou die Torah lees en probeer verstaan.  Dit is die “Boom van Kennis”.  Maar om nou terug te keer na die ‘Boom  van die Lewe” = Tsade +Ayin = 90 +70 = 160 ( Boself + Onderself ) = Divine Image = Tzelem = Tsade Lamed Mem = 90+30+40 = 160 (die gevalle beeld nou herstel – 288=144+144.  The Adam is the tree of the field… die twee helftes is een gemaak.  (Aleph Lamed=Lamed Aleph) die herstelde Tzelem = Tsade Lamed Mem (Onderself Adam=45+ Boself Adam=45) = 90 = Tsade van (Tsade Lamed Mem) = regverdige beeld.  “Tsade” van (Lamed Mem) maar “Tsade”=”Hei”, dus (Lamed Mem) wat die “Hei”= 5 siele (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah) nou “een” gemaak het.  Of AL+LA +H = Allah, gemaak het.  Job se twee halwes word “een” gemaak deur “al-la”+Hei = Allah.  Daar is  nou oeroue geskrifte gevind wat bevestig wat die profeet Mohamed maar later weer kom besvestig het, dat die program van die AL-LA spiëelbeeld van Boself en Onderself vir ewig  bestaan en met die “Hei” 5 siele eenword weer eengemaak word as Allah.

Maatjies weet nou dat die geheime van die begin in die einde verskuil is en die geheime van die einde in die begin verskuil is. Die Rosh ha Shanah nuwe jaar, nuwe begin, is dus die  Boself begin.  Die Boself begin is die Bybel begin voor die Paradys.  Die begin punt voor die Paradys is die Gen 1:2 Active force…Rauch…breezy part of cycle.  Waar vind ons weer die “breezy part”?  In Gen 3:8 Elohiym visiting the garden in the “breezy part of the day… Dit is Twilight 6 en Nag 6 en Twilight 6 en Dag 6 = 24 ure siklus.  Watter groot geheime is hier opgesluit?  Hierdie is ook die kosmiese siklus waar die groter en kleiner siklusse van die nagte van Brahma beskryf word.  Die Logos se aandag is vir ‘n siklus nie by die Heelal nie en dan keer die Logos aandag weer terug na die Heelal… Die active force at the breezy part of the day. Die Boself skeppende letters, is die 11 letters vanaf Lamed.  Die drie letters Ayin, Pei, Tsade stem ooreen met Gen 2:15,16,17 in die Boself paradys met die skepping van die beeld, tzelem =160 die boom, Tsade Ayin =160 = die Bo en Onderself boom as “een” vers 15.  Ruach ha koidesh Shekinah (15 x 4= Samech= letter 14 =ewige lewens siklus) die Shavuot punt van Torah gee of Canukah punt …and YHVH Elohym proceeded (proceed proses) the man and settle him in THE GARDEN OF Eden to cultivate it and to take care of it… (opgesomde Torah) =letter “Ayin”.

Dan volg vers 16:  And YHVH Elohym also laid this command (verdere saamgevatte Torah) upon man: from every tree of the garden may eat to satisfaction = letter” Pei” dan volg vers 17:  but as for the Tree of Knowledge of good and bad you must not eat if it, for you will in the day you eat of it, you will positively die = letter “Tsade”.  Dus sal nie meer “Tsade” Boself en Onderself ineen wees nie.   Nie meer dubbele geloof besit nie. Wegkruip wanneer die “Elohym” met die “breezy part of the day” van die kosmiese siklus kom om “Pei” te” praat” met sy tzelem wat nou nie meer “Tsade” + “Ayin”  as “een” is nie.

Gen 3:8.  Later they heard the active force…the Ruach… the voice…at the breezy part of the day…. hierdie is verskuil in die… now the earth proved to be  formless and void…the active force moved to and fro…

Sien nou ook die Yisrael in Egipte met Pesach wat gered word – die Onderself deel of die Rosh ha Shanah Boself deel…

Living the Kabalah p109:  Drawing down the hidden light… the angels ask, why Yisrael don’t sing on this day? Come the reply:  The books of who will live and who will not are opened before Me.  The angels did not know that Rosh ha Shanah is now the Day of Judgement (geëet van die Boom van Kennis).  The angels only know the inner purpose of the day that is the “Binah Ruach Devekut.”   

102

DIE ISHI BENADERING

Dit is nou ‘n paar dae voor die donkermaan van die “skepping” en “herskepping” van die “Adam”.  Die gebeurtenis wat aangedui word met “trompette” en wat bekend staan as “Rosh ha-shanah”.   Om die bewussyn rondom die begrippe te vergroot, moet Storetjie nou weer drie ander “apparaat” aan die “Golgotha drie kruise apparaat” vasbout.  Dit is nou die “drie vlakke van verhoudinge” wat die “sielsgenoot” as “Tzade” “tzelem” op Rosh Ha-shanah homself met “Ha-shem” kan verbind, nl. (1) die dienskneg vlak, soos Mosheh. (2) die kind vlak, soos Yahshua. (3) die sielsgenoot (companion of the soul) vlak soos El-i-yah (die qahal Yisrael vlak).  Dit is belangrik om te let dat die “dienskneg” vlak net in die liggaam vervul kan word en dit ook die  basis grootte van die piramiede se vloer oppervlakte uitmaak.  Dus word die grootte en hoogte van die piramide (die volume van die “kind” en “sielsgenoot” vlakke) bepaal deur die grootte van die “dienskneg” vlak wat net nou gedoen kan word.  Hierdie is ‘n ontsettende belangrike begrip, Maatjies, want die vals “25 Des.” datum godsdiens met die net “een kruis” keuse van “net glo en  niks verder  doen “Boom van Kennis” kortwiek die ware “Rosh ha-shanah” datum  met die “drie kruis” keuse van “dienskneg” en “kind” en “sielsgenoot”, van die ware “Tzade Ayin”   Boom van lewe”.  Die ware “Tzade Lamed Mem” = Tzelem = “beeld en gelykenis”, wat as “dienskneg” deel, slegs nou die kans kry om op te tree en te doen, en nie net te glo nie.  Die Torah nou doen.  Die optrede, die Huttefees hou en slaap in sy tentjie, hutjie, Yudtjie.  Die “ingeperkte” dienskneg Mosheh eerste kruis, wat dan weer groei na die “kind” verhouding van die Yahshua tweede kruis, en dan groei na die “sielsgenoot” derde kruis – die “El-“ek”-yah” in “Merkavah”  kruis.  Die “drie-in-een” kruis.  Die lewende, spinnende, ronde “drie-in-een” kruis.

The inner purpose of  Rosh ha-shanah is to reach the highest level of relationship as companion of the soul (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah “soul”) with “Yish me Ayin” – Ha-shem – as he really is, that is mentioned in  the Torah.

Dit is so ontsettend hartseer, so treurig, dat die Adam kant  bewussyn van die planeet nie ingeskakel is op die nuwemaan Rosh ha-shanah ware Adam se “geboorte”  wat nou op hande is nie; maar ingeskakel is op die vals “25 Desember” geboortepunt van die geweldenaar Adam, by name Nimrod.  Kyk na al die dood, moord, ellende, oorloë in die naam van die 25 Des Nimrod geweldenaar godsdiens geskiedenis.  Die drie kruise veg nou teen mekaar; die drie kruise bou nie saam op tot die een groot hoogtepunt van Rosh ha-shanah se ware doel nie.  So tragies, so ontsettend hartseer.  Storetjie se geroep is eensaam in die nag van bewussyn duisternis…

Die bewussyn duisternis wat die vals 25 Des hoofbewussyn punt jaarliks bring en die ware Rosh ha-shanah hoof bewussyn punt wegsteek vir die Adam van die planeet.  Die ware drie kruise, drie vlakke bewussyn word weggesteek agter die net een kruis vals 25 Des boodskap van “net glo en niks doen” vals boodskap.  Wat is die ware drie kruise boodskap?  Kom Storetjie kyk. Die eerste kruis, die Mosheh Torah kruis – die dienskeg kruis.  Wanneer ‘n volledige Tzade Ayin bewussyn wat al drie vlakke van bewussyn bemeester het, soos Mosheh, dus 1) dienskneg met “dienskneg / meester” se tipe liefde verhouding en Torah benadering en 2) die kind met “kind/ouer” se tipe liefde verhouding en Torah benadering en 3) die sielsgenoot se “sielsgenoot/ sielsgenoot” se tipe liefde verhouding en Torah benadering kies, is dit omdat hy al drie bemeester het en ken, maar die groot bewussyn nou self ingeperk het tot die een vlak.  Sy keuse is dus die “dienskneg” vlak vir die siklus.  So maak almal elke jaar op Rosh ha-shanah ‘n keuse op watter vlak hulle hul dienste aanbied.  Die drie vlakke werk saam.  Hulle gaan saam in die vortex, op die berg die Torah ontvang.  Hulle bespreek die vordering van die Program saam.  Mosheh, Yahshua, Eliyah saam op die berg later… Hoekom so?

Daar is die dienskneg benadering en hantering van die Torah gesien met die dienskneg tipe liefde en Torah benadering as dinge wat gedoen moet word omdat die meester dit beveel.  Dan is daar weer die kind tot ouer Torah benadering en hantering en liefde wat die kind en ouer benadering uitbeeld.  Dan is daar die sielsgenoot teenoor sielsgenoot se Hooglied van my beminde teenoor my beminde liefde en benading van die Torah – die “Ishi” benadering.  Die sterker as die dood eenheid van vyf sielevlakke, “Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah” liefde.  Torah benadering van meer as liefde of vrees of ouer respek van dienskneg of kind.  Julle sal dan liefhe met julle hele hart en hele verstand en hele siel en hele mag – die lewende Torah ook.  Dus heeltemal, ja heeltemal ‘n nuwe en ander motivering en dryfkrag en benadering tot die Torah as die vorige kind of dienskneg Torah benaderinge.

So Maatjies, Rosh ha-shanah, hoogtepunt,  die dag van “Teruah” die shofar en Yom Kippur  en Sukah en die mitsvah van die “Lulav” en sy spesies Etrog hoogtepunt,  wat nou met donkermaan begin (die lig wat die son agter ons son dus inbring) is heeltemal iets anders as die 25 Des se 1 Jan. nuwejaar vals hoogtepunt van die vals bewussyn waarin die planeet se bewussyn in vasgevang word.  Kom Maatjies en staan Benyamin die Wolf by om die vals en beperkte bewussyn prooi te verskeur en die ware, maar in-geperkte bewussyne van Mosheh as dienskneg kruis, en Yahshua as kind kruis, en Eliyah as sielsgenoot geliefde kruis, as buit op die tafel van die planeet bewussyn te plaas.

Blaas die shofar…..Teruah!  Die ware “drie-in-een” kruis Nuwejaar….blow the shofar at the moons renewal, at the time appointed for the festive day, because it is a decree for Yisrael, a judgement for the Elohym of Yahkob.

Om dus nou die ware “nuwejaar” maand “Elul” se ware “drie-in-een” kruis te beskryf, bout Storetjie nou weer een apparaat aan elkeen  van die “4” punte van die “3-in-1” kruise vas.  Die keer is hulle die vlakke van verhoudinge met Ha shem: (1) awe (2) love (3) passionate attachment (4) devekut (die 3-in -1) of (awe, love, passionate attachment in Devekut)   ook beskryf as (1) Achoti/my sister (2) Rayati/my love (3) Yonati/my dove (4) Tamati/ my perfect one (Echad/Yechida=Yobel). The Torah, the Holy One and Yisrael are one….on “Shemini Atseret” and on “Shimchat Torah”- the end is in the beginning and the beginning is in the end in the Torah….

Net soos die dag 7 die laaste dag is, en  die dag 7 die  verskuilde 1ste dag is, is die maand 7 die laaste maand, maar ook die verskuilde 1ste maand. Die 1ste maand van die jaar Elul is ook die 7de maand van die jaar, die laaste maand van die jaar (die Boself/Onderself jaar).  Daar is net 6 radiale in die Boself/Onderself “jaar” – Boself en Onderself apart het 12 strale.)   Die 7 Levels..”man”, “nature”, “saints”, “masters”, “angels”, “arc angels “, “christs” is dus ook voltooi in Tishri 7de maand jaar siklus. Shemini 8, Nadir en Shimchat Torah 9 en Logos, voltooi die siklus.

Die 7de maand Tishri is ook die 1ste maand Nissan.  Die Onderself Pesach reeks feesdae is ook die Boself Sukah reeks feesdae.  Die boek Bemidbar of Numeri 7 gee dus die 12 stamme, 12 strale, se bydrae tot die altaar en toebehore.  Dus die bydrae van 6 Boself en Onderself, die 6 radiale.  Dus die bydrae van die 6 verse van Bemidbar 6 : 22,23,24,25,26, 27)  wat die 6 “blessings” waarmee Aaron en sy seuns (hoofpriester en priesters) in opdrag  van “YHVH” aan Mosheh, die dienskneg amp, die 12 stamme moet seën, dus in die 6 x12 = 72 “Name” van “YHVH”.

:27 And they must place my Name (72 Name) upon the sons of Yisrael(12 stamme wat altaar offers bring in hoofstuk 7) that “I” (the proceed, YHVH)  may “bless” them. (met die (6 x 12 =72 karakter trekke seëninge, as volg)

:24  May YHVH (met al 72 karaktertrekke seëninge ) (1) bless you (Beit Reish Dalet) = seën en beskerm jou. And (2) keep you (watch, preserve you).

:25..May YHVH ( met al 72 karaktertrekke seëninge ) (3) make his Face Shine toward you (become the Chokmah light of wisdom toward you) and (4) may He favour you ( Tav Nun Dalet ) and be gracious towards you, (genade betoon )

:26 May YHVH (met al 72 karaktertrekke seëninge ) lift up his Face toward you (Nun Shin Aleph) (lift up, wings to fly…) (jou Onderself en Boself nou een word ) and assign peace to you (Shin Lamed Vav Mem Shalom) (completeness, soundness, welfare, prosperity, health, contentment, tranquillity, security, friendship.)

Die ses seëninge vir die Vav(6)  Boself en Onderself eenheid wat as die 12 strale, 12 stamme van Yisrael, die altaar wat nodig is vir die offers toeberei in Hfs. 7 net voor die Nuwe Jaar se nuwe uittog uit die woestyn (die aarde het woes en  leeg geword), die chaos na orde, weer  begin.  Die geheime van die Boself en Onderself eindes en beginne in mekaar verskuil se wette.  Die 2+0+1+5 = 8= Nadir, aftel na Rosh ha-shanah donker/nuwemaan het nog net ‘n paar dae oor.  Wie tel saam? Wie is opgewonde? Wie staan in “awe“?  Daar is nog so baie om te leer…

Die planeet se Adam bewussyn storm net voort in sy vals 25 Des. Onderself alleen bewussyn sonder enige Boself of kennis van die 6 seëninge se ware 12 x 6 = 72 Boself plus Onderself ineen seëninge van Yud Hei Vav Hei wat gegee word aan die 12 x 6 = 72  altaar offer bringers, net voor die uittog begin op die Shofar Teruah Rosh ha-shanah aankondiging wat nou met donker/nuwe maan plaasvind.  Hierdie aanhaling uit Living the Kaballah p136 beskryf die tyd wat nou voor die deur is, baie pragtig…

In comparison to the quality of repentance that we reach in Elul. During the rest of the year. “I am sleeping but my heart is awake .” “A sound, my beloved knocks” the idea of knocking portrays the service Ha-shem wants from us in Elul (die klop, die studie, die soek, die verskeur van ou prooi, die uitbreek uit die stagnasie) hinted to in the Hebrew letters of the word Elul, and the acronym of Ani le dodi, ve dodi lee. ‘I am my beloved and my beloved is mine.’ It is now Elul and my Beloved knocks, urging me to aim for the highest level of repentence so that I may become the Qahal Yisrael, his Companion of the soul. The call of the shofar resounds throughout the month of Elul, when Yisrael awakens with the dawn to recite selichot. The special prayers entreaty expressing Yisrael’s yearning for intimacy for the Beloved.  The powerful sound of the shofar pierces the heart: I feel my beloved attempting to arouse me, asking me not to make him leave ever again.  On Rosh ha-shanan, my accusers are aroused to participate in the divine judgement. As my king, my Beloved keeps a certain distance while he deals with my detractors.  At this time Ha-shem dons the attribute of brother and calls me achoti/my sister, with an unconditional love precluding separation.  I begin to relate to him with profound internal fear.  I cry out to him with the speechless sound of the shofar. This is the kiss of the Song of Songs, given through the breath of the mouth. ‘If only you could be like brother nurtured at the bosom of my mother. When I would find you in the street I would kiss you.’ This brotherly love manifest itself between Rosh ha-shannah and Yom Kippur (10 dae =volledige Sephiroth) then the commandment of the day is speech..the confession that is crucial to repentance.(Teshuvah with love). On Yom Kippur (vasdag) I give myself to him. During the Neilah prayer that closes the service I no longer have to fear the accusers (dualisme verdwyn) my past behind me, I am Face to Face with him.  The time of separation is over and the light of His love towards Yisrael begins to Shine.  I become Ha shems Beloved (rayati).  He reveals his great love for me, the fiery love of Companion of the Soul that demands constant care and attention.  On Sukkoth I enter a dimension of (his right hand embraces me) he now calls me (Yonati) my dove.  A dove is always faithfull to a mate and she will never exchange him for another.  So Ha shem expresses his trust in his Beloved.  My faith in him no longer needs testing.  I reveal this faith by taking shelter in the Sukah a structure physically weak but spiritually strong internalising the knowledge that there is none besides him, fills me with joy for the next year.  On Sukah are revealed and elevated the level of Devekut and we can feel the passionate attachment with our heart. This is as the verse says…”Just as loincloths clings to a man so I have caused the entire house of Yisrael to be attached to me.”  Only by being attached to the source of life are we truly alive…only you, the ones who remained attached to Ha shem your Elohym are all alive today.  Yet the level of passionate attachment that we feel on Sukkoth is still like the cleaving of two separate entities. Higher still is the bonding of Shemini Atseret, at this time Ha shem joins his companion of the soul in a perfect soul union.  The Almighty now relates to Yisrael as tamati/my perfect one.  This is the level of closeness to Ishi beyond the intimacy of passionate attachment.  Soul union like that of Shemini Atseret occurs only once a year and for but a fragment of time, it is like the merging of two flames.  The elevation of Shemini Atseret is only a spark of the intimate union that we will know in the ultimate future.  Then the light of Yisrael shall become fire similar to Ha shem’s; there will no longer be two separate entities cleaving together, but only One….       

102

DIE MAAND NISSAN

“Nissan” die eerste maand is “Pesach”.  Dan 7×7=49/50 is “Shavuot” in die maand ” Sivan” dan 40 dae later in die maand ” Tammuz” is die eerste 40 dae van Mosheh in die berg verby, wanneer  hy beide die oorspronklike en ware Boself en Onderself tablette kon gebring het indien die volk na die 40 dae nie die die goue kalf gemaak het nie. Die volledige Boself en Onderself begrip so dan nie daar verlore geraak het nie.  Dan gaan Mosheh weer die berg op vir die tweede 40 dae tot aan die einde van die maand “Ab” en dan vir die derde keer vanaf die begin van die maand “Elul” vir 40 dae tot met “Yom Kippur” op die 10de in die maand “Tishri”, wanneer Mosheh die Boself se “tweede” tablette bring.

Die oorspronklike tablette in die maand “Tammuz” was van baie groter waarde, want dan was die Boself bewussyn ook bekend gemaak en het die Boself bewussyn nie so totaal verlore geraak nie. Dnk net hoeveel meer die planeet se Adam bewussyn ewolusie nou al kon toegeneem het indien die oorskronklike volledige Torah vir die bekendstelling van die  Boself (die Boself tablette deel van die twee tablette) en  die Onderself bekendstelling Torah (die Onderself deel van die twee tablette) na die eerste 40 dae ontvang  was.

Storetjie het altyd gewonder waar het die bewussyn kennis van die Boself dan nou so verlore geraak dat die gemiddelde planeet Adam oor geen kennis van die Boself beskik nie.  Dit is die 25 Des Nimrod goue kalf godsdiens wat nie die nodige 40 dae wou wag vir die ontvangs van die Boself Torah nie.  Die hele volk Yisrael moet die berg opgaan met die eerste 40 dae met Shavuot.  Hoekom 40 dae? Want “Mem” =40= water = wysheid = oppad na 400 = Tav = Boself wysheid = Ishi= companion of the soul = sielgenoot vlak.

Kom dat Storetjie verduidelik:  daar is 3 kruise.  Daar is 3 vlakke (1) dienskneg (2) kind (3) sielsgenoot.   Daar is die 3 kruise (0) en (00) en (000).  Daar is die die (3-in-1) kruise.  Daar is die (000)-in-(1) ) of (1 000) kruis.  Dus die (Aleph1000) maar (000) = (Shin met 3 bene) en (1 000) of ( 1-in-000) = (Shin met 4 bene). Want (1=0) en (0=1) want (1×0=0) want (begin=einde) en (einde=begin) dus kruis (1) =0 van “Dalet” en kruis (2) = 00 van “Mem” en kruis (3) = 000 van “Shin” (waarheid) Mem =40 =wysheid van 000 dus Shin waarheid.  Maar 5(siele) x 8 (nadir) = 40 = Mem = water = wysheid wat nodig is om in 40 dae (Mem 40) in berg (vortex) te kom om die sielsgenoot (000) “Ishi” vlak te ontvang.

Living the Kabalah p109  Drawing down the hidden light (Mem 40 wysheid van die 40 of 5×8=40 dae) there is an energy available to help us alter our relationship with Ha shem,  within the level of the Companion of the Soul (die derde sielsgenoot kruis vlak, die Ishi vlak, die 000 Shin vlak)  to “Ishi” (nie meer die dienskneg se “my god” nie, ook nie meer die kind se “my vader” nie, maar nou “Ishi, my beminde”.  Die derde kruis vlak van al drie kruise-in-een vlak. Die maand Tishri se heilige feesdae lei in tot die( Boself/Onderself) ineen vlak bewussyn.

Cosmic Doctrine p184,185  Evolution by the right hand path…ewolusie wat Benyamin die seun van die ware regterhand pad, die ware weg, bring. Dit is die Boom van liefde pad. Dit is die Boom van die lewe pad. Dit is die Boom wat uit die eenheid van Boself en Onderself bestaan; dit is die Boom wat nie in twee gebreek is waar die Onderself van die Boself geskei is nie en die Onderself Boom nou alleen bestudeer word as die Boom van Onderself alleen kennis nie en met die beperkte Onderself alleen kennis nou die Boself Boom aanbid nie, sy eie Boself aanbid nie. Want julle sien Maatjies, hier is die groot groot slaggat verskuil. Wanneer die Onderself die Boself aanbid, is daar geen plek vir die ware Skepper nie… Die ware stappe vir die ware prent is, dat die Onderself en die Boself nou “een” moet word soos voor die “breek van die twee”, soos in die Paradys, of met die goue kalf, of met die opbreek van die twee dele van Yisrael voorgestel word, sodat die herstelde “een” Onder- en Boself nou “een” met die “Skepper” kan word in die “Ishi” sielsgenoot “my beminde” eenheid.

Die drie kruise is ook op bl.180, die drie aspekte, of drie kruise:

‘The Law of Love’.  The secrets of law of love is contained in the law of the contraction of the centre as in the three crosses. The cross (1) in relation to “evolution” cross (2) in relation to “initiation” cross (3) in relation to “devolution” or “left hand path”.

So is daar ook die drie kruise van die drie tipes trompette blaas van die eerste dag van Tishri, die  Rosh ha shanah. Kruis (1) Tekiah…a long unbroken blast – the sigh of love. Kruis (2) Shepharim…three medium blasts – prolong groaning that precedes tears.  Kruis (4) Teruah…nine staccato blasts…uncontrolable sobbing.   Dan die “Musaph” gebed op Rosh Hashanah bevat die drie kruise (1) Malchuyot..kingskip.  Kruis(2) Zichronot…rememberance…arouse Ha shems love. Kruis (3) Shofarot..the longing deepens when love is experienced. So neem die drie kruise se bewussyn groei toe met ewolusie.

Wanneer die drie kruise, die drie x”40 dae”, die drie x “feesdae” (Pesach, Shavuot, Sukah) as ‘n eenheid,  opgebreek word kan die “drie-in-een” eenheid nie vorm nie; die “vierde” feestyd van “Chanukah” nie vorm nie. Die (Pesach, Shavuot, Sukah) -in- (Chanukah) (3-in-1) nie vorm nie.

Now note the difference between “unification” (repentant Teshuvah met Havayah gegroeide eenheid) and “simplification” (Christen gesondig en net glo en  net weer vergewe) unification=evolution =full synthesis= advancement to completion…Aanvaar ewolusie Torah = 3 x 40 =120 dae se volledige tot by Yom Kippur se Torah ontvangs = Boom van die Lewe se lewe, but, simplification= devolution =ultimate analysis = tree of knowledge analisis =return to type =regression to commencement= Skepper se skepping hardloop weg  vir die evolusie se Torah, p181.

103

MATRIEK REUNIE GEVAL

Storetjie is Benyahmin se daaglikse gewone lewens ondervindinge omgesit in die “training of the mind” bewussyn vergrotende verbeeldingsvlugte of ook meditasies genoem deur die geleerde mense.   Hier volg die 2015 re-unie van 1964 matriekklas voorbeeld.  Storetjie verduidelik die” ewolusie-unifikasie” en teenoorstaande “devolusie-simplifikasie” begrippe.

‘n 1964 matriek klas of n’ 1964 middelpunt groep bewustheid eenheid wat na 50 jaar nou ‘n (“re-unie”) of (“terugkeer na dieselfde middelpunt groep) hou.  Die “groep eenheid” manifesteer in 1964 die eerste keer.  Dan gaan elkeen van die 1964 groep eenheid  lede op hulle eie lewens skool roete en voltooi elkeen hulle lewens roete leerskool sirkel na 50 jaar.  Nou keer elkeen met sy voltooide bykans 70 jaar lewens sirkel omtrek terug na die matriek middelpunt op Christiana 50 jaar terug.  Die 50 jarige re-unie, terug na die eenheid middelpunt. Die 1964 klas of groep foto toon die jong en mooi en bykans 20 jarige groep en groep bewussyn van die middelpunt.  Die na 50 jaar se 2014 groep foto toon die bykans 70 jarige groep met grys hare en plooie en maandelikse herhaal medikasie voorskrifte en ‘n 50 jaar nuwe opgesomde abstrakte persoonlike bewussyn wat by die ou matriek van 1964 groep bewussyn bygevoeg kan word, sodat daar ‘n nuwe 2014 groep bewussyn kan vorm.  Wanneer dit gebeur, word dit “unifikasie deur ewolusie” genoem.  Die 1964 groep bewussyn kern word nou vergroot na die gesamentike omtrek van die groep bewussyn se omtrek.  Die kern word so groot soos die omtrek en sluit dus die omtrek in.  Dus unifikasie ewolusie  wat plaasvind wanneer almal hulle opgesomde samevattende abstrakte 50 jaar lewensondervinding van hulle  komplekse, konkrete, multiplisteite lewensondervindinge, met mekaar gedeel het.  Hierdie handeling se resultaat is ‘n groepsbewussyn wat so groot soos almal se lewens bewussyn is, aan die einde van die 70 jaar.  Waarom is die 70 jaar en die nuwe unifikasie ewolusie bewussyn so belangrik?   Hier is die rede.

Die eerste Adam, die Adam Kadmon in die “Paradys” beskik oor 1000 jaar lewe.  Hy leen vir  die Adam buite die “Paradys” die Dawid Adam, 70 jaar van sy lewe om te gebruik om weer ‘n groot genoeg bewussyn op te bou om te mag terugkom in die Paradys, om dan eers weer van die Boom van die Lewe se vrug te kan neem om ewig te kan lewe.  Die David Adam moet as groep bewussyn die nodige grootte van die Metatron elektron haal, om te kan terugkeer na die Echad-13 + Yechidah-37 = Yobel 50, vry van  die verbod buite die Paradys, straf.  Waar daar sonder die vrug van die Boom van die Lewe, maar net die “sal jy sekerlik eendag sterwe” straf van die Boom van Kennis vrug, wag. Die Onderself  kennis alleen.

Net soos die 1964 matriek klas se re-unie 50 jaar later in 2014  ‘n voorbeeld van alle matriek klasse is, is die Yisrael Program ‘n voorbeeld van ‘n matriek groep bewussyn  (Abraham, Yitzach, Yahkob, Yisrael 12 stamme) wat dan die 70 jaar lewensondervinding moet opdoen, die 10 x 7 =70, die volledige 10 Sephirot Boom op elkeen van die 7 levels van “man” + “nature” + “saint” + “master” + “angel” + “arc-angel” + “christs” =7, om nou maar net eers nou “Nadir”8″onder buite nuwe bewussyn kern en “Logos” 9 bo buite nuwe bewussyn kern te bereik.  En nou nadat hy terug in die Paradys toegelaat is, nadat bannelingskap verwyder is, weer die hand mag uitsteek en eet van die vrug van die Boom van die Lewe.  Soos die laaste bladsy van die ronde Bybel boek aandui in: Open. 22:14. Toegang tot die Boom/ Bome van die Lewe…  Dus terug in die middel beginpunt in die Bybel in die Paradys in die ronde Bybelboek waar die geheime van die einde in die begin verskuil is en die geheime van die begin in die einde verskuil is.

Die nuwemaan dag, die Rosh ha-shanah dag, die Nuwejaar dag wat nou  die donkermaan, die einde van Elul en begin van Tishri begin, is dus die punt in die ronde Bybelboek.  Die vraag is; het die matriek groep bewussyn so ge-ewuleer in unifikasie van die 50 jaar se bykomende bewussyn, dat die “terug tot die paradys” 2014 “matriek” sertifikaat toegeken kan word?   Sodat die hande nou uitgesteek kan word na die vrug van die Boom van die Lewe?  Of het die(“d’-evil-usie”) devolusie se vals (“live”) leuen van die Boom van Kennis weergawe van “net glo en sonde vergewe “evil-live” verdraaing van die ware ronde Bybelboek na ‘n plat begin-einde groot lieg boek?  Die ware ronde Bybel boek gaan oor die begrip “Boom/bome”, die “Tzade Ayin” = Boom.  Tzade 90 + Ayin 70 = 160 = Tzelem = Tzade 90 + Lamed 30 + Mem 40 = 160.  Dus die Boom wat die beeld is.  Dit is die hooftema van die Bybel boek.  Die begin van die Bybel boek begin met die tema en die einde van die Bybel boek eindig met die tema.  Hoe is dit op aarde moontlik dat niemand wat uit die Boek uit preek,  vir die” matriekulante” van die planeet nie oor die ware hoof tema van die Boom/bome “Tzade Ayin” =160= Tzade Lamed Mem – beeld en gelykenis preek nie?

Die ronde Bybelboek draai om ‘n middelpunt, ‘n kern punt.  Die kern punt, middelpunt is “Rosh ha-shanah” dit is die “Rosh” punt, die “hoof” punt waarom die ware ronde Bybelboek draai.  Dit is die ware “Rosh/hoof” middelpunt van bewussyn dag.  Hoe is dit moontlik dat die Christendom nou die 25 Desember die hoofdag, die middelpunt dag van die Bybel boek kan maak?  Hoekom sien die mensdom die vals dag nie aan vir die groot leuen wat dit is nie?  ‘n Vals punt op ‘n vals plek op die buitering van die bewussyn – hoe hartseer is dit nie!  Die hoof middelpunt dag, die “Rosh” dag, van die Ewige Soeweryne “is lewe” waarom Sy lewende Torah draai, word totaal deur die planeet bewussyn geïgnoreer.  Die skepping bewussyn ignoreer die Dkepper bewussyn totaal. Die skepping middelpunt 25 Des bewussyn ignoreer die Skepper middelpunt Rosh ha-shanah, 1 Tishri bewussyn totaal. Wat ‘n skreiende skande daad wat ten hemele skree!

Rosh ha-shanah is die middelpunt waarom alles draai.  Rosh ha-shanah is nie soos 25 Des en 1 Jan punte  op die buitenste bewussyn omtrek nie. Rosh ha-shanah is nie net maar nog ‘n nuwejaar soos 1 Jan nie. 1 Tishri  word bepaal deur die middelpunt Rosh ha-shanah se  tangential angle se hoeks-momentum vanaf die middelpunt volgens die hoeksnelheid. Hierdie is geheime van die kosmiese nag wat Benyamin nou bring.  Dit is twilight en dit is nag…

Cosmic Doctrine p 181 The withdrawing of force from the circumference marks the end of the cosmic day (dit is die force op  die buitering, wat die buitering 25 Des. en buitering 1 Jan. godsdienste van krag voorsien het, maar hulle einde kom nou want) and the beginning of the cosmic night. (die middelpunt bewussyn, die Rosh ha-shanah bewussyn, die Tishri 1, en Yom Kippur, en Sukah en  Shemini atzeret en  Shimgat Torah bewussyn vloei nou van die middelpunt Rosh ha-shanah uit na buite, die nuwe Boom van Sukah, die Boom beskryf as… bo en onder en noord en suid en oos en wes  en water en vuur en Aleph en Tav, van Sukah….the outflowing of the centre “Rosh ha-shanah” is the work of the cosmic night – and the secrets of the cosmic night have never been revealed before. Daar is nou die rede vir die 40 dae van Noach se reën. Die Mem=40 = water, want daar moet eers “the cleansing with water of the matter between each cosmic day” plaasvind. Openbaring 22:14  Wie hulle “klede” skoon gewas het, sal toegang kry tot die Boom/bome van die Lewe.

Wanneer die 25 Des op die buitering (die Efraim en Menasse 25 Des Christendom nou Teshuvah met Havayah ontvang) nou terugkeer na die middelpunt Rosh ha-shanah, die 1 Tishri en Yom Kippur en Sukah en Shemini atseret en Shimgat Torah, sal die middelpunt 1 Tishri uitbrei totdat dit die buitering omtrek insluit, dus dan sal 1 Tishri in die middelpunt verskuil wees op die buitering as die Chanukah 8 dae fees, wat die 25 Des tot 1 Jan 8 dae fees vervang. Let baie mooi op na die geheime.  Daar is nie ‘n kortpad net op die buitring langs tussen “Kersfees” en Chanuka fees nie. Nee glad nie – daar sal eers die Rosh ha-shanah Yom Kippur, Sukah, Shemini atseret, Shimgat Torah pad gevolg word, voordat die ware permanente Chanukah fees daar sal verskyn op die nuwe buite rand.

Die “Rosh” middelpunt, die “Rosh” sentrifigale krag middelpunt. Die “Rosh” “Yud” middelpunt met sy konstante hoeksnelheid. Die “Rosh” begin van tyd en ruimte en afstand en manifistasie punt.  Die “Rosh” Adam Kadmon punt, word geëer die komende donker/nuwemaan.  Hoe verkondig Storetjie die groot gebeurtenis?  Wat moet Storetjie doen?  Die kosmiese nag is oppad.  Ephraim en Menasse moet hoor.  Samariah moet hoor.  Die wat dink hulle is Kaukasiers en nie eens weet wie hulle is nie, moet hoor.  Die Boervolk in hulle Boeretaal moet eerste hoor, hulle moet die ander stamme vertel, dat die kosmiese nag oppad is en wat dit alles behels…

Die oor van Malchus is afgekap!  Hoe gaan ons hom weer oopmaak?

103

BLAAS DIE SHOFAR 2015

Die Onderself Pesach en ongesuurde brode  21 dae, spiëelbeeld feestyd van die Boself  Rosh ha-shanah dag 1 op 1 Tishri, tot  dag 10 op Yom Kippur, tot  dag 15 tot dag 21 se “Sukah” en die aparte feestyd van  dag 22 op (Shemini Atseret /Shimgat Torah) se (einde/begin) feestyd, bevat die geheime van die 21 letters, “Aleph tot Shin (21)” + die “Tav (22ste)” samevattende letter se geheim van die “Vorm skeppinge” –  Rosh ha-shannah se beskrywing as Yom Teruah = 737 = shalhevet = (flame) hinting to the type of relationship with Ha Shem with which we want to start the festival up to the soul union of the companion of the soul of the last day of Shemini Atseret/ Shimgat Torah start. (Die Tav wat die einde/begin Aleph is).  So met die voltooiing van die David 70 jaar wat die paradys Adam hom geleen het. Die Adam/David of Boself / Onderself koningskap moet nou begin.

Rosh Hashanah =”Resh Aleph Shin”  “Hei Shin Nun Hei” – 5776 “Skepping” van Adam gedenking.  (5776) 5+7+7+6=25, 2+5=10 wat die volledige Sephiroth gee, maar 5x7x7x6 = 1470 = 0 wat nul gee.

Die kern of middelpunt of Rosh ha-shanah wat nou uitbeweeg na die omtrek en so groot soos die omtrek word, sluit dus al 7 die vlakke in:  “man”+”nature”+”saint”+”master”+”angel”+”arc-angel”+”christ” vlakke word dus almal nou “gespiritualiseer”.  Elke “vlak se vorm” word “gespritualiseer” – kry dus ‘n nuwe “gespiritualiseerde” vorm.  Die aardbol of 7 vlakke bol het woes en leeg geword en die “active life force” die aktiewe spiritualisering krag beweeg oor die 7 vlakke “aardbol”.  Die galaktika bol se kern word aktief en nou is die galaktika “bol” ‘n aktiwe galaktika.  Daar is nou ‘n “active galactic nuclei”  die jetstreaam spuit nou weerskante in die kern punt ook nog met ‘n 90 grade hoek die “flame” jetstream uit, die pulsar galaktika nuwe ster.  “Ster” laat die “training of the mind” nie kortskiet in die verbeeldingryke drome nie.  Sewe vlakke van nuwe “man”+nuwe “nature”+nuwe “saints”+ nuwe” masters”+nuwe “angels”+ nuwe “arc-angels “+nuwe “christs”  dus ‘n hele nuwe gepiritualiseerde skepping met nuwe lig binne en nuwe lig wat by die kern aktief is.  ‘n Nuwe aktiewe galaktika met ‘n nuwe aktiewe gakaktiese kern.  Die “blaas” van die Rosh Hashanah spiraal ramshoring shofar…teruah.  Laat ‘n mens dink, nie waar nie Maatjies?

Onthou Storetjie  se  datums soos die 5776 =25=10 is die datums wanneer ‘n Maatjie sy “spirituele” “radio” of “Tv” wat hy vir hom/haar self gebou het, kan aanskakel om die toekomstige “weer” berig te kan hoor of sien; die datums  is dus die weerberig uitsaai datums.  Die tye of datums wanneer die toekoms “weer” gaan plaasvind weet nie eens die “engele” nie.  Maar die Maatjies kan wel self na die tekens kyk indien die nodige studies gedoen is.  Die David 70 jaar, die Yisrael inisiasie program, die Abram sonder die Hei 5 siele inisiasie na die Abraham met Hei 5 siele (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah) inisiasie program; dus miljoene jare se program verkorte inisiëring wat 7000 jaar duur.  Die Program wat nou op die “weervoorspelling” jaar 5776 =25=10=Sephiroth, die “weervoorspelling” gee in die 6000 (week) + 1000 (Shabbat) (World to come) = 7000 (week) inisiërings Program jaar, dat ‘n volledige Boom van 10 Sephirot nou betrokke is.  Volgens die Cosmic Doctrine is dit nou die “begin van die kosmiese nag fase “.  Die einde/begin Bybel toon dit is twilight,.. ( dit is dag),  Maar die twilight, dit is dag se….(dit is nag)… kort,  maar word nou ingesit volgens Cosmic Doctrine en die geheime moet nou deur Benyamin gebring word in  Storetjie wat nou die Shofar moet blaas.

Wil dit net vir die wereld uitskree, weet nie wat om te doen nie!

Dis fantastiese dinge Benyamin, maar geen ongeoefende oor kan dit hoor nie, al skree jy dit van die boomtoppe af.  Elia is moedeloos nadat hy die Baalpriesters verslaan het en loop die woestyn in.  Daar bring die kraaie vir hom kos voordat hy dir krag bymekaar maak om berg Horeb te klim en watter fantastiese ontmoeting het hy nie daar gehad met al die El en toe Yah nie!!!

Dus 6000 – 5776 = 224, of 2+2+4= 8 =Mashiach funksie begin en 2x2x4=16 en 1×6=6 van Vav 6 se “weervoorspelling” begin van die fase van die Inisiasie Program.  So  die weervoorpelling vir die Vav 6 melek of koningskap wat die Mashiach 8 funksie van Onderself siklus van die 8 – die koning David se bymekaarmaak van klippe en hout en goud moet gedoen word vir die tempel sodat die Boself siklus van die 8, die koning Shlomo, die tempel kan  voltooi –  die Onder- en Boself tempel kan voltooi.  Die tempel wat die “ego”, die “Amalek” kon verslaan.   Die koning wat aangestel word wat die die “volk-in-een”  is, die “8-in-6” of (8 Mashiach-in-6 Vav) is, dus die (8 x 6) = 48, is, dus die (12+36) = (48) is. Dus die (12-in-1) = 13 = Echad + die (36-in-1) = 37 = Yechidah, of Echad 36 + Yechidah 37 = Yobel 50.  Die nuwe kwantum soos shofar ramshoring, regsom opgeblaasde vrye nuwe kwantum sprong vanaf 1 Tishri middelpunt, na Chanukah buitesirkel nuwe tempel op nuwe kwantum; die nuwe, vry van die ou Amelek ego wat doodgemaak is.

Die huidige Samaria noordelike stamme, die Ephraim en Menasse “verlore” 10 stamme, die “verlore” seun, wat die Torah verlaat het, wat die week Shabatte vir die “Sondae” verruil het.  Wat die heilige 72 Name verruil het vir vertalings.  Wat die 1 Tishri/Chanuka koppeling verruil het vir die 25 Des/1 Jan koppeling.  Wat die verordeninge, insettinge en gebooie verlaat het.  Wat die 7 jaar Shabatte en feestye van die Torah verlaat het.  Wat nie meer die diepte van die feestye verstaan nie en dus nie die ware (Boself/Onderself) of (Shlomo/David) koningskap van die Yisrael Program verstaan nie en vervang het met ‘n vervanging, genaamd “demokrasie” of die aanstel van ‘n koning soos “die konings van die volke om Yisrael” wat geen benul het wat ‘n (Onderself/Boself) “eenheid” koningskap van Yisrael werklik beteken nie.  ‘n Demokratiese sisteem wat geen benul het van wat ‘n (Onderself/Boself) (David/Shlomo) koningskap behels nie.  Geen  benul het van die (My beminde “Ishi” sielsgenoot) begrip nie.  Geen benul het wat (Rosh ha shanah, Yom Kippur, Sukah, Shemini Atzeret/Shimgat Torah) behels nie.  Die (Amalek/ego) of die demokrasie of die (Saul koningskap) is dieselfde ding en staan vandag bekend as die (Paul/koningskap) (Saulus = Paulus) (25 Des Christen /koningskap) (Amalek ego/ demokrasie-skap).  Die koningskap wat die ware (Shmuel profeet en sy “Yud Hei Vav Hei”) met sy Torah verwerp, word aangestel deur die Ephraim en Menasse Samaria verlore 10 stamme wat nie weet dat hulle “lewende Amalek demokarasie” in die oë van die ware “Yud Hei Vav Hei” nou eintlik ‘n “demoon-krasie” is  nie.  Saul/Paul is nie meer die gesalfde koning nie.  David/Shlomo is nou die gesalfde koning.

Kondig die nuus aan!  Blaas die Rosh Hashanah shofar, die goeie nuus: die David Onderself/Shlomo Boself koning is nou gesalf.  Die ware koning van die ware inisiasie Program Yisrael gaan nou op die korrekte manier aangestel word.  Die tyd van die nie meer gesalfde Saul/Paul koning se vals, korrupte demoonkrasie gaan nou sy einde bereik.  Die weervoorspelling, die kosmiese voorspelling, voorspel dit.  Laat almal wat kan hoor, die weervoorspelling met die Rosh Hashanah hoor…

105

KNIE VOOR DIE BAALPRIESTER BUIG

Maatjies elkeen kry sy 70 jaar om sy ding te doen. Koning David was 30 jaar oud toe hy as konig gesalf is en hy het vir 40 jaar regeer. Daar is dit 30 + 40 = 70.  Daar is 7000 wat nie hulle kniëe voor die 800 Baal priesters gebuig het nie. Toe El-i-Yah ook sy ding gedoen het, het die Merkavah hom kom haal.  Selfs hy weet nie wie die 7000 is nie – 7000 wat terugkeer “Paradys” toe om dan weer “toegang te kry tot die Boom/Bome van die Lewe” en “hulle hande weer mag uitsteek en neem  van die vrugte van die Boom van die lewe en vir ewig lewe.”  Daar bestaan geen ander weg na die volledige lewe, die “Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah” lewe, toe nie.  Wanneer een die leuen glo dat “dood nou lewe koop, dat net glo en jy kan nou vanaf buite die “paradys”  die hand uitsteek en “neem van die vrug  van die Boom van die Lewe “het die “knie voor die Baalpriester gebuig.   Totdat die groepsbewussyn van die totaal wat benodig word vir die planeet, nie meer die knie voor die Baalpriesters buig nie, sal daar intussen 7000 van die wat hulle David 70 jaar nie hulle knie voor Baal buig nie, soos El-i-Yah deur die Merkavah van Sukah “weggeneem” word.

Maar die David “Onderself” is gekoppel aan die Shlomo “Boself” – die David “Onderself” se Shlomo “Boself” nageslag.  Saam bou die twee die tempel.  Elkeen het sy bydrae en funksie.  Daar is ook die Samuel salwing en Batsheba koppeling.  Met El-i-Yah vind dieselfde plaas.  Daar is die El-i-Yah en El-i-shua koppeling voor die Merkavah vir El-i-Yah kom haal.  Dieselfde gebeur met “Sara-yud” en “Abram” en dan “Abra-hei-am” en “Sara-hei”.  So met die “Ishi” – “my beminde” huwelik geliefdes of “Onderself/Boself” en “Boself/Onderself” of “vorige-geslag tot na-geslag” en “na-geslag tot vorige-geslag” word die dieper begrip nou bekend as “Boself geheime” in “Onderself geheime” verskuil en “Onderself geheime” in “Boself geheime” verskuil; of “voor-geslag geheime” in “na-geslag geheime” verskuil; of toekoms geheime in verlede geheime verskuil; of verlede geheime in toekoms geheime verskuil; of Boself reeks feestye (Sukah) in Onderself reeks feestye (Week van ongesuurde Brode) verskuil.  Of Onderself reeks feestye in Boself reeks feestye verskuil.  So voorgeslag David Onderself 70 jaar geheime is in nageslag Shlomo Boself 70 jaar verskuil; en nageslag Shlomo Boself 70 jaar geheime is in voorgeslag David Onderself 70 jaar verskuil.  Dus elke jaar se siklusse feestye se Pesach en ongesuurde brode reeks en Yom Kippur en Sukah reeks openbaar dus mekaar se al meer toenemende geheime in die ewige op-spiralende ewolusie…  Die Rosh ha Shanah  is die middelpunt waarom die ewolusie spin.  Rosh ha Shanah meet met hoeksmomentum en hoeks-insig, en hoeks-bewussyn…

Cosmic Doctrine p180.  When a form of life has attained its utmost complexity of material organisation, unification begins…(met die Yisrael siklus het die Ephraim en Menasse stamme “Engeland en Amerika” nou hulle materiele seëninge se einde bereik – die einde van die buitering se hoof vals 25 Des tot 1 Jan godsdiens datums.  Die krag van die buitering waarop hulle geteer het, gaan nou afneem en oorgeneem word deur die binne kern van Rosh Hashanah 1 Tishri middelpunt totdat die Chanukah 8 dae buitering punt herstel is.)  This is obtained by means of synthesis upon a “higher plane” (let op die groot geheim, die Boself “higher plane” soos “Sara-yud(5×2)” vir Abram “lower plane” of “Shlomo nageslag Boself “higher plane” vir David voorgeslag “lower plane“.)   Ja Maatjies, vanaf Sukah Merkavah fees loop die “buitering tyd” as’t ware “agteruit” na die Pesach en ongesuurde brood fees wat volg.   Die nageslag Shlomo loop na die voorgeslag David toe….  And this having been secured (genetiese verandering) devolution of the physical form set in… die ou klaar benutte vorm word afgebreek om plek te maak vir die nuwe lewensvorm.  Die lewensvorme groei in kwantums, die lewensbewussyn, mind groei met onderrig, die lewenskrag aaneenlopend met nuwe impulse

001This marks the transition through the nadir of the evolution… Nadir is 8 onder buite 7 lae sirkel wat moet deurgewerk word.  Die dienskneg 8, die Mosheh 8, die bring van die Torah 8; daar is geen ander weg as die Torah weg nie.  Die middelpunt Rosh ha Shanah “Yud” naald se oog nie.  Ephraim en Menasse moet nou terugkeer as repentant, dus Teshuvah met HavaYah na die Rosh Hashanah Torah as middelpunt toe…  Kyk nou mooi hoe funksioneer die Boself nou op die Onderself “ideas” (van die Boself) of a “life expression” (‘n Onderself) having been evolved by entities of a higher grade (Boself) than the life forms under consideration. (die Onderselwe).

Let nou eers mooi op na die wet Torah: slegs die ware is die perfekte eenheid asook die perfekte multiplisiteit.  Die perfekte “een” asook die perfekte “baie”.   Die “Atah” dus Torah se Aleph tot Tav met Hei = ATAH = perfekte multiplisiteit in vorm, word met die Torah se perfekte riglyn die perfekte “eenheid”, (die Echad 13 + Yechidah 37 = Yobel 50).

Daar is nou die volgende buit wat die Wolf op die tafel voorsit. Die David Adam se 70 jaar waaroor reeds gestorie is, dui dus die tydperk aan waarin ‘n inkarnasie nou sy doel vir die inkarnasie moet voltooi.  Kom Storetjie storie nou langs so ‘n lekker ou Kalahari kampvuur, onder die helder Kalahari Orionis en Pleiadis en Archturus sterre so tussen deur die kameeldoringhout se geknetter deur.. Die storie gaan nou juis oor El-i-Yah se verskeie inkarnasies.  Ja ou swaer is hulle nou nie interesant nie? 

In Job se tyd inkarneer El-i-Yah om vir Job uit sy penarie uit te help en die El-i-Yah Merkavah Job Onderself / Boself, ding te doen.  Dan is daar weer die El-i-Yah inkarnering met die Saul salwing as koning en die David salwing as koning, toe Saul nie Amalek doodmaak nie.  Later weer met Yahshua en Yochanan die doper (El-i-Yah). Hier is interessante geheime verskuil waaroor gestorie moet word.

Soos met Job se geval kon die Baalpriester “vriende” die Onderself alleen kennis vormgodsdienste, nie vir Job antwoorde gee nie.  Dit is die drie-in-een kruise, El-I-Yah, die (drie-in-een Echad13-Yechidah 37-Yobel 50) “El-i-Yah wat kom en Job die Boself toon.  Die Orionis, en Pleiadis, die 7 op 7 verdubbeling van Job, vir hom kom toon.

Qabalah The Mystical Heritage of the Children of Yisrael by Daniel Hale Feldman  p 110

In the gospels of Matthew 11:14, Master Yahshua specifically identifies his cousin Yochanan…(die doper in die Boself bewussyn.  (Yahshua as Onderself halwe ongesuurde brood word ook gedoop deur die Boself halwe ongesuurde brood) …as the reincarnation of El-i-Yah – ha nabi  Eliyachu, die profeet (die Boself profeet.)  In Tanakh it is said that El-i-Yahu would again incarnate to announce the final messianic event.  In Qabalah El-i-Yah is said to be (let nou mooi op na die groot geheime ) the incarnate form of the letter “Tzade” (lettergate on the left colom of the flat Tree.)  The “Tzade” is at war with the letter “Zayin” (the lettergate of the colom of the right on the flat Tree.) ‘n “Lettergate” is die letter wat die vortex of koppeling of poort se oop of toemaak beheer in die Bome, daar is plat Bome en daar is drie-dimensionele Bome.  Die lettergate letters kan dus tussen verskillede Sephirot in verskillende Bome funksioneer. Daarom funksioneer El-i-Yah met elke inkarnasie in ‘n ander posisie / lettergate in ‘n ander posisie in ‘n ander inkarnasie).

18tzadeThe “Zayin” incarnated as “Yezebel” who was subsequently vanquished by El-i-Yah.  Hierdie inkarnasie van El-i-Yah het plaasgevind in die tyd van die 800 Baalpriesters se doodmaak en salwing van Saul wat nie Amalek dood gemaak het nie en dus sy koningskap verloor het en Baalpriester Paul(us) van die toekoms kerke word.  Met die salwing van David, en oplei van El-i-shua en die opwaarste wegneem van Merkavah (daar is ook afwaartse, ter helle neerdaal van Merkavah).  Met die inkarnasie maak “Tzade” vir “Zayin” dood. (El-i-Yah = inkarnasie van letter “Tzade” linker kolom van die plat Boom.  Let baie mooi op, die plat Boom word met Sukah fees, Boself fees / Boself bewussyn omgebou na dubbele vierkant piramide Boom “bo, onder, noord, suid, oos, wes, water, vuur, Aleph, Tav” met ander posisies vir lettergates.  Met volgende inkarnasie van El-i-Yah, waar hy bekend staan as Yochanan die Boself Doper, die “Zayin” inkarnasie weer bekend as “Salome” wie se….infamous nude dance resulted in the beheading of “Yochanan… die Boself Doper.”  So hier wen “Zayin” nou weer vir “Tzade” en die Boself begrip se kop word afgekap deur die “Zayin”.  In die geval is die “Zayin” vrou nou die Saul Paul-us hoerkerk wat die “Tzade” regverdige Boself bewussyn se kop afkap.  Heelwat drama met elke inkarnasie…

So nou sit die Adam op die planeet se bewussyn soos Job voor El-i-Yah hom kom help, maar weer net met die Baalpriester Onderself alleen bewussyn preke wat hom allerhande nonsens vertel.  Die Job van vandag weet in sy hart dat die Baalpriester sogenaamde “vriende” non-sence praat.  Gelukkig herken Job dadelik die “taal”, die “Aleph Tav”, die “Atah” naam se Aleph tot Tav met die Hei 5 siele taal, sy moeder taal uit die “paradys” wat sy hartsnare roer. (Ben-Yah-min) die Wolf bring die buit wat die hartsnare moet roer . Onthou net met die (1) dienskeg-skepper verhouding staan die beeld in die spiëel en spiëelbeeld voor die spiëel. Die regterhand en linkerhand is nou teenoorstaande, oorkruis soos wat Yahkob nou vir Ephraim en Menasse geseën het..(hier is die geheim agter die geheim van die gekruisde arms.  Links is nou regs en regs is links met die 1) (dienskneg- god)  en 2) (seun-vader) beeld in die spiëel en spiëelbeeld voor die spiëel. Dus die net Onderself bewussyn van die beeld voor die spiëel wat vir die Boself bewussyn van die  beeld in die spiëel kyk van buite af… die oorkruisde arms.

Maar nou kom die groot geheim….die (3) Ishi, my beminde, sielsgenoot, huwelikspaar, T’amati, eenheid, het die beeld voor die spiëel en die beeld in die spiëel nou die twee beelde se elke regterhande oorkruis geneem (soos een groet met regterhande) en die beeld in die spiëel, die Boself, trek dan die die beeld voor die spiëel met ‘n regsomdraai in hom in sodat daar nou “een beeld ” in die spiëel is wat saam na dieselfde kant toe kyk…fantasties.

Nou moet die “Tzade” en “Zayin” funksies met die nuwe bewussyn oë, die David/Shlomo oë bekyk word. Nou is Yoseph se twee seuns se oorkruis bewussyn  weer herstel na Benyahmin se bewussyn;  die twee seuns van Rachel. Ephraim en Menasse, die “verlore seuns” die “verlore tien stamme” het “tuis” binne in die spiëel, binne in die “Paradys” in teruggekom en kyk nou weer met “binne die Torah sig en oë na die vrugte van die Boom van die Lewe.  Die laaste inkarnasie van El-i-Yah…

download Kyk nou mooi na die twee kolomme letters. Let op dat as spiëelbeelde van mekaar, as Onderself links kolom vanaf (1) Aleph tot (7) Zayin en die Boself kolom vanaf (1) Lamed tot (7) Tzade …the  “Zayin” lettergate is “at war” with the “Tzade” lettergate. Die Onderself “voer oorlog” met die Boself.  Die (Onderself 7 bewussyn) “voer oorlog” teen die( Boself 7 bewussyn).   Die (Onderself 7) + (Boself 7) se (Onder/Boself 14 eenheid) word verhoed.  Die finale “El-i-Yah” inkarnasie as die tweede halwe ongesuurde Pesach brood onder die naam Yohchanan se Openbaring 22 (letters van 11+11=22) vers 14 (7 Onderself letters tot Zayin +7 Boself letters tot Tzade =14) probeer verhoed deur die ware Rosh Hashanah en Yom Kippur en Sukah en Shemini Atseret/Shimgat Torah Boself reeks te ignoreer met die Onderself 7 alleen vals Boom van net Aleph tot Zayin kennis alleen.  Maar wanneer die Sukah se Boom gekies word met Sukah lyk die Boom so…

Nou het die “Tzade” en die ” Zayin” verskuif in die Boom van Sukah met bo, onder, noord, suid, oos, wes, Esh vuur, Mem, water, First, Last.  “Tzade” is nou tussen (esh /fire) en Noord, asook tussen (esh /fire) en Wes.  “Zayin” is nou tussen (Wes) en (Suid) en (onder) en (last) en (onder) en (Oos). So indien die 3 “Zayin” letter gates nou as die 3 siele (1) Nephesh) (2) Ruach (3) Neshamah in die Onderself gesien word en die 2 siele (4) Chayah (5) Yechidah as die Boself gesien word, dan is die (Chanukah)  Boom nou die “Eenheid” Boom.  Die (Onder/Boself) eenheid Boom, die (Echad 13) – (Yechidah 37) – (Yobel 50) Boom.

 

106

ISHI TAMATI

Maatjies weet  nou dat die geheime van die begin in die einde verskuil is en die geheime van die einde in die begin verskuil is.  Rosh Hashanah nuwe jaar, nuwe begin is dus die Boself begin.  Die Boself begin is die Bybel begin voor die Paradys.  Die begin punt voor die Paradys is die punt…  Gen 1:2…active force… rauch… breezy part of cycle… Waar vind ons weer die breezy part?  Gen 3:8 Elohim visiting the garden in the breezy part of the day… Dit is twilight 6 en nag 6 en twilight 6 en dag 6 = 24 ure siklus.  Watter groot geheime is hier opgesluit?  Hierdie is ook die kosmiese siklus waar die groter en kleiner siklusse van die nagte van Brahma beskryf word.  Die Logos se aandag is vir een siklus nie by die Heelal nie en dan keer die Logos aandag weer terug na die Heelal.  The active force at the breezy part of the day.  Die Boself skeppings letters is die 11 letters vanaf Lamed.  Die drie letters Ayin, pei, Tzade, stem ooreen met Gen 2:15,16,17 in die Boself Paradys met die skepping van die beeld, tzelem=160 die Boom, Tzade Ayin =160 = die Bo en Onderself Boom as “een”  vers 15.

Ruach ha koidesh Shekinah (15 x 4 = Samech = letter 14 = ewige lewens siklus) die Shavuot punt van Torah gee, of Chanukah punt.  And YHVH Elohym proceeded (proceed proses) the man and settle him in the Garden of Eden to cultivate it and to take care of it (opgesomde Torah) = letter “Ayin”.  Aan volg vers 16…and YHVH Elohym also laid this command (verdere saamgevatte Torah) upon man: from every tree of the garden you may eat to satisfaction = letter” Pei” dan volg vers 17, but as for the Tree of Knowledge of good  and bad you must not eat of it, for you will in the day you eat of it you will positively die.  Die letter “Tzade” – dus sal die “Tzade” Boself en Onderself nie meer ineen wees nie. Nie meer dubbele geloof besit nie. Wegkruip wanneer die “Elohym” met die ” breezy part of the day” van die kosmiese siklus kom om “Pei” te” praat” met sy Tzelem wat nou nie meer “Tzade” + “Ayin”  as “een” is nie.

Gen 3:8 Later they heard the active force… the ruach… the voice…at the breezy part of the day.  Hierdie is verskuil in die…Now the earth proved to be formless and void…..the active force moved to and fro…

Sien nou ook die Yisrael in Egipte met Pesach wat gered word.   Die Onderself deel of die Rosh Hashanah Boself deel.

Lving the Kabalah p109. Drawing down the hidden light… The angels ask, why Yisrael don’t sing on this day?  Come the reply: The books of who will live and who will die not are opened before me.  The angels did not know that Rosh Hashanah is now the day of judgement. (geëet van die Boom van Kennis) the angels only know the inner purpose of the day that is the “Binah Ruach Devekut”.

Hierdie aanhaling uit “Living the Kaballah”  p136 beskryf die tyd wat nou voor die deur is, baie pragtig… In comparison to the quality of repentence that we reach in Elul. During the rest of the year “I am sleeping but my heart is awake.” “A sound, my beloved knocks”.  The idea of knocking portrays the service Ha-shem wants from us in Elul (die  klop, die studie, die soek, die verskeur van ou prooi, die uitbreek uit die stagnasie ) hinted to in the hebrew letters of the word..elul, and the acronym of ‘ani le dodi, ve dodi, lee’.  I am my beloved’s and my beloved is mine. It is now Elul and my beloved knocks, urging me to aim for the highest level of repentance so that I may become the Qahal Yisrael, his companion of the soul.  The call of the shofar resounds throughout the month of Elul, when Yisrael awakens with the dawn to recite…selichot.  The spesial prayers entreaty expressing Yisraels yearning for intimacy for the Beloved. The powerfull sound of the shofar pierces the heart; I feel my Beloved attempting to arouse me, asking me not to make him leave ever again. On Rosh ha-shanah, my accusers are aroused to participate in the divine judgement. As my king, my Beloved keeps a certain distance while he deals with my detractors. At this time Ha-shem dons the attribute of brother and calls me Achoti/my sister, with an unconditional love precluding separation. I begin to relate to him with profound internal fear. I cry out to him with the speechless sound of the shofar. This is the kiss of the Song of Songs, given through the breath of the mouth. If only you could be like a brother nurtured at the bosom of my mother. When I would find you in the street I would kiss you. This brotherly love manifest itself between Rosh Hashannah and Yom Kippur (10 dae =volledige Sephiroth) then the commandment of the day is..speech..the confession that is crucial to repentance.(Teshuvah with love) on Yom kippur (vasdag). O give myself to him.  During the Neilah prayer that closes the service I no longer have to fear the accusers ( dualisme verdwyn ) my past behind me, I am Face to Face with him.  The time of separation is over and the light of his love towards Yisrael begins to Shine. I become Ha shems beloved (Rayati).  He reveals his great love for me, the fiery love of companion of the soul that demands constant care and attention. On Sukoth I enter a dimension of (his right hand embraces me) he now calls me (Yonati) my dove.  A dove is always faithfull to a mate and she will never exchange him for another.  So Ha shem expresses his trust in his beloved.  My faith in Him no longer needs testing. I reveal this faith by taking shelter in the Sukah a structure physically weak but spiritually strong internalising the knowledge that there is none besides him fills me with joy for the next year. On Sukah are revealed and elevated the level of…devekut.. And we can feel the passionate attachment with our heart. This is as the verse says…”Just as loins cloth clings to a man so I have caused the entire house of Yisrael to be attached to me.  Only by being attached to the source of life are we truly alive…only you, the ones who remained attached to Hashem your Elohym are all alive today.  Yet the level of passionate attachment that we feel on Sukkoth is still like the cleaving of two separate entities. Higher still is the bonding of Shemini Atseret, at this time Hashem joins his companion of the soul in a perfect soul union; the Almigthty now relates to Yisrael as Tamati/my perfect one.  This is the level of closeness to Ishi beyond the intimacy of passionate attachment.  Soul union like that of Shemini Atseret occurs only once a year and for but a fragment of time it is like the merging of two flames.  The revelation of Shemini Atseret is only a spark of the intimate union that we will know in the ultimate future. Then the light of Yisrael shall become fire similar to Hashem’s.  There will no longer be two separate entities cleaving together…but only…one.       

Storetjie herhaal net die omdat die deel so pragtig toon hoe die in twee gebreekte Boself en Onderself nou weer “een” word, die “Tzade”90+”Ayin”70 =Tzade Ayin 160 = tzelem 160 = heel (Boself+Onderself).  “Een” beeld wat nou eerste as “dienskneg” “Mosheh” spieëlbeeld voor die beeld in die spieël, die(“Elohim die god”) staan.  Dan nader kom as die (“seun/dogter”) as (“Yahshua/y\Yochanan”) spieëlbeeld voor die beeld in die spieël; die (“vader/moeder” die Elohim god) staan. Let op “Elohim” = enkelvoud en meervoud, asook manlik en vroulik. Hierdie stappe soos met die Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukah gespieëlbeeld is die 21 dae, maar nou volg dag 11+11=22.  Die fees op sy eie.  Die “11” letters – “shemini atzeret”+ 11 letters “shimgat Torah” = 22 letters (Aleph tot Tav) dag 22 nuwe fees, want die dag is die “Ishi” my beminde, “sielsgenoot” fees.  Die fees waar die spieëlbeed voor die spieël en die beeld binne in die spieël mekaar se regterhande neem en die beeld in die spieël nou die beeld voor die spieël met ‘n omdraai beweging in hom intrek in die spieël sodat hulle een beeld in die spieël word wat dieselfde kant toe kyk. Die “een” “Tamati” perfekte sielsgenoot “ek en my beminde” is “een”  en dans met die Torah want ons is die “drie-in-een” ook beskryf as Echad 13 -in – Yechidah 37- in- Yobel 50.  Nie meer “Baali” nie maar “Ishi” “een”.

So hier is die geheim van die oorkruisde arms waarmee  Yahkob vir Yoseph broer van Benyamin, kinders van Rachel se twee seuns Ephraim en Manasse, geseën het. Die seëning wat toon dat Ephraim en Manasse met die kind buite die spieëlbeeld en vader binne in die spieël beeld (die kind spieëlbeeld voor die spieël en Jesus spieëlbeeld in spieël oorkruisde regterhande) bewussyn, wat ‘n Onderself alleen bewussyn is. Die Ephriam en Manasse 25 Des Jesus bewussyn en godsdiens, wat Benyamin die broer nou moet verander deur hulle bewus te maak van die omdraai binne in die spieël beweging van die Boself feestyd wat die Christendom nog nie bewus van is nie.

Cosmic Doctrine p182…the god of light and the god of darkness are but the actions of the right hand and the left hand of the Father. The right hand gives and the left hand takes away. The right hand gives that which is to be, and the left hand takes away that which have been. The right sends out into manifestation and the left beckons back again, but you (Ephraim and Manasse) looking as in a mirror, call right left and left right. (Eers wanneer omgedraai in die spieël aksie van Shemini Atzeret/Shimgat Torah gebeur het, die Ishi, my beminde, sielsgenoot, dan is regs regs en links links….

Dan gebeur die wonderlike en enorme groot ding..!  Die gerieflike sondebok van die 25 Des Christendom verdwyn!  Ja skielik is daar nie nou meer iemand anders waarop die ego Amalek 25 Des Christen sy oortredinge en foute en droogmaak kan pak nie.  Nee hy is weg, skoon weg!  Ja Maatjies, skielik is daar die besef dat die twee regterhande en twee linkerhande dieselfde dinge, dieselfde tyd moet doen volgens dieselfde lewensritme, dieselfde Torah!  “Bad” or “evil” (is mirror of) “live” “good”. Must be conceived as areas of shadow and light through which a spinning ring evolve, and evil has its word to do as well as live.

Metabolisme (lewe) = katabolisme (afbreek) + anabolisme (opbou).  Die kosmiese tyd het aangebreek dat die planeet, die heelal, se inisiërings program nou groot word en die kinderskoene weggooi, die self geskepte speelmaatjie by name “die satan” die gerieflike skuldige vir die eie sondes, moet nou verdwyn, en die verantwoordelikhede vir eie optredes moet aanvaar word. Die Torah is duidelik. Die Torah is logies. Die Torah is uitvoerbaar. Die “Amalek ego” spandeer 10 jaar op skool plus 10 jaar op universiteit of kollege vir sy blink materiële Amalek ego bestaan, maar wil een uur op Sondag ‘n Storetjie glo, van net “glo en lewe”  sonder enige studie…wat ‘n grap.  Daar is 70 noodjare goedgunstiglik geskenk om almal te benut in studie om die oneindige “Is Lewe” se lewe te leer ken. 70 jaar.  Chanuck het sy hele lewe gestudie. So ook elke groot meester want hulle weet daar is nie die wegkomkans van nie eie verantwoordelikheid op eie skouers neem nie.  Hoekom nie, want met “Ishi” my beminde, my sielsgenoot, dra almal saam hulle eie vrag.  Regs is regs en links is links en die tye vir regs verwag regse optrede en die tye van links verwag linkse optrede. Die Torah moet geken word. Elkeen kan nie sy eie Torah skryf nie. 1Tishri. Rosh Hashanah is nie 1 Januarie nie…

107

ACHARIT

indexHORSE

So nou is die beeld wat voor die spieël gestaan het en die beeld wat in die spieël is, nou “een” beeld wat dieselfde kant toe kyk en dinge nou saam doen en dus nou ook met dieselfde oe en insig en wysheid kyk en die ronde  Bybelboek se boek “qahaleth” (qahal) (qahal of the soul) (sielsgenoot eenheid, my beminde, ishi) (linker en regter arm wat nou saam funksioneer ten opsigte van die Torah se boek Qalelth 3 : 1 tot 22… Dus die (3-in-1) en 22 letters (Aleph tot Tav) Vorm wȇrelde van 7 vlakke van (Christs, Arc angels, Angels, Masters, Saints, Nature, Man) tot onder buite by Nadir 8.  Of as Kuph maksimum  koningskap  van vorm se 800 Chinese gode (800 Baalpriesters) (een god vir elkeen van die 800 Nadir 8 maksimum konkrete lewensvorms) (die 800 gode se 800 Baalpriesters, een Baalpriester per god, wat El-i-Yah moet doodmaak.)  Die oorlog wat die El-i-Yah weste nog teen die 800 Baalpriester Chinese Ooste moet voer soos in the Keys of Enuck beskryf word in Key 319.  Die vals “counterfeiting spirit”, die vals “Zayin” die “Ye-z-ebel” word ook deur “El-i-Yah” uit die weg geruim.  Die “Acharit” wit perd met die “Tav” ruiter met die “Zayin” swaard in die hand.

108

KOSMIESE DAG/NAG

Luister na die Meester wat in die nag 6 ure na jou kom in jou “drome”, vergroot jou bewussyn spektrum na die  nodige hoeveelheid “note” om die volle “deuntjie” wat gespeel word te kan vertolk, vir jouself, gedurende  die Dag 6 ure.   Wat is dit wat Storetjie beskryf?  Wat is die storie agter Yoseph die dromer met sy veelkleurige kleed wat sy vader vir hom gee? Wat is die storie agter die Yahkob wat Yoseph se twee seuns met oorkruis arms sëen?  Wat is die storie agter “dit is “Twilight” en “Twilight” en Dag? Wat is die storie agter die salwing van Saul, sy ongehoorsaamheid met Amalek, die salwing van David en sy seun Shlomo en hulle saam bou van die tempel? Wat is die storie van die twee Bome in die Paradys?  Wat is die storie van die “verlore” seun en die seun wat “tuis” gebly het?  Hier volg die groot geheim…. Dit is alles dieselfde storie – die storie van hoe die Onderself en Boself saam moet  funksioneer.  Kom Storetjie doen “training of the mind.”

Storetjie weet dat daar baie Maatjies is wat nog nooit van ‘n “Onderself” en ‘n “Boself” gehoor het nie.  Ook  nie van die betekenis van die “Hei” wat (5) tel wat “Abram” bykry om hom nou “Abra-h-am” te maak om die Yitschak “Boself” kind hier in die “wȇreld” of “drie dimensie kwantum” in te mag bring.  Die “Hei(5)” volledige “Adam” – volledig met “Boself en Onderself”,  “Hei-5-siele” by  name, Nephesh,  Ruach, Neshamah, Chayah en Yechidah “siele”, asook die volledige Boself Onderself “Hei-5-“abstrakte liggame”; the 5 potential spiritual energy  vehicles that interconnect with the corporeal vehicle of man for liberation (Yobel 50) and spiritual transformation (Nephesh, Ruach, Neshamah)( Echad = 13  + Chayah, Yechidah = 37).  The “bodies” are the electro magnetic body, epi kinetic body, eka body, gematrian body, zohar body.  Wat deur die “5 Hei” sintuie funksioneer: die sien, hoor, voel, reuk, smaak.  En deur die “Pei praat” oraal, oorgedra kan word.

Die “orale” oordra van die “Torah”, die “ronde Bybelboek” se inhoud wat die “Boself/Onderself” funksionering beskryf, is wat Storetjie is.  Bladsy een se “orale Storetjie” is: dit is “aand” Twilight en dit is “oggend” Twilight”, die eerste “Dag”.  Dan op bladsy laaste…hoofstuk 22 vers 14 (11+11=22) en (7+7=14); (11 = Onderself letters Aleph tot Caf) (Boself letters = Lamed tot Tav) en         ( 7=Onderself vlakke ) en (7=Boself vlakke).  Sewe vlakke =1 man, 2 nature, 3 saints, 4 masters, 5 angels, 6 arc-angels 7 christs).   Dan volg Nadir 8 en Logos 9… sal toegang kry tot die Boom/Bome van die Lewe.  Hierdie begin vers op bladsy “eerste” + “bladsy eerste” se Bome en die einde vers oor die Bome  op “bladsy laaste” beskryf die hele Bybelboek se “Boself/Onderself” funksionering.  Dit is die inhoud van “Storetjie” ook.  Dit is die storie van lewe, volledige lewe, Boself en Onderself ineen lewe.   Dit is die lewe van die Boek van die Lewe, die Bo- en Onderself lewe.  Die volle lewe.

Die Dag is 24 ure.  Twilight is 6 ure.  Dag is 6 ure.  Twilight is 6 ure.  Nag is 6 ure.  Die Bybel begin met Twilight 6 ure en Twilight 6 ure, dus albei arms en hande.  Regterarm en hand hou Dag 6 ure vas en linkerarm en hand hou Nag 6 vas.  Regterarm en hand stoot vorentoe en linkerarm en hand trek agtertoe; Dag gaan vorentoe en nag kom agtertoe na lyf toe.  Dan is Dag 6 ure nou wanneer die regterarm uitgestrek is vanaf liggaam en alleen gee en Dag vashou.  Linkerarm en hand is by lyf.  Stop nou net eers hier en doen nou ook die “verlore seun” “training of the mind”.  Daar is twee seuns. Daar is twee arms. Een seun is nou weg van die lyf “huis” af en die ander seun is by die lyf “huis”.  Nou na 6 ure Dag begin die omgekeerde beweging.  Die Dag arm en hand beweeg nou terug na die liggaam “verlore seun na huis” en die nag arm en  hand beweeg nou weg vanaf die liggaam en hou nou die Nag 6 ure vas weg van die liggaam af. Nou die beweging, die nag beweging, die tuisbly seun se beurt, die Boself bekendmaking, die donker Binah kant, die donker kant van die maan, die toe Beit, die vierbeen Shin, die toe Mem, toe wysheid en insig, het nog nooit gebeur nie, die omdraai van die oorkruis seëninge van Yoseph se kinders, Ephraim en Menasse, het nog nooit gebeur nie.  Die oorneem van die Benyahmin seun by die Yoseph seun van Rachel het nog nooit gebeur nie.  So Storetjie se Benyamin Wolf verskeur die verlede Dag alleen arm en hand se wysheid en insig, die Onderself insig alleen, die Saul/Paul regeer saam met Amalek van die Onderself alleen en bring nou die Boself buit ook.  Die David Onderself klippe en hout en goud vir die David/Shlomo, Onderself/Boself tempel of liggaam van die nuwe Adam Kadmon moet nou opgerig word nadat David Onderself die Amalek ego verslaan het – die geseënde Saul/Amalek Onderself alleen dwaas, verslaan het.  Die David/Shlomo tempel/liggaam moet nou opgerig word, die Onderself/Boself eenheid.

Maatjies moet nou baie mooi oplet.  Die rede hoekom die Onderself alleen, sonkant lig alleen arm en hand bewussyn nou so bang is vir die nuwe bewussyn, is omdat die nuwe  bewussyn die nag kant bewussyn is, die donker 6 ure, die donkerkant van Binah, die kosmiese Nag, die donkerkant van die maan, die onbekende bewussyn kant, wat nog nooit voorheen oor die Program gekom het nie.  Die “simplification” van die Bybelboek as spirituele voedsel, het nou ‘n onvoorbereide kinder planitȇre bewussyn tot gevolg wat glad nie voorberei is op die grootmens  simplistiese abstrakte ge-unifiseerde eenheid wat 70 jaar van studie en bloedsweet verg, en die “unification” evolusie wat ‘n totale teenoorstaande is van die “simplification” devolution, wat plaasgevind het.

002-2-smallCosmic Doctrine p181- 2 The secrets of the Cosmic Night, have never been revealed before…. So wat volg nou vir die planeet?  Die Nag arm en hand beweeg weg van die lyf af en die Dag arm en hand beweeg na die lyf toe; die nag arm en hand dra nou die nag weg van die lyf af.  The outflow of pure spirit over all planes of matter takes place during the Cosmic Night and the archetypal forms remaining in the vicinity of the magnetic stresses are thereby galvanised but they have no real life, having as yet no reincarnating principle, and therefore no memory… (die aarde het woes en leeg van lewe en memory en active live force geword, force het na die middel beweeg) and at the end of the Cosmic Night, the spiritual tides withdraw leaving the “field” to the emptiness of the Cosmic Dawn.   Dit is Twilight en Twilight en Dag volg; die twee arms en hande beweeg saam, maar Dag hand en arm beweeg nou weer weg van die lyf af en dra die 6 ure Dag (die lyf of liggaam is nou die Boself/Onderself liggaam  eenheid.)

But the forms over which the cosmic tides have flowed have been adjusted to cosmic stresses and therefore all types of evil have been corrected. This is the cleansing of matter which takes places between each Cosmic Day (elke nag moet dus daar wees om die nodige te doen) and neutralises the forces of inertia (devolution due to “doing what is bad”)  and as the forces of inertia have their roots in the law of limitation and the law of limitation has its roots in cosmic evil, you will see the significance of the work of the Cosmic Night, and you also see the deeper significance in the words “the power of darkness”.

Nie as sleg nie, maar as die kragte van die donker kant van Binah.  Daar is ‘n tyd vir elke ding. Die belangrike is dat die Torah se tyd vir elke ding wat moet gebeur op  sy tyd, net so kan gebeur as die David Onderself en die Shlomo Boself saamwerk as “een”.  Die Boself arm en hand hou in die Boself kwantum vas en die Onderself arm en hand hou in die Onderself vas, weg van die liggaam af.  Die liggaam staan in beide die Boself en Onderself “wȇrelde” die twee arms en hande met die twee Twilights (die Boself lig en die Onderself lig.)   Onthou, die een is Nag en die een is Dag, maar is nogsteeds lig.  Die lig is eerste geskape, toe dag en nag.  Beweeg nou op en af deur die grens van die Onderself en Boself “wȇrelde” en bestudeer die Onder/Boself liggaam tempel van David/Shlomo Onder/Boself.

109

MY PERFECT ONE

Dit is nou die jaar 5776 (2015) en Dinsdagaand tot Woensdagaand, 22 Sept-aand/23Sept-dag = Yom Kippur vasdag = atone-ment = at-onement.  Dag =Yom (Yud Vav Mem) = (10+6+40= 56 = 5+6 = 11 = (een been van 11 letters “dag” ) en Kippur (Caf, Pei, Vav, Resh) = (20+80+6+200=206 = 2+0+6 = 8       (Mashiach – atone-ment + at-onement funksies dag)  wat kan lei  na die perfekte – “Tamati”= my perfect one…op Shemini Atzeret/ Shimgat Torah, op die 22ste dag wat na die 7 dae van “in Sukah woon” volg.  So Maatjies, wat is die perfect one “Tamati” “eenheid” einde?  Waar begin die my perfect “Tamati” one verhaal?  Die verhaal begin by Gen 1:26-27.  Genesis = Bereshith bara. = “Beit” spieëlbeeld van “Aleph” skepping.  Die “Batselmenu” “Beit” spieëlbeeld van die “Elohym” van “Aleph” Lamed Hei Yud Mem “. Adam Kadmon bloudruk grootte “Elohym” sȇ: Kom ons kloon onsself in nano grootte “micro” “chips” as spieëlbeelde = (Batselmenu) van onsself, sodat die nano grootte spieëlbeeld microchips nou in micro grootte wȇreldtjies kan groei en grootword – “proceed to be” gelyk = (kidmotheinu) aan ons eendag.  Dus eendag die perfect one die “Tamati” op 22 Tishri, op Shemini Atzeret/ Shimchat Torah, kan word. (Die Echad 13) (Onderself personality)+(Yechidah 37) (Boself individuality) = (Yobel 50 vrye nuwe kwantum Chanukah tempel) kan word na die 3  heilige Feestye van, 1) Pesach + ongesuurde brode + 2) (Shavuot) + 3) (Yom Kipur, Sukah, Shemini Atzeret/Shimgat Torah)  wat om die middelpunt Rosh ha Shanah draai, en dan die drie feestye -in- een feestyd, Chanukah, word. Chanukah tempel = nuwe Adam Kadmon = baba nano microchip het groot geword = Batselmenu het kidmothenu geword. Fantasties!

Maar wat kan ook gebeur as die gekloonde spieëlbeeld nano microchips  nou nie die Torah volledig volg nie?  Wat gaan gebeur as die Bybelboek in klip in Egipte, die piramide van Giza wat nou 5776 piramide eenhede  hoog is nou in tyd ook 5776 jaar bereik?  Dit is nou vanjaar vir die Maatjies wat nie weet nie!  Soek 5776 en volgende jaar se 5777 = 5 liggame, siele, sintuie se jaar van 777 – ja Maatjies, die 70 jaar van Daniel het aangebreek!  Wat gaan gebeur is dit:  oorloë en dood en vernietiging, Armageddon want daar staan drie kruise op Golgotha en elke vormgodsdiens kies net een kruis.  Die Christinne, die Jesus kruis, die Jode, die Mosheh kruis en die Moslems die Eliyah (wat hulle Allah noem) kruis.  Die drie in een kruis is saam in die (3-in-1) vortex gebied en nou veg die microchips klone teen mekaar.  Gekheid..!  Die kwantum is drie-dimensioneel, nie een dimensioneel nie.  Die ongesuurde brode wat geëet moet word, bestaan uit drie brode, waarvan die middel brood in twee gebreek is;  ja Maatjies, in die Onderself helfte Yahshua en sy Boself helfte Yochanan, wat as Boself vir Yahshua, sy Onderself doop in die Boself bewussyn in.  Dan is daar nog die Mosheh ongesuurde brood en die Eliyah ongesuurde brood.  Daar is ook die Shavuot twee gesuurde brode. Daar is ook  die Sukah fees, wat nou is en die tyd is waarop die 5776 en 5777  toon – die Yom Kippur…eenword…dag.   Nie die Yom Kipur oorlog met “Satan” nie.  Daar is net “een” en hy het ‘n linker en regterarm. ‘n Donker arm en ‘n Lig arm.  Moet asseblief nie die donker arm, die nag arm, die katabolisme arm nou “Satan” noem omdat jy nie aan die volledige Torah gehoorsaam is nie en nou jou Shema gehoor verloor het nie!  Bestudeer met alle erns die 5776 en 5777  in diepte, maar met die volle Torah bewussyn van die “een” wat lewe is en ‘n linker nag-arm en ‘n regter dag-arm het.  Sy nag-arm word vanaf 5776 en 5777 in kosmiese tyd uitgesteek, en die nag-arm  moet nou asseblief nie “satan” genoem word en geveg en oorlog teen gemaak word nie.  Dit is nou tyd dat die gekloonde nano microchips op die planeet en die die Heelal nou groot word…

Voel so desperaat!  Die jaar en volgende jaar, 5776 en 5777 is so, so, so baie belangrik in die kosmos tyd…  

Die Vader sal ‘n pad oopmaak, ore oopmaak sodat hierdie boodskap van die bopunt van die piramide uitgeroep word.  Jou getrouheid sal beloon word.  Hou net moed xxx

bertjanssen-pyramidMet die “training of the  mind” om die bewussyn groot genoeg te oefen, “fiks genoeg te oefen”, die oor weer oop te kry, die “on” van die “on”-gehoorsaam nou weer weg te kry, die “on” van die “on”-fiksheid nou weg te kry, moet Storetjie nou weer die apparaat genaamd die “sirkeltjie” en “vierkantjie” nader bring.  Die ander naam vir die “sirkel” en “vierkant” is die “piramide van Giza ” in Egipte.  Die piramide se vierkant en sirkel kan “ewe groot” wees vir sekere “tye”.  Let asseblief mooi op, die “training of the mind” vind in kosmiese tyd plaas. Die “mind” moet eers in die “gedagte wȇrelde” fiks word, voordat die “vier wȇrelde” vanaf gedagtes deur die Personality Onderself David bymekaarmaak van die klippe(Nephesh) hout(Ruach) goud(Neshamah) opgevolg kan word deur die Individuality Boself Shlomo se Chayah en Yechidah deel van die tempel/liggaam bou.

Die jaar “5776” dui die einde van die een tyd aan en die begin van die volgende “tyd”  word deur die jaar “5777”  aangedui. Die volgende “tyd” is nou die “perfekte Capstone tyd” die “Ishi”, die “my Tamati” die “my Beminde” tyd.  Die tyd waar sirkel en vierkant ewe groot in oppervlakte, in volume is, waar die vier “hoekies” van die vierkant oorskrei en die vier “boepensies” van sirkel oorskrei.  So vanjaar dui die einde van die “regter arm en hand se daglig lig tyd aan.  Die jaar “5777”  dus, al “5” siele is nou op die “777” van die jaar “5777”  beskikbaar, om nou in die “capstone” tyd van “888”(Nadir) en “999”(Logos)  met die hulp van die (8×9=72 Name) nou groot te word tot by kidmothenu “gelyk aan”.  Die “999” word gevolg deur die “000” van die “Aleph” = 1 +000 = 1000 Aleph, of nuwe Adam Kadmon = Aleph 1000.

Maar nou moet Storetjie eers aandag gee aan die groot gevaar van vandag… Die gevaar dat die planeet se beperkte bewussyn homself en die planeet totaal in een uur kan vernietig met behulp van sy Boom van Kennis se waterstof kernbomme.  Die beperkte net een kruis, net een dimensie  bewussyn, wat nou nie die “een” met ‘n linker nag donker arm en ‘n regter dag lig arm, kan raaksien nie, maar net ‘n “jesus god” en ‘n “satan  god” of ‘n “allah god” en ‘n “satan god” raak-dien of  raak-sien  in hulle beperkte bewussyn vormgodsdienste.  Kom Storetjie breek die beperkte bewussyntjie “die amalek” binne in een, oop.  Benyamin bring die prooi wat geëet moet word, eers gemetaboliseer moet word, maar eers gekataboliseer (afgebreek) (Nagdeel) moet word.   Die sirkel is rond en is die “Elohim”, die soeweryne lewe, die nuwe lewe wat vanaf die “not” “nothingness” af deur die “Yud” opening meganisme van die “Yud 10” volledige nuwe kwantum soeweryne sirkel lewe sisteem + Hei 5 “siele”, inkom na die vierkant metaboliese lewe sisteem waar daar om te kan lewe, eers katabolisme, nag, afbreek moet plaasvind.  Sodat daar energie vir die energie siklus van die vierkant metaboliese lewe (light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, luck, leisure, law, life.)  Die manier hoe die vierkant (as God, like God) nou die sirkel (is god) se lewe kan bekom.

Vierkant moet sirkel se lewe…eet…metaboliseer, om lewe in die vierkant te kry. En die lewe-kry proses (light tot by life) krebs siklus, moet begin met afbraak van die buit wat uit nag, donker, linkerarm, voedsel bestaan wat Benyamin nou bring.  Nie die dag arm se Yoseph Egipte, Ephraim Benyamin, Amerika, Engeland, Ephraim Menasse, tien stamme van Samaria voedsel nie.  Die Daniel 70 jaar wegvoering is verby.  Die Torahlose, die (Saul/Paul) vermenging van (waarheid/leuen) van (Balak/Bilaam) van (Jesus God/Satan God) is nou op sy einde in die bewussyn wȇrelde, die kosmos, die jaar 5776 (5+7+7+6 = 25), dus 2+5=7 wat dui dat “5777” die nuwe “capstone” “sirkel” nuwe lewe inkom” tyd is wat aanbreek in die gedagte kosmos wȇreld. (5777 = 5+7+7+7= 26 dus 2+6 = 8) is die ware Mashiach meganisme.  En 26 = 2 x 13; dus 26 = Yu(10)+Hei(5)+Vav(6)+Hei(5) = 26  en Echad = 13.  En liefde AHBH  = 13, dus  (“een, Echad”=13) + (liefde AHBH=13) = Yud  Hei Vav Hei 26.  Wat  beskryf dit alles?  Dit beskryf dat die “afbreek” die “eet” die “katabolisme” van die donker arm nuwe wat inkom en nou nie die “satan” is, of die ander twee “kruise” op die Golgotha vortex punt is waarteen oorlog gemaak moet word nie.  Die daglig maak nie oorlog teen die naglig met die aand “twilight” of oggend “twilight” nie – daar is pragtige sonsondergange en sonsopkomste sonder oorloë. Die Kosmiese Twilight met die nag 6 ure wat nou begin in kosmiese tyd (5776 na 5777) moet mooi en pragtig verloop en nie met kernbomme deur gekke  opgeblaas word nie. Storetjie smeek – vergroot die bewussyn, oefen die on-gehoor tot ge-hoor..!

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982Die planeet moet nie nou teen mekaar oorlog voer nie, maar moet nou saam die “katabolisme oorlog” voer.  Dus saam die nuwe nag arm, die nuwe donker Binah, die nuwe sirkel lewe wat deur die Yud opening in vierkant inkom eet en verteer, die nuwe impuls lig, nuwe impuls lewe, wat kan help en keer dat ons nie die vierkant sisteem se beperkte lewe bronne vernietig nie.  Die piramide kry nou weer nuwe “capstone lig” in vanaf “5776/ 5777”.  Die piramide vierkant kry nuwe lig vanaf die sirkel in.  Die piramide moet nou nie homself opblaas nie.  Bid die “Shem Ayin” gebed met die twee “twilights” elke oggend en aand.  Laat die “5776” se Rosh ha Shannah se “Yom Kuppur” en “Sukah” en “Shemini Atseret/Shimgat Torah” die bewussyn vergroot om die “5777” “capstone” bewussyn, die nuwe bewussyn te kan kataboliseer nadat dit geëet is, sodat die gemetaboliseerde nou deel van die nuwe liggaam kan word.  Onthou die katabolisme driehoek is Geburah “Yitzack”(die nuwe sirkel lig van die nag arm, die capstone van bo af lig wat nou inkom en is nie “satan” nie) en Chokmah en Netzach.  Die anabolisme driehoek is Binah (wat ‘n donker kant het om die donker te kan anaboliseer) en Chesed en Hod.

Hierdie jaar “5776” bring Storetjie nou by nog ‘n onderwerp van die (“jesus/god” en “satan/god”) bewussyn, die net een kruis bewussyn, en dit is hulle begrip “die wegraping”.  Soos die die Maatjies reeds weet, bestaan  daar net “Shin” wat “waarheid”,” emet” is.  Daar bestaan nie ‘n selfstandige “leuen” nie.  Daar bestaan net “nie 100% waarheid nie” so ook met die “satan” begrip wat net soos  sy “kind”, die “leuen” nie selfstandig bestaan nie.  Soos die selfstandige waarheid “Shin” bestaan, bestaan daar die selfstandige torah se selfstandige heilige feestye, die Onderself personality ” pesach wat in die huis met toe deure en pesach lam  bloed op die deurkosyne op drie plekke gemerk moet wees om die “doodsengel van die pesach nag ” uit te hou en vir die Boself individuality is daar die “sukah” waarbinne een vir die 15 tot 22 =8 “nagte ” moet wees. Die ark van noach,die Merkavah van eliyah. Die beskerming teen die 6 ure van die nag deel. Hierdie is die ware bekerming van die “Shin 100%” waarheid van die “een” heilige met twee arms, die dag arm en nag arm. Die valse, dus gedeeltelike Shin waarheid van die ware Shin 100 % Torah word nou die “wegraping” van die “jesus/god” vanaf hulle “satan/god” se aanvalle af   genoem.  Kom dat Benyamin die prooi verskeur en die 100% Shin ware Torah buit op die tafel voorsit.  Wat gebeur gedurende die linkerarm nag fase waarteen daar beskerming nodig is?

Cosmic Doctrine p182/183 The outflow of pure spirit over all planes of matter, takes place during the cosmic night, and the archetypal forms remaining in vicinity of the magnetic stresses are thereby galvanized but the have no real life, having as yet no incarnating principal, and therefore no memory. And at the end of the cosmic night the spiritual tides withdraw leaving the field to the emptiness of the cosmic dawn, but the firms over which the cosmic tide has flowed has been adjusted to cosmic stresses and therefore all types if evil have been corrected. This is the cleansing of matter which takes place between each cosmic day and neutralizes the forces of the inertia.  And as the forces of inertia have their roots in the law of limitation, and the Law of Limitation have its roots in cosmic evil, you will see the significance of the work of the cosmic night, and you also see deeper significance in the words.  The powers of darkness, the cleansing waters of darkness overflow, as well as the transitional stage during which the waters of darkness, which is a symbol of peace, cleansing and regeneration, make preparation for new life.  These waters the are percolating through the planes of manifestation (man, nature, saints, masters, angels, arc-angels, christs) so that seen (die vierkant metaboliese sigbare lewe) would be interpenetrated by the unseen (die onsigbare nuwe lig /lewe van sirkeltjie of capstone, wat nou inkom.)     so die is wat moet gebeur en wat die lewensvorm, en lewenskrag en lewens bewussyn moet deurmaak en nie met n wegraping vryspring nie, want sou die volledige nagfase vrygespring word met ‘n wegraping (net soos die Torah vrygespring raak deur die Jesus Christendom) gebeur die volgende….

Cosmic Doctrine p182 Attraction of the centre takes place up the path of returning and should that attraction set in prematurely. (So die wegraping vind nou plaas met die gevolg dat… it causes the life (lewe en lewens ondervinding van Boom van die Lewe) to flow back to an earlier aspect (terug in tyd…linkerkant is verlede.  Elke jaar op 25 Des word die verlede opgeroep met die vals datum bo-op Jesus geboorte).  Die ware is regs in  die toekoms…proceed…christos wat kom). This involves a devolution…. Devi…of life before there is a devolution of form…thus will dessolve into the un organized elements of substace and cease to be potent for evil or live. This  is the record of the left hand path (verlede)  ….when a unit of consiousness, that has not mastered the torah  by escaping (wegraping van Torah lose 25 Des Christendom) it is an unconditioned will (nie die Torah wil nie) this is the  mystery of evil… Personified as…devil…”satan“.

Daar is die buit van die ware “Shin 100 % “waarheid” Maatjies.  Hou en eer die Yom Kippur (vas, geen water of voedsel), Sukah in jou tentjie veilig beskerm teen die nag.  Shemini Atzeret/Shimchat Torah… Nuut en beskerm deur Torah.

110

YOM KIPPUR

Kippur – Caf Pei Vav Resh:  Kom Storetjie bestudeer elkeen van die vier letters  om sodoende ‘n groter bewussyn beeld op te bou van wat die begrip “kipur”, die heiligste dag van die Bybelboek, dan nou eintlik behels en beteken. Storetjie begin by “Caf”.  Caf=20 of 10+10=20 of die Yud(10) verdubbeling (Job verdubbeling);  dus wat gaan die dag  nou op dui?  Die verdubbeling van die Yud(10) Onderself bewussun na die 2 x 10 of Caf 20 verdubbeling of Boself bewustheid.  So die bewus word van die Boself en eenword met die Boself dag van die jaar siklus se belangrikste dag.  Die bewusword en eenword van die Boself en eenword van die Onderself en Boself is die belangrikste dag van die jaar siklus of ronde Bybelboek siklus en nie, ja nie die vals verlede in 25 Des. “kersfees dag” van die Christendom nie!  Ja ‘n datum van die vals mees belangrike dag wat nie eens in die hele Bybelboek te vind is nie!  Wat ‘n groot gekheid!

Die Yom Kippur dag en datum word oor en oor bevestig en aangedui as die mees heilige dag wat vir ewig bestaan. Die dag word selfs aangedui as vanaf die vorige dag se sonsondergang op die 9de dag van Tishiri en die hele dag van die 10de dag van Tishiri, die eerste Boself maand.  Die eerste maand na die volledige 6 Onderself maande, die 7de maand se 10de dag.) (10=Yud= volle Sephirot) dus (een Onderself Vav 6) (6 maandeOnderself Vav 6 eenheid) + (een Boself Vav 6) dus (een Boself Vav 6 maande eenheid).  Dus die hoof boodskap, die blye boodskap, die ware boodskap van die volledige ware ronde lewende Bybel boek of 22 lewende letters – die ontdekking en eenword van Boself en Onderself!   Want dan eers kan een na die skoonwas van die nag 6 ure, die vertoef in die “Sukah” met die “Samekh” van die ewige lewens siklus, nou op dag 22 “een” Tamati perfect one “een” word met “Ishi” “My Beminde”.  Kyk nou net hoe baie openbaar die “Caf” letter sommer  met die intrapslag met die studie, al meer Shin 100% waarheid teenoor die vals, glad nie eers in die Bybel vals datum van 25 Des as die belangrikste datum van die jaar.  Dit is net so hartseer dat die planeet vanaand en more, die mees Heilige Dag, die mees vreugdevolle dag van die mees heilige “Een” so in stilte laat verby gaan met geen eer aan die “Een” en ware Heilige!

“Caf 20″ dus Onderself en Boself  Yud(10) + Yud(10),  word  ook  met die “Hei 5”  as Caf(20) x Hei(5) = Kupf(100),  die Kupf koning  van die regter kolom 11 letters. Die Onderself kolom 11 letters, die Onderself David Caf(20) koning  word dus na die 5 Hei, 5 dae  vanaf Rosh Hashanah, die 5 siele by (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah) nou die Boself koning Shlomo Kupf(100), koning van die Boself kolom van 11 letters by, nou die David/Shlomo liggaam/tempel – die “Atah” Onderself / Boself eenheid naam.  Aleph tot Tav met Hei = A-T-H = Atah.

Die definisie van “Caf” is “the crown – the power to actualise the potential. So “Caf” van die “Kippur” dag, is die “krag” om die potensiaal van die “Kupf”, die potensiaal van die 5 x “sintuie”, 5 x “siele”, 5 x 5 “liggame”, 5 x “medeklinkers van die 22 letters of skeppings kragte te aktualiseer, werklik te laat word.  Net vandag, “Yom Kippur” gebeur die volgende:

Living the Kabala p127…. Ha shem calls on us to purify ourselves in order to remove the barrier that prevent us from experiencing Him (die skeiding wat die eenwording van Boself en Onderself en dan ( Boself/Onderself) eenheid weer “een” met hom te maak. (Echad 13) (Yechidah 37) (Yobel 50) Throughout the year we first repair the damage that we inadvertently cause through our sins that intensify the concealment of the divine) die drie Nephesh, Ruach, Neshamah). Only then does Ha-shem heal the damage to this lower souls. ….but on Yom Kipur (slegs die een dag in die jaar) the order is reversed. Ha-shem now initiates the process and (1) purifies first us with the light of “daat“. (vind op die Yom Kipur dag plaas) then (2) We continue and purify ourselfves through repentence (gedurende die 5 dae vanaf Yom Kipur tot eerste dag van Sukah.) Finally (3) Ha-shem completes our purification from above, ( met Sukah was die water die “cosmic evil” ” spirit of folly” “counterfeiting spirit” “Yezebel”  wat ons nie kan oorwin nie, die Chayah en Yechidah skoonmaak waters waavoor ons in ons Sukah “bomskuiling bunkers” moet skuil: Sukot = (Samech Caf Vav Tav)  Kipur = (Caf Yud Pei Vav Resh) – the cleansing of the cosmic night) even the grave transgression flawing the higher transgressions (soos bv. die reuk van sigaret rook) of our souls (Chayah, Yechidah) which we cannot repair during the year, are rectified on Yom Kippur through the pure waters of the divine “Ishi”.       

Kom Storetjie gaan voort met training of the mind

Aleph Beit p168…Caf… The two letters of the full spelling of “Kaph””Kaph Pei” are the initial letters of the two words…potential “Phei Tav”…and…actual..”Pei Vav Ayin Lamed” thus the Kaph hints at the power within the spiritual realm (Boself)of the potential(Onderself) to fully manifest itself in the physical realm of the actual ( Boself/Onderself eenheid)  Ha-shem must create the world continuously, otherwise creation would instantaneously vanish.  His potential is therefore actualized at each moment.  This concept is referred to….as…the power to actualise potential ever present within the actualized.  Kaph Yud Phei Vav Resh…Storetjie kyk na die tweede letter..”Yud” = the infinite point.  Die punt waardeur die “un-manifest” nou “manifest”…die punt wat ‘n lyn word en wat dan 9 lyne word wat die sirkel vorm met 9 hoeke en dan die “0” word met geen hoeke.  Die middelpunt het dan die omtrek geword.  Die volgende letter van… Kipur…(Kaph, Yud, Phei, Vav, Resh )…is Phei” = communication..the oral Torah…p 252.

Wat nou volg is so groot en so belangrik en so mooi.  In die soeke om die bewussyn groter te maak met die “training of the mind” oefeninge wat nie Boom van Kennis feite is nie, maar bewussyn vergroting oefenlopies om die dag van Yom Kippur as die belangrikste dag van die jaar te leer ken en te begin verstaan, kom Storetjie storie verder, en nou oor die letter…”Phei”.  Die “praat met die mond” letter.  Daar is 5 sintuie (sien, hoor, reuk, praat, smaak).   Nou moet daar eers na die “sien” sintuig “gekyk” word.  Daar is net soos die twee arms, ook twee oe”.  En net soos die twee arms beweeg en in die Boself en Onderself wȇrelde saam funksioneer, funksioneer die twee oë ook so saam.  Die letter vir die oë is die letter “Ayin” –  Ayin het twee oë.  Die een oog kyk in die Boself wȇreld en die ander oog kyk in die Onderself wȇreld. Nou kom die groot geheim – die mond is aan beide gekoppel en kan dus met sy “Pei” praat, mondeliks vertel wat in beide Boself en Onderself wȇrelde gebeur.  Is dit nou nie fantasties nie?  Maar daar is ‘n voorwaarde.  Die mond moet eers die(Ayin twee oë) se (Ayin as die heilige Voorsienigheid) faktor ook eers aanvaar het as die voorsienigheid van sy lewe en nie die vals cosmic evil voorsienigheid, die folly spirit, die counterfeiting spirit, van 25 Des nie.  Die Ayin divine providence van Yom Kipur se Ayin twee oë wat Personality en Individuality se Divine Providence kan sien en vir Pei mond gee om te praat, die praat van Yom Kippur en nie die praat van 25 Des nie.

Aleph Beit p252….the mouth, the letter Pei follows the eye, the letter Ayin.  The 5 kindnesses and the 5 mights of the right and left eye discussed in the letter Ayin are in fact the dual manifestation of the sephirah of “Daat”, knowledge of the Tree of Life and not of the Tree of Knowledge Daat is the power of union (Yom Kippur is dag van “at-onement” deur “atone-ment” soos reeds onder Caf bespreek) and communication (wat nou bespreek gaan word) die Pei konnunikasie…. Ayin’s Providence is the power of Daat as revealed by the two Ayin eyes. (Daar is twee oë, dus Boself Daat en Onderself Daat).  The power of Daat as revealed by the mouth Pei is the more explicit form of contact and communication.  The power of Daat is concealed in the mouth (Daat Onderself en Daat Boself). Daat, contact at the level of the eyes is the secret of the written Torah.  But contact at the level of the mouth is the secret of the oral Torah …Kipur…(Caf, Yud, Pei,Vav, Resh). Storetjie moet nou “Vav” behandel – “Vav”= connection.

Van die “5” letters wat “kipur” spel (Caf Yud Pei Vav Resh) waar die “5” siele (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah) en die “5”sintuie (praat, sien, hoor, smaak, ruik) nou soos een saamwerk, storie Storetjie nou oor die “Vav” connection…

Aleph Beit p 94  In the” beginning”  when infinite light( Not, Nothingness) filled all reality (Somerhingness) ha-shem contracted his light to create hollow empty space as it were  the place necessary for the excistence of finite worlds. Into this vacuum ha-shem drew down figuratively speaking, a single line of light, from the infinite source. This ray of light is the secret of the letter Vav. (Maar let nou mooi op, die straal, Vav, het ook ‘n onder of binneself en ‘n bo of omself) though the line is singular in appearance it nonetheless posesses two dimensions ( Onderself/Boself) an external and internal force  both of which take part  in the process of creation and the contineious interaction between the creative power and the created reality… The external force (omself overself) of the line is the power to differentiate and separate the vatious aspects or reality, thereby establiShing hierarchical order up and down (man, nature, saints, masters, angels, arc angels, Christs ) met al hulle ordes ook ) within creation. The internal force of the line is the power to reveal the inherent interinclusioun of the various aspects of reality, one in the other, thereby joining them together as an organic whole. (Onderself) This property of the letter Vav in its usage in Hebrew, is referred to as “Vav-hachibur” the “Vav of connection”. (Die Adam is geskape  vir die doel…..the first Vav of the Torah…in the “beginning” ha-shem created heavens and earth – first to join spirit (Boself) and matter (Onderself) heaven and earth, throughout creation. Thus interconnect the 22 letters powers of creation with the Pei mouth by using the 5 vowels..,e,a,o,u,i…

 Nou “kipur” (Caf Yud Pei Vav Resh) se “Resh = process The art of clarification…. Daar is 4 beginne (Dalet =4) dus..Aleph, Hei, Yud, Resh.  So Resh beteken hoof of begin…is die begin van die betekenis van alles.  Die totale skepping en bestaan.  Die begin van wysheid, insig, kennis van die Shin 100% waarheid dat die Skepper en Skepping “een” is en daar nie skeiding bestaan nie.  Die ego (Amalek) skep die skeiding illusie. …the art of clarification..resh..is the beginning of the end, the three final letters.. Resh, Shin, Tav..are the beginning, middel and end of the end, respectively. Thus as the tzadik connects to the Kupf in its full spelling so the Resh leads in to the Shin all of the clarifications of wisdom extending to their divine source in the flame of the love of Ha Shem and Yisrael.  So nou toon al die bewyse dat die dag, Yom Kippur, die mees heilige en belangrike dag van die jaar siklus is en nie die dag van 25 Des. wat nie eens in die Bybel aangetoon word nie.

111

COUNTERFEITING SPIRIT 

Counterfeiting Spirit  Pistis Sophia p859: The spirit within each physical form (Nephesh, Ruach, Neshamah of Onderself) as the vehicle that pretends (doen haar voor as die ware en wanneer ‘n mens net bewus is van sy Onderself drie siele, is daar maar geen manier hoe die mens kan onderskei tussen die valse of ware nie, dit is slegs wanneer die mens die Chayah en Yechidah siel ontvang met die Rosh Hashanah, Yom Kippur en Sukot en shemini atseret/ shimchat Torah hou en doen en eer, alles ten  volle met hart siele en verstand en liggaam soos wat die Torah beskryf , dat die mens die ware Shekinah ontvang om deur die valse te  kan sien.  Almal moes die berg opgegaan het on self die twee siele by te kon ontvang na die Dalet 4 tot Mem 40 dae.  Die water van die wysheid en Daat kennis en Binah insig, maar die volk het nie, net soos toe het hulle die 25 Des Nimrod goue kalf gekies, die 3 siele bewussyn, net so kies hulle nogsteeds die 25 Des counterfeiting spirit met hulle drie siele bo die Boself feestyd se ekstra twee siele…she pretends to be the truth and the Christ (Jesus) so as to entrap souls in chaos and pathways whereby the cannot find their way to their true identity in the true light ( bo- en Onderself ware identiteit in die ware Shekinah  Daat )  of tweede definisie.  Counterfeiting spirit  is a consciousness mask ( Onderself alleen beperkte bewussyn ) of the lower rulers (nie die…Ek is die Elohiym van julle vaders Abraham, Yizaq en Yahkob wat julle uit die slawe huis van Egipte uit gelei het nie.  Julle mag geen ander Elohiym dien nie…) to overpower and control soul evolution (die sleutelwoord….siele ewolusie…word bespreek.  Die Chayah en Yechidah siele en as sulks word die Yobel 50 fase nie bereik nie.  Dit gaan glad nie oor hoe wonderlik en mooi en liefdevol die personality onderselwe is nie, dit gaan oor die ewolusie na die individuality Boself ewolusie na die Boself liefde wat nie plaasvind nie.  Die ware rede hoekom die mens geskep is word nie vervul nie.  Die goedhartige ou volkie is skuldig. Hulle het nie self die vortex opgegaan met Shavuot nie.  Hulle het die Torah in hulle hande al die geslagte en bestudeer en volg die Torah nogsteeds nie.  Hulle het geen verskoning nie.  Dit help nie om die Torah halfhartig te doen nie.  Net 7 dae in die jaar vir die Jaarshabatte en net die  week Shabat en net 8 dae in ‘n hutjie woon per jaar en 7 dae ongesuurde brood eet; dit is al wat die ware Shekinah van die volk verlang.

Pistis Sophia p626  Planet earth can be seen as a schoolhouse for soul advancement ( Nephesh to Ruach to Neshamah to Chayah to Yechidah)  and in addition to learning three dimensional external knowledge you are also experiencing an inner dimensional institute of knowledge (onderste en boonste Daat) partaking in a school of higher consciousness and learning through different veils of light about the godhead through the higher science which will educate your souls about the myriad orders of light.  It is a difficult process because in the infinite way there are infinite patterns. The Eternal Father rejoices in the myriad of heavens, earth, and dominions he creates and that is the complexity and even the confusion to experience, until you understand the patterning of which you are part. Then you can put on the higher seals of light which are your true garments.

So dit is duidelik dat die groot lieg van net glo en sonde vergewe en niks verder doen, geen verdere ewolusie, die blokkasie van die counterfeiting spirit is… Dit gaan nie oor die mens se program waar die Skepper moet inpas nie, dit gaan oor die Skepper se program waar die mens moet inpas. 25 Des program is die mens met sy program waar die Skepper moet inpas.  Die Torah se program, Pesach en ongesuurde brode Onderself en Rosh Hashanah, Yom Kipur, Sukot, Shemini atzeret/Shimgat torah, Shavuot, Chanukah is die ware Skepper se program van ewige ewolusie waar die mens inpas. Moet nie soos die gesalfde Saul jou koningskap verloor omdat jy nou met jou besluit teen die Skepper gaan en liefdevolle ou Amalek boere nasie te jammer kry, om hulle die waarheid te vertel nie, omdat jy hulle lewens wil spaar nie.  Jy gaan jou koningskap ook verloor. Jy het die Bybel. Jy kan self lees. Daar staan niks ingewikkeld omtrent Rosh Hashanah of Yom Kipur of Sukot of Shemini Atseret/Shimchat Torah of enige van die ander heilige opdragte nie.  Jy doen hulle of jy doen hulle nie.  Jy kies of die goue kalf geld god of die ware Skepper, jou keuse.

Die Pous het vandag die hele Amerikaanse regering toegespreek.  By Mekka het 800 mekaar dood gestampede.  Grootste mosque in Rusland gister ingewy.  Die opdrag aan die die dienskneg is – die volk sal nie na jou luister nie, maar jy moet hulle vertel, anders sal ek hulle bloed van jou verhaal indien jy dit nie doen nie.

Daar is twee of drie wat Storetjie hier in “man” lees, maar daar is baie wat Storetjie in “nature” en “saints” en “masters” en “angels” en “arc-angels” en “christs” en “nadir” en “Logos” lees, asook al die 7000… 

SPIRIT OF FOLLY

09/24/2015 Die “counterfeiting spirit” die “Spirit of Folly” – die 800 Baalpriesters, weet presies hoe belangrik die Yom Kipur van die jaar 5776 is.  Die Pous, die hoof van die hoerkerk, die counterfeiting spirit is ook die hele dag by die Amerikaanse president met groot vertoon in die magtigste land in die wȇreld om die ware heiligste dag van die ware “EEN” tee te werk. Die counterfeiting spirit sal mos natuurlik ook opruk teen die ware heilige dag in die land waar die Benyamin die “capstone” waarheid teen haar bekend maak.  Sy sal mos natuurlik haar Dogter hoerkerke lidmate ook oproep op die allerheilige dag om die Kipur waarheid teë te werk met haar skeinheilige heiligheid net soos die ou Pous met sy skeiheilige heiligheid daar wereldnuus maak om die belangrike dag te verbloem met die leuen in Amerika en ‘n “biddag”  hier in Suid Afrika.  Die “Cosmic Evil” weet presies wat aangaan en dat die “Cosmic Night” oppad is. Moet nie dat die vals sogenaamde “heilige gees” vir julle ook omloop nie Maatjies.  Kyk met die Ayin oë reg deur haar biddae hier en in Amerika.  Jezebel probeer nou voluit reg oor die planeet om vir EliYah dood te maak, sien haar opruk raak Maatjies!

Storetjie is nou op “dag een” die Ayin oë, die sintuig van “sien”, na “Yom Kipur”.  Gedurende die vyf dae tot die eerste dag van Sukot, gaan Storetjie elke dag oor een “sintuig” storie. Storetjie begin nou met “sien” – wat sien Storetjie met die Ayin oë wat die Boself en Onderself raaksien?   Storetjie sien dat die Yom Kippur heilige dag en die Shavuot heilige dag ooreenkomste het.  Beide dae  kom die “Shekinah”, die ware “Spirit”, vanuit die Boself na die Onderself en met beide dae kom die vals “counterfeiting spirit of folly” vanuit die Boself na die Onderself.  Mosheh en Yahshua en Yochanan, dus El-I-Yah leer vir 40 dae en nagte om die Torah te bemeerster met die “uitstorting” van die  ware Shekinah, Boself Daat en Onderself Daat Boom van die Lewe riglyne of Torah om die Daat insig, Binah wysheid, Chokmah, te ontvang. Maar in beide dae is die vals counterfeiting spirit van die hoerkerk, die Nimrod 25 Des. goue kalf priesters by om die ware proses teen te staan, deur op te ruk en die volk te oortuig om hulle god te aanbid.

Duisende jare terug word die proses van verleiding die” goue kalf” episode genoem. Gister word dieselfde proses, die “gesamentlike besoek van die Pous aan Amerika en die biddag in Suid Afrika” genoem.  Beide kere vind die verleiding plaas deur “biddae” se bid tot “die  god” van 25 Des.  Hy het jou uit die slawehuis “die sonde” gered.  Die god wat nie die 40 dae se swoeg en sweet Torah bemeestering verg nie. Die 25 Des god is maklik om te aanbid, net glo en aanbid en siedaar…  In die jaar 5776 vind nou die presiese herhaling van die goue kalf episode plaas.  Gelukkig is daar 7000 wat nie die knie voor die Pous en kie, soos wat die goue kalf en kie nou bekend staan, buig nie.  Maar net 7000 teenoor honderde miljoene.  Toe was dit 3 teen 600,000.

Die Ayin oë sien binne in die “Allerheiligste” hoedat die Onderself en Boself “cherubim” mekaar “omhels”, dus “een” word, “at-onement”.  Wat gebeur hier?

Keys of Enoch 303 p 370:79 …the purpose of the Cherubim is to create a wall of light protection (Sukot Lamed Merkavah – Shekinah koppeling) around the specific plan (Yisrael plan) being used to connect worlds of generation and regeneration. They ensure that the thought forms of the masters and ascended masters are perfectly consistent with the Fathers plan (die torah)  in perfecting the number of souls destined to share in a creative plan (Yisrael in die Bybel.  Die batselmenu wat nou groot wil word, dus kidmothenu, en nie babatjies wil bly nie, by die goue kalf van 25 Des wil bly vashaak nie).  Dit bring Storetjie nou by die Cherubim. Keys 103, 203, 303…

Key 103 (Gimel=3) The creations which survive are creations which desire that the specie (Yisrael) gather life and  light into the image and similitude of the higher evolution which is the living universe (die Boom van die Lewe van Openbaring 22 : 14 – toegang tot die Bome van die Lewe).

Key 203 (Nun Beit)  The keys to future biochemistry (van die nuwe onderselwe ) and biochemical genetics are given in many double helixes for a given chromosome and in many coordinated  membrane separators transmitting multiple mammalian orders to the living chromosomal functions. All are the Faces of the Eternal Present.

Key 303  (Lamed Tet)  The Keys to future luminaries are whole light beings who will give energy codes ( light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, luck, leisure, law(Torah) life) for limitless intercommunication ( Pei=praat) between living universes (Bome van Lewe) and the power of righteousness (Melek Tzedek ) and compassion which holds love powered radiation ( nie die haat en oorloë van die 25 Des goue kalf nie) together in the cycles of the eternal (Samech eternal cycles of Samekh of Sukot) inheritance. So watter “siel” stap as die “Hoë Priester op Yom Kippur die heiligste en belanrikste dag van die jaar siklus in die “Allerheiligste” in?

Key 303:86   The soul without light is helpless (die Nephesh siel moet die lig van die Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah ook besit dan kan die “Abra-Hei 5-am” nou instap op Yom Kippur.  Only those (5) souls who have awakened to a divine plan ( in die geval van die lewende ronde Bybelboek se Yisrael plan) and have sought the love and light of the Divine Mind (soos gevind in die Torah en nie die goue kalf se counterfeiting spirit Yezebel hoogmoed en Amalek ego nabootsing nie)  are given the oppertunity to connect with the true christed fountain of light(die ware Logos 9 “Tet” wat koppel met die ware “Lamed” logoidale oog) sien weer die twee letters van die Key 303…

05DC-500x500…sent through the portals of creation to enlighten the worlds supervised by the Cherubim…( die Yud opening waardeur die nuwe capstone, mamma sirkel lewe lig inkom, die Loigale Oog.

So wat gebeur op Yom Kippur?  Die Hoë Priester. Die Mashiach, die Tet (3×3=9) drie-in-een kruis volledige wese…(koning, priester, Mashiach) met sy volledige 5 siele, 5 liggame, 5 sintuie….is sent to start to prepare a place of glory for ” his people”…

05D8-500x500Key 319  Elohym loves His People Yisrael who will see the tremendous “energies of light” (light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyaly, limitation, luck, leisure, law(torah,) life) and love (Ahavah Aleph Hei Bet Hei)  given for the sanctification of life… (soeweryne nuwe lewe wat sirkel vir metabolise vierkant lewe bring)’

: 87  And at the time of “the glorification of creation” (die heilige feestyd van Rosh Hashanah, Yom Kipur, Sukot, Shemini atseret/Shimchat Torah) – die gebeurtenis wat die Pous en sy counterfitting spirit, die 25 Des Nimrod goue kalf, die Jesus klaar gered 25 Des Kersfees toppunt van die jaar, glad nie deel van is nie) the cherubim open the energy portals of creation (light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, leisure, luck, law, life) so that intelligent life (lewe wat die Torah bemeester het) ascends beyond the violent entropic fire (kyk die nuus… aat, nyd, afguns, oorloë dood, moord…kindertjies met kinder gekheid) into the proper chamber of light within the treasury of light. They help the faithfull (getrou aan die…hou en eer my Name, my Shabatte, week en jaarlikse. My verordeninge, en insettinge, en gebooie (nie julle Nimrod goue kalf 25 Des vals counterfeiting spirit godsdiens nie) to change into the garments of light (Open 22:14) that they will wear in the new “mansion worlds” of light.

112

YUD VAN JEHOSHUA

images (2)Vandag is dag twee van die vyf dae tussen Yom Kippur en eerste dag van Sukot. Vandag storie Storetjie oor die sintuig “hoor”.  Die “praat” is die funksie wat die geheime van die Boself… (soos gesien deur die Boself Ayin oog, en die geheime van die Onderself soos gesien deur die Onderself Ayin oog)… kan weergee vir die een wat “ge-hoor-saam” is om te kan hoor “shema”- “Shem – Ayin” = hoor wat Ha-shem “praat” = wat  die “Ayin” Boself oog sien en wat die “Ayin” Onderself oog sien.  Dus die Ayin “dubbele sien” divine providence, voorsienigheid.  Die teenoorstaande van die “on-gehoorsaamheid” wat doof maak se “per toeval” counterfeiting spirit of folly se “Onderself alleen goue kalf godsdiens ‘praat’ voorsienigheid of die “noodlot”.  So dit is duidelik dat die “shema” gebed ‘n gehoorsaam gebed is vir die Boself (Chayah en Yechidah) siele asook die Onderself (Nephesh en Ruach en Neshamah) siele.  Ongehoorsaamheid bring doofheid.  Die doofheid wat glad nie enige ware Boself bestaan “praat” van die ware “Pei” mond kan hoor nie. Daarom lees die mensdom die Boself reeks heilige feesdae wat vir ewig en altyd geld, maar hoor “shema” shem Ayin, hulle glad nie.  Hierdie “hoor” is die” hoor” van die hart.  Die Boom van die Lewe Daat tot Daat hoor, wat die ongehoorsame nie meer hoor nie.  Die Maatjie wat weer soos ‘n kindjie gehoorsaam word en hoor en net doen, die 7 jaarlikse heilige feesdae net doen, dus die Onderself feesdae en Boself feesdae net gehoorsaam doen met die kinderlike geloof dat wat in die Bybelboek geskryf staan, die waarheid  is, sal net eendag skielik sy Boself en Onderself gehoor terug ontvang en self kan hoor wat praat die Pei mond van die Boself en Onderself Ayin heilige Voorsienigheid.  Die “Shem Ayin Yisrael Yud Hei Vav Hei Eloheinu Yud Hei Vav Hei Echad” skielik weer hoor!

In the Torah the letter “Ayin” and “Dalet” are enlarged. Together = root name = “ood” = eternity.  (Shem Ayin) = not, unknown and (Yisrael) = Aleph worlds, Vast Face and (Yud Hei Vav Hei) = Small Face totality architype.  Elohenu = creative aspect in Small Face in general, conscious of our sunSecond (Yud Hei Vav Hei) = Small Face again. (Echad) = unity of Vast and Small Face (die eenheid van Onderself en Boself of Personality en Individiuality).  Dus die gehoorsaamheid aan die Torah se Boself en Onderself hou en doen, jaarlikse heilige feesdae, gee die gehoor om die “praat” Pei van die Boself en Onderself te kan hoor =shema= verstaan.  Nou gaan Storetjie prakties na die Boself/Onderself luister  met die (dubbele gehoor)  gawe van die (dubbele geloof ) wat reeds oor gestorie is.

Die Onderself “Vav” sien die syfer “6” met die “0” onder.  Die Boself “Vav” sien die “6” as ‘n “9” met die “0” bo.  Die Onderself Ayin oog sien “6” met oog en bewussyn onder. En die Boself Ayin oog sien “9” met oog en bewussyn bo.  Onder is Personality en bo is Individuality.  Die bewussyn prent van die “6” Onderself en die “9” Boself is ook “omgedraai” ( indien “6” net oorslaan na “9” toe, gaan die “9” ‘n verkeerdom spieëlbeeld “9” wees, die linker en regterkante verkeerd om wees;  twee beelde wat na mekaar kyk.  Die beeld voor die spieël wat na die beeld in die spieël kyk. Die groet met twee regterhande wat eers oorkruis maar dan trek die  beeld in die  die spieël beeld voor die spieȇl met ‘n omdraai beweging in hom in, en dan kyk albei na dieselfde rigting met dieselfde beeld of bewussyn – daar het ‘n opswaai en omswaai plaasgevind.  Wanneer die Onderself en Boself heilige Shabatte gehou en gedoen word, vind dieselfde twee dinge van opswaai en omswaai, plaas in die bewussyne en gehoor en sien.  Die gebreekte twee spieëlbeelde word een beeld wanneer die spieël mooi plat in een lyn geplaas word. (Toets dit self) Wat beteken dit alles?  Dit bring van die grootste ware geheime voort van die ware Shekinah en ontmasker van die grootste geheime van die vals counterfeiting Spirit of folly, cosmic evil.  Net soos die “6” nou totaal op sy kop gedraai word na die verkeerdom “9” toe en nog omgedraai word na die regom “9”, draai die waarheid wat Storetjie bring, die counterfeiting spirit of folly geloof, 25 Des goue kalf godsdienste bewussyn heel op hulle koppe en draai dit nog 180° om.

Die 25 Des Jesus Christendom glo en verkondig die net Onderself “6” bewussyn van dat Jesus die bruidegom (man) nou met die Christen Kerk sy bruid (vrou) kom trou.  Dit is die vals counterfeiting spirit of folly, cosmic evil beeld en huwelik.  Die vals, net Onderself huwelik vind nou plaas omdat daar nie die ware Boself Logos “9” is nie, tussen die “6” lyntjies ring vlak (3 lyntjies ring vlak = man, 4 lyntjies ring vlak = nature, 5 lyntjies ring vlak = saints, 6 lyntjies ring vlak = masters) van die “masters” en die laaste vlak binne die sirkel, die 9 lyntjies ring vlak van die Christs.  Dus die man 6 met die christ 9 wat 6+9=15 gee.  Ja die “15” is die bousteen getal van die vroulike Mamma, maar 15 x 4 = 60 wat die Samech is, die ware “endless cycle of live” is.  Die ware 6 Onderself se Onderself “0” wat met die ware Boself “0” nou “een” word as die ware Onderself/Boself “8” wat opgebou is uit die ware opgeslane en  omgedraaide “6” na die ware “9” Boself se “0” eenheid.  Die Boself/ Onderself opgemaakte eenheid “8” trou nou met die ware Logos “9” wat nou die ware 8×9=72 huwelik gee.  Die huwelik wat die offers met die 7 dae Sukkoth ook gee.  Die 70+2 nasies , die 72 Name.  Die vals 25 Des Jesus man en Kerk vrou huwelik gee nie die resultaat nie; gee slegs 6×9=54 en nie 72 nie.

Maar kom Storetjie benader die groot geheim op nog ‘ n manier.  Hashem sȇ: Ek is die “Elohiym” van “Abraham”.  Nou is dit duidelik dat die Adam in die Onderself en Boself moet funksioneer as ‘n Onderself/Boself eenheid.  Dus moet Abraham funksioneer in die Onderself as die man vir die vrou “Hagar” die kroonprinses van die bestaande program Egipte. Abraham funksioneer ook in die Boself met die Boself Sara-Yud wat Sara Hei word en hom sy Boself Hei(5) gee en dan die Boself Yitzaq voortbring.   Hashem sȇ weer:  Ek is die Elohiym van Yitzaq wat nou ook in die Boself funksioneer en Esau voortbring, wat in die Onderself funksioneer en Yahkob voortbring.  Voordat Storetjie nou verder gaan met die ruil en steel van die Boself regte van Esau deur die Onderself Yahkob, moet Benyamin nou eers die 25 Des Jesus man met sy kerk huwelik op die kop draai.

Yismael is die Onderself alleen 12×6=72 nasies waarvoor die Boself Yisrael nou die offers vir 7 dae bring met Sukot.  Dit is die Boself offers wat Sara-Yud se bewussyn al kan hanteer, maar wat Hagar se bewussyn nog nie kan hanteer nie.  Daarom word Storetjie se ‘training of the mind’ vir Hagar en haar kinders gegee want in die ewige ewolusie moet Hagar ook eendag Sara-Yud kan word

Die meganisme bekend as die “Yud Hei” of “Yah” wat red, of “Yah” is die Redder, is baie dieper as wat die net Onderself bewussyn, die “6” bewussyn alleen dit begryp en verstaan en vertolk.  Dit is nie maklik om die “training of the Hagar mind” deur die “Sara-Yud na Sara-Hei mind” aan te bied nie… Die “Sara-Yud na Sara-Hei” meganisme, die “Yud-Hei ” meganisme bring die groter bewussyn van die Boself en Onderself deur die Boom van die Lewe se drie-in-een geslagte beskryf as ‘die Elohiym van Abram na Abraham, die Abram man van Onderself Hagar en Abraham man van Sara-hei van die Boself Yitzaq.  Die Elohiym van Yitzaq die vader van die Boself Esau en die Onderself Yahkob,  die Elohiym van die Yahkob, die vader van die Yoseph en Benyamin met die Boself vrou Rachel, en die Leah en ander Onderself nageslag…  Maar die hele “Yud is die Redder Program, die Sara-Yud  na Sara-Hei reddings program soos deur Onderself David en Boself Shlomo besing, is wat Storetjie nou noet bring.

Sara-Yud red Onderself alleen Abram deur haar Yud(10) in twee te deel en Hei(5) vir Abram te gee om sodoende Boself 5 siele Abraham te kan word en met haar te trou; wat nou ook Sara Hei geword het en nou die Boself Yitzaq redder nageslag vir Hagar se nageslag te word.  Bekyk nou weer mooi die “huwelik”.  Sara-Hei wat van bo af kom is vroulik.  Die vroulike Yud(10) Hei(5)=15 Shekinah kom van bo af en tree in huwelik met die manlike Onderself Abram en hef hom op na Abraham!   (Die vals 25 Des Jesus manlik tree in die huwelik met sy vroulike Kerk – net mooi die teenoorstaande!)  Wat gebeur nou hier?  Die “Yud 10” is dubbel die “Hei 5”.  Hierdie ware Boself/ Onderself of Samech/Mem of sirkel/ vierkant bewussyn van die ware Samech 15 wat 60 tel, is baie diep.

Aleph Beit p 230 And Hashem said to Mosheh:  Take unto you “Hoshua= Hei Vav Shin Ayin (let mooi op hier kom totale nuwe Boself/Onderself begrippe en spellings)  the son of Nun (Nun Vav Nun) a man possessing spirit (besit reeds al vyf die siele) and place, support your hands over him (Overself opbou) and you shall give of your majesty (Boself/Onderself) on him.  And Mosheh placed his hands on him and commanded him as Hashem had spoken in the hand of Mosheh.  (Hand – die Yud wat Mosheh nou vir “Hei Vav Shin Ayin” gee – dieselfde Yud wat Sara-Yud vir Abram na Abraham gee en vir haarself in die huwelik met Abraham as Sara-Hei gee om die Boself program te begin).  At the end of the Torah we find (einde is begin ware Nuwe Testament) …and…(“Yud Hei Vav Shin Ayin – Yehoshua – hy het nou ‘n “Yud” en nie ‘n “Hei” gekry soos Abram nie) he was full of the spirit of wisdom.  Die ware Shekinah 60= Samech=letter 15 (Chokmah, Binah, Daat) so the benai Yisrael listened to him. Thus (Yud Vav Shin Ayin – die ware “Jesus” van die ware Bybelboek, van Yom Kippur en nie 25 Des nie) can be seen as the archetype of “the supported one” the secret of the Sameck the Son of Nun. (50 ware Yobel met die Sameck ondersteuning.)  Mosheh is here seen to be the secret of the “fountain of wisdom = Mem(40) “who connects to Sameck(60), to uplift the Nun =50 = Yobel… (hier toon duidelik hoe die ongesuurde brode saamwerk ) the three words of support. Verdubbel “Yud Hei Vav Shin Ayin” (Onderself en  Boself, Job verdubbeling).   Hei Vav Shin Ayin beginnig with the “Hei” the secret of the “Hei” of woman (Aleph Shin Hei) (dieselfde wat Sara Hei gedoen het) receiver or student (Hagar vroulike student).  Mosheh gave (Hei Vav Shin Ayin ) a (Yud) to become (Yud Hei Vav Shin Ayin) a drop of  his hand (Yud) of wisdom, eminating from his infinite fountain = Mem(40), thus transforming (Hei Vav Shin Ayin) to (Yud Hei Vav Shin Ayin) this “Yud” is the secret of the “Yud” man (Aleph Yud Shin).  (Let mooi op die vrou het “Hei” en die man het “Yud”.  So hier is die geheim van die 25 Des vals man Jesus wat met sy kerk vrou trou en die ware “Yud Hei Vav Shin Ayin” wat die Yud(10) manlik ook bevat).  The union of the two letters “Yud and Hei = Yud Hei =15 die ware reddings meganisme soos wat Sara-Yud en Sara-Hei so mooi toon.  Soos die Maatjies nou hoor op die dag van die gehoor…shema.  Daar is nog oneindig baie om te hoor as daar net gehoorsaam gehoor word.

113

TRANSFORMERS

Daar is nog ‘n manier hoe Storetjie die diep en moeilike begrippe kan verduidelik.  Kom Storetjie noem dit die “transformers” manier. Net soos die “Transformers” flieks. Die “22” letters is die onderdele waaruit die vorme gebou word.  Die “5” medeklinkers  is die kodes hoe en waar die “22” onderdele nou gaan inpas om die transformasie na watter vorm  te gee.  Byvoorbeeld die bloudruk vorm in die vorm van ‘n mannetjie is…

man-in-the-imageYud (kop) Hei (skouers en twee arms) Vav (lyf) Hei (heupe en twee bene).  Maar nou kan met die praat van die medeklinkers en (letters) parte die vorm verander, transform word.  Die “Yud” kop kan verwyder word en dan is die vorm van die transformator nou…” Hei Vav Hei “…die onderste “Hei” heupe en twee bene kan verander word na die “Shin” volle waarheid een been en die “Ayin” twee oë heilige voorsienigheid ander been waarop mannetjie nou staan as die “Hei Vav Shin Ayin” getransformeerde mannetjie.  Wat ook beskryf kan word as die mannetjie wat “Hei” “5” siele (Nephesh Ruach Neshamah Chayah, Yechidah) het, maar wat hulle nie kan benut nie want hy het nie die nodige “Yud” kop (bewussyn) nie, al staan hy wel ook op twee baie goeie bene.  Die een been is die “Shin” 100% waarheid been en die ander been is die “Ayin” divine providence been. Die Ayin twee oë been wat Boself en Onderself sien.  Die “Ayin” wat die “Vast Face” is wat in die “Small Face” aktiewe “Aleph of Unity” verskuil is.  So nou kan die Mem Shin Hei                “opereerder” by name Mosheh, die koplose, bewussynlose “Hei Vav Shin Ayin ” by name “Hosheayin” transformer mannetjie nou van die nodige “Yud” kop met die nodige Mem(40) wysheid bewussyn voorsien, sodat die veranderde transformer mannetjie “Yud Hei Vav Shin Ayin” nou in die spieëlbeeld in die spieël, die “Yud Hei Vav Hei ” bloudruk beeld as die “een” funksioneer.  The aproach to the centre (bloudruk in spieël) is not a movement in space, but a unification… dus nou saam as een “Ishi” funksioneer.

Dieselfde voorbeeld met die ADNY transformeerder wat unifiseer met die bloudruk YHVH en dan YAHDVNHY word… Pragtig nie waar nie!

Gentorah_thumbKyk nou mooi na Vast Face waar Ayin oog nou  op Daat gerig is.  Dus is middelpunt van aandag van “Vav” 6 Sephiroth buite om Daat nou in die “Boself” Daat gevestig.  Kyk nou ook na die “Small Face” waar al die “Vav” 6 Sephiroth buite om se aandag nou na die middelpunt “Tipharet” gerig is – dus die Onderself Oog van Ayin  gerig is.  Die hele Bybelboek vanaf bl een tot  bl laaste gaan oor die begrip en beginsel – dat daar die Onderself middelpunt sowel as die Boself middelpunt moet wees waarop die “Vav” sy volle ” hart, siel, verstand, liggaam, wese, aandag ” as middelpunte moet kan vestig.  Die Adam moet meester van die engele, boog engele, Christosse, bo in Daat middelpunt kan wees, asook meester van die mens, natuur, heiliges onder die meestervlak, die Tipharet middelpunt Onderself, kan wees en dan die ware Nadir 8 onder die samestelling en Logos 9 bo die samestelling kan wees.  Die 8×9=72 Y H VH bloudruk kombinasies kan wees as die  (Yud Hei Vav Shin Ayin) die 8+9=17 Pei praat se 80 – hoe oud Mem Shin Hei Mosheh is met uittog se begin toe “Yud Hei Vav Hei ” gegee is en Proceed van ewige Onderself Boself ewolusie se Torah gegee is.

Face_s_v_thumb Vandag gaan Storetjie nou storie oor die “5” sintuie wat nou met behulp van die “5” siele  in “eenheid” van die (Yud Hei Vav Shin Ayin ) en (Yud Hei Vav Hei) as die  Y A H D V N H Y eenheid  funksioneer na Yom Kippur se at-onement.

The Mystical Heritace of the Childeren of Abraham (die Abra-hei-am and Sara-hei – Yitzaq) p82  Our road for the future and our memories of the past (also created, sustained and dissolved moment by moment) instill the impression that time is onflowing.  To access the consciousness of Vast Face one must renounce Small Face in whose dream you are a creature, for release from the dream universe.  The Small Face Aleph, known as the manifest Aleph of Unity,  take the allusion of the Aleph Beit literally and see the universe as built from combinations and permutations (unifications) of the letters that emanate from and return to the Aleph of Unity which have unmanifest Vast Face and manifest Small Face aspects. I n its unmanifest, inactive aspect in the roots of the Tree the Aleph of Unity is the undifferentiated source from which emanate the supernal letters in the uppermost centre of the Tree of Life (Sephira Above (Geburah) in Sukot se Boom).  At this point the unmanifest letters stand alone and have not combined into names ( bv. YAHDVNHY) The letters vibrationally differentiate when the Aleph of Unity becomes manifest in the throat Sephira (keel, stembande, praat, Pei 80 Mem Shin Hei = letter 17 = 8+9 maar ook 8×9=72).  Each letter bears a characteristic root vibration or seed sound (heilige Afrikaans klanke van die letters).  The Aleph of Unity is therefore called the seed of seeds.  Vocalization of the seed sounds (Pei praat ) is enabled by the vowels ( die 5 klinkers wat die letters  in hulle plekke aktiveer, ook dan woorde  genoem wat dan weer sinne en begrippe maak.   Kyk na wȇrelde van Atziluth  emination, Briayh  creation, Yetzirah formation, Assiayh activity making.   Hierdie foto toon die Covenant of Unity of the Aleph of Unity of the Yom Kippur unity (mees belangrike dag van die jaar wat inlei tot die Sukot Boom van die Lewe met die Geburah Daat Yitzaq Vast Face kombinasie Sephiroth bo en die Tiphareth  Small Face kombinasie middelpunt onder….

In speaking of two Faces it must always be remembered that we are talking about an absolute unity that is only differentiated by human thought, and can only be directly experienced in higher states of consciousness.  Daarom kan die Onderself alleen bewussyn nie die ondervinding beleef nie.  Wie nie die Boself reeks feesdae hou en doen en eer nie, sal nie Mem 40 wysheid van die Boself en insig en Daat ontvang nie.  Manlik en vroulik in die godshoof word ook nie ervaar nie – dus ook nie die ware Shekinah wat afkom nie.  Slegs die valse counterfeiting spirit of folly word ervaar…. Then we also find ancient mother and maiden Shekinah Shin Caf Yud Nun Hei.  Die ware Shin100% Caf koningin met haar Yud met soos Sara Yud se Yud en as vroulike Mashiach redder Nun wat die onderste Hei kom red.   Fantasties – maar net die volledige Boself Onderself bewussyn kan dit ondervind.  Daarteenoor is daar die Onderself alleen bewussyn wat die 25 Des manlike Jesus wat sy kerk red, bewussyn besit en blind en doof is vir die waarheid.  Al lees hy die Bybel hoor hy nie die Bybel nie, hy fabriseer sy eie 25 Des Bybel Jesus.

Die week was daar ‘n onderhoud wat die groot Amerikaanse 25 Des Jesus Christen uitsaai stasie gehad het met een van die lede van die nuwe bewustheid wat nou inkom se beweging wat oral in Amerika langs die snelweë groot, mooi gekleurde borde oprig waaarop aangebring is…: (Abraham-Mosheh-Jesus-Mohamed or Yochanada-Eliyah – all the same)   Nou vertel die Christen dame vir die persoon dat hulle Jesus nie haar Jesus is nie, want haar Jesus is die Jesus van die Bybel en hulle Jesus is nie van die Bybel  nie.  Toe vra die persoon haar:  Hoe kan jy so ‘n stelling maak, waarop baseer jy jou stelling?  Die geboorte datum 25 Des?  Daar is nie so ‘n Jesus in die Bybel nie!  So word die 25 Des Jesus Christen omroepster punt op punt getoon dat haar Jesus glad nie die Jesus van die Bybel is nie.  Maar die Jesus op die borde wat saam met Abraham en Mosheh, en Eliyah en Mohammed of Yochananda, wel die Jesus van die Bybel is.  Storetjie noem maar net die voorval as bewys dat die einde van die 25 Des groot leuen Jesus oppad is en baie nader is as wat die met blindheid en doofheid geslaan is se Christendom ooit besef.  Die vyf dae van die vyf sintuie waarvan ongehoorsaamheid die gehoor wegneem, die sien wegneem, die reuk wegneem, voel wegneem, dus die totale waarnemings en onderskeidings vermoë wegneem.  Dit is soos doof/stom/blind bewustelose wesens wat nie kan lees of hoor of sien nie. Daar is meer en meer van Yisrael wat die Bybelboek self begin lees en bestudeer en begin leef en soos kindertjies en doen wat daar staan, bv.  Dit is die sewende maand Tishri. Dit is Rosh hashanah. Dit is die tiende dag.  Dit is Yom Kippur.  Dit is die vyftiende dag, dit is Sukot. Woon in jou tentjie, ens.  En siedaar, daar begin die gehoorsaamheid geleidelik die ongehoorsaamheid en blindheid en doofheid wegneem en na die vyfde jaar kan die vrugte van die vyf jaar, die vyf siele, nou begin gepluk word en geëet word.

Die ware “Jesus” van die Bybel is “Yud Hei Vav Shin Ayin” –  die man met die “Yud” kop (in die hemel van die hemele) en die “Hei” skouers en arms ( in die hemele) en “Vav” lyf ( vanaf hemele na aarde) en “Shin” en “Ayin” bene waarop hy staan (in en op die aarde ) Eretz.  Die ware “Jesus” staan saam as “een” met “Yud Hei Vav Hei” maar sy “Shin” een been en “Ayin ” ander been doen die “werk” hier in die Eretz (in en op  die aarde  vir die “Yud Hei Vav Hei se Hei twee bene.

114

CHESHEK BEGEERTE EENHEID

Die einde se geheim is in die begin verskuil en die begin se geheim is in die einde verskuil; die einde is die einde van Sukah se fees van dag 8 of dag 22 of dag Boself/Onderself of dag Shemeni Atseret/Shimgat Torah, die ronde Torah  so die einde se “chesek” = begeerte wat nog sterker is as die Aleph Hei Vav Hei = liefde, is dus in die  begin (eenheid) verskuil.  Die begin in Gen. 17:15 – (17 = letter Ayin been en 15 = Shin (Kinah) been van ware “Jesus” naamlik (Yud Hei Vav Shin Ayin) = wat elke Adam moet wees met die einde in die begin versteek.  So kom Storetjie storie nou oor die begin wat in die einde verskuil is: Sarai, oftewel Sara-Yud” (Shin Resh Yud) beteken “kroonprinses” (van Boself Individuality) die halwe suster van Abram, het dieselfde vader.  Die vader van beide is Terah, dus (“Elohym” manlik en vroulik).  Terah” = manlik Abram en vroulik Sara-Yud “Shin Resh Yud”).  Batsalmenu beteken Adam = manlik en vroulik in “een” liggaam = “is hy”. Eenheid “cheshek – begeerte” voordat “Shin Resh Yud” nou die “Yud” in twee deel, dus (2 x Hei) en dus Adam, man en vrou “is hulle” dus (Aleph Hei Vav Hei liefde) dualisme,  in twee aparte liggame – Abraham en Sarah.  Dus die “een” vader se twee kinders (Abram en Sara-Yud) (man en vrou) is “hy “(een).  Geen dualisme nie.  Cheshek begeerte is die “eenheid” waarmee die ronde Bybel “begin” en die Cheshek begeerte = “eenheid” waarmee die ronde Bybel “eindig”.

Hier is die storie so pragtig.  Die een vader met twee vrouens.  Die een vrou “Binah” die Hemelse Moeder met haar dogter by die een vader, by name “Shin Resh Yud” of “Sara-Yud” en die ander  vrou, “Malchut” die Aardse Moeder met haar seun by name  “Abram”.   Dus is “Sara-Yud” en “Abram” half suster en half broer by een vader en twee moeders en ook op twee vlakke – die Boself vlak en die Onderself vlak.  Op die Onderself vlak trou Abram nou met Hagar die Onderself Kroonprinses en het Yismael wat die 12 Onderself meridiane begin.  Maar sy Boself halwe suster, die Boself prinses Sara-Yud, verhoog nou Abram, haar halwe broer, seun van die Malchut aardse  vrou, se siel bewussyn kapasiteit deur vir hom die Hei 5 siele te gee; die nodige vyf siele, die vrugte wat na vyfjaar as sy die Boself gawe gegee is.  Die Boself boom in die Onderself grond “Abram” geplant het, die Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah siele.  Nou kan die Abram as Abra-Hei-am vyf siel wat na die nuwe Boself bewussyn vir hom, maar wat die normale Boself halwe Kroonprinses se vlak is,  verhoog word en kan hulle trou.  Nou trou die halwe Boself suster as Sara-Hei (Shin Resh Hei) met die nuwe na Boself verhoogde halwe broer (Abra-hei-am) en die Boself seun (die vyfde Sephirah Geburah) Yitschak word gebore, waaruit later na baie drama, wel ook 12  meridiane voorkom (genoem die 12 stamme vanYyisrael).  Onthou Maatjies, Storetjie is net “training of the mind, to increase consciousness“.

Geniet die Sukot fees in julle tente.  Mag julle snags snoesig op die gesuis van die salwende sagte reënsang op julle seile van julle sukot sweef in julle Boself/Onderself omswerwinge…

Die ewige lewens proses is soos ‘n nimmer eindige spiraal trap wat een vir ewig opklim, trap vir trap al in die rondte.  Die twee trappe waarmee een besig is, is die onderste been trap, die Onderself trap en die boonste been trap, die Boself trap.  Die spiraal trap is ook ‘n bewussyn groei trap.  Die spiraal trap se spiraal voltooi een spiraal op met 7 hoof vlakke.  Elke hoofvlak het 7 subvlakke maae Storetjie gaan storie oor die twee trappe se beweging of meganisme waarmee een altyd besig is – die onderste agterbeen of onderbeen Onderself trap en die boonste voorbeen of bobeen Boself trap.  Die trapspiraal het een lang regop ronde pilaar in die middel.  Die pilaar is die “Vader” pilaar.  Die twee trappe betrokke is die twee  moeders of twee vrouens – die Onderself Malchut moeder of vrou wat die Onderself Abram kind het en die Boself moeder of vrou, Binah, wat die Boself Shin Resh Yud ( Sara-Yud) kind het. Dus die een vader met twee vrouens en twee halfsuster en halfbroer kinders.  Daar is ook die twee vlakke of Onderself en Boself bewustheid sisteme.  Hulle werk met 10 Sephiroth elk.  Onderself 6 om middelpunt Tiphareth 1 met 3 buite = 10 en Boself 6 om 1 middelpunt Geburah, en 3 eenkant.  Hierdie sisteme werk deur die 4 vlakke – die hele ronde Bybelboek beskryf die opsomming.

Living the Qabalah p132 Op die eerste dag van die Sukkot fees word een van die drie verpligtinge van die fees nagekom: Die Lulav en sy spesies….reveals Ha Shem’s third purpose – the desire to reveal his “oneness” that there is none besides him. This action binds the etrog, which have taste and fragrance together with the aravah which has neither (die Boself huwelik kinders en die Onderself huwelik kinders, dus Yisrael en Yismael)  the symbolic representation is that the righteous man (Tzadik Boself)  met Torah en goeie dade is like the Etrog taste and fragrance.  But the man (Onderself huwelik kinders) who does not observe the Torah and thus as plain as the willow branch, are both Ha Shem’s creation (die middelste paal wat die spiraal trappe vashou – beide is die paal in die middel se kinders.)

Fire-earth-air-waterDie paal van die ontkleedanseres – middelpunt van haar ontklee dans, die naak danseres “Salome” onthoof Yochanan die Doper. Cosmic evil is ook deel van die “een” paal.  Daar is egter ‘n doel vir alles wat geskep is, en die wete dat daar nie sleg buite Ha Shem bestaan nie, bring die groot vrede, die shalomith shalom, oor die een wat die Sukah se “lulav en sy spesies” handeling doen.  Die lulav handeling is ook die bou van die Sukah Merkavah, deur die lulav in die rigtings te beweeg – noord, suid, oos, wes, bo, onder, vuur, water, eerste, laaste.

115

DRIE-IN-EEN MEGANISME

In tyd kan een sien dat, alhoewel al drie as die drie-in-een meganisme funksioneer, is dit elkeen van die drie faktore van die drie-in-een meganisme wat na vore tree en die drie-in-een “Mem Shin Hei” en “Yud Hei Vav Shin Ayin” en “Aleph Lamed Yud Hei” –  drie-in YHVH – die EEN dan oorheers.  So met Pesach oorheers die Yud Hei Vav Shin Ayin en met Shavuot oorheers Mem Shin Hei en met Sukkoths oorheers Aleph Lamed Yud Hei samestellings van die EEN naamlik Yud Hei Vav Hei.  Dit is een benadering.  Die twee plat spieëls op die plat tafel voorbeeld, om die een of twee beelde van jou gesig te sien wanneer jy die twee buitekante van die spieëls effens  oplig en weer net een beeld sien wanneer jy die spieëls plat laat lȇ, is die voorbeeld van die  Boself en Onderself wat een word; die Pesach en Sukah wat een word.  Dan is die las tussen die twee spieëls die Shavuot aan die onderkant van die spieëls en Chanukah die las aan die bokant.  (Dus die gee van Torah punt Shavuot en die Torah doen punt Chanukah.)  Hoe beter die Torah gehoor, Shem Ayin word, en hoe beter die Torah gedoen word, hoe platter pas die spieëls teen mekaar en hoe duideliker en mooier is die beeld, as “een” beeld.

Daar is nog benaderinge in die training of the mind to increase consiousness.  Al die verskillende bewussyn oefeninge moet dan saam in een prent “gemediteer” word om die ware “Torah feite” prent te vorm. Storetjie is nie feite nie, Storetjie is bewussyn vergroting projeksies.  Hier volg nou nog verdere bewussyn vergroting projeksies…

Die ewige lewe ewolusie proses beweeg om die ronde spiraaltrap wat om die “een” paal draai en op en groter soos ‘n roomys cone word, die trappe meganisme moet nou eers onder die vergrootglas geplaas word en wel omder die opskrif ” kwantum spronge”.  Julle sien Maatjies, die ronde spiraal trap is nie net sommer ‘n gewone Boom van Kennis trap nie, die spiraal trap is ‘n Boom van die Lewe trap van Openbaring 22:14.   Die “Atah” meester van die 22 letters “trap van die lewe kodes” met sy Hei  vyf siele wat nou “een” is,  mag die kwantum spiraaltrap van “een” vader met twee vrouens op twee vlakke, of trappe klim.  Die trappe funksioneer as lewende trappe soos “familie geslagte” wat gebore word wat mekaar opvolg.  Een stap die trappe om die  middelpaal reg rondom, maar die  bewussyn beweeg nie eintlik baie “op”  nie, alles bly maar om soos in ‘n spieël in ‘n raaisel te kyk.  Wat is die rede daarvoor?  Die kwantum sprong meganisme is die rede daarvoor.  Die kwantum geslag sprong geboorte meganisme soos wat die “Sara-Yud” (Shin Resh Yud ) en “Sara-Hei Abram na “Abra-Hei-am” en Yitschak” kwantum sprong nuwe trap geslag, so mooi illustreer.  Storetjie moet net eers verduidelik…

Die 7 ringe of sewe vlakke van die Kosmos of Heelal sirkel wat vanaf die driehoek man sirkel na die vierhoek nature sirkel en vyfhoek saints sirkel en seshoek masters sirkel en sewehoek angels sirkel en agthoek arc angels sirkel en negehoek christs sirkel, is net sirkels onder mekaar en nie ‘n aaneenlopende spiraaltrap nie. (Die vortekse is toe.)  Die ringe funksioneer soos spring washers.  Hulle is plat soos gewone washers maar kan ook oop en opspring soos spring washers – dit is die “kwantum” effek.  Dit is lewende trappe.  So wat gebeur nou?  Die aparte ringe sonder koppeling, verander nou in ‘n spiraal waar die vlakke of dimensies of wȇrelde in mekaar in kan spiraal.  Maar dit gebeur eers later in die vierde wȇreld van Aksie, Assiyah.  Daar waar “Yud Hei Vav Shin Ayin” mannetjie se Shin en Ayin bene stap.

Nou is Storetjie eers in die gedagte wȇrelde waar die bewussyn trappe eers soos springwashers moet opspring in die kwantum beweging, eenkeer per jaarsiklus van spiraal trap klim en die bewussyn opskiet in die volgende bewustheid kwantum in.  Hierdie Shin Resh Yud na Shin Resh Hei kwantum  sprong.  Kyk maar net in geslagte hoe die bewustheid kwantum spronge waar is.  Die hantering van motors deur die geslag voor motors en die van die geslag na motors.  Die hantering van rekenaars deur die “BC” before computors geslag en die babatjies vandag.  Die feestye is presies ‘n ewige bewys van die funksionering van die kosmiese ewige bewussyn ewolusie.  In die Sukot bewussun Merkavah, die ]Shekinah Samech 60 ewige siklus van lewenskrag deur die Mem(40) ewige vlakke van lewensvorm groei; die mind se bewussyn vir ewig met die ewige klim van die lewende spiraal lewensiklus trappe wat met kwantums op en terug klap.  Die Boom van die Lewe manier van Boself en Onderself trappe klim.

Die begin op bladsy een van die ronde lewende Bybelboek is bladsy laaste se einde, wat nou net een kwantum op weer nuut as die splinternuwe weer begin.  Shem Ayin die Maatjies dit mooi?  Hoor, begryp die Maatjies die groot begrip?   Die Onderself wȇreld (Egipte en Farao en sy magte) word “tohu” gemaak.  Maar oor die “tohu”en “bohu” die “woes en leeg” kom die nuwe “Yud Hei Vav Shin Ayin”, die nuwe “Resh Vav Hei” Ruach” (active life force) van die “Elokim ” (Aleph Lamed Kaph Yud Mem) wat ook (let baie mooi op)  ook die bladsy laaste van die Bybel se  nuwe volledige,  deur die “Yud” hand gesalfde “Yud Hei Vav Shin Ayin”  geword het.   Die volledig herstelde geredde “Yud Hei Vav Shin Ayin” man wat as EEN optree met Yud Hei Vav Hei, ook genoem die Ruach Elokim die “Resh Vav Hei Aleph Lamed Kaph Yud Mem” beweeg oor die tohu va bohu – die verslane “Farao en Egipte”.  Die nuwe kwantum van die spiraal trap (einde/begin), die see het oopgemaak, die see het toegemaak – die vortex het oopgemaak, die vortex het toegemaak.  Die springwasher ronde trap het ‘n kwantum opgeknip… Die ronde trap springwasher het teruggeknip na n plat washer toe.  Luister nou, shema nou hoe die een been, die Shin been van die ware herstele mannetjie Yud Hei Vav Shin Ayin nou funksioneer in die einde/ begin toneel van die Bybelboek.

Aleph Beit p322 The Zohar relates an aditional instant of 300 (Shin se waarde die Shin been waarde) halachot. 300 halachot concerning and the name of his wife was MeheiTavel.  These hidden (geheime) halachot are the secret of the rectification of the world of tohu and bohu – the breaking of the vessels simbolized by the death of the first 7 kings of Edom, (eers die agtse het vanaf Adam geslaag om met Elokim te wandel – Enuch) the eighth king Hadar, the key of rectification, was the first.  His wife is MeheiTavel.  The first 7 died but Hadar and Meheitafel did not die. (Enoch het ook nie gesterf nie – dus is die vals Jesus van 25 Des Christinne nou nie die eerste wat nie dood gegaan het nie.)  Hierdie begrip van einde/begin en rectification is die ware verhaal van die ware “Jesus” by name  Yud Hei Vav Shin Ayin” wat as “een” met ” Yud Hei Vav Hei” funksioneer ( hy het met Elokim gewandel)  the Ruach of Elokim ( Resh Vav Chet of Aleph Lamed Kuph Yud Mem) in the second verse of page one of the Torah, and the became tovu va bohu chaos and void (Egipte en Farao verslaan)  and darkness was on the Face of the abyss (die kosmiese nagfase van 6 ure, die nag van Pesach) and the ruach Elokim ( active life force ) hover over the waters= Mem.  This is the true “Jesus” the true Mashiach =300 = Shin(300) = been van ware Redder.  Elokim fully spelled = 300 = Shin = 300 = Havayah in Atbash = 300

Dus die Atbash terug in einde wat nou begin is; beide is die waarheid Shin(300)  se ware “Jesus” man figuur.  Die 7de van Adam figuur, die Adam wat al 7 levels, man nature, saints, masters, angels, arc angels, christs, voltooi het en nou die 8×9=72 en 8+9=17 Pei praat se Shin waarheid en Ayin twee oë, twee bene ding doen.  Heeltemal groter en meer sinvol as die vals 25 Des groot leuen Jesus Christendom storie, nie waar nie!  Die ware “Jesus” se “Shin” been is ook die genade been want Shin=”spirit of grace”.  Hierdie is die ware genade binne die Torah en nie die vals “Jesus” van 25 Des se genade groot leuen wat vrystel van die Torah verpligtinge nie.   Elokim = Vast Face wat oor Small Face hover (met Pesach).  The waters is the waters of Torah. Water =40 = Mem =Torah.  Die ware “Jesus” se Shin = 300 been stap saam met die Ayin = 70 been die ronde spiraal trap op.  Die Ayin been sal Storetjie nou oor storie….

DIE 111 GENE

So saam met die Sukah kleurvolle liggies wat saam met die “bloedmaan” die bloed van die ware besnydenis verbond helder brand, kom die ware begrip van die woorde “en Chanuck/Enoch” het met Alokim gewandel – ja gewandel, gestap op sy twee bene; die twee  bene – een Shin been en die ander been, die Ayin been.  Elkeen wat die tipe stap met die twee bene, die Shin been en die Ayin been saam met (Yud Hei Vav Hei) Alokim (Aleph Lamed Kuph Yud Mem) gestap kan kry, is die ware “Jesus”, is die ware Chanuck is die ware Hadar en MeheiTavel.  Die ware volledige herstelde “888” Mashiach wat met die “999” nou die (8×3=24 + 9×3=27 = 24+27= 51) gee.  Dus die Yobel 50 met “1” te spaar vir die Teshuvah met Aleph Hei Bet Hei =13 liefde + Aleph Chet Dalet=13 Havayah =26, handeling van “werp jou brood= “1” op die water = 40 Mem.  So die “Metatron” = 315 en die “Shaddai” = 314.  So nou is daar die “1”(Aleph=1) beskikbaar om vir die “Shaddai 314” te gee om ook “Metatron 315” se ewebeeld, te word.  Dus is die “Metatron engele Alokim “skepper kant, die 999 kant en die geskepte 888 “man” kant nou “batsalmenu en kidmothenu” –  na beeld en gelyk aan” – stap Chanuck en Alokim Yud Hei Vav Hei nou saam die nuwe kwantum, die nuwe Paradys binne.  Die “Ayin” bewustheid been en die “Shin” bewustheid been van die ware “Jesus” (Yud Hei Vav Shin Ayin) bewustheid Adam, wandel “stap” nou saam as ‘n “eenheid” met “Alokim” (Aleph Lamed Kaph Yud Mem) “Yud Hei Vav Hei”.

Storetjie storie nou oor die bewustheids been “Ayin” wat saam met die “Shin” as 300 volledige kwaliteit en “Shin” as volledige waarheid in bewustheid, stap.  Ayin is 70. Llet nou op al die Ayin 70 been bewustheid waarmee gewandel word… Daar was een taal en nasie voor Babilon se toring opgebreek is in 70 nasies en 70 tale.  Daar is die “70 jaar” Babiloniese wegvoering.  Daar het 70 siele saam met Yahkob (Yud Ayin Kuph Beit) wie se naam self “Ayin 70” bevat, dus met die “Ayin” 70 been gestap, maar nog die “Shin 300” waarheid een benodig  na Egipte.  Daar is die 70 heilige  Name van die “Ayin 70”.  Daar is die Shem Ayin 70, daar is die 70 jaar van David, daar is die 70 bulle wat nou met Sukkoths geoffer word.  Dag 1 x 12 bulle =14, dag 2 x 11 bulle=14, dag 3 x 11 bulle= 14, dag 4 x 10 bulle =14, dag 5 x 9 bulle=14, dag 6 x 8 bulle = 14, dag 7 x 7 bulle = 14… Dus al die offers eindig op die “Zayin 7” Onderself + “Zayin 7” Boself.  Dus 7 dae en 7 bulle.  Wat beskryf dit?

Aleph Beit p 247  This phenomenon  indicates that the innate “evil” of the 70 nations  if ever being reduced while simultaneously their essence (die 7 Zayin +7 Zayin = 2 x 7 Zayin dus 14; die Onderself/Boself bewussyn behoue gebly) is being sustained in order that ultimately will be fulfilled the promise: Then will I transform to peoples a clear tongue (a rectified language (die een taal voor Babilon, die Atah taal, die 22 Aleph Beit taal soos wat die Hei 5 siele die taal praat van die Torah) to call all I the Name (Ha Shem ) and to serve him together. (saam wandel soos Enuch).   So kom  Maatjies dat die nodige bewustheids stappe, die nodige offers, die Sukot gedoen word van die jaar 5776  wat 5777 voorafgaan  wat die “777” voltooi; die (“Zayin 7, Zayin 7, Zayin 7”) dan volg die  jaar “5888” en dan die jaar “5999” die (Chet 8, Chet 8, Chet 8) en ( Tet 9, Tet 9, Tet 9) voor die jaar ( 6000) die (000) die nuwe/oue of oue/nuwe begin en einde/einde in begin (Aleph “1” se (000) in die ewige lewe DNA  spiraal trappe… Die verskil tussen 5999 – 5888 = 111 asook tussen 5888 – 5777 = 111 en 111 = (Human 111 DNA gene), dus in die hele DNA spiraal ewolusie, bring die datums – die (111 human DNA).  Soek dit self op Maatjies.

Dan is daar ook Psalm 111, die 22 letter Psalm – Aleph tot Tav.  Sien vers 2 Beit:  In the intimate group of the upright ones and the assembly”.   Die “111 gene” is die homo sapiens, die een wat regop loop se gene, die een wat nou heeltemal regop begin loop, selfs in sy Boself 111 gene ook.  Dus 5777 tot 5888 gaan die Planeet bewussyn nou in die Onderself opgehef word tot die regop loop (Shin en Ayin bene wandel met Yud Hei Vav Hei) in die bewussyn 111, en dan vanaf 5888 tot 5999  gaan die Planeet se Boself bewussyn regop loop (Shin en Ayin bene wandel met Yud Hei Vav Hei) in die 111 regop gene bewussyn.  Daar is hier in Suid Afrika (die Capstone land) die groot ophef  skakel gevind van hoe die  homo sapiens se 111 gene al meer regop loop;   die fisiese liggaam wat sy al meer homo sapiens 111 gene se spirituele regop loop meemaak.  Daar is ‘n vorige lewens vorm dop gevind naby Johannesburg of Yohchanan tweede halwe brood “burg/tuiste” “capstone tuiste”.   Storetjie is die spirituele lewenskrag en mentale krag, die bewussyn groei wat nou solank die nuwe, meer regop tot in die Boself regop, die Shin 300 regop en Ayin 70 regop bring.  Juig saam hierdie Sukot van 5776, die einde van die ou piramide.  Volgende jaar begin die 5777…

20190513_201406Vir die Maatjies wat kan “Ayin” been bewussyn sien, hier is Key 304 se plate 17 whole light being wat besig is om Storetjie te gee.  Die gesluierde middel word die hele plate.  Sy is vroulik.  Is dit nie fantasties nie!

Elkeen is ‘n konkrete Personality in die Onderself konkrete, maar ‘n samevattende abstrakte Individuality in die Abstrakte Boself.  En die manlik en vroulik wat omruil.  Dit is met ‘n volslae stilte en awe wat een so na jou Boself sit en kyk met hoendervleis, die woorde het opgedroog…

Die 111 Homo sapiens geen is die geen wat dan na die tye van ewolusie in vorm deur al die lewens vorme, van amobe af nou by die ware mensvorm uitkom wat die Onderself en Boself bewussyn sal kan huisves in 5777, 5888 en 5999.   Fantasties – elkeen  is 111 jaar uitmekaar!

                                                     116

BULLE VAN SUKOT

Maatjies die Sukot se 7 dae van bulle offers wat met 13 bulle op dag 1 begin en met 7 bulle op dag 7 eindig, bevat groot groot geheime. Die bulle is die konkrete fiseise Onderself personality lewens vorme bewussyn. Die dae is die abstrakte Boself.lewensvorm  bewussyn  die begin van Sukot op dag 1 begin  die Onderself bewussyn met 12 teenoor die Boself bewussyn se 1. (dus n vae liewe jesus in die hemel begrip) maar elke dag wat die Sukot gebod nou  gehou word vind daar groot dinge plaas. Die verhouding van bewussyn verander elke dag. Op dag 7 is die verhouding nou 7 tot 7. Maar nou moet onthou word dat spieel nou mooi plat is, die Pesach ongesuurde brode 7 dae van die Onderself moet nou bygetel word. Ja dit is nog ‘n groot geheim  dus wat gebeur nou ?  Nou word  die 7 x 7 = 49 faktor bygebring.  Dus dag 7 van Sukot se  verhouding van 7 tot 7 word nou 7 tot (7×7) 49  dus 7 tot 49. Die abstrakte individule Boself is dus nou in ‘n 49 groter en mooier bewussyn verhouding teenoor die konkrete Onderself personality bewussyn. Op die 7de dag van Sukot. Wat beteken dit ook? Dit gee dan die (49-in-1)  of 50 Yobel  resultaat dieselfde soos die (12-in-1)  of 13 Echad of (36-in-1) of 37 Yechidah  of 13 Echad + 37 Yechidah = 50  Yobel…..vry van die bande  van  die tekort aan Shin 300 waarheid en tekort aan Ayin 70 sig van Onderself en Boself…..die twee bene waarop die ware “Jesusse” nou soos jong kalwers uit die kraal uit bokspring wanneer nulle vroeg soggens vrygelaat word met die vreugde wat Sukot bring op dag 8  van Shemini  Atzeret/Shimgat Torah…..

Die vry Yobel 50 kalwers  se personality konkrete onderselwe spring met ‘n boog vanaf Shavuot dag 50 na Chanukah se 8 dae en die boselwe abstrakte individuality  spring met ‘n boog vanaf einde dag 8 van Sukot na Chanukah se 8 dae… Die jaarsiklus se ware “jesusse” se vierde fees, die Dalet 4 fees,  die  begin in die einde verskuil  en einde in die begin verskuil fees…

Onthou die Onderself Personality bewussyn is een persoon se bewussyn, maar die Boself Individuality bewussyn is die hele “groep” se bewussyn  vervat in die ” whole light being” soos die foto so mooi vasgelȇ het, die foto se Boself wese is nie net een  van die gesigte op die plaat nie, maar  al die gesigte “smelt saam” om in die geval met Storetjie se skrywer sy whole light being individule Boself sielsgenoot te vorm.  Om die proses se bewussyn vergroting oefening te doen moet nog meer oor die Sukot berekeninge gestorie word.  Daar is nog syfers betrokke; die daaglikse berekeninge, die daaglikse handelinge het nou nog ‘n eindresultaat, die somtotaal van die bulle betrokke vir die 7 dae is ook van belang.  Dus dag 1 se 13+1=14 tot dag 7 se 7+7=14 gee nou verskillende berekeninge. Die totale hoeveelheid bulle is…13+12+11+10+9+8+7=72 fisiese Personality Onderself faktore (heilige Name) maar 72=36+36. Yechidah 37=(36-in-1)  daar is twee (36-in-1) Yechidah 37’s, dus die (begin-in-einde) Yechidah 37 asook die (einde-in-begin) Yechidah 37.  En (die 36-in-1) is opgemaak deur (12×3)-in-1.  Dit is die opmaak in die bulle spieëlbeeld konkrete Onderself Personality bewussyn van die spieëlbeeld Boself abstrakte individuality bewussyn.  Daar is ook die dae wat nou 7 dae  met Sukot is + 7 dae met Pesach week, dus 7+7=14 asook die 7×7=49  (die Job verdubbeling (+) =14 en kwadrering (x met homself = 49.  Dit gee die individuele abstrakte Boself spieëlbeeld van die konkrete Onderself Personality, dus 7×9 of die sewende vlak van Angels binne die sirkel wat uit die 9 hoeke sirkel bestaan; die samestelling wat almal in die ewige ewolusie moet bekom om aan te kan gaan na die 8 nadir onder buite die sirkel en 9 Logos bo die sirkel om die volgende 8×9=72 Name nou te kan bemeester.  Julle sien Maatjies, die Sukah fees moet gehou word.

Want die Boself Boom en die Onderself Boom moet reën ontvang om te kan groei en vrugte dra.  Die onderstebo boom met sy haawortel “blare” neem die reën water op in die Onderself kant wat die Boself Boom kant as reën ontvang het en vir die Onderself laat kry het, sodat die Onderself Boom nou die reënwater kan verryk met Onderself minerale en lewensvoeding stowwe en kan opstuur na die Boself kant toe, sodat die Boself kant nou vrugte kan dra, vrugte wat voedsel is, wat aan die Boself kant geëet word,  maar ook sade is wat aan die Onderself kant geplant word en ontkiem en eerste begin groei.  Abram skep en bewaar eers die Farao-Hagar-Ismael sade voordat die grond skoon gemaak word, die Farao en sy volk in die see ingespit word as kompos vir die nuwe seisoen.  Dus sade en kompos… Die Sukot fees moet gehou word.

Die Boere nasie moet boer.  Hulle moet ploeg en plant en kompos insit en oes en versorg, volgens die jaarlikse heilige feestye, volgens die jaarlikse datums, volgens die Torah ronde Bybel boerdery handboek van die Hoofargitek dit voorskryf.   Daar mag nie vreemde ploeg en plant en oestye datums wat nie in die Boek se program ingeskryf staan, valslik ingesmokkel word nie.  25 Des Kersfees vals “Jesus” datum is so ‘n valsheid in die bewussyn van die planeet ingesmokkelde datum.  Die vals datum moet met mag en mening uitgewis word uit die planeet se bewussyn uit.  Die ware Boerenasie se bewussyn moet gesuiwer word sodat die ware seisoene bewussyn weer herstel kan word.  Die ware 111 geen moet ingeplaas word.  Sal die jare tussen 5777 na 5888 se 111 die ware 111 Onderself geen inbring, en die jare tussen  5888 en 5999 se 111 die ware 111 Boself geen  inbring?

Adenylate Cylase 5 Homo Sapiens 111 gene.   Na 5 jaar wanneer die “boom” geplant is, mag daar van sy vrugte (sade) geneem word.  Die boom Homo Sapiens Adenylate Cylase 5 se vrugte (sade) kan na 5 “jaar” gepluk word.  Die “5” “jaar” kan sy normale “miljoene” 5 “jaar” verloop, of die 5 “jaar” kan versnel word met ‘n inisiasie  proses soos die “Sara-Yud (Shin Resh Yud ) en Abram met die (Hei 5 = Adenylate Cylase 5 “111” homo sapiens) inisiëring proses van 6/7000 jaar, in plaas van miljoene jare.  So die jaar 5776 vanjaar wat inlei tot 5777 + 111 = 5888 + 111 = 5999 voor die 6/7000 jaar van die inisiasie van Abram met die  Adenalyte Cylase “111” homo sapiens, inisiasie se voltooiing dalk nou in die fases is, kan bewussyn oefeninge wees om die bewussyn nou gedurende die tye mee besig en fiks  te hou.

Volgens die Sukot fees se formule van bulle en dae of fisiese lewensvorme in die konkrete Onderself, of die “gene” 111 en die dae van Sukot, die 111 in “dae”, in tyd, moet die bewustheids oefeninge nou dieselfde tipe resultate gee. (“beeste” teenoor “dae”) en (“gene” teenoor “jare”) en (“konkreet” teenoor “abstrak”).  So die Sukot tyd is die jaarlikse tyd waar die planeet se Onderself bewussyn nou toegespits moet wees op die eenword met die  Boself bewussyn.  Die tyd bevind die planeet bewussyn homself in Merkavah /Noach se ark /Sukah.  Die geheime kode.  Of geheime letters vir die tyd om die Onderself en Boself eenword te laat plaasvind, is eintlik onuitspreekbaar as woorde, so die korrekte manier is om die letters eerder net uit te spreek.  Hulle is:  Kuph Dalet Vav Shin…Kuph Dalet Vav Shin…Kuph Dalet Vav Shin….Yud Yud… Tzade Beit Aleph Vav Tav….. Mem Lamed Aleph….Caf Lamed…..Hei Aleph Resh Ayin…..Caf Beit Vav Dalet Vav….. Hierdie heilige kodes moet met eer en respek gebruik word in die Sukot tyd.

117

BOSELF/ONDERSELF FEESTE

Nou wil Storetjie graag een van die grootste geheime bekend maak.  Die omvang van die geheim is enorm.  Die bewussyn moet net die totale impak van die geheim bemeester.  Die groot geheim is verskuil agter die begrip dat koning David en koning Shlomo die tempel saam bou.  Die David Onderself personality in die konkrete klip. hout en goud en die Shlomo Boself individuality in die wysheid en insig en Daat kennis.  Storetjie het reeds oor die geheim en prentjie gestorie.  So wat is die groot geheim dan nou?  Die geheim is geleë in die krag en mag in die volledige hou van die korrekte heilige Jaar Shabbat feestye van die Onderself en Boself. Wanneer daar dus nou byvoorbeeld net die Onderself feestye gehou word en die Boself feestye heeltemal ignoreer word, is die Onderself feestye, al is hulle ook nou nie korrek nie, so magtig dat die Boself bewussyn heeltemal uitgewis word.  Gesien in die lig. die kennis. word dit duidelik dat ‘n datum baie kragtiger en magtiger is as wat net op die oog af voorkom.  Die Onderself alleen bewussyn wat deur die 25 Desember datum en verdraaide Pesach en Pinkster vasgevang word deur die materiele klipkatedrale en goud geldmag en sederhout balke godsdiens van die Onderself alleen.  wis die hele Boself bewussyn totaal uit.  Koning David bou nou die tempel alleen en wis koning Shlomo se tempelbou deel totaal uit.  Daarom bestaan daar in die Onderself alleen Christen godsdiens net groot klip katedrale wat die Onderself huisves met Onderself mag en krag.  So die verskuiwing van die Sukkoths 8 dae se feestyd na die 25 Des – 1 Jan is nie maar net die onskuldige datum verskuiwing van feestye nie.  Nee, glad nie – dit is die uitgeslape handeling waar enorme kragte en magte by betrokke is.

Die hele planeet se bewussyn word in die Onderself vasgepen deur die skuif van die 8 dae van feestyd vanaf die ware Sukkoths tyd na die 8 dae feestyd van KersfeesSo elke jaar wat die planeet nie die Sukkoths fees hou nie en eerder die Kersfees hou, ketting hulle sy bewussyn jaar na jaar vas aan die Onderself alleen gevangenis en bereik hy nie die Yobel vrylating nie.  Die ware Logos van die Sukkoths fees word jaar na jaar deur die Krismis fees gekruisig deur die “Jesus” Onderself alleen bewussyn.  So Maatjies, waarin is die antwoord tot die redding van die planeet geleë?  Die antwoord vir die redding van die planeet is geleë in die skuif van die feestyd vanaf 25 Des/1 Jan. wat nie in die Bybel is nie, na die Sukkoths fees wat in die Bybel is.  Wanneer daar terug gekeer word na die Bybel, is dit die eerste ding om na terug te keer – die ware Sukkoths fees sodat die Boself Shlomo bewussyn kan instroom.  Die ware Boself/Onderself bewussyn gebou kan word.                           

Dink net die wonderwerke wat gaan gebeur wanneer die hele planeet nou die jaarlikse Sukkoths begin hou en die Kersfees Nuwejaar vreugde en vrolikheid nou korrek aanbied vir die Shlomo Boself deel van die tempel bou.

Omdat die geheime van die einde in die begin verskuil is en die geheime van die begin in die einde verskuil is moet Storetjie na die stam van Dan se seëninge kyk.  By die beweeg en staan van die tabernakel, soos wat die vroulike Shekinah lig kolom vanuit die Boself die Onderself tabernakel toon wanneer om te staan en wanneer om te gaan, was dit en is dit Dan se werk om op te ruim en die stamme aan die gang te kry en agter hulle ook op te ruim.  Vandag word Dan die Duitser genoem. Met hulle Hitler Mashiach was reeds so ‘n roep, maar die optrede met oorlog was verkeerd en die tyd was verkeerd.  Maar as die stam van “Dan” sal hulle weer die “aktivering” stam wees wanneer die Shekinah uit die  Boself weer begin beweeg. “Dan” het getrou aan hulle seëninge die Bybel eerste met die drukpers gedruk sodat almal die Bybel kan ontvang om te kan lees en om dus weer na duisende jare,  nou na die Bybel toe te kan terugkeer. Die volledige terugkeer na die Bybel volgens die ware Boself Shekinah het toe nie plaasgevind nie, want die “nie Bybelse verkeerde, net Onderself 25 Des “vals Jesus” het die hele wȇreld in ‘n bloedbad  laat beland.  So die ware volledige terugkeer na die Bybel wat moet gebeur, is die terugkeer na die ware datum van Sukot.  Sukot moet herstel word.

Kyk nou net na die wonderlike saam met die verkeerde. Die Dan Duitser stam wat nou die 25 Des vals 8 dae feesvier, vier nog ‘n fees – die Oktober Bierfest waar hulle bierdrink en varkworse eet.  So wat toon dit?  Dit toon dat diep weggesteek in die gene se geheue is daar vaagweg iets wat nog deurkom.  So wat nou gedoen, Maatjies?   Dit is die regte stam wat die sweep moet klap as die Shekinah uit die  Boself begin beweeg.  Die bewustheids begin beweeg is hier…5777…  Nou moet die regte sweep klap; die hou die Bybelse Sukah feestyd op die regte tyd.  Verlaat die nie-Bybelse vals Kersfees en Nuwejaar.  Hou die ware nuwejaar Yom Kippur, Sukah en Shemini Ateret/Shimgat Torah. Die Boself bewussyn sal dan die planeet se net Onderself bewussyn oorstroom soos die lentereën. Oorloë sal verdwyn en vrede sal oorheers…

Dink net die enorme wanneer die Duitsers nou eendag Keesfees los en die Bierfees verruil vir Sukah!!

Opgesom: die een pilaar ronde trap sisteem bestaan uit die een man as die pilaar, en twee trappe as die twee vrouens sisteem – die Onderself en Boself sisteem van ewige ewolusie.  Die sisteem wat “Ayin-kop” Yahkob mannetjie met Ayin twee oë wat Onderself en Boself kan sien, van droom.   Die middelpaal as die Onderself Abram vader en Onderself moeder Hagar/Malchut, het die Onderself Ismael en sy 12 radiale.  Die middelpaal as die Boself Abra-hei-am en die Boself moeder Sara-hei/Binah het Ayin Yitzaq en daaruit die Boself Yisrael 12 radiale.  Die Boself en Onderself programme moet nou saamwerk en die ewolusie ronde spiraal trappe saam klim.  Die bo- en onderselwe moet nou nie mekaar doodtrap so op die trappe nie, maar in harmonie op beweeg.  Die probleem ontstaan wanneer die Boself nou nie weet wat hy moet doen nie en vassteek op die trap en die opkomende Onderself nou blokkeer dat hulle mekaar doodmaak, soos nou al meer gebeur.

SHAVOUT FEES-IN-DIE CHANUKAH

5/10/2015 Goeie dag Maatjies op die mees belangrike heilige “twee-in-een” dag van die jaar en van elkeen se lewe.  Dit is net jammer dat die meeste Maatjies op die planeet nie eens bewus is van die dag se enorme belangrikheid; die bewusword van die Boself, nie.  Die dag is dus ‘n Boself dag en ‘n Onderself dag. Die dag is dus twee dae, maar nie twee dae agtermekaar soos die ortodokse dit hou nie, nee dit is ‘n “Boself-in-een Onderself” dag, dit is  dus vandag die 8ste dag wat die vorige 7 Sukkoths  dae opsom in die  8-in-Chanukah Boself-in-Onderself dag ook, die projeksie dag van (+/-) 21 Desember.  Dus die Boself in Onderself projeksie vanaf Shavout fees-in-die Chanukah asook die Sukah  na  Chanukah-in-fees, dus die Echad 13-in-Yechidah 37- in -Yobel 50 Eenheid dag begrip = Onderself Boself eenheid begrip.  Dit is vandag Maatjies.  Die wat gehoorsaam is aan die Torah, die wat die Sukkoths en Shavuot en Pesach feestye op hulle bepaalde tye hou, sal die twee-in-een dag van vandag shema, shem “Ayin” raaksien met die twee oë Ayin been en die waarheid “Shin” raakstap met die ander been en die wysheid en insig en Daat kennis van die Boom van die Lewe  vind met die “Yud” kop wat die yad Mosheh hand gee. Geseënde twee-in-een dag Maatjies.  Lees vandag die deel wat reeds gegee is op die web van die Overself – dit is baie belangrik.

By his ignoring of the Overself presence man commits his greatest sin and shows his worst stupidity.  The Overself is implict in all humanity but explicit in a few solitary figures. The Overself’s golden note of harmony falls dead upon our muted ears. The Overself is always present in man’s heart. If he does not receive awareness of this fact in his mind, that is because he makes no proper and sustained effort to do so.

With the ego out of the way I began to enter consciously into the real I and to comprehend by realization that it was always there, that noting new had been found and that this was eternal life.  The truth Shin is that the feeling of the presence of the Overself has been shut up so long that we have come to look upon it as non existent and to regard the rumours of its actual experience as hallucinations.  This is why religions mysticism and philosophy have as so hard a battle to fight in these times – a battle against man’s inevitable incredulity.

Everywhere we see people in bondage to their egos. Everwhere too the sage sees the Overself waiting, always present for them to turn from the ego themselves to the Overself.  Let no one imagine that contact with the Overself is kind of dreamy reverie or pleasant fanciful state.  It is a vital relationship with a current of peace, power and goodwill flowing endlessly from the invisible centre to the visible self.  The very essence of that stillness is the divine being. Yet from it come forth the energies light, laughter…which are perpetually active, creative, inventive and mobile. It is a state of pure intelligence but without the working of the intellectual and ideational prose. Its product may be named intuition. There are no automatically conceived ideas present in it, no habitually followed ways of thinking. It is pure clear stillness.

The Overself is not merely a mental concept for all men but also a driving force for some men, not merely a pious pleasant feeling for those who believe in it but also a continueing vital experience for those who have lifted the ego’s heavy door bar.  No one can explain what the Overself is for it is the origin the mysterious source of the explaining mind and beyond all its capacities, but what can be explained are the effects of standing consciously in its presence the conditions under which it manifests the ways in which it appears in human life and experience the paths which lead to its realization

Storetjie het hier gedeeltes aangehaal uit denke van persone wat elkeen op hulle manier op soek is na die waarheid agter wat bekend staan as “lewe”.  Storetjie volg die ronde Bybel boek weg en vind die weg die maklikste om die Shin waarheid en Ayin Boself en Onderself raak te sien. Dit was aangenaam om die Bo-Onderself, twee dae in een met julle te deel in die “training of the mind” oefeninge.  Geseënde Sukkoths!

118

DIE AANTREE TYE

Storetjie wil nou graag met nog ‘n training of the mind, consiousness expanding storie verduidelik hoekom die feesdae daar is op hulle bepaalde tye.  Volg Storetjie met ‘n heelal en kosmos bewussyn, dink groooot.  Die belangrike feit dat die uittogte wat die Shekinah volg, in geordende leërordes plaasgevind het, dus georden in leërordes moet plaasvind, word mis gekyk.  Wat is so belangrik aan die begrip…leërordes?  Kom Storetjie verduidelik: daar is wat Storetjie noem die “ek-ek”, die “ego-ek”.  Dan is daar die “ons-ek” persoonlikhede.  Los langs die paradegronde loop daar die “ek-ek” rond, maar op die paradegrond aangetree as ‘n leërorde kan net die “ons-ek” funksioneer.  Die “ek-ek” of “ego-ek” kan nie in die gelyktydige mars van die leërorde se links regs, links regs, funksioneer nie.  Al die linkervoete beweeg gelyk vorentoe en trap reg in die spoor van die een voor hom.  Die voorste een se voet moet nie meer daar wees nie; dieselfde geld vir die regtervoete.   Dit is nou ‘n “ek-ons” leërorde wat beweeg. Neem nou die masjerende “ek-ons” links regs die spiraaltrap om die middelpilaar op.  Die “ek-ons” beweeg nou mooi in orde, mooi in gelid, mooi in harmonie die Onderself en Boself trappe op in die ewige lewensgroei spiraal. Daar is nie plek vir die “ek-ek”, die “ego-ek” in die pragtige “Onderself/Boself” leërorde sisteem nie.

So die bevel “rig op die linkerflank, mars” bevel moet almal op “mars” reageer met die linkerbene.  Op die kosmiese en heelal skaal gesien is die jaarlikse feestye nou vergelykbaar met die bevel “mars” om die gelyktydige beweging van die leërordes te bewerkstellig sodat die Onderselwe nie die Boselwe in die ewige lewensgroei spiraal raak trap nie.  Wanneer 400 renmotors met “ek-ons” bestuurders  met die groen lig gelyk wegspring, is almal in tien sekondes by die lig verby; maar wanneer 400 “ek-ek” bestuurders by die straat se groen robot wegtrek, dan is daar maar net 4 motors by die groen lig verby voor hy weer rooi word.  Elke “ek-ek-ego-gek” het net met homself te doen by die robot; te hel met die 399 ander!  Maar wanneer die “ek-ons”, die “ek-1-ons-300” by die robot doenig raak, is dit nou ‘n perd van ‘n ander stal: die  “leërorde” uit die Boself en Onderself een-perd stal.  Wie ore het om te hoor, laat hom hoor…

indexOmdat die planitȇre bewussyn nou nog nie bewus is van die Onderself en Boself bestaan en hoe die twee funksioneer nie, dus die ronde spiraal trappe in gelid in leërorde moet klim nie, is die voorste klimmer se  voete  nou nog in pad van die volgende klimmer se voete.  Bekyk net die Midde Ooste in Israel en in Suid Afrika. Die Boself voete moet nou reeds uit die pad van die Onderself voet wees, maar is nog nie en nou veg die Boself voet en die Onderself voet vir dieselfde trap.  Die Boself voet  hou die Onderself voet terug want hy weet nie van die Boself bestaan waarheen sy voet nou al heen  moes getrap het nie.  Die enkele alleen voete langs die paradegrond kry nie veel uitgerig om die saak reg te stel nie.  Die leërordes moet aantree en in gelid begin stap.  Maar voor die leërordes aantree, moet hulle eers weet waarvoor en waarnatoe hulle aantree.  Die waarvoor… is die ewige lewens groei proses  en die waarnatoe… is die Boself bewussyn via die Onderself Boself spiraal trap.  Die ewige oop roomys cone spiraal trap en die aantree tye, die jaarlikse heilige feestye soos in die Torah gevind.

119

BOSELF VASTI HADASSAH

Of dit nou die Yisrael Boself voet bekend as die Jode in Yisrael is, of die Boere in Suid Afrika is, of Europeers in Europa is, of Amerikaners in Amerika is, of die enkeling op 70 jarige ouderdom in sy werk is, sy Boself voet moet uit die pad van die Onderself voet kom wat op die trap aanspraak maak.  Daar is ‘n tyd vir elke ding.  Daar is ‘n tyd vir die Boself voet op die trap en daar is ‘n tyd  vir die volgende Onderself voet op die trap.  Die Boself voet moet nou op die Onderself trap van die nuwe kwantum trap, die nuwe  Pesach maal met nuwe 7 dae ongesuurde brood met nuwe 7×7=49 helderder en 49 x mooier en 49 x groter, nuwe kwantum Onderserself trap. Die ou kwantum is verby – die nuwe kwantum breek aan met Chanukah.  Maatjie het hom gister in sy eie lewe ook vasgeloop teen die realiteit van wat verby is, is verby.  In die gewese beroep van die Onderself trap, trap nuwe wat inkom op die trap en trap die oue dood.  Die nuwe Onderself onbewus van ‘n Boself bestaan wat baie meer sensitief is, trap die nuwe sensitiewe siel dood met koelbloedige koue siellose voete.  Gee pad Maatjies, gee pad!  Vind die Boself, klim verder… eet die nuwe Pesach.

Reg oor die planeet is die Onderself onsensitiewe voet besig om die Boself voet, wat reeds oppad na die volgende trap moet wees, nou te vertrap.  Die hele proses word as Armageddon beskryf.  Maar die vertrapping hoef nie plaas te vind nie.  Die Boself voet moet net bewus word van die bestaan van die Boself en wat gedoen moet word, waarheen daar na getrap moet word.  Die feit dat die Boself trap nou ‘n trap in die nuwe kwantum is – en wel die Onderself trap in die nuwe kwantum is. Moet nie die nuwe kwantum se Onderself trap met die vorige of verlede se Onderself trap verwar nie; wat verby is, is verby.  Die nuwe kwantum se Pesach en ongesuurde brode is nie die ou kwantum se Pesach en ongesuurde brode nie.  Die Torah stel dit baie duidelik: julle moet My heilige feestye hou vir ewig en altyd, in al julle”woonplekke”, “kwantums” waar julle julle ookal mag bevind.  Dit is altyd weer nuut vir die nuwe kwantum.  Die Onderself/Boself sisteem van ronde trappe neem julle deur die kwantums/woonplekke.

Dit is die vals 25 Des datum wat nie in die Bybel is nie, se wegneem van die ware heilige datums en feestye, wat die Boself bewussyn en Onderself/Boself trap sisteem bewussyn heeltemal uitgewis het uit die planeet bewussyn uit, wat die doodtrap en bloedbad van die vertrapping op die ewige lewe ewige ewolusie trap, veroorsaak. Help asseblief, Maatjies om die bewussyn van die Boself terug te bring.  Help asseblief om die volgende onnodige bloedbad te verhoed.  Gaan vertel hulle sodat hulle bloed nie van jou verhaal word nie.

Die ware wandel met Elohym wat Chanuck doen , is die wandel van die “ek-ons” op die ewige spiraal trappe waar die Onderself en Boself voete mooi in harmonie, in gelid in leërordes die trappe opklim.  Die “Shin” been en die “Ayin” been  van “Enuck”, die man met die “Yud” kop, “Hei” skouers en arms,”Vav” liggaam, “Shin” been en “Ayin” been  wat met “Alohym” die “MAN” met “Yud” kop, “Hei” skouers en arms”, Vav “lyf” en “Hei” bene, wandel.   So die twee Chanuck bene “Shin” en “Ayin” doen die wandeling van die Onderself en Boself trappe klim. (wandel saam)  Nou nog ‘n geheim.  Die gesamentlike “Vav” faktor, die lyf faktor, die koppeling faktor is die “Overself” faktor.  Die “Vav” Overself is die groot geheim.  Die Vav(6) is die geheim wat die Maatjie tot die Zohar se diepste geheime toegelaat het.  Die “Vav” Overself laat die Maatjie, wanneer die Hei(5) gebruik word, tot die “Aleph tot Tav” se geheime toe as die “Atah” gesamentlike gebruiker. Wandel met Alohym.  Die “Vav” Overself/Lower Self geheim is die sleutel om met “Alohym” te kan wandel en reeds nou te leef, reeds te leef…

Maar hier is nou eers nog ‘n geheim: lande soos Botshwana het ‘n tydperk wat as een ‘n Botswana burger wil word, nou eers moet toon hoe gehoorsaam hy is aan die Botswana landswette.  Wanneer die tydelike burger nou die getal jare gehoorsaam was aan die wetboek, kry hy volledige burgerskap.  Dieselfde geld vir die Bybel boek se wette.  Daar is ook ‘n gehoorsaamheids tyd toets.  Die tyd is – wanneer julle nou in die land kom (die tydelike burgeskap begin) en ‘n boom plant (die Boom van die Lewe burgerskap) mag julle eers na 5 jaar (die gehoorsaamheids toets tydperk) die vrugte van die Boom pluk en eet.  Wanneer daar dus nou in die gehoorsaamheid boek, die Bybelboek gelees word van die jaarlikse feestye, Pesach, Shavuot, Sukah en die korrekte Shabatte vir die eerste keer, en daar word getrou gehoorsaam aan die Boek, die gehoorsaamheids toetse gedoen vir 5 jaar sonder om iets te verstaan, sonder om ‘n Daat vrug te pluk, dan word daar na 5 jaar die permanente burgerskap tot daardie gerrouheids gehoorsaamheids toets toegestaan.  Dus 80 % getrou, 80% gehoorsaam, dus 80 % waarheid of 80 % “Shin” of 80% Daat of insig of wysheid, sal die een na 5 jaar vrugte bring wanneer dit geëet word.  So verbeter die gehoorsaamheid toets nou want daar word in die nuwe bewustheids land weer nuwe bome geplant met die nuwe verbeterde bewustheid saad, wat op hulle beurt nou weer 5 jaar moet gehoorsaam; elke jaar gehou moet word met die nuwe bewustheid en Daat kennis en Binah insig en Chokmah wysheid.  Na die volgende 5 jaar, dus in die nuwe Vav( 6) jaar of “Vav” Overself verbeterde liggaam, word nou 90% waarheid Shin vrugte gepluk wat die Ayin twee oë been nou nog beter kan sien en hoor.  So Maatjies, groei die oeste na elke 5 jaar…  Wat ‘n “hemelse” verskil tussen die Bybelboek se ware Feesdae datums se “hemele” en die vae vals “hemel” van die vals 25 Des datum  buite die Bybel se gehoorsaamheids toetsboek, van 5 jaar proef tydperke vir ‘n uiteindelike vreugdevolle volle burgerskap!

Onthou  Maatjies, Storetjie is maar net training of the mind to expand the consiousness wat vir die Yisrael kinders in Suid Afrika geskryf word en die Bybelboek word as verwysing raamwerk gebruik in Storetjie want die meeste Yisrael kinders in Suid Afrika het die Bybel as ‘n verwysings raamwerk.

Met die aanbreek van die jaar 5777 wat die 111 jaar (111 homo sapiens geen) inlei  na die jaar 5888 en dan na nog ‘n 111 jaar (111 homo sapiens geen) inlei na die jaar  5999,  is die Onderself voet besig om uit Afrika die Boself voet in Europa nou te begin vertrap.  Dit toon hoe ernstig die boodskap van Storetjie… Die Dan stam, die Benyamin wat roep, die Capstone boodskap – die Boself boodskap wat nou by Europa moet uitkom sodat die finale doodtrap van die sensitiewe Boself bewussyn nou nie finaal deur die Onderself voet kan plaasvind nie.  Eliyah moet nou die Boself boodskap onderdrukkers, die 800 Baalpriester sisteem uitdaag en uitwis.

In die Midde Ooste al om die vortex Yisrael, trek die Onderself voet ook voluit saam om die trap oor te neem. Die groot, groot boodskap van die Vav Enuch Boself stap wat geneem moet word, word ook nie aan die arme siele daar gebring nie.  Storetjie se Benyamin loer in die Web en Google goete rond en sien geen Boself boodskappe van die rabbies daar nie.  Sien net die ook maar arme een siel wat spook met die Overself, maar ook nie die “Vav” Zohar en Qabalah en Chanuck wat met Elohym gewandel en spiraaltrap beelde nie.  Die ander mors tyd met die letter se Onderself begrippe.  Daar gaan ook ‘n bloedbad kom indien die Capstone Boself Vav Chanuck boodskap nie vanuit die Suidland by hulle uitkom nie.  Ou Churchill vol whiskey het gesȇ dat nog nooit was daar so baie deur so baie aan so min vlieëniers verskuldig nie.  Benyamin sȇ bewend maar vol brawade, dieselfde vir die ou paar Boertjies hier uit die Suidland van die Capstone wat die piramide saam met die boek van Haddasah, Esther moet laat vlieg.

Kom dat Benyahmin in die vorm van Mordechai, afstammeling van Kish die Benyahminiet wat Esther as dogter aangeneem het, nou na vore tree in Storetjie.  Hier word die geheim van die Boself “Vav” wat in die redding as volgende Boself trap meganisme optree deur trapplek vir die Boself voet te verskaf in die verskuilde “Yud Hei Vav Hei” optrede as “Hei Vav Hei Yud”.  Storetjie het gesien die Boself is vroulik…

Nou “Vasthi” die vroulike “Vav Boself” van die Onderself been se voet van al(1+2+7=10 ) 127 provinsies of (1volle kwantum) of (koning Ahasuerus)  wat nou wil trap op die Onderself trap, se eie vroulike Boself onttrek haar vanself.  Fantasties!  Dieselfde tipe handeling wat die vroulike Boself Sara-Yud doen om dan nou Sara-Hei te word.  Vasti =  Vav(6) + Shin(300) + Tav(400) + Yud(10) = 716 = 7 +1+6 = 14 = (7 Onderself + 7 Boself ). Vav- Boself, Shin- ware, Tav- the seal of creation, Yud – the infinite point.  Dit is wat en wie Vasti, die Boself funksie is, wat nou vanself nie voor die Onderself voet buig nie, maar die volgende reddingsaksie in werking stel.  Die aanstelling van die voogkind  van  die  Benyahminiet.  Die Yisrael nuwe Boself program word geaktiveer, die Boself trap word geaktiveer – fantasties!  Die nuwe Boself vroulike Vav trap vir die manlike Onderself, wat nou ‘n nuwe Boself Vav trap soek om op te trap in die nuwe kwantum in.

Wat gebeur nou hier?  Hier gebeur nou baie, baie, baie groot dinge en geheime wat Storetjie bring en nuwe ou prooi wat Benyamin die Wolf verskeur en nuwe buit wat gebring en op die Purim feesmaal tafels van 14 en 15 Adar voorgesit word, wat eintlik ook ‘n 14/15 twee-in-een dag, ‘n Boself/ Onderself dag is.  Hier vind nou groot verskuiwings plaas: die Onderself wȇreld se Jesus van 25 Desember die twaalfde maand Desember, nie Bybel kalender, word nou reggedraai na die Bybel se regte kalender twaalfde maand Adar, en wel  met die Purim fees se datum en aksie van die 14/15 Adar Purim fees van die Boself vroulike met twee name.  Haar Yisrael naam “Hei Dalet Samech Hei” en haar Persiese “ster” naam The Star “Aleph Samech Tav Resh”.  Hierdie  geheimsinnige vroulike Boself funksies bekend as Vasti “Vav Shin Tav Yud”,  Hadassah “Hei Dalet Samech Hei”,  Astar “Aleph Samech Tav Resh ” verdiep net die mooi en prag en diepte van die vrouwees, moeder wees, redder wees, om maar ‘n paar van die bron van lewe  kenmerke te  probeer besing…

Esther 1 se verse (19 vir Kuph letter 19) en (vers 20 vir Resh letter 20) en (vers 21 vir Shin letter 21) en (vers 22 vir letter Tav letter 22) beskryf nou die finale en derde skepping stap van die 22 letters.  Stap een – vanaf letter een Aleph tot letter tien Yud, dus geen nul tot by een nul.  Dan stap twee vanaf  een nul Yud 10  tot by twee nulle Kuph 100,  dan derde stap vanaf Kuph 100 twee  nulle tot by Aleph 1000 drie  nulle.  Dus word die totale derde stap vanaf honderd tot by duisend (Kuph 100 + Resh 200 + Shin 300 + Tav 400 = Aleph 1000) word deur die vroulike Boselwe hanteer (Mamma sirkeltjies) die “Vav Shin Tav Yud” en “Hei Dalet Samech Hei” en “Aleph Samech Tav Resh” funksies hanteer die (“Resh” “Shin” “Tav”) wat saam met die “Kuph”, wat nou so pas in die nuwe realm, kwantum, uit die vorige realm kwantum ontsnap het.  Die  manlike stap Kuph uit die Onderself realm kwantum, is so pas deur sy vroulike saamgestelde Boself (Resh, Shin, Tav) gered met die Boself trap wat sy net betyds  beskikbaar gestel het.  Halelu Yud Hei!  Vir die wat Ayin oë en ore het, en Shin been ook het en Tav seël het en Yud seël het, kyk weer na haar, die koningin van die Purim fees…

20190513_201406Waarna kyk die Maatjies? Die Maatjies kyk na die (drie-in- een ) vroulike  liefdevolle redderes Vasti “Vav Shin Tav Yud “, Astar “Aleph Samech Tav  Resh “, Hadassah “Hei Dalet Samech Hei” van die ewige  Samech lewe siklus in die ewige Dalet nuwe begin  stap in die nuwe realm kwantum… the active life force move to and fro over the waters…

120

DIE VROULIKE “FORCE OF LIFE”

Die manlike koning van die 127 Provinsies (10 en 14)  van die realm = kwantum, vier 90+90=180 dae fees (Onderself 9 en Boself 9 van “0” vlak),  maar die vroulike ” Vasti” Vav Shin Tav Yud = Vav=Boself Vav, wat = Shin =100% waarheid weet van die = Tav=sëel letter wat al 22 skeppingskodes saamvat onder een seël van die ware bewussyn, soos wat die nuwe deur die Yud = beginpunt deurkom.  Die “Vasti” onttrek haar van die fees. Die een realm, kwantum, alleen fees, want sy is deel van die “drie-in-een” Sara-Yud tipe of Rachel tipe vroulike Mashiach funksie.  Die Capstone funksie van die 4 versies van” Estara” ster = Aleph Samech Tav Resh en “Hadassah” = Hei Dalet Samech Hei”.

Ester1:19 – 22. Vers 19 of Kuph 19: …if to the king ( Kuph 19 of Kuph 100) it does seem good, let a royal word go out from “his person” (Kuph 19 of Kuph 100) and let it be written among the “Laws of Persia and Media “= (wette van die 25 Des se 12 de maand Desember en eerste maand Januarie ) that it may not pass away that “Vasti” =”Vav Shin Tav Yud”  may not come in  before king (Kuph 19) Ahasuerus and her royal dignity  let the king give to a companion of her, a woman better than she is.

Let mooi op die geheim: die vroulike “force of life” van die huidige Kuph 19 realm, kwantum moet nou oorgedra word aan die vroulike van die volgende beter realm, kwantum, wat dan Sara-Yud se program van Sara Hei met Abra-hei-am se voogkind van Benyahmin, wat eerste in die Boself Capstone meganisme glo waar hy hulpeloos as Yisrael man in die poort sit en wag vir die vroulike Capstone meganisme om in te skop, die piramied slot wat met die draaislag vanaf  die 25 Desember 12de maand jaar gaan draai na die Adar 12de maand en oopspring met die Echad 13 eenheid, dertiende deurbreek maand van “ve-Adar” – dit is die Purim fees met volmaan 14/15 Adar/ve Adar se storie.  Nou vers 20 =”letter 20 = Resh 20 = een van die 4 beginne, die begin om die Torah te kan  verklaar…the art of clarification.

:20 And the decree of the king (Kuph 20 en Kuph 100) that he will make must be heard (shema) in all of his realm, kwantum, for it is vast  and all the wives themselves will give honor to their owners, the great as well as the small.  Sien die groot geheime hier.  Hier is verskuil die einde in die begin, die einde van die small of laer trap of realm of kwantum en begin van nuwe Boself trap of realm of kwantum = die heilige kode “Yud Hei Vav Hei” word hier in die orde ..Hei Vav Hei Yud.. gegee.

:21 (letter 21 = letter Shin = 300) …and the thing  (die Onderself alleen bewussyn “thing”) was pleasing in the eyes ( foutiewe  Ayin wat wat nie ware capstone  Shin en Ayin twee bene Mashiach meganisme kan raaksien nie )  of the king (Kuph 100) and the princes and the king (Kuph 19 ) proceeded to do according to the word of Memuchan. So die ware Shin kort nou dat die twee ‘Mems’ van Memuchan wat nou ook gedeel moet word in die Onderself Mem = 40 = water = wysheid = van wȇreld, realm, kwantum en  Boself Mem = 40 = water = wysheid = wȇreld = realm = kwantum. Voordat die letter 22 of Tav 22 of vers 22 van die Dalet 4 capstone  samevattende vers 22 nou begin; die vierpunt maar driehoek capstone piramied wat die Benyamin in die poort nou op wag.  Die Benyahmin wat reeds die drie-in-een vroulike Mashiach reddings meganisme aangeneem het. (Mordechai, die Benyahmiet, die seun van Rachel, die Sara-Yud tipe,  het vir Esther aangeneem.)

Vers 22, letter 22, Tav 22ste, Tav 400 wat nou Kuph 100 + Resh 200 + Shin 300 + Tav 400 = Aleph 1000 Program het en met Aleph(1) in die realm kwantum begin en eindig met nuwe Aleph(1) op nuwe realm kwantum as vorige realm of kwantum se Aleph 1000.

:22  So he sent written documents to all the kings jurisdictional districts to each jurisdictional district in his own style of writing (elke Program se eie DNA kode) and to each people in its own tongue, for every husband to be continually acting as prince in his own house and speaking in the tongue of his own people.

Let mooi op hoe die vers 22 van die koning van die Mede en Perse nou nogsteeds die Babelse verwarring van baie tale bevestig, reg teenoorstaande die samevattende een seël Tav letter 22 se Aleph tot Tav eenheid onder die Hei vyf siele eenheid, die “A-t-a-h” eenheid heilige naam.  Die Echad 13 + Yechidah 37 = Yobel 50 Naam.  Hierdie vier verse is die driehoek vierpunt capstone vier verse van die capstone op die piramide wat op die rol van  die vroulike drie-in-een meganisme vlieg  tussen realms; kwantum trappe klim, die geheime driehoek vierpunt sleutel wat inslot op die vierpunt vyfhoek piramide en dan met die draaislag vanaf die Mede en Perse tyd kalender van die 12de maand as Desember na die 12de maand as Adar/ve-Adar, 14/15 Purim volmaan, Boself /Onderself eenheid, met een taal met een Aleph/Tav 22 letter Alpa Beit soos voor Babilon… Laat die oor wat kan hoor, hoor…

hebrew_calendarSien prent van maande van die jaar.  Die Desember maand as twaalfde maand met 25ste as hoogtepunt is links horisontaal. Die ware Bybel twaalf maande se deurbreek Boself/Onderself meganisme, dus ve-Adar/Adar of (ve/Adar) is heel bo vertikaal.  So wat gebeur nou van nou na Sukkoths se dag 8, die dag 22, die Shemini Atseret/Shimgat Torah, die Torah 22 letters dag tot die dag van Purim se dag 22ste Torah 22 letters  herstel deur die vroulike “drie-in-een” meganisme?   Wat gebeur is dat die Capstone vroulike drie-in-een meganisme word as gevolg van die manlike Makkabeer optrede deur hulle manlike lewens op die spel te plaas teen die koning van Mede en Perse, teen die 25 Desember 12 maande Christendom, net manlike Pous regeerder en manlike 25 Desember Jesus redder, om met die Chanukah handeling nou die Bybel se waarheid te herstel.  So waar tree die manlike Makkabeers in?  Hulle tree in op die bestaande twaalfde maand, die foutiewe  twaalfde maand, die Desember twaalfde maand wat horisontaal 90° uit is vanaf die vertikale ware ve/Adar twaalfde/dertiende maand sisteem. Wat het die Chanukah manlike optrede tot gevolg?

Die optrede aktiveer nou die indruk van die capstone vroulike drie-in-een meganisme in die vierhoek piramide in op die horisontale Desember punt…die Vasti.  Een derde meganisme skop in en die capstone drie-in-een vroulike meganisme begin die slot draai vanaf die horisontale Desember punt na die vertikale ve/Adar punt; die ster, Ester, Astare, (Aleph Samech Tav Resh) / Hadasah (Hei Dalet Samech Hei) die ware vertikale 90° verder punt.  Hier is nou die Shin ware verhaal van die drie wyse manne wat die drie vrou Astara ster gevolg het wat nou die “hemele” deur 90° gedraai het vanaf die verkeerde twaalfde maand/radiaal na die regte twaalfde maand/eerste maand Onderself/ Boself radiaal.  Onthou Maatjies, Storetjie is nie feite nie, die Bybel is feite, Storetjie is slegs training of the mind verbeelding vlugte wat die bewussyn fiks moet kry om self vlugte van bewussyn vergroting aan te pak. Volg self die Astara ster deur die hemelruim.

Ja Maatjies daar is die geheime driepunt vroulike sleutel wat in die geheime plek in die piramide pas en wanneer dit gedraai word, die geheime vortex oopsluit en die geheime van die piramide openbaar, ja Maatjies die Piramide van Giza is die Bybel in piramied vorm…

Indien die “Abra-hei-am” nageslag met Alohym wil wandel soos wat Chanuck met Ahohym wandel, moet die Yisrael eers binne in die Boself trap binne in die nuwe realm of kwantum “gebore” raak deur die drie-in-een vroulike capstone sisteem.  Manlik kan nie geboorte gee nie, manlik kan net bevrug.  Die manlike Makkabeer bevrug met Chanukah, maar die vroulike drie-in-een capstone gee geboorte aan die Chanuck wat met Alohym wandel… Die vals 25 Desember Jesus wedergebore Christen is ‘n vervanging van die ware, net soos die drie wyse manne wat op 25 Desember by die Jesus se geboorte aankom.  Die liedjies van skape en herders buite in die nag in die vriesende winter getuig van die groot leuen.  Die tyd is nou aan die kom, die jaar 5777 is aan die kom.  Die capstone tyd is aan die kom.  Wie gaan die waarheid bevrugting doen met Chanukah sodat die drie-in-een sleutel ingedruk kan word, sodat die 90° draai kan plaasvind sodat die nuwe gebore kan word  op die regte tyd van ve/Adar?

Die vraag is dus nou, wat moet gedoen word deur die saad van die man wat deur die Kuph koning van regverdigheid, die Melek Tzedek, geseën is?  Ja daar is die antwoord: daar moet regverdig opgetree word.  Daar moet neutraal regverdig opgetree word.  Wat het Benyahmin in die vorm van Mordechai gedoen?  Hy het regverdig opgetree in sy omstandighede waarin hy hom bevind het.  Hy het homself, net soos nou, in die Desember maand as hoofmaand  koningskap bevind.  Hy het nie sy knie voor Amalek gebuig nie, maar hy het die aangestelde koning van die realm vir die tyd regverdig hanteer.  Net soos koning David vir Saul hanteer het die kere wat hy hom kon doodmaak.

Ester 6 vir Vav 6:2 At length there was found written what Mordechai (Benyahmin) had reported concerning Bigthana and Teresh, two court officials of the king, doorkeepers, who had sought to lay hand on king Ahasuerus… Hy het net rapporteer, geen beloning gevra nie, net regverdig opgetree soos koning David teenoor die aangestelde koning van die tyd. Benyahmin as Mordechai het egter reeds die drie-in-een vroulike reddingsprogram aangeneem. Hy het volgens die Torah in sak in as gesit en gevas.  Hy het vir “Hei Dalet Samech Hei” daarop getoon dat sy moet instaan vir haar volk.  Hy het die omkoop kleed verwerp.  Hy het die Torah se versoeke nagekom – eer en onderhou en doen My heilige Name, my heilige Shabatte, my heilige Feestye (Jaarshabatte) my verordeninge, my insettinge, my gebooie. Dit is al, nie julle godsdiens Sondae en Kersfeeste nie, nie julle Nuwejaar en nuwe maande nie.  Nie julle 25 Desember nie… Omdat Mordechai weet dat daar net EEN is wat agter alles in beheer is, dus die huidige bestel ook beheer, het Mordechai net sy regverdige deel gedoen – en kyk wat gebeur toe alles!  Die Purim fees is die resultaat…

Die Purim fees vind plaas oor die hele 127 of (1+2+7) = 10 = Yud =volledige boom van 10 Sephirot wat in (1x2x7)= 14 = 7 = Onderself + 7 Boself  plaasvind.  So let baie mooi op: die Purim fees vind oor beide Boself en Onderself bestaan plaas.  Let op wat die sages voorspel – aan die einde sal dit nie weer ‘n uittog uit Egipte wees  nie, of terugkeer in  beweging na die Yisrael stukkke grond in die Midde Ooste wees nie, maar dit sal wees….the land of Yisrael will in the future spread (Yeuchidim) to incorporate all of the land of the earth… al 127 provinsies.  Dit is Purim, Maatjies!

Purim is wanneer die 7 (man, nature, saints, masters, angels, arc-angels, christs) Onderself en 7 (man, nature, saints, masters, angels, arc-angels, christs) =14 (1x2x7=14) = Job verdubbeling = Job Onderself/Boself eenheid  = Enuch verdubbeling = Enuch wandel met Elohym(Alokym).  Enuck Onderself/Boself = eenheid = Yobel 50 eenheid, dus Echad (12-in-1) = 13 + Yechidah (36 -in-1) = 37 = 50 Yobel eenheid = Purim = hoogte van Haman (Amalek) galgpaal = 50(el) hoog.  Die Purim  is dus die  oorwinning oor die 50 Yobel doodstraf wat  gebring word oor die Yisrael Program deur die (let  baie mooi op die volgende begrip) tot uitvoerende koning amp gesalfde  (Hamman)  deur sy doodstraf  vir die Yisrael Program, presies met die ware 50 Yobel van Purim Boself en Onderself Yobel 50  eenheid,  om te draai. (Gert Steenkamp was die eerste vals 25 Des. net Onderself herder wat besef het wat aan die gang is met die valse Haman Amalek Saul/Paul wat die Yisrael program doodmaak deur Yisrael op te hang aan die net Onderself alleen 25 Des liewe jesus  vals Yobel Cristen kerk paal wat Yisrael konsuis vervang het.  Die leef nou  net met jou Onderself alleen mooi en  dan gaan jy eendag in die” hemel” jou Boself ontvang.  Dit is die net Onderself halwe waarheid leuen…) Job moes dit met groot pyn en ellende eers by Eliyah leer. Hier is nou groot geheime verskuil wat Storetjie by die Purim skatte moet uitdeel.

Om Purim Boself/Onderself Yobel 50 eenheid met die bewussyn te bemeester, moet Benyamin net eers die begrip bekend as “salwing”, die handeling van “salwing” se buit op die Purim tafel voorsit.  Dit is ‘n baie baie, baie, groot begrip.  Dit is baie mooi.  Die aksie handeling word met die drie basiese letters beskryf “Mem Shin Tav”.  Dadelik is dit duidelik watter drie hoof kragte hier funksioneer – die wysheid van oop Mem, die waarheid van driebeen Shin en die samevattende Tav seël.  Nou is daar 7 Onderself en 7 Boself (soos wat hy wat met Alohym wandel, hy wat met sy Boself ook wandel, naamlik Chanuck (soos gegee in die Keys)  sogenaamde salwings of seëninge of gawes wat gegee en ontvang kan word deur verskillende entiteite aan verskillende entiteite.  (Abraham seën Melchizedek, Melchezidek seën Abraham en El Eliyohn word geseën).  Wat nou baie mooi is, is dat die basiese funksie van seëning of salwing “Mem Shin Tav” nou die tipes salwing met tipes olies (gawes) en aan wie dit is en vanaf wie dit kom, hanteer deur  watter kragte, watter letters bygevoeg word of weggeneem word… Byvoorbeeld… “Mem Shin Tav” met ‘n “Aleph” by “Mem Shin Tav Aleph”.  Hierdie is baie ‘n groot onderwerp op sy eie, Storetjie raak net hieraan om iets duidelik te maak.  Die salwing…”Mem Shin Yud Tav Vav”…beteken dus dat die “Absolute “, die “Yud”, het met sy wysheid aangedui deur die “Yud” die “Vav”, die lyf, die persoon, geseën, gesalf, tot byvoorbeeld “koning” oor die volk.  Die salwing van koning “Saul” is so ‘n voorbeeld.  So daar is nou die “ampte” soos die “koning amp” of  “priester amp” of “mashiach amp”  ens.  Dan is daar die “persoon” in die “koning amp” wat optree as die “koning” in die “koning amp”.  Let nou baie mooi op na  die volgende… die “Mem Shin Yud Vav Tav” verklaar die geheim pragtig.  Wat gebeur nou met die “Vav” Saul wat “as koning” in die “koning amp” deur die “Yud” met “Yud wysheid” geseën, gesalf (Mem Shin Yud Tav Vav) is?  Saul, later Paul, is nou aangestel, geseën, gesalf  as Vav persoon met Yud wysheid.  Maar soos met die “Yud” oneindige is daar die “Yud oneidige Torah” gehoorsaamheids toets.  Moet nie betrokke raak met die “Boom van Kennis nie” die Boom Amalek nie.  Die in diens geneemde, die gesalfde met “Yud wysheid ”  Boom van die Lewe wysheid  “koning Vav” is nie gehoorsaam nie, is “on”-gehoorsaam en toe  verloor hy die “hoorsaam” van die Boself en Onderself wat “saam kan hoor”.  Hy verloor die “Yud ” seëning,  salwing, die “Yud wysheid” die “gesalfde  in diensgeneemde” wat die “Yud” se “Hei” vyf sintuie, siele, seëninge  verloor het. Dus is Saul nie meer in “Yud” se diens nie, Saul is ontslaan…

Maar hier kom die groot skok… Saul/Paul, die “Vav” word nou nogsteeds gebruik deur “Yud” om vir “Yud” nou die verdere ongehoorsaamheids verleiding te doen.  Saul word nog vir 40 jaar (Mem=40, die hele aarde) deur die Saul/Paul/Amalek se hoofmaand Desember en hoofdag 25ste se moeder kerke wat Yisrael doodmaak as die Program van “Yud”,  verlei. Die uitwissingsplan van Hamman…. en die ware Yisrael “hoor” dit nie.  Saul/Paul word net gebruik deur “Yud”. Hy is nie meer die geseënde, die gesalfde van “Yud” met sy “Yud” wysheid nie.  David is die “Yud” gesalfde met die “Yud wysheid ” en   “Yud lewe” die “Yud(10) + Hei(5) = 15 Shekinah” redderes  waarop die  Makkabeer Chanukah  Benyahmin  Ruach, Asem  blaas sodat  die “Havayah” ewige lewe kool in die “Alokym” Shin  ewige lewe vlam kan opflikker  en die kinders van “Yud” wakker maak…the active life force  moves to and fro… op die volmaan van 14/15 ve/Adar, onder /Boself, Yobel 50 Purim.

121

PURIM FACE TO FACE

face-2029342_960_720Om die Purim begrip op nog ‘n manier te verduidelik, kom Storetjie  haal aan uit die Bybelboek Deuternomium – Eleh ha Devarim (die begrippe wat al vyf Onderself siele as die Yisrael uitgekiesde sielsgenoot. Onderself beminde deur die Boself Alohym beminde bewus van moet wees en begryp om die ( Dalet Onderself) – (Vav gesamentlike liggaam ) – (Dalet Boself), dus (Dalet – Vav – Dalet) = DVD (David koningskap) = die gesalfde koningskap in diens en nie die ontslaande Saul of Paul koningskap wat nog  vir die verleiding van die hemelse koningin, die counterfeiting spirit of folley, die 800 Baalpriesters in Jezebel se diens; die 25 Des Pous Jesus kerk godsdiens met Bybel onder die arm, gebruik word.  Die vals net Onderself gods diens  begrip van verse 19 en 20 van Deut. 4 (4 = Dalet) (19 = koning=Kuph) (20 = Resh = nuwe begrip uitklaring).  Hierdie vind met Shavuot dag 50 by die Horeb vortex punt plaas met die Yobel 50 geleentheid in Onderself tyd, dus dieselfde soos in die Boself Purimfees, Yobel Boself tyd.

Deu. 4:19.. And that you may not raise your eyes to the heavens (bome van kennis) and indeed see the sun and the moon and the stars, all the army of the heavens (met hulle aardse 800 Baalpriesters op aarde) and actually get seduced ( deur die “queen of the heavens  van Jeremiah 44 (Dalet 4 + Dalet 4) vers 19 (vals koningin 19 “queen of the heavens) lees self die deel… And bow down to them and serve them (25 Desember verkeerde 12de maand, nie in Bybel te vind nie, dus die verkeerde hemelruim, verkeerde  Jesus  godsdiens, nie bedoel vir die Yisrael program, die Bybelboek program  nie) which “Yud Hei Vav Hei” your “Alohym” has appointed to all the (other) peoples under the whole heavens.

Maar wie en wat is die Bybelboek se Yisrael program? Vers 20 = Resh = die nuwe (“00” program, die Onderself “0” en Boself “0” program wat na Kuph 100 + Resh 200 + Shin 300 = Aleph 1000, of nou die “000” program gee, die “aarde “0”+”hemele” “0” +”hemel van die hemele” “0”  Program gee.  Aleph(1) met geen “0” voltooi Aleph(1000) met drie “000” voor weer op nuwe realm “kwantum” wat 50 Yobel keer groter, mooier, wonderliker is.

:20  But you (Yisrael = die wat as Onderself groot genoeg bewussyn ontwikkel het om met sy Boself, sy Alohym Boself,  sy een beminde Alomym Boself te kan as beminde van sy lewe, sy huwelik, sy sielsgenoot, sy Boself, mee “een” word.  Die (Yud 10 + Hei 5) Boself word een, trou met die (Vav 6 + Hei 5 = 11) dus is daar die “eenheid” van 2 x 13 Echad = 26 = (Yud 10 +Hei 5 + Vav 6 + Hei 5) = 26.  Let op die groot geheim: die (Yud 10 + Hei 5 = 15 Shekinah ) het nie ‘n “Vav ” liggaam nie.  Die Boself wat uit die vuur uit die berg praat het nie ‘n liggaam nie, maar die Onderself “Vav + Hei” het die nodige liggaam vir die Boself Onderself huwelik.  Die “Vav 6 + Hei 5 = 11 = Onderself een been van die 22 twee bene, voorsien die Vav 6 liggaam, maar die “Yud10 + Hei 5 = 15” voorsien die 15 – 11 = 4 = Dalet(4) = nuwe aarde vir die nuwe Yisrael.  Die Mem(40) en Tav(400) “aarde” of “trap” uit die pad van die “ander nasies ” wat Yisrael wil doodtrap met hulle Haman, Amalek,  25 Des buite die Bybel se Christendom aanspraak op die aarde, die onderste trap alleen.

Kom lees nou vers 20 klaar asook  hoofst 4 vers 4… ( Dalet 4 “Vav” Dalet 4) gesalfde met ewige lewe reeds, en reeds in diens as reeds ewige lewende Boself Dalet 4 en Onderself Dalet 4 in die een gesamentlike liggaam Vav 6 in die middel – die gesalfde Dalet Vav Dalet…

Deut 4:4…but YOU (onder en Boself eenheid=groot letters =you ) who are cleaving (een geword  as “ADNY” met “YHVH” as “YAHDVNHY”) of (een met Alohym wandel soos Enuck)  to YHVH your Alohym  are all of “you” (YAHDVNHY) alive today ( leef reeds ewig vandag as die Onderself Boself eenheid, die Purim Yobel 50 eenheid).

: 12 ( al 12 stamme, radiale )  And “Yud Hei “ (die Boself) began to speak to “you” out of the middel of the fire ( fire is from the mid heavens = Boself wat nou met Onderself praat Pei = 80 ) the sound of words was what you were hearing, but “no form” ( want die vorm, die “Vav vorm” behoort aan you, die Onderself “Vav Hei” het die vorm….daarom mag daar nie ander Vavve of vorms  gemaak en aanbid word nie, nie die ander datum ander hemel, Desember hemel Jesus Vav vorm nie.)  have you seen, nothing but a voice… (geen vorm buiten jouself nie…jy is koning David, of jy is koning Saul, wat jy skep, is jy.  As jy Jesus skep is jy Jesus, as Jesus nie in die Boek van die Lewe is nie, is jy nie in die Boek van die Lewe nie.  25 Des is nie in die Boek van die Lewe nie…

:20  But you are ( die Onderself “Vav Hei” met die Shin en Ayin twee bewustheid faktore in die Hei bene ) the  ones “Yud Hei” ( Boself of Alohym ) took  (kies om in die huwelik mee te tree ) that he might bring “you” (die Onderself Boom met die kop in die aarde en die vuurbal aarde kern as die  son, die bewustheids bron, soos Storetjie reeds mooi oor gestorie het; die vuur uit die aarde by die aardbewing berg ) out of the iron furnice, out of Egypt, to become a people of private ownership. People of inheritence (die huweliksmaat besit, die Boself “Yud Hei” en Onderself “Vav Hei” huwelik met die Yud wysheid en Vav liggaam )  die Echad 13 + Echad 13 = Yud Hei Vav Hei = 26, die Havayah =26, maar ook die Echad 13 + Yechidah 37 = Yobel 50 vry van die kwantum, die Purim fees vryheid …as at this day ( ware Shavuot/Purim dag, Onderself /Boself huwelik dag.

Kyk weer  na die groot, groot geheime weggesteek in die Sukot en die Shavuot en die Chanukah en Purim feeste:  die Boself met Onderself huwelik red die hele situasie, red die Purim totale uitwissing van die Yisrael Boself Onderself huwelik.  Die huwelik tussen “Yud 10 + Hei 5” = “Yud Hei 15 Boself en “Vav 6 + Hei 5″ = ” Vav Hei 11 Onderself  gee nou twee resultate: 1)  die verskil tussen die Boself en Onderself  met die huwelik gee nou die groot reddende resultaat…en wel as volg: Boself Yud Hei (15) minus  Onderself Vav Hei (11) gee nou 4 (15 -11 = 4 ) en siedaar, daar is die redding drie stappe van die drie vroulike, (Vasti, Astara, Hadasah) begin, die  (Dalet 4, Mem 40, Tav 400) vroulike redding meganisme van Purim. Fantasties!  Nou die resultaat van die Boself Onderself huwelik nommer (2) Yud Hei 15 + Vav Hei 11 = 26 = 2 x 13 Echad.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat wanneer die Boself en die Onderself geskei is en nie getroud is nie, die ware Echad 13 eenheid nie kan plaasvind nie. Want (Yud Hei 15) het (15 – 13 = 2) te veel en (Vav Hei 11) het (13-11=2) te min.  Boself het 2 te veel en Onderself het 2 te min.  Vind die Purim huwelik plaas, kanseleer die verskille uit en word die 15 + 11 = 26 nou weer  deur 2 gedeel( 26 ÷ 2 = 13) en siedaar – die perfekte Echad 13  eenheid wat nou by die Yechidah 37  gesit word vir die 13 + 37 = 50 Yobel Purim  – vryheid Onderself / Boself eenheid huwelik met Purim.

122

 DIE 111 GEEN

Storetjie het begin in die jaar 2012 = (2+0+1+2 = 5) = na vyf jaar kan julle die vrugte pluk en eet – dus die nuwe begin.  En weggesteek in die einde = 2012 = (2 x 0 = 0 x1=0 x 2 = 0 bly nul = einde) van verskillende  dinge…  Die einde van die manlike alleen oorheersing weggesteek in die begin van die vroulike kragte wat na vore tree.  Die einde van die manlike oorheerste Onderself alleen godsdiens, die “Pous” manlike godsdiens met sy “Kerk ” en die verskuilde begin van die ware Yisrael Program se (drie-in-een) vroulike Boself redding  huwelik.  Die einde van die Baalpriesters en hulle vals Jezebel of vals vroulike doodmakereres van Tobias se Sara vrou se 7 vorige mans.  Vanaf 2012 =5 tot 2015 = 8  se 3 jare later, het die drie ware Astara,- Vasti -,  Hadasah drie-in-een vroulike  Boself, in die bewussyn van die  getroue  Yisrael lede begin verskyn.  Die jaar van die nuwe lig, die jaar van – met plusse 5776 = 25 = 7 = Zayin = vroulik en 5776.  Met vermenigvuldig =  6 = Vav = manlik;  dus die  tyd van die vroulike Zayin 7  Boself huwelik met die  manlike Vav 6  se begin in die  bewustheids gedagte wȇrelde  van beplanning.  Die sewe “Arc-angels”, die sewe vaste sterre, die sewe perde.  Die sewe ring grense tussen die sewe levels, man, nature, saint,  master, angel, arc angel, christs… se grense is nou voltooi.  Die 7 Zayin + 6 Vav = 13 Echad eenheid huwelik of 7 x 6 = 42 = 4 x 2 = 8, dus Nadir 8 stadium wat nou met Logos 9  kan in “huwelik”  tree – die 8 x 9 = 72 “huwelik”  die 7 x 2 = 14 of 7 Onderself en 7 Boself huwelik van  die 7 + 2 = 9  Logos  “Christos”  wat glad nie die kerke van 25 Desember Jesus se Christ is nie.  Hy wat met die “Shin waarheid” van die “Shem” been en die “Ayin Bo- en Onderself insig” van die “Ayin” been van die “Shem Ayin”  gebed wandel met die ” Yud Hei Vav Hei” as die “Yud Hei Vav Shin Ayin” huweliksmaat “eenheid “, sal Storetjie wel “Shema”.  As die ware Yisrael Program van die ware Bybel…die ster Astarte, Phanuel, Arc angel, genesende Boself krag wat die Mem Onderself water roer sodat dit gesond kan maak.  Die ware Onderself se Boself genesende krag, die Phanuel wat saam met Tobias gaan om sy vrou Sara waarvan 7 mans reeds gesterf het, deur die vals counterfeting spirit te gaan trou wanneer sy afkom vanuit haar Boself kamer… Hy wat weet dat Phanuel is ook die Astarte, die Virgo vroulike wat nou die Leo manlike oorgeneem het in die Regulus vaste ster wat nou inbeweeg het; die genesende Raphael, die verskuiwing van die geld en mag dominerende manlike dryfkrag  na die nuwe  vroulike genesende  drie in een Regulus sisteem, die Astare, Vasti, Hadassah drie-in-een vroulike nuwe wat nou intree…

Due to the precession of the equinoxes the fixed star as Regulus move one degree back every 72 years. Wat beteken dit?  Aleph Adam gee vir David 72 van sy 1000 een siklus jare.  Dit is die nuwe 8 x 9 = 72 Name.  Dit is die nuwe kwantum sprong, dit is die inisiasie stootkrag in ewolusie.

Dus vind die volgende fantastiese plaas: 72 jaar vir 1°, dus 72 jaar x 360 ° = 25920 jaar vir een siklus van 360° vir die  voltooing  van een volledige Boself/Onderself Adam Kadmon se DNA spiraal.   Kyk hoe mooi… 25920 = 2+5+9+2+0 =18 = 9 +9 = 9 Onderself + 9 Boself met (+).  Asook 25920 = 2x5x9x2 =180 = 90 + 90.  Maar let nou mooi op wanneer die geheime “0”, die geheim van begin in einde weggesteek en einde in begin weggesteek, nou by bereken word, dan is dit 180, dus 18 een kwantum op in 9 Onderself plus 9 Boself, maar ook 18 x0 = 0  vir die laaste 0 van 25920, dus ook die einde van die vorige siklus een kwantum af. Die ewige lewe spiraal trap van die lewe DNA…

Lees op Web Onder 25920 en 5776 en 5777.  Die 5888 geen is die Raphael genees geen.  Dus op te som: die ewige lewens siklus groei, die opspiraal van die DNA lewens spiraal  na al meer suiwerder, beter inteligenter, meer insig daat, wysheid Chokmah, met Daat  lewensondervinding, die al meer suiwer DNA spiraal, die suiwer “111” Onderself DNA spiraal en die suiwer “111” Boself DNA spiraal. Die al groter en suiwerder 111 homo sapiens DNA spiraal. Daarom moet die Yisrael Program waarin die 111 DNA spiraal al suiwerder gemaak word, nie uitgebaster word met ander DNA programme nie.  Ons is almal energie, maar energie kan ook meer suiwerder gemaak word.  Daarom is die Bilaam/Balak verbastering van die suiwer 111 DNA chromosome so gevaarlik vir die ware 111 Onderself en Boself Program…

JAAR 5777

Die jaar wat nou begin het is 5776.  Die letters wat die jaar aan die syfers toegestaan is Tav = 5 en 7 = Shin en 7 = Ayin  en 6= Vav.  Dus 5776 = “Tav Shin Ayin Vav” want Tav = laaste letter en samevattende voltooide 5 siele.  Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah.  En Shin = tweede laaste letter en waarheid.  Ayin = divine providence en beide kante oë en Vav = die nuwe liggaam wat verkry kan word.  So 5776 = voltooide Tav Shin Ayin Vav 5 siele wese met Vav liggaam en Shin waarheid wysheid been en Ayin twee oë Bo/Onderself insig been, onder heilige voorsienigheid =  Yud Hei Vav Shin Ayin…man wat saam stap met =Yud Hei Vav Hei = (Alohym) soos = Enuck…  Dus 5776 = Tav Shin Ayin Vav = is dus ook =(Tav = 400 + Shin =300 + Ayin =70 + Vav = 6 ) = 400 +300 + 70 + 6 = 776… Fantasties… Dus die..776 van die  jaar…..5 duisend en  776, dus die  vyf in een siele, vyf in een liggame, die vyf in een ( 5184 jaar) dreamtimes wat  = 5 x 5184 =25920 jaar  wat voltooi is, se…776…of..7 =Shin, 7 = Ayin, 6 =Vav…. Die  Boself 7 en die Onderself 7 =14 of (2-in-1)  huwelik van die  Vav  6 liggaam, die man…Yud Hei Shin Ayin… = Tav Shin Ayin Vav =  jaar 5776, het nou begin.  Die jaar wat die…777…inlei.  Word wakker in die vyfde vlak van die Adam Kadmon, die vyfde wȇreld se bewussyn. Onthou nogsteeds Maatjies, Storetjie is nie feite nie, maar “training of the mind” fiksie… Laat ‘n mens dink nie waar nie?

Vra mooi om snags met dreamtime met die vyf dreamtime energie verbande gebalsem te word, Maatjies – die 5 x 5184 = 25920… 5+1+8+4= 18 = 9 + 9 = Onderself + Boself van (1 + 8 ) = 9 = Boself energie denkende esoteriese bewussyn van 6 Onderself  bewussyn.

“Ayin Tzade – ha- Chet Yud Yud Mem” = 7 letters =” Etz Chaym Boom van die Lewe”.   Dus die 7 letters vorm die “Boom van die Lewe” in die “Paradys” waarin die een wat wil lewe vir ewig, eers weer na toe moet terugkeer, voordat hy die 7 vrugte,  dus die 7 letters….( Ayin Tzade – ha- Chet Yud Yud Mem) se inhoud  van die “Boom van die Lewe” mag pluk en “bly leef”.  Dus die 7 letters se inhoud, se Onderself 6, mentale exo- teriese mentale / Boself 9 mentale eso -teriese bewussyne bemeester het.

1)  The principle of mentalism…the all is mind, the universe is mental.  2) The principle of correspondence: As above so below…as below so above.  (3) The principle of vibration:  Nothing rests, everything moves, everything vibrates.  4) The principle of polarity: Everything is dual, everything has poles, everything has its pair of opposites, like and unlike are all the same, opposites are identical in nature, but different in degree, extremes meet,  all truths are but half truths, all paradoxes may be reconciled. 5) The principle of rhythm: everything flows out an in, everything has its tides, all things rise and fall.  The pendulum’s swing manifest in everything; the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left, rhythm compensates.  6)  The principle of cause and effect: every cause has its effect; every effect has its cause. Everything happens to law.  Chance is but a name for law and regulated.

 There are many planes of causation but nothing escapes the law. (7) The principle of gender: gender is in everything; everything has its masculine and feminine principle. Gender manifests on all planes.

Dus opgesom: 1, mentalism, 2, correspondence 3. libration, 4. Polarity, 5, rhythm, 6, cause and effect, 7 gender…       

Maatjies, kyk nou mooi na die 7 prinsiepe.   Daar is die 1) polarity, in die middel met 3 prinsiepe eenkant wat met 2) mind verste weg eindig, dus..vibration, correspondence, mind… En aan die anderkant van 4) polarity is daar 7 gender geslag wat die verste is met 5 rhytm en 6 cause en 7 gender… Nou wat nou?  Wat is die geheim nou wat die Boom van die Lewe verskillend maak van die Boom van Kennis?  Kyk na die geheim:  die middel 4 het die antwoord.  Wat is die antwoord ?  Die stukkie…  Truths are but half truths, but all paradoxes can be reconciled.  Ja daar is die antwoord… Hoe kan die volle waarheid na vore kom?  Hier is weer die antwoord… Die twee geslagte van nommer 7… Manlik en vroulik.  Ja daar kan die eenword huwelik plaasvind.  Die eenword huwelik van die twee halwe waarhede.  Die eenword huwelik van die Onderself en Boself twee halwe waarhede gee die volle waarheid eenheid Onderself/Boself huwelik.  Die middelpunt polarisasie bind die (mentalism, correspondence, vibration) aan die (gender, cause and effect, rhythm)   in die huwelik; die Boself/Onderself huwelik…  So die Boom van die Lewe se (sewe) prinsiepe stem ooreen met die (sewe) letters (Ayin Tzade Hei Chet Yud Yud Mem)…Etz ha Chaym… Dus kan meer inligting van die 7 letters se  kragte en funksies net nog baie meer help met die nodige “training of the mind” aan die “mentalism” kant van die “polarisasie middelpunt” om die “gender” kant van die huwelik verhoudinge beter te kan begryp en te kan hanteer…

Maatjies kyk nou mooi na die 7 prinsiepe.  Daar is die 1) Polarity, in die middel met 3 prinsiepe eenkant wat met 1) mind verste weg eindig, dus..vibration, corrospondence, mind…  En aan die anderkant van 4) Polarity is daar 7 gender geslag wat die verste is met 5) rhytm en 6) cause en 7) gender… Nou wat nou?  Wat is die geheim nou wat die Boom van die Lewe nou verskillend maak van die Boom van Kennis?  Kyk nou na die geheim.  Die middel 4 het die antwoord.  Wat is die antwoord?  Die stukkie…  Truths is but half truths, but all paradoxes can be reconciled.  Ja daar is die antwoord… Hoe kan die volle waarheid na vore kom?  Hier is weer die antwoord… Die twee geslagte van nommer 7) Manlik en vroulik.  Ja daar kan die eenword huwelik plaasvind.. Die eenword huwelik van die twee halwe waarhede.  Die eenword huwelik van die Onderself en Boself twee halwe waarhede gee die volle waarheid eenheid Onderself/Boself huwelik.  Die middelpunt polarisasie bind die (mentalism, correspondence, vibration) aan die (gender, cause and effect, rhythm) in die huwelik – die Boself / Onderself huwelik.   So die Boom van die Lewe se (sewe) prinsiepe stem ooreen met die (sewe) letters (Ayin Tzade Hei Chet Yud Yud Mem) Atz ha chyym. Dus kan meer inligting van die 7 letters se  kragte en funksies net nog baie meer help met die nodige “training of the mind” aan die “mentalism” kant van die “polarisasie middelpunt” om die ” gender” kant van die huwelik verhoudinge beter te kan begryp en te kan hanteer.

123

BOSELF/ONDERSELF HUWELIK

Voordat Storetjie begin met die “Boom van die Lewe” letters “Ayin Tzade Hei Chet Yud Yud Mem”  se eerste letter “Ayin” gaan Storetjie eers oor die letter net voor die “Ayin” storie,  nl. letter “Samech”, die 15de letter wat 60 tel en bestaan uit twee sirkels, die vierkant “vaste” sirkel en ronde “aktiewe” sirkel.  Samech = die eindelose siklus van die begin in die einde verskuil en die einde in die begin verskuil.  In die Boom van die Lewe se eindvrug wat geëet word, is ook die begin pit saad van die nuwe Boom verskuil.  Hier in die letter “Samech” se getal as letter “15” is ‘n baie groot geheim verskuil.  Die letter is die “trouring” letter, dus die “huwelik” seëlring tussen die Boself en Onderself huwelik.  Die huwelik tussen twee teenoorstaande geslagte. Die manlike en die vroulike wat in die huwelik tree.  Die” Boom van die Lewe” gaan oor die manlike en vroulike huwelik.  Gaan oor die Boself en Onderself wat in die huwelik tree.  Die “Boom van die Lewe” gaan nie oor “godsdiens” nie.  Die “Boom van Kennis” gaan oor “godsdiens” dus halwe waarheid  kennis waar die Onderself waarheid nou die Boself waarheid as sy god dien met sy “godsdiens “.  Maar die “Boom van die Lewe” gaan oor die lewe van die huwelik tussen die twee halwe waarhede  wat dus die totale waarheid manifesteer, waar die Onderself en Boself nou as man en vrou  saam die waarheid vorm, en nie die geval waar met die Boom van kennis “halwe waarheid” nou met hulle “godsdiens” die ander halwe waarheid “aanbid” nie.  Kyk nou mooi na die groot geheim…. Vir die Onderself wat die Boself met hulle “godsdiens” aanbid, beteken die begrip “Yah” is die redder, dat “Yah” hulle godsdiens god, die redder is.  David as die Onderself koning, besing “Yah is die Redder” in sy liedere.  Maar dit is net die “halwe waarheid”. David se Boself, sy seun, die Boself koning, Shlomo, het die Chokmah Boself wysheid, die Boself ander halwe waarheid, die Boom van die Lewe Onderself en Boself waarheid in die Heilige huwelik.  Nou in die geval met die kyk van die “Ayin oë, die eerste letter van die “Boom van die Lewe” of “Ayin Tzade Hei Chet Yud Yud Mem ” “Atz ha chyym”  heilige huwelik oë,  lyk die “Yah is die Redder ” nou so… Kyk mooi na die groot geheim…

Aleph Beit  p227.. At the level of souls, (al 5 siele van Boself en al 5 siele van Onderself in die Heilige Huwelik ) the wedding ring “Samech” symbolizes the marriage of two halves” – die Boself en die Onderself – die vroulik en die manlik “two halves semicirles” of  a “common soul” thus at the level of divinity, the Samech, the fifteenth (15) letter of Aleph Beit, hints at the union (huwelik eenmaak) of the ” Yud” of ” Aleph Yud Shin

Ja Maatjies, hier is die groot geheim , man/Ish = “Aleph Yud Shin” en woman/Ishah = “Aleph Shin Hei”  dit is die letter skeppings “genetika” bekend as “manlike ” geslag, gender en “vroulike” geslag;  die  “genetiese” “letters”  tree in die ” huwelik”, dit is die “Boom van die Lewe” manier)  and the “Hei ” of ” Aleph Shin Hei ” ….the divine Name ” Yud Hei” or “Yah”  ( Yud=10 + Hei  5 =15) is  the divine presence that resides between man and wife

So hier is die groot groot groot geheim. Die Onderself en Boself huwelik moet plaasvind, dan verander die net David Onderself  bewussyn van “Yah” is die Redder, waar  “Yah” nou die  “is god” is, na die  bewussyn waar met die huwelik tussen die “man” as “Aleph Yud Shin” se “Yud” deel nou “een” word in die heilige huwelik, met die “vrou” as “Aleph Shin Hei” se “Hei” deel wat nou “een” word in die heilige huwelik, met die “Yud” deel  van  die man en nou die “Yud Hei” = 15 = “Yah” vorm waar die ” Yah heilige huwelik tussen Boself en Onderself ” nou die redder is . Die “Boself/Onderself meganisme”, soos nou net gegee, van die Boself /Onderself huwelik, is die “redding” en nie die Onderself wat die Boself as sy god aanbid met sy godsdiens, nie.  Dit is die Nimrod, goue kalf, 25 Des Baal god Boom van Kennis se net Onderself alleen halwe waarheid godsdiens sang tot die Boself.  Die god “Yah” is die redder.

Daar is die energie siklus wat nie met liefde begin nie, maar met lig… Die Lig…van die volle waarheid vanaf die Boself/Onderself huwelik tussen die “Yud” van die man “Aleph Yud Shin” en die “Hei” vanaf die vrou “Aleph Shin Hei “, dus die “Yud Hei” huwelik.  Die geloof moet in die “Yud Hei” huwelik wees.  Die lojaliteit moet aan die “Yud Hei” huwelik wees.  Die “Yud Hei” huwelik se trou formulier, die Torah moet nagekom en geëer word… ‘Jy mag geen ander voor my aangesig bring nie…’ is wat die “Yud” en die “Hei” in die huwelik vir mekaar beloof.  Die Sara-Yud en die Sara-Hei.  So nou dat die Maatjies die “as god”, “like god” but never ever.. “is god” mooi  begryp, kan  Storetjie nou met Openbaring 22:14  begin: Toegang tot “die Boom/e van die Lewe”…”Ayin  Tzade Hei  Chet Yud Yud Mem”.

Storetjie is net training of the mind nie feite nie.  Kom sit nader vir nog “mind” oefeninge.  Man = (Aleph Yud Shin) en as Yud” weggeneem word, bly (Aleph Shin )oor – woman = ( Aleph Shin Hei )  en “Hei ” word weggeneem om nou saam die  (Yud Hei ) huwelik te vorm.  Wat nou duidelik is, is dat daar in beide man en vrou nou (Aleph Shin) oorbly, dus (Aleph 1+ Shin 300 = 301) (skepper/skepping, waarheid)  + (Yud 10 + Hei  5 =  15)  huwelik.  Man = (Aleph 1 + Yud 10 + Shin 300) = 311 = 3+1+1 = 5  en vrou = (Aleph 1 + Shin 300 + Hei 5) = 306 = 3+0+6 = 9.  Watter geheime kom hier na vore?  Die pragtige dat die huwelik nou gelyke vennote het as ( Aleph Shin ) = 301, elk.  En dat die man nou (Yud) = 10 bygedra het wat nou (5) siele tot die huwelik toegevoeg het en dat die vrou nou (Hei=5) bygedra het wat nou die (9) Boself bewussyn tot tot die huwelik toegevoeg het.   Fantasties hoe die “Yud Hei ” huwelik meganisme  nou funksioneer om die nodige (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah)  vyf siele  in “eenheid”  met die “9” Boself bewussyn  in “eenheid” met die 6 Onderself bewussyn (300(1)+300(1) = 600 (2)-in-(1) Boself/Onderself  liggaam  met Boself/Onderself bewussyn. Laat ‘n mens dink nie waar nie?

Beit Aleph Shin Tav Vav = die 5 letters wat die eenheid van “man en sy vrou” in huwelik beskryf.  Hierdie eenheid van die man en vrou in die begin van die Bybelboek beskryf reeds die  Onderself / Boself huwelik eenheid.  Die man sal sy ouers verlaat en hierdie “Boself/Onderself” eenheid huwelik aangaan met sy vrou.  Lees self mooi met die nuwe “Ayin” oë.  Dieselfde gebeur met Benyahmin, die 12de stam wat die boodskap aan die einde, soos nou met 5776, 5777, 5888, 5999  moet bring.  Daar bly die 600 manlike oor en hulle mag net nou die Boself/Onderself tipe huwelike aangaan gedurende die eindtye.  Abram met Hagar se net Onderself met Onderself huwelik en net Onderself nageslag en Abrham met Sarah se Onderself/Boself huwelik met die Onderself/Boself nageslag Yitschak.  Die 600 Benyahmin Boself/Onderself huwelik moet die boodskap van die Onderself/Boself meganisme van “Yud Hei” van die Onderself / Boself huwelik begin verkondig – die ware Shiloh boodskap.

124

THE DAUGHTER OF MY PEOPLE

 Die Shiloh Benyahmin boodskap, die “Beit Aleph Shin Tav Vav” boodskap. Die “Beit”=2= Boself/Onderself huwelik van die “Yud Hei”= 15 = Samech = ewige lewe siklus, van die “Vav” = 6 (00=Boself/Onderself liggaam) = Aleph  Shin x 2 = 301 x 2 = 6 (00) (2-in-1) huwelik van (Yud en Hei) omdat (Aleph tot Tav) =22 = totale Torah “boustene” = letters = huwelik van (11 Onderself + 11 Boself ) = 22=Tav = seël van Torah samevattende (Atah) = Aleph tot Tav in Hei(5) saamgevat = eenheid in die Boself/Onderself huwelik (Vav) liggaam eenheid, bekend as ( Beit Aleph Shin Tav Vav).  Die resultaat van die (Yud Hei) Boself /Onderself eenheid meganisme, wat die vasgevangde  Onderself alleen of Boself alleen vasgevangde nou “red”  uit hulle vasgevangde posisies uit.   Ja Maatjies, die Boself wag net so angstig op die redding huwelik meganisme van (Yud Hei) = 15 = Samech = ewige lewens siklus van Samech wat uit dubbe l = 2 = Beit = Binah = insig, bestaan  van Beit = (Boself/Onderself) = (Beit Aleph Shin Tav Vav ) = 5  eenheid boustene = (Nephesh, Rauch, Neshamah, Chayah, Yechidah) = Echad 13 + Yechidah 37 = 5(0) =Yobel vryheid van Boself alleen tronk en  Onderself alleen tronk = vry in Samech dubbel trouring van Onderself/Boself huwelik van ewige Samech = 60 spinnende spiraal ewige lewe groei siklus…

Kom dat Benyahmin weer op nog ‘n manier hierdie groot groot groot geheim probeer openbaar, deur net drie begrippe te gebruik.  Die TAO energie begrip van die energie siklus, met verwysing na die drie begrippe (as god) en (like god) en (is god).   Met die training of the mind oefening van Storetjie, sien nou die (as god die (as Elohim  = (die Onderself) en dan die (like god) die (like Elohim) = (die Boself) in die (gemanifesteerde) die (Somethingness) en dan die (is god) die  (ha-Elohim) as die (ongemanifesteerde) die (Nothingness).  Nou stel die Bybel dit duidelik…dat hy wat weet dat (Alohim) = (Yud Hei Vav Hei ), leef reeds. Dus daar is nou die beskrwing (Alohym) en (ha- Alohym) en (ha) = (Hei) = (5).  Daar is dus ook die beskrywing as (Yud Hei Vav Hei)  en daar is ook die beskrywing as (ha – Yud Hei Vav Hei) = (Hei – Yud Hei Vav Hei) = (die – Yud Hei Vav Hei) = (die of ha of Hei of is God)  van die (ongemanifesteerde) die (Nothingness).  Nou kom die groot groot groot geheim…dit is dat daar net  een keer, ja Maatjies, net een keer in die Bybel na die (ha- Alohym), die (Hei-Elohim)  as die (Hei- Yud Hei Vav Hei ) in die Bybel verwys word.  Die Bybelboek is..(Yermi-yah) = (Yah) loosens the (womb) soos met Sara-Yud na Sara- Hei… en ook (Yermiyahu) – my portion is Yah of Yah exhalts

Jer. 8:19…here is the sound of the cry for help of the daughter of my people from a land far away: (hier is die roep van die dogter) = is ha – Yud Hei Vav Hei (die enigste keer in die Bybel wat die ha-Yud Hei Vav Hei aangeroep word)…not in Zion?  Is her king not in her?  Lees self die hele hoofstuk 8 deur en sien hoe duidelik dit wat Storetjie nog gaan uitbeeld, in die hoofstuk bevestig word.  Die hoofstuk en vers 19 sluit aan by Gen 2 vers 23, 24…dus deel van die groot, groot, groot geheim.  Dus die Aleph tot Tav = 22 letters – Gen 2 tot by vers 22 is deur (Yehwah) geskep.  Maar letters 23 en 24, letters  Shin met 4 bene, en Beit met 4 bene of verse  23 en 24 –  gebeur nou iets baie groot.

Die groot wat Benyahmin nou bring, die  Onderself / Boself huwelik, die Yud en Hei meganisme:  Then the (die Aleph Shin met die Yud ) husband said: This is the last bone of my bones  and flesh of my flesh.. (die Yud)  This one will be called (Aleph Shin with the Hei) married woman,

:24   They must become….(one flesh) =  (Beit Aleph Shin Tav Vav). Die opsomming van die hele Bybel boek in die Beit = 2 versies saamgevat van die Aleph tot Tav…

In die Vav liggaam wat die twee halwe waarhede  van die Onderself halwe waarheid en die Boself halwe waarheid in die een Shin waarheid in die Boself/Onderself huwelik = vers 24 se “one flesh” saamvat…. Fantasties… Daar beskryf hoofstuk 8 van Yermiyah duidelik hoe die Boself halwe waarheid “gode” nou die Onderself halwe waarheid “aanbidders” mislei…  Terwyl die volle waarheid Shin nou slegs gevind kan word in die Boself Onderself huwelik se Yud Hei meganisme – Een liggaam… wie ore het om te hoor, wie oë het om te sien.  Die (as god) / (like god) huwelik in die (Somethingness) bring die nuwe voort uit die (is god) in die Nothingess deur die opening in die Yud.  Dit is slegs die huwelik wat die nuwe kan voortbring.  Lees en begryp Yermiyah 8 baie deeglik… die sleutel hoofstuk, asook vers 19 die sleutel vers.

“Tzade Yud Vav Nun “= Tzion = vorteks punt = die punt van die Yud  wat die opening tussen die (Unmanifest) en (Manifest ) is.  Die (Yud) waardeur die (Hei) voortkom.  Dus daar waar die “huwelik” (tussen Boself en Onderself) van Gen 2 vers (23, 24) plaasvind, daar word die Tzion vorteks punt gevorm. Waar dit ookal gebeur, die laaste twee verse van Yermiyah 8 verse 21 en 22 verwys na die groot, groot, groot geheim van Gen 2 se verse 23 en 24 wat kortkom hier in Yermiyah 8 vers 1 tot net 22; hier moet die 24 verse wees van die 24 letters – die twee huwelik dogter wat uit “Giliad” moet kom, die salwing  uit “Gimel Lamed Ayin Dalet”.  Die Vasti – Astara – Hadasah vroulike… balsem.

Yermiyah 8:21, 22 –  :21 Over the  breakdown of the daughter of my people, I (onthou nou die “I” is die Hei – Yud Hei Vav Hei) have become shattered.  “I” (ha- Yud Hei Vav Hei) have grown sad.  Outright astonishment has seized hold of me.     :22 Is there no balsem in Giliad or is there no healer there (daar waar Eliyah woon?) Why is it then that the recuperation of the daughter of my people has not come up?

Dit is slegs die Onderself/Boself huwelik, die (Yud Hei) meganisme wat die Dogter van Tzion kan “recuperate”.  Dit is die salf uit Giliad wat die salwing van genesing kan bring.  Sal die “Onderself Benyahmin 600 /Boself Benyahmin 600) huwelik die (capstone) voorbeeld wees?  Storetjie se “training of the mind” hier uit die punt van Afrika?

Die Maatjies moet daarop let dat net twee van die 12 saam met die “Yahshua”,” Yud Hei Shin Ayin”,  net voor die laaste Pesach fees met ongesuurde brode, wel die groot begrip begryp het van die (Onderself/Boself)  huwelik.  Net twee studente het die (salwing van die Boself vrou aan die Onderself man) die (Boself/Onderself) huwelik gebeurtenenis in hulle geskrifte geplaas.  Dit is ook die twee wie se skrifte die gebeurtnenis baie meer volwasse beskryf, die gebruik van die (“satan” dualisme optrede met Judas babaskoene beskrywing) word nie gebruik nie.  Die Boself eggenote salf die Onderself eggenoot met die baie kosbare 9 Boself insig en wysheid op sy hoof.  

Dit is die (Boself/Onderself) huwelik, die vertikale huwelik.  Maar daar is ook die horisontale huwelik met Miryahm, die horisontale eggenote wat haar eggenoot se voete was en salf…  Die moeder van hulle twee kinders.  Vertikaal word die Kether gesalf deur die Boself eggenote en horisontaal word Malkut gesalf deur die horisontale eggenote.  Malkut bring die Daat lewens ondervinding kennis en Kether bring die wysheid en insig… Fantasties.

Die TAO “theory all over” energie denke en die Cosmic Doctrine denke van ‘n bewegende golfie wat alleen op sy eie op die Boself level ronddans en die bewegende golfie wat alleen op die Onderself ronddans, totdat hulle twee golfies mekaar nou by Shiloh vorteks raakdans en woerts mekaar vasgryp en hulleself saam nou in ‘n atoompie indans;  die (Boself/Onderself) huwelik atoompie.  Dan sal die manlike sy ouers (vorige golfie toestand) verlaat en sy vroulike aankleef en hulle sal een “vlees” (atoompie) word.

Die Onderself alleen, manlike alleen, bewussyn, wat die Onderself beheer met hulle net Onderself gedomineerde “godsdienste”  begryp niks van die geheime nie, en het die manlik nie-getroude man skyn van heiligheid begrip en het daarom vir hulle ‘n godsdiens.  Die arme vroulike geslag moet nou ook onder die nonne gekheid deurloop.  Daarom moes hulle nou die 25 Desember net man, ongetroude Jesus figuur skep…  En het alle geskrifte wat die waarheid weergee vernietig. Nie Storetjie se vertikale en horisontale vierkantjie se geslagte funksionering begryp nie, ook die Mamma Koningin sirkeltjie  begryp nie… Glad nie die “Yud Hei” meganisme begryp nie…

Kom dat Storetjie die baie belangrike en groot begrip weer benader.  Hy wat weet dat “Yud Hei Vav Hei” begrip = “Alohym” begrip, leef reeds.  Hy wat weet dat “Yud Hei Vav Hei” begrip, het soos “een vlees” saamgesmelt met “Alohym” begrip, leef reeds. Hy wat weet dat “Onderself” begrip het soos “een vlees” met die “Boself” begrip saamgesmelt, leef reeds.  Hy wat weet dat die naamlose vrou wat sy Onderself hoof “Kether” salf  met Pesach, sy eie Boself is en met wie hy met die Pesach huwelik en die 7 dae “honeymoon” van ongesuurde brode daarna, saamsmelt soos “een vlees”, leef reeds.  Hy wat weet dat sy Onderself wat “Yud Hei Vav Hei” is, het saamgesmelt het soos “een vlees” met sy Boself wat “Alohym” is, leef reeds.   Hy wat weet dat hy as “Y H V H” Onderself het saamgesmelt met hy as “A D N Y” as Boself in die  “Y A H D V N H Y” saamgesmelte een liggaam, leef reeds, is reeds besig met die ewige lewe proses… 

Waar daar nou twee “Yuds” vrykom + “Nun” vrykom + “Dalet” vrykom + “AHVH” vrykom.  Hy wat reeds leef as saamgesmelte…”YAHDVNHY” in “Somethingness” weet dat hy die spieëlbeeld is van “ha-Yud Hei Vav Hei” en “ha-Alohym” in “Nothingness”…  Onthou Storetjie is training to expand the mind

Die Malchut huwelik van Malchut eggenoot se Onderself “gods” bewussyn in  sy huwelik met met sy Malchut eggenote (“Mirriyam” wat die voete was) is maar een tiende van die Kether Boself huwelik (die vrou wat die kop salf) met Malchut Onderself wat soos (een vlees) saamgesmelt het.  Maar nou is die omgekeerde ook waar.  Wat is die omgekeerde?  Die omgekeerde is dat Kether nou weer as Boself een tiende bewus is van wat Daat praktiese ervaring deur die vyf sintuie is van “menswees”, van smaak, reuk, hoor, voel, sien.  Beleef, pyn, vreugde, opgewondenheid, ens.  Al die dinge wat die Malchut Onderself net maar as vanselfsprekend aanvaar, maar wat Kether Boself nie so beleef nie. Die Kether Boself weet nie eens hoe lekker peanut butter en stroop is nie, net so min as Kether Onderself werklik weet wie “god” is.  Die Onderself wat sy eie Boself as “god” aanbid met sy “godsdiens” speletjies…nie net  sy Onderself kosbare tyd verwyl en verspeel nie, maar ook sy Boself se kosbare “tyd” verspeel en verwyl.  Sy eie Boself beleef nie die nodige vyf sintuie Daat belewenis van Malchut nie en sy eie Onderself bekom nie die Chokmah wysheid en Binah insig nie… Wat ‘n enorme tragedie!

Die Torah sȇ…julle moet My Shabatte (Shin 300 + Beit 2 + Tav 400 = 702)  hou en gedenk, My verordeninge, My insettinge, My gebooie, My feestye… Dit klink so simplisties, maar hoekom doen so min dit?

Die Kerk is min of meer ‘n duisend jaar al in beheer!

125

BABA SPARTEL IN DIE BLOED

So Maatjies, wat is die verskil, en is daar ‘n verskil, tussen “Sondag” en “Shabat”?  Ja daar is ‘n verskil, en sommer ‘n groot verskil! “Sondag” is die vormgodsdienste, die hoere se kerke, die Onderselwe wat hulle Boselwe aanbid, verafgod, dus hulleself gode maak, dus hulle Boself gode maak, se dag van die geskepte Boself gode, aanbidding… “Sondag” is  die dag wat geskep is deur die “baba wat in haar bloed  spartel”, soos wat Yehezeqel hoofstuk 16, met  die begin verse, so mooi beskryf met vers 15, geskep het.  Ja Maatjies, net nadat (“die soeweryne “) of (“ha”-Adony – Yud Hei Vav Hei) , nou in vers 14, dus “7” – Onderself en “7” Boself, die “Onderself / Boself ” uit die “baba wat in haar bloed gespartel”, het,  gekep het, dus die pragtige  jong hubare geskep het, die hubare Onderself “7” wat nou met die eie hubare Boself “7” in die huwelik moet tree en “een vlees” word.  Die huwelik wat op die Onderself/Boself huweliksdag, die “Shabat” dag moet plaasvind.  Die “Shabat bruid “.  Die Shabat = “Shin Beit Tav” dag = die Boself – “drie been” – Shin – letter” in die Boself – 11 – letters (Lamed tot Tav) wat nou op Shabat verander word na die “vierbeen” – Shin, toe; die Boself Shabat huwelik produk, saam met die Onderself 11 letter kolom, die “Aleph tot Caf” letter kolom se “driebeen Beit” letter in die Atbash posisie wat nou Shabat huwelik se “vierbeen Beit” word.  Dus die “Shabat”  huwelik van die  Boself/Onderself se Onderself/Boself verhouding op die Shabat, se “kind”, die “Vav” wat die driebeen Shin nou die vierbeen Shin maak en die “Vav” wat die driebeen Beit nou die vierbeen Beit maak.  Die letters “23 en 24” net vir die “Shabat huwelik kind” wat elke Shabat voortgebring word vanuit die Boself/Onderself huwelik samesyn.  Die Shabat = Shin – Beit samesyn, wat binne die seël van die “Tav”, die opsommende letter van die “Tav” van die “Torah”  plaasvind, dus die “Shin-Beit-Tav” of  “Shabat” Boself/Onderself huwelik samesyn wat elke Shabbat ‘n “kind” oplewer – nuwe “lewe” oplewer, nuwe “lewe” vir die Boself “brein” wat nuwe “Daat lewens ondervinding”, nuwe Onderself  “vyf sintuie” verslae kry vir die vorige 6 weeksdae, en die Onderself “vyf sintuie, vyf siele” wat weer nuwe “brein” wysheid en insig ontvang. Die rustige huwelik samesyn dag waar die Boself/Onderself, die vorige ses dae se belewenis saam beleef en die volgende ses dae se belewenis saam beplan…  Dus Maatjies, daar is die storie van “Shabbat” dus nou glad nie die tydrowende, tydverspelende, eie Boself as gode verhef, Sondag, buite die “Tav” van die  “Shabbat” en “Torah” nie.  Sondag, die dag van hoereer, soos wat Yehezeqel hoofstuk 16 vanaf vers 15 af, so mooi beskryf.  Maar weet die Maatjies werklik wie is die “baba” van vers 1 tot vers 14, nou werklik – die baba wat “Yisrael” genoem word?  Storetjie gaan nou verder oor die “baba” storie…

Hier by Yehezeqel hoofstuk 16 moet Benyahmin die Wolf, nou eers sy slagtande slyp om groot verskeur werk te doen aan al die “Boself godsdiens” kante se wanbegrippe.  Al die hoereerdery vanaf vers 15 en verder moet nou eers oopgevlek word vir wat dit werklik is.  Die Onderselwe wat die Boself aanbid op Sondag of ophemel op Shabbat moet beide oopgevlek word tot op die “Shin” = waarheid,  been van die (ware “Shin Beit Tav”) die ware (Shabbat).  Let nou baie mooi op wie en wat die program “Yisrael” hier in Yehezeqel 16 vanaf vers 1 tot 7 beteken en voorstel en is.  Let baie mooi op na die groot geheime wat hier geopenbaar word.  Eerstens word hier nie van “Yisrael” gepraat nie, maar van “Yerusalem”.  Hierdie “Yerusalem” se vader is die “Amoriete” en se moeder is die “Hetiete”, hulle is van “Kanaan”. Hulle het jou verwerp……  So kyk weer mooi, wie praat nou hier en met wie?  En van wie word nou hier gepraat?  Wat het nou hier gebeur?  Wat gaan nou hier gebeur?  Het die Maatjies al gedink wat die paar versies werklik beskryf?

Hierdie Yehezeqel 16 se (“baba”) = (“Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”) = Yerusalem = 6 letters.  Hierdie “baba” is die weggewerpte kind van die Amoriet vader en Hetiet moeder. (“Salem”)= (“Shin Lamed Mem).  Die Koning van Salem is Melek Tzedek, die Koning van Regverdigheid wat ‘n “soeweryne lewende” is.  En wat “Abram” seën. En deur Abram geseën word. Die “allerhoogste god”, die soeweryne word ook geseën.  Tiendes word gegee… Yerusalem of Salem word beskou as die 1/10 se 9/10 faktor.  So dit is duidelik dat daar van dieselfde ding gepraat word wanneer die beeld van die baba kind in sy eie bloed en van die Abram en Melchizedek gepraat word.  So die baba in sy eie bloed = Yerusalem = Salem = die regverdige Program = die Onderself/Boself huwelik Program wat slegs slaag wanneer daar volgens die Torah se Shabbat opgetree word.  Wanneer daar die Onderself vyf sintuie se Daat ondervinding gedurende die 6 dae, op die Shabat gedeel word, met die Boself brein gedeel word en die Boself brein deel nou weer die wysheid en insig met die Onderself.  So die Boself / Onderself huwelik lewe moet plaasvind. Die Boself (Adony) of ook genoem (Alohym) of ook genoem (as god) en die Onderself (Yud Hei Vav Hei) of ook genoem (like god) doen nou binne die huwelik volgens die (huwelik formulier) ook genoem (Torah)  van die (Soeweryne) ook genoem (Allerhoogste) ook genoem (ha-Elohym ) of (ha-Adony) en (ha-Yud Hei Vav Hei).

Hierdie “baba wat in sy bloed spartel is dus so ‘n vorige mislukte Program oorblyfsel kind van die Amoriet vader en Hetiet moeder wat nou deur die Soeweryne lewe gered word, die Soeweyne lewe wat met die “ben Adam” boodskapper praat…  Die “Yah” is my krag en redding en sterkte = Yehezeqel – boodskapper.  Die (“Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”)   baba in sy bloed word gered, sy vorige naelstring na sy vorige ouers (Amoriete en Hetiete) word geknip.  Die man moet nou sy vorige ouers verlaat en sy nuwe eggenote aankleef – nuwe Onder/Boself naelstring = die (silwer draad) wat die Boself / Onderself bind elke nag wanneer die Onderself in sy slaap gaan om sy Boself te besoek en onderrig te word, sodat hy nie verlore raak nie. Die huweliksband tussen die Onderself en Boself in hulle huwelik…

So Maatjies, die (“Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”)  drie-dimensionele Program (drie kruise op Golgotha) begin nie as die wonderlike (“reeds saam met God in die hemel medeskeppers”)  hier in Yehezequel 16 nie –  die ortodokse sien hulleself en die Abram, Yitzack, Yahkob patriarge in die lig.  Maar Abram was maar die baba wat in sy bloed gespartel het en gered is deur die “soeweyne ha-Elohim en soeweryne ha Yud Hei Vav Hei om later dan die suksevolle Alohim of Adony/Yud Hei Vav Hei Boself/Onderself huwelik Program te word, wat die Shabat, die “Shin Beit Tav” handelinge ewig pligsgetrou doen – hy wat daar reeds in Yehzequel 16 uit genade gered is…  Nie om net weer as ‘n weggewerpte baba in sy bloed te spartel eendag omdat hy weer hoereer het nie, maar om die keer binne die Torah Shabat Boself/Onderself huwelik te bly en dan suksesvol te wees.

126

SHABBAT SHALOM 

Ben Adam as Benyahnin die Wolf, het saam met drie ander, nie van die Boom van Kennis se vrugte geëet nie. Die slang het hom as Onderself ben Adam boodskapper wel met die doodgaan gif gepik, sodat hy nou ook maar gereeld elke plus minus 70 jaar, ‘n nuwe Onderself liggaam, ‘n “four”- by-“four” ‘ve-hi-cle’,  moet kry wat oral oor alle “obstacles” moet klim en klouter en nie stuit vir die Christen duiwel nie.  Die Benyahmin, die Wolf roep nou saam met die ander drie wat nie geëet het van die vrugte van die Boom van “instant American Jesus Paradise” kennis nie…  Kom en eet van die verskeurde prooi se buit wat nou op die tafel vir die baba in sy bloed, geplaas word.  Die voedsel van die vier Boself nl; (Kether, Chokmah, Binah, Daat) wat Shabbat na Shabbat  vir die vier Onderself naamlik (Malchut, Yesod, Hod, Netzach)  ontmoet en saam om die Shabbat maaltye sit.  Die Onderself (Malchut, Yesod, Hod, Netzach)  beweeg op en Malchut word Daat, die spieëlbeeld van Kether en Yesod word die Maatjie van Kether en Netzach word die Maatjie van Chokmah en Hod word die maatjie van Binah, dus  die (4 / 4 ) = 8 Boself/Onderself Shabbat = (Shin Beit Tav) = 300+2+400=702= 7+2=9 meganisme van die ware Christos Melek Tzedek of 8×9=72 Name meganisme van die ware Logos Christos, waar Shabbat aand daar die die vorige 6 dae van die Onderself Vav 6 se 5 sintuie konkrete ondervinding in vrede gebring word, die Daat of Malchut vir die Boself Kether of “brein”…  Dus Shabbat aand word die Shalom van die vorige 6 dae vir die Shabbat gebring… Dus Shalom Shabbat… is die Shabbat aand wense.  Maar na die 24 uur Shabbat kuier en uitruil van die wysheid en insig en Daat nou klaar plaasgevind het, word die nuwe insig en wysheid verkry in die Daat kennis oogedoen, nou weer afgestuur as Malchut vir die komende ses dae se Vav 6 Onderself lewens ondervinding, as die einde van Shabbat se seënwense wat gestuur  word as die Shabbat se seënwense vir die week wat kom as… “Shabbat shalom”.   Dus vir die Maatjies wat nogsteeds nie verstaan nie… Voor Shabbat met Shabbat aand (en nie, asseblief nooit nie Vrydag aand nie, Shabbat aand, is die wense – Shalom Shabbat…en die volgende dag met sononder aan die einde van die Shabbat, aan die einde van die Onderself/  Boself  samesyn, is die seënwense… Shabbat Shalom… die Shabbat se nuwe verkrygde vrede word vir die 6 dae vooruit gestuur…

 So Maatjies, die ware Christos wat die “baba wat in sy bloed spartel”, die verwerpte kind van die Amoriet vader en Hetiet moeder, die twee magtigste nasies van Kanaan, die Yerusalem = (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) baba  red in Yehezeqel, die ben Adam, die boodskap vanaf die ware soeweryne lewende, die ha-Elohim, ha-Yud Hei Vav Hei, die ware Christos, die Melek Tzedek, Christos, bringer.  Die Christos het toe reeds al die baba gered.  Yerusalem (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) is reeds gered daar in die begin.  Dus is Mosheh (Mem Shin Hei) en  (Yahshuyah) en (Eliyah), die drie Pesach brode, met (Yochanan die Doper wat ook in Salem gedoop het = halwe brood)  nou die  “Onderself ” figure in die drie dimensie se tyd, want net die drie dimensie het “tyd” – vanaf die vierde dimensie is “space time”, daarom  verwerp Storetjie so heftig die vals 25 Desember geboorte Jesus wat nou ‘n vals Christos ook is, want die ware Christos, die koning van regverdigheid, die MelekTzedek is nie gebore nie, hy het nie vader of moeder nie, en sy Onderselwe verskyn op die bepaalde heilige tye in die Malchut Onderself  wȇreld, (die velde waar die baba in sy bloed  neergesit word).  Die Onderselwe van die Christos Boself verskyn in die drie dimensionele “tyd” om die “in tyd” Program by te staan.  Dit is ‘n (Boself / Onderself) Program. Die (Christos Boself / Mosheh, Yahshua, Eliyah, Yochanan Onderself) Program, die Shabbat (Boself/Onderself)  Program, die 7 jaarlikse Shabbat (Shin Bet Tav)  Boself/Onderself  huwelik Program.  Die sewende weeksdag Shabbat Boself / Onderself Program.  Die (Boself “brein” sonder 5 sintuie / Onderself Daat ondervinding met 5 sintuie) huwelik Program.  Soos reeds genoem, die “Shin Bet Tav”, Shabbat Onderself 5 sintuie ondervinding opgedoen   uitruiling vir die Boself wysheid en hulle gesamentlike kennis en wysheid wat insig bring.  Shabbat samesyn elke week of sewe keer ‘n jaar met die Shabbat Boself / Onderself feeste , is nou  heeltemal, ja totaal heeltemal, iets anders as die  gekke  25 Desember kersfees geboorte van ‘n selfgeskepte Jesus en Sondae se Onderself aanbidding van die eie Boself… Daarom het die Christendom net hulle net een kwart, uit fokus Onderself prentjie alleen, want die Mosheh, Eliyah, Yochananda, ander drie Onderself prentjies van die een Boself Christos Melek Tzedek koning, kort nog.   Soveel haat en oorloë in die Malchut Onderself koninkryk inbring in die naam van hulle verwronge vals beeld.  Hulle besit geen Boself wysheid nie, en dus ook geen Boself insig nie.  Hulle vals feeste en Sondae bring  nie die Shabbat  Boself wysheid en insig nie. Hulle Kersfees bring ook geen Boself ware Christos wysheid of insig nie.

Wie is Yehezeqel?  Yehezeqel is ‘n ben Adam, dus die seun van Adam. Wie is die Adam?  Die Adam is die Adam Kadmon. Wat is die Adam Kadmon?  Die Adam Kadmon is die makrokosmos.  Wat is die makrokosmos? Die makrokosmos is die volledige 10 Sepiroth struktuur. Wat is die samevattende aktiewe Boself en Onderself in die volledige 10 Sephiroth Adam Kadmon struktuur waarvan die ben Adam nou ‘n boodskapper vir die  baba in sy bloed,  wat die vorige net Onderself Nimrod goue kalf 25 Desember kersfees Jesus god program, die mislukte Amoriet en Hetiet Program, die mislukte Atlantis, of mislukte Egipte, of mislukte Sumerieër, mislukte Griekse of nou vinnig oppad mislukte Amerikaanse / Britse Program, is?   Die samevattende Onderself en Boself spieëlbeeld strukture, die (as god) en (like god ) strukture is… Vir die Onderself, die vier Sephiroth (Malchut, Yesod, Hod, Netzach) en vir die Boself..die vier Sephiroth..(Kether, Chokmah, Binah, Daat) wat gebeur nou met hulle?

127

DIE SKANIERE

Vir die Maatjies wat nou mooi opgelet het en gemerk het dat die ware 8 Mashiach Boself / Onderself meganisme nou uit die 4 Onderself Sephiroth bestaan en nie net uit Malchut nie, sal dus nou weet wat dit beteken.  Dit beteken dat die Sephirot Yesod, Hod en Netzach ook by is en dat die “wȇrelde” wat hulle drie verteenwoordig, ook deel van die (Onderself / Boself) prentjie is.  Vir die Maatjies wat nou weet wat Yesod, Hod en Netzach nou wel behels, sal weet dat die drie “wȇrelde” of bewussyne nou die ander drie dele van (15) elk wat die (4 x 15) = 60 volledige Samech of Shekinah Ruach  of  “Spirit” of  “active life force” opmaak.  Die Malchut een kwart of 15 van 60  alleen bewussyn  of (counterfeiting spirit of folly ) of Jesus van 25 Desember se kerke se manlike “Heilige Gees” bring net die Malchut een kwart bewussyn – die ander drie kwarte bewussyn, ook genoem (aliens, UFO s, engele, ander lewe, ens), dus die vorme soos wat pragtig deur die Yesod en Hod en Netzach Sephirot beskryf word, word nou ook net soos die drie x 15 dele  active life forces, wat nie vir die Christendom met net hulle een kwart van 15, “active life force” Onderself bewussyn alleen, totaal ontken en  teenstaan.  Die 25 Desember Christinne se hele lewe behels net die Planeet en Jesus wat na die planeet toe kom.  Daar bestaan geen bewussyn van die ander drie Onderself Sephiroth, die ander drie x 15 Onderself “active life force” nie, nou wat nog van die ware Shabatte se  4 Boself “active life force ‘s in die vorm van Kether, Chokmah, Binah, Daat se kragtige  Shabbat toevoegings?

EpsV680019Daarom gaan Storetjie nou net weer kortliks kyk na die “aliens en UFOs en engele en geskepte Boself gode deur die Onderself alleen Sondag aanbidding.   Kom ons kyk weer na die drie ander Onderself Sephiroth Yesod, Hod en Netzach.    Maar  let ook intussen mooi op dat die Sephirot wat oorbly, die Sephirot wat nie deel uitmaak van die 4/4 Onderself /Boself  8 Mashiach  Sephirot nie, nou die drie Sephira Tiphareth, Geburah, Binah,  ook genoem (Yahkob, Yitzack, Abraham).   Let mooi op – daar is drie kruise op Golgotha, daar is die “Jonge van Dae”, “die Huidige van Dae”, “die Oue van Dae”.  Let ook op dat die drie kruise in ‘n driehoek staan (drie-in-een) hoek. Wat beteken dit alles? Maar nou eers die ander drie Onderself Sephirot…

Hier volg nou ook eers nog ‘n stuk prooi wat Benyahmin die Wolf verskeur het.  Wat is die groot prooi?  Die groot groot groot prooi is die bewussyn van die Onderself en Boself verdeling van die Sephirot, nl. dat die vyf  Sephirot  (Kether Chokmah Binah Chesed en Geburah ) die  Boself opmaak en dat (Tipharet) alleen die koppeling, die Middelaar, die een kruis koppeling  is tussen die  Boself vyf Sephira en die Onderself vier Sephira (Netzach, Hod, Yesod, Malchut).  Die buit wat Benyahmin op die tafel plaas is die volgende… Die ware Christos Middelaar is die Melek Tzedek wat in die begin die “baba in sy bloed” reeds red as Middelaar.  So daar bestaan nou nie meer die kwelvraag vir die Maatjies van “wat word nou van al die ontelbare siele wat nou voor die Christendom se Jesus van 2000 jaar terug geleef het nie?  Let nou baie mooi op: met die Onderself/Boself Shabat huwelik is dit die vier Onderself Sephirot (Malchut, Yesod, Hod, Netzach) wat perfek oorvou op die drie “skaniere”, die drie kruise, die drie Middelaars, die drie ongesuurde Pesach brode, die drie Sephirot (Geburah, Tiphareth, Chesed) om as Onderself spieëlbeeld mooi direk onder die vier Boself Sephirot ( Kether, Daat Chokmah, Binah)  te land.   Dus is (Kether / Yesod, Daat / Malchut, Chokmah / Netzach, Binah / Hod) dus die Shabbat maaltyd posisies.  Die fantastiese van die buit wat nou voorgesit word, is dat daar nou (11) Sephirot, dus die (Daat) ook benut word.  Die (11de) energie posisie van (transform, law, torah, Shabat, attainment, awakening, justice, fairness, van dimension 23 en 24) word nou bereik.  Die (11) van die (10, 11, 01) die (10 = renew, 11=transform, = 0(1) primeval, seed, egg, ovum, cradle – Baba in bloed – life, existence, universality.  Hierdie Boself/Onderself spiëelbeeld van die 4/4 Sephirot met die drie skaniere Sephirot, die Oue van Dae, die Huidige van Dae, die Jonge van Dae, of jonge van Dae, Huidige  van Dae, Oue van Dae, eindelose  Samech lewe…  Fantastiese stuk buit vir die Maatjies wat wil aansit by die  feesmaal van die nuwe buit.

Die (spiëel- skanier) (Abraham – Yahkob – Yitzaq), die (Chesed – Geburah – Tipharet), die (“Chokmah Boself” na die anderkant, pilaar “Geburah omgekeerde spieëlbeeld” in die “spieël – skanier” terug na die “Netzach Onderself ” aan dieselfde kant of pilaar; dan die “Binah Boself” na die anderkant pilaar omgekeerde Chesed spieëlbeeld in die “spieël-skanier” Chesed en weer terug  na die Onderself Hod, aan dieselfde kant of pilaar.  Die (Boself “Kether”)  gaan nie deur ‘n omdraai van links na regs spieëlbeeld  nie (die omswaai van die verkeerdom 9 na regsom 9  toe nie, maar wel deur die Kether – Daat – Malchut  oorslaan van  9 na 6 of 6 na 9 toe in  Boself/ Onderself bewussyn.  Die middelpilaar is bewussyn “live-consciousness”.  Maar die (Chokmah – Geburah – Netzach) spieëlaksie is “live force” en die (Binah- Chesed – Hod) spieëlaksie is “live – form”.  Dit is net die drie – skanier  Middelaar aksie met die 4/4 ware Boself/Onderself aksie wat al drie die (live form + live consiousness + live force) Boself / Onderself huwelik kan hanteer en laat plaasvind.  Shem Ayin die Maatjies die groot, groot, groot stuk smaaklike buit?

Hierdie (al drie) naamlik( Chesed, Tipharet, Geburah) skaniere met die een funksie om die Boself / Onderself  toevou spieëlbeeld Shabbat funksie te verrig, sodat die Shabbat huwelik funksie van uitruiling van  Onderself  vyf sintuig  lewe in Malchut, Yesod, Hod, Netzach, nou gedeel kan word met die Boself Kether, Chokmah, Binah, Daat.  Wanneer die (Onderself 4 / 4 Boself) nou oorgeslaan opmekaar gevou is.  Daar is geen tyd of afstand nie, net die oorklim van space time punt tot space time punt op die Shabbat.  Vanaf (Malchut na Daat) en (Netzach na Chokmah) en (Hod na Binah) en (Yesod na Kether) – die 4/4  Shabbat Onderself / Boself huwelik wat deur die drie Sephirot, Chesed, Tipharet, Geburah, wat saamwerk as een skanier, moontlik gemaak word.  Op die oomblik in die net Onderself benadering van die Christendom, wat net een skanier of Middelaar, “Tipharet” raaksien of die “Jode” asook die “Palestyne” wat ook nie die geheim verstaan nie, veg hulle met mekaar oor die “Yerusalem” (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem ) = die (Yud) vorteks opening, van die Melek van (Salem) = (Shin Lamed Vav Mem) wat die (Resh) = begin van die nuwe Boself waarheid van die Boself/Onderself huwelik van vrede tussen die 4 Boself Sephirot (Kether, Chokmah, Binah, Daat) en 4 Onderself  Sephirot (Malchut, Yesod, Hod. Netzach)  wat alleenlik deur die Resh nuwe begin waarheid van dat al drie die  Sephirot saam moet funksioneer om die een skanier te vorm.  Al drie godsdienste moet nou saam die skanier funksie by die vortekspunt, die baba in bloed, die Yerusalem (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) verrig.. Daar is geen ander uitweg om die Program te red nie…

Nou moet Storetjie die drie skaniere Sephirot naamlik (Chesed, Tipharet, Geburah) van nader bekyk.  Die lewe is beweging, is energie, is golfies, balans of vrede of shalom; is dus nie stilstand nie.  Die staanhorlosie se pendulum hang nie in die middel of Tipharet posisie, stil nie.  Die pendulum swaai heen en weer deur Tipharet vanaf Chesed aan die een kant en Geburah aan die anderkant.  Chesed is anabolisme en Geburah is katabolisme en Tiphareth is metabolisme.  So hier is nou nog ‘n geheim: die drie skaniere Sephirot, Chesed, Geburah, Tipharet is nie net die (Boself / Onderself ) toevou en oopvou skaniere op Shabbat nie,maar ook die links en regs skaniere van die lewe tyd pendulum  van die ses dae tussen Shabatte.  Pragtig nie waar nie?

Hierdie groot groot groot waarheid van dat daar die vier Onderself  Personality en vier Boself individuality huwelik bestaan wat funksioneer met die drie Sephira skanier wat die Shabbat toevou, doen en die weeksdae metabolise pendulum skanier werk doen, moet nou aan die “baba wat in sy bloed spartel”  die bloeiende  (Yerusalem) (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem)  verkondig word voordat  dinge totaal verkeerd hande uitruk.

Hierdie buit wat Benyahmin nou voorsit, is die Purim fees maaltyd van die boek van Esther.  Die boek waarin die “Yud Hei Vav Hei” naam as Boself “god” nie een keer verskyn nie.  Die Yud Hei Vav Hei is egter in die samestelling van die nuwe “Boself/Onderself” wese wat die Boself “Yud Hei Vav Hei ” “as god”, die Amalek, nou dood gemaak het.  Die 50 Yobel galgpaal is oorwim.  Die 127 is nou 1+2+7=10 gemaak, dus een Boself/Onderself wese wat uit al die 10 Sephiroth bestaan, vertikaal staan met kop by Kether en voete by Malchut.  Maar horisontaal in Malchut is hy nou die “Dalet-Vav-Dalet”, David, koning.

Die  Dalet 4 + Vav 6 + Dalet 4 = 14, dus die 7+7 of die Boself/Onderself huwelik se dwars drie skaniere wat met een omvou funksie van die Onderself en Boself op mekaar toevou op Shabbatte en volmane.  Die Dalet 4 of = (Kether, Chokmah, Binah, Daat) = Vav 6, Dalet 4 = (Yesod, Netzach, Hod, Malchut) dus (Dalet 4 Onderself) Vav 6 spieël dubbelvou drie Sephiroth (Chesed, Tipheret, Geburah) (Abraham Vav figuur, Yahkob Vav figuur, Yitzaq Vav figuur) = (drie skaniere) = (lord, king, redeemer) = (Aleph, Beit, Gimmel ) = (Key 101,102,103) = ( We live in a many and one universe, the creative mind as the centre = (die drie oorvou skaniere Sephirot = (Lord, King, Redeemer) = drie funksies van ( Dalet Vav Dalet) = (Chesed = koning op sy troon, Geburah = koning op sy strydwa, Tipharet = koning wat red) = (3 skaniere)  = (koning wat red = redeemer = Gimmel = the creations that survive) (Boself/Onderself) huwelik skeppings, are creations which desire that the specie (die baba wat in sy bloed spartel) = (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) = (Yerusalem) = (Jodedom + Christendom + Palestynedom) gather light and love (lig voor liefde, want lig bring liefde volgens energie siklus…light then love..) into the image (Onderself) = (Yesod, Netzach, Hod, Malchut) and similitude = (Boself) = (Kether, Chokmah, Binah, Daat), onthou…geskep in beeld, batselmenu, maar groei tot “gelyk aan”= groei tot Boself/Onderself Shabbat huwelik een vlees, of the “higher evolution”= (die wesenlike ordes van die Boself / Onderself eenheid  “wȇrelde”, Ophanim, Malachim, ens.  Nie meer die net Onderself wat Boself aanbid se vae “engele” nie,  of the higher evolution = the living universe…. Hy wat Boself/Onderself Shabbat huwelik een vlees is, leef reeds… Al sterf sy Onderself alleen vehicle na 70 jaar se dienstyd.  Die drie skaniere is die sleutel…

EpsV680019Die ses dae van die week, dus dag een tot dag ses, is die sesdae, die ses stappe, dus wat gedurende die ses stappe nodig is om te skep om die Adam te skep die ses stappe  wat met die einde van die sesde dag, die Vav = 6 de dag voltooi is. Let mooi op – voltooi is. Die Adam is nie op die sesde dag alleen geskep nie, dit het al sesdae = Vav 6, dae geneem om al die bestanddele wat Vav 6 = Adam opmaak te skep.  Die Vav 6, is nou (1) die batselmenu Onderself (Malchut, Yesod, Hod Netzach) Adam  mikroposipos en (2) die kidmotheinu onder / Boself Shabbat huwelik Adam wat op die sewende Shabbat huwelik vorm wanneer Onderself nou Boself (Kether, Chokmah, Binah, Daat) leer ken en die hof maak en in die huwelik tree…

Maar nou is daar die 10 maagde van die huwelik – 5 van hulle het ekstra olie… Key 101,102,103 vers 5.  The knowledge of (the living mind) = (Boself mind) comes after (your living mind) = (jou beperkte Onderself alleen mind, bewussyn) becomes (open ended) = (die Shabbat Boself/Onderself  huwelik). Nou word Amalek of die Onderself alleen se Boself god wat hy aanbid, dood gemaak met Purim. Vers 7 in Keys vir die Onderself alleen se geskepte Sondag, sewende dag godsdiens se god. Vers 7: And man = (Onderself alleen) by starting out =  batsalmenu) net ses dae Vav 6 sonder Zayin 7 se Shabbat dag 7 huwelik met Boself = (kidmothenu) ..with his own three dimensional (net Malchut Onderself) concept of god, would limit god to that universe = (beperk god tot sy eie Boself, dus sy eie Boself is vir hom nou god) dit is wat  die gode wat die mens self skep elke dag aan hom doen, die Maandag tot Sondag (dag  gode) wat hy dag na dag aan die lewe hou, deur maar net hulle name hardop te spreek.  Dieselfde met die (maand gode) en die 25 Desember maand liewe Jesus redder jaar na jaar.  Die tong is soos die letter “Yud” die kleinste spiertjie wat die grootste mag het… Onthou dit Maatjies…die klein jakkalsies.

Keys of Enoch (101,102, 103) = Sephirot (Chesed, Tipharet, Geburah) = (Adony, Melek, Mashiach) = (skanier een, skanier twee, skanier drie) , wat Boself (Kether, Chokmah Binah, Daat)  oorvou op Shabbat, dag 7, bo op  Onderself (Yesod, Hod, Netzach, Malchut). Hierdie is die ewige geheime proses soos in vers (3) beskryf word….. We see the overall plan of development (ewige lewe groei evolusie) as requiring a higher mind… Die ewige proses van verkryging van die “higher mind” is dus die (drie skaniere: skanier een Chesed, skanier twee Tipharet, skanier drie Geburah) want die drie skaniere bring ewig die drie “higher live force” en higher “live comsciousness” en higher “live form” voort deurdat die Onderself elke keer die Boself vind en die Shabbat dag 7 huwelik dan elke keer kan plaasvind.  Die twee buitpilare se skaniere, die (Adony skanier)  en die (Melek skanier) neem die suksesvolle deel van die  Program, dus die Program deel wat die Program se Boself/Onderself Shabbat huwelik suksevol voltooi het, nou verder aan in die ewige ewolusie van lewe.  Die (Mashiach skanier) red nou weereens die agtergeblewe “baba wat in haar bloed spartel” as die begin wat in die einde verskuil is.  Onthou Maatjies, Storetjie is maar net training of the mind…

Maatjies, hier is nou die eerste vier Keys van die Keys of Enoch, die 7de van Adam af, so reeds in die begin van die Bybel, en nie eers 2000 jaar terug nie, reeds die Onderself, Dalet vier piramide (Malchut, Yesod, Hod, Netzach) met behulp van die skanier meganisme van (Chesed, Tipharet, Geburah) een gemaak (met die Elohiym Boself gewandel het)  met die Boself vierhoek piramiede (Kether, Chokmah, Binah, Daat)  soos die diagram aantoon.  Die eerste Shabbat geslag van Adam af se Shabbat omvou skanier Onderself / Boself huwelik, soos een vlees, met Alhym gewandel. Fantasties – Dalet Vav Dalet…

Maatjies die tyd is nou hier in die jaar 5+7+7+6 = 25 = 2+5 = 7 dus die 7de van Adam af, dus Enoch moet bestudeer word, dus die Boself begrip moet bemeester word.  So kom Storetjie kyk na…

Keys of Enoch p 26: 22 …The second Key is saying that the creative mind exists not  only as Lord Adony,  but  as King Melek and Redemeer, Mashiach (dus die die Sephiroth Chesed, Gevurah, Tipharet.)  This means that the mind itself does not have to become incarnate in order to act as king or redeemer.

  1. The mind can stay where it is and Program the Redeemer Mashiach into any Teacher of Light. The mind can stay where it is and Program into any master such as David, the kingship of the sovereign live energy.
  2. The mind can stay where it is and Program the Lord Adony into many universes, many galaxies, many life stations.
  3. King, melek is sovereign over all power, principalities, and galactic universes of the Ophanim, Bene Elohim and Hyos ha kodesh that are beyond our level of intelligence.
  4. The higher orders of intelligence understand that the Mashiach is there where the redemptive energies of the Body of Light are manifested.
  5. When they manifested within you, you are a part of the collective Mashiach.

So die beginsel dat die mind, watter vlak ookal, nou die Boself/Onderself   samewerking  ooreenkoms op Shabbatte of  7  of meervoude  van  7 soos  7000 jaar of 7 geslagte soos Enoch het met die 6 dae Onderself, hierdie Boself/Onderself Shabbat huwelik word hier duidelik met die Key van die 7de geslag van Adam af, bevestig.

So nou  volg die jaar 5777 – dus 5 = ryp vrug = vyf sintuie = 5 siele = 5 liggame  en  777 toon die tyd vir die 777  tipe Shabbat huwelik wat nou elkeen  van die drie skaniere funksies op sy eie, sy volle selfstandige volledige  4 + 3 = 7 funksie kan laat realiseer. In die  Boself / Onderself  Shabbat 7 huwelik, so in die jaar 5888, nou 111 jaar later, sal die  volle 888 funksie realiseer en in die jaar 999  na nog 111 jaar sal die volle 999  funksie kan realiseer…

Geseënde volmaan maaltyd saam met David, die Onderself (Dalet 4  – Vav 6 – Dalet 4)  volmaan meganisme van die (Dalet 4 Malchut, Yesod, Hod, Netzach) en skaniere van – (Vav 6 – Chesed, Tipharet, Geburah) en dan die Boself (Dalet 4 – Kether, Chokmah,  Binah, Daat) se volmaan David ete wat die maand projeksie van die Shabbat huwelik is.  Die aanwysing dat die 12 maande net so belangrik is as die 7 dae.  Die 7 de dag, die Shabbat moet die huwelik met die Boself plaasvind.  Maar Maatjies, luister nou na die groot geheim.  Die huwelik moet op die Shabbat plaasvind, die Onderself moet die Boself tegemoet gaan met al vier die Sephirot.  Nou is dit net so belangrik dat, soos met Enoch, moet al die tien Sephiroth ook benut word, nee, daar word tydelik twaalf Sephirot benut!  Luister mooi. Enoch het nie met Elohiym gewandel soos wat die Onderself alleen godsdienstiges se bewussyn glo dat Kether en Chokmah en Binah en Daat nou god is wat aanbid moet word, nie… Nee, die + met god gewandel beteken nie ‘het hemel toe gegaan’ soos wat die Christenne dink hulle gaan hemel toe na Jesus God toe nie.  Nee, Enoch het geweet dat sy Onderself Dalet 4 – Malchut Yesod Hod Netzach, moet deur die volmaan David meganisme, die Vav 6 (die spieël Chesed, Tiphareth, Geburah skaniere)  toevou op sy Boself  Dalet 4 – Kether, Chokmah Binah Daat = (11de Sephirah) om nou die Nuwemaan, nuwe skepping (0 / 1)  lewe = 0,  nuwe = 1, voort te bring.  Die mense is bang om Kether Chokmah Binah Daat in te bring as hulle Boself soos Enoch 7de van Adam reeds as voorbeeld gedoen het.  Daarom is hulle indeling van die Boom verkeerd.  Die Sephiroth is heilig, ja maar daarom moet die mens eers heilig word en rein word volgens die Torah.  Geniet hierdie groot Enoch waarheid maal wat Benyahmin vanaand op volmaan bring met groot vreugde en nie met vrees nie…

128

BENYAMIN/ENOCH

Hierdie (5999 – 5888) = (111 geen), en (5888 – 5777) = (111 geen) verhaal bevat groot groot geheime.  Die jaar 5776, lei nou die groot, groot geheime jare in wat tot by die jaar 6000, of volledige nuwe Vav 6 liggaam in die nuwe (0) life consiousness, (0) live force (0) live form, die nuwe (Vav 6 000) vorder vir die wat soos Enoch sy Onderself (Malchut, Yesod, Hod, Netzach) nou (EEN) kon maak met sy Boself (Kether, Chokmah, Binah, Daat).  Enoch het dit as voorbeeld vir die Bybelboek reeds gedoen as die 7de geslag vanaf Adam. Nou gaan die 7 x 000 geslag dieselfde doen.  Maar nou die pragtige groot geheim van die (Onderself 111 geen) en die (Boself 111 geen) wat die nuwe liggaam nou opbou.  Nuwe geen vir elkeen van die drie nuwe, (die nuwe lewe form + die nuwe lewe bewussyn + die nuwe lewe energie) van die nuwe Boself/Onderself een liggaam.  So hoe werk dit alles?  Hier kom die groot geheim: dit vind met metabolisme plaas.  Ja, daar is die David Volmaan metabolisme wat die Boself/Onderself metabolisme is.  Daar is ook die Shabbat maaltye se Onderself alleen metabolisme.  Fantasties… Storetjie sal nou meer oor die geheime storie – die “111” + “111” chromosome geheime…

Nou is dit duidelik hoekom dit net die ben-Adam, wat ‘n Boself/Onderself wese soos Enoch is, en dus nou die metaboliese sisteem besit om die weerskante geskryfde rolle te eet en te metaboliseer.  Die Boself/Onderself metabolisme funksioneer nou ook in die Onderself tipe liggaam wat net gebruik word om aan die Onderselwe alleen wesens te verskyn.  Sien die Onderself/Boself vlieënde rol saam met die bekroonde piramiede voor in die Keys van die ben Adam, Enoch.

Net soos wat die einde se geheime in die die begin se geheime verskuil is en die begin se geheime in die einde se geheime verskuil is, ‘n wet in die  Bybel is, is die faktor dat ‘n geheim nou weer op sy beurt, ook nou weer in ‘n geheim, in ‘n geheim, in ‘n geheim, verskuil is.  Net soos wat een ui laag se geheime die volgende ui laag se geheime, die volgende ui laag se geheime bedek; ook ‘n wet in die Bybel.  Daarom word ‘n ui geëet en daarom moet die metaboliese sisteme ook die geheime agter die geheime, agter die geheime kan metaboliseer, dus eers kataboliseer = (die geheime ontleed deur hulle op te breek in hulle lae en te analiseer).  Benyahmin die Wolf vind die prooi, die geheim en verskeur die prooi, die geheim) en dan te anaboliseer.  Benyahmin die laaste stam, bring nou die buit (die reeds gekataboliseerde geheime) na die tafel van die gaste toe, om nou aan te sit en self weer die maklike reeds gevangde en gekataboliseerde prooi in buitvorm, maklike gekataboliseerde vorm nou weer self te kataboliseer en anaboliseer, dus te metaboliseer.  Benyahmin die Wolf en Noach, die laaste en die eerste, wat die Boself en Onderself geheime kon verskeur, kataboliseer en weer opbou, anaboliseer, dus die Onderself/Boself wese metaboliseer volgens die wet van die Bybel dat die geheime van die begin in die einde se geheime versteek is en die geheime van die einde in die begin se geheime versteek is.

So die geheime van Enoch, die Keys van Enoch (die begin geheime) is in die geheime van Benyahmin die Wolf wat prooi verskeur en buit bring (die einde geheime) verskuil en die geheime van die einde (die Wolf Benyahmin wat prooi verskeur en buit bring) is in die geheime van die begin (Enoch wat die Keys gegee het en waarvan die geheime opgeklaar en bemeester word) verskuil.  Daarom moet Benyahmin en Enoch saam werk aan die einde, want hulle was saam aan die begin.  Daarom word Storetjie vir Enoch gestuur elke dag.  Die Maatjie wat die Keys of Enoch wil bemeester, moet Storetjie bemeester en die wat Storetjie wil bemeester moet die Keys of Enoch bemeester; die twee se geheime is in mekaar se geheime verskuil.  Die geheime van die geïnisiëerdes, die voorlopers, die verskeurders van die prooi en bring van die buit vir die intervalle in drie dimensionele tyd van die Malchut van die Onderself.  As die drie 1) Enoch die 7de van Adam, 2) David, die 70ste van Adam, 3) Yahoshua (Boself/Onderself) = (Yochanan/Yahshua) die 700ste van Adam,  Benyahmin die Wolf, die 7000ste van Adam… 

Maatjies. hierdie “training for the new 1) life consciousness +  2) live force 3) life form” is baie waar en dringend vir diegene wat hulleself geroep voel om vooruit geïnisiëerdes te wees vir die tye wat nou kom. Die 5777 en 5888 en 5999 wat die 6000 inlei wat duur vir die 1000 tot die 7000 wanneer die finale metabolisme “toets” plaasvind.  Die “promosie produk” of die “baba in die bloed spartel produk”.  Die twee nuwe “beginne” in die “eindes” se geheime verskuil…  Daar is die wat weet wat aangaan en daar is die wat wonder “wat het nou gebeur”…

So Enoch is die eersgebore (7) Boself/Onderself kind van Adam.  David is die (70) eersgebore kind van Adam.  Yahoshua is die (700) eersgebore kind van Adam.  Benyahmin is die (7000) eersgebore kind van Adam. Die program is nou tussen die (700) eersgebore kind van Adam en (7000) eersgebore kind van Adam.  Dus tussen (00) en (000).  Die ware (Boself/Onderself) eersgeborenes is – Noach die (7) (Zayin) (eersgeborene) vanaf Adam (1), dan is dit David die (70) (Ayin) (eersgeborene) vanaf Adam (1). Dan is dit Yahshua / Yochanan die (700) dus (100 Kuph + 200 Resh + 400 Tav = 700) / (Shin 300 + Tav 400 = 700).  Dus hier begin die opdraand pad na die Boself pad vir almal (Resh = 200 = einde van 0 tot 199 babaskoene) – dus grootword het nou begin vir almal vanaf Adam (1).  Dan volg die volledige (7000) (eersgeborene) vanaf Adam(1) nl. Benyamin (met weggesteekte geheim begin van Adam (1) tot Adam (7) Enoch).  Nou al 12 stamme = dus die volledige voltooide een siklus (Adam 1) tot (Adam 1000) x 7 = 7000.  Dus Adam 1 tot Adam 7 Enoch, en nou Adam 1 tot Adam 7000 Benyahmin.  Die Program is nou weer tussen die twee maniere van 700 of twee halwe brode en die en die 7000 voltooiing.  Dus nou vanaf vanjaar se 5776 = 25 = 7 aankondiging jaar volg die 5777 + die 111 geen na 5888 + die 111 geen na 5999  wat inlei  6000 tot 7000,  dan die  “promosie” + “baba in sy bloed” einde/begin, training for the “new”.

Wat nou hier so duidelik toon in die tyd waar die Program nou homself bevind, die tyd tussen die “700” en “7000” is die samestelling van die twee halwe ongesuurde brode van Pesach,  nl. die (Kuph 100 + Resh 200 + Tav 400 = 700) (die Kuph koning + Resh koningskap + Tav land), soos huidiglik die toestand is in die Midde Ooste.  Dus (Kuph regering + Jode volk + Yisrael land) maar die samestelling wat nie die “Shin 300” waarheid insluit nie en dus die “Mashiach” van “Nun 50” is met die “vals boodskap” –  die Shin volle waarheid kom kort.  Die Shin waarheid word net gebring deur die samestelling van Shin 300 + Tav 400 = 700 (dus die Shin 300 waarheid oor die Mashiach  funksie wat reeds beskikbaar is en nie eendag eers gaan beskikbaar wees nie, en die land Tav 400 is ook daar.   Maar nou is daar egter in die geval van die Christenne met hulle Shin 300 + Tav 400 = 700, ook nog ‘n groot probleem.  Die probleem is dat daar nou weer die Resh koningskap en die Kuph koning kortkom (die ware David Kuph 100 koningskap en die ware Resh 200 Yisrael volk) kortkom.  So dit is duidelik dat beide halwe ongesuurde brode geëet moet word.  Die laaste halwe ongesuurde brood word na die Eliyah, Merkavah brood geëet,  dus nadat die Onderself en die Boself nou eers een geword het in die Onderself/Boself huwelik, die 700 Onderself / 700 Boself huwelik, die (Kuph 100+ Resh 200 + Tav 400 = 700) / ( Shin 300 + Tav 400 = 700) huwelik.  Die 700/700 huwelik, die Onderself/Boself, huwelik, wat nou al die nodige bestanddele insluit om die ware Adam 1000 Onderself/Boself huwelik te vorm. Nou moet egter net soos die begin in die einde verskuil is, die begin se Adam 1 tot Adam 7 of Enoch, nou ook in die einde, dus die einde Adam 1000 tot Adam 7000 “Enoch” of “Benyahmin” of “12 radiale stamme” van die volle “Yud Resh Shin Vav Lamed Mem” die stad van David (die koning van Malchut / Shlomo die koning van Daat) (Onderself/ Boself) ewige koningskap.

Die Onderself metabolisme twee driehoeke is Katabolisme (afbraak)… (Chokmah-Geburah-Netzach) en anabolisme (opbou)… (Binah-Chesed-Hod).  Nou moet Maatjies nou mooi oplet want die verduideliking  loop saam met die rede hoekom die Onderself 700 en die Boself 700  nodig is  om die volledige ware spiëelbeeld  te kan metaboliseer.  Die metabolise sisteem sluit nou ook die 5 Sephirot uit… (Kether + Daat + Tipharet + Yesod + Malchut).  So die Onderself metabolisme kan nie die volledige rol wat Boself en Onderself geskryf is, metaboliseer nie, want die 5 Sephira kom kort in die metabolisme sisteem, daarom word  Abram nou Abra -hei- am. (Hei = 5) nog ‘n geheim in ‘n geheim.  So nou moet die Boself metabolisme bykom.  Dus die..5.. Sephira word ook betrek soos wat skets getoon het.  Nou is daar almal betrokke.  Die hele energie krebssiklus vanaf 0 = life tot 0 = life, light, love, labour…  Daar vorm nou die spiëelbeeld Kether/Yesod en Daat/Malchut en Chokmah/Netzach en Binah/Hod = ware 8 Mashiach spiëelbeeld met die meganisme van die drie skaniere…Chesed en Geburah weerskante wat oorkruis die twee, die Onderself en Boself Sephirot opmekaar pas met Kether op Yesod en Daat op Malchut en Chokmah op Netzach en Binah op Daat.  Dan is daar Tipharet wat die middelpunt word waardeur die nuwe lewe bewussyn  gaan  en die nuwe lewe dryfkrag deur die Chokmah – Netzach  koppeling soos die Geburah skanier hulle posisie in stand hou en die nuwe lewensvorm koppeling tussen Binah – Hod koppeling soos wat die Chesed skanier hulle posisie in stand hou…  Die metabolisme sisteem kan die geheime van die 700/700 Boself / Onderself wat oppad is na die  7000/7000  Boself/Onderself van die 7000 wat kom, se dubbelkant gedrukte rolle wat geëet moet word, hanteer…

Dit is die ware David volmaan etes vir al die maande se volmane.  Die Onderself is vol en die Boself is vol, die maan is vol, die son is vol.  Die metabolisme funksioneer voluit!

Die nuutste navorsing toon die volgende: Protein complex links cellular metabolism to gene expression…  Dus die “111” van tussen 5777 en 5888  en die “111” gene van tussen 5888 en 5999 wat 6000 inlei is bae belangrik vir die nuwe sel metabolisme van die nuwe Boself /Onderself liggaam wat gebou moet word.

So die volgende drie inkarnasies van 70 jaar David tipe elk wat nodig is om die..”6000″ “Vav” liggaam te voltooi, is belangrik. Daar is nog so baie wat gedoen moet word.  Benyahmin die Wolf se roep weerklink hand aan hand met die eggo van die Keys van Enoch die sewende van Adam, wat sy Boself/Onderself  huwelik reeds gevier het.  Die geheime van “die begin” van die ronde eindelose “einde” van die Bybel is in die geheime van “die einde” verskuil en die geheime van “die einde” is in die geheime van “die begin” verskuil.  Die roep van die 64 Sleutels van Enoch word aangevul met die roep van die 10 “sleutels” van Benyahmin die Wolf.  Die vraag is nou…wat is die “roep van die 10 sleutels” van Benyahmin?  Om die vraag te beantwoord, moet Storetjie eers lig werp op wie Benyahmin die Wolf is.  Rachel, die vierde matriarg, het twee seuns by name Yoseph, die oudste en Benyahmin die jongste. Benyahmin is een van vier wat in die Paradys nie van die Boom van Kennis se vrugte geëet het nie.  Rachel skenk haar siel sodat die Benoni/Benyahmin siel gebore kan word en “poel van siele weer gevul kan word”.  Hierdie begrip som die roep van Benyahmin die Wolf klaar in een sin op.  Net soos wat die sin – Enoch, die sewende vanaf Adam het sy Boself/Onderself huwelik gevier, daar voor in die hele Bybel; die hele Bybel reeds in die roep van die Sleutels van Enoch, opsom, hier in die jaar 5776, net voor die jare 5777 + 111 = 5888 + 111 = 5999, net voor 6000 na 7000.  Die nuwe Boself/Onderself 111 gene liggaam, ook genoem die “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” liggaam, wat in sy bloed gespartel het en gered word.  Maar wag, Storetjie loop nou homself vooruit…          

Omdat Benyahmin, nie van die Boom van Kennis se vrugte geneem het in die Paradys nie, kan en moet  die Wolf moet nou die tien Sephirot  Boom van Kennis verskeur van almal wat van die Boom van Kennis geëet het en nou die ware  oorspronklike ware  Boom van die Lewe se vrugte bring…   Daar bestaan nie ander tipe Sephirot nie, so, wat is die verskil dan tussen die Boom van Kennis en die Boom van die Lewe? Die enigste verskil is dat daar nie die korrekte funksies aan die korrekte Sephiroth toegeken word nie. Wanneer daar die verkeerde funksie aan ‘n Sephirot toegeken word, is die gevolge katastrofies. Die goue kalf Onderself alleen bewustheid het aan van die Sephirot foutiewe funksies toegeken.  Die indeling van die Onderself en Boself en redding Sephirot is foutief. So hier moet Benyahmin die Wolf nou eers die foutiewelike indeling van die Sephirot van die prooi verskeur en die ware buit op die tafel van die Onderself/Boself huweliksmaal voorsit.  Die toedeling van die volledige “Adony en Melek en Mashiach” aan net een Sephirot by name “Tipharet” is foutief.  Let baie mooi op die groot groot groot geheim… Die “drie-in-een” begrip kan verkeerdom ook toegepas word soos byvoorbeeld “die drie (Adony, Melek, Mashiach) funksies-in-een Sephirot (Tiphareth ) as (reddingsamp), is verkeerdom.  Die korrekte “drie (Sephirot)-in-een “(reddingsamp) is die volgende:  die (Chesed, Tipharet, Geburah) drie Sephirot-in-een (reddingsampfunksie) is korrek.  Dus drie Sephirot wat elkeen sy eie tipe reddings funksie doen en dus saam die volledige reddings funksie doen. Tipharet red die lewens bewussyn. Geburah red die lewensdryfkrag, Chesed red die lewensvorm.  En nou is die (drie tipes-in- een liggaam ) dus 4, dus Dalet Onderself deur die 4 Dalet Boself huwelik, gered. Die vier Onderself (Malchut, Yesod, Hod, Netzach) / die vier Boself (Daat, Kether, Binah, Chokmah)   huwelik.  Redding  dus  4/4 = 8, gered deur die 1 van  die 3 naamlik( Chesed, Tipharet, Geburah) -in- 1 Redder, of die 8 + 1 = 9.  Die negende  Sephirot Yesod) of die (Yoseph/Benyahmin ) Sephirot.  Die naakte man (Yoseph) wat as die vyfde bo punt van die piramide van die Malchut vierhoek van (aarde, vuur, water, lug) die vroulike gekroonde bevrug.  Maar dieselfde Yesod wat as Benyamin naakte man ook as die vyfde  Sephiroth nou op bevrug, dus die vier Sephiroth (Kether, Daat, Chokmah, Binah) want die (drie- in- een) skanier, die (Chesed, Tipharet, Geburah ) het die Boself vier Sephirot (Kether, Daat, Chokmah, Binah ) oorgevou bo op die vier Sephiroth (Yesod, Malchut, Hod, Netzach)  Dus Boself/Onderself huwelik…

129

DIE JAAR 5776

Benyahmin die Wolf roep in die aand skemerte want die nag breek aan. Gedurende die nag, met die son-ster uit die weg van sig en insig, kan die ander son-sterre gesien word.  Gedurende die nag met die Onderself son-ster uit die weg, kan die Boself son-sterre gesien word.  Die jaar 5776 dui die aanbreek van die tyd aan waar die Boself bewussyn al meer na vore gaan tree.  Slegs die Boself /Onderself huwelik maagde met nog 5 ekstra houers olie vir die Boself lampe om die Boself lig, die Boself bewussyn, te kan  bekom, mag die (Onderself 5/Boself 5) huwelik bywoon.

Die (Boself/Onderself) huwelik kan ook die vertikale  “David” of  “Dalet(4) – Vav(6) – Dalet(4)” huwelik, genoem word. Dus die (Kether, Chokmah, Binah, Daat) vier (Yesod, Netzach, Hod, Malchut) vier, of (Boself/Onderself ) huwelik.  Maar let nou op die groot, groot, groot geheim.. Die (/) teken tussen die (Boself) / (Onderself), dus die (koppeling) of (skaniere) of (Vav)  tussen die (Dalet -Vav- Dalet) is die geheim… die Ster van David.  Die ses punte, die Vav 6. Die (Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed, Mem) 6 letters is die geheim van die koppeling.  Die Dalet 4 basis hoeke piramide word gevoed deur die 5de tophoek van die piramide.  So word die 4 altyd deur die 5de gevoed.  Bv. die 4 (Dalet) dus (water, vuur, lug, aarde) van Malchut word gevoed deur die 5de, Yesod.  So word die 4 (Dalet) dus (Yesod, Malchut, Netzach, Hod) gevoed deur die 5de, naamlik die (Vav koppeling). Maar nou volg nog ‘n geheim: die  (Vav koppeling) voed nie net die Onderself Dalet 4 (Yesod, Netzach, Hod, Malchut) nie maar ook die Boself Dalet 4 (Kether, Chokmah, Binah, Daat) word ook deur die (Vav 6 koppeling ) dus die Vav 6 (Yud, Resh Vav Shin Lamed Mem)  gevoed.  Dus moet Benyahmin die Wolf nou baie mooi na die geheim kyk.

Die antwoorde vir die geheime is geleë in die beginsel van die ewige lewe ewolusie spiraal. Let mooi op: die nuwe indeling van die Sephirot in die Boself vier (Kether, Chokmah, Binah, Daat) / Onderself vier (Yesod, Netzach, Hod, Malchut) laat nou uitgesluit die Sephirot (Chesed, Tipharet, Geburah). Hierdie drie moet nou die ( / ) koppeling vorm in die nuwe indeling. Dus moet die drie Sephiroth nou nuut bestudeer word met nuwe oë.  So waar word die eerste leidraad gevind?  Die eerste leidraad word gevind in die begrip dat Chesed die eerste Sephira is wat die “mikroposipos” inlei en Kether die eerste Sephira is wat die “makroposipos” inlei.  Nou die groot geheim is dat die mikroposipos die aktuele en die makroposipos die potensiele is – daar is die sleutel Maatjies! 

Die huwelik van die huidige aktuele met die potensiële gaan nou plaasvind!  Die aktuele Dalet 4 (Yesod, Netzach, Hod, Malchut) gaan nou in die huwelik tree met die potensiële Dalet 4 (Kether, Chokmah, Binah, Daat).  Die Dalet(4) Vav(6) Dalet(4) = 14 huwelik van die Openbaring van Yochanan 22:14 gaan nou plaasvind!  Daar is nou duidelik die  Boself (Kether, Chokmah, Binah, Daat) en die Onderself (Yesod, Netzach, Hod, Malchut) van die  Boself Dalet(4) asook die Onderself Dalet(4). Maar nou moet die drie Sephirot (Chesed, Tipharet, Geburah) bestudeer word.  Hierdie baie, baie interessante twee halwe ongesuurde brode wat baie min wat die Pesach eet, verstaan.  Vav=6 , maar 6 = 3+3. Die metabolisme sisteem bestaan uit twee driehoeke (2 x 3 = 6), dus Vav (6) se metabolisme sisteem bestaan uit 2 x 3 hoeke Sephirot.  Hulle is een driehoek, die katabolisme driehoek (Chokmah, Geburah,Netzach)  en een driehoek, die anabolisme driehoek(Binah, Chesed, Hod).  Let nou mooi op wat gebeur hier in elke driehoek.  Die aktuele Netzach en Hod Sephiroth kan omgebou word na die potensiële Chokmah en Binah.  En dit word gedoen deur die Sephirot Geburah wat Netzach na Chokmah ombou en Chesed wat Hod na Binah ombou.  Malchut en Yesod word deur Tipharet na Daat en Kether omgebou.  Die aktuele huidige na die potensiële wat dan in die huwelik ook die huidige potensiële is, die huidige potensiele/aktuele huwelik metabolisiese sisteem  wat die rolle wat bo (potensiëel) en onder (aktueel) beskryf is met die skeppingskodes, kan nou geëet word op die Boself / Onderself huweliksmaal. Die Vav(6) drie Sephira met die spesifieke funksie vir elke Sephiroth.  Die drie Sephira in een drie-in-een funksie, en nie die vals net Onderself alleen, aktuele alleen, foutiewe halwe waarheid van drie funksies in een Sephirot verkeerd om drie-in-een begrip nie.  Die huidige drie godsdienste se verkeerd om begrip nie.

Onthou Maatjies, die metabolisme sisteem, die Vav(6) sisteem, die (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) is ‘n twee rigting sisteem!  Van aktueel na potensieel en omgekeerd.  Die vorteks sisteem is ‘n tweerigting sisteem.   So, die Chesed = Chet(8) Samech(60) Dalet(4) = 72 Heilige Name sisteem, funksioneer tussen mikroposipos en makroposipos of Adampie en Adam Kadmon of Onderself en Boself, maar die 72 Heilige Name funksioneer ook tussen  potensiële  Kether en die “ongemanifesteerde”, die “NOT”, die “nothingness”, die “bron van siele” om die “poel van siele” in die “Somethingness” weer op te vul.  Rachel se geboorte van (Ben oni / Benyamin) (Boself/Onderself) net soos Enoch  sewende van Adam.  Poel van siele weer nuut vir nuwe siklus Adam Aleph 1 tot Adam Aleph 1000…..

Die tyd wat El-i-Yah vir Yob moet besoek en van die sterre van die nag moet leer, aan sy Boself moet bekendstel, is besig om aan te breek.  Die verdubbeling van Yob moet plaasvind.  Die (Yesod, Malchut, Netzach, Hod) =  Onderself (El -i-Yah) = (Chesed,Tipharet, Geburah)  (Kether, Daat, Chokmah, Binah) = Boself  = (Yob verdubbeling)  = dit is

1) aandskemering 6 ure,

2) dit is nag 6 ure,

3) dit is oggendskemering 6 ure,

4) dit is dag 6 ure = volledige Onderself (dag sonlig lig bewussyn ) en Boself (nag sterre lig bewussyn) huwelik het plaasgevind.   Die daglig 6 ure (een kwart) 12-in-1 = 13 Echad + die aandskemering 6 ure + nag 6 ure + oggendskemering 6 ure (drie kwarte ) = 12 x 3 = 36-in-1 = 37 Yechidah = 50 Yobel vryheid = Onderself + Boself vryheid  van die halwe waarheid leuen…..

130

EET DIE BOEKROL

Die vraag op almal se lippe is nou, “Wat het metabolisme nou met my geestelike lewe uit te waai?”  Die antwoord is..”alles”!  In die Lewende Woord, die Bybel staan daar duidelik: “…dan moet die priesters en hoofpriesters die offergawes eet“… ja Maatjies, eet, dus kataboliseer en anaboliseer en dus metaboliseer.  So Benyahmin die Wolf moet nou die prooi van die “heilige” verhewe godsdiens daar bo ȇrens in die “hemele” begrip vang en verskeur met sy katabolisme van sy metabolisme begrip, met sy Geburah koppeling metabolisme begrip.  Die  Boself/Onderself huwelik gaste moet aansit en die Benyahmin buit offer eet, dus kataboliseer met hulle korrekte Geburah bewussyn en anaboliseer met hulle korrekte Chesed bewussyn wat hulle by die korrekte metabolisme Tipharet bewussyn ontvang het.  So wat beteken dit alles?  Storetjie verduidelik… Wanneer die Boself/Onderself huwelik gas nou die buit offer eet, word die buit offer, dus die vleis of wortel of aartappel, nou deel van sy liggaam.  Dit is dus nou nie ‘n fyngekoude wortelselletjie of aartappelselletjie wat tussen sy oogselletjies of breinselletjies of spierselletjies kom sit nie.  Die fyngekoude wortelselletjies of aartappelselletjies of vleisselletjies moet nou eers presies sy oogselletjie, of breinselletjie of spierselletjie word.  Hoe gebeur dit??  Dit gebeur deur metabolisme, ja Maatjies, eers katabolisme en dan anabolisme.  So, wat is die geheim agter die metabolisme geheim?  Dit is die Onderself/Boself huwelik geheim. Vir die wortelsel of aartappelsel of vleissel om nou een van die Onderself/Boself huwelik se bruilof gas se liggaam selle te word, moet die wortelsel of aartappelsel of vleissel eers afgebreek word deur die katabolisme proses tot op dieselfde gemeenskaplike DNA string vlak. Die DNA string vlak waar die buit wat die gas eet en die liggaam van die gas nou dieselfde “boustene” het. Nadat die gemeenskaplike DNA string vlak deur die katabolisme proses bereik is, kan die opbou, anabolisme proses vanaf die basiese gemeenskaplike DNA string vlak nou begin tot by die bruilof gas se liggaamsel vlak, of dit nou sy oogsel DNA vlak of spiersel DNA vlak is.  Die hele proses van hoe een lewensvorm na ‘n ander lewensvorm omgebou word, word die lewens ombou metabolisme proses genoem.  Die wortel en aartappel en dier lewensvorm is omgebou en opgegradeer na die mens lewensvorm…

Nou die volgende geheim agter die geheim: die Onderself lewensvorm, die (vuur, water, grond, lug) (Malchut Dalet 4) kan omgebou word en eengemaak word deur die metaboliese lewensvorm ombou proses na die vyfde lewensvorm, die Yesod lewensvorm.  Nou die volgende geheim agter die geheim. Die (Yesod, Netzach, Hod, Malchut) Onderself lewensvorm kan omgebou en eengemaak word deur die metabolisme proses met die Boself (Kether, Daat, Chokmah, Binah), dus die Onderself/Boself liggaam.  Nou die volgende geheim agter die geheim. Die liggaam waarbinne die Onderself (Malchut, Yesod, Netzach, Hod) of (Dalet 4)  nou verhoog en een gemaak word met die Boself (Kether, Daat, Chokmah, Binah), is die Vav 6 liggaam se metabolisme, dus die  (Chesed, Tipharet, Geburah) Vav 6 Davidster koppeling (Dalet – Vav – Dalet) (4- 6 – 4) = 14 = 7 + 7 = (7 Onderself + 7 Boself ) = (Yob verdubbeling) = (Yud 10 + Yud 10 = Caf 20) = Vav 6 =(Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed, Mem) = (Baba wat in bloed spartel).  Dus wat is die geheim agter die geheim? Die geheim van die Nag 6 ure wat nou aanbreek?  Dit is die geheim van die dubbel DNA string wat verdeel het – (die sogenaamde “val” uit die Paradys) – nou is daar net die een string DNA.  Dus net die Onderself string DNA. Die Onderself net een string DNA gaan nie weer terug na sy gewese Boself ander string DNA toe nie, nee dit is die Kerke se sondeval en net sonde vergewe en herstel klug. Die Onderself DNA string bou nou ‘n nuwe Boself DNA string met die nuwe Nag 6 ure voedsel wat Benyahmin die Wolf vir die Onderself alleen string by die bruidstafel aanbring.  Elke gas moet sy eie nuwe Boself DNA string bou, bousteen vir bousteen en dan met die nuwe geboude boustene trou deur middel van die (Geburah, Chesed, Tipharet) koppeling meganismes tussen die twee DNA stringe wat nou die nuwe dubbel string DNA is van die nuwe Onderself/Boself huwelik…

Benyahmin die Wolf roep met die aandskemering van die nuwe Nag 6 ure se huweliksmaal van die die Onderself/Boself dubbelstring met huweliks koppelinge bande… Wie ore het om te hoor… die geroep van die eensame Wolf in die aandskemering.

Hierdie geheim agter die geheim agter die geheim van die eet van die drie ongesuurde Pesach brode, waar die middelste ongesuurde Pesach brood nou in twee gedeel word en die tweede helfte laaste geëet word.  Dus nadat die Eliyah ongesuurde brood ook reeds geëet is.  Yob het eers na die eet van die Eliyah ongesuurde brood, die insig van die nag 6 ure sterre, die Boself wat gebou en getrou moet word insig, die Boself/Onderself maal van die huwelik, verdubbel vanaf die Onderself perfekte Yud 10 na die verdubbeling Yud 10 en toe die Caf 20 Onderself/ Boself koning Caf 20 geword.  Die geheime van die halwe ongesuurde Pesach brode is so mooi.  Die geheime van die dubbel DNA string wat in die twee halwe ongesuurde brode, stringe verdeel en dan ‘n nuwe string vorm uit Daat lewens ondervinding – nie Boom van ou kennis ondervinding nie, nuwe  tweede DNA string wat wel op die gemeenskaplike basiese DNA gebaseer is, maar nou nuut opgebou is met Teshuvah, met Boself liefde, die nuwe huwelik van die nuwe Boself/ Onderself.    

Enoch sewende vanaf Adam, het sy Onderself een string DNA perfek nuut verdubbel met sy nuwe Boself string DNA wat hy geskep het. Enoch het met behulp van die nuwe siele wat deur Kether in die poel van siele uit die “ongemanifesteerde” na binne die “gemanifesteerde” ingeskiet is, vir hom sy nuwe Boself DNA string opgebou en sy nuwe Boself met sy  Onderself in die  (Boself/Onderself) huwelik met die huweliksbande bevestig (Enoch wat “Yud Hei Vav Hei” verteenwoordig)=(as god)  “wandel met Elohim” (like god)  in die “gemanifesteerde” en is dus die (beeld wat gelyk is aan) die (is god) onbeskryflike in die “ongemanifesteerde”.  Dus hy wat weet dat (Yud Hei Vav Hei) = (Elohym = Aleph Lamed Hei Yud Mem), leef reeds = wandel soos Enoch met “god = het sy Onderself en Boself huwelik beleef.  Die nuwe Boselwe kan reeds geskep word, want Rachel het reeds die nodige gedoen sodat die poel van siele weer vol gekiet is vanaf die “ongemanifesteerde” deur Kether na die “gemanifesteerde” poel vir die nuwe siele.

Kom Storetjie verduidelik op nog ‘n manier: die begrip wat beskryf word in die vertalings as die “hoereer” aanklag.  Hierdie beskrywing is nie beeldspraak soos wat die vormgodsdienste voorhou nie.  Hierdie klag is letterlik.  Die “gemanifesteerde” lewe word uit die “ongemanifesteerde” soeweryne lewe voortgebring deur dieselfde lewens voortplantings metodes as wat lewe in die reeds bestaande “gemanifesteerde” lewe nou nuwe lewe voortbring.  Die manlike eggenoot bemin die vroulike eggenote en bevrug haar met sy saad wat hy in haar inskiet met die liefdesdaad.  Net so vind die liefdesdaad plaas tussen die  “gemanifesteerde” wat bevrug word met orgasme met die nuwe lewe vanuit die “ongemanifesteerde” wat ingeskiet word deur Kether (Yud opening) in die “gemanifesteerde” tien Sephirot in.  Die baba dogter wat in haar bloed spartel (Yerusalem) = (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem)  word groot gemaak deur die “ongemanifesteerde” Heilige om self, wanneer sy gereed is, bemin te word en gedurig bevrug te word met nuwe Boom van die Lewe saad wat deur Kether in haar ingeskiet sal word. Maar wat doen sy??  Wat doen die uitgesoekte “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”?  Sy gaan en hoereer, sy gaan en laat haar vol skiet met reeds bestaande “gemanifesteerde” saad.  Sy eet van die Boom van reeds bestaande kennis saad.  Sy bewaar haar nie self vir die nuwe geheime Daat saad waarmee sy elke Shabbat vol geskiet kan raak wanneer sy en haar geliefde gemeenskap kan hȇ nie.  Nee sy hoereer op Sondae en Maandae en Dinsdae en Woensdae en Donderdae en Vrydae met die gode en laat haar vol skiet met die reeds ou nuus, saad.  Geen nuwe geheime nie…geen Daat nie.  Vasgevang in haar hoerery… Geen Yobel nie…

Nuwe wyn word nie in ou wynsakke gegooi nie.  Nuwe geheime saad word nie in ou lewensvorme geskiet nie.  Daar moet nuwe wynsakke gemaak word vir die nuwe wyn.  Die nuwe Boself vir die nuwe Onderself/Boself huwelik, waarin dan nuwe saad, nuwe geheime, ingeskiet kan word.  Rachel, die vroulike vorige vroulike het haarself aangebied, sodat die nuwe vroulike “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”  dogtertjie in haar bloed gered en toeberei kan word as nuwe bruid vir die Heilige “Ongeopenbaarde” om eendag deur Kether bevrug te kan word met die nuwe geheime – mits sy nie hoereer met ander reeds geskeptes nie…  Benyahmin roep in die aandskemerte, die nag kom nader, reinig jouself “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” keer terug na die Een wat jou liefhet en vir Hom gekies het…

Die Beminde wag opgewonde vir die jong Maagd (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) = (586) = (19) = (Kuf) = (Chesed) (koning op troon) = (Tipharet) (jong kind of groot koning) = (Geburah) (koning op strydwa)  om volwasse te word, sodat hulle saam hulle huwelik kan beleef.  Hy het oneindig baie om haar mee te bevrug.  Hy kan nie wag nie…   

131

DIREKTE BEVRUGTING

Kom Storetjie neem nou ‘n voorbeeld van die direkte bevrugting wat plaasvind vanaf die “Ongemanifesteerde” wat deur die Kether, die Yud opening sy nuwe siele lewenssaad  inskiet in sy beminde “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” by name “Mirriyahm” (Maria) in die “gemanifesteerde” en haar bevrug met die ware direkte  nuwe lewe van die Boom van die Lewe.  Die direkte bevrugting lewer dus nou die direkte kind wat genoem word “Immanuel” = “die ware “ongemanifesteerde” se lewe met die Onderself deel van die gemanifesteerde” – ‘n ware Onderself Meester.  ‘n Ware bevrugting direk vanaf die “ongemanifesteerde” minnaar in sy beminde in die “gemanifesteerde”.  So nou bring die direkte bevrugting, of ongesuurde bevrugting, Storetjie by die Pesach maal se ongesuurde brode.  Die verdere geheime agter die geheime van die ongesuurde brode.  Hierdie begrip is so groot en die geheime so baie, dit gaan Storetjie na Storetjie uit verskillende hoeke neem om die volledige Onderself en Boself prentjie hier in die bewussyn ingeprent te kry.  So, daar is baie geduld en baie rooikool vuurmaakhout nodig om die nagte se Bosveld vure brand te hou, asook ‘n gemaklike rustige stoel en oor is nodig.  Geen kerkklokke moet die rustigheid van die kampvuur storie versteur met die ou “nuus”, die verlede se Krismis klokke, nie.  Hierdie is die nuut nuus, die nuus wat nog moet gebeur nuus, dus die ware “news” nie “olds” wat valslik as “news” opgedis word nie.  Hierdie is Benyahmin wat nie eet van die Boom van kennis, wat ou nuus is nie, maar Benyahmin  se nuwe  nuus wat nog moet kom.  Boom van die Lewe nuus.  Die ware roep elke nuwe dag…”gee ons vandag ons nuwe, nog nooit voorheen geëet, daaglikse brood vir die  nuwe dag.  Die bevrugting, die inskiet van saad uit die “Ongemanifesteerde” in ons in die “gemanifesteerde” elke dag nuut, sodat ons met die “Chesed” insig van die “Chet 8 + Samech 60 + Dalet 4 = 72) heilige kodes die potensiaal van die dag se saad in ons ingeskiet, kan raaksien in die geestesoog en die vallei se riviere kan opdam en die lande en  boorde en prag van ontwikkelde valleie kan realiseer…  Maar kom dat Storetjie nou eers by die ongesuurde brode ‘n draai maak.  Sit nog hout op die vuur, luister mooi na die nuwe hout, se nuwe knetter en spuug, die nuwe saad se nuwe klanke… Daar is drie ronde ongesuurde  brode… of is hulle nou vier?  Hier moet nou mooi geluister word want die geheime van die sterre aan die Bosveldnag se hemelruim word nou vir Yob gebring..

007Daar is die vierhoek basis piramide hier in die Onderself.  Die vierhoek piramide het nou sy vyfde hoek punt wat nie voltooi is nie, wat toon dat iets kortkom.  Ja Maatjies, dit is die Boself wat kortkom!  Die Boself is nou ‘n driehoek basis piramide met ’n vierde bopunt – wat voltooi is. Met die agtergrond in gedagte, kyk Storetjie nou na die beeld van die sewe heelal sirkels.  Die sewende sirkel bestaan uit die ring wat nege reguit stukkies met nege hoeke.  So daar is nou die getal 7 en getal 9 betrokke by die sirkels, die spirale.  Daar is die 7 dae skepping.  Daar is die feit dat daar net tot 9 getel kan word in die 7 dae skepping…  Nou bestudeer Storetjie die twee piramides.  Die Onderself piramide het 4 hoeke as basis.  Die Boself piramide het 3 hoeke as  basis.  Die Onderself en Boself piramides het dus saam 4 + 3 = 7 hoeke as basis. Daar is nou ook ‘n 7 in die prent.  Die Onderself piramide het 5 hoeke in totaal en die Boself piramide het 4 hoeke in totaal; dus het ons  5 + 4 = 9 – dus ook ‘n 9 in die prent.  Die twee piramides saam met hulle 7 en 9 stem ooreen met vlak 7 met 9 sye en 9 hoeke van die Heelal of Logos Oog of Kosmos.  So dit is  nou duidelik dat die (Onderself/Boself) huwelik moet plaasvind om die volledige 7 sirkel skepping te voltooi  vanaf  “man”, “nature”, “saint”, “master”, “angel”, “arc angel”, “christs”.  Maar 8 en 9 kort nou nog.  Dus die twee gesuurde brode volg later, maar nou eers terug na die drie / vier ongesuurde brode van Pesach.

Dit is nou duidelik dat die 2 heel + 2 halwe ongesuurde brode = 4 = vierhoek piramide.  En die 3 heel ongesuurde brode is driehoek piramide.  So die Boself driehoek piramide is volledig.  Die Onderself vierhoek piramide is nie volledig nie. Twee vandie hoeke word opgemaak deur twee halwe ongesuurde brode.  Dus twee halwe waarhede.  Die halwe waarhede word heel waarhede wanneer die twee piramides getroud raak.  Die Boself driehoek piramide is ook nie volledig nie, want alleen vul hy nie die 7 ringe met 9 hoeke skepping of “gemanifesteerde” nie.  Daar is dus die “ongemanifesteerde” minnaar en eggenoot wat sy beminde  eggenote Mirriyahm in die Onderself vierhoek piramide bevrug sodat die Onderself halwe een gesuurde brood, die “Yahshua” in die Onderself van die “gemanifesteerde” gebore kan raak as Meester in die Onderself.  Maar terselfdertyd word die ander halwe ongesuurde brood ook in die Boself volledige driehoek basis piramide gebore om die Onderself halwe ongesuurde brood te doop tot volledige meester in die Boself/Onderself huwelik begrip sodat hy soos Enoch  in die Boself/Onderself huwelik kan  begin wandel.  Soos Yob kan  begin wandel, soos elkeen wat die “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” vorm, kan begin wandel…naak voor mekaar en voor die minnaar met geen begrip van skaamte, nuut soos die nuwe begin in die paradys….

Maar die geheim van die  begin is in die geheim van die einde verskuil en noudat die Boself/Onderself huwelik gevier is en die ronde Boek nou ‘n liggaam van lewende letters is wat die toekoms nuut elke dag  bring, die dag se brood bring, bring die ander halwe ongesuurde  brood by name Yochanan in hoofstuk 22 vir al 22 letters die Boself / Onderself huwelik,  seëninge in (die Boself 7 / Onderself 7) = vers 14  Die  boodskap van hoe die volgende  twee  “chakras” na 7, naamlik 8 en 9  nou bemeester word.   Dus die ware Boom van die Lewe twee bewustheids vlakke naamlik nr. (8 of Nadir) heel buite onder die sirkel met 7 lae en 9  stukkies reguit lyne met 9 hoeke wat sirkel 7 vorm, en die ware Christos 9 heel bo buite die sirkel met 7 lae.  Dus die ware 8 x 9 = 72 Name “uittog”; die Boom van die Lewe “grootword” – die Boom van die Lewe manier van beweeg vanaf die ongesuurde brode binnekant van die 7 lae sirkel wat net tot 9 kan tel, die twee piramide sisteem wat saam die 7 en 9 vorm, na die gesuurde brood sisteem wat die Yobel 50 vry van die vasgevangde bestaan binne die 7 lae sirkel, bring.  Die 7 x 7 Shabatte se Shavuot Yobel 50, die Echad 13 + Yechidah 37 = Yobel 50, twee heel gesuurde brode wat nou twee halwe en twee hele ongesuurde brode van Pesach, vervang.  Die geheime binne die geheime verskuil.  So mooi, so opwindend elke dag nuut…

Benyahmin bring die nuwe …(22 letters Zohar)… elke dag nuut… elke dag nuwe Storetjie. Elkeen  moet self eendag, elke dag nuut sy eie Zohar Storetjie bring… Die tyd kom wanneer elkeen elke dag self sy eie nuwe Zohar Storetjie sal bring.  Hierdie Benjamin roep…

Storetjie is maar net vooruit die nodige “training of the mind, to expand the mind“.  Die Nag 6 ure breek aan, die toegang tot die Boom van die Lewe tyd, breek aan.  Die einde is in die begin verskuil.  Die bestaande Bybelboek bevat nie die geheime van die Nag 6 ure nie.  Die bestaande Zohar bevat nie die geheime van die Nag 6 ure nie, die bestaande Bybelboek bevat nie die Boom van die Lewe van Openbaring 22:14 se geheime nie.  Die bestaande Bybelboek se “nuwe testament” is net die verhaal van die een halwe ongesuurde brood en dan ook nog totaal verkeerd geskaak deur die Saul/Paul wat nog nie Amalek dood gemaak het nie.  Die ander halwe ongesuurde brood, Yohchanan se Openbaring 22:14 se toegang tot die Boom van die Lewe, of die Nag 6 ure, het nog nie gebeur nie.  Die ware Yobel 50 Shavuot waar almal die Torah self gaan haal, waar almal daagliks nuut self bevrug word deur die “Ongemanifesteerde” deur Kether in die nuwe Boom van die Lewe 4/4, die (Kether, Daat, Chokmah, Binah) / (Yesod, Malkut, Netzach, Hod) (Boself/Onderself), (twee gesuurde brode) (Onderself gesuurde brood/Boself gesuurde brood), het nog nie gebeur nie.  Die ware (Chesed, Tipharet, Geburah), (drie Tipharet – in – een funksie) koppeling skaniere funksioneer nog nie saam nie, die drie kruise funksioneer nog nie saam nie.  Die drie kruise maak nog oorlog teen mekaar.   Benyahmin roep in die aandskemerte… wie hoor?

131

SUKAH REËN

Ek en my gesin probeer leef volgens wat die Bybel voorskryf. Zechariah – Yah has remembered – hoofstuk 14:15 tot 19  bevestig ons lewe, waar ons ook al gewoon het en jaar na jaar die Sukah, Hutefees, Festival of Booths in ons tentjies gehou het, het dit mildelik daardie jaar in daardie gebied gereën. Vanjaar het ons in Port Alfred  die Huttefees in ons tentjie gehou vir 8 dae en Port Alfred het van toe af tot nou 300 mm reën gekry.  Ons getuienis is waar.  Miskien moet die droë dele se mense ook maar die hele Zecharaiah hoofstuk 14 lees.

Benyahmin se roep vir die totale 10 Sephirot boom, word bevestig in Zecharaiah hoofstuk 14:10 (7/7) (Onderself/ Boself) huwelik van die (10) Sephirot boom… The whole land ( al 10 Sephirot ) (ook hele Malkut ) en (hele Onderself 4, dus Malkut, Yesod, Netzach, Hod)  ook die hele Boself ( Kether, Chokmah Binah Daat) ook  die drie skaniere (Chesed, Tipharet, Geburah).  Dus Boom van Lewe asook die nuwe Stad, die Ezekiel 40, die nuwe Stad, die nuwe en 40 woonplek vir die nuwe Samech 60 lewe….  The whole land will be changed like the Arabah from Geba to Rimmon  to the south of Yerusalem (Yud, Resh Vav Shin Lamed Mem baba in bloed wat nou groot geword het), and she must rise and become inhabited in her place from…the gate of Benjamin (ja Maatjies, die poort wat Benyahmin oop gemaak het deur Kether) all the way to the place of the first gate (Kether), all the way to the corner gate, and from the tower to Hananel all the way to the the press vats of the king.

Benyahmin roep in die hoofstuk 14, die einde tyd hoofstuk 14 wat ooreenstem met die Openbaring 22 se vers 14  aan die einde wat die begin beskryf.  So by verse 7 en 8 en 9 van hoofstuk 14… wat die nuwe  dag beskryf, die nuwe dag wat ook nou die nag 6 ure insluit.  Dit is aandskemering, dit is nag, dit is oggendskemering, dit is dag.  Maar wag… Wat se geheim is hier nou nog agter die geheim verskuil?  Luister mooi na vers 7…

:6. And it must occur in “that day” die (nuwe dag waar kosbare Boself /Onderself huwelik lig reeds moes geskyn het, maar waar geen Boself/Onderself huwelik bewussyn eers bestaan nie)  there will prove to be –no – precious light.

:7…and it must become one day that is knowing as to belong to Yud Hei Vav Hei (die nuwe aand en nag en oggend en dag) dag… Maar luister nou mooi… Die Nag deel wat by die oop Sukah hut snags ingeskyn het, is nou Dag – helderder dag as gewone dag. Nuwe son, Boself son, se dag.  ..it wil not be day, neither will it be night…Wat gebeur nou nadat Benyahmin die Wolf in die aandskemering roep?  Wat gebeur met die een wat hom hoor..?  It must occur that at evening time it will become light….fantasties!

:8  And it must occur in….that day… that living waters…Mem 40 – Ezekiel 40 – die nuwe stad – will go forth from (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) Yerusalem, half to the eastern sea and half to the western sea.  In summer and in winter it will occur.

So die nuwe stad van Ezekiel hoofstuk 40, dus die Openbaring 22:14 se tweede deel, van deel een – toegang tot die Boom van die Lewe, deel twee…en poorte van die stad… wat in Ezekiel 40 beskryf word.  Die nuwe Torah… die nuwe offers met Sukah…pragtig.  Nogsteeds die heilige feestye, maar met gewysigde inhoud.  Altyd nuut…elke dag nuut.  Ewig altyd nuut. Gee ons vandag, die nuwe geskepte dag, ons nuwe dag se nuwe brood…

Nou weer die kosbare 4 versies van Zachariah 14.  Die Dalet 4 versies, die DNA vier basis boustene… Vers 16:  And it must occur that as regard everyone who is left remaining out of all the nations that are coming against Yerusalem (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) they must also go up from year to year to bow down to the king (melek) Yud Hei Vav Hei, Adony Tsebaoyth, and to celebrate the Festival of the Booths (Sukot)

:17 And it must occur that as regard anyone that does not come up out of the families of the earth to Yerusalem to bow dow  to the Melek Adony Tsabaoyth, even upon them no pouring rain will occur.

:18, and if the family of Egypt itself does not come up and does not actually enter, upon them also their shall be none (rain). The scourge will occur with which Yud Hei Vav Hei scourges the nations that do not come up te celebrate the Festival of the Booths (Sukot).

;19.  This itself will prove to be the punishment for the sin of Egypt and the sin of all the nations that do not come up to celebrate the festival of the Booths (Sukot).

Onthou  wanneer een sy beskerming van sy blink huis, en blink motor, en blink besigheid, en blink bankbalans en blink status, eenkant sit en homself net so alleen in die natuur voor sy koning op die grond plaas in ‘n hutjie vir 8 dae, sy Sukot, net hy in sy bobbel nederig gehoorsaam aan die lewende Bybelboek handleiding, voor sy Koning, bring die handeling nie net fisiese reën op die Malkut eretz aarde van die 4  naamlik (water, grond, lug, vuur) nie, maar ook die 4 bekend (wysheid, insig, kennis, genade)  op Malkut aarde.  Maar dit is nie al nie.  Die handeling bring dieselfde “reën” ook vir die “laere hemele” se 4 naamlik (Yesod, Netzach, Hod, Malkut)  en ook vir die “mid hemele” (Chesed, Tipharet, Geburah) en ook vir die “hoëre hemele” se 4 naamlik (Kether, Chokmah Binah, Daat) die hele “gemanifesteerde” skepping word geseën met die “reën”  vanuit die oneindige heilige “ongemanifesteerde “soeweryne lewensbron  deur die Sukot handeling.  Die totale DNA se vier boustene se ewige ewolusie word geseën deur die Sukot handeling

Wat beteken die stelling?  Die stelling beteken dat die DNA struktuur as die kristallyne struktuur wat lewe orden en vorm gee in die geskepte  gemanifesteerde kant, die metaboliese lewe kant, nie by die materiele kant se  atoom begin  nie,  maar by die  lewe as  beweging  wat as  beweging  deur Kether deurvloei  vanaf die ongemanifesteerde kant af.  Twee bewegings vind mekaar, trek mekaar aan, spin om mekaar en siedaar, die geboorte van ‘n atoom; dan die molekule, en sel en weefsel en orgaan en liggaam…die DNA ewolusie.  So die Program van Lewe aan die gemanifesteerde kant wat voortkom uit die soeweryne lewe kant groei na die Adam en Ben Adam en Gewiyah…

132

SUKOT WORLD TO COME

0cca6f597da83b932c5a880aef81d1d6Hierdie pragtige voorbeeld toon die Maatjies wat in sy “bobbel”, sy Sukot, sy tentjie, met Huttefees vir die 8 dae tot by die 9 de dag, die Huttefees hou, sodat hy die “reën” mag ontvang.  Die “reën” ontvang, wat ook genoem word in die Sleutels van Enoch bls 209, sleutel 204, Beit 2 + Gimmel 3 = Hei 5; die een wat al 5 liggame nou besit, dus die Openbaring 22 of vers 22 van Keys 204.. (the instructions for the  new building blocks of life ) = ( the master control evolutionary charter ) = (die nuwe Tien Gebooie)  = die oorspronklike Tien Gebooie wat (“1″Mosheh,”2″Eliyah,”3″Yahshua/Yochanan”) reeds met Shavuot dag 50, eerste ontvang het voordat die Tien Gebooie  stukkend gebreek is.  Die oorspronklike 10 gebooie, die 10 instruksies vir die nuwe DNA boublokke van die lewe word nou weer van “bo” gegee.  Julle sien Maatjies, die 4 versies wat die Huttefees bespreek toon duidelik dat dit nie net die Maatjie op die planeet is wat in sy “bobbel” moet gaan nie, dit is ook nog die ander “Maatjies” van ander “plekke” wat ook in die “bobbel” moet gaan, ook die “Sukot” moet hou…   Die Adam, die Ben Adam, die Gewiyah…

Vers 22  A directed polarization of light takes the “5- s “molecules of the human gematrian light body and provides the instructions for the new building blocks of life within the galactic tree of life (die reën wat nou ontvang word) lees die 10 ware gebooie self in die Keys.  Let veral op vers 32 waar dit duidelik toon dat die huwelik tussen die bewustheids ewolusie (godsdienste) en die wetenskaplike ewolusie moet plaasvind, Bv. die fantasiese wetenskaplike DNA ewolusie teenoor die patetiese geen ewolusie van die liewe Jesus geloof wat liewe Jesus aanbid, waar hy self beveel het… so moet julle bid: Onse Vader….Abba Nartoomid…

Vers 33 …5666 +111=5777 + 111 = 5888 +111 = 5999, dus 111+111+111=333; dus 33 jaar + 300 = 333  jaar voor aanbreek van die jaar 6000, die begin van die 6000 tot 7000  “Shabat” “World to Come”.   Benyahmin  se getal is “35400” dus 3+5+4  = 12;  dus al 12 stamme voltooi en die nuwe moet nou volg in die ewige evolusie siklus van 3x5x4 = 60 Samech ewige lewe ewolusie siklus.  Benyahmin die Wolf roep…

Kom Storetjie bring nog ‘n benadering om die Sukkoths, Huttefees, te beskryf.  Die Sukkoths wat deur almal gehou moet word. Die almal is dus: die  Dalet 4 (Malchut, Yesod, Netzach, Hod)  (Onderself)  en die Dalet 4 (Kether, Daat, Chokmah, Binah)  (Boself).  Hulle kom beide in die middel, die Sukkoths hut, die Merkavah, die (vyfpunt ster) soos prent met die (Vav 6 liggaam) binne in. Die (Vav 6 metaboliese meganisme) die Christos amp of Mashiach amp die ( Chesed, Tipharet, Geburah ) funksie. Die ( Melek Tzedek, Adona-I = (Yud) Tsebayoth) koningskap  funksies. (Koning op troon, koning op sy menswees funksie as jong kind of ou mens of offer, koning op sy strydwa) die drie Sephirot of drie ampte as een Christos amp.  Die Sukkoths amp) (die Merkavah amp)  die (amp waar die tien nuwe kodes, gebooie,  DNA vanaf die Boself Dalet 4 nou gebring word om die  nuwe DNA raamwerk te bou vir die nuwe liggaamvorm en nuwe lewe bewussyn  en nuwe lewe dryfkrag.  Die ‘nuwe reën wat ontvang word’ met Sukkoths.  Die groot groot groot wonder is dat die Maatjie wat die Sukkoths gehoorsaamheids toets slaag wanneer hy in die hutjie woon met huttefees, nou deur die simplistiese daad deel gemaak word van die kern van die totaal wat so groot en so ingewikkeld en so onbegrypbaar is vir die Maatjie se klein verstandjie, maar hy tog nou deel gemaak word van die proses waar hy eendag sal verstaan en hoor en sien, waar hy soos Enoch wat met die, nou onbegrypbare vir homself, ook begrypbaar sal kan wandel, in die ewige nuwe voedsel  wat daagliks ontvang word.  Dit is die hou van die Sukkoths, die woon in die tentjie, wat die “Liewe Jesus baba wesentjie” neem na die “Enoch wat met die Soeweryne Lewensbron wandel” volwasse wese.  Die wonder van die nederige simplistiese handeling in geloof bring die groot, oneindige, ingewikkelde se begrip vermoë, die Chokmah wysheid, die Daat kennis, die Binah insig….fantasties!  Die reën waarsonder niemand en niks leef nie.  Die reën in al sy vorme in die totale 10 Sephirot skeppinge.  Nie net die reën op ‘n stukkie van die aardbolletjie nie, nee baie baie baie  groter en meer, is wat gebeur…

133

KINDERS VAN HAGAR

17 NOV 2015  Daar sit Benyahmin as seuntjie vandag op die familie plaas  genaamd “Oorlogspos” se een “pos” van twee “poste” of koppies  weerskante van die rivier.  Benyahmin vind die geroeste ou pistole, en Bullybeef blikkies en koper generaal skouersterre  van die eens “mighty British world rulers”.  Gister het die Benyahmin Boere seuntjie op die anderkantste “pos” of koppie  gesit en daar die  ou Duitse Mauser geroeste loop van ‘n gewone Boer gevind wat sy grond en gesin en diere teen die gewese “wȇreldmag” se kom “roof en steel”  sodoende  die “goud en silwer” in die grond in hulle koningin se troon te sit.  Benyahmin  Boere seuntjie sit in die Afrika son en dink…wat het nou hier gebeur?  Op die Oorlog-“pos” bid die Boer op sy een knieg met die Mauser in die hand… O my God seën my as Boer vandag met ‘n groot oorwinng oor  die vyand, die diewe wat my eiendom kom steel… Terselfdertyd “prays the soldier of the mighty world empire”… please my God give as a Christian the victory over these Boer terrorists today…  so wie se gebed verhoor  God nou? Wat gaan hier aan?  Met die vrae in sy gedagtes was Benyamin 10 jaar oud  daar op die koppies van Oorlogspos.  Nou 60 jaar later is Benyahmin 70 jaar oud en kyk na die TV en lees die Watsapp … En dieselfde gebede  word  nog steed gebid vanaf die wȇreldmagte “pos”….

‘Please god save us as Christians…en vanaf die kinders van Hagar wat se land die keer,  nie soos die Boere se goudkleur goud nie, maar nou vir  die  “swart goud “, die olie wat die wȇreldmag se oorlogmonster se ratte laat draai, ook die roof en plundering  plaasvind, kom die gebede ook… ‘O Allah seën ons in ons desperate pogings teen die wȇreld-oorlog-monster wat homself as god oor die planeet aangestel het… Wat gebeur hier?  Wie se gebede word verhoor?  Benyahmin vra nou: Wie is die grootste “terroris” wie saai die grootste “terror”… die een wat 100 mense opblaas omdat hy sy eindom, sy land, sy olie, sy geloof wil behou?  Of die terroris wat die grootste oorlogmonster in die wȇreld besit en die ander een se olie roof om sy oorlogsmonster te voed om miljoene op te blaas in sy geloof se naam?  Wie saai die meeste “terror” vir mens, dier en natuur? Agend Orange?  Kernbomme, fosfor bomme,  Napad bomme? Clusterbomme, gifgas, virusse ens.  Dink mooi Maatjies…

Wanneer ‘n Maatjie die Bybel lees en glo, dan moet hy doen wat die Bybel voorskryf.  Bv. die  volgorde  van die eet van die omgesuurde Pesach brode.  Die een hele ongesuurde Pesach brood word eerste geëet.  Dan word die halwe ongesuurde  Pesach brood geëet, dan word die volgende hele ongesuurde Pesach brood geëet, dan word die ander halwe ongesuurde Pesach brood geëet.  Die geheime agter die eet van die ongesuurde Pesach brode is baie en baie groot.  Die wȇreld verstaan nie die ongesuurde Pesach brode maal nie.  Die ware omgesuurde Pesach brode maal is in die Bybel.  Die eet van die gesuurde brode maal van die  25 Des Christenne is net soos 25 Des nie in die Bybel nie, ook nie in die Bybel nie.  Daarom  verstaan die 25 Des Christen en sy gesuurde brood vermenging van die ware Bybel inhoud, ook glad nie wat nou in die wȇreld gebeur nie.  Daar is drie kruise op Golgotha.  Nie net die middelkruis nie.  Die kruise, die ongesuurde Pesach brode volg mekaar op, daar is die Mosheh ongesuurde Pesach brood, daar is die eerste halwe ongesuurde Pesach brood wat volg.  Kanaan word ingeneem  en die vorige ou Programme word uitgewis deur hulle om te bou na die nuwe Program toe.  Elke ongesuurde  brood bou die vorige ongesuurde brood om  na hom toe.  Hierdie “ombouing” is nie “vernietiging” nie –  die dag vernietig nie die nag nie, die nag vernietig nie die dag nie.  Die opeenvolgende  ongesuurde brode vernietig nie mekaar nie, hulle is ongesuurd, hulle het nie hulleself opgeblaas nie, suurdeeg laat die brood opblaas.  Daarom is die gesuurde Christendom so opgeblaas in hulleself dat hulle die volgende ongesuurde brood wat nou volgende geëet moet word, as die terroris of vyand of Satan sien en nou saamtrek om die ongesuurde  brood wat gaan kom, uit te wis.  Hulle weet nie dat die twee hele en twee halwe ongesuurde brode saam die “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” Yerusalem, Vav 6,  vorm  nie  en trek nou laer teen die ware “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”… Julle sien Maatjies, die wȇreld weet nie wie is die twee heel ongesuurde brode en wie is die twee halwe ongesuurde brode nie. Die wȇreld weet nie hoe funksioneer die vier ongesuurde brode nie.

Om die vier ongesuurde brode beter te verstaan, moet Storetjie nou weer die “DNA” stringe se hulp inroep.  Die 25 Des Christendom met hulle babelse verwarring Bybel kennis, hulle gesuurde brode kennis, weet hulle nie dat die volgende ongesuurde brood wat die wȇreld nou moet eet, op hande is nie.  Hulle kan maar almal laer trek teen die eet van die volgende ongesuurde brood, eet van die Pesach maal, dit sal hulle  nie help nie, eet sal hulle eet.  Dit is die Torah, dit is die wet – as jy bly sit in die pad van die rots wat kom, gaan hy jou te pletter val.  Dit is nou nie Satan, of ISIS, of die terroris of wie ook al  nie, dit is die kosmos wette.  Die DNA moet omgebou word vanaf die gewone Adam na die Elohim Adam.  Die volgende ongesuurde DNA brood moet geëet word en gemetaboliseer word.  Nie vernietig word buite die liggaam nie, maar geëet word, ingeneem word en dan gekataboliseer word in die liggaam.  Nie alles tot poefies toe nie, maar net tot op die ooreenstemmende struktuur toe en dan weer opgebou word na die nuwe Elohim Adam toe, geanaboliseer word in die David metabolise proses.  So die rou “Islam” moet gaar gemaak word en geëet word en gemetaboliseer word.  Nie totaal vewerp word nie. Benyahmin die Wolf verskeur die rou verdraaide Islam prooi en bring die volgende ongesuurde Pesach brood, wat geëet moet word na die Pesach maal toe.  Laat hy wat oë het om te sien, sien, en ore het om te hoor,hoor.  Die aarde draai om die son, nie die son draai om die aarde nie…

Die roete is vanaf..”Aleph 1″ tot by “Lamed ” en dan vanaf “Lamed ” terug na “Aleph 1000”,  dus “Aleph- Lamed- Lamed- Aleph ” dus ALLA.  Dit is (aandskemering 6 ure), dit is (nag 6 ure) dit is (oggendskemering 6 ure) dit is ( dag 6 ure) dit is 24 ure dag.  Dit is 6 x 4, of dit is (Dalet 4) x (Vav 6) , dit is  (4 DNA /RNA) kodes vir (Vav 6) liggaam.  Dit is  4 ongesuurde brode, (2x heles) + (2x halwes) dit is 4, (dus Yud, Hei, Vav, Hei) dit is DNA en RNA bevat  (2x purine) =(adenine + guanine ) plus (2x Pyrimadine) = beide bevat (cystine ) maar hier kom die groot geheim….DNA se ander Pyrimidime is (thymine ) en RNA se Pyrimidine is (uracil).  Hierdie groot groot groot geheim bevat die geheim van die twee halwe ongesuurde brode.  Die een halwe ongesuurde brood is dus die Boself ongesuurde halwe brood funksie van die ander Onderself halwe ongesuurde brood brood funksie.  Die Pyrimidine  Onderself funksie en die Pyrimidine Boself funksie  van die eintlik een geheel funksie van die Delta 3 ongesuurde brode in die Deca 10 Sephirot volledige liggaam funksie – die Yochanan wat die Yahshua doop om die Jordaan.  Die Boself ongesuurde helfte brood wat ‘n Boself Pyrimidine bevat wat die ander helfte Onderself ongesuurde brood doop wat ‘n Onderself Pyrimidine bevat.   Nou is daar ‘n nuwe struktuur en kan  die volgende gebeur….the 10 deca light emanations send out the major code frequencies for all levels of meta galactic ordering. This 10 light ema ations (die ware 10 gebooie of master control evolutionary charter or the new building blocks of light. Or new DNA RNA codes, are necessary to preserve the correspondence between the ( human phase) of the (image) and the ( divine phase ) of the( image) the (human phase) of (Enoch op aarde)  en die (divine phase) of (Enoch “wandel” met Elohim)  (Enoch Adam) = (Enoch Elohim ) dus ( (as god) = (like god )  in “Somethingness”  but ( not god)  in “Nothingness”   maar wel die “gemanifesteerde” spieëlbeeld van die “ongemanifesteerde”.

So Maatjies die rou Onderself kinders van Hagar bring nou die halwe ongesuurde brood funksie, die( RNA/DNA)  kodifisering in wat nodig is om die nuwe liggaam te bou in al drie opsigte (life form + life force + life consiousness).  Maar omdat die kinders van Abraham nie hulle ewolusie op datum het nie, sal hulle nou gedwing word om hulle 25 Des hoerdery te staak en teruggeslaan word met die dood sweep wat klap totdat hulle weer die Sukot hou en Pesach hou en Shavuot hou, dus die Torah volg.  Die Islam gevaar sal die 25 Des Christendom vergeld  vir hulle hoereerdery met die 25 Des Nimrod goue kalf of swart goud kalf. Die onvoorwaardelike seëning tyd vir die kinders Yoseph is verby, nou is dit die ander broer, Benyahmin, die Wolf wat roep se tyd…

Die gesanik en getjank oor die Twin Towers of Toring van Parys of droogte in die lande, sal niks help nie… Die Sukot word nie gehou nie. Die ongesuurde Pesach brode word nie geëet nie, die Shavuot word nie geëer nie, die reën van kennis en wysheid en insig word nie ontvang nie.  Daar kan gebid en gesmeek word soos met Eliyah se 25 Des Baalpriesters. Dit sal niks help nie.  Die tyd van die Eliyah ongesiurde Pesach brood breek aan… Wie Ayin oë het, laat hom sien… Wie in die Lamed Sukot sit, laat hom hoor… Die Wolf roep…

134

MIGRASIE

Die “migration” of migrasie of groot-trek van mens en dier, of sonnestelels of ‘n groep sonnestelsels of galaktika of “hemel toe gaan” of Onderself wat eenword met Boself of trek na somermaande se groener weivelde, is alles dieselfde ding.  So wat is dieselfde ding? Dieselfde ding is dat deur middel van migrasie is die lewensvorme altyd die naaste aan hulle lewensbron en kan die lewensvorme gedurig nuwe metaboliese lewe of bewegings lewe inbring.  Die Aarde hang skuins op sy as en draai om sy lewensbron, die son, dus beweeg die naaste punt aan die son van suid na noord en weer na suid.  Die swaeltjies beweeg al agter die son aan en skep nuwe lewe.  Die suidelike nuwe lewe of Onderself lewe wat dan op beweeg na die noordelike lewe of Boself lewe om daar meer te leer en nuwe lewe te skep, wat weer af beweeg, dus as’t ware “verlore seun” swaeltjies is wat weer gaan terugkeer met suidelike ondervinding en so ook omgekeerd.  Die Boself leer by die Onderself en die Onderself leer by die Boself.  Soos wat ons son nou sy Boself en Onderself siklusse het, het die galaktika hulle Boself en Onderself siklusse; dus heelal siklusse en kosmiese siklusse. Almal hulle migrasies of groot trekke… Hierdie Maatjies, is nog alles die geheime agter die geheime van die eet van die twee heel en twee halwe (vier Rna/Dna of Yud Hei Vav Hei) ongesuurde brode met Pesach, waar Yahshua ook toon dat hy die diep geheime ken van homself en sy Boself Yochanan  se migrasies  deur al die verskillende geheime.  Die groot trek waar die Onderself weer die Boself vind, begin nou weer. Die nag 6 ure kom nou weer.  Die swaeltjies of migrerende vlieënde vriende het rusplekke met hulle migrasies. Net so is die vier ongesuurde brode rusplekke in die migrasies.  Die mens moet deur die rusplekke beweeg en groei in bewussyn en kennis en insig en wysheid en wese.  Benyahmin beweeg eerste die Rooisee in, Benyahmin roep voor en jaag agter met die sweep die ander 11 stamme, die ander 11 radiale.  Dit gaan nie help om die boodskapper van die volgende ongesuurde Pesach brood nou ‘n terroris te noem en dood te maak nie.  Die diere en swaeltjies weet in hulle gene, dit is ingekodifiseer in hulle RNA/DNA wanneer hulle  moet migreer.

Duisende diere begin bymekaar kom en dan begin die groot trek noord of suid.  Niemand of niks keer hulle nie.  Die Maatjies wat nie verblind deur die hoerkerke se wyn is nie, sal sien dat die Groot Trek vir die Planeet besig is om te begin.  Kyk wat gebeur in Europa.  Kyk wat gebeur met die mense wat hulleself die verligtes, die Christinne, noem.  Hulle wat veronderstel is om die Migrasie Program van die vier ongesuurde brode te ken, maar die Program en sy geheime nie ken nie, want hulle het die  4 Pesach ongesuurde brode, die Yud Hei Vav Hei, die ware RNA/DNA formule in hulle gene, die ware Yahshua/Yochanan gene, die ware Onderself / Boself gene, wat die migrasie en die stappe ken, vervang met hulle eie vermenging van een  gesuurde brood  Jesus van  buite die  ware Pesach, buite die ware Torah, buite die ware Bybel datum van 25 Desember, die vals Christos, die vals lig, wat nou die volgende migreer stap na die Boself, die volgende ongesuurde brood boodskappers, nou as terroriste “label” en doodmaak.  Hulle kap die Boself Yochanan, die tweede halwe ongesuurde brood, se kop af…  Hulle kap hulle eie kop af… Hulle kap hulle Boself bewussyn Kether, af.  Hulle sal nie reën ontvang nie.  Hulle kry soos Hamman, die Amelekiet hulle eie galg om hulself te hang.  Die ware ongesuurde brode migrasie na die Yobel 50 vryheid, word hulle 50 hoog galg… Hoor hoe Benyahmin die Wolf roep…

135

YERUSHALEM

Maatjies moet mooi oplet, die hele wȇreld is besig om teen “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” op te trek, dit sluit Juda in.  So wat beskryf dit?  Dit beskryf die volgende… Die begrip “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” is nie die simplistiese Malchut Yerusalem nie. Die begrip “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” is die “migrasie” begrip, die “Groot Trek” begrip. Die Onderself na Boself migrasie begrip.  So die hele wȇreld, Juda in die Malchut Yerusalem ingesluit wat nie die twee heel en twee halwe ongesuurde brode Pesach stappe bewussyn  bekom nie, trek teen die “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” 6 letters  lewensgroei proses of migreer proses, op.  Die hele Malchut wȇreld veg teen die  migrering van die (vier van Malchut – die elemente kragte van water, vuur, lug, grond) na die (vyfde een) naamlik Yesod  stap, of ongesuurde Pesach brood stap.   En dan teen die volgende stap of ongesuurde Pesach brood stap, let wel, nie die vals  ge-suurde Pesach  brood van die 25 Des Christen/Jode of Juda, nie.  Die ware volgende ongesuurde brood stap van die vier (Malchut,Yesod, Hod, Netzach) in die een (die vyfde), die (drie-in-een) die (Chesed, Tipharet, Geburah) – in – (een amp)  stap.  En dan die  Pesach maal se volgende ongesuurde brood of stap – die Boself vier (Kether, Chokmah, Binah, Daat) in die (vyfde), die (drie-in-een) (Chesed, Tiharet, Geburah) een.   Let nou weer mooi op die geheim binne die geheim… Hier is die twee halwe ongesuurde Pesach maal brode geheim: die (“Yud Resh  Vav” – “Shin Lamed Mem” ) of (3-3 geheim) (halwe brood – halwe brood geheim) of ( Yahshua-Yochanan geheim), dus die geheim dat die ( Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) in die middel, die (Chesed, Tiphareth, Geburah) in die middel, nou die “koning”  is wat optree as koning of vyfde faktor vir die Onderself vier (Malchut,Yesod, Netzach, Hod) asook optree as “koning” of vyfde faktor vir die Boself vier (Kether, Daat, Chokmah, Binah) fantasties!

Die een heel ongesuurde brood (Malchut, Yesod, Netzach, Hod) en ander heel ongesuurde brood (Kether, Daat, Chokmah, Binah)  word saam gebind in die “een” (Onderself/Boself) huwelik, deur die twee halwe ongesuurde brode wat as ‘n eenheid saam hulle twee se (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem ) is…  (12 in1= 13 Echad) + (36 in 1=37 Yechidah) = (9 in 1 = 50 Yobel).  Let baie baie baie mooi op… Die (49 in 1 = 50 Yobel) is die geheim van die “koning” in die middel.  Want 49 = 7 x 7, dus die koning ( Yud, Resh,Vav, Shin, Lamed, Mem) (David koningskap) (David stad)  is dus (7 Onderself) x (7 Boself ) = 49 in1 = Yobel 50 ) of (7 Onderself + 7  Boself = 14 Onderself/Boself huwelik).

Benyahmin die Wolf roep…kom eet van die ware  ongesuurde Pesach brood  buit  wat die ware weg is  na  die ware Yobel 50, die vyftigste  dag, die dag van die ware eersgeborenes  wat dan eers gesuurde brode mag eet op Shavuot die ware gesuurde brood dag, die Boself/Onderself huwelik dag.   Kan die Maatjies die groot groot verskil sien tussen die waarheid Shin in (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) en die groot leuen van die hoerkerke?

136

KOSMIESE MIGRASIE

Maatjies moet mooi oplet, die hele wȇreld is besig om teen “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” op te trek, dit sluit Juda in.  So wat beskryf dit?  Dit beskryf die volgende… Die begrip “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” is nie die simplistiese Malchut Yerusalem nie.  Die begrip “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” is die “migrasie” begrip, die “Groot Trek” begrip. Die Onderself na Boself migrasie begrip.  So die hele wȇreld, Juda in die Malchut Yerusalem ingesluit wat nie die twee heel en twee halwe ongesuurde brode Pesach stappe bewussyn  bekom nie, trek teen die “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” 6 letters  lewensgroei proses of migreer proses, op.  Die hele Malchut wȇreld veg teen die migrering van die (vier van Malchut – die elemente kragte van water, vuur, lug, grond) na die (vyfde een) naamlik Yesod stap, of ongesuurde Pesach brood stap.   En dan teen die volgende stap of ongesuurde Pesach brood stap, let wel, nie die vals  ge-suurde Pesach  brood van die 25 Des Christen/Jode of Juda, nie.  Die ware volgende ongesuurde brood stap van die vier (Malchut, Yesod, Hod, Netzach) in die een (die vyfde), die (drie-in-een) die (Chesed, Tipharet, Geburah) – in – (een amp)  stap.  En dan die  Pesach maal se volgende ongesuurde brood of stap – die Boself vier (Kether, Chokmah, Binah, Daat) in die (vyfde), die (drie-in-een) (Chesed, Tiharet, Geburah) een.   Let nou weer mooi op die geheim binne die geheim… Hier is die twee halwe ongesuurde Pesach maal brode geheim: die (“Yud Resh  Vav” – ” Shin Lamed Mem” ) of (3-3 geheim) (halwe brood-halwe brood geheim) of (Yahshua-Yochanan geheim), dus die geheim dat die (Yud Resh  Vav- Shin Lamed Mem) in die middel, die (Chesed, Tiphareth, Geburah) in die middel, nou die “koning”  is wat optree as koning of vyfde faktor vir die Onderself vier (Malchut,Yesod, Netzach, Hod) asook optree as “koning” of vyfde faktor vir die Boself vier ( Kether, Daat, Chokmah, Binah) fantasties!

Die een heel ongesuurde brood (Malchut,Yesod, Netzach, Hod) en ander heel ongesuurde brood (Kether, Daat, Chokmah, Binah)  word saam gebind in die “een” (Onderself/Boself) huwelik, deur die twee halwe ongesuurde brode wat as ‘n eenheid saam hulle twee se (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) is…  (12 in1 = 13 Echad) + (36 in 1 = 37 Yechidah) = (9 in 1 = 50 Yobel).  Let baie baie baie mooi op… Die (49 in 1 = 50 Yobel) is die geheim van die “koning” in die middel.  Want 49 = 7 x 7, dus die koning ( Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed, Mem) ( David koningskap ) (David stad)  is dus (7 Onderself) x (7 Boself ) = 49 in1 = Yobel 50 ) of (7 Onderself + 7  Boself = 14 Onderself/Boself huwelik).

Benyahmin die Wolf roep…kom eet van die ware  ongesuurde Pesach brood  buit  wat die ware weg is  na  die ware Yobel 50, die vyftigste  dag, die dag van die ware eersgeborenes  wat dan eers gesuurde brode mag eet op Shavuot die ware gesuurde brood dag, die Boself/Onderself huwelik dag.   Kan die Maatjies die groot groot verskil sien tussen die waarheid Shin in (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) en die groot leuen van die hoerkerke?

137

KARMA SKULD

Die hartseer in Benyahmin word net elke jaar al groter wanneer die Christendom met die groot toewyding die Onderself alleen Chrismis Boom  uithaal en optower met liggies.  Die enorme aanvoelbare energie wat opgewek word kan so fantasties benut word om die Onderself/Boself huwelik te laat plaasvind.  Maar nou word die groot en kragtige Onderself energie presies vir die teenoorstaande proses benut deurdat die Christendom hier in sy Onderself vasgeketting bly.  Die “personality” Onderself liefde, die “baba” liefde van die Onderself alleen baba skoentjies, word met volle mag en krag tot die toppunt gebring jaar na jaar om die net Onderself krismisBoom.  Maar ongelukkig  bly die kosmiese en heelal skeppinge nie net vassteek by die Onderself baba skoentjies liefde nie, nie net vassit in Malchut nie, ook nie dink Yesod is “hemel” nie, ook nie dink “Yesod, Netzach, Hod” is “hemel” nie.  Ook nie dink “Chesed, Tiphareth, Geburah”, sonder “Kether, Daat, Chokmah, Binah”, is “hemel” nie.  Maar nou eers die volle “Onderself/ Boself”  huwelik Boom, die volle” 10 Sephiroth Boom”  die Boom waarom een as Onderself/ Boself eenheid met die individuele liefde saamtrek.  Die ware Boom wat die Torah beskryf… Hoe smag Benyahmin na die dag….

Atoompie smag na die dag wanneer die net Onderself hoerkerk bewussyn en geldmag banke vennootskap met die sweep gemaak van die ware (Onderself/ Boself)  Boom van die Lewe, van die ware (Onderself x 5/Boself x 5) dubbele  ryp vrugte volledige 10 Sephirot Boom, die (ware Yahoshua/Yochanan), die ware (Chesed, Tipharet, Geburah)  koningskap,  uitmekaar geslaan word.  Die eerste sweepslag het al geklap met die verkrummeling van die (Twee Torings), die (hoerkerk/bank) twee toring Baaltempel vennootskap wat die ware (Onderself/Boself) nou reeds die ware  tempel se geldtafels  laat verkrummel het tot in die aarde in ‘n paar sekondes… Nou het die sweepslag die slang seergemaak, nou begin die slang pik.  Almal wat aan die slang van nou af raak word “gebrandmerk” – hulle word met die “Tav” gebrandmerk.  Die “Tav” van die einde is ook die “Tav” brandmerk van die begin van die Bybel  – die “Tav” letter 22 van die skeppings kodes.  Die “Tav” samevattende letter.  Die letter op die “Kain” se voorkop.   Die “Tav” (“t”erroris) geskep deur die 25 Des krismis geldmaak geldgod, bankgod Christendom.  Almal moet nou saamtrek teen die ware (Onderself/Boself) huwelik, die ware 10 Sephirot Boom van die Lewe, die ware “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” moet nou uitgewis word.

Weereens is die geheim van die einde weggesteek in die begin, so duidelik vir die  Atoompies wat reeds die einde en begin en einde en begin, gesien het… Wat reg deur die finale groot vals bobbel van die papiergeld klug van die banke en hoerkerke kan sien… ‘n Lewe vir ‘n dollar papier wat absloluut niks werd is nie, wat in werklikheid die groot karma skuldlas van die moordenaars en krimenele weergee in die boeke van Yom Kippur, die dag  van beloning.   Die dag van vergoeding volgens karma.  Positiewe karma gee positiewe beloning.  Negatiewe karma gee negatiewe beloning.  Dit is die kosmos en heelal wette.  Neutrale natuur wette, net soos swaartekrag wette – die klip gaan in die lug op, die klip val uit die lug af terug grond toe.  Sit onder die klip en die klip val jou te pletter.  Geen gebid en gesmeek van die 25 Desember liewe Jesus Christen aan sy 25 Desember Jesus gaan hom red nie.  Hoekom nie?  Want sy 25 Desember Liewe Jesus bestaan nie in die lewende Bybel nie.  En die val van die klip se natuurwet, word nie gewysig deur enige gebed nie.  So ook sal die enorme skuldlas karma wat die 25 Desember  Christinne nou opbou, hulle almal heeltemal te pletter val.  Skuldlas karma van bedrog, moord, verkragting, vernietiging, lieg, bedrieg, die lys is eindeloos… Die negatiewe karma sal eers totaal uitgewis word.  Daar bestaan nou glad nie ‘n kamtige “wegraping” vir die skuldiges nie.  Maatjies kom uit die bedrogspul uit, hoor hoe Benyahmin die Wolf roep…

138

NOTHINGNESS niks BEGRIP 

Hier is nou  nog ‘n “opleiding oefening van die bewussyn” om die bewussyn te vergroot ten opsigte van die bewussyn se “godsbegrip”  die voorbeeld volg die volgende begrippe.  Daar is die “onbeskryflike “niks” “not” “Nothingness”  maar wat nie niks of nul of “0” is nie, maar wel een of “1” of ‘n “eenheid” is. Maar die “1” of “eenheid” van die “not” of “nie is” of “Nothingness” kan die “Somethingness” of nie volgens die “Somethingness” of “iets” bewussyn  begryp nie.  Die “Somethingness” of “iets” bewussyn kan net “Somethingness” of “iets” begryp. Die oomblik wat die “Somethingness” of “iets” bewussyn iets begryp, is die “Somethingness” of “iets” nie meer “Nothinghness” of “niks”  nie, want die “Somethingness”  of “iets” bewussyn kan nie bewus wees van die “Nothingness” of “niks” nie. Maar wat die “Somethingness” of “iets” bewussyn wel kan doen, is dat hy kan – glo – in die “bestaan”  van die “Nothingness” of “niks” aan die “Nothingness” of  “niks” “kant”.   Maar nou vind die bewussyn homself by die gevaarlike punt, die “ek glo” punt.  Dit is nou hier waar die groot groot groot probleme ontstaan… Dit is nou die “ek glo” onderwerp of punt, wat Storetjie wil oor storie… Hier moet Storetjie nou gebruik maak van die numeriese. Sien die “Somethingness” of “iets” numeries as: (2 tot 9)   en die opening  tussen “Somethingness” of “iets” en “Nothingness” of “niks” as :- (0) en die “Nothingness” of “niks ”  wat wel bestaan as: (1) of as” eenheid ”  nou het die bewussyn ‘n raamwerk om binne te werk.  Dus is  die “Nothingness” of “niks” nou die (1) of (eenheid) begrip en  die “Somethingness ” of “iets”  is nou vanaf – (2) of  (dualisme of polariteit of manlik en vroulik) tot by (9) of (die maksimum wat die “Somethingness” of ” iets” kant kan tel).  Daar is nou ook die syfers vanaf (3 tot 8) tussenin in die (2 tot 9) in die “Somethingness” of “iets” kant waaroor Storetjie nou gaan storie…

So nou in die proses om die “godsbegrip” bewussyn vanaf die 25 Desember baba gebore bewussyn van Kersfees te neem na die bewussyn groei begrip wat Benyahmin nou bring, moet die Wolf dus nou die afbreek of katabolisme van die David koning metabolisme gebruik en die “ek glo” drempelwaarde opstoot vanaf die babaskoene “ek glo” vlak van die Onderself alleen na die volle “ek glo” drempelwaarde van die Onderself/Boself huwelik… Luister hoe mooi is die Shin 100% waarheid van  die volgende groot geheime formule… die formule van die  “Somethingnes” of “iets” dus (2 tot 9  in die “Nothingness” of “niks” dus (1) soos deur die “Yud” punt opening of “Kether” vortex ingebring word  wanneer die volle waarheid geloof of “ek glo” funksioneer en die ware Nuwejaar Rosh ha Shannah wel nuut inbring  en nie  ‘n leë dop  lieg  dronk 1 Januarie  van die babaskoene nie…  Dus die ware… (2 in 1 = 3) en (3 in 1= 4) en (4 in 1= 5) (die ryp vrug) en (5 in 1= 6) (die Vav koppeling) en (6 in 1= 7) (die volledige 7 vlakke beperkk met 9 hoeke sirkel) en (7 in 1 = 8) (die elektron beweging in 720 °)  en (8 in 1 = 9) (die maksimum wat “iets” kan tel)  en (9 in 1 =  “10”) (die  einde in die begin versteek) dus (12 in 1 = 13) (Echad 13 eenheid) en (36 in 1= 37) (die Yechidah 37 eenheid) en (49 in 1 = 50) (die Yobel eenheid)… se ware (49 in 1 = 50) vrye Yobel.  Hierdie raak net aan die diepte wat die Maatjies wat wil, self verder kan neem op die reis na volwassenheid.

Dit is dus duidelik dat die “Nothingness” of “niks” of “not” dus ‘n “eenheid” of “1” is en dat  die “Somethingness” of “iets” nou die (“2” tot “9”) is, waar positiewe en negatiewe polariteit of manlik en vroulik  bestaan, dualisme bestaan.  Die enigste manier wat die  “Somethingness” of “iets” of dualisme nou weer kan terugkeer  na die “Nothingness” of “not” of “niks” is dus om die  dualisme van die “Somethingness” of “iets” weer te verruil vir die “eenheid” of (Echad 12 in 1 = 13) + (“Yechidah 36 in 1 = 37) = (7 x 7= 49 in 1 = 50 Yobel) dus vry van die  dualisme  van die “Somethingness” of “iets”  kant se “bande” van dualisme.  Daarom die “een”- heid wat dit weet, leef reeds.

139

NOTHINGNESS EXPANDED

Hier volg nou nog ‘n “training of the mind to expand the mind” wat Benyahmin die Wolf bring. Dus nog ‘n benadering om die bewussyn te vergroot rondom die groter “godsbegrip” of meer volwasse begrip.  Dit is duidelik dat die – (“in-een”) – begrip die – (“sleutel begrip”) – is.  Die enorme – (“in-een”) begrip word ook duidelik omskryf deur die (eenheid) begrip wat beskryf word deur die (Echad) = (Aleph 1 + Chet 8 + Dalet 4= 13).  En (Yechidah) = (Yud 10 + Chet 8 + Yud 10 + Dalet 4 + Hei 5 = 37) = (al 5 vlakke van die siel, die vyfde vlak van die siel).

Die vyf siele vlakke (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah) se vyfde vlak, die Yechidah vlak bring Storetjie dus nou by die geheim… Die geheim wat beskryf word as “die ontvang van (“Ruach ha Koidesh”) so kyk mooi na die geheim van die (“in-een”) funksie.  In die geval die (Yechidah 37) se 36-in-1 = 37)  maar in die geval van Yechidah word die 36 nou opgebreek in die (12 x 3 =36) se funksie van die  (12 – in – 3 = 15). Nou wat is die groot geheim van die getal (15)?  Vyftien is die getal van Mamma sirkeltjie waarmee Storetjie begin. (15) is die getal van die (Shekinah)  die (Ruach Ha Koidesh Shekinah),  So Maatjies, saam met die eenheid, die Yechidah eenheid, word die Ruach ha Koidesh ook ontvang. Die drie kruise se samevattende (El-I-Yah) of (12+12+12) = (36-in-3) = (15) = (Ruach ha Koidesh Shekinah).

Meditation and Kabalah p194. The seventh gate…Ruach ha Kodesh Shekinah

Judges 4:4 Deborah was a prophetess (vroulike Shekinah)… El-I-Yah…I call heaven and earth to witness, that any individual, man or woman, Jew or gentile, freeman and slave, can have Ruach ha Kodesh, come upon him…

So die “aardse” 12 + “hemelse” 12 + “hemel van die hemele” 12 = (12-in-3)  bring die (Rauch ha Koidesh) op die met al vyf sielevlakke.

P.296  When you are (12-in-3) attached to the “Nothingness” – (in-1) you  can engage in any activity that you wish.  It appears that you are gazing at the subject of your activity, but actually you are gazing at Nothing other than the “Nothingness” “NOT” (in-one).   Jy is terug in die (in-een) kant…jy wandel “met God” in Kerktaal.

Maar nou volg nog ‘n groot geheim. Die maatjie wil nie graag daar in die “Nothingness” of “NOT” of “(in – een) vir ewig verdwyn nie!  Die Maatjie wil eerder graag met die nuwe wysheid en insig en kennis terukeer na binne die “Somethingness” die (2 tot 9), die “Space” wat beweeg…om dinge te kan doen!

Dit is nou net hier met die bestaan van die “Xpace” wat beweeg in die “Somethingness” en nie bestaan in die “Nothingness” nie, waar die “probleem” ontstaan.  Die “probleem” dat daar dus nou geen manier ten opsigte van die verskil bestaan wat die “Somethingness” ooit deel kan word van die “Nothingness” nie.  Maar wag, gelukkig is daar ‘n ander manier waarmee die “Somethingness” nou weer deel van die “Nothingness” kan word!  Wat is dit Maatjies?  Dit is die vrywillige besluit om in die “Somethingness” se “space” ook vrywillig te kan gee net soos die “Nothingness” buite “space” vrywillig gee en nie net ontvang soos die “Somethingness” in “space” wat beweeg, doen nie.  So hier is die groot geheim – die gemeenskaplike geheime faktor is:- die vrywillige gee en vrywillige neem faktor.  Hierdie gemeenskaplike faktor kan die “Somethingness” in “space” weer deel maak van die “Nothingness” buite space.

Klink die stelling nie baie bekend nie? Klink dit nie soos die “buite die Paradys en binne die Paradys verhaal nie?  Die binne die Paradys, buite die “in space” se Boom van die Lewe nie?  Die verhaal van die “in space” se Boom van Kennis alleen, en die “buite space” se Boom van Lewe in Paradys, nie?  In Paradys is dus buite space, en in space is dus buite Paradys.  Dit is nou die  vrywillige besluit van vrywillig gee, wat nou die rede is hoekom daar nou die “Boself/Onderself”, die  “as god”/”like god” in die “Somethingness” in space bestaan en  but not “is god” in die “Nothingness” bestaan.  Nou kan die “Somethingness” in space ook vrywillig uit liefde gee soos die “Nothingness” buite space vrywillig uit liefde gee.  So nou kan die “Somethingness” in space, buite die Paradys, die “Nothingness” buite space in die Paradys dus “resemble” deurdat “Somethingness” in space buite Paradys, nou ook vrywillig uit liefde kan gee in die “Somethingness”.  Die Boself in “Somethingness” kan nou uit liefde vrywillig gee aan die Onderself wat ook in die “Somethingness” kant is, en die Boself kan dieselfde vir die Onderself doen. Dus gebeur die wonderlike!  Die totale “Somethingness” in space buite die Paradys “resemble” die “Nothingness” buite space in Paradys!  Beeld en gelykenis – Batsalmenu en kidmothenu.  Luister na die roep van die Wolf….

140

NOTHINGNESS VERSUS SOMETHINGNESS

Hier volg nou  nog ‘n “training of the mind to expand the mind” wat  Benyahmin die Wolf bring. Dus nog ‘n benadering om die bewussyn te  vergroot rondom die groter “godsbegrip” of meer volwasse begrip. Dit is duidelik dat die – “in-een” – begrip  die – (“sleutel begrip”) – is. Die enorme – “in-een” begrip word ook duidelik omskryf deur die (eenheid) begrip wat beskryf word deur die (Echad)  = ( Aleph 1 + Chet  8 + Dalet 4= 13),  en ( Yechidah) = ( Yud 10 + Chet 8 + Yud 10 + Dalet 4 + Hei 5 = 37 ) = AL 5 vlakke van die siel; die vyfde vlak van die siel.

Die vyf siele vlakke (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah) se vyfde vlak, die Yechidah vlak bring Storetjie dus nou by die  geheim.  Die geheim wat beskryf word as “die ontvang van “Ruach ha Koidesh”.   Kyk mooi na die geheim van die (“in-een”) funksie – in die geval die Yechidah 37 se 36-in -1 = 37.   Maar in die geval van Yechidah word die 36 nou opgebreek in die (12 x 3 =36) se funksie van die  (12- in-3= 15).  Nou wat is die groot geheim van die getal 15?  Vyftien is die getal van Mamma sirkeltjie waarmee Storetjie begin.  Vyftien is die getal van die Shekinah, die  Ruach ha Koidesh Shekinah.  So Maatjies, saam met die eenheid, die Yechidah eenheid, word die Ruach ha Koidesh ook ontvang.  Die drie kruise se se samevattende (El-I-Yah) of (12+12+12) = (36-in-3) = 15= Ruach ha Koidesh Shekinah.

Meditation and Kabalah, Aryeh Kaplan p194 The seventh gate, Ruach ha Kodesh Shekinah.

Judges 4:4  Deborah was a prophetess (verteenwoordig vroulike Shekinah).  El-I-Yah said: ‘I call heaven and earth to witness, that any individual, man or woman, Jew or Gentile, freeman and slave, can have Ruach ha Koidesh, come upon him…’

So die “Aardse” 12 + “Hemelse” 12 + “Hemel van die Hemele” 12 = (12-in-3) bring die (Rauch ha Koidesh) op die met al vyf sielevlakke.

Meditation and Kabalah p196.  When you are (12-in-3) attached to the “Nothingness” – in-1, you can engage in any activity that you wish.  It appears that you are gazing at the subject of your activity, but actually you are gazing at Nothing other than the “Nothingness” NOT (in-one).  Jy is terug in die (in-een) kant…jy wandel “met God” in Kerktaal.

Mat. 17:12 …maar ek sȇ vir julle dat Eliyah al gekom het en julle het hom nie erken nie…

Maar nou volg nog ‘n groot geheim.  Die Maatjie wil nie graag daar in die “Nothingness” of NOT of (in-een) vir ewig verdwyn nie!  Die Maatjie wil eerder graag met die nuwe Wysheid en Insig en Kennis terukeer na binne die “Somethingness” die (2 tot 9), die “Space” wat beweeg om dinge te kan doen!

Dit is nou net hier met die bestaan van die “Space” wat beweeg in die “Somethingness” maar nie bestaan in die “Nothingness” nie, waar die probleem ontstaan.  Die “probleem” dat daar dus nou geen manier, ten opsigte van die verskil bestaan hoe die “Somethingness” ooit deel kan word van die “Nothingness” nie.  Maar wag, gelukkig is daar ‘n ander manier waarmee die “Somethingness” nou weer deel van die “Nothingness” kan word!  Wat is dit Maatjies?  Dit is die vrywillige besluit om in die “Somethingness” se “Space” ook vrywillig te kan gee, net soos die “Nothingness” buite “Space” vrywillig gee en nie net ontvang soos die “Somethingness” in “Space” wat beweeg, doen nie.  Die gemeenskaplike geheime faktor is die vrywillige gee en vrywillige neem faktor.  Die gemeenskaplike faktor kan die “Somethingness” in “Space” weer deel maak van die “Nothingness” buite Space.

Klink die stelling nie baie bekend nie?  Klink dit nie soos die “buite die Paradys” en “binne die Paradys” verhaal  nie?  Die binne die Paradys, buite die “in Space” se Boom van die Lewe nie?  Die verhaal van die “in Space” se Boom  van Kennis alleen, en die “buite Space” se Boom van Lewe “in Paradys”, nie?  “In Paradys” is dus “buite Space” en “in Space” is dus “buite Paradys”.  Dit is nou die  vrywillige besluit van vrywillig gee, wat die rede is waarom daar nou die “Boself/Onderself”, die  “AS GOD”/”LIKE GOD”/ “NOT GOD”  in die “Somethingness” in Space bestaan en  but not IS GOD  in die “Nothingness”,  bestaan. Nou kan die “Somethingness” in Space ook vrywillig uit liefde  gee  soos die “Nothingness” buite Space vrywillig uit liefde gee.  So nou kan die “Somethingness” in Space, buite die Paradys, die “Nothingness” buite Space in die Paradys, dus “resemble” deurdat “Somethingness” in Space buite die Paradys, nou ook vrywillig uit liefde kan gee in die “Somethingness”.  Die Boself in “Somethingness” kan nou uit liefde  vrywillig gee aan  die Onderself wat ook in die “Somethingness” kant is, en die Boself kan dieselfde vir die Onderself doen.  Dus gebeur wonderlike dinge – die totale “Somethingness” in Space buite die Paradys resemble die “Nothingness” buite Space in die Paradys!  Beeld en gelykenis – Batsalmenu en Kidmothenu.  Luister na die roep van die Wolf…

141

 DRACULA VORMGODSDIENS

Hier is dus nog “training of the mind, to expand the consciousness” rondom die begrippe wat in die ronde Bybelboek se sogenaamde begin wat die sogenaamde einde is, dus ‘n Lewende boek is, of “Boom van die Lewe’ is wat dus “in-een” is met soeweryne Lewe in die “Nothingness”, maar ook ‘n plat reguit Bybelboek gemaak kan word, dus ‘n “Boom van Kennis”, ‘n bron van reeds bestaande Kennis in die “Somethingness” gemaak kan word. Wanneer dit gebeur dan sny die een wat dit doen, die een in die “Somethingness” homself af van die bron van Soeweryne Lewe in die “Nothingness” en gaan die een uiteindelik “sekerlik sterwe”.  So wie is die bron?  Wie is die een wat nou die verlei werk doen vir die nuweling in die “space”?  Die nuwe pasgebore Onderself baba, die potensiele “Resh 200” begin wat nou nog die “199 baba” is.  Die 1+9+9 = 19 = Kuph = potensiele nuwe koning = Kuph wat 100 werd is.  Of 199…1x9x9 = 81 = 8×1 =8 = ware David Mashiach koning = 8 = Atoompie wat  in bo-sirkel van 8 vir 360° in Boself draai en in onder-sirkel van 8 vir 360° in Onderself draai. Maar nou weet die nuwe baba in “Somethingness” dit nie, die nuwe baba weet nie sy verleier is ‘n bestaande Boself in die “Somethingness” nie, die kamtige slim Boom van Kennis nie.  Die Boom van Kennis in die “Somethingness”wat homself afgesny het vanaf die Boom van die soeweryne Lewe in “Nothingness” en om nou te bly voortbestaan moet hy soos Dracula die nuwe Lewe uit die nuwe pasgebore 199 baba uisuig. Die Lewe is in die bloed.  Hierdie verleier, hierdie Dracula het baie name – die goue kalf, die 25 Desember Jesus, die Boom van Kennis, die vals Boself wat die baba Onderself bedwelm met sy hoerkerk wyn en gesuurde brood, die vormgodsdienste, al die “Somethingness” Boself organisasies wat hulleself as Boom van Kennis voorhou in die plek van die ware Boom van die soeweryne Lewe in die “Nothingness”… En net een ding kan die baba red –   die “resemble” faktor… Luister na die Wolf wat roep… Die hoof Drakula bloedsuigtyd is op hande.  Die 25 Desember bloedsuig tyd is op hande… Luister na die Wolf wat roep…

Dit is eers wanneer die (Onderself/Boself) huwelik in die “Somethingness” in  die “Ayin” oë van die “Nothingness” plaasgevind het, en die twee huweliksmaats nou uit liefde vrywillig in die “Somethingness” vir mekaar gee, dat hulle as “huwelik eenheid” nou die “Nothingness” resemble, dus se “beeld en gelykenis” in die “Somethingness” is van die “Nothingness” want nou het die een “vrye wil” en kan een ook “gee en ontvang” soos die “Nothingness” en nie net ontvang nie.  Nou is die een nie meer as baba lid van die NG kerk of   “en-gee” vormgodsdienste van 25 Desember nie.  Dit is die “gee” jouself as huweliksmaat aan die uitleef van die huwelik van die Torah begrippe wat  jou en jou wil in die “Somethingness” nou die “resemblance” maak  van die “Nothingness”.   Die stelling toon nou ware geloof in die ware waarheid.  Hoor, Shema… Shem Ayin… Benyahmin  die Wolf roep…

imagesopen

142

BOSELF/ONDERSELF

Bogenoemde stukkie laat Storetjie dink aan die Boerklong wat op die buurplaas woon en sy meisie met die ou koffiemeul telefoon bel en haar vertel hoe lief hy haar het. Hy sal berge vir haar versit en drake oorwin. Dan net voor hy aflui eindig hy met: “As dit nie vanaand reën nie liefie, sal ek perd opsaal en oorkom vir ‘n opsitkers vrytjie.”  So die “sukkel maar met al die gimnastiek” van die “stretch van die mind” of “berge versit en drake oorwin” word nou gereduseer na…”sal oorkom as dit nie reën nie.”  Hoekom vind “reduksie” plaas?  Die inperking of “sukkel met gimnastiek om die mind tot by die Boself van die Shabbat huwelik te stretch word veroorsaak deur die volegnde: “As dit nie reën nie…” of “Saterdag aand en Sondag middag” …daar is die krag af.   Hierdie stukkie bevat die groot groot groot geheim. Wat gebeur hier?  Storetjie verduidelik weer vir die soveelste keer.

Die Bybel is waar, die Bybel is presies.  So met die skepping wat gedurende ses “dae” plaasvind met elke dag word sekere dinge geskep. Maar let nou mooi op – die ses dae word nie name gegee nie, word nie aan nder Elohim of gode toegestaan nie.  Net die sewende dag word ‘n naam gegee, word ‘n krag gegee. (Shin Bet Tav) Shabbat is die kragnaam. Die mens kan praat, die mens kan ook met praat skep. Die mens moet dieselfde praat skep praat wat sy Skepper praat. Dit is wat die Bybel beveel. So as sy Skepper met sy skep praat nou die ses weeksdae nou as..dag een..en..dag twee…en..dag drie…en..dag vier..en…dag vyf…en..dag ses…gepraat skep het, moet die mens ook volgens die Bybel, die ses dae bly herskep en gedenk as.. Dag een, dag twee, dag drie, dag vier, dag vyf, dag ses, en dan, Shabbat (Shin Bet Tav) die sewende dag. So wanneer die mens nou die dae met sy praat skepvermoë herskep en gedenk as…Vrydag aand of Saterdag aand en Sondag, dan volg die mens  nou nie meer die Bybelboek se instruksies nie. Die Bybelboek is ‘n lewende boek wat sonder moeite en gimnastiek van mind stretch met die mens praat wat binne sy praat skeppingskragte van …dag een, dag twee, dag drie, dag vier, dag vyf, dag ses…(Shabbat) “Shin Bet Tav” bly.

Wanneer die mens nou homself slim hou met die Boom van Kennis slimgeit, skep hy nou sy eie goue kalf, wat hy dan as selfgeskepte god  verhoog.  Die mens moet met sy eie skeppings program die ware Skepper se program nou perfek vervang (perfekte vervanging = anti vervanging).    Dus begin die mens ook skep met sy eie praat skepping en skep sy dag… Sondag en dag Maandag en dag Dinsdag en dag Woensdag en dag Donderdag en dag Vrydag en dag Saterdag.  Daar is die sewe kragte nou wat sy skepping beheer.  Die Maatjies behoort nou al te weet dat Malchut nie alleen die Onderself is nie, maar dat daar nog Yesod en Hod en Netzach is wat deel is van die skepping  van die mens se dae.  Nou is dit so dat die dae nou Elohiym of gode word in die ander drie Sephirot: die goue kalf het nou in die Yesod en Hod en Netzach, die Sondag god en Maandag god en Dinsdag god en Woensdag god en Donderdag god en Vrydag god en Saterdag god geword.  Maar die mens moet nog sy eie maande ook skep. Nou skep die mens sy eerste maand Januarie en sy tweede maand…Februarie..en sy derde maand..Maart..en sy vierde maand..April..en sy vyfde maand Mei en sy sesde maand Junie en sy sewende maand Julie en sy agste maand Augustus en sy negende maand September en sy tiende maand Oktober en sy elfde maand November en sy twaalfde maand Desember en nou moet die mens geskepte sisteem buite die lewende Bybel nou getrou aan die ware skepping binne die Bybel se Melek Tzedek Christos redder, wat drie spieel skaniere het, nou ook die perfekte vervanging buite die Bybel, sy Christos skep.  Daar skep die Sondag tot Saterdag en Januarie tot Desember skepper mens nou vir sy Sondag tot Saterdag en Januarie tot Desember skepping sy eie redder..Jesus Christos van sy skepping se laaste maand Desember en gebore op die 25ste… Daar gedenk die mens nou sy buite die Bybel skepping met buite die Bybel dae en buite die Bybel maande en buite die Bybel redder Jesus Christos van buite die Bybel 25 Desember nou getrou jaar na jaar met groot tranedal en selfverheerliking.

Die ware binne die lewende Bybel skepping heeltemal uit die volksmond verlore en die daaglikse en maandelikse en jaarlikse herskepping uit die mensmond hou die gode aan die lewe in al vier die Sephirot, Malkut, Yesod, Hod, Netzach.  En die net een middel Tphareth Jesus Christos van 25 Desember losser bring net een kwart (15/60) van die middel pilaar se (life-consciousness) deur.  Die ware binne die Bybel skepping se ware Christos, die Melek Tzedek wat die bloedbaba red, se drie skaniere sisteem van (Chesed, Geburah, Tipheret) is heeltemal verlore vir die net een kwart slegs net middelpilaar Tipharet klug.  Die ware drie spieël skaniere sisteem being die volle 60 Samech life consiousness van Tiphareth in.  En die volle life force van Chokmah na Netzach, in.  Maar hier is nou nog eers die volgende groot geheim..  Die roete van die life force loop nie direk aan die regter kant af na Netzach toe nie, maar eers oorkruis na die Yitzaq Geburah skanier spieël sephira aan die linkerkant, aan die Edom kant, en dan weer na die regterkant Netzach.  Daarom verstaan so min die werking van die Benyahmin van die regterkant / Ben oni van die linkerkant spieël skanier funksie.  Dan geld dieselfde geheim vir Binah en Hod.  Die life form gaan vanaf Binah na Hod via die oorkruis pad spieël skanier aan die regterkant, Chesed.  Alles is reeds oor gestorie… Wat nou oor gestorie word, is die feit dat indien die Maatjie wil terugkeer na die insig binne die Bybel, moet die Maatjie eers die skeppings kodes en kragte buite die Bybel verlaat en afsterf sodat geeneen van die buite die Bybel vals skeppings kodes oor die lippe kom nie, in die gedagtes kom nie.  Ja Maatjies, dit is so maklik maar ook so baie moeilik in die begin om nooit weer die vals skeppings  dae of vals skeppings maande of vals skeppings  feeste oor die lippe of in die gedagtes te aktiveer nie..  Die hele wȇreld word verlei…

Hoekom word die hele wȇreld, dus die hele Onderself wȇreld, (Malkut, Yesod, Hod, Netzach) verlei, omdat hulle nie van die Boself begrip hou nie, omdat hulle bang is vir die Boself begrip.  Die mens voel veilig by die gode wat hy vir homself geskep het, veilig by sy intuïsie god van Netzach en sy intellek god van Hod, en sy graan voorsiening god van Yesod,  asook sy liewe Jesus van Tiphareth.  Die Yerusalem (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) Program het saam met Mosheh, by die vorteks punt en vorteks tyd, net so bang gevoel toe Mosheh, Yahshua en Eliyah die Boself inligting gaan haal het by die Boself.  Hulle her terug gehol na die veilige goue kalf van hulle veilige Yesod, Hod Netzach en liewe Jesus Tiphareth toe… Dit was net Benyahmin wat die groot dobberende woeste Rooisee aangedurf en ingegaan het na die Boself toe, net soos Benyahmin dit nou weer doen.  Maar Benyahmin doen dit tree vir tree…stap vir stap.  Saterdag word Shabbat oor sy lippe en in sy verstand en in sy wese. Sondag word… Eerste dag oor sy lippe en in sy verstand en in sy wese. Vrydag aand word Shabbat aand oor sy lippe en in sy verstand en in sy wese… So stap Benyahmin voort. Die maande gebeur dieselfde, die Nuwe Maan en regte Maan Maande word deel van Benyahmin… so ook die feestye  Sukot, Pesach, Shavuot.

So ook Benyahmin se name gebruik van die Bybel boek.  So ook Benyamin se lees van die Bybelboek.  Daar word nie datums en begrippe en afleidings en aannames gemaak wat nie met die konsekwente deurlopende boodskap van die Bybel boek logies en prakties is en nie in balans is nie.  Niks moet verander word nie…dag een, is nie Sondag of Maandag nie… Saterdag is nie Shabbat nie.  Die mens het sy eie totale paralelle (Malkut, Yesod, Hod en Netzach) Onderself geskep en dink hy gaan nou na sy selfgeskepte Tipharet Jesus hemel toe weggeraap word wanneer sy gemors wat hy nou hier aangevang het, totaal ineenstort, dan red sy eie geskepte Jesus hom van sy eie geskepte gemors af, wat hy nou, om homself kwyt te skeld van sy eie gemors skepping, nou sy skuld op iemand anders pak, wat hy nou “die Satan” noem.  Maar “Satan” beteken maar net “die teenoorstaande” wat nou maar net die korrekte naam vir  homself is, want hy het die teenoorstaande Malkut, Yesod, Hod en Netzach Onderself geskep met die vals Jesus Christus…

So Maatjies onthou wanneer die Maatjie Storetjie se Boself / Onderself huwelik deel begin lees, dan beweeg die Maatjie nou uit buite die comfort zone van die vals paralelle mens geskepte wȇreld en is Storetjie nie meer net interessant of mooi daar in die liewe Jesus gemakstoel, die stoel by die huis waar die jong vryersklong nou nog baie braaf is oor die koffiemeule plaasfoon nie;  nee die Boself oproep kom nou nie meer net van die buurplaas se plaaslyn af nie, maar van die ware (Kether, Chokmah, Binah, Daat) Boself af.  Die interessant en mooi in die gemak van die selfgeskepte (Malkut, Yesod, Hod, Netzach) bekende huis, is nou verby, die stap vir stap in die woeste onbekende see het nou begin.  Wie saal nou op en begin die rit na die Boself geliefde toe vir die Shabbat Boself/Onderself huwelik?  Wie besef dat hy reeds die baba in sy bloed oorblyfsel van die vorige mislukte paralelle selfgeskepte mislukking is. Die baba in sy bloed wat spartel nadat sy vorige liewe Jesus wegraping, vorige ouers wegvlug van hulle eie gemors, hom net so hier agter gelaat het, gaan hy nou dieselfde doen aan sy baba?  Of gaan hy die tog na die Boself aanpak en sy baba saamneem en red?

Gaan hy nou die ware Boself/Onderself Shabbat huwelik sisteem help bou en aktiveer?  Die (Kether, Chokmah, Binah, Daat) Boself / Onderself (Malchut, Yesod, Hod, Netzach)?  Met die ware drie (Chesed, Tiphareth, Geburah) skanier spieël Melek Tzedek Christos koppeling wat (Boself/Onderself)  Shabbat oorvou koppeling doen op Shabbat? Wat ook in die ses week dae die links na regs skanier aksie van die pendulum doen?

So Maatjies, wat gebeur nou op die oomblik op die planeet in die Midde Ooste by die punt bekend as Yerusalem? Die (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) baba wat weer spartel in haar bloed?  Onthou die geheim van die einde is in die begin verskuil en die geheim van die begin is in die einde verskuil.  Daar is die drie hoof “godsdienste” betrokke by “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”:

1) “Christendom” of middel pilaar of life consiousness pilaar, of Kether, Daat, Tipharet, Yesod, Onderself waarvan Malchut ook deel is.  2) die “Jodedom” of regter pilaar of life force of Chokmah Geburah Netzach Onderself waarvan Malchut ook deel is. 3) die “Palestynedom”  of die linker pilaar of die life form of die Binah, Chesed, Hod Onderself waarvan Malchut ook deel is.  So al drie is betrokke.  Die middelpilaar Christendom probeer nou Middelaar speel tussen die Jodedom pilaar en die Palestynse pilaar.  Die Yesod, Yoseph Ephraim/Menasse Christendom probeer nou vrede bewaar tussen die Jodedom een kant pilaar en die Palestynedom ander kant pilaar.  Al drie maak aanspraak op die bloed baba wat die ware Christos Melek Tzedek  gered het aan die  begin, en omdat die einde in die begin verskuil is, sal dieselfde Melek Tedek ware Christos weer die bloedbaba aan die einde, wat nou nader kom, red.  Die Christendom wag vir hulle Jesus om te kom.  Die Jodedom wag vir hulle Mashiach om te kom.  Die Palestynedom wag vir hulle Redder om te kom.  Hulle weet nie dat dit nie hulle ‘net Onderself alleen’ begrip Christosse is nie, maar dat daar drie skaniere is, drie kruise op Golgotha is, drie ongesuurde Pesach brode is, waarvan die middel een in twee gedeel is.  Eers wanneer die vrees vir die Boself deur al drie die “dommes “, die Christendommes en Jodedommes en Palestynedommes in hulle vasgevangde Onderselfdommes met Yobel 50 oopgebreek word, deurdat hulle besef daar is drie skaniere.  Tipharet is nie al skanier nie, daar is die Chesed skanier en die Geburah skanier wat, wanneer al drie saamwerk, die Boself en Onderself opmekaar kan toevou en dan kan die huwelik, die Shabbat huwelik, die Boself /Onderself huwelik, plaasvind.  Dan is daar nie meer die “god” wat die Onderself nou so aanbid nie.  Die god wat hy gedink het sy lewe regeer nie, dan weet hy, dit is sy eie Boself Shabbat huwelik maat.  Hulle is soos een vlees…(as god) en aanbid nou nie meer vir (like god) nie, (as god) is nou nie meer verlore sonder (like god) nie.  As god/like god Onder/Boself is nou  een vlees.  Maar nou kom die groot ontdekking – Ek leef reeds!  En ek is die Somethingness spieëlbeeld van die nothingness!  Die (as god/ like god) Shabbat huwelik een vlees is die Somethingness spieëlbeeld van die (is god) nothingness!  Die Saulus of Paulus het nou die Boself as god of ook genoem die Amalek, dood gemaak; nou kan die Onderself met sy Boself in die huwelik tree op die Shabbat.  Die profeet hoef nou nie meer te vra, wie is die Boself god wat jy nou nie doodgemaak het nie..?

143

RESEMBLANCE FAKTOR

Psalm 145:16 ‘You are opening you hand and satisfying the desire of every living thing’ bevestig presies die “resemblance” faktor; die voorbeeld  van hoe die “Somethingness” nou die “Nothingness” “resemble”, deurdat die  Onderself as Onderself mens, die “Yud Hei Vav Hei” pilaar nou sy hand oopmaak, dus  sy liefdevolle vrywillige gee aan sy Boself natuur of Elohim  pilaar  in die “Somethingness”  kant, wat dus dien as ‘n voorbeeld in die “Somethingness” kant self van die “gee “faktor  wat die “Somethingness” nou weer “een” (Echad, Yechudim, Yobel)  kan maak met “Nothingness” want die “gee” funksie is die enigste gemeenskaplike faktor tussen die twee.  Daarom bevestig die stelling – hy wat weet dat “Yud Hei  Vav Hei ” is “Alohym”, leef reeds… hy wat weet dat “Alohym” = “Adony ” en dat hy/sy self ook “Adony” is wanneer hy/sy  hand oop is, wanneer hy/sy die “resemblance” is, wanneer   “hy/sy” die “gee” aksie ook bemeester het.  Dan is “hy/sy” of die “een wat weet” dat “Y H V H” = “A D N Y” dus “Y A H D V N H Y” dus weer EEN met die “Nothingness” dus weer “EEN” met die “Soeweryne Lewe” dus EEN met “die Boom van die Lewe” in die “Paradys” buite die “space” van “Somethingness”, wat wel ook binne “Nothingness” geskep is deur “Nothingness”. Maar nou kom die groot nuus: “hy/sy” bly nou nie in die “Nothingness” as “YAHDVNHY” nie.  Nee glad nie…

indexmother“It is not how your life is”, it is not “how you live it”…dit is die groot verskil tussen ‘n “dooie ewige lewe” of hoofdoel van ‘n “dooie” ewige lewe bestaan = “how your life is..”  of ‘n “aktiewe lewe” = how you live it”, lewe wat elke dag nuut aktief  geleef word, dus nie ‘n ” life is ” nie, maar ‘n “how you live it ” aktiewe lewe.  Daarom die groot groot nuus… die “Nothingness” life is” as die “YAHDVNHY” wat ingegaan het in die “Nothingness”  word weer nou terug gebring  in “Somethingness” as die nuwe volgende  van  die  ou  “YAHDVNHY” en  kom dus  nou weer te voorskyn in die “Somethingness” as die  “Yud Yud” + “Dalet “+”Nun ” + “Aleph Hei Vav Hei “(AHVH). dus die “Yud Yud” plus nuwe “Dalet” = 4 = (Aarde, Water, Son, Lug) en nuwe Dalet 4 (Malchut, Yesod, Netzach, Hod) en nuwe Dalet 4 (Kether, Daat, Chokmah, Binah)  met nuwe wese (AHVH) daarop en daarbinne.  Altyd “how you live it”…  die begrip, naamlik om altyd en ewig aktief te leef volgens die Torah, die wil van die “Nothingness” dus aktief te gee  uit naasteliefde  en uit vrye Torah wil te gee, is dus die hoofdoel om na te streef in die “Somethingness” lewe.  Dus die “resemblance” van aktiewe  soeweryne lewe van “Nothingness ” wat  aktief uitgeleef word in die “Somethingness”.   Kyk nou net na die groot verskil van die Torah ronde Bybelboek wat lewendig is van die Boom van die Lewe se ware weergawe van lewe, teenoor die vals 25 Desember godsdiens se “dooie ewige lewe” van niks doen ȇrens – nȇrens;  ‘n groot lieg wat die mensdom hulle 70 kosbare Adam Kadmon geleende aan David jare, nutteloos laat verlore gaan, met geen oefeninge en opgeleiding en vergroting van die bewussyn nie.  Sewentig jaar wat  so ‘n pragtigtige “how you live it” voorbeeld kan wees, raak verlore met die vals “how your life is” – daarom waarsku die ronde “live” lewende Bybelboek; hy wat sy “life” wil behou gaan sy “live” verloor…  Hoor hoe die Wolf roep…

Kom Storetjie som dus op.  Die aardbol is net sy grootte en sy grootte kan net sy hoeveelheid verskeidenheid van lewensvorms huisves.  Die aardbol huisves die voorbeeld van die verskeidenheid van lewensvorms in die “Somethingness” kant van wat die “resemblance” van spektrum van lewe in die “Nothingness” kant is.  So indien daar enige lewensvorme in die “Somethingness” kant uitgewis word, word die spektrum van lewe aan die “Nothingness” kant kleiner gemaak, en kan die “Somethingness” nie meer die korrekte ware regverdige (Tzedek) “resemblance” van die volle lewensspektrum van die “Nothingness” wees nie.  Die Piramide van Enoch toon die beginsel duidelik aan met die  feit dat die oppervlakte van die vierkant en die sirkel op elkeen van die 32 vlakke altyd ewe groot moet wees.  Die vierkant is “Mem” = 40 = die grootte van die aardbol.  Die sirkel is “Samech”= 60 = grootte van die alle lewe op die aardbol (nie net die mense lewe nie).  Samech 60 + Mem 40 = Kuph 100.  So wanneer die Samech 60 (lewe) nou groter as Mem 40 (aardbol) word, wanneer sirkel nou groter as vierkant word, word die Kuph 100, die Melek Tzedek, die regverdigheids wet van die koning van regverdigheid verbreek;  dit mag nie gebeur nie.  Dit is nou besig om te gebeur op die aarde.  Die volgende aardes is 49 keer groter.  Daar is dus plek, maar die selfsug en haat en liefdeloosheid van die planeet is soos ‘n pitsweer en mag nie versprei deur die res van die “liggaam” nie.  Dus kan die oorpopulasie van lewe in die mensvorm nou nie verplaas word na groter planete toe nie.  Die onkunde van die mensdom veroorsaak hulle, asook die ander lewensvorme se ondergang en dood.  Benyahmin die Wolf roep…  Kom sit aan by die buit van waarheid – die tyd loop uit…

143

YECHUDIM RESEMBLANCE 

Die vakgebied wat bekend staan as “Yechudim” is dus baie baie baie belangrik want dit is ‘n proses waar daar in die “Somethingness” in “space” nou weer die “eenheid”, die “in-een” van die “Nothingness” opgebou word.   Byvoorbeeld die “Alohym” of “Natuur” pilaar met die “Yud Hei Vav Hei” “Adam” pilaar.  So in die “Somethingness” is dit die “Adam” lewensvorm wat homself eers “een” met die “Natuur” lewensvorme moet maak deur te erken dat hy as Adam nie “alleen hemel toe gaan nie”; nie, “alleen van belang is nie”; nie ” alleen op die planeet kan oorbly nie” ens.  Wanneer die Adam dan die vlak van volwasse bewussyn bereik het, mag die Adam homself nou die “Adony” noem, mag die “Adony” Adam nou optree as die volwasse verteenwoordiger van die “Alohym”; mag die Adam nou in die plek van “Alohym” optree as die “ADNY” wat “EEN” word met die “YHVH”. dus nou die “Nothingness” se “resemblance” in die “Somethingness” word. 

Dit gebeur as volg… Y H V H  + A D N Y = Y A H D V N H Y, wat nou vir die bewussyn wat in “Somethingness” is, maar net ‘n hulpmiddel is om te begryp dat daar nou ‘n onuitspreekbare eenheid en die “in-een” “Nothingness” bestaan wat nou omgebou word na die opgegradeerde (nuwe “Dalet” 4) toe.  Die vier nl. (1) Yud (2) Nun (3) “AHVH” -“Aleph Hei Vav Hei” (4) Dalet.  So die “Dalet” wat 4 werd is en letter 4 is, bestaan altyd.  Die “Nun” wat letter 14   (7+7=14 van Onderself/Boself en 7×7=49-in-1) is en 50 (Yobel) werd is, bestaan altyd.  Die letters “Yud begin en Yud einde” wat die 10de letter is en 10 elk werd is, bestaan altyd.  Die vier letters vir die Adam bestaan altyd.  In die geval “Aleph Hei Vav Hei”…wat  beteken dat die “Yud” van die “Yud Hei Vav Hei” wat in die “eenheid” ingegaan het, nou vervang is met ‘n “Aleph”.  Aleph kan een werd wees of een duisend werd wees – (1 of 1000).  Dit bring Storetjie by die volgende vier begrippe van die “Dalet” 4 – die (12) + (12) + (12) + (12) begrippe.  Daar is dus 12+12+12+12 = 48 = 4+8 = 12, dus (12-in-5)  net soos die (12-in-3 = 15) van Ruach ha Kodesh Shekinah, is hier nou die (12- in- 5 = 17) = Pei = praat = skep.   Dus die na 5 jaar ryp vrug (5 x 12 = 60 = Samech volle ewige lewe siklus = volle 15 x 4 Shekinah Mamma, volle Shekinah Ruach ha Kodesh ontvangs.  Die praat (Pei) in alle tale… die Shavuot dag 50 volle ontvangs in die “Somethingness” vanaf die “Nothingness”… Pragtig nie waar nie?  Shema… Shem Ayin wat die Wolf roep…    

Kort en kragtig bevestig die vorige deel van Storetjie die groot en belangrike begrip van “resemblance” en die feit dat om te gee,  om dus om te gee vir die totale “manifest”, die totale “Somethingness”, die liefdevolle vrywillige bydrae tot die welstand van al  vier pilare van die “Somethingness”,  die kern van die aktiewe lewe wat daagliks geleef word, moet wees.  Wanneer daar so geleef word, is een se lewe in die “Somethingness” die presiese “resemblance” van die soeweryne lewe van die “Nothingness” en dan vervul een sy lewenstaak.

144

BEVRUGTING

Enoch sewende vanaf Adam, het sy Onderself een string DNA perfek nuut verdubbel met sy nuwe Boself string DNA wat hy geskep het. Enoch het met behulp van die nuwe siele wat deur Kether in die poel van siele uit die “ongemanifesteerde” na binne die “gemanifesteerde” ingeskiet is, vir hom sy nuwe Boself DNA string opgebou en sy nuwe Boself met sy  Onderself in die (Boself/Onderself) huwelik met die huweliksbande bevestig (Enoch wat “Yud Hei Vav Hei” verteenwoordig) = (as god)  “wandel met Elohim” (like god)  in die “gemanifesteerde” en is dus die (beeld wat gelyk is aan) die (is god) onbeskryflike in die “ongemanifesteerde”.  Dus hy wat weet dat (Yud Hei Vav Hei) = (Elohym = Aleph Lamed Hei Yud Mem), leef reeds = wandel soos Enoch met “god” = het sy Onderself en Boself  huwelik beleef.  Die nuwe Boselwe kan reeds geskep word, want Rachel het reeds die nodige gedoen sodat die poel van siele weer vol gekiet is vanaf die “ongemanifesteerde” deur Kether na die “gemanifesteerde” poel vir die nuwe siele.

Kom Storetjie verduidelik op nog ‘n manier: die begrip wat beskryf word in die vertalings as die “hoereer” aanklag.  Hierdie beskrywing is nie beeldspraak soos wat die vormgodsdienste voorhou nie.  Hierdie klag is letterlik.  Die “gemanifesteerde” lewe word uit die “ongemanifesteerde” soeweryne lewe voortgebring deur dieselfde lewens voortplantings metodes as wat lewe in die reeds bestaande “gemanifesteerde” lewe nou nuwe lewe voortbring.  Die manlike eggenoot bemin die vroulike eggenote en bevrug haar met sy saad wat hy in haar inskiet met die liefdesdaad.  Net so vind die liefdesdaad plaas tussen die  “gemanifesteerde” wat bevrug word met orgasme met die nuwe lewe vanuit die “ongemanifesteerde” wat ingeskiet word deur Kether (Yud opening) in die “gemanifesteerde” tien Sephirot in.  Die baba dogter wat in haar bloed spartel (Yerusalem ) = (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem)  word groot gemaak deur die “ongemanifesteerde” Heilige om self, wanneer sy gereed is, bemin te word en gedurig bevrug te word met nuwe Boom van die Lewe saad wat deur Kether in haar ingeskiet sal word. Maar wat doen sy??  Wat doen die uitgesoekte “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”?  Sy gaan en hoereer, sy gaan en laat haar vol skiet met reeds bestaande “gemanifesteerde” saad.  Sy eet van die Boom van reeds bestaande kennis saad.  Sy bewaar haar nie self vir die nuwe geheime Daat saad waarmee sy elke Shabbat vol geskiet kan raak wanneer sy en haar Geliefde gemeenskap kan hȇ nie.  Nee sy hoereer op Sondae en Maandae en Dinsdae en Woensdae en Donderdae en Vrydae met die gode en laat haar vol skiet met die reeds ou nuus, saad.  Geen nuwe geheime nie…geen Daat nie.  Vasgevang in haar hoerery… Geen Yobel nie…

Nuwe wyn word nie in ou wynsakke gegooi nie.  Nuwe geheime saad word nie in ou lewensvorme geskiet nie.  Daar moet nuwe wynsakke gemaak word vir die nuwe wyn.  Die nuwe Boself vir die nuwe Onderself/Boself huwelik, waarin dan nuwe saad, nuwe geheime, ingeskiet kan word.  Rachel, die vroulike vorige vroulike het haarself aangebied, sodat die nuwe vroulike “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem”  dogtertjie in haar bloed gered en toeberei kan word as nuwe bruid vir die Heilige “Ongeopenbaarde” om eendag deur Kether bevrug te kan word met die nuwe geheime – mits sy nie hoereer met ander reeds geskeptes nie…  Benyahmin roep in die aandskemerte, die nag kom nader, reinig jouself “Yud Resh Vav Shin Lamed Mem” keer terug na die Een wat jou liefhet en vir Hom gekies het…

Die Beminde wag opgewonde vir die jong maagd (Yud Resh Vav Shin Lamed Mem) = (586) = (19) = (Kuf) = (Chesed) (koning op troon) = (Tipharet) (jong kind of groot koning) = (Geburah) (koning op strydwa)  om volwasse te word, sodat hulle saam hulle huwelik kan beleef.  Hy het oneindig baie om haar mee te bevrug.  Hy kan nie wag nie…  

144

BENYAAMEM – SON OF MY DAYS

Benyaamem – son of my days.  Samaritan Pentateuch  In the Quran Benjamin is referred to as a righteous young child…  Rabbinic traditions name Benyahmin as one of the four who “died” without sin, the other three were Chileab, Jesse and Amram. Benyahmin is die enigste wat in Kanaan gebore is; enigste wat die Yahwiste en Elohiste bespreek…  Dus die Onderself en Boself – Yoseph Onderself gee Benyahmin Boself vyf maal die hoeveelheid van alles vir sy vyf sielevlak.  Enigste in Boself Kanaan gebore. Chileab, ook bekend as Daniel, ook bekend as Daluyah.   Dan volg Jesse, Yishai, vader van David. Dan volg Amram – Ayin Mem Resh Mem, vader van Aaron, Mosheh, Miriam, Friend of the Most High.  So hier Maatjies, is weereens die “Dalet” 4, die 4 boustene van die DNA 4 wat behoue bly in die spiraal van die lewe.  Die Rachel ware matriarg wat die ware Kanaan Boself seun, Benyahmin, se moeder is en die ware Onderself seun, Yoseph, se moeder is.  Die twee broers, die Kaleb en Yashua verspieders, die Yochanan en Yahshua  twee halwe ongesuurde Pesach brode.  Maar daar is “Dalet 4” soos Storetjie nou getoon het, dus daar is ook die ander twee ongesuurde brode, dan word hulle saam twee gesuurde brode na 7×7= 49-in-1 = 50 Yobel.  Die wonderlike meganisme van die pragtige “twee-in-een”, die “as god” en die “like god” but “not god” word pragtig deur die volgende foto geïlllustreer:

Dus die “twee-in-een” of “drie” wat opbou na die “drie-in-een” of “vier” wat opbou na die “vier-in-een” of “vyf” wat opbou na die “vyf-in-een” of “ses” wat opbou na die “ses-in-een ” of “sewe” wat opbou na die “sewe-in-een ” of “agt” wat opbou na die “agt -in- een” of “nege” wat opbou na die “nege-in-een” of “tien ” wat opbou na die “tien-in-een” of “elf” wat opbou na die “elf-in- een” of “twaalf ” wat opbou na die “twaalf-in-een” of “dertien”.  Let nou baie, baie mooi op wat het hier gebeur by “twaalf”, want twaalf =”12″, en “12” = “een-in-twee”.  Dus “een” wat nou “twee” word.  Eenheid wat nou dualisme word.  “Nothingness” wat nou “Somethingness” word.   Die  formule het begin met “twee-in-een”, waar waar “2” of “dualisme” nou “1” of “eenheid” geword het.  Of “Somethinghness” nou  “Nothingness” geword het. Die program swaai dus om by die punt.  Die “dertien” deurbreek punt, die dertien of “13” of “een-in-drie” punt, wat die teenoorstaande is van die begin se “drie-in-een ” punt.  Die “drie-in-een” bewussyn is die Onderself “6” bewussyn van Yoseph of Yesod of Yahshua voor sy doop deur die Yochanan Boself in die “Yoh-resh-daan” maar die “een-in- drie”  bewussyn is die Boself bewussyn van 9, die Kether bewussyn, die  Yochanan bewussyn, die Benyahmin Kether bewussyn, die 6 opgeswaai en 180° omgeswaai, bewussyn.  Die tyd van die “dertiende” kind van Yahkob is hier… Luister na die kind se roep in die nag, die Wolf kind, die Benyahmin kind, die nuwe bewussyn kind, wat die ou bewussyn oopskeur sodat die nuwe bewussyn ontvang kan word.

Daar is die “12-in-1” eenheid, dus die “12-in-1 =13 Echad” eenheid en daar is die “36-in-1 = 37 Yechidah ” eenheid, maar hier volg nou die groot geheim wat Benyahmin bring.  Die twee “eenhede”  naamlik “Echad 13” en “Yechidah 37”  is “vas” in hulle “posisies”  daarom het beide nou die “Ruach ha Koidesh” wat vry kan vlieg soos ‘n duifie, nodig… die  duifie wat vanaf  die “12” na die “36” kan vlieg.  Die “36” is nou 12 + 12 +12 en 12 is  net 12.  So Maatjies, wie kan nou die graad een somme maak?  Wie kan nou sien dat die “12” en die “3” die geheim bevat?   Ja, daar is dit so mooi:  13+3=15 en “15” is Storetjie se begin Mamma sirkeltjie wat dan groei tot Storetjie se volle grootte Mamma sirkel van 15+15+15+15 = 60 Samech ewige lewensiklus, wat saam met Pappa se 12+12+12+12 = 48  loop.  Maar wag, wat kort? O ja, daar kort nog die vyfde “siel” se vyfde “12” of liggaam, want eers 12 x 5 = 60 Samech ewige lewe vir die liggaam.  So die Ruach ha Kodesh Shekinah, die 12-in-3 =15  duifie kan vlieg vanaf eenkeer 12 tot by vyfkeer 12;  dus vanaf 12-in-1=13 Echad tot by  12 -in-5 = 17 of 12 x 5 = 60 of dus 13 + 37 = 50 = yobel = vry  van die onderste 13 asook die boonste 37.  Geseënd is die wat Storetjie shema, die wat regtig weet wat Storetjie regtig nou hier storie…

Hier volg nou nog ‘n benadering van bogenoemde.  Die klitser slaan die “een” stuk stukkend tot in “twaalf” stukke.  Dus “een-in-twee” stukke  tot by “een-in-twaalf” stukke;  dus “1-in-12”.  Nou( “1-in-12 =13”)  en is dus die “keerpunt” die “deurbreekpunt” want “13” het nou 3 sye en bevat ruimte of die “space” wat beweeg. En “12” kan nou beide kante toe  (“1-in-2”) en (“2 -in- 1”) eeheid na dualisme.  Nothingness na Somethingness en dualisme na eenheid of Somethingness na Nothingness.  Dus die klitser vanaf 1 na 12 en die menger vanaf 11 na 1.   So daar is in 24 uur nou die 2 x 12 ure van 1 na 12 klitsfase en 12 na 1 mengfase.   Of 1 in 2 = 3 en 1 in 3 = 4 en 1 in 4 =5 tot by 1 in 11 = 13 .klitsfase wat teenoorstaande van die mengfase is wat reeds oor gestorie is.  Onderrig die moeders die enigeste dogter van die 13 kinders van Yahkob met die feestye se ringkoeke en brode in die dinge? Die diepte van die op die oog af, simplistiese handelinge?  Verstaan die Maatjies die in- en uitasem van die kosmos en die heelal?  Die ringkoekies wat ma en dogter moet skep?  Die klitser en die menger fases?   Die 12 x 5 = 60 = Samech = volle lewe vir ewig siklus.  En 12 + 5 = 17 = Phei = praat van Ruach ha Koidesh Shekinah; 7 + 7 = 14 Onderself/Boself Phei praat.

Hierdie “Desembermaand” tyd van die jaar is  dus die ” menger” tyd of ” klitser” tyd. Daar is dus die twee keuses: wat gaan een  vanjaar kies om te doen in die “Boom van die Lewe onderrig”, waar jy eers leef-doen en dan eers uitvind wat het jy nou eintlik gedoen!  Dus die…Shema yYisrael…ons sal doen en dan verstaan.  Ons sal eers “live” doen en dan die “graad” ontvang saam met ons Boself by ons Onderself/Boself huwelik,  dus die regteenoorstaande manier as van die Boom van Kennis  manier, van eers teoretiese kennis leer en net Onderself “graad” ontvang en dan “life” wat die “dood” van “live” is, want dit is ‘n Onderself alleen beperkte “life” bestaan.  Nie ‘n Onderself/Boself huwelik opwindende lewens polsende”live” nie.  Wat kies die bakker vanjaar?  Die Bakker van Yoseph in die net Onderself tronk van die net Onderself Kersfees, wat gehang word?  Of die Onderself/Boself huwelik wynskinker wat die wyn op die  huwelik wat die seun boetie Benyahmin van ouboet Yoseph sal bekend stel?   Daar is die stukkend slaan proses deur die klitser van die  een stuk, dus die “een-in-twee tot een-in-twaalf “ is dertien stukke, die Benyahmin dertiende kind… En dan is daar die omgekeerde proses waar die menger nou weer gebruik moet word om die twaalf-in-een wat weer dertien is nou weer terug te meng tot een stuk deeg.. Tot ‘n nuwe geskepte een deeg.  Nie die stuk waarmee begin is nie (Aleph een stuk nou Aleph eenduisend stuk) “Shem-Ayin” die Maatjies, die” Shema” Storetjie gaan oor die nuwe een stuk – die drie nulle een stuk “000”; nie weer die eerste stuk met geen nulle nie.  Nie die groot lieg van net gesondig-geval-vergewe- terug nie.. Die bakker storie nie.  Maar Storetjie gaan oor die skinker storie.  Die druiwestokke, die “Yisrael” Program, die “Yud Shin Resh Vav Lamed Mem” Yerusalem Program.

145

SENSES

Maatjies, kom ons “sense” nou wat Chanuka se dae of kerse of new senses nou werklik is.  Gesien net vanaf die Onderself bewussyn  is die 7 vlakke dus nou man, nature, saints, masters, angels, arc angels, christs.  Maar gesien vanaf die Onderself/Boself huwelik Chanukah “sense”, is dit totaal iets anders.  Die “men/christs” is nou een en die “nature/arc angels” is nou een en die “saints/angels” is nou een.  Dus is “drie/drie” nou een saamgevat in die “sewende” of  middel kers van die Sewe Menorah wat ook genoem word die Meester kers of die Raboni kers, die meester “Onderself/Boself” wat as Onderself/Boself meester die Onderself water Boself wyn maak.   Vir die wat die ware Onderself/Boself “senses” ontvang het van Chanukah om  die waarheid te kan “sense”.   Wat die ware know of the planes of existence is van die “sewe Menorah”, die sewe Onderself goud / Boself lig” bewussyn  Meester, wat nou toegelaat word tot die ware “nege Menorah” – die “nadir Onderself”/”Logos Boself” meester Menorah van die drie Onderself/ drie Boself  sewe meester Menorah.  Dus die “silwer” nege Menorah / “goue” sewe Menorah se “senses”.

Storetjie laat ‘n ware meester in die middel van  die  “mens/christs” en “nature/arc angels” en “saints/angels” en “nadir/Logos” nou “dink” nie waar nie?  Dink dat die Canukah fees van 25 Kislev baie, baie dieper en wonderliker is as die vals 25 Desember fees.  Wie “senses” het om te shema wat Benyahmin die Wolf roep, laat hulle kom aansit by die feestelike maal van die waarheid van 25 Kislev se Chanukah!

Die maaltyd waar die “men/christs” en “nature/arc angels” en “saints/angels”  en ” nadir/Logos” om die “middel-aar”, die “kroon slag-aar”, die “Mashiach”, die rabboni, die baroni, die middelkers, saamsit. Die hoof samevatting “Somethingness” resemblance van die “Nothingness”.  Die enigste ware doel van die bestaan van die “Somethingness” is om die perfekte resemblence van die “Nothingness” te wees.   Geseënde “saints/angels” dag vandag.  Hoop dat die “man/christs” eerste dag en “nature/arc angels” dae vir julle geseënd was met die ontvangs van sensesMaatjies het seker gister opgelet dat die Natuur die Onderself is van die hoogste engele, die Arc angels.  So, die besef dat om die Natuur te minag is om die Arc angels te minag… Ontsettende groot waarheid – die mensdom weet nie wat hulle doen nie!

147

SILWER NEGE MENORAH

Vandag met die aansteek van die vierde kers, die middelkers van die sewe Menorah, die goue Menorah, die goue kalf Menorah,  dus die sewe Menorah se meester of Master middelpunt, die middelpunt van binne die sirkel van die sewe, nl. Man, Nature, Saints, Master, Angels, Arc angels, Christs, maar nie die middelpunt van die silwer nege Menorah nie.  Let baie mooi  op na die baie belangrike  training of the mind.  Met Shavuot moet die mens kies, of die goue sewe Menorah, die goue god Nimrod, 25 Desember geldgod, die mag of “power” god.  Die mens Man kan ‘n meester kies op Shavuot sodoende saam met Yahoshua en Mosheh en Eliyah in die Boself vortex huwelik op te beweeg na die silwer nege Menorah toe, die Menorah waar mag of Power nou nie die geldgod is nie; die belanrikste en magtigste mens nou nie die grootste ekonomiese land in die wȇreld, Amerika, of China of Duitsland of Engeland is nie; die agtergrond nie die geldgod se sewe goud Menorah is nie – die Onderself alleen sewe Menorah geldgod van 25 Desember.

Die keuse kan ook die silwer nege Logos ware Liggod, of Boself god wees – die huwelik van die Onderself/ Boself. Die Onderself wat eers die mag goud ego afgesterf het, gekataboliseer het, uitgepoeffie het, die rioolverstopping oopgemaak het, die sesde dood gesterf het. Cosmisc Doctrine p163  Upon the plane of Desire a state of consciousness is a place (mag, begeerte, is die sewe Menorah place van geldmag, geweld mag) and as we desire, so are we reborn ( by Jesus van 25 Desember se voete in die geldmag, geweldmag, grootste ekonomie god op aarde) thus each man makes his own karma (terug op aarde by sy sewe Menorah geldgod Jesus van 25 Desember) of by die silwer nege Menorah van die ware Logos lig, die 25 Kislev ware Onderself/Boself nuwe wȇrelde nuwe skeppinge, nuwe karma  Daarom moet ons vandag kies – of die goue Menorah met die mag god, die net Onderself god,  geldgod van 25 Desember as agtergrond; of die  silwer Menorah, die Boself “god” as Onderself/Boself huwelik as agtergrond.

The man who desire power would obtain vanity (25 Desember keuse) to obtain power.  Man (as die meester van die sewe Menorah, die dag 4 van die sewe Menorah, moet die posisie afsterf, die sesde dood, dan kan hy na die meester van die Nege Menorah verhoog word) would have to desire the qualities… which confer power.( die drie: Chesed, Tipharet, Geburah oftewel strength, foresight, wisdom).  Man who desire power build for himself the consciousness of the vain egotist. (Onthou – upon the plane of Desire, a state of consiousness is a place…) So die plek van Desire by 25 Desember Jesus se voete, is maar net weer hier op die planeet in die Onderself alleen, in die karma van die mag van geld, en gierigheid en haat en oorlog en magtigste ekonomiese volke se politiek van lieg en bedrieg.  Maar daarteenoor die plek van die 25 Kislev se nege Menorah van …man who desire strength, foresight, wisdom, build for himself the consciousness of powerDie huwelik van die Onderself/ Boself consciousness  of power… 

Vandag  is dus die “sesde dood dag” waar man as “Master” van die sewe Menorah kan kies of hy Master van die sewe Onderself alleen Menorah van die 25 Desember Jesus wil wees – die een wat mag gekies het, en of hy as man/woman Onderself/Boself huwelik, Master van die silwer nege Menorah, die Logos 9, wil wees; die  wat  (Kether) Daat, Chokmah, Binah / strenght, foresight, wisdom / Geburah, Chesed, Tiphareth gekies het saam met al drie kruise – Mosheh, Yahoshua, Eliyah / Metatron, Michael, Melchizedek.  Wat is die Maatjie se keuse vandag?

Sterf die maatjie die dood van die Onderself alleen Liewe Jesus van 25 Desember, die persoonlike kalwer- babaskoen liefdetjies af en word gebore in die Onderself /Boself huwelik van volwasse individuele liefde, grootmens volwasse liefde…  Love itself is love and loves no person (Liewe Jesus persoon) die 25 Desember Onderself alleen …place or thing ( goue kalf, geldmag, geldgod)  but is a state of consciousness (upon the plane of Desire, a state of consciousness is a place..)  So die place is nou die nuwe wȇreld, die nuwe Onderself/Boself huwelik wȇreld van 25 Kislev…in which all is embraced.   Vandag worddie keuse gedoen…  Is die keuse 25 Desember of is die keuse 25 Kislev?

Die keuse van vandag nie net ‘n keuse tussen twee datums van 25 Desember of 25 Kislev nie, maar wel die groot, groot, groot keuse tussen twee maniere van lewe.  Die keuse om die Onderself “god” van die sewe Menorah as die hoof dryfkrag in jou lewe toe te laat, of die keuse om die Boself “god” van die nege Menorah as die hoof dryfkrag in jou lewe toe te laat.  Wanneer jy die nege Menorah lewe kies, verander jou lewe heeltemal.   Jy leef dan nie meer ‘n Onderself lewe met ‘n Onderself dryfkrag as hoofdoel met so ‘n ou Sondagoggend kerk godsdiensie nie.  So ‘n godsdiensie wat jou pas en inpas by jou besige Onderself gedrewe goud-god lewe van mag en roem en rykdom nie.  Die nege Menorah keuse, die Onderself/Boself keuse, die 25 Kislev keuse, is totaal iets heeltemal anders!  Storetjie sal nog baie oor die “heeltemal iets anders” storie…

146

DIE OPSITKERS

 Hierdie Storetjie toon duidelik wanneer die 9 Menorah Boself meester  nou die 7 Menorah Onderself neem en bespeel….

Op ‘n vendusie was die afslaer besig om ‘n bod te kry op ‘n ou viool wat daar eenkant gelê het. Hy het geva vir ‘n bod, maar niemand wou “n aanbod maak nie, hy het die viool uit die vioolkas gelig en dit hoog in die lug gehou: “Wie gee my R10, wie gee my R9 en so het hy afgegaan in prys. ‘n Ou gryskop man het van agter af gestap gekom, die viool by die afslaer geneem en dit met sy sakdoek skoon gevee, en die strykstok opgetel en toe die mooiste klanke voortgebring. Terwyl die hemelse musiek die lokaal vul, het daar ‘n doodse stilte neergedaal, en almal het met verstomming gestaar na die ou man. Toe hy klaar gespeel het, het die afslaer weer die viool geneem en gevra: “Wie gee my R5000 vir hierdie pragstuk…” en toe die viool verkoop! Iemand vra toe die afslaer wat het die verskil in die prys van die viool meegebring en toe antwoord die afslaer: “Die hand van ‘n meester.” Die wêreld gooi ons soms op die ashoop weg, en ons lê in ‘n hoek en stof vergaar, maar dan kom die Meester daar verby, was ons mooi skoon en dan neem Hy die Hemelse Strykstok, en begin die mooiste musiek voortbring uit die eens verwerpte lewe.  Die vyand wil hê ons moet verwerp en verlate voel, of ons het miskien ‘n geliefde wat so voel, onthou die Hand van die Meester kan die verandering bring!

So is die vyfde dag van Chanukah ook ‘n baie interessante dag. Die vyfde kers wat opgesteek word, is dus nou reeds een vlak verby die sewe goue Menorah se meester   vlak, maar is nou wel eers die nege goue Menorah se se Meester vlak. So wanneer die   viool Storetjie gelees word met die Onderself goue 7 Menorah bewussyn, sal die Meester nou as die god meester gesien word.  Maar indien die viool Storetjie nou met die 9 silwer Menorah oog gelees word, die Boself/Onderself bewussyn gelees word, sal die Meester wat die Ondesrelf viool speel, dus nou die Boself meester wees en nie god meester  van die Onderself as sulks nie .  Daarom is die vyfde Chanukah dag  die dag waar daar nou inbeweeg word in die Boself Indivuality uit die Onderself alleen Personality. Elke Onderself moet met sy eie Boself trou…

Cosmic Doctrine p144  To each man his own master.  Do not select a master of a lower or a different type of evolution to your own.  Die hoofdoel van die Storetjie van Benyahmin die Wolf is die bring van nuwe, onbekende kennis – nie ou kennis nie.  Die onbekende faktore moet verduidelik word.  So Benyahmin bring die nuwe Boself onbekende, die Individuality en nie die Onderself Personality as sulks nie.  Die twee moet wel aanmekaar voorgestel word soos by die Landbou Weekblad se “Die Opsitkers” waar huweliksmaats ontmoet.   So nou, vanaf dag vyf, kers vyf  van die Chanukah opsitkers dae volg  die Boself  kennis wat nou in die bewussyn bemeester moet word… 

147

RITALIN

Wat gee vandag se moeder vir haar kind?  Die “geneeshere se Ritalin” vir die deur hom gediagnoseerde, hiperaktiewe kind, verveeld met die skool en sewe Menorah Onderself baba Storetjies van die Kerke.  Of kry die nuwe “111” gene kind nou die broodnodige voedsel?  Die reën van die Sukah wat gehou is?  Dus die “silwer nege Menorah” van Chanukah se nuwe kennis van die Boself wat nodig is vir die nuwe groot siele wat vandag as babatjies gebore word?    Dit is die hoofopskrif van die dag van vandag.

Dit is nou die Chanukah van 25 Kislev se silwer nege Menorah se Boself onbekende kennis wat Benyahmin die Wolf bring in Storetjie wat vir die nuwe “kindertjies” (die ou volwasse siele) van die volgende 333 jaar wat die planeet gaan besoek om die “Yud Resh Shin Vav Lamed Mem”  Yerusalem  Program by te staan.  So mammas en pappas, oupas en oumas, tannies en ooms, lees Storetjie elke aand vir die nuwe geslagte…

Hierdie prentjie illustreer presies vanaand die begin van dag ses met die sesde kers van Chanukah  se brandmaak.   Die Boself/Onderself huwelik  se funksionering.  Die Chesed Sephirot se funksionering.  Die Boself insig in die Onderself potensiaal.  Die Chesed = 72 = Ari Shemot = uiittog uit net Onderself of Yoseph bewussyn na die Benyahmin Boself bewussyn.

Cosmic Doctrine p141 The full range of the possibilities of the human evolution falls into three sections: 1) the latencies, (2 the actualities, 3) the potentialities.

Hierdie prentjie toon pragtig hoe nie net die  Boself die Onderself  beïnvloed nie, maar let mooi op, ook hoe die Onderself die Boself beïvloed.  Dus nie net meer (“en -gee”) (“NG”) (“en-gee”) (“NG”) nie, maar nou eers “en self gee” (soos god) en dan eers dankbaar daarna (“en-neem”) wat gegee is.

It must first happen on the inside before it happens on the outside

Die “inside” word ook die “mikroposipos” genoem en die “outside” word die “makroposipos” genoem.  Die “mikroposipos” is die Vav = 6 liggaampie en vanaand begin die Vav= 6= dag 6 = kers 6 = mikroposipos. Of =”inside” of Personality of = Onderself of = sewe goue menorah wat nou vir “makroposipos” of = Boself of = Individuality of = silwer 9 Menorah, moet gee.  So Maatjies, luister na die groot geheim:  die Onderself moet eers vir die Boself gee.  Die Onderself Sukot moet eers vir die Boself Chanukah gee deurdat die Onderself Chanukah  eerste hulle lewe waag sodat die Boself Sukah hulle lewe waag.  Ja, onthou die geheime van die einde is in die geheime van die begin verskuil en die geheime van die begin is in die geheime van die einde verskuil, maar daar is nie ‘n einde en ‘n begin nie, dus is daar net nuwe geheime wat na vore kom…  Geseënde dag ses van Chanukah!

148

The Seventh Death

Die sewende dag van Chanukah  begin vanaand met die opsteek van die sewende kers.   Hier bereik Chanukah nou vanaand die mees belangrike punt van die keuse tussen die sewe Menorah se sewende  kers, die goue kalf van 25 Desember se toppunt; die Onderself alleen toppunt van bestaan.  Andersins kan die keuse die dood wees van die sewe Menorah bestaan.  Die dood staan ook bekend as die “sewende dood”.

Cosmic Doctrine p165 The seventh death…is initiation (inleiding in die 9 silwer Menorah.) In the seventh death consciousness is withdrawn from the Personality (7 Menorah Onderself) and made “one” (Onderself/Boself huwelik) with the Individuality (Boself nege Menorah)  and then a man ever beholds the Face of his Father which is in “heaven” even when he himself sojourns upon earth (eretz)  (as god and like god;  “resemblence” of “not god”) thus it is that the initiate is not as other men. (Die 25 Kislev geboorte,  na sewende dood gebore, die “9 Menorah / 7 Menorah” = 16 = Ayin = man van Ayin = shem Ayin = Ayin = 70 = Divine Providence.  Dus nie meer die 7 Menorah se noodlot wat die geïnisieerde se lewe beheer nie, maar die Ayin Divine Providence).  Maar vir die wat dit nie weet nie…initiation is a living death. Those who desire the things of the senses (die 7 Menorah alleen begeertes)  and the pride of life (nie Boself live nie ) use the words living death to explain the most terrible fate (die ware Ayin lot, is vir hulle the most terrible  fate that can befall a man.  But those who have knowledge (that which does not enter the mind cannot be known, thus no knowledge).  But those who have knowledge, know that the so called living death means the freedom of the Ruach ha Koidesh (spirit) brought through the planes of “matter”.  (Matter is only crystallized spirit) It means the consciousness of the abiding presence in the midst of the consciousness of the senses. (Die natuur dag se senses, nie sensuele 7 Menorah begeertes van mag nie).  It means awareness of “heaven” (Boself) while dwelling upon “earth” (getroud met Onderself in Boself/Onderself huwelik).  Therefore the initiate (Onderself /Boself huwelik) goes to the living death which is freedom while still in the body, (Yobel 50 lewende) for death annuls the law of limitation (die 25 Desember net tot 7 Menorah “limitation”) frees (vrymaak, Yobel ) the potentialities of the spirit, give sight to the blind ( 7 Menorah + 9 Menorah = 16 Ayin = twee oe”  wat beide kante sien) and power (mag) to the impotent.  That for which we longed vainly in “life” we realise in death (“live”) for death is “live” and “life” is death.

So Maatjies die dood van die Onderself minor lewe bring die huwelik van die Boself Menorah met die Onderself Menorah …dus… But remember this and meditate upon it, an initiate is a dead man who manipulates his body that he may thereby serve those who cannot otherwise be approached.

So Maatjies, wat is die hooftema van die sewende dag van Chanukah vir die Maatjies wat nog nie in die Onderself / Boself huwelik bevestig is nie?  Die hoofboodskap is om op te let wie jou lewenspad kruis.  Daar is die pragtige verhaal in die Zohar waar wyse manne vir dae op reis is met hulle trek esels en ‘n nederige stil persoon nou al dae gelede by hulle aangesluit het en sommer self die esels begin lei en versorg het terwyl hulle lank, baie diep Bybel begrippe loop en bespreek terwyl hulle die esel dienskneg in die gesprekke heeltemal ignoreer.  Een aand om die kampvuur toe hulle vasgebrand sit met ‘n baie diep begrip, bied die esel dienskneg baie beskeie aan om hulle uit hul vasgebrande  begrip te help uitkom.  Dit blyk toe na diep gesprekke dat dit niemand anders as Eliyah self was! ….a dead man who manipulates his body that he may thereby serve those who cannot otherwise be approached.  Nog so ‘n Meester, die ware 25 Kislev Yahoshua se woorde: “Ek het jou vir bietjie water gevra…”        

Vandag is die dag waar Job se 7 Menorah vriende nou ook vasgebrand het in hulle net Onderself 7 Menorah bewussyn.  Net soos in die verhaal van die Zohar, moet die 9 Menorah Boself nou kom en Job bekend stel aan die Boself verdubbeling.  Dieselfde gebeur ook met die ware 25 Kislev Yahoshua wat soos in die Pistis Sophia  beskryf word,  nou sy liggaam gebruik om die studente te dien en sodoende die Boself verdubbeling aan hulle bekend te stel – die 9 silwer Menorah bekend stel en dan die water in wyn verander tydens die bruilof.  Die 25 Desember Jesus Kerk  is nie hoegenaamd eers bewus van die bestaan van die Pistis Sophia nie…   

149

DUBBELAGENT JOB

Dubbelagent Job – die net sewe Menorah, net Onderself alleen 25 Desember Jesus bewussyn en liggaam is nie bewus van ook die  nege Menorah Boself verdubbeling van Job 25 Kislev se bestaan nie.  Eers wanneer “El- i-Yah” dus “al-drie” dimensionele vlakke tot die net Onderself bewussyn van Job spreek en hom van Pleiadis en Orionis vertel (die Mikroposipos van die Makroposipos) dan eers verdubbel Job se  bestaan.  Die Job (Yud 10) verdubbel na die Job (Caf 20) toe.  Job is nie net meer ‘n liggaam met vrou en kinders en kleinkinders nie, maar Job het nou dubbel; hy het nou nog ‘n liggaam wat ook kinders en kleinkinders het.  Job se hele bestaan verdubbel.  Dit is wat El-i-Yah Job kom toon.  Die 7 Menorah verdubbel na die 7+7=14 dubbel Menorah toe; dus word ook die 7×7=49 in 1 =50 Yobel vry van net een 7 se karma, Menorah – dus die na 5 jaar ryp vrug Menorah.  Die 7 Menorah het nou ryp (volwasse) geword (nuwe Daat kennis) bygekry; dus die 9 Menorah wat eintlik die ryp (volwasse) 7 Menorah is, geword.  Die vrug  het nou ryp geword, die vrug het nou verdubbel in al 5 sintuie.  Die vrug, ruik, smaak, voel, lyk, hoor, nou dubbel beter.  Die vrug is nou in die 7+7 wȇreld, die 7×7 groter nuwe wȇreld in ‘n liggaam, maar kan na willekeur vir homself ‘n net een 7 liggaam ook manipileer om soos El-i-Yah  nou ‘n Job  by te staan.  ‘n  Yahoshua wat vir 11 “jaar” energie stadiums  vanaf  0 tot 11…life to live wat dit 12 maak, die Job figure van nou in die Pistis Sophia (Faith of Wisdom) te kom onderrig.  Die 11 stappe vir die 111 gene kinders van die jare 5999-5888 =111 en 5888 – 5777 = 11.  Vanjaar is 5776,  die wakkermaak met lig energie jaar 5+7+7+6=25, en 2+5=7, wat toon dit is die inlei tydperk, die rypword van die vrug tydperk;  die 111+111+111=333,  tot die 7 of 7000 Shabat 702 se  begin in  6000.  The Zohar se “World to Come” = Mem(40) + die lewe in die “World to Come” of dus die “live to come“; let wel “live” van die dubbele  Menorahs,  nie “life” nie.  Die Job verdubbeling; die dubbel agent lewe, die 7 Menorah lewe plus die 9 Menorah lewe wat Job, die dubbel agent, nou lewe.  Die net “7” lewe + die “7+7” dubbel agent “bond“, “James Bond” lewe.  Die Ayin “twee oë” spioen…

imagesOm dag ses nou verder te omskryf luister nou verder na die geheime uit Cosmic Doctrine p141 The doctrine of “the group soul” is closely interwoven with that of the “planetary spirit” (die Onderself) for, as has  been  shown, the “planetary spirit” is the “personality” (die Onderself  sewe minora) of the planet build up out of its experiences derived from the consciousnesses functioning within its sphere (die hele grid netwerk).  No consideration or group or individual psychology (Boself planetary entity, nege Menorah) can be adequate unless allowance be made for the influence of the “planetary spirit” (Onderself).

Luister mooi na die groot geheim: die Boself het die Onderself nodig.  Dit is nie net die Onderself (planetary spirit) wat die Boself (planetary entity) nodig het nie, dit is nie net (en gee en gee) versoeke vanaf die Onderself (Planetary Spirit) nie.  Nee Maatjies, die Onderself (Planetary Spirit) moet ook vir die Boself (Planetary Entity) gee.  Dit moet gedoen word sodat die “as god” en “like god” nou ‘n perfekte “resemblance” van die “not god” kan word.   This is sometimes refer to “as the the earth’s pull” and as it was build up in the past (25 Des Jesus van 2000 jaar terug) and contains nothing of the future (25 Kislev is toekoms) it is necessarily purely aTavistic and therefore relatively speaking “evil”.   Dus die verlede 25 Des hou die nuwe Program, die Boself (planetary entity) Program, die 25 Kislev Chanukah, terug.  (Evil teenoorstaande van Live) In contra distinction to the “planetary spirit” (Onderself) there is the “planetary entity” (Boself) this is the “logoidal” realisation  of the existence of a planetary sphere (so dit is die Logos  bo buite die sfeer met die Man vlak 1, Nature vlak 2, Saints vlak 3, Masters vlak 4, Angels vlak 5, Arc Angels vlak 6, Christs vlak 7) and the logoidal concept of its mission and evolution. This corresponds to the “Individuality” (Boself karakter) and development of “both aspects” (die ontwikkeling van die Onderself/Boself huwelik of Onderself/Boself tempel of liggaam of 25 Kislev se nuwe Chanukah liggaam geboorte van die toekoms.)  Dus nie die verlede se 25 Desember van 2000 jaar terug nie.   Maar onthou, die twee halwe ongesuurde brode se eerste brood wat tweede geëet word en die Yochanan  halwe ongesuurde brood wat laaste geëet moet word, is heel iets anders as die 25 Des Jesus verlede bewussyn.

With regard to the planetary spirit (Onderself) however it is build up out of the realisations of the conscious life of its sphere and as it is not possible to realise a thing until after its occurrence (that which does not enter the mind, cannot be known).  The planetary spirit (Onderself) is always a stage behind humanity (Onderself/Boself huwelik) in its evolution. 

So Maatjies  hier is nog ‘n geheim van Chanukah…   

Die groen 7 Menorah  vrug het nou die ryp 333 gene, dus die 3+3+3=9 Menorah van die 25 Kislev Chanukah geword wat gepluk of ge-oes kan word na die 7×7=49 keer groter en mooier wȇrelde wat die ware  Mashiach in die Pistis Sophia beskryf, toe.  Die volgende vraag om die kampvuur wat die 25 Kislev Boodskapper aan die kinders om die vuur   vra, is: ‘Wat is die  verskil tussen die geskenke wat gegee word op  25  Kislev en die geskenke wat gegee word op 25 Desember?  Hierdie is ‘n baie, baie diep en belangrike vraag, dus is die antwoord net so baie, baie belangrik en diep, en gaan ‘n paar dik stompe hout op die vuur benodig. Die “Nothingness” “skep” die “Somethingness”.  Die “Nothingness” is die gewer van al die “geskenke” aan die “Somethingness”.  Die doel waarom die “Somethingness” geskep is, is dat die “Somethingness” die “resemblence” of “ewebeeld” of “beeld en gelykenis” van die “Nothingness” in alle opsigte moet wees; dus ook in die opsig van “gee van geskenke”.  Die hoof handelinge van beide 25 Desember en 25 Kislev is dan nou ook “die gee van geskenke”.  Die vraag is egter nou:  Wat verteenwoordig die handeling van “die gee van geskenke” nou eintlik?  Wanneer die “Nothingness” nou die gewer is en die “Somethingness” die ontvanger is, is die twee dus teenoorstaandes van mekaar en kan die ontvanger nou nie die gewer “resemble” nie.  Die ontvanger kan nie die gewer se ewebeeld of beeld en gelykenis wees nie.

Om dus die ewebeeld of “resemblance” te kan word, moet die ontvanger  nou ook die gewer word.  Om dit te kan word, moet die ontvanger vrye wil ontvang om te kan kies of hy wil gee of neem.  Om dus ‘n vrye wil te kan beoefen, moet daar keuses wees tussen reg of verkeerd en daarom word daar skynbare reg en verkeerd geskep.  Skynbaar vir die 7 Menorah binne die heelal se 7 vlakke van 1) Man, 2) Nature, 3) Saints, 4) Masters, 5) Angels, 6) Arc angels, 7) Christs,  wat maar net so voorkom omdat dit aan die “9 tye gebonde” is (past past/ past present/ past future/ dan present past/present prsent,/ present future dan future past/future present/future future).  Dus is daar ‘n regte tyd vir elke regte ding – daar is nie ‘n verkeerde ding nie. (Bv. die regte tyd 25 Kislev se regte gee, is die regte selfuitgedinkte en selfgekepte geskenk as die gee aksie “resemblence” optrede; dus volgens die Torah wil van die “Nothingness” en dus wel die regte ding op ‘n regte tyd.

Maar die gee van  die regte ding op die verkeerde tyd  skep die “satan” die verleier en sy “sonde” die verkeerde resultaat.  Soos die regte ding, naamlik die gee van die geskenk, maar op die verkeerde tyd nl. 25 Desember, die goue kalf god Nimrod se geboorte tyd, gee dus die verkeerde resultaat, nl. dat die geskenk nie self geskep is nie, maar met  geld (goud) gekoop is, daarom is die 25 Desember god die rykste struktuur op die aardbol, die Moeder en haar Dogters.  Maar dit is nie die grootste verkeerd of “sonde” as die koop handeling net alleen in ag geneem word nie; die groot, groot verkeerd is die “koop” idee.  Dus die Geldgod top jaarlikse koop Krismisdag aksie en die ander gruwel, die ‘met bloed loskoop’ idee.  Die ware “Nothingness” is soeweryne lewe en bevat geen dood nie.  Die ware “Nothingness” koop niks nie.  Ook nie lewe met dood nie.  Die ware “Nothingness” gee net wat elke dag self uitgedink en self geskep is.  Indien een in die “Somethingness” dus die ware “resemblence” ewebeeld wil wees van die “Nothingness,” moet hy/sy ook dieselfde doen, dus self uitdink en self skep en self gee…   Daarvoor het die Maatjie dus twee dinge nodig, nl. 1) sy eie “boeke- kamer-biblioteek-studeerkamer” waarin sy bewussyn verlenging gereedskap soos sy Bybel, Zohar, Qabalah, Cosmic Doctrine, ens. gestoor word vir sy 9 Menorah bestaan en dan 2) sy 7 Menorah bestaan se verlengstukke van sy hande – sy gereedskapkamer, sy bore, en sae, en hammers, en boute en spykers, ens. waarmee hy die skep-aksies uitvoer van die dink-aksies van die boekekamer.  Sodat hy jaarliks sy self uitgedinkte, selfgemaakte 25 Kislev Chanukah geskenk kan gee, presies  volgens die “Nothingness” se voorbeeld en dus die korrekte “resemblence” kan wees.   Daarom bou Oupa en Ouma kabouter so hard aan die 25 Kislev selfmaak geskenk kamer onder die boom wat rustig die doenighede gadeslaan.  Kleinkinder kaboutertjies moet nie hulle skeppings  talente verloor nie….

Die boere se jaarlikse Landbou skoue was ‘n pragtige voorbeeld van die ware 25 Kislev gee aksie van die selfgeskepte Ouma se, met liefde self geteelde perskes en waatlemoen konfyte en selfgekookte en self gegrafeerde, blink gevryfde sepe en self geweefte tafeldoeke.  Oupa se wol en wolskape en perde en beeste, almal self geteel en getem en geroskam en selfgeboude hout spaaiders.  Geldpryse was nie in tel nie; die vennootskap tussen die Vlak 1 Man en Vlak 2 Nature van die ander vlakke, en die samewerking van die Vlak 7 Christs en Vlak 6 Arc angels, word pragtig met die landbou skoue getoon.  Nou het die 25 Desember Geldgod se Chinese plastiek gemors stalletjies die 25 Kislev tipe Boere skoue, totaal oorgeneem.  Benyahmin onthou nog hoe hy as jong lat Oupa se spog hingste blink geroskam het en die “treppies” en “spaaiders” blink olie gesmeer het op die skoue van die Boervolk  voordat hulle uitverkoop is.

150

DIE RYP VRUG

Die Maatjies wat nou mooi geluister het, sal dus nou reeds weet dat die “dubbel agent” nou die “dubbel dag”,  die “8/9”, “twee/een”,  dag, die “7 Menorah/9 Menorah”, die “Onderself/Boself”, die “dubbel agent” is.  Nou moet Storetjie eers nog ander geheime bring om die “twee in een” of “ryp vrug verskuil in groen vrug ” wat ook die nuwe “groen vrug verskuil” in die ” ryp vrug ” is.  Onthou altyd, die geheim van die einde is in die geheim van die die begin verskuil en die geheim van die begin is in die geheim van die einde verskuil.  Onthou ook altyd dit is die opwaartse nuwe, die toekoms spin; dus is die “einde” nie die “verlede” nie, maar die “einde” is die “toekoms” of ” nuwe einde”.  Dieselfde geld vir “die begin” – dit is die” nuwe begin”.  Hoekom dink die Maatjies Storetjie noem dit “die geheim”?   Daar ook die “geheim” van wanneer die lewende Bybel ‘n begrip eenkeer noem, soos ” baie” of  “groot”  wat  “12-in-1 = 13” aantoon.  Wanneer daar “baie, baie” of “groot, groot” staan, word  “24-in-1 = 25” aangetoon.  Wanneer daar “baie, baie, baie “of “groot, groot, groot” staan, word ” 36 – in – 1 = 37″ aangetoon.  Dus die vlak van “12” of die vlak van “12+12” of die vlak van “12 +12 + 12” waarvan die Woord spreek;  dieselfde geld vir Storetjie.  Storetjie is nie taalkorrekte feite nie, maar “training of the mind” om die bewussyne van Vlak 12 of Vlak 24 of Vlak 36 te kan leer bemeester… Moenie Vlak 36 se “baie, baie, baie” nou na Vlak 24 verander omdat  dit  nie lekker op die Vlak 12 oor val nie.  Luister nou met die  nuwe oor na die twee-in-een dag tipe  geheim…

Storetjie begin met die drie dimensies se vierkant Pappa, dus 3 dimensies x 12 radiale = 36 op Vlak “baie baie baie”  en Mamma Shekinah 15 sirkeltjie x 3 dimensioneel = 45 op Vlak “baie baie baie” –  dus  op die Vlak is dit 45 – 36 = 9.  Dus die 9 Menorah vlak wat Mamma inbring. Esther red die 12 stamme.  Maar nou die volgende geheim: die “baie baie baie baie ” geheim en die “baie baie baie baie baie” geheim wat ook verskuil is in hoeveel versies die Bybel dieselfde opdrag herhaal in een hoofstuk.  Bv. laat hierdie feestye vir julle en julle geslagte vir ewig in al julle woonplekke…  “baie = 12-in-1 =13″; “baie, baie = 24-in-1 = 25″; “baie baie baie =36-in-1 = 37″;  “baie baie baie baie = 48-in-1 = 49 (7×7)”;  ” baie baie baie baie baie = 49-in-1 = 50 (Yobel)  Pappa  vierkant   12 x 5 = 60 en Mamma sirkel 15 x 4 = 60.  Dus 5 x Pappas en 4 x Mammas = 60 (Piramide  toon sirkel en  vierkant moet ewe groot wees vir die twee-in-een dag om te gebeur)  maar 5 x Mammas van 15 elk, dus  baie baie baie baie baie = 5 x 15 = 75.  Mamma is weer te veel 75 – 60 = 15, dus nuwe groen vrug in die dubbel dag van vandag se ryp vrug. (Die ryp advocado bevat reeds die groen nuwe vrug, die pit van die ryp avo, is die nuwe groen advocado.)  Die vroulike 15 Mamma red – die Shekinah beweeg oor die aarde wat woes en leeg geword het.  Die 15 Mamma sirkel of Binah gaan na Chesed (72).  Die insigte om die bouwerk te doen en gaan dan na Hod, waar die insigte vorm aanneem in die hande  van die magtige geïnisieerde stil vreedsame Meester van die Natuur wat sonder oorlog lood in goud verander as hy  sou wou…

Maatjies vandag moet jy jou ryp vrug geskenk van “baie baie baie baie baie” in die vierkant geskenk van 5 x 12 = 60 gee, asook jou nuwe groen vrug geskenk van “baie baie baie baie baie“, dus 5 x 15 = 75, dus 75 – 60 = 15 te veel. (Die groen vrug saad is reeds vervat in die ryp vrug.)  Vandag is die groen vrug na ryp vrug, na groen vrug, twee-in-een dag.  Vandag is die baie 13+ baie baie baie 37 = baie baie baie baie baie 50 Yobel “saved” dag,  maar om te “serve…”  Dus die baie baie 25 nou by die “saved” Yobel se baie baie baie 50 te sit;  dus 25 + 50 = 75, dus 75 – 50 = 15 = Nuwe Groen Vrug.  Dus nie net Yobel jubel nie, maar groen vrug skepping geskenk ook!  Die ware selfgeskepte geskenk van 25 Kislev op 25 Kislev gegee – nie ‘n selfgeskepte geskenk op 25 Desember gegee nie.  Onthou, dit is die regte ding op die regte tyd.  Die volk wou nie die regte invaltyd soos (Kislev 25) doen nie en het net soos met 25 Desember, ‘n paar dae later die inval geskenk gebring, wat toe glad nie aanvaar is nie en totaal vir ‘n hele inkarnasie verwerp is…

Shavuot wat twee dae in een dag is, dus dag 7×7 = 49 en baie, baie se 12+12 = 24-in-1 = 25;  dus die Shekinah dag ook van die baie baie baie  baie baie of 15+15+15+15+15= 75= 50+25.   Dus 7×7 = 49 = een dag van die (twee-in-een dae) en is wat die hele volk in totaal se uittog werd  is.  Nou bly die tweede dag van die twee-in-een dag Shavuot oor en omdat (Mosheh, Yahshua, Eliyah) saam in die Eliyah Merkavah, die Shekinah meganisme gegaan het, het die (drie-in-een) meganisme nou ook die waarde van ‘n hele dag ontvang;  dus die tweede dag van die twee-in-een dag, Shavuot 50,  dus die 49-in-1=50.  Dus die hele volk = 49 = een dag en (Mosheh/Yahshua/Eliyah) 3-in-1 = 1 dag.  Daarom  kan die hele volk (49 ) met die (1) (Mosheh/Yahshua/Eliyah) vervang word soos wat pragtig in die 14 versies (7+7) van Eksodus 32 beskryf word.

Maar die Mashiach drie-in-een staan in vir die volk toe dit duidelik gestel word dat die hele volk uitgewis kan word en met die Mashiach Chesed, Tipharet, Geburah drie-in-een weer begin kan word.   Dit is nou die redding van die 49ste dag wat gered word en waarop die 25 Desember  godsdiens van die goue kalf so aanspraak maak met hulle sonde vergiffenis as jy nie self die berg opgaan nie, nie self die Torah ontvang en doen nie.  Maar hulle vergeet dat dit net die helfte van die storie is, net die 49 deel is, net die een dag is.  Die ander dag, dag 50, die Shekinah dag, vergeet hulle van. Die Torah stel dit duiidelik dat indien daar teen die Shekinah oortree word, is daar geen vergiffenis nie.  Dus, indien daar teen die dag 50 oortree word, is daar geen vergiffenis nie.  Daar is geen vergiffenis teen dag twee van die twee-in-een dag nie.  Die goue kalf 25 Desember Nimrod Jesus volgelinge weet nie eers waaroor Storetjie nou storie  nie.

Maar dat dit waar is wat Storetjie nou storie, staan in die boek Numeri Numbers, getalle.  Die getalle van die (Yud 10 + Yud 10) die manskappe van 20 en groter, wat nou die “Boself moet inneem”.  Die hele hoofstukke 13 deurbreek, hoofstuk 14 Boself beskryf die beginsel van die regte ding op die regte tyd.  Die volk moet die Boself op die regte tyd inval met geordende leërordes.  Die volk moet self die Shavuot dag 49 en dag 50 se vereistes vervul.  Die volk moet self die Boself KA-naan inval op die regte tyd.  Die volk moet self die Chanukah van Kislev 25  se dag 8/9 bemeester.  Dit help nie die  volk ry op die Mashiach se rug wat die vortex inbeweeg het en hulle basse gered het nie, want die redding is net tydelik vir die 7×7=49 een dag van die twee-in-een Shavuot of twee-in-een dag van Chanukah dag 8/9.  Die dag 50, die Shekinah dag het geen vergiffenis as die dag nie self vervul is nie…  Teen die oortreding van die Shekinah is daar geen vergiffenis nie.  Teen die nalaat om die nuwe 15 te skep is daar geen vergiffnis nie.  Die feit dat almal behalwe Yahoshua self en Kaleb self nie Kanaan,  nie dag 8/9,  nie die ware 75 – 60 = 15 Numeri somme gemaak het as Yud 10 + Yud 10 nie, toon duidelik dat die Shekinah hulle nie vergeef het nie.  Hulle vergiffenis was net tydelik vir een inkarnasie.  Hulle het nie een Kanaan binne gegaan nie.  Wie nie vandag die Numeri van die Shekinah doen nie, sal nie vergewe word nie, sal nie -Kanaan ingaan nie, die dubbele twee-in-een dag van vandag – die laaste dag van Chanukah.  Die hele wȇreld is nie eens bewus  van vandag nie…                         

Die Onderself wȇreld wil  nie iets van die Boself hoor nie. Die Onderself wȇreld wil nie hoor dat die Boself hulle eie Boself is en nie hulle god wat hulle aanbid nie.  Toe die ware twee halwe ongesuurde Pesach brode dieselfde Boself boodskap bring toe word die Yochanan helfte se kop afgekap en Yahoshua helfte op   paal gekruisig… Die Onderself skree: “Maak hom dood, maak hom dood!”, “want hy dink hy is God, hy praat godslasterlik!”  Maar hy praat  nie godslasterlik nie, hy bring  net die Boself storie.  Hy bring soos hy ook net die Boself storie of ook genoem” Jobs verdubbeling” of ook genoem “Yud 10 + Yud 10 = Caf 20” of “dubbel agent” storie vir die Onderself.  Maar die Onderself blinde wȇreld sonder die Boself insig wil nie die storie hoor nie.  Die Onderself wil nie groot word nie. Die Onderself wil nie self in die Shekinah Merkabah inklim en die Torah self ontvang nie… en dit my Maatjies is onvergeefbaar.

151

KINDERLIK OF KINDERAGTIG..?

16 DES 2015  Storetjie moet nou verder uitbrei op die gewese groen vrug wat die ryp vrug met die saad of toekomstige groen vrug binne-in word, wat nou gepluk en geëet kan word.  Dieselfde beeld kan op die mens van toepassing gemaak word.  Daar is die kind, die groen vrug, wat nou grootmens word – die ryp vrug word.  Nou kan daar verskillende dinge met die grootmens gebeur. Die grootmens as groot grootmens nou op drie maniere optree: 1) Hy kan volwasse optree met ‘n kinderlike gemoed. 2)  Hy kan “volwasse” optree met ‘n kinderagtige gemoed. 3) Hy kan volwasse optree met geen gemoed – suur en afgestomp nors en oud en lelik en opgedroog.  Maar die groen vrug wat mooi ryp word se kleur en geur verander mooi; sy pit, sy groen toekoms verander kinderlik ook mooi na ‘n kinderlike volwasse vrug se groen toekoms saad.  Dus ‘n  logiese groen toekoms wat prakties nuut is, ‘n nuwe wȇreld met weer nuwe ryp word en lewe en ruimte, ens.  Maar die groen vrug wat ryp word met ‘n kinderagtige gemoed, glo in kinderagtige onlogiese onpraktiese dinge soos die terugkeer van Jesus van 25 Desember… en wat gebeur dan?  Is ons nou miljarde van miljarde op die planeetjie, tien lae mense opmekaar wat vir ewig sit en niks doen nie?  Dit is ‘n kinderagtige pit by die ryp vrug.

Die laaste geval, die suur goor ryp vrug het geen saad in hom nie.  Dit is die vrug wat toekoms saadloos geteel is, vir vandag se gerieflike mens.  Geen denke vir die toekoms nasate nie; leef net nou lekker gerieflik met lemoene en druiwe sonder irriterende pitte in die tande… Seriele vrugte gee steriele mense.  Kinderagtige mense is soos die teling tussen ‘n perd en ‘n donke wat ‘n steriele muil lewer…

Die oortreding teen die groen saad in die ryp vrug, die nuwe 15 Shekinah wat die 75 – 60 = 15 oplewer, die kinderlike optrede in geloof, wat die nuwe Shekinah, die nuwe Ruach wat die aarde weer bevrug op bladsy een van die ronde Bybelboek.  Daar mag nie teen haar “gesondig” word nie;  daar mag nie die ewige nuwe lewe in die “Somethingness” resemblance van die “Nothingness” geblokkeer word nie.  Enige so ‘n blokkasie in die “Somethingness” resemblance of “beeld en gelykenis” is onvergeefbaar deur die “Nothingness”.

152

Geloftedag 16 Desember

Dit is nou baie interessant dat die drie gebeurtenisse wat die drie tipe gemoedere  verteenwoordig,  naamlik die 1) “kinderlike gemoed” van 25 Kislev van Chanukah,  2) bykans “geen gemoed” van 16 Desember se “Bloedrivier”  3) die “kinderagtige gemoed” van 25 Desember, nou al drie so  naby mekaar “in tyd” elke jaar  manifesteer in die drie-dimensionele vlak van die planeet Aarde.  Dieselfde tipe naby mekaar  manifistasie vind ook “in plek” plaas in “Yud Resh Shin Vav Lamed Mem” – Yerusalem waar die drie “hoof godsdienste”ook teen mekaar se skouers vryf.  Die net een-dimensionele en net Onderself bewussyne van elkeen van die drie bewussyne van die drie gemoedere – 1) kinderlike gemoed  2) kinderagtige gemoed, 3) geen gemoed, laat die “gemoedere” hoog loop;  kernbom hoog loop, einde van groen nuwe saad, hoog loop, finale onvergeefbare oortreding teen die Ruach ha Koidesh Shekinah, hoog loop.  Die finale oortreding met geen vergiffenis nie – die einde van alle lewe vir die “inkarnasie”, die lewensplanting op die pragtige juweel van ‘n planeet… Die sonde teen die Shekinah is onvergeefbaar.  Wanneer gaan die planeet se Onderself mens sy Boself ontmoet..?  Benyahmin die Wolf roep – die nag kom…

Die volledige “manifestering van die ben Adam” wanneer een self manifesteer as die volledige ben Adam en ben Elohim, dan het een die bewussyn bemeester wat die volledige Mat.12 verstaan.  Die volledige “El-I-Yah” begrip, die volledige Yochanan begrip, die volledige Shekinah begrip, die volledige Merkavah begrip.  Die 3-in-3 van Mosheh Yahoshua Eliyah in die drie studente wat saam geneem is nl. Petrus, Jacob en Yochanan.  Die bewussyn van 12 x 5 = 60 Samech lewe in The World to Come, maar ook die 12 x 6 = 72, die 72 manlike Name; asook die 15 x 4 = 60 plus die 15 x 5 = 75 wat die 15 Nuwe Groen Saad gee, maar ook die 15 x 6 = 90, die  Tzade 90  Vav(6)  wat  met die Pei 80 mond praat soos Mosheh wat  die Vav(6) liggaam of Ruach ha Koidesh Shekinah ontvang het op Shavuot.

Of Chanukah of op die vortex berg waar een sy Boself liggaam ook kan laat manifesteer.  Die Vav 6 liggaam x 15 = 80, wat nou  80 – 72 = 8  Mashiach meer is  as 72.  Die Shekinah is ook die Redder, die 15 is ook Yud 10 + Hei 5 = Yah 15 – die Redder.  David getuig Yah is my Redder!

Hierdie raak maar net liggies aan wat werklik in Matt. 12 geskryf staan vir die wie se bewussyne nie net meer enkele versies bemeester en uithaal en probeer verstaan nie. Dit is die net Onderself benadering – die Boself/Onderself huwelik benadering van een as ben Adam en ben Elohim is die hele hoofstuk en in konteks van die hele Bybel.

153

Horoscope of a Messiah 29 July 7 BC

 Dit was tydens die bewind van Teberius toe die Romeinse wȇreld vir die eerste keer van die ‘Jesus van Nasaret’ gehoor het – die Hebreeuse timmermanseun wat deur sy volgelinge die Christus of Messias genoem is.

Jesus/Jehoshua is ‘n paar jaar voor die begin van die Christelike jaartelling gebore.  Toe die Ab Dionysius Exiguus in 525 nC. Christus se geboortedatum wou bepaal, het hy ’n rekenfout begaan. Tog is ons jaartelling op sy rekenfout gebaseer.

Die verhaal van die Mensdom Fry/Van Aswegen

********

Magi by Adrian Gilbert

The Gospel of Matthew states that at the time of his nativity there was an especially bright star visible in the sky, which the wise men from the East was able to follow.  This star ‘came to rest’ over the place where the child was.  Now assuming that we are not talking about a UFO or some other extraordinary phenomenon that could be likened to an actual star, then identification of this body is relatively easy.  The most likely event to have caused such interest amongst the Magi must have been the rare conjunction of Jupiter and Saturn in the constellation of Pisces, the fish.  This signified to the the start of the ‘New Age’ of Pisces.

Now in the Book of Revelation Jesus Christ is described as a Lion:

Then one of the elders said to me, ‘Weep not; lo, the Lion of the Tribe of Judah, the Root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its seven seals.

This description fits if Jesus himself was born under the sign of Leo but not if he was a Capricorn, as he would be with a birthday on 25 Desember. In fact, as we have seen, the celebration of Christmas Day was a later invention of the Church as it absorbed the Roman cults Mithras and Sol-Invictus. For Matthew and other Christian initiates it was understood that Jesus was the Messiah of the New Age and his symbolic, if not actual birthdate, should be that proper to a Horus King.  This date, and the one that fits all other proper criteria, is 29 July, 7 BC.  On 29 July 7 BC the two planets Jupiter and Saturn would have been in conjunction.

Christian Iconographers, building on the outline story as recorded in Matthew, recorded the details of Jesus horoscope. Mary and Joseph have stellar counterparts; in a macrocosmic sense they are the star Sirius and the constellation of Orion.  However, the symbolism goes much wider than this.  Traditionally Jesus is worn in a stable: a place of animals. This seems to symbolize the zodiac, the ‘animal’ path of the sun as it makes its way through the sky.  Attending the birth besides Mary and Joseph, are two symbolic animals which ‘share’ the ‘stable’; i.e. that part of the zodiac which is visible.  These are the ox (Taurus) and the sheep or ram (Aries). Also in attendance are three shepherds.  I believe that these three important stars that ‘lead the way’. Auriga (the charioteer) and Castor and Pollox, the Gemini twins. These stars were all watched by the ancients and used for telling the time. They rise before Leo and, in a sense, act as guides.

In the traditional scene, the baby Jesus lies in a ‘manger’, the place where the animals get their food. Now the word Bethlehem means ‘House of Bread’, and this city was the ancient holdings of the tribe of Judah.  Each of the ancient tribes of Judah was ascribes to one or another of the signs of the zodiac, twelve in all.  Thus ‘Jesus in the manger’ means he is in Bethelehem and therefore in the sign of Leo. This is symbolized by the sun rising (being born) in the sign of Leo.

Assuming Jesus were born at dawn on 29 July 7 B, three planets would have been visible in the sky: Jupiter and Saturn, in such close conjunction that they would look like one very bright star, and Mercury, which was visible shortly before dawn as a morning star.  In the same way that Sirius represents Mary and Orion Joseph, these three planets are clearly the astral counterparts to the three kings or Magi of later tradition. Their gifts are gold, symbolizing wealth, frankincense for spiritual wisdom and myrrh for longevity.  These are appropriate gifts for the three planets in question.  Gold for Jupiter, myrrh for Saturn and frankincense for Mercury.

154

TZIM TZUM WIELE

Die bewussyn “consciousness” groei proses, die bewussyn groei vind in Merkavah plaas.  Eers moet die afbreek proses of “10 Plae” van die net Onderself bewussyn, die net Yoseph bewussyn, plaasvind deur die 10 plae wat Mosheh bring, die “sterwe” van Rachel die moeder van die net Onderself bewussyn Yoseph, om nou die Boself bewussyn Ben-oni, Benyahmin, die enigste in Ka-naan Boself gebore, in te bring om die Yoseph bene uit te neem uit die Onderself alleen bewussyn… Die proses vind in siklusse die Tzim Tzum, die wiele binne wiele – die drie-in-een feestye in die jaarsiklusse plaas.  Die drie Pesach, Shavuot, Sukoths in die vierde Chanukah; die drie Mosheh, Yahoshua, Eliyah in die vierde Al-I-Yah en wel soos volg…  Die eerste siklus na die afbreek van die Onderself alleen 10 Sephirot bewussyn, die Yoseph alleen bewussyn, word die Boself bewussyn, die Benyahmin Die Wolf Roep bewussyn, nou stap vir stap, siklus vir siklus, Tzim Tzum, wiele binne wiele opgebou.  Eers Mosheh, dan Yahoshua dan Eliyah dan Al-I-Yah, jaar na jaar.

Eers Sephirot een, dan Sephirot twee dan Sephirot drie; dan die drie Sephirot-in-een, ens.  Die Sephirot is bewussyn groei en nie werklik plekke nie, maar vir die bewussyn wat net tot op die punt bewus is, die Sephirot bewus is, is die Sephirot nou ‘ n “plek”.  So die proses van bewussyn groei kan ook beskryf word as plek tot plek groei waarvan die bewussyn nie kennis dra nie – bestaan  nie vir die bewussyn nie,  so groei die bewussyn nou ook in die Boself 10 Sephirot totdat die volle nuwe Boself 10 Sephirot ook bemeester is.  Siklus vir siklus – eers net Mosheh, dan Mosheh en Yahoshua, dan Mosheh en Yahoshua en Eliyah, dan Mosheh Yahoshua Eliyah in El-I-Yah wiele binne wiele  Merkavah; Shekinah Ruach ha Koidesh Shekinah…  Pesach, Shavuot, Sukah in Chanukah.  Die Sukah bring die reën, die Merkavah bring die Insig; die Shekinah vanaf Binah bring die Chesed; die die wysheid vanaf Chokmah bring Geburah.  Die Daat nuwe lewensondervinding vanaf deur Kether bring die Tipharet…

Maar die Groot Meneer, die Redder van die Wȇreld Meneer (toentertyd se Yoseph baas van Onderself Egipte – vandag se Amerika en Engeland) kry toe al paniek aanvalle toe hy na sy kleinboet Benyahmin soek en hom vyf van alles gee en vra dat sy geraamte nie in Egipte agter gelaat moet word nie.  Benyahmin bring nou die Boself boodskap en die boodskap maak vir groot, ryk meneer, net Onderself Yoseph baie bang!  Hy glo nou in niks meer nie – hy het nie die Torah ontvang saam met Mosheh en Yahoshua en Eliyah nie, hy hou nie die Feestye of Shabatte nie, hy ontvang nie die Sukoths reën nie…  Hy is nou desperaat, hy weet sy skip is besig om te sink, hy gryp hier, hy gryp daar in alle slim geleerde dinge.  Maar die tyd loop uit – Kleinboet bring die boodskap.   Al hardloop hy sy beentjies stomp weg van Kleinboet se boodskap, dit sal hom niks help nie, hy is een van die dae nie meer Mnr. Gootmeneer daar op sy skuldbulte nie…

155

LOBOLA VIR DIE BEENDERE

Die enigste oorblyfsel van die OnderselfYoseph wat saam met die Boself Benyahmin na die Ben oni Boself/Onderself huwelik “uittrek” uit Egipte, is die “Yoseph Beendere”.  Die enigste oorblyfsel van die Onderself Yoseph wat saam met die Benyahmin bewussyn uittrek na die die Ben oni Onderself/ Boself liggaam, is die Yoseph bewussyn, “consciousness” want die Onderself Yoseph liggaam, die 70 geleende David liggaam word weer vervang met die  oorspronklike Adam 1 tot Adam 1000 liggaam.  So die bewussyn “consciousness gebeente” is al wat saamgaan.  Daarom die opdrag – maak vir jou  bymekaar “consciousness” bewussyn wat roes en mot nie  verteer nie want dit is al wat van die “Onderself Yoseph” of “Onderself Yesod” kan saamgaan  na die “Boself Kether” of “Daat” toe.  Geen van Skuldbult Yoseph se roem en rykdom gaan saam nie, net die “consiousness” resultaat van die training of the mind wat gedoen was in die Yoseph Onderself lewe tel enige iets en gaan saam.   Dit is nou presies die ding waarvoor die magtige roemryke Onderself nie tyd  voor het nie.  Dis die enigste ding wat saamgaan – sy bewussyn of “consciousness” want dit is nie in die Onderself brein geleë  nie.  Hoe sit almal die “consciousness” of bewussyn pot tog mis!  Storetjie bring nie feite nie, Storetjie bring net training of the mind sodat hy fiks kan word om die nodige “consciousness” te kan bemeester, wat nie so maklik is nie want dit is op-spin dinge.  Fliek kyk voor die TV is baie baie baie baie baie  makliker – 15 x 5 = 75 keer makliker; een-kwantum-af  makliker, nie een-kwantum-op moeiliker nie!

Daarom die vyf, die “baie baie baie baie baie” – die “Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah” vyf opdragte in die Torah.  Die vyf opdragte wat die nodige training of the mind gee wat dan fiks genoeg word vir die nodige consciousness expansion is…  Onderhou, eer, doen my 1) Shabatte  2)  Name  3) Gebooie  4) Verordenige  5) Insettinge.  Dit is wat nodig is; dit gee genoeg “consciousness” wat saamgaan vir die Onderself/Boself huwelik om nou plaas te vind op 25 Kislev met die Chanukah Boself/Onderself huweliksfees.

Daar het dan die nodige kwantum sprong bewussyn met die Onderself saamgekom om die huwelik moontlik te maak.  Die sub-elektron het die volledige elektron vereiste grootte bereik; die nodige bewussyn is bereik deur die Onderself alleen Job om nou te verdubbel.  Die Yud 10 + Yud 10 gee nou die Kaf 20 wat nou met die vyf volledige bewussyn groei van Nephesh Ruach Neshamah Chayah Yechidah,  die 20 Kaf x 5 =  100 Kuf  word.   Die net Onderself Kaf 20 koning bewussyn van 25 Desember  word nou die vyfkeer ryp vrug van Kuf 100 wat gepluk kan word.  Die Kuf 100 + Resh 200 + Shin 300 + Tav 400 = Adam 1000 / “Aleph 1000” einde in begin verskuil… die verdere ewige bewussyn vergroting!

156

VENUS IS PLANEET AARDE SE BOSELF

21 DES 2015 Planeet Venus is planeet Aarde se Boself.  Vanoggend kwart voor vier het Venus vir Storetjie getoon dat sy nou planeet Aarde se Boself is en dat vandag op die 21ste van 12de van 2015, dus  21/12  spieëlbeeld op 2+0+1+5=8 = 360° Boself-spin / 360° Onderself-spin van die 8ste letter Chet.  Die Boself Venus spin / Onderself Aarde spin op vandag 21/12 van 2015 of 5776/5777…  Die ware Boself/Onderself huwelik begrip van 21/12 wat vervals is met die vals 25 Desember begrip deur Ephraim/Menasse van Yoseph, die Onderself alleen begrip van die Aarde alleen; nie die 21/12 Boself Venus / Onderself Aarde begrip of bewussyn of consiousness nie.  Vandag is die belangrike dag, die vyfkeer belangrike dag, die Venus Boself / Aarde Onderself dag.  Kom deel die dag met Benyamin die Wolf wat vandag roep, wat al vanaf die nag 6 ure roep… ‘Hoor die groot waarheid, o Venus/Aarde, julle wat teenoorstaande spin, julle wat vrou/man in die Boself/Onderself huwelik is!  Hoor julle Ben Adam – die sang van die letters Aleph / Beit huwelik van die melodie van Melek David!  Vandag is die heilige dag, laasnag was die heilige nag waar die Venus Boself planeet haar Aarde Onderself planeet roep tot die huwelik vandag; die Venus/Aarde huwelik, die 21/12 huwelik.   Vandag roep die berge van Michael hard uit…Geseënde huwelik!  Geseënd is die wat Shema, die Shem Ayin…

GLOSSARY

Abba en Ima             Supernal Father and Mother in Chokmah en Binah sfere

Abrahamentho         Yahshua as verlosser in Pistis Sophia

Adam Kadmon         Bloudruk Adam; die perfekte

Adonai                       Here, Lord, Baal

Amalek                       Magtige heidense nasie van die Ou Testament

Arich Anpin               Vast Face

Atik Yomiym              Oue van Dae

Bilaam                        Magtige towenaar van die Ou Testament

Binah                         Insig Sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chabad                      Chokmah-Binah-Daat (Wysheid-Insig-Kennis) – boonste omgekeerde driehoek van die Boom van die Lewe

Chassadim                Begrypbare Chokmah/Wysheid

Chavvah                    Eva (Hebreeus)

Chai                           Intelligente lewende; ook vierde sielsvlak

Chesed                      Genade Sfeer op regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chokmah                  Wysheid sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van Lewe

Christos                     Gesalfde (Grieks)

Daat                            Kennis; onsigbare sfeer op middelste pilaar  Boom van Lewe

Echad                        Eenheid; ook vyfde sielsvlak

Elohiym                     Manlike en vroulike gode

El Shaddai                God Almagtig

Gevurah                    Krag/mag sfeer op linkerkantste pilaar van Boom van die Lewe

Hod                             Heerlikheid sfeer links onder op Boom van die Lewe

Hy                               Samevattend vir die Skepper as Hom/Haar/Dit.

Ishi                              My Geliefde

Ka                               Boself /Overself (Egipties)

Kanaän                      Die Beloofde Land

Kether                                    Kroon sfeer op boonste punt van Boom van die Lewe

Malchut                      Koninkryk sfeer aan onderste punt van Boom van Lewe

Man van Ayin           Die ‘losser’ soos in die relevante situasie geopenbaar.

Mashiach                  Die Verlosser/Gesalfde

Mayim Nukvin          Lewende Waters

Melek Tzedek           Melgisedek; Koning van Geregtigheid

Merkabah                  Voertuig van Lig/ Chariot

Metatron                    Aartsengel in Kether posisie op Boom van Kennis

Mochin tov                Hebreeus: goeie saad

Netzach                     Oorwinning sfeer regs onder op Boom van die Lewe

Nephesh                   Siel; vlees

Nephilim                    ‘n Gevalle engele skepping

Neshemah                Asem van die lewe

Partzifum                   Layers of creation; veils; curtains

Purim                         Joodse ‘Esther’ gemaskerde Fees

Rosh Hashanah      Hoof feesdag op Joodse kalender

Ruach                         Asem; wind; gees

Shabbat                     Sewende dag van rus

Shavuot                     Fees van die Weke/ Twee gesuurde Brode

Shekinah                  Vroulike sy van die Godheid

Shemesh                   Perfekte voorbeeld; God sien Homself

Shlomo                      Koning Salomo (Hebreeus)

Tiphereth                   Skoonheid sfeer op middelste pilaar van Boom van die Lewe

Tsadik                         Regverdige

Tzimtzum                   Sphere of Contraction

Vyf Sielsvlakke         Nephesh, Ruach, Neshemah, Chai en Yechudim

Yahoshua                 Yah is die Verlosser

Yahoshua-Ayin       Man van Ayin oftewel die Massiach

YHWH                        Tetragrammathon: die Skepper

Yechudim                  Unification – ook vyfde sielsvlak

Yesod                         Fondasie sfeer onder op middelste pilaar van Boom van Lewe

Yisrael                        Die volk afgesonder aan YHWH

Yitschaq                    Isak, enigste seun van Abraham en Sarah

Yoibel                         Vyftigste Jubeleum Jaar

Zohar                         Heerlikheid; ook Teaching of Splendour

*************

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

 

 

MENGER KLITSER

 

Hierdie ‘Desembermaand” tyd van die jaar is die “menger” tyd of “klitser” tyd.  Daar is dus die twee keuses; wat gaan een vanjaar kies om te doen in die “Boom van die Lewe onderrig”, waar jy eers leef-doen en dan eers uitvind wat het jy nou eintlik gedoen!  Dus die …Shema Yisrael… ons sal doen en dan verstaan.  Ons sal eers doen “live” doen en dan die “graad” ontvang saam met ons Boself by ons Onderself/Boself huwelik.  Dus die regteenoorstaande manier as van die Boom van Kennis  se manier van eers teoretiese kennis leer en net die Onderself “graad” ontvang en dan “life” wat die “dood” van “live” is, want dit is ‘n Onderself alleen beperkte “life” bestaan.  Nie ‘n Onderself/Boself huwelik se opwindende lewens polsende”live” nie.   Wat kies die bakker vanjaar?  Die bakker van Yoseph in die net Onderself tronk van die net Onderself Kersfees, wat gehang word… of die Onderself/Boself huwelik se wynskinker wat die wyn op die  huwelik die seun, boetie Benyahmin van ouboet Yoseph, sal bekend stel?

 

Daar is die stukkend slaan proses deur die klitser van die een stuk: dus die “een-in-twee tot een-in-twaalf se dertien stukke – die Benyahmin dertiende kind.  En dan is daar die omgekeerde proses waar die menger nou weer gebruik moet word om die twaalf-in-een wat weer dertien is, nou weer terug te meng tot een stuk deeg.  Tot ‘n nuwe geskepte een deeg.  Nie die stuk waarmee begin is nie (die Aleph een stuk word nou die Aleph een duisend stuk).   “Shem- ayin” die Maatjies?  Die “Shema” Storetjie gaan oor die nuwe een stuk – die drie nulle een stuk “000” – nie weer die eerste stuk met geen nulle nie!  Nie die groot lieg van net gesondig-geval-vergewe- terug nie; die Bakker storie nie…  Storetjie gaan oor die Skinker storie… Die druiwestokke, die “Yisrael” Program, die “Yud Shin Resh Vav Lamed Mem” Yerusalem Program.

 

 

 

 

EERSTE CHANUKAH KERS

 

Gisteraand se eerste kers van die eerste dag van 24 uur van Chanukah was nou vir die eerste vlak, die mensdom vlak van die planeet wat bewus moet word van mekaar in liefde en harmonie en geregtigheid.   Vanaand se tweede kers van die tweede dag van Chanukah is nou vir die bewuswording van al die lewensvorms van die tweede vlak wat bekend staan as die Natuur vlak.  Die natuur vlak lewe is een vlak bokant die gewone, mensvlak lewe.   Die verwaande mensvlak wat homself as die “ek-ek-gek ” sien en nie die “ek-ons -natuur” skepping sien nie, vernietig verwaand die een vlak bokant homself, Natuur met minagting en gierigheid want sy vals 25 Desember boodskap vertel hom hy gaan alleen na ‘n “hemel” toe  waar daar blykbaar nie Natuur lewensvorme is nie…

 

Nou volg daar nou nog dag drie van vlak drie se kers wat opgesteek moet word; wat eers opgesteek mag word indien vlak twee, die Natuur vlak  se menige lewensvorme bewussyn toetse geslaag is.  So volg daar vlak op vlak van die Chanukah wat slegs bereik kan word volgens die kosmiese wette… Knowledge can only exist of that which is present in the mind.  That which does not enter the mind cannot be known, therefore you can only know that which you have senses to interpret to you.  As new senses open up, more planes of existence can be known.  

 

Dus elke dag se nuwe Plane of Existence kan leer ken word.  Onderhou die Shabatte en gebooie en insettinge en verordeninge en Name en jy sal die senses ontvang om die interpretering te kan doen; om van die kennis in mind  bewus te kan word.  Die  melodie wat 72 note bevat, kan net gespeel word op ‘n klavier wat 72 note het, sodat die klavier opvoering  van die 72 note melodie deur die gehoor, wat die 72 note gehoor vermoë het, ten volle waardeer kan word.  Daar is nie dooie note nie, daar kort nie note nie, daar is nie ‘n onvolledige melodie nie.  Daar is net die volledige Chanukah melodie,
Geseënd en voorspoed met vandag, die tweede Chanukah dag se ontvangs van die “Sense of seeing” om sodoende volgens die kosmiese die bewussyn ontvang mag word.

 

Knowledge can only consist of that which is present in the mind. that which does not enter the mind cannot be known, therefore you can only know that which you have senses to interpret to you, as new senses open up – vandag se Nature Sensemore planes of existence…vandag se Natuur Plane of Existence) can be known.   

 

 

FACE TO FACE

 

Dit is nou baie interessant dat in die jaar 2014 = 7, die gelofte dag van die Boerevolk en die Chanukah gelofte se eerste dag, teen mekaar val; net die volgende dag. So Maatjies, wat is die Gelofte van Chanukah?  Hoe verskil Chanukah se 8 dae van die Christendom se 8 dae tussen 25 Desember en 1 Januarie?  Die twee tye wat nou saamval op die vierde punt van die jaar siklus?  Storetjie nou eers agtergrond gee.

 

Die Yisrael siel is soos die Maan wat deel is van die Son vir sy lig en lewe, net ‘n halwe siel.  Die ander nasies is soos die Son, hulle het lig in hulleself.  Hulle is dus ‘n heel siel op hulleself. Die Yisrael halwe siel moet sy ander halwe siel hȇ om te kan leef.  Daar is nog ‘n verskil: die halwe Yisrael siel se ander halwe siel, is nou nie die son nie, maar die son agter die Sonne.  Die ander nasies verstaan nie die begrip nie; die ander nasies sȇ dat Yisrael net soos hulle is.  Die drie tekens wat die twee halwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

 

 

DIE ENERGIE VERBAND

 

Dit is nou drie nagte dat die volgende bewussyn vergroting “beleef” word.  Die metaboliese liggaam of wese sien die deursigtige, glashelder bloudruk liggaam of wese langs hom.  Die metaboliese liggaam is besig om homself op te gradeer, te verbeter om soos die bloudruk glashelder deursigtige lewende liggaam te word.  Daar is iets soos ‘n breë “verband” of “kode skrif” wat om die metaboliese liggaam gedraai word, maar is nog net een keer en ‘n kwart stukkie omgedraai.  Dit is rustig en aangenaam.  Die proses bring die “energie siklus” in die gedagtes op en gee ‘n totaal nuwe, groter en dieper begrip aan die volgende prosesse wat genoem word in woorde wat maar baie min uiting gee aan wat die energie prosesse of energie verband wat “Raphael” of genesende of helende of heelmakende proses is.  Dus die TAO…energy from the true source….wat nie met… liefde begin nie, maar met  1) light-instinct-direction-simplicity…  2) love-emotion-nurturing-certainty… Hier is tot waar die een en gedeeltelike tweede draai van die “energie verband” nou maar eers gevorder het. Die energie “verband” wat besig is om om die metaboliese liggaam gedraai te word.  Wat nou in die plek van haat en dood en stuurs en maagsere stress moet volg vir die metaboliese liggaam, is die glashelder bloudruk liggaam se verdere energie verband van 3) laughter-intellect-knowing-containment.. 4) labour-persona-character-compensation… Hier dui die genesende vernuwende verband nou duidelik aan dat labour nodig is en nie niksdoen glo genade lieg nie.  5) liberty-mind-venture-quantum… hier dui die verband duidelik die vryheid wat labour bring, die kwantum sprong wat die mind wat nou geoefen het, kan maak.  Die broodnodige esoteriese voedsel wat geëet moet word… die 5 jaar, die Hei 5, die 5 siele wat in die Vav(6) liggaam moet wees, daarom volg 6 nou die… 6) lenience – soul (al 5)- altruism- purification...die manlike (6 Vav) Onderself wat homself gepurify vir die huwelik met die vroulike (Zayin 7) Boself, dus 6+7=13 Echad, dus die volgende is (7) loyalty-spirit-faith-transcendence… Let baie mooi op die groot geheim hier geopenbaar… Geloof volg nou eers na die huwelik tussen Onder- en Boself – ja, na die huwelik eers plaasgevind het, kan daar geloof in die huwelik wees, asook lojaliteit aan die huwelik wees.  Die ware geloof en ware lojaliteit is in en aan die huweliksmaat, die Boself huweliksmaat, wat jaloers is, soos baie keer beskryf word.

 

So wat is die vals geloof en lojaliteit van die “glo net en jy is gered” godsdiens van die vals Kerke dan?  Dit is die “af”-gods-diens.  Die “afspin” terugspin gods diens, die goue kalf 25 Des diens.  Die aanbidding van die verlede diens.  Die geen Boself bewustheids, geen huwelik, klug, gods diens… Die Boself as god diens… Die hoere kerke dienste… Die ware Boself/Onderself huwelik is heilig.  Die ware geloof in die eie Boself/Onderself huwelik is ook heilig.  Die ware lojaliteit in die Boself/Onderself heilige huwelik is ook heilig.  Wat weet ongetroudes van die geloof in en lojaliteit aan die Boself /Onderself heilige huwelik af?  Totaal niks nie…  Daarom volg die volgende omdraai van die “verband” die 8) limitation-presence-sacrifice-modulation…die 8 funksie huwelik.  Die Boself 360° Zayin(7) spin + Onderself 360° spin elektron huwelik van die 36+36=72.  Die 1° in 72 jaar beweeg Boself/Onderself huwelik x 360 = 25920 = 18 = 9 +9.

 

Die Boself Vasti wat haarself “offer” dat die huweliksproses kan begin. Die Sara-yud wat haarself “offer” dat die huwelik kan plaasvind.  Die 8 limitation proses.  Die Onderself wat homself suiwer hou, nie uitbaster nie, die “111” DNA suiwer hou.  Die metaboliese liggaam se DNA suiwer hou, in die Yisrael  suiwerings Program.  Die metaboliese liggaam wat nou “gebalsem” word met die “verbande” vanaf die bloudruk soeweryne lewe…die “energie” uiting stappe.  Die volgende is 9)  luck-monad-wisdom-humility…  Die metaboliese liggaam kan net tot 9 tel of bestaan, die level 7 met 9 hoek sirkel, die Christs level van …man, nature, saint, master, angel, arc angel, christs, 7 levels.  Daarom is dit 9 Onderself + 9 Boself = 18 = 25920 siklus.   Die 9de Sephiroth = Chokmah = wysheid en die 8ste Sephiroth Binah = insig.  En 8 x 9 = 72 = jaar x 1° x 360 = 25920.   Dus nou Boom van die Lewe Daat ondervinding kennis wat nou Sephiroth 7 posisie tydelik beklee.  Vir die (10) wat nie nuwe getal is nie, maar  begin/einde is = leisure-receation-regeneration…

 

Om (10) mooi te bemeester met die bewussyn, moet (1) en (11) en (10) saam  na gekyk word en wel  met die (0) en (1) agtergrond.  Weereens  is daar die( drie-in-een)  begrip. Die (01) – (11) – (10) (drie-in-een).  Maar kyk mooi, die (01) en (10) kan ook as (0110) gesien word, dus die twee een’ ne (11) is die (hart) van die twee nulle (0–0) weerskante.   Die (11) verteenwoordig dus die twee, die spieëlbeeld en die beeld, naamlik (01) / (10) van mekaar.  Dus is die twee kolomme van 11 letters elk, naamlik Aleph – Caf/ 11 letters Lamed – Tav nou spieëlbeeld en beeld van mekaar of Boself en Onderself van mekaar.  So is ook (die begin/einde) en (einde/begin) Boself/Onderself en Onderself/Boself) van mekaar waar die ou (0) deur ‘n nuwe (0) een kwantum op vervang word.  Let nou mooi op, (0) = lewe…  (0) life – primeval – existence – universality.  En dan is (11) law = torah = transform-justice grace – tao the way of energy… so (11) die huwelik tussen die Boself (1) of Boself (11) letters met die Onderself (1) of Onderself (11) letters lewer dus die nuwe (0) lewe op die nuwe kwantum of realm, wat weer begin met …light…love…laughter…labour…liberty…lenience…loyalty…limitation…luck… leisure…law….life (weer ‘n kwantum op) ewige lewe spiraal.

 

Die teken van Yohnah = 360° spin + 360° spin = 720 ° spin = 72 Name = 72 uur = 3 x 24 = 72 = drie dae en drie nagte = dit was twilight 6, dit was nag 6, dit was twiligt 6, dit was dag 6 = 24 ure x 3 = 72.  Om van vorige (0) =life kwantum liggaam na volgende (0) = life kwantum liggaam “gebalsem ” te word.  Dit is die ware 360 ° + 360 ° = 36 + 36 =72 + 0 + 0 = vorige (0) life kwantum na volgende (0) life kwantum.  Die reis waarvoor die Egiptenare nou so verbete die net Onderself liggaam wou balsem met verbande (die net Yoseph Onderself voedsel, die exoteriese) maar Benyahmin bring die Boself voedsel die esoteriese, die ware 72 uittog uit Egipte.  Die huwelik van die ware Onderself en Boself.

 

 

 

 

 

122

 

 

90 GRADE DRAAI

 

So wat beskryf die volle reeks feesdae van die korrekte jaar van die ronde Bybelboek?  Dus vanaf  die Pesachlam begrip met ongesuurde brode begrip, met 50 dae later die Shavuot 2 brode begrip met die spieëlbeeld  Yom  Rosh ha Shanah, Yom kuppur, Sukot, Shemini Atzeret/Shimchat Torah, en dan  Chanukah na  Purim begrippe?  Dit beteken dat met die begin, met die “Pesach lam”= die “Boself” = die “Alohym” = die ” Yud 10 + Hei 5 = (Yah 15) = die spesifieke  “een Alohym”  wat aanbied om die spesifieke  “Boself Yud Hei” vir die spesifieke  “Abraham – Yitzaq – Yahkob  – Yisrael-  bene Yisrael”  Onderself of  spesifieke “Vav Hei”  Onderself te wees.  Die spesifieke Boself “lam” offer sy eie ewolusie vordering eers op om nou die Pesach lam te wees.  Die “Yah “= “Yud Hei” wat met die “Vav Hei” kom een word in die huwelik.  Maar die proses neem die hele siklus van al die feestye om voltooi te raak.  Indien een stap, een feestyd, nie nagekom word nie, kan die huwelik proses nie korrek voortgaan nie.  Elke feestyd openbaar geheime sleutels wat die geheime van die volgende feestyd oopsluit.  Die Pesach en Week van Ongesuurde Brode sluit die geheime van die 49/50 dae later Shavuot fees oop.  Die Shavuot fees sluit die geheime van Chanukah en Purim oop.  Die Sukot fees bring die reën, die wysheid wat nodig is om die Chanukah na Purim 90° draai in die foutiewe (Ephraim en Menasse) Christendom 25 Desember datum buite die Torah, buite die Bybelboek, ander vreemde gode diens te verwyder en te draai na die ware binne die Bybel datums, binne die Bybel program, binne die Bybel se huwelik tussen die spesifieke (Ek is die Alohym van Abraham, Yitzaq en Yahkob ) en julle is die spesieke Yisrael.  Dus ‘n spesifieke huwelik tussen twee spesifieke partye.  Dit is nie die buite die Bybel datum van 25 Desember, 1 Januarie jaar se…ek glo in ‘n algemene Christelike Kerk …met sy algemene christelike god..nie…  Dit is Haman, die Amelekiet se god dien.  Mordechai die Benyahminiet is nie deel van die Christelike god dien nie, Mordechai die Benyahmiet is deel van die spesifieke huwelik proses tussen die spesifieke (Yud Hei =15) Boself wat met die spesifieke (Vav Hei = 11) Onderself plaasvind.

 

Gespesifiseerd:  hierdie twee trou met mekaar.  Hierdie Boself trou met hierdie Onderself.  Hierdie gespesifiseerde Boself Onderself huwelik tussen die spesifieke partye sal plaasvind.  Die huwelik is nie gewysig of afgestel nie.  Al dink vandag se verwaande Ephraim en Menasse Christelike kerke dat die Bybel, die gespesifiseerde Torah se (14/15) volmaan (Ve/adar) ( Onderself/Boself) huwelik afgestel is, sal hulle soos Haman die Amelakiet wel self aan hulle (vals Yobel 50 galgpaal) sterf.  Die ware Boself/Onderself Purim huwelik sal plaasvind.  Die nederige Judah, Benyahmin, Levi met die spirituele seëninge, die druiwestok,  is al redding wat die verwaande Ephraim en Menasse met hulle materiele seëninge, Ephraim en Menasse is die helm wat die druiwestok Judah, Benyahmin Levi moet dra en nie vertrap en verneder soos nou nie, hulle sal die Haman Amalek ego nog moet wegwerp wanneer hulle materiële seëninge tot sy einde kom, wat nou die geval is.  Die jaar 5776 is die laaste jaar voor die 5777 aanbreek, die 5888 – 5777 = 111 en 5999 – 111 = 5888 die tyd van die  (Boself/Onderself) regopstaande (111/ 111)  homo sapiens dubbele 111/111 ) gene is hier!  Die Purim fees huwelik…

 

Vingertjie het net self begin, die koppeling tussen nou en Chanukah en die 90° draai na die regte  Bybel kalender en ware Boself /Onderself  huwelik op die 22ste dag van Sukot.  Enorme groot begrippe…